RISKBESKRIVNING Stensötan 4, Nyköping Avseende närheten till Idbäcksverket Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RISKBESKRIVNING Stensötan 4, Nyköping Avseende närheten till Idbäcksverket Datum"

Transkript

1 Dokumenttyp RISKBESKRIVNING Stensötan 4, Nyköping Avseende närheten till Idbäcksverket Datum Status Slutgiltig Handläggare Rosie Kvål Tel: E-post: Internkontroll Lisa Åkesson Uppdragsledare Rosie Kvål Uppdragsgivare SP Fastighets AB Idbäcken Uppdragsnummer Falun Gävle Karlstad Malmö Stockholm Örebro Brandskyddslaget AB Box 9196 Långholmsgatan 27, 10 tr Stockholm Telefon Internet Organisationsnummer Innehar F-skattebevis

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Bakgrund Syfte Omfattning Egenkontroll och Internkontroll ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV PLANOMRÅDET IDBÄCKSVERKET ÖVERSIKTLIG RISKBEDÖMNING Möjliga risker Brand i fastbränsle Konsekvenser vid brand i fastbränsle Bedömning av sannolikhet för brand i det lagrade fastbränslet Riskvärdering Explosion Konsekvenser vid explosion Bedömning av sannolikhet för explosion Riskvärdering Utsläpp av eldningsolja Konsekvenser av ett utsläpp av eldningsolja Bedömning av sannolikhet för utsläpp av eldningsolja Riskvärdering SLUTSATSER REFERENSER Datum: Sida: 2 av 12

3 1 INLEDNING 1.1 BAKGRUND Inom fastigheten Stensötan 4 planeras en ny byggnad med försäljning av jordbruksmaskiner samt verkstad. Utbyggnaden har föranlett en planändring. Under planprocessen har bland annat räddningstjänsten yttrat sig och önskat en utredning avseende risker från det närliggande Idbäcksverket. Med anledning av detta har Brandskyddslaget fått i uppdrag att göra en översiktlig riskbeskrivning av förekommande risker. 1.2 SYFTE Syftet med riskbeskrivningen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom att utvärdera vilka risker som verksamheten vid Idbäcksverket kan medföra för människor inom det aktuella området samt i förekommande fall föreslå hur risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås. 1.3 OMFATTNING Analysen omfattar endast plötsliga och oväntade händelser med akuta konsekvenser för liv och hälsa för människor som vistas inom det studerade området. I analysen har hänsyn inte tagits till långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen, buller eller miljöfarliga utsläpp. Ingen hänsyn har heller tagits till andra riskkällor än Idbäcksverket. Exempelvis finns en transportled för farligt gods (väg 53 Oxelösundsvägen) ca 80 meter väster om planområdet och järnvägen mot Oxelösund ca 120 meter öster om området. Avståndet till dessa är dock relativt stort och påverkan på risknivån inom planområdet är troligen begränsad. 1.4 EGENKONTROLL OCH INTERNKONTROLL Riskanalysen omfattas av Brandskyddslagets kvalitetsledningssystem som innebär att en annan konsult i företaget har genomfört en övergripande granskning av rimligheten i de bedömningar som gjorts och de slutsatser som dragits (internkontroll). Egenkontroll har genomförts löpande av handläggaren. Datum Version Egenkontroll Internkontroll Granskningshandling RKL, LÅN, Slutgiltig handling RKL, Ingen revidering gjord jämfört med granskningshandling Datum: Sida: 3 av 12

4 2 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV PLANOMRÅDET Det aktuella området ligger i industriområdet Idbäcken söder om centrala Nyköping (se figur 2.1). Inom den aktuella fastigheten, Stensötan 4, finns idag en kontors- och lagerbyggnad. Nyköping Figur 2.1. Översikt över Idbäcken och centrala Nyköping. Aktuellt område är rödmarkerat. Planer finns på att uppföra ytterligare byggnad inom den aktuella fastigheten. Denna ska användas för försäljning av jordbruksmaskiner samt verkstad. I figur 2.2 redovisas den tänkta utbyggnaden. Skrafferade delar utgör tillkommande konstruktioner där delarna vid fastighetsgräns i söder och väster innebär skärmtak. Befintlig byggnad Ny byggnad Skärmtak Figur 2.2. Planerad utbyggnad inom fastigheten Stensötan 4. Nybyggnaden är skrafferad. Datum: Sida: 4 av 12

5 Den tillkommande byggnaden planeras på en plan gräsyta. Mellan ny byggnad och byggnad tillhörande Idbäcksverket är avståndet ca 45 meter till del för försäljning och över 50 meter till verkstad. Avståndet mellan ny byggnad och närmaste lager av träbränsle är över 90 meter. Inom den planerade verkstaden kommer sannolikt hantering av brandfarlig vara ske. För normal hantering inom verkstad (ex. motoroljor, spillolja, spolarvätska, svetsgaser etc.) är avståndet till Idbäcksverket tillräckligt stort. Ingen risk för påverkan från verkstaden bedöms föreligga. Datum: Sida: 5 av 12

6 3 IDBÄCKSVERKET Idbäcksverket drivs av Vattenfall och ligger direkt söder om aktuellt planområdet (se figur 3.1). Idbäcksverket är ett kraftvärmeverk som förser ungefär 95 % av Nyköpings tätort med el och fjärrvärme /1/. Bränslet utgörs av biomassa i form av industriavfall och skogsavfall. Vid verket finns tre fastbränsleeldade pannor, en elpanna och en deponigaseldad hetvattenpanna. Figur 3.1. Idbäcksverket i förhållande till aktuellt område (rödmarkerat). Vid Idbäcksverket hanteras utöver biomassa även deponigas och eldningsolja 2. Eldningsoljan används för att starta pannorna. Mängden eldningsolja är begränsad /2/. Deponigas används som bränsle i en av pannorna. Möjliga risker med verksamheten redovisas i avsnitt 4. 2 Ingen information har erhållits direkt från Idbäcksverket. Informationen om verket har hämtats från andra källor. Datum: Sida: 6 av 12

7 4 ÖVERSIKTLIG RISKBEDÖMNING 4.1 MÖJLIGA RISKER Verksamheten vid Idbäcksverket kan innebära vissa risker för olyckshändelser. Dessa bedöms vara: 1. Brand i bränslestack (lager av träprodukter) som kan medföra spridning av störande och ohälsosamma brandgaser till omgivningen eller att omgivningen utsätts för värmestrålning och brandfarliga gnistor (s.k. flygbränder) 2. Explosion som kan medföra tryckvåg och splitter som når omgivningen 3. Brand i utläckt eldningsolja 4.2 BRAND I FASTBRÄNSLE Biomassan som består av återvunnet trä och restprodukter från skogsproduktion transporteras till anläggningen med lastbil. Det fasta bränslet (dvs. ej olja och gas) lagras därefter öppet utomhus (se figur 3.1). Bränslet är till stor del bearbetat till flis. Efter lagringen i flishögar transporteras bränslet sannolikt med hjullastare eller liknande till en tippficka varifrån bränslet transporteras vidare med hjälp av ett bränsletransportsystem till anläggningens pannor. En brand kan uppstå till följd av bland annat självantändning eller dammexplosion. Sannolikheten för självantändning beror bland annat på lagringstid, stackens bredd och höjd, förekomsten av katalysatorer i stacken (t.ex. metallskrot), fuktgradienter och genomsläpplighet för syre som påverkar denna risk. Risken för självantändning ökar markant vid lagringstider längre än 2-3 månader för vissa typer av fastbränslen. Dammexplosion, som kan inträffa när koncentrationen av damm i luften är tillräckligt hög och det finns en antändningskälla i anslutning till dammolnet, bedöms främst kunna inträffa vid lossning och vidare transport inom anläggningen (dammiga moment). Brand kan även uppstå till följd av markbrand, fordonsbrand, brandspridning via intilliggande byggnader, gnistbildning (från bl.a. heta arbeten) eller anlagd brand Konsekvenser vid brand i fastbränsle Vid självantändning i en bränslestack utvecklas branden normalt som en glödbrand inne i stacken, men branden kan utvecklas till en lågande ytbrand som i så fall medför spridningsrisk till intilliggande stackar eller byggnader genom värmestrålning och flygbränder. En lågande brand (ytbrand) som uppstår i eller sprids till det lagrade fastbränslet bedöms kunna bli mycket kraftig och svår att släcka, dels på grund av kraftig värmestrålning (stor yta som strålar), dels på grund av svårigheter att nå brandhärden. En sådan brand bedöms kunna sprida sig till anläggningsdelar om avståndet från det lagrade bränslet till byggnader och anläggningsdelar inte är tillräckligt stort. Avståndet mellan närmaste bränslestack och ny byggnad inom aktuell fastighet är meter. Risken för brandspridning till byggnader utanför Idbäcksverkets område bedöms därför vara mycket begränsad. Däremot bedöms ett stort område runt anläggningen kunna utsättas för irriterande och ohälsosam rök- och röklukt vid en större brand i fastbränslet. Datum: Sida: 7 av 12

8 4.2.2 Bedömning av sannolikhet för brand i det lagrade fastbränslet Enligt MSB:s statistik (MSB: statistik och analysverktyg IDA) inträffade 45 bränder inom startutrymmeskategorin Upplag vid kraftvärmeverk i Sverige mellan 1998 och Lägger man till kategorierna Utanför byggnaden och Lager tillkommer ytterligare 53 bränder under samma tidsperiod. Enligt rapport 2009:8 Fjärrvärmeolyckor utgiven av Svensk Fjärrvärme inträffar varje år i Sverige någon större brand i anslutning till lagrat fastbränsle vid fjärrvärmeverk. Ur ovanstående dras slutsatsen att bränder i lagrat fastbränsle vid något av Sveriges kraftvärmeverk inträffar i genomsnitt omkring 10 gånger per år och att någon enstaka av dessa varje år är av allvarligare art. Bedömningen är att utöver de registrerade bränderna förekommer relativt många bränder som antingen självslocknar eller som hanteras av den egna personalen vid kraftvärmeverken, men som under andra omständigheter skulle kunna leda till en större brand. Sammantaget bedöms brandincidenter (bränder som självslocknar eller hanteras av personal) i fastbränsle vid ett kraftvärmeverk i Sverige sannolikt kunna inträffa. Mindre bränder bedöms vara mindre sannolika och större bränder i fastbränsle vid ett kraftvärmeverk i Sverige bedöms vara osannolika. Sannolikheten för att en brandincident ska utvecklas till en större brand i lagrat fastbränsle vid ett kraftvärmeverk bedöms vara kraftigt beroende av, huruvida lagringen sker på ett brandsäkert sätt eller inte, samt hur god beredskapen är för hantering av en sådan brand Riskvärdering Sannolikheten för en brand i bränslestack som kan hanteras av personalen bedöms vara relativt hög, sannolikheten för mer omfattande bränder bedöms vara låg. Konsekvenserna vid en brand påverkar sannolikt endast omgivande verksamheter i form av spridning av rökgaser. Dessa gaser kan spridas lång väg och planändringen bedöms inte innebära en ökad risk för personer som vistas inom den aktuella fastigheten. 4.3 EXPLOSION Explosion kan ske till följd av dammbildning vid hantering av finfördelat träbränsle (dammexplosion) eller till följd av antändning av kolmonoxid som alstras i bränslestackarna. Explosion kan även ske till följd av läckage av deponigas. - Dammexplosion En dammexplosion kan uppstå om finfördelat material virvlar upp och det samtidigt finns en tändkälla närvarande. Detta uppstår vanligast i anslutning till lossning av träbränsle eller vid transport av bränsle till pannorna. - Kolmonoxidexplosion När trämaterial bryts ner naturligt bildas bland annat kolmonoxid som är en mycket giftig samt brännbar gas. Om bränslet förvaras inneslutet, exempelvis i en silo, kan koncentrationen av kolmonoxiden bli så stor att gasen antänds. Det kan då resultera i en explosion. Detta uppstår dock främst vid inbyggd förvaring. - Deponigas I anläggningen finns en gaseldad panna som eldas med deponigas. Deponigas är gas som uppkommer vid en deponi, på grund av att man tidigare har deponerat organiskt och brännbart avfall där. Gasen består normalt av ca % metan. Metan är en brännbar gas som vid en viss utblandning med luft kan antändas. Under vissa förhållanden kan gas som antänds orsaka en explosion. Datum: Sida: 8 av 12

9 4.3.1 Konsekvenser vid explosion Konsekvenserna av en explosion kan bli mycket omfattande. Störst påverkan bedöms dock de anställda utsättas för. Påverkan mot aktuell fastighet bedöms vara begränsad. En explosion som sker inomhus bedöms främst drabba Vattenfalls anläggning. Sker explosionen utomhus kan aktuell fastighet påverkas. Minsta avstånd till anläggningsdel är ca 50 meter. Avståndet till närmaste bränslestack är dock ca 90 meter. Med hänsyn till avståndet samt att Vattenfalls anläggning till viss del ligger mellan bränslestackar och aktuell fastighet bedöms dock påverkan vid en eventuell explosion bli liten. Det är mycket ovanligt med dödsfall till följd av explosioner vid hantering av fastbränslen. Där risk för damm- och gasexplosion föreligger ska denna risk dessutom hanteras av verksamheten och förebyggande åtgärder vidtas för att minska risken Bedömning av sannolikhet för explosion Sannolikheten för dammexplosion beror bland annat på fukthalten i det biobränsle som hanteras. Vanligtvis bedöms en fukthalt som understiger ca 15% innebära att det föreligger risk för dammexplosion. Överstiger fukthalten 15 % bedöms sannolikheten för explosion vara låg. För att en dammexplosion ska inträffa krävs enligt tidigare dels att koncentrationen av damm är tillräckligt hög (explosiv atmosfär), dels närvaron av en tändkälla. Sannolikheten för kolmonoxidexplosion bedöms vara låg eftersom förvaring av träbränsle sker utomhus. Sannolikheten för gasexplosion beror på utspädningen med luft samt var läckaget sker och om det finns tändkällor närvarande. Sannolikheten bedöms dock vara låg Riskvärdering En explosion vid hanteringen av fastbränsle kan inte uteslutas, mest sannolik bedöms i sådant fall en dammexplosion som inträffar vid lossning av bränsle eller vid vidare transport in till förbränningen vara. Påverkan mot omgivningen och den aktuella fastigheten vid en explosion bedöms dock vara begränsad. Studerad planändring inom Stensötan 4 bedöms inte innebära att människor utsätts för större eller oacceptabla risker med hänsyn till risken för explosion vid Idbäcksverket. 4.4 BRAND I UTLÄCKT ELDNINGSOLJA Vid Idbäcksverket hanteras begränsade mängder eldningsolja. Denna används vid behov för att starta pannorna. Eldningsolja är klassad som brandfarlig vätska, men har relativt hög flampunkt och är således inte så lättantändligt. Det krävs normalt att eldningsoljan upphettas för att den ska bli så varm att antändningsbar ånga avges Konsekvenser av ett utsläpp av eldningsolja Vid en eventuell brand i utläckt eldningsolja blir strålningsnivån inom ca 40 meter så hög att brandspridning in i byggnader inom detta avstånd inte kan uteslutas. Byggnader inom aktuell fastighet ligger på så stort avstånd att en brand i utläckt eldningsolja vid Idbäcksverket inte bedöms påverka dessa. Datum: Sida: 9 av 12

10 4.4.2 Bedömning av sannolikhet för utsläpp av eldningsolja Användningen av eldningsolja vid anläggningen är begränsad. Sannolikheten för läckage bedöms vara som störst vid lossning. Enligt ovan är eldningsolja relativt svårantändligt. Sannolikheten för att ett läckage sker som sedan antänds bedöms utifrån detta vara mycket låg Riskvärdering Sannolikheten för att ett läckage av eldningsolja antänds bedöms enligt ovan vara låg. Konsekvenserna av en sådan olycka bedöms få liten påverkan på aktuell fastighet. Scenariot bedöms således inte påverka risknivån inom aktuellt område i någon större utsträckning. Den tillkommande byggnaden bedöms inte öka risknivån inom området i någon större utsträckning. Datum: Sida: 10 av 12

11 5 SLUTSATSER Den planerade förändringen inom aktuell fastighet, Stensötan 4, innebär att ytterligare en byggnad ska uppföras mellan befintlig byggnad på fastigheten och Idbäcksverket. Den tillkommande byggnaden kommer att innehålla en mindre del för försäljning och en större del avsedd för verkstad. Idbäcksverket är ett kraftvärmeverk där stora mängder träbränsle hanteras. Vid anläggningen hanteras även mindre mängder eldningsolja samt deponigas. Risker med hanteringen omfattar bland annat brand och explosion. Enligt genomförd analys bedöms inte någon risk för akut påverkan på människors liv och hälsa inom planområdet föreligga till följd av risker kopplade till Idbäcksverkets verksamhet. Inte heller bedöms en framtida hantering av brandfarlig vara inom den planerade verkstaden innebära någon risk för påverkan mot Idbäcksverket. Sammanfattningsvis bedöms den tänkta planändringen kunna genomföras utan att människor inom planområdet utsätts för onödig fara eller att risknivån i området ökar. Datum: Sida: 11 av 12

12 6 REFERENSER /1/ Idbäcksverket, besökt /2/ Sammankoppling av fjärrvärmenäten i Nyköping och Oxelösund Miljö- och systemkonsekvenser, Veronica Lindow, Examensarbete 2009:01, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology, Uppsala Datum: Sida: 12 av 12

Områdesbeskrivning. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Sida 2 (5)

Områdesbeskrivning. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Sida 2 (5) Projekt Projektnummer Kv. Nattugglan 14, Stockholm 107472 Handläggare Datum Erik Hall Midholm 2014-09-24 Internkontroll Datum Rosie Kvål 2014-09-24 PM RISK - BEBYGGELSE OVANPÅ SÖDERLEDSTUNNELN Brandskyddslaget

Läs mer

PM Risk seniorboende Olovslund, Bromma

PM Risk seniorboende Olovslund, Bromma Uppdragsnamn Olovslund s station, del av Åkeshov 1:1 Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum Bonum/Riksbyggen 109558 2016-10 - 14 Handläggare Egenkontroll Internkontroll Rosie Kvål RKL 161014 LSS 161014 PM

Läs mer

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods Projekt Projektnr Freden Större 11, Sundbyberg 105521 Handläggare Datum Lisa Åkesson 2014-06-04 Internkontroll Datum Rosie Kvål 2014-06-04 Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade

Läs mer

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Projekt Projektnummer Kv Vitsippan 104694 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-05-20 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-05-18 ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Inledning Inom kv Vitsippan i Borås kommun planeras

Läs mer

Riskanalys. Säbydepån Slutgiltig

Riskanalys. Säbydepån Slutgiltig Riskanalys Säbydepån Slutgiltig 2016-12-13 Dokumenttyp: Uppdragsnamn: Riskanalys Säbydepån Åkersberga Uppdragsnummer: 109561 Datum: 2016-12-13 Status: Slutgiltig Uppdragsledare: Rosie Kvål Handläggare:

Läs mer

BILAGA A FREKVENSBERÄKNINGAR Gästhamnen Kristinehamn Datum

BILAGA A FREKVENSBERÄKNINGAR Gästhamnen Kristinehamn Datum Dokumenttyp BILAGA A FREKVENSBERÄKNINGAR Gästhamnen Kristinehamn Datum 2015-02-20 Status Granskningshandling Handläggare Rosie Kvål Tel: 08-588 188 84 E-post: rosie.kval@brandskyddslaget.se Internkontroll

Läs mer

PM Risk - Elevhem Karlberg

PM Risk - Elevhem Karlberg Uppdragsnamn Karlberg, elevhem Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum CF Møller 109416 2016-07-19 Handläggare Egenkontroll Internkontroll Rosie Kvål RKL 160719 PWt 160715 PM Risk - Elevhem Karlberg Bakgrund

Läs mer

Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun

Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun Uppdragsnummer: 226394 Markerat planområde i Ystad hamn 16 maj 2011 Beställare: Ystads kommun Dick Bengtsson Konsult: Tyréns

Läs mer

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY 4:1472

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY 4:1472 Projekt Projektnummer Näsby 4:1472 104862 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-09-01 rev 2011-11-23 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-08-30 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av UTLÅTANDE 2012-11-21 barbro.malmlof@jarfalla.se Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m fl, Järfälla kommun Bakgrund

Läs mer

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR UPPDRAGSNUMMER 1321526000 RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLANER FÖR INDUSTRI I HOVA, GULLSPÅNGS KOMMUN Sweco Environment AB Mikaela Ljungqvist Martin Bjarke Granskad av Johan Nimmermark Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Riskbedömning Fröfjärden och Fredspipan, Sundbypark

Riskbedömning Fröfjärden och Fredspipan, Sundbypark Uppdragsnamn Fröfjärden och Fredspipan, Sundbybark Uppdragsnummer 108743 Handläggare Lisa Smas Internkontroll Rosie Kvål Uppdragsgivare Skanska Sverige AB, Nya Hem Stockholm Datum 2015-12-15 Riskbedömning

Läs mer

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Brandfarliga varor Lagstiftning i Sverige En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Även regeringen kan besluta om regler som måste följas och dessa kallas förordningar. De

Läs mer

Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum. AB Familjebostäder Handläggare Egenkontroll Internkontroll. Rosie Kvål RKL LSS

Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum. AB Familjebostäder Handläggare Egenkontroll Internkontroll. Rosie Kvål RKL LSS Uppdragsnamn Lådkameran Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum AB Familjebostäder 109589 2016-10-13 Handläggare Egenkontroll Internkontroll Rosie Kvål RKL 161013 LSS 161013 PM Risk - Lådkameran Bakgrund och

Läs mer

Detaljplan för Nol 3:72 i Ale kommun Risker i samband med närhet till Perstorp Oxo:s anläggning

Detaljplan för Nol 3:72 i Ale kommun Risker i samband med närhet till Perstorp Oxo:s anläggning Beställare: Ale kommun Beställarens representant: Emelie Johansson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Heijmans Uppdragsnr: 102 1243 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys Bilaga A8. Projekt: P86 Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-0-05 Sida Pannhus (bränslen eller kemikalier ej inkluderade) Pannor Explosion i pannan Hög halt koloxid. Fel på styrning. 2 Stoftfilter

Läs mer

RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN

RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN RAPPORT RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN 2015-11-19 Uppdrag 259586, Riskbedömning olycksrisk, kv Garvaren, Simrishamn Titel på rapport: Riskutredning verksamheter inom kv. Garvaren,

Läs mer

PM RISK KOMPLETTERANDE UTREDNING URSPÅRNING

PM RISK KOMPLETTERANDE UTREDNING URSPÅRNING Projekt Projektnummer Lokstallet 6, Stockholm 106015 Handläggare Datum Erik Hall Midholm 2013-07-11 Internkontroll Datum Rosie Kvål 2013-07-11 PM RISK KOMPLETTERANDE UTREDNING URSPÅRNING Bakgrund och syfte

Läs mer

Riskbedömning ny bebyggelse på Saltvägen och kv. Kavringen, Hökarängen.

Riskbedömning ny bebyggelse på Saltvägen och kv. Kavringen, Hökarängen. Uppdragsnamn Saltvägen Hökarängen Uppdragsnummer 108475 Handläggare Pierre Wahlqvist Internkontroll Lisa Smas Uppdragsgivare Carl Johan Casserberg, ByggVesta Jacob Ekman, Förvaltnings AB Bergsundet Datum

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Riskutredning. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås. Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan.

Riskutredning. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås. Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan. Version nr: Ver-4 Datum: 110421 Ändring: - Uppdragsnummer: 11-155 Handläggare: Robin Palmgren,

Läs mer

Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson

Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson Sida 1 (6) Miljöriskbedömning Sammanställd mängd miljörisker Kemiska: 4200 kg kemikalier varav 1400 kg brandfarlig och 400 kg miljöfarlig varav 10 kg är ozonnedbrytande. 2000 L gas varav 160 L brandfarlig.

Läs mer

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor Räddningstjänsterna i Halland informerar om Brandfarliga och explosiva varor Inledning Från och med 1 september 2010 började en ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor att gälla. Nu under hösten

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Vad gör jag om larmet går?

Vad gör jag om larmet går? Vad gör jag om larmet går? Information om säkerhet och självskydd från AGA, Sandvik AB, Sandvikens kommun och Gästrike Räddningstjänst Varför har jag fått den här skriften? Sandvik AB och AGA Gas AB hanterar

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Malmö samt uttag av kylvatten från Öresund Komplettering av tidigare samråd, tillkommande anläggningsdel

Läs mer

Gaslager Skallen Halmstads kommun

Gaslager Skallen Halmstads kommun Kommunens plan för räddningsinsatser på Gaslager Skallen Halmstads kommun Upprättad: 2008-11-20 Reviderad: 2013-01-11 Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad Tel 035-16 00 00 Fax 035-16

Läs mer

Inledande riskanalys Väsjön Norra, Sollentuna - avseende transporter med farligt gods på Norrortsleden

Inledande riskanalys Väsjön Norra, Sollentuna - avseende transporter med farligt gods på Norrortsleden Inledande riskanalys Väsjön Norra, Sollentuna - avseende transporter med farligt gods på Norrortsleden Samråd, mars 2013 Stockholm Karlstad Falun Gävle Lidköping Örebro Brandskyddslaget AB Box 9196 Långholmsgatan

Läs mer

Stockholm Karlstad Falun Gävle Malmö Örebro

Stockholm Karlstad Falun Gävle Malmö Örebro Dokumenttyp RISKANALYS Stämpeln 1, Häggvik Sollentuna kommun Datum 2014-11-06 Status UNDERLAG FÖR DETALJPLAN Handläggare Erik Hall Midholm Tel: 08-58818860 E-post: erik.midholm@brandskyddslaget.se Internkontroll

Läs mer

Riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde

Riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde TOLUST ETT AB av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde SLUTLIG RAPPORT 2012-10-29 Översiktlig riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde Datum

Läs mer

Österport - Riskbedömning avseende hetvattenanläggnings olycksrisker för allmänheten

Österport - Riskbedömning avseende hetvattenanläggnings olycksrisker för allmänheten 14 ÖSTERÄNGEN FASTIGHETER I ÖREBRO Österport - Riskbedömning avseende hetvattenanläggnings olycksrisker för allmänheten UPPDRAGSNUMMER 1340017000 SWECO, MILJÖTEKNIK I GÖTEBORG JOHAN NIMMERMARK GRANSKAD

Läs mer

Hetarbeten mm. Erik Egardt, MSB

Hetarbeten mm. Erik Egardt, MSB Hetarbeten mm Erik Egardt, MSB Utredningskrav i LBE 7 Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador

Läs mer

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789)

Läs mer

Kompletterande PM till riskutredning Bensinstationslägen

Kompletterande PM till riskutredning Bensinstationslägen Normal z:\uppdrag\1132 greby 14 mfl\-1\11321 pm 1183.docx Kompletterande till riskutredning Bensinstationslägen : Reviderad: - Uppdragsansvarig: - Brandingenjör Kungsgatan 48 B 411 15 Göteborg Telefon

Läs mer

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21 Skövde Slakteri Tillbyggnad vid farligt godsled Aspelundsvägen Skövde kommun PM Farligt gods 2015-01-21 FAST Engineering AB Civilingenjör 2 Dokumentinformation Uppdragsnummer (internt): 2015-044 Dokumenttitel:

Läs mer

Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun

Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun Riskbedömning Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun Uppdragsgivare: Mönsterås kommun Kontaktperson: Henrik Eriksson Uppdragsnummer: 14-054 Datum:

Läs mer

RISKBEDÖMNING FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN

RISKBEDÖMNING FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN 2013-12-10 RISKBEDÖMNING FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN TIMOTEJEN 19 & 28, STOCKHOLM - BILAGA 1 - FREKVENSBERÄKNING Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Rosenlundsgatan 60. 118 63 Stockholm. Telefon:

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om försäljning av fyrverkeriartiklar till konsumenter

Läs mer

PM, Nettovägen 2-4, Veddesta 2:18 och 2:83 RISKUTREDNING HANTERING BRANDFARLIG GAS PÅ INTILLIGGANDE FASTIGHET

PM, Nettovägen 2-4, Veddesta 2:18 och 2:83 RISKUTREDNING HANTERING BRANDFARLIG GAS PÅ INTILLIGGANDE FASTIGHET PM, Nettovägen 2-4, Veddesta 2:18 och 2:83 RISKUTREDNING HANTERING BRANDFARLIG GAS PÅ INTILLIGGANDE FASTIGHET PM 2013-05-17 Uppdrag: 249078, Riskbedömning hantering brandfarlig gas på intilliggande fastighet

Läs mer

Maximal exponering, kundvänlighet och brandsäkerhet

Maximal exponering, kundvänlighet och brandsäkerhet Brandavskiljande displayskåp serie SGS Maximal exponering, kundvänlighet och brandsäkerhet Rätt förvaring av brandfarlig vätska och aerosoler i enlighet med kraven i SÄIFS 1996:2. Skapa med färg och ljus

Läs mer

UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE

UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE UPPLANDS VÄSBY KOMMUN UPPDRAGSNUMMER UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE VERSION 1.2 SWECO SOFIA PERSSON JOHAN NIMMERMARK 1 (8) 2013-06-14 S w e co E n

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk Kommunens plan för räddningsinsats Billerud AB Gruvöns Bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00527 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD Viktig information till dig som funderar på att köpa och installera en eldstad. WWW.KIL.SE/ELDSTAD INSTALLATION AV ELDSTAD Boverkets byggregler kapitel 5 handlar om brandskydd.

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET OFÖRUTSEDDA KAN HÄNDA Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, ett exempel på det är eldningsolja. Därmed finns det alltid

Läs mer

SKOG 2013. Några ord om ATEX. Susanne Roos, Inspecta Technology 2013-03-19

SKOG 2013. Några ord om ATEX. Susanne Roos, Inspecta Technology 2013-03-19 SKOG 2013 Några ord om ATEX Susanne Roos, Inspecta Technology 1 ATEX: Lagar och föreskrifter Två delar Direktiv 94/9/EG Beslutade 23 mars 1994 Produktdirektivet - Tillverkare Direktiv 1999/92/EG Beslutade

Läs mer

Inledande riskanalys för ny detaljplan Ekhagen- Adolfsberg i Storvreta norr om Uppsala - avseende närheten till Ostkustbanan

Inledande riskanalys för ny detaljplan Ekhagen- Adolfsberg i Storvreta norr om Uppsala - avseende närheten till Ostkustbanan Inledande riskanalys för ny detaljplan Ekhagen- Adolfsberg i Storvreta norr om Uppsala - avseende närheten till Ostkustbanan April 2013 Stockholm Karlstad Falun Gävle Örebro Malmö Brandskyddslaget AB Box

Läs mer

Bilaga B7.1 PM - RISK- OCH SLÄCKVATTENUTREDNING PROJEKT FORS UPPDRAGSNUMMER: MALMÖ

Bilaga B7.1 PM - RISK- OCH SLÄCKVATTENUTREDNING PROJEKT FORS UPPDRAGSNUMMER: MALMÖ Bilaga B7.1 PM - RISK- OCH SLÄCKVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER: 5630245410 PROJEKT FORS MALMÖ 2017-04-10 SWECO SYSTEMS, BRAND- OCH RISKTEKNIK SWECO ENVIRONMENT, FÖRORENADE OMRÅDEN OCH KEMIKALIER AV: DAVID

Läs mer

Information till allmänheten Gaslager Skallen

Information till allmänheten Gaslager Skallen Information till allmänheten Gaslager Skallen Enligt förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 2015:236 Göteborg den 25 April 2016 2 Verksamhetsutövare

Läs mer

GROV RISKANALYS FÖR TILLBYGGNAD INOM SICKLAÖN 107:3 I NACKA avseende närhet till Värmdöleden

GROV RISKANALYS FÖR TILLBYGGNAD INOM SICKLAÖN 107:3 I NACKA avseende närhet till Värmdöleden GROV RISKANALYS FÖR TILLBYGGNAD INOM SICKLAÖN 107:3 I NACKA avseende närhet till Värmdöleden April 2006 www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08-442 42 50 Fax: 08-442 42 62 Karlstad

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning

Läs mer

IPS webb-utbildning: Introduktion till processäkerhet Frågor och svar i proven

IPS webb-utbildning: Introduktion till processäkerhet Frågor och svar i proven IPS webb-utbildning: Introduktion till processäkerhet Frågor och svar i proven Detta dokument får användas av IPS kontaktpersoner för att muntligt svara på frågor kring proven. Dokumentet får inte skickas

Läs mer

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. av brandfarlig vara. För att öka säkerheten vid av brandfarliga varor och minska olycksrisken krävs tillstånd för att hantera brandfarliga varor över vissa mängder. Här är en guide för att avgöra ifall

Läs mer

Signalen som varnar. Vad gör jag om larmet går? Hur vet jag att faran är över? Larm via telefon

Signalen som varnar. Vad gör jag om larmet går? Hur vet jag att faran är över? Larm via telefon Varför har jag fått den här skriften? Jacobs Douwe Egberts OPS S.E. AB i Gävle hanterar en större mängd gasol och omfattas därför av Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Strålning från varmfackla vid biogas förbränning

Strålning från varmfackla vid biogas förbränning Uppdragsnr: 10139842 1 (5) PM Strålning från varmfackla vid biogas förbränning Inledning WSP Brand & Risk har fått i uppdrag av Svensk Biogas i Linköping AB att utreda vilken strålningsnivå som uppstår

Läs mer

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

RISKANALYS Kv Uttern (ny bussdepå) Kristinehamn Datum. 2015-04-01 Status

RISKANALYS Kv Uttern (ny bussdepå) Kristinehamn Datum. 2015-04-01 Status Dokumenttyp RISKANALYS Kv Uttern (ny bussdepå) Kristinehamn Datum 2015-04-01 Status Granskningshandling Handläggare Rosie Kvål Tel: 08-588 188 84 E-post: rosie.kval@brandskyddslaget.se Internkontroll Erik

Läs mer

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se Herrhagen 1:1, Karlstad Nybyggnad av båtskjul BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09 www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08 588 188 00 Fax: 08 442 42 62 Karlstad Box 187 651 05

Läs mer

Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led.

Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led. www.sakerhetspartner.se Riskanalys Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led. Norra och södra låset. Huddinge kommun Dokument: Riskanalys Version nummer: Datum

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

INLEDANDE RISKANALYS Signalen 3 m fl Solna Datum Status

INLEDANDE RISKANALYS Signalen 3 m fl Solna Datum Status Dokumenttyp INLEDANDE RISKANALYS Signalen 3 m fl Solna Datum 2016-02-01 Status Slutgiltig handling Handläggare Rosie Kvål Tel: 08-588 188 84 E-post: rosie.kval@brandskyddslaget.se Internkontroll Lisa Smas

Läs mer

RISKUTREDNING AVSEENDE TRANSPORTER AV FARLIGT GODS OCH FARLIGA VERKSAMHETER Kvastbruket Västerås stad Datum

RISKUTREDNING AVSEENDE TRANSPORTER AV FARLIGT GODS OCH FARLIGA VERKSAMHETER Kvastbruket Västerås stad Datum Dokumenttyp RISKUTREDNING AVSEENDE TRANSPORTER AV FARLIGT GODS OCH FARLIGA VERKSAMHETER Kvastbruket Västerås stad Datum 2015 09 16 Status Underlag för detaljplan 1836 Handläggare Erik Hall Midholm Tel:

Läs mer

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8.

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8. PM RISKINVENTERING Daftö Feriecenter Strömstad kommun Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530 Datum: 2006-09-01 Antal sidor: 8 Upprättad av: Kontrollerad av: Erik Midholm Hanna Langéen Innehållsförteckning

Läs mer

även rekommenderade skyddsavstånd till bland annat järnväg, dessa redovisas i tabell 1.

även rekommenderade skyddsavstånd till bland annat järnväg, dessa redovisas i tabell 1. Projekt Projektnummer Kv Pyramiden m fl 105727 Handläggare Datum Rosie Kvål 2012-10-01 rev 2012-11-30 Internkontroll Datum Lisa Åkesson 2012-09-28 PM RISK DP KV PYRAMIDEN M FL (SBN/2009:715) INOM ARENASTADEN

Läs mer

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål 2016-01-27 1 Uppdrag Tyréns AB har på uppdrag av TrondBygg Holding AB (markägaren till fastigheterna

Läs mer

Inledande riskanalys kv Rosstorp 2 i Rönninge - avseende transporter med farligt gods på Västra stambanan

Inledande riskanalys kv Rosstorp 2 i Rönninge - avseende transporter med farligt gods på Västra stambanan Inledande riskanalys kv Rosstorp 2 i Rönninge - avseende transporter med farligt gods på Västra stambanan Maj 2009 Stockholm Karlstad Falun Gävle Lidköping Örebro Brandskyddslaget AB Box 9196 Hornsbruksgatan

Läs mer

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (8) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Lantmännen Foder, Kimstad, enligt 14 Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga

Läs mer

Inledande riskanalys kv Månstenen, Solberga - avseende transporter med farligt gods på E4/E20

Inledande riskanalys kv Månstenen, Solberga - avseende transporter med farligt gods på E4/E20 Inledande riskanalys kv Månstenen, Solberga - avseende transporter med farligt gods på E4/E20 Brandskyddslaget AB Box 9196 Långholmsgatan 27, 10 tr 102 73 Stockholm Stockholm Karlstad Falun Gävle Lidköping

Läs mer

PM Riskbedömning av kombiterminalen i Torsboda

PM Riskbedömning av kombiterminalen i Torsboda Härnösand, 2012-03-30 Magnus Åkerlind 010-452 30 97 Deltaterminal AB Att: Björn Amnow Hamnvägen 3A 860 35 Söråker PM Riskbedömning av kombiterminalen i Torsboda Tyréns AB har på uppdrag av Deltaterminal

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Beräkning av skydd mot brandspridning mellan byggnader

Beräkning av skydd mot brandspridning mellan byggnader Beräkning av skydd mot brandspridning mellan byggnader Beräkning av infallande strålning Förstudie Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100 92 Karlskrona Drottninggatan 54 Tel: 0455-107 92 Växjö Kronobergsgatan

Läs mer

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter.

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Verksamhetsutövare: NCC Industry AB Hulterstad 7:1-5-8 ggr/år Spellinge 2:22 2-5 ggr/år Bleckenstad 1:5 2-3

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

PM RISK - TRANSPORTER MED FARLIGT GODS PÅ LINDHAGENSGATAN

PM RISK - TRANSPORTER MED FARLIGT GODS PÅ LINDHAGENSGATAN Projekt Projektnummer LIndhagensgatan, risk 105249 Handläggare Datum Rosie Kvål 2012-02-08 rev 2012-03-06 Internkontroll Datum Erik Midholm 2012-02-07 PM RISK - TRANSPORTER MED FARLIGT GODS PÅ LINDHAGENSGATAN

Läs mer

Information till allmänheten Gaslager Skallen

Information till allmänheten Gaslager Skallen Information till allmänheten Gaslager Skallen Enligt förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 2015:236 Göteborg den 18 Maj 2015 2 3 Verksamhetsutövare

Läs mer

Brandfarliga varor. Mattias Andersson Brandingenjör Kalmar brandkår. Brandskyddsföreningens Service AB 0. 2011-11-21

Brandfarliga varor. Mattias Andersson Brandingenjör Kalmar brandkår. Brandskyddsföreningens Service AB 0. 2011-11-21 Brandfarliga varor Mattias Andersson Brandingenjör Kalmar brandkår 0. 2011-11-21 Den juridiska "trappan" Direktiv EU Lag Riksdag Förordning Regering Tillämpningsföreskrifter Myndigheter Allmänna råd SRV

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Hamnstaden Lidköping. Detaljplan 1 RISKBEDÖMNING AVSEENDE FARLIGA VERKSAMHETER OCH TRANSPORTER MED FARLIGT GODS

Hamnstaden Lidköping. Detaljplan 1 RISKBEDÖMNING AVSEENDE FARLIGA VERKSAMHETER OCH TRANSPORTER MED FARLIGT GODS Hamnstaden Lidköping Detaljplan 1 RISKBEDÖMNING AVSEENDE FARLIGA VERKSAMHETER OCH TRANSPORTER MED FARLIGT GODS 2014-09-17 Dokumenttyp Uppdragsnamn RISKBEDÖMNING Hamnstaden Lidköping Detaljplan etapp 1

Läs mer

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1(5) Cecilia Sandström 010-452 28 80 Malmö, 2013-06-27 Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1.1 Bakgrund och förutsättningar Det finns önskemål att uppföra bostäder (flerbostadshus) i Glumslöv, Landskrona.

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2

Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2 Datum 2014-03-25 Internt granskad av: Stefan Nilsson David Winberg Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2 1. Bakgrund En ny detaljplan håller på att arbetas fram för området Barkabystaden 2 i Järfälla kommun.

Läs mer

Datum Ert datum 1(6) Räddningstjänsten Handläggare, telefon Vår beteckning David Hultman,

Datum Ert datum 1(6) Räddningstjänsten Handläggare, telefon Vår beteckning David Hultman, Datum Ert datum 1(6) Räddningstjänsten 2013-01-09 Handläggare, telefon Vår beteckning David Hultman, 016-710 74 71 540.2013.00012.7486 Er beteckning BRANDUTREDNING Insatsrapport nr. 2013/00015 Larmtid

Läs mer

Samordnad riskanalys - en grund för uppfyllande av 7. Brandfarlig vara- konferensen 2015 Johan Ingvarson

Samordnad riskanalys - en grund för uppfyllande av 7. Brandfarlig vara- konferensen 2015 Johan Ingvarson Samordnad riskanalys - en grund för uppfyllande av 7 Brandfarlig vara- konferensen 2015 Johan Ingvarson Riskanalys utmaningar i prakcken 2 LBE 7 : Cllfredsställande utredning om riskerna för olyckor och

Läs mer

Riskutredning för biogasledning Käppala- Charlottendal

Riskutredning för biogasledning Käppala- Charlottendal Projekt Projektnr Biogasledning Käppala-Charlottendal 101972 Handläggare Datum Rosie Kvål 2007-11-28 rev 2008-12-18 Internkontroll Datum LÅn 2007-11-23 Riskutredning för biogasledning Käppala- Charlottendal

Läs mer

KONTROLLPLAN Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.

KONTROLLPLAN Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. KONTROLLPLAN Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Datum: Fastighetsbeteckning: Diarienummer: Byggherre: akkunniga kontrollanter Företag: Namn: (Vänd) Byggherren

Läs mer

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö --- ---------- --- -----------~----=------,- / ~ : ~ Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap Gasol för hem- och fritidsmiljö [..,.. - Risker med gasol Gasolen i sig är inte giftig. Däremot är den mycket

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor.

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. BRANDFARLIGA VAROR En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är som mycket annat i samhället

Läs mer

Besqab Projekt och Fastigheter AB & Fastighets AB Förvaltaren. Kvalitativ riskbedömning planerad bostadsbebyggelse i närhet till värmecentral

Besqab Projekt och Fastigheter AB & Fastighets AB Förvaltaren. Kvalitativ riskbedömning planerad bostadsbebyggelse i närhet till värmecentral Uppdragsledare Fredrik Zachrisson Tel +46 10 505 47 41 Mobil +46 76 772 43 53 Fredrik.zachrisson@afconsult.com Datum 2014-04-15 1 (19) Besqab Projekt och Fastigheter AB & Fastighets AB Förvaltaren Kvalitativ

Läs mer

Sannolikhet. Konsekvens

Sannolikhet. Konsekvens Hur man kan minska brandriskerna Det är svårt för oss människor att värdera risker objektivt. Det beror på att vi påverkas så starkt av våra egna upplevelser. Det gör att vi tenderar att övervärdera risker

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till

Läs mer

BILAGA 3 Underlag för beräkning av individrisk och samhällsrisk (riskberäkningar)

BILAGA 3 Underlag för beräkning av individrisk och samhällsrisk (riskberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 3 Underlag för beräkning av individrisk

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m 1!! Brand Brandrisk finns vid heta arbeten t ex svetsning, skärning med rondell, slipning med vinkelslip, arbete med tigersåg 2 1

Läs mer