T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e"

Transkript

1 årsredovisning 2012 Tornberget fastighetsförvaltnings AB i Haninge

2 Efter två års byggnation stod äntligen den nya Höglundaskolan i Jordbro klar till årsskiftet 2012/2013.

3 Årsredovisning 2012 VD-kommentar... 5 Objektvis redovisning... 7 Miljö- och kvalitetsarbete Kundnära förvaltning Personalöversikt Organisation Statistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter till resultat- och balansräkning Styrelse och verkställande direktör Revisionsberättelse Lekmannarevisorernas granskningsrapport Styrelse och revisorer

4 4

5 VD-kommentar Årets resultat blev ett knappt plusresultat, 715 tkr. För ett kommunalt bolag som Tornberget gäller det att varken gå med förlust eller för stor vinst. För att undvika att betala vinstskatt till staten är det bättre för våra ägare tillika hyresgäst, Haninge kommun, att så långt möjligt under året använda tillgängliga medel till fastighetsunderhåll. Under de senaste åtta till nio åren har vi lyckats sänka de höga sjuktalen från drygt 13 % till nästan 4 %. Likaså har vi gått från att ha de sämsta värdena i kommunens medarbetarsundersökningar till att de senaste fem åren ha de absolut högsta värdena. Detta är resultat av medvetna insatser för att få ett trivsammare och friskare Tornberget med delaktiga medarbetare och högt i tak. En mycket glädjande upplevelse för mig och alla andra som varit med på den resan. Också NKI-värdena (Nöjd-Kund-Index) är mycket höga, t o m högst bland landets kommunala fastighetsförvaltningar. En av Tornbergets viktigaste målsättningar är att vara kundnära, d v s att vi är lyhörda för hyresgästens behov och sätter hyresgästen i fokus. För att ta reda på kundnöjdheten hos våra hyresgäster genomfördes åter en NKI-undersökning under våren. Den gjordes av 45 kommuner, bl a södertörnskommunerna. Tornbergets enkäter besvarades av nästan 200 verksamhetsansvariga och kontaktpersoner från kommunens skolor, förskolor, fritidsgårdar, äldreboenden och gruppboenden. Tornberget, och därmed Haninge kommun, visade sig vara bäst i landet och överglänste dessutom övriga kommuner på Södertörn i samtliga jämförelsesammanhang. Detta trots att vi under många år redovisat bland de lägsta lokalkostnaderna per kvadratmeter.. Allt mer pengar måste med nödvändighet läggas på renoveringar och utbyte av byggnader från det s k miljonprogrammets dagar. De är byggda efter dåtidens myndighetskrav och teknik med de brister som dessa senare har visat sig innebära. Trots stora insatser som gjorts genom åren för att motverka de olägenheter som blev följden så börjar byggnaderna nu att undan för undan tjäna ut. Det innebär bl a att vi nu måste påbörja stambyten, vilket i de flesta fall omöjliggör användning av lokalerna under renoveringen. Samtidigt är det av många skäl, inte minst de ekonomiska och lagenliga, nödvändigt att göra övriga upprustningar som t ex ventilation, grundläggning, ny isolering, utbyte av värmesystem m m. Dessvärre, ur ett ekonomiskt perspektiv, visar det sig att de nya byggreglerna (BBR 2012) från Boverket ställer så höga krav att rivning och nybyggnation kommer att bli lönsammare än att göra omfattande renoveringar betydligt oftare än vi tidigare bedömt. Boverkets nya regler är i sig vällovliga och syftar bl a till betydligt högre energieffektivitet än tidigare och bättre arbetsmiljö. Vår bedömning är att kommunen måste avsätta ca milj kronor per år i närtid för att klara av att renovera eller helt ersätta gamla byggnader från sextio- och sjuttiotalet. Om nödvändig förändringstakt hålls så kan kostnaderna och insatserna komma att minska succesivt först om drygt tio år. Vi har inför budget 2014 under det gångna året speciellt inventerat Lyckebyskolan, Vikingaskolan, Åbyskolan, Parks förskola (f d Parkskolan och förskolan Karusellen) som en start på planerad renovering av miljonprogramsbyggnationer. Föga upplyftande måste vi av ekonomiska skäl föreslå att samtliga utom Lyckebyskolan rivs och ersätts på annat vis, t ex med nybyggnation. Det blir en fråga för kommunen att planera för om nya skolor skall byggas istället för de som kommer att rivas, hur stora de skall vara och var de skall vara belägna. Under året byggdes Höglundaskolan klar till vårterminens start. En toppmodern skola i Jordbro för årskurs F-6. Den byggdes som ett s k minienergihus med mycket låg energiförbrukning. Likaså har vi byggt ytterligare ett gruppboende åt socialförvaltningen, denna gång på Glimmervägen i Kolartorp. Hagagårdens äldreboende har i en andra etapp av två genomgått en grundlig renovering. Vi har en hel del intressanta byggprojekt på gång. Under året kommer Gudö förskola att byggas. Det blir Tornbergets första passivhus, vilket innebär en byggnad i två våningar med en energiåtgång som bara utgör en tiondel av de gamla förskolornas. Låga energikostnader blir allt viktigare i såväl nyproduktion som vid upprustningar av byggnader. Mycket arbete har lagts ned av såväl Tornberget som kommunen för att planera ett nytt yrkesgymnasium som skall ligga intill Fredrika Bremergymnasiet i Handen. Därutöver arbetar vi nu med planering och projektering av nya förskolor i Vega och i Tungelsta samt ett gruppboende på Lidavägen i Tungelsta. Den här årsredovisningen är upplagd så att den inleds med en kort beskrivning av vilka åtgärder som utförts i de olika fastigheterna. De redovisas objekt för objekt i bokstavsordning. Därefter följer sammanfattningar från våra olika verksamhetsavsnitt, olika översikter och slutligen den formella årsredovisningen med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Jag hoppas att det skall ge dig en intressant läsning och inblick i Tornbergets verksamhet. Johnny Näsholm VD 5

6 Äldreboendet Hagagården genomgår en upprustning i två etapper. Under året har etapp två pågått. Upprustningen innefattar bl a takbyte, renovering av ytterväggar och inre ytskikt samt installation av ny ventilation, nytt värmesystem och en sprinkleranläggning. På bilderna pågår arbeten för fjärrvärme. 6

7 Objektvis redovisning Nedan redovisas ny-, till- och ombyggnader samt sådant fastighetsunderhåll som görs med längre mellanrum än ett år. Även större reparationer efter skador redovisas. Förteckningen ska ge en god uppfattning om vad Tornberget utfört åt sin ägare, tillika hyresgäst, Haninge kommun under år ALPROSEN, VEGA En utredning pågår för upprustning av bl a ventilation & yttertak samt förbättring av mark och dränering. På byggnad A, Rosen, lagades skador på yttertaket, en rännvinkel samt takfot vid kökets entré. ASPEN, HANDEN Mattorna byttes ut i personalrummet efter en vattenskada. BAGARVILLAN, HANDEN Huvudbyggnaden och förråd har målats om utvändigt och trädetaljer har renoverats. På ett förråd/garage har nytt tegeltak lagts och underlagstak och plåtdetaljer bytts ut. BJÖRKEN, HANDEN Ett nytt ventilationsaggregat installerades i ett tillbyggt fläktrum på vinden. Även en ny fjärrvärmecentral har installerats. Under året har tillagningsköket fått nya ytskikt och central kökskyla med nya kyl- och frysenheter. Fettavskiljare har installerats. Skador på soprummets ytterdörr och väggar har åtgärdats med ny väggbeklädnad och ny dörr. BJÖRKVILLAN, VENDELSÖ Fönsterbågar- och karmar har skrapats och målats om, likaså uteförrådet. En lägenhet har också målats om. BLÅSIPPAN, JORDBRO Förskoleavdelningarna målades om under året. En tvättstuga renoverades med bl a montering av ny våtrumsväggmatta. BRANDBERGSSKOLAN En projektering för att utöka skolgården startade under Den administrativa delen har byggts om och anpassats efter verksamheten med bl a fler konstorsrum. I gymnastiksalen har ny belysning monterats samt en del åtgärder vidtagits för att öka säkerheten, såsom extrainsatta dörrar och dörrbyten. I köket har ett nedkylningsskåp installerats. BÅTSMANSSKOLAN, NORRA SÖDERBY Åtta toaletter renoverades med nya mattor och nya wcstolar. DALARÖ F D KOMMUNALHUS En bergvärmepumpsanläggning installerades under året. DALARÖ FÖRSKOLA Utvändiga trädetaljer målades, bl a vindskivor på huvudbyggnaden och förrådet på gården. DALARÖ SKOLA Under sommarlovet byttes mattan i matsalen ut. Ny bergvärmepumpsanläggning har installerats. EKENS FRITIDSGÅRD, HANDEN Ett panelstängsel monterades ute vid fasaden med tillhörande utrymningsdörrar vid rökhörnan. Detta för att försvåra skadegörelse på byggnadens fasad. EKENS FÖRSKOLA, HANDEN Mattor i kök och hall renoverades. Utvändigt målades fasaderna på en avdelning som tidigare hyrts in, men som numera ägs av Tornberget. EKORREN, HANDEN Taket renoverades med ny underlagspapp, läkt och ribb samt nya plåtdetaljer och betongpannor. Invändigt målades köket och några rum. ENEN, SÖDERBY Båtsmansskolan återupptog verksamhet i lokalerna fr o m höstterminen FASANEN, BRANDBERGEN Brand- och inbrottslarm har bytts ut. FJÄDERKOBBEN Två tredjedelar av förskolans rum målades om. FREDRIKA BREMERGYMNASIET, HANDEN Samtliga hemvister målades under året och alla smidesräcken förstärktes. Skador på mattan i kökets serveringsdel/matsal åtgärdades. Ett specialkök för handikappade elever i hus I flyttades till annan lokal. I hus I installerades ett nytt kök som ersättning. I aulan har ny golvbelysning monterats. En anpassning av en hiss till nya regler påbörjades och fortsätter Tre skolpaviljonger söder om huvudbyggnaden revs i slutet av året för att ge plats för ett nytt yrkesgymnasium som planeras på fastigheten. Ytterligare en inhyrd paviljong, hus H, har sagts upp och flyttas från fastigheten. FREDRIK ELEVHEMMET, HANDEN En lägenhet i hus 4 målades om invändigt. I tre elevrum upptäcktes skador av fuktgenomslag i ytterväggen. Dessa renoverades. I ett annat elevrum uppstod en vattenläcka vid ett tvättställ. Skada uppstod på golvbeläggningen som fick bytas ut. FREDRIK YRKESGYMNASIUM, HANDEN Planering och förprojektering för ett nytt yrkesgymnasium med placering söder om Fredrika Bremergymnasiet har fortsatt under Ytorna behövde minskas och ett nytt 7

8 I september var det byggstart för en ny förskola i Gudö. Förskolan blir kommunens första byggnad som uppförs med passivhusteknik. Förskolan kommer att ha två våningar och innehålla sex avdelningar och ett tillagningskök. 8

9 lokalprogram arbetades därför fram av Haninge kommun med viss hjälp av Tornberget. Planritningen ritades också om för att möta det minskade lokalprogrammet. I slutet av året kunde konsultgruppen starta förprojektering igen. På det befintliga yrkesgymnasiet har delar av yttertaket renoverats. Omklädningsrum och duschar har rustats upp. Bygg- och elarbeten utfördes genom Tornberget, medan skolan utförde målningsarbetena. Installation av brandlarm i maskinhallen, hus E, på börjades. FREDSDUVAN, JORDBRO Två stora skärmtak över entréer var uttjänta. De revs därför och ersattes med nya skärmtak. Undercentralen för fjärrvärme byttes under året ut till en ny anläggning. G:A FOLKETS HUS (ROJ TEATERN), HANDEN Mattbyten och målningsarbeten utfördes efter tidigare arbeten som innefattat renovering av rörsystem och byte av ventilationsaggregat. Belysningen kompletterades också. G:A KOMMUNALHUSET, HANDEN Reparationer och förbättringar av plåt- och säkerhetsdetaljer på yttertaket har utförts under året. En toalett har renoverats och en matta i en våningstrapp har bytts ut. Inbrottslarmet har uppdaterats till ny standard. GLIMMERVÄGENS GRUPPBOENDE, KOLARTORP På en avstyckad fastighet, Kolartorp 1:228, har ett nytt gruppboende byggts under året. Gruppboendet innehåller fem lägenheter samt personal- och gemensamhetsutrymmen. Byggnationen godkändes i slutbesiktning i december. Anpassning av marken runtom huset återstår. GRÄSKOBBEN, JORDBRO Fönster, fönsterdörrar, plåt och trädetaljer målades utvändigt. GUDÖ FÖRSKOLA Under våren slutfördes projekteringen för kommunens första passivhusförskola. I juni upphandlades en utförandeentreprenör. I september var det byggstart för denna förskola som kommer att byggas i två våningar och innehålla sex avdelningar samt ett tillagningskök. Markoch grundarbeten och stommontage pågick under hösten. Förskolan beräknas stå klar under senhösten HAGAGÅRDEN, VENDELSÖ Under året har etapp 2 i en ombyggnation av äldreboendet pågått. Etapp 2 innefattar bl a renovering av de inre ytskikten och installation av ny ventilation samt nytt värmesystem och ett sprinklersystem i hus A & B. Utvändigt har taket byggts om och väggarna renoverats. I köket har ny ugn, ny spis och nytt stekbord installerats. Renovering av tre hissar påbörjades och fortsätter HAGASKOLAN, VENDELSÖ Gymnastiksalen har målats om och har även fått nymålade linjer på golvet. Mattorna har bytts ut i korridorer och en del av lektionssalarna i hus A. Under hösten målades fasaden och utvändiga trappor om på hus G. Råsponten i takfoten har bytts ut på hus A och C. I samband med ett vattenläckage på gymnastikbyggnaden åtgärdades ytskikten i trapphus och gymnastikförråd och asbest i mattlim sanerades. HEMSÖ, JORDBRO Väggar i allmänna utrymmen målades om och ytskikten renoverades på en personaltoalett. HÖGLUNDASKOLAN, JORDBRO Efter två års byggnation stod Höglundaskolan klar till årsskiftet 2012/2013. Skolan är placerad intill Höglundaparken och den har plats för ca 600 elever i årskurserna F-6. Den är byggd som ett minienergihus där energiförbrukningen är 30 % lägre än Boverkets krav på energiförbrukning. Intill skolan har en konstgräsplan anlagts. IGELKOTTEN, VÄSTERHANINGE Brandlarmet har kompletterats och uppdaterats till ny standard. I köket har diskmaskinen bytts ut. JOHANNESLUND, VÄSTERHANINGE Trösklarna i hela byggnaden har bytts ut till limmade gummitrösklar. En lägenhet har renoverats under året. I soprummet har det kylda skåpet för matavfall tagits bort och ersatts med biologisk luktkontroll. Detta bekämpar lukten vid sin källa på ett miljövänligt och energisnålt sätt. JORDBRO PARKLEK Inbrottslarmet har uppdaterats till ny standard. JORDBROMALMSSKOLAN Personalrummet och biblioteket har fått nya plastmattor och en del väggar har målats om efter skadegörelse. Återställning efter en brand, även denna orsakad av skadegörelse påbörjades i november. Del av fasaden, och taket samt några fönster och tre grupprum skadades. KULTURHUSET, HANDEN Fasaderna är skadade av yttre påfrestningar såsom bl a klotter och påföljande saneringar. En provyta vid norra entrén renoverades under året. Om den ytan klarar yttre påfrestningar bättre, ska resterande fasader renoveras på samma sätt. Projektering startade under hösten för verksamhetsanpassningar samt ombyggnad av huvudentrén. KVARNBÄCKSSKOLAN, JORDBRO En omfattande renovering av de inre ytskikten med bl a målning och mattbyten slutfördes under Skolans brandskydd förbättrades beträffande utrymningsvägar, skyltar och brandcellsgränser. Ett sedan tidigare påbörjat arbete med utbyte av belysningen i skolan slutfördes under året. KÅRHUSET, HANDEN Brand- och inbrottslarm har kompletterats och uppdaterats till ny standard. LEVANDE ZON, FOLKPARKEN 17, HANDEN Ett skärmtak skadades under vintern. Det ersattes med ett nytt skärmtak. LIDA FÖRSKOLA, TUNGELSTA Fukt i golvkonstruktionen i personalrummen upptäcktes. Golven revs ut och nya ventilerade golv lades in efter att konstruktionen avfuktats. Samtidigt grävdes marken upp utanför den delen av byggnaden och grundmuren isolerades och ny dränering utfördes. 9

10 Höglundaskolans allmänna utrymmen har högt i tak. På väggen mellan matsalen och den angränsande gymnastiksalen har runda fönster satts in, så även i korridoren på skolans andra våning. Skolans hemvister är målade i olika kulörer. Intill skolgården har en efterlängtad konstgräsplan anlagts. 10

11 I Höglundaskolan finns plats för ca 600 elever i årskurserna F-6. Skolgården bjuder in till lek och rörelse. Här finns bl a flera klätter- och gungställningar, pingisbord, bollplank och basketkorgar. LIDAVÄGENS GRUPPBOENDE, TUNGELSTA Projektering pågår för ett gruppboende på Lidavägen i Tungelsta. Boendet ska innefatta tolv lägenheter fördelade på två hus och byggnaderna kommer att uppföras som så kallade lågenergihus. LUNDASKOLAN Ett klassrum delades av på beställning av skolan. Inför vårterminen 2013 flyttades hela verksamheten till Höglundaskolan. LYCKEBYSKOLAN, VENDELSÖ Skolans entré har tvättats och målats om. LÅNGBÄLING, JORDBRO Under sommaren byggdes samtliga fönster om från tvåglasfönster till tvåglasfönster med invändig isolerruta. MALMGÅRDEN I soprummet har det kylda skåpet för matavfall tagits bort och ersatts med biologisk luktkontroll. Detta bekämpar lukten vid sin källa på ett miljövänligt och energisnålt sätt. MUSKÖ FÖRSKOLA En vikvägg på en förskoleavdelning demonterades och nya plastmattor med uppvik lades in. MUSKÖ SKOLA/MUSKÖ HEMBYGDSGÅRD I hembygdsgårdens byggnad C lades en ny plastgolvmatta med uppvik in i matsalen. I samband med detta målades också matsalens väggar. I köket har ugnen bytts ut. MÅRTENSBERGSSKOLAN, VENDELSÖ I hus A har en passage tagits upp mellan två avdelningar och tre avdelningar har målats om. Personalköket har restaurerats med ny diskbänk, ny matta och målning av väggar. MÅSÖSKOLAN, VEGA Ett omfattande upprustningsarbete som bl a innefattade ny takpapp samt reparation och utbyte av plåtdetaljer slutfördes. Ventilationsaggregat på yttertaket skyddstäcktes med kraftigare plåt under hösten för att försvåra skadegörelse på dessa. Skolans bibliotek och musiksal, som varit i samma lokal, delades av till två rum med en ny vägg. Textilslöjden behövde större utrymme. Detta löstes genom att en vägg revs och en ny vägg byggdes in i en del av träslöjden. Brand- och inbrottslarm har kompletterats och uppdaterats till ny standard. NYTORPS FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE Entréhall och snickerier har målats om. 11

12 Under sommarhalvåret totalrenoverades Söderbymalmsskolans kök. Renoveringen innefattade ny uppbyggnad från K-betong med kakel på väggar och klinker på golv. På äldreboendet Ros-Anders gård har mattorna i korridorer och allmänna utrymmen lagts om på två avdelningar. 12

13 ORNÖ SKOLA En ny bergvärmepumpsanläggning har installerats på skolan under året. Fasaden har färgats om med röd slamfärg. ORREN, VENDELSÖ Ett torkrum har restaurerats under året. PARKS FÖRSKOLA (F D PARKSKOLAN & KARUSELLEN), VÄSTERHANINGE Luktproblem i enstaka rum på f d Karusellen åtgärdades genom att golvkonstruktionen revs ut och undergolvet byttes mot ett uppreglat fuktsäkert golv i två lekrum. I f d Parkskolan målades några lokaler i byggnad A & D om. RIBBYBERGSSKOLAN, VÄSTERHANINGE Ett nedkylningsskåp har installerats i köket och diskmaskinen har bytts ut. RIBBYSKOLAN, VÄSTERHANINGE Korridoren i gymnastiksalsbyggnadens bottenvåning målades om. Personaltoaletter och några toaletter till totalrenoverades. Innerdörrar i framförallt huvudbyggnaden har bytts ut där de var utslitna samt för att uppgradera brandskyddet. Nytt golv lades in i den f d tekniksalen. Samtidigt målades väggarna om i salen med angränsande utrymmen. En ombyggnation i köket påbörjades under året. Ombyggnationen innefattar bl a uppbyggnad av ett nytt frysrum, kylrum och förråd. Även diskmaskin, stekbord och blandningsmaskin har bytts ut. På beställning av skolan har delar av tekniksalen byggts om och en vägg byggts i datasalen. Även bibliotekslokalerna och personalrummet byggdes om för att byta funktion med varandra. ROS-ANDERS GÅRD, TUNGELSTA Under försommaren lades mattorna om i korridorer och allmänna utrymmen på två avdelningar. Ett antal lägenheter har tapetserats och målats om. En tvättstuga renoverades efter en vattenskada, bl a lades ny matta in och tätning utfördes mot utanförliggande elskåp för att förhindra vatteninträngning med påföljande strömbortfall. I soprummet har det kylda skåpet för matavfall tagits bort och ersatts med biologisk luktkontroll. Detta bekämpar lukten vid sin källa på ett miljövänligt och energisnålt sätt. RUDAN CENTER, HANDEN Utvändiga tralldäck renoverades och oljades under året. RUNSTENSSKOLAN, HANDEN Två större klassrum skapades genom att mellanväggar togs bort. Nya mattor lades in, målning utfördes och elinstallationer och ventilation anpassades för de nya rummen. I övrigt målades tio klassrum med intilliggande utrymmen och korridorer om. En fuktskadad yttervägg och rummet innanför renoverades. En del av plåttaket över gymnastiken målades om. Inbrottslarmet har uppdaterats till nyare standard. SKRINDAN, VÄSTERHANINGE Under året har de fönsterbågar som saknade isolerrutor fått innerglaset utbytt till isolerruta. SPELDOSAN, TUNGELSTA I början av året frös vattenledningar som var förlagda ovan undertaket sönder och en vattenskada uppstod. Skadan drabbade delvis två avdelningar på förskolan. Sanering och återuppbyggnad utfördes. I övrigt har ett antal undertak bytts ut under året. SVARTBÄCKSSKOLAN, BRANDBERGEN I gymnastiken har parkettgolvet rivits ut och ersatts med ett nytt sportgolv och två av omklädningsrummens duschutrymmen har fått nya ytskikt. I träslöjdens lokaler har diskbänken i målarrummet och även en del av parketten bytts ut. Skolmuséets fönster har renoverats och farstukvisten har riktats upp och byggts om. På förskolan har ett par avdelningar och bildrummet målats om samt att en handikappanpassad WC har byggts om till två toaletter. Inbrottslarmet på Bikupan och Ugglebo har upp daterats till ny standard. SYRENEN, HANDEN Yttertaket renoverades med ny underlagspapp, läkt och ribb samt plåtdetaljer och nya betongpannor. I köket har ugnen bytts ut. SYSKONSTUGAN, TUNGELSTA I gymnastikdelen har ny belysning monterats. Ett tidigare påbörjat underhållsarbete på skolan slutfördes i och med att några mindre lokaler målades om. SÖDERBY GRUPPBOENDE, HANDEN På beställning av verksamheten har en mindre ombyggnation utförts i de allmänna utrymmena på boendet. Sopsorteringen har förbättrats genom att varje lägenhet har fått sopkärl enligt principen sortera hemma. SÖDERBYMALMSSKOLAN, HANDEN En vecka innan sommarlovet startade en 2,5 månader lång totalrenovering av hela storköket. Renoveringen innefattade ny uppbyggnad från konstruktionsbetong med kakel på väggar och klinker på golv. Nya kyl- och frysrum installerades med tillhörande kompressorer och samtliga golvbrunnar och avlopp byttes ut. Utöver detta har de inre ytskikten i huvudbyggnaden förnyats, främst på väggar. Ny granuldisk, ny ugn och ett nytt nedkylningsskåp har installerats i köket. SÖDERBYMALMSVÄGENS GRUPPBOENDE, HANDEN I hus A brast ett avloppsrör och skada uppstod i krypgrunden. Skadan åtgärdades snabbt av rörmokare och sanerare och sedan utfördes en genomgång för bättre uppfästning och säkring av rör. Arbetena omfattades och bekostades av husleverantörens garanti. Sopsorteringen har förbättrats genom att varje lägenhet har fått sopkärl enligt principen sortera hemma. TALGOXEN, VENDELSÖ Entréer och våtutrymmen har målats om och linoleummattorna i dessa utrymmen har bytts ut mot plastmattor. 13

14 Herrbastun i Torvalla sporthall totalrenoverades under året bl a byttes bastupanel på väggarna ut mot kakel och uppbyggnaden för lavarna gjordes om. På Åbyskolan har takhuvarna till ventilationen byggts om och försetts med nytt tätskikt och plåtinklädnader. 14

15 TORVALLA SIM- OCH SPORTHALL, HANDEN Entréer till romerska badet och till kliniken renoverades med ny klinkers och undergolvsuppbyggnad från konstruktions betong. Herrbastun totalrenoverades, bl a byttes bastu panel på väggarna ut mot kakel och uppbyggnaden för lavarna gjordes om. De flesta aluminiumdörrar har rengjorts och polerats. Två omklädningsrum byggdes under året i anslutning till dansstudion på beställning av verksamheten. Blysanering av en skjutbana utfördes också efter beställning. Tidigare års tillgänglighetsåtgärder av enkelt avhjälpta hinder (EAH) sågs över och kompletterades. En renovering av hissar påbörjades och fortsätter under TROMBONEN, BRANDBERGEN Under sommaren lades nytt papptak på förskolan. TRUMMAN, BRANDBERGEN Förskolans inbrottslarm har uppdaterats till ny standard. TUNGELSTA BRANDSTATION Golvet i delar av fritidsgården byttes ut mot ett nytt mekaniskt ventilerat golv, för att åtgärda problem med fukt. Under året lades också flertalet mattor om och väggar och snickerier målades. TUNGELSTA SKOLA Grundmuren i hus A isolerades och försågs med ny dränering och avvattning från stuprör. Golven i NO-salar i hus C byggdes om till mekaniskt luftade golv för att åtgärda fuktproblem. Även ytterväggssyllar byttes ut och fuktsäkrades i angränsning till dessa salar. Ett arbete med byten av dåliga fönster på hus B påbörjades under året. I samma byggnad byggdes en avskiljande vägg upp för köket mot kapphallen och tillredningsytor anpassades i köket. Ny matta lades in i matsalen under sommaren. Problem med störande ljud från bergvärmeanläggning har åtgärdats genom att dämpning och avskärmning av ljud från maskinerna genomförts. Renovering av två hissar påbörjades och fortsätter under TÄRNINGEN, VÄSTERHANINGE Förskolans entréhall, korridor och snickerier har målats om under året. Brand- och inbrottslarm har bytts ut. VALLAGÅRDEN, HANDEN WC i anslutning till huvudentrén renoverades med nymålade väggar, ny matta och nytt porslin. Personalens omklädningsrum ytskiktsrenoverades också med ny matta, målning av väggar samt nya våtrumsmattor i duscharna. VENDELSÖ GÅRDS FÖRSKOLA Efter en vattenskada i ett driftutrymme har tätskiktet i utrymmet setts över och undertaksplattor i matsalen bytts ut. På gården har baksidan på barnvagnsförråden spikats igen. VENDELSÖMALMSSKOLAN Personalrum, lokaler och korridorer i den administrativa delen har fått nya plastmattor och väggarna har målats om. Skärmtakskonstruktionen på hus E har förstärkts. Pappen på hus A byts i två etapper, varav etapp 1 färdigställdes under hösten. I samband med miljöproblem i hemkunskapens undervisningsbadrum sanerades asbest i kakelfogarna. Ny belysning har monterats i gymnastiksalen under året. I köket har diskmaskinen bytts ut. VIKINGASKOLAN, HANDEN Fasaderna på hus F och G målades. I hus D och G revs väggar mellan grupprum för att skapa ett större klassrum per hus. I hus G målades även klassrummen och övriga utrymmen. Två toaletter i hus B renoverades. I hus C förstärktes och byggdes takets balkar om efter att en konstruktör konstaterat att de var underdimensionerade för snöbelastning. Övriga byggnader har samma konstruktion vilket medför att dessa tak bevakas och snöröjs extra. Inbrottslarmet har uppdaterats till nyare standard. VINTERVÄGENS GRUPPBOENDE, VÄSTERHANINGE Sopsorteringen har förbättrats genom att varje lägenhet har fått sopkärl enligt principen sortera hemma. VÄSTERHANINGE BIBLIOTEK Samtliga trägolv i biblioteksdelarna slipades och in oljades under sommaren och parkettgolv i samlingssalen slipades och lackades. Snörrasskyddet på taket kompletterades och reparerades och trasiga tegelpannor byttes ut. På beställning av verksamheten anpassades vattenförsörjningen till det övre planet. VÄSTERHANINGE STÖDBOENDE Problem med takläckage och fuktskador på fasaddelar åtgärdades under hösten genom att delar av plåten på yttertaket lades om och de fuktskadade fasadpartierna putsades om. En uppgradering och förbättring av brandcellsgränser/branddörrar genomfördes under hösten. I soprummet har det kylda skåpet för matavfall tagits bort och ersatts med biologisk luktkontroll. Detta bekämpar lukten vid sin källa på ett miljövänligt och energisnålt sätt. ÅBY FÖRSKOLA (F D NALLEN), VÄSTERHANINGE Mattan i förskolans lekhall byttes ut under sensommaren. I köket har ugnen bytts ut. ÅBY GRUPPBOSTAD, VÄSTERHANINGE Sopsorteringen har förbättrats genom att varje lägenhet har fått sopkärl enligt principen sortera hemma. ÅBYSKOLAN, VÄSTERHANINGE Mattan i gymnastiksalen har lagts om och nya linjemarkeringar har målats. Flertalet toaletter renoverades under året och samtliga städutrymmen och förråd totalrenoverades. Takhuvarna till ventilationen byggdes om och försågs med nytt tätskikt och plåtinklädnader. Ett klassrum byggdes om på beställning av verksamheten. ÅRSTA SLOTT Rum på bottenplanet i slottet målades och tapetserades om. Utvändigt har planteringar kompletterats och en upprustning och omläggning av grusgångarna i parken framför slottet påbörjats. Gamla och sjuka träd i alléer och parker har beskurits eller tagits ner. Tre träd i den södra allén ersattes av nya ekar. 15

16 Miljö- och kvalitetsarbete Tornbergets miljöpolicy Vi ska verka för ekologisk ut hållighet genom att tillhandahålla miljöanpassat byggande, fastighetsförvaltning och städning. Ett långsiktigt hållbart samhälle Tornberget driver ett aktivt och systematisk miljöarbete och en av Tornbergets övergripande målsättningar är att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi ska erbjuda våra kunder inomhusmiljöer som människor mår bra i genom att använda sunda material och resurssnål teknik vid byggande. Exempel på Tornbergets strategier: minska vår miljöpåverkan genom att hushålla med transporter, energi, vatten och andra råvaror. utbilda, engagera och informera alla anställda och våra kunder om vår miljöpåverkan för att ständigt kunna prioritera teknik och beslut som leder till ökad resurshushållning och minskad miljöpåverkan. minska utsläppen till vatten, luft och deponering. minska förbrukningen av råvaror genom att återanvända och återvinna. ställa miljökrav på entreprenörer, konsulter och varu leverantörer. välja miljömässigt bästa alternativ vid byggande, förvaltning och städning när så är möjligt. Tornbergets verksamhetssystem Sedan sju år tillbaka är Tornberget certifierade enligt FR2000 Verksamhetsledning. Det innebär att Tornbergets verksamhetssystem, som integrerar kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet, är granskat och godkänt av Rådet för FR2000. Minst en gång per år sker en total översyn av samtliga dokument. Tornbergets internrevisorer har under året genomfört internrevisioner på samtliga avdelningar för att få svar på om verksamhetssystemet fungerar tillfredställande för Tornbergets verksamheter. En uppföljande tredjepartsrevision av verksamhetssystemet genomfördes i september, då den externa revisorn bland annat gjorde ett flertal platsbesök ute i verksamheten. Tornberget kan med stolthet behålla sitt FR2000-certifikat och arbeta vidare med det ständiga förbättringsarbetet. Miljökrav vid ny- och ombyggnation För alla ny- och ombyggnadsprojekt finns regelbundet uppdaterade projekteringsanvisningar som alltid skall ligga till grund för projektering, som sker på uppdrag av Tornberget. Anvisningarna skall följas såväl vid ny-, som ombyggnation och beaktar även framtida förvaltning och drift. Vid större projekt (investeringsprojekt) upprättas även ett projektspecifikt miljöprogram där Tornbergets miljökrav och miljömål specificeras närmare. Vid nybyggnation och vissa större ombyggnader genomförs även revisioner lokalt på projektet. Fukt- och miljöinventeringar Inför de investeringsobjekt som står närmast i prioritet för upprustning genomförs en grundlig undersökning av byggnadernas status avseende fukt, mögel, röta samt andra riskkonstruktioner och inomhusmiljön i stort. Undersökningarna kan göras på grund av bygg- eller fuktskador eller vara påkallade utifrån hälsorelaterade problem. Under året har undersökningar av byggnadskonstruktioner och inomhusmiljö skett i sex objekt. Dessutom undersöktes tre objekt inför kommande investeringsuppdrag. Installation av bergvärmepumpar Tornberget har hittills installerat 21 värmepumpar på olika objekt runt om i kommunen. Tidigare har det rört sig om att installera värmepumpar i nybyggda fastigheter, där det inte funnits tillgång till fjärrvärme, eller där det har varit ekonomiskt fördelaktigt med värmepump. Alla oljepannor i befintliga objekt är idag utbytta. Under de senaste åren har även arbete med att byta ut elpannor påbörjats. Under 2012 har Årsta slott, Ornö skola, Dalarö skola och Dalarö g:a kommunalhus försetts med bergvärmepumpanläggningar. På Ornö och Dalarö g:a kommunalhus ersatte värmepumparna de befintliga oljepannorna och på Årsta slott och Dalarö skola, de gamla och relativt stora elpannorna. I Tungelsta brandstation har oljepannan ersatts av en pelletsbrännare. 16

17 Totalt kommer oljeförbrukningen att minska med ca 24 m 3 /år på de 3 objekten där olja tagits bort. Elförbrukningen på Årsta slott uppskattas minskas med ca kwh/år och på Dalarö skola med ca kwh/år i och med att bergvärme installerats. I projektet på Årsta slott har även invändiga energiglas installerats i slottsbyggnaden och i bostadsflygeln med avsikt att ytterligare sänka energiförbrukningen. Under 2012 togs de sista kvarvarande oljepannorna bort ur Tornbergets fastighetsbestånd och det fossila bränslet är numer helt utfasat. Nedan en graf över minskad oljeförbrukning och minskat CO 2 utsläpp gällande åren Olja m Olja m 3 CO 2 ton CO 2 ton Klimatmiljonen och energieffektiviserings - bidrag från Energimyndigheten Tornberget har erhållit energieffektiveringsbidrag under För andra halvåret 2012 har bidrag erhållits för att utreda i vilka fastigheter där det är lönsamt att installera invändiga energiglasfönster. Tornberget har dessutom ansökt om medel ur kommunens miljöfond, Klimatmiljonen. Det innovativa teknikprojekt som vi vill använda pengarna till, är ett så kallat solfångarladdat energilager. Tekniken fungerar så att en värmepumpsanläggning hämtar värme ifrån ett energilager bestående av stenmjöl. Energilagret är tänkt att placeras invid den nya byggnaden som ska uppföras för Fredrik Yrkesgymnasium. Den geotekniska undersökningen visade att marken är lämplig för ett sådant lager. Genom att nyttja solenergin kan man höja temperaturen i stenmjölslagret, och på så sätt mer än dubblera värmepumpens effektivitet. Detta bidrag hade tidigare beviljats ur Klimatmiljonen, men då projektet blev uppskjutet, gick pengarna till annat projekt. En ny ansökan ligger inne för behandling av Haninge kommun. 17

18 Köldmedierapportering Köldmedierapportering sker årsvis till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Installerad, påfylld och omhändertagen köldmediemängd under året framgår av sammanställningen och kontrollrapporter bifogas. Köldmedierapporten innehåller också uppgifter om t ex nyinstallationer av kylaggregat och bergvärmepumpar. Källsortering och avfallskvarnar Utökad källsortering finns på alla objekt och under det senaste året har några objekt fått ytterligare förbättrade utrymmen för källsorteringen. Information rörande källsortering lämnas till berörd personal i en så kallad Lägesrapport. Denna rapport innehåller ett uppdaterat hämtningsschema samt information och kontaktuppgifter som rör avfallshantering. Personliga kontakter och möten har skett vid behov på berörda objekt. Farligt avfall och grovsopor ansvarar verksamheterna själva för. Elavfallshämtning på objekten hanteras av Tornberget, vid behov. Under 2012 har totalt 683 ton matavfall samlats in på skolor, förskolor och äldreboenden. Detta avfall kommer att återföras till kretsloppet i form av rötat organiskt material, som kan användas till biogas för värme eller drivmedel. Ventilationsanläggningar och obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Lagen om ventilationskontroll har till syfte att kontrollera att ventilationsanläggningar fungerar på avsett vis. Kontrollen utförs av sakkunnig med riksbehörighet utfärdad av Boverket. Fel och brister som konstateras vid besiktningarna åtgärdas snarast möjligt. Besiktningar ska ske vart tredje år. Under 2012 har OVK främst skett i kommunens skolor. Varje år byts samtliga filter i alla ventilationsanläggningar. Byte sker en till fyra gånger per år, beroende på behov. Drift och övervakning Tornberget har ett centraliserat drift- och övervakningssystem. Alla anläggningar, med några få undantag, är uppkopplade mot driftdatorer på vårt kontor. Till dessa datorer överförs larm från de objekt som indikerar av vikande drift. Dessa konverteras till arbetsorder till berörd fastighetsskötare eller drifttekniker. Under icke ordinarie arbetstid överförs de larm som kräver omedelbar åtgärd till jourhavande tekniker. I driftdatorn kan även en första felanalys göras och temperaturer, tider för belysningsstyrning, ventilation etc ändras, utan att personalen behöver besöka objekten. Vinsterna med denna övervakning är en optimering av anläggningarnas drift, vilket i sin tur genererar en minskad energiförbrukning, ett bättre klimat och minskad bilkörning. Kemikaliestrategi fasa ut farliga ämnen Alla Tornbergets kemikalier genomgår en bedömning i Sunda Hus Miljödatabas och målet är att miljö- och hälsoskadliga kemikalier skall fasas ut. Hantering och inköpsrutiner för kemikalier finns i verksamhetssystemet. Återkommande inventeringar görs för att säkerställa att inga miljö- eller hälsofarliga kemikalier används och att brandfarliga och explosiva kemikalier förvaras och hanteras på rätt sätt så att inga säkerhetsrisker uppstår. Dricksvatten och avloppsanläggningar Tornberget har fyra dricksvatten- och fyra avloppsanläggningar, varav två minireningsverk, som innefattas av egna kontrollprogram. I egenkontrollprogrammet ingår bland annat återkommande provtagningar för att säkerställa drift och kvalitet på anläggningen. Alla drifthändelser noteras med foto och text i en journalförd rapport. Två gånger per år hålls möte med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund där varje anläggning rapporteras och utvärderas. Kvalitetssäkring av vatten Tornberget påbörjade 2011 ett kvalitetssäkringsprogram som kommer att omfatta samtliga byggnader. Syftet med detta arbete är att man ska vara förvissad om att vattnet i kranar och duschar håller livsmedelskvalitet, fritt från smuts och föroreningar. Under 2012 har omfattande renoveringar utförts på åtta större objekt där hela eller större delar av fjärrvärmecentraler har renoverats och injusterats samt utrustats med modernare apparatskåp med central styr- och övervakningsteknik. På ett tjugotal objekt har byte av rör och borttagande av så kallade blindstick gjorts, med avsikt att förbättra vattenkvaliteten. 18

19 Kundnära förvaltning Kundservice Det är till kundservice våra kontaktpersoner ute i verksamheterna vänder sig när det är något som inte fungerar i fastigheterna. Under året har kundservice tagit emot felanmälningar. En felanmälan resulterar sedan i en arbetsorder som prioriteras med 1 = akut åtgärd, 2 = åtgärdas inom 24 timmar och 3 = åtgärdas inom en vecka. Det är våra fastighetsskötare och snickare som till stor del arbetar utifrån dessa arbetsordrar, men vissa arbeten utförs av entreprenörer. Dessa entreprenörer bär alla särskilda entreprenörsbrickor för att våra hyresgäster lätt ska kunna se att de arbetar på uppdrag av Tornberget. Färgen på dessa brickor byts ut varje år. En gång/månad får våra hyresgäster rapporter på de arbeten som utförts i deras lokaler. Nöjd Kund Index (NKI) En av Tornbergets viktigaste målsättningar är att vara kundnära, d v s att vi är lyhörda för hyresgästens behov och sätter hyresgästen i fokus. För att ta reda på kundnöjdheten hos våra hyresgäster genomfördes en NKI-undersökning under våren. Undersökningen gjordes gemensamt med en nyckeltalsgrupp av kommuner på Södertörn. Enkäter sändes ut till samtliga skolor, fritids gårdar, äldreboenden och gruppboenden. De som har svarat på frågorna i undersökningen, nästan 200 personer, är verksamhetsansvariga och kontaktpersoner i fastighetsfrågor på respektive objekt, som t ex vaktmästare och intendenter. Resultatet blev mycket positivt för Tornbergets del. Tornberget och därmed Haninge kommun visade sig vara bäst i landet och överglänser dess utom övriga kommuner i Södertörnssamarbetet i samtliga jämförelsesammanhang. Betyg Källa: Evimetrix AB Nöjd Kund Index (NKI) Övre kvartil:66 Medel för alla: 57 Nedre kvartil: Haninge Huddinge 23 Södertörn Tyresö Salem Nacka 37 Södertälje Botkyrka 45 Antal organisationer Hyressystemet Tornberget tecknar hyreskontrakt med kommunstyrelseförvaltningen (Ksf). Ksf hyr i sin tur ut lokalerna till förvaltningarna med internhyreskontrakt och med omarbetad och omfördelad hyreskostnad. I den omfördelade hyreskostnaden har kommunen lagt till sina kostnadsposter för bl a bevakning och försäkring samt 2 % i påslag för en lokalbank. Trots att uthyrningen sker direkt till Ksf så betraktar Tornberget förvaltningsmässigt fortfarande de som bedriver verksamhet i våra objekt som våra hyresgäster. Ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst regleras genom en hyreskontrakts bilaga. Denna har de senaste åren genomgått en översyn och den reviderade versionen har samverkats med representanter från alla förvaltningar. Under 2012 fattades beslut om ekonomireglering med motsvarande justering av hyran och den nya hyreskontraktsbilagan och hyresförändringen gäller fr o m Lokalplanering Tornberget ingår i kommunens matrisgrupp för lokalplanering (LPG) tillsammans med representanter från kommunens alla förvaltningar. Ansvarig förvaltning är kommunstyrelseförvaltningen. Gruppen ska driva och ansvara för kommunens lokalförsörjning inom hela verksamheten. Man ska också analysera framtida lokalbehov inom ramen för den långsiktiga budgetprocessen. Under 2012 har gruppen fortsatt att ägna särskilt fokus åt investeringsprocessen, bland annat för att ytterligare tydliggöra vem som ansvarar för vad i de olika delarna i denna process samt förbättra kommunikationen. Förvaltningsarkiv Förvaltningsarkivet utgör en central funktion för Tornberget och ger möjlighet till insyn i verksamheten. Arbete med att förbättra och effektivisera förvaltningsarkivet pågår ständigt bl a genom att förvaltnings- och ritningsarkivet digitaliseras löpande. Ett arbete med att ersätta originalritningar av dålig kvalitet med nyupprättade CAD-ritningar har fortsatt. Detta arbete ger oss rätt förutsättningar för de arbeten vi ska utföra genom att säkerställa att vi använder korrekta underlag vid ny- eller ombyggnation Städning Tornberget ansvarar för upphandling och kvalitetskontroll av all städning i de lokaler vi äger. Mer än hälften av våra lokaler städas av entreprenörer. Resterande lokaler städas antingen av vår egen personal eller av hyresgästerna själva. I egen regi, med en referensgrupp, städar vi ett utvalt område, ca 15 %, som innefattar de olika typer av lokaler som vi äger och förvaltar, såsom förskolor, skolor och idrottshallar. Med hjälp av denna grupp kan vi jämföra kvaliteten på den städning som våra entreprenörer utför med vår egen städning. Kvalitetsansvariga inom städledningen arbetar med att kontrollera och följa upp den städning som utförs samt med att kommunicera med våra hyresgäster och uppdragsgivare i städkvalitetsfrågor. Upphandling av ny entreprenör för städning av skolor och förskolor inom ett delområde påbörjades i december. Avtal ska tecknas för ett till fem år. Under året tecknades avtal med en ny entreprenör för fönsterputsning. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) I enlighet med gällande lag pågår ett systematiskt brandskyddsarbete på Tornberget. Omfattande inventeringar har genomförts på samtliga objekt tillsammans med 19

20 brandkonsult. Därefter har ett dokument avseende brandskydd och utrymningssäkerhet upprättats för respektive objekt. Även objektens nödbelysning har inventerats och äldre nödbelysningsarmaturer kommer successivt att bytas ut mot moderna armaturer som kräver mindre service och underhåll. I de fall då brandsäkerheten inte har nått upp till aktuell lagstiftning eller vår egen ambitionsnivå, har förslag lämnats till åtgärder för att höja säkerheten. Åtgärder som återstår är montering av dörrar i utrymningsväg på några förskolor. Detta delprojekt kommer att slutföras under Detta SBA-projekt som Tornberget har initierat har fått uppmärksamhet från externa aktörer. Vid årets mässa "Skydd 2012" hölls en mycket välbesökt presentation om projektets genomförande och flera kommuner har valt att initiera och driva projekt enligt "Haningemodellen". För att se till att SBA-processen fortlöper har "Fokusgrupp Brand" bildats med representanter från Tornberget, kommunens förvaltningar och räddningstjänsten. Denna grupp kommer att träffas två gånger per år. Under 2012 har även Tornbergets interna brandskyddsorganisation setts över. Brandskyddsansvarig har formellt utsetts och samtlig berörd personal har genomgått utbildning i SBA. I början av 2013 kommer räddningstjänsten att genomföra tillsyn direkt mot Tornberget som fastighetsägare. Detta kommer att ge värdefull återkoppling framförallt på hur väl vår brandskyddsorganisation och underhålldokumentation fungerar. Tillgänglighet för funktionshindrade Under året har Tornbergets handlingsplan "Tillgänglighet för funktionshindrade" reviderats för att motsvara gällande tillgänglighetskrav. Det är viktigt att följa upp det arbete som gjorts hittills samt även följa utvecklingen inom området i stort och bedöma hur Tornberget på verkas av denna utveckling. Arbetet med tillgänglighetsfrågor fortsätter kontinuerligt genom att hänsyn tas till lagkrav inom området vid projektering av all om-, till-, och nybyggnation. Under året har Tornberget medverkat i en arbetsgrupp med representanter från kommunens olika förvaltningar. Gruppen har arbetat med implementering av den nya "FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning" i kommunen och tagit fram en tillgänglighetshandbok. Skadegörelse/klotter Kostnaderna för skadegörelse och klotter uppgick under året till knappt 1,2 miljoner kronor. Det är tredje året i rad som kostnaderna sjunker och kostnadsnivån är nu lägre än vad den har varit sedan 1990-talet. Kostnaderna avser yttre skadegörelse, glaskross och klotter i de fastigheter som ägs av Tornberget eller har omfattats av kommunens internhyressystem. Under 2012 var Jordbromalmsskolan och Fredrika Bremergymnasiet (Fredrika) mest drabbade. Det finns säkert flera anledningar till den positiva trenden med mindre kostnader, men sannolikt är kommunens och Tornbergets säkerhetsarbete en bidragande orsak. Snabba åtgärder såsom styrning av väktarresurser har kunnat vidtas genom att verksamheterna har rapporterat händelser i ett särskilt datasystem "Marshplus". Det har gett en aktuell bild av vilka problem som uppstår och var de uppstår. Värmesensorer har installerats på ett urval av våra fastigheter. Bilderna från sensorerna går direkt till brandförsvarets räddningscentral som övervakar dessa fastigheter. Vid behov kan väktarresurser på ett tidigt stadium sändas ut för att förebygga skadegörelse, brand etc. Fler sensorer monteras allteftersom på ytterligare fastigheter. Förbättringar har också gjorts när det gäller skalskydd och belysning samt genom att skymmande vegetation har röjts undan i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen. Under året har extra insatser genomförts med klottersanering tillsammans med externa aktörer i utvalda områden. Brottsförebyggande rådet i Haninge initierade för några år sedan ett gemensamt och samordnat arbete mot klotter "Handslag mot klotter". I gruppen ingår representanter från flera intressenter som bl a kommunen, polisen, SL, Busslink, Vattenfall, privata fastighetsbolag och Tornberget. Fastighetsförvärv Tornberget har under året skött det juridiska och administrativa arbetet som pågående och planerade fastighetsförväv krävt. Detta innefattar bl a fastighetsförrättningar och ägandehandlingar samt frågor som rör fastighetstaxering, skattskyldighet för mervärdesskatt och uthyrning. Berörda objekt har varit Gudö förskola, Glimmervägens gruppboende och Höglundaskolan som Tornberget förvärvat. Fastighetsförrättning har utförts för Jordbromalmsskolans byggnader som Haninge kommun har förvärvat. Arbete har även pågått tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen med att förbereda förvärvsprocessen för nästa års planerade förvärv. Dessa omfattar förskolor i Vega, Kolartorp och Lillgården, Tungelsta samt att genom reglering förvärva marken som är avsedd för en utökad skolgård till Brandbergsskolan. Fastighetstaxering Under år 2012 var Tornberget anmodat att lämna in den allmänna fastighetstaxeringen till Skatteverket. I samband med deklarationen har en genomgång gjorts över de fastighetsändringar som skett i fastighetsbeståndet under de senaste fem åren. Fastighetsändringar såsom fastighetsförvärv, fastighetsavyttring, fastighetsförrättningar, byggändringar, ytändringar och arealändringar samt hyresförhållanden ligger till grund för taxeringen. Lägenhetsregister Under året har Tornberget upprättat förslag och fått beslut om numrering av bostadslägenheter som innefattas i lagen om lägenhetsregistret. Förvaltning av markreserv Tornberget förvaltar delar av kommunens markreserv på uppdrag av kommunen. Uppdraget består i att förvalta byggnader och kontrakt på närmare 30 fastigheter över hela kommunen. 20

T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e

T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e årsredovisning 2011 T o r n b e r g e t f a s t i g h e t s f ö r v a l t n i n g s A B i H a n i n g e Under 2011 slutfördes en grundlig upprustning av Ribbybergsskolan. Bl a har ventilationsanläggning,

Läs mer

årsredovisning TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE

årsredovisning TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE årsredovisning 2013 TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Gudö förskola stod klar vid årsskiftet 2013/2014. Det är kommunens första förskola som byggts med passivhusteknik. Passivhus innebär att

Läs mer

årsredovisning TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE

årsredovisning TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE årsredovisning 2014 TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE I början av januari invigdes den nya förskolan i Gudö. Byggnaden är den första som Tornberget har byggt med passivhusteknik. Passivhus

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

årsredovisning T o r n b e r g e t f a s t i g h e t s f ö r v a l t n i n g s A B i H a n i n g e

årsredovisning T o r n b e r g e t f a s t i g h e t s f ö r v a l t n i n g s A B i H a n i n g e årsredovisning 2009 T o r n b e r g e t f a s t i g h e t s f ö r v a l t n i n g s A B i H a n i n g e Oljepannorna har tagits bort och bergvärmepumpar har installerats i Tungelsta skola och i Syskonstugan

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt 1 (5) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1 UNDERHÅLLSPLAN 1. Objekt Föreningen äger och förvaltar fastigheten Briggen 1, Lidingö Stad. Tomten har en areal av 1 920 kvadratmeter och har förutom byggnaden gräsmattor

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 UPPDRAGSGIVARE Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen Visborgsalle 19 621 81 Visby KONSULT Engma AB Västerhejde Bjärs

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby www.sandelinab.se R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-13 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-07-28 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Krokom Aspås-Lien 3:36 Nedre Gräftevägen 10, 835 94 Aspås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

trygghet engagemang nytänkande Nu renoverar vi ditt badrum

trygghet engagemang nytänkande Nu renoverar vi ditt badrum trygghet engagemang nytänkande Nu renoverar vi ditt badrum Nytt och fräscht badrum Vi planerar badrumsrenovering och stambyte för Valhallavägen 41, 43 samt Torsvägen 6. Vi kommer då att göra en totalrenovering

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Miljöredovisning 2015

Miljöredovisning 2015 Miljöredovisning 2015 1 REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 Fastighets ABs (härefter kallad ) miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden

Läs mer

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004 Samverkanshuset Kortfakta Adress: Universitetstorget 4 Anläggninsnummer: J0008029 Byggår: 2004 Arkitekt: Huset är ritat av Peter Jönsson, Arkinova och slut Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för

Läs mer

M E L L B ÖDA 5:22 Brännegatan 52

M E L L B ÖDA 5:22 Brännegatan 52 HMP Karlsson s AB Rune Karlsson M E L L B ÖDA 5:22 Brännegatan 52 Överlåtelsebesiktning för säljare - HMP Karlsson s AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun. Inga-Lill Hallberg

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun. Inga-Lill Hallberg 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun Lagfaren ägare Bo Hallberg Inga-Lill Hallberg Uppdragsgivare Bo Hallberg Närvarande vid besiktningen Bo Hallberg Inga-Lill

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

H EMSE GAN N ARV E 7:22

H EMSE GAN N ARV E 7:22 Sida 1 av 11 H EMSE GAN N ARV E 7:22 Hemse Gannarve 920 623 50 Hemse Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-06-01 Sida 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN SÄLJARE...

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Schlytersvägen 35 39 Aspudden

Schlytersvägen 35 39 Aspudden Foto: Patrik Engström Schlytersvägen 35 39 Aspudden MI www.diligentia.se L JÖ MÄRKT TR YCKSAK 341 376 Renovering och modernisering dat 2013-02-05 Spis med häll och inbyggd ugn. Integrerad kyl och frys.

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB HANINGE RIBBY 2:221 GRÄNSVÄGEN 27 C, 137 41 VÄSTERHANINGE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Adress Telefon Mobil Org nr E-post/webb Kvistvägen 8 136 68 VENDELSÖ 08-776 20 91 070-468 23

Läs mer

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel?

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Vad kan du förvänta dig? Husköpar- guide Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Besiktningen hjälper dig. Viktig information till dig som ska köpa hus. Om fel upptäcks. Är du på väg att köpa

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

LINKÖPING ISBERGET 17

LINKÖPING ISBERGET 17 PLÖJAREGATAN 46 LINKÖPING ISBERGET 17 Överlåtelsebesiktning för säljare September 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 581 11 Linköping 0730-793686 556832-7273

Läs mer

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6)

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Utredningsrapport Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Innehåll 1. Uppdragets omfattning... 3 2. Mål... 3 3. Underlag... 3 4.

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15)

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15) STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (15) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Äldrenämnden Förstudie till ombyggnad/tillbyggnad

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist PLANERAT UNDERHÅLL/ KOSTNADER FASTIGHETSUNDERHÅLL 1(6) Byggnadsår:1897 UTVÄNDIGA BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

Läs mer

Den 1 november Bakgrund. Vad blir bättre med detta system för er del? 1 (11)

Den 1 november Bakgrund. Vad blir bättre med detta system för er del? 1 (11) 1 (11) 2015-11-01 Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Cristoffer Hjert 0302-52 20 30 cristoffer.hjert@lerum.se Den 1 november 2015 startade Kommunens verksamhetslokaler (KVL) arbetet med att införa

Läs mer

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast Siriusvägen 29 Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2 Område Gatuadress Siriusvägen 29 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Mycket fräsch familjevilla! Löpande renoverad rymlig villa

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04

Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04 INÄGNAN 2 Hökbursvägen 8 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

TEKNISK UTREDNING OCH UNDERHÅLLSPLAN STOCKHOLM, VEKEN 1

TEKNISK UTREDNING OCH UNDERHÅLLSPLAN STOCKHOLM, VEKEN 1 TEKNISK UTREDNING OCH UNDERHÅLLSPLAN STOCKHOLM, VEKEN 1 Erstagatan 22 / Åsögatan 184, 186 Södermalm Stockholm 2013-02-05 LW 74 022 Teknisk utredning och underhållsplan avseende fastigheten Stockholm Veken

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Kneippbadens Konsultbyrå F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Överlåtelsebesiktning a foto för säljare Maj 2015 Infog V. Husby Fridtuna 614 94 Söderköping Tel. 011-128687 Mob. 0705-128687

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 Sobelstigen 27, 590 72 LJUNGSBRO Uppdragsnummer: 6683 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer:

Läs mer

B R Ä C K E UBYN 2:98

B R Ä C K E UBYN 2:98 B R Ä C K E UBYN 2:98 Jullavägen 4, 840 50 Gällö Överlåtelsebesiktning 2014 06 03 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

,

, , 2016-03-01 591 479 241 2016-03-01 Styrelsen för BRF Katthuvudet 14 avger härmed redovisning av föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Föreningens verksamhet Föreningens firma

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Fastighet Veken 5 Brf Bondegatan 51 Bondegatan 51, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Brf Bondegatan 51 Kv Veken 5 Bondegatan 51 116 33 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

Snickarvägen 3, Borgholm

Snickarvägen 3, Borgholm www.sandelinab.se B ORGHOLM HÖGSRUM 15:4 Snickarvägen 3, 387 92 Borgholm Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-02-27 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

Capellavägen 26 Järfälla

Capellavägen 26 Järfälla SKÄLBY 3:1238 Capellavägen 26 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-05-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun. Annelie Liljegren, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun. Annelie Liljegren, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Annelie Liljegren Uppdragsgivare Annelie Liljegren Närvarande vid besiktningen Annelie Liljegren, del

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun. Sven-Uno Blomberg. Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun. Sven-Uno Blomberg. Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Sven-Uno Blomberg Uppdragsgivare Sven-Uno Blomberg Närvarande vid besiktningen Sven-Uno Blomberg Per

Läs mer

UP P SALA SÄV JA 50 :8 Ölandsresan 7, Uppsala

UP P SALA SÄV JA 50 :8 Ölandsresan 7, Uppsala UP P SALA SÄV JA 50 :8 Ölandsresan 7, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K Svenska Byggingenjörers

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare www.lyyski.ax E-post: tomas@lyyski.ax maria@lyyski.ax Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare Presentation Bostadshus med stor trevlig tomt i populära Västerkalmare i

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut

Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut Utlåtande 2015:81 RI+VIII (Dnr 112-937/2015) Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Hundlokan 3, Arholmavägen 3, Enebyberg, Danderyds kommun

BESIKTNINGSOBJEKTET. Hundlokan 3, Arholmavägen 3, Enebyberg, Danderyds kommun 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Hundlokan 3, Arholmavägen 3, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Claes Forsman Ewa Forsman Uppdragsgivare Claes Forsman Närvarande vid besiktningen Claes Forsman

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2014-06-24 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Berg Hackås-Gärde 1:9 Gärde 650, 830 23 Hackås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Rune Karlsson BORGHOLM RÄPPLINGE 1:14 Gamla Äpplerumsvägen 12 Borgholm Överlåtelsebesiktning för säljare kl 13,00 Adress Telefon Org nr e-post Sid nr Folbergagatan 35 070-3170921 556738-6544

Läs mer

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson TAL L E N 9 Vikingavägen 3 Borgholm Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-09-27 Besiktningsman Rune Karlsson Uppdragsnr 2016-136 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

Inledning... 3. Miljöanpassade transporter... 4. Giftfritt Stockholm... 6. Hållbar energianvändning... 7. Resurseffektiva kretslopp...

Inledning... 3. Miljöanpassade transporter... 4. Giftfritt Stockholm... 6. Hållbar energianvändning... 7. Resurseffektiva kretslopp... Miljöprogram 2016 Innehåll Inledning... 3 Miljöanpassade transporter... 4 Giftfritt Stockholm... 6 Hållbar energianvändning... 7 Resurseffektiva kretslopp... 8 Sund inomhusmiljö... 9 Vem och hur?... 10

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg. www.diligentia.se 341 376

Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg. www.diligentia.se 341 376 Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg MILJÖMÄRKT TRYCKSAK www.diligentia.se 341 376 Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna Renovering och modernisering dat 2013-09-12 Helkaklat badrum med möjlighet

Läs mer

Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Ulricehamn Storlek 260 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Fabriksvägen 4

Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Ulricehamn Storlek 260 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Fabriksvägen 4 Fabriksvägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Ulricehamn Storlek 260 m2 Område Tillträde tidigast Gatuadress Fabriksvägen 4 Nitta Missionshus! Fd Missionshuset i Nitta finns nu till salu! Perfekt

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur en inventering skall utföras.

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

Strandgatan 17, Sundellsgatan 3a-h. Läderlappen bostad AB. Läderlappen bostad AB. Strandgatan 17, 953 32 HAPARANDA. växlande molnighet.

Strandgatan 17, Sundellsgatan 3a-h. Läderlappen bostad AB. Läderlappen bostad AB. Strandgatan 17, 953 32 HAPARANDA. växlande molnighet. Sid 1 (9) Besiktningsnr: ÖSS-4215-16538242 Fastighetsbeteckning: Läderlappen 2 Fastighetens adress: Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Strandgatan 17, Sundellsgatan 3a-h

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Mälden 5, Källvägen 2, Klingsta, Danderyds kommun. Veronica Rodhe Ekman

BESIKTNINGSOBJEKTET. Mälden 5, Källvägen 2, Klingsta, Danderyds kommun. Veronica Rodhe Ekman 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Mälden 5, Källvägen 2, Klingsta, Danderyds kommun Lagfaren ägare Tobias Ekman Veronica Rodhe Ekman Uppdragsgivare Veronica Rodhe Ekman Närvarande vid besiktningen Veronica

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Kärran 9, Klövjevägen 1, Ella Gård, Täby kommun. Fean Naseh Muhammad. Shamal Hassan. Fean Naseh Muhammad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Kärran 9, Klövjevägen 1, Ella Gård, Täby kommun. Fean Naseh Muhammad. Shamal Hassan. Fean Naseh Muhammad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Kärran 9, Klövjevägen 1, Ella Gård, Täby kommun Lagfaren ägare Shamal Hassan Fean Naseh Muhammad Uppdragsgivare Shamal Hassan Närvarande vid besiktningen Shamal Hassan Fean

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

Län Halland Typ Gård Kommun Kungsbacka Storlek 223 m2

Län Halland Typ Gård Kommun Kungsbacka Storlek 223 m2 Heavägen 23 Län Halland Typ Gård Kommun Kungsbacka Storlek 223 m2 Område Gatuadress Heavägen 23 Komplett Hästgård Med Potential För Ytterligare Verksamhet, Kungsbacka Tillträde tidigast Nu finns möjlighet

Läs mer