T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e"

Transkript

1 årsredovisning 2012 Tornberget fastighetsförvaltnings AB i Haninge

2 Efter två års byggnation stod äntligen den nya Höglundaskolan i Jordbro klar till årsskiftet 2012/2013.

3 Årsredovisning 2012 VD-kommentar... 5 Objektvis redovisning... 7 Miljö- och kvalitetsarbete Kundnära förvaltning Personalöversikt Organisation Statistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter till resultat- och balansräkning Styrelse och verkställande direktör Revisionsberättelse Lekmannarevisorernas granskningsrapport Styrelse och revisorer

4 4

5 VD-kommentar Årets resultat blev ett knappt plusresultat, 715 tkr. För ett kommunalt bolag som Tornberget gäller det att varken gå med förlust eller för stor vinst. För att undvika att betala vinstskatt till staten är det bättre för våra ägare tillika hyresgäst, Haninge kommun, att så långt möjligt under året använda tillgängliga medel till fastighetsunderhåll. Under de senaste åtta till nio åren har vi lyckats sänka de höga sjuktalen från drygt 13 % till nästan 4 %. Likaså har vi gått från att ha de sämsta värdena i kommunens medarbetarsundersökningar till att de senaste fem åren ha de absolut högsta värdena. Detta är resultat av medvetna insatser för att få ett trivsammare och friskare Tornberget med delaktiga medarbetare och högt i tak. En mycket glädjande upplevelse för mig och alla andra som varit med på den resan. Också NKI-värdena (Nöjd-Kund-Index) är mycket höga, t o m högst bland landets kommunala fastighetsförvaltningar. En av Tornbergets viktigaste målsättningar är att vara kundnära, d v s att vi är lyhörda för hyresgästens behov och sätter hyresgästen i fokus. För att ta reda på kundnöjdheten hos våra hyresgäster genomfördes åter en NKI-undersökning under våren. Den gjordes av 45 kommuner, bl a södertörnskommunerna. Tornbergets enkäter besvarades av nästan 200 verksamhetsansvariga och kontaktpersoner från kommunens skolor, förskolor, fritidsgårdar, äldreboenden och gruppboenden. Tornberget, och därmed Haninge kommun, visade sig vara bäst i landet och överglänste dessutom övriga kommuner på Södertörn i samtliga jämförelsesammanhang. Detta trots att vi under många år redovisat bland de lägsta lokalkostnaderna per kvadratmeter.. Allt mer pengar måste med nödvändighet läggas på renoveringar och utbyte av byggnader från det s k miljonprogrammets dagar. De är byggda efter dåtidens myndighetskrav och teknik med de brister som dessa senare har visat sig innebära. Trots stora insatser som gjorts genom åren för att motverka de olägenheter som blev följden så börjar byggnaderna nu att undan för undan tjäna ut. Det innebär bl a att vi nu måste påbörja stambyten, vilket i de flesta fall omöjliggör användning av lokalerna under renoveringen. Samtidigt är det av många skäl, inte minst de ekonomiska och lagenliga, nödvändigt att göra övriga upprustningar som t ex ventilation, grundläggning, ny isolering, utbyte av värmesystem m m. Dessvärre, ur ett ekonomiskt perspektiv, visar det sig att de nya byggreglerna (BBR 2012) från Boverket ställer så höga krav att rivning och nybyggnation kommer att bli lönsammare än att göra omfattande renoveringar betydligt oftare än vi tidigare bedömt. Boverkets nya regler är i sig vällovliga och syftar bl a till betydligt högre energieffektivitet än tidigare och bättre arbetsmiljö. Vår bedömning är att kommunen måste avsätta ca milj kronor per år i närtid för att klara av att renovera eller helt ersätta gamla byggnader från sextio- och sjuttiotalet. Om nödvändig förändringstakt hålls så kan kostnaderna och insatserna komma att minska succesivt först om drygt tio år. Vi har inför budget 2014 under det gångna året speciellt inventerat Lyckebyskolan, Vikingaskolan, Åbyskolan, Parks förskola (f d Parkskolan och förskolan Karusellen) som en start på planerad renovering av miljonprogramsbyggnationer. Föga upplyftande måste vi av ekonomiska skäl föreslå att samtliga utom Lyckebyskolan rivs och ersätts på annat vis, t ex med nybyggnation. Det blir en fråga för kommunen att planera för om nya skolor skall byggas istället för de som kommer att rivas, hur stora de skall vara och var de skall vara belägna. Under året byggdes Höglundaskolan klar till vårterminens start. En toppmodern skola i Jordbro för årskurs F-6. Den byggdes som ett s k minienergihus med mycket låg energiförbrukning. Likaså har vi byggt ytterligare ett gruppboende åt socialförvaltningen, denna gång på Glimmervägen i Kolartorp. Hagagårdens äldreboende har i en andra etapp av två genomgått en grundlig renovering. Vi har en hel del intressanta byggprojekt på gång. Under året kommer Gudö förskola att byggas. Det blir Tornbergets första passivhus, vilket innebär en byggnad i två våningar med en energiåtgång som bara utgör en tiondel av de gamla förskolornas. Låga energikostnader blir allt viktigare i såväl nyproduktion som vid upprustningar av byggnader. Mycket arbete har lagts ned av såväl Tornberget som kommunen för att planera ett nytt yrkesgymnasium som skall ligga intill Fredrika Bremergymnasiet i Handen. Därutöver arbetar vi nu med planering och projektering av nya förskolor i Vega och i Tungelsta samt ett gruppboende på Lidavägen i Tungelsta. Den här årsredovisningen är upplagd så att den inleds med en kort beskrivning av vilka åtgärder som utförts i de olika fastigheterna. De redovisas objekt för objekt i bokstavsordning. Därefter följer sammanfattningar från våra olika verksamhetsavsnitt, olika översikter och slutligen den formella årsredovisningen med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Jag hoppas att det skall ge dig en intressant läsning och inblick i Tornbergets verksamhet. Johnny Näsholm VD 5

6 Äldreboendet Hagagården genomgår en upprustning i två etapper. Under året har etapp två pågått. Upprustningen innefattar bl a takbyte, renovering av ytterväggar och inre ytskikt samt installation av ny ventilation, nytt värmesystem och en sprinkleranläggning. På bilderna pågår arbeten för fjärrvärme. 6

7 Objektvis redovisning Nedan redovisas ny-, till- och ombyggnader samt sådant fastighetsunderhåll som görs med längre mellanrum än ett år. Även större reparationer efter skador redovisas. Förteckningen ska ge en god uppfattning om vad Tornberget utfört åt sin ägare, tillika hyresgäst, Haninge kommun under år ALPROSEN, VEGA En utredning pågår för upprustning av bl a ventilation & yttertak samt förbättring av mark och dränering. På byggnad A, Rosen, lagades skador på yttertaket, en rännvinkel samt takfot vid kökets entré. ASPEN, HANDEN Mattorna byttes ut i personalrummet efter en vattenskada. BAGARVILLAN, HANDEN Huvudbyggnaden och förråd har målats om utvändigt och trädetaljer har renoverats. På ett förråd/garage har nytt tegeltak lagts och underlagstak och plåtdetaljer bytts ut. BJÖRKEN, HANDEN Ett nytt ventilationsaggregat installerades i ett tillbyggt fläktrum på vinden. Även en ny fjärrvärmecentral har installerats. Under året har tillagningsköket fått nya ytskikt och central kökskyla med nya kyl- och frysenheter. Fettavskiljare har installerats. Skador på soprummets ytterdörr och väggar har åtgärdats med ny väggbeklädnad och ny dörr. BJÖRKVILLAN, VENDELSÖ Fönsterbågar- och karmar har skrapats och målats om, likaså uteförrådet. En lägenhet har också målats om. BLÅSIPPAN, JORDBRO Förskoleavdelningarna målades om under året. En tvättstuga renoverades med bl a montering av ny våtrumsväggmatta. BRANDBERGSSKOLAN En projektering för att utöka skolgården startade under Den administrativa delen har byggts om och anpassats efter verksamheten med bl a fler konstorsrum. I gymnastiksalen har ny belysning monterats samt en del åtgärder vidtagits för att öka säkerheten, såsom extrainsatta dörrar och dörrbyten. I köket har ett nedkylningsskåp installerats. BÅTSMANSSKOLAN, NORRA SÖDERBY Åtta toaletter renoverades med nya mattor och nya wcstolar. DALARÖ F D KOMMUNALHUS En bergvärmepumpsanläggning installerades under året. DALARÖ FÖRSKOLA Utvändiga trädetaljer målades, bl a vindskivor på huvudbyggnaden och förrådet på gården. DALARÖ SKOLA Under sommarlovet byttes mattan i matsalen ut. Ny bergvärmepumpsanläggning har installerats. EKENS FRITIDSGÅRD, HANDEN Ett panelstängsel monterades ute vid fasaden med tillhörande utrymningsdörrar vid rökhörnan. Detta för att försvåra skadegörelse på byggnadens fasad. EKENS FÖRSKOLA, HANDEN Mattor i kök och hall renoverades. Utvändigt målades fasaderna på en avdelning som tidigare hyrts in, men som numera ägs av Tornberget. EKORREN, HANDEN Taket renoverades med ny underlagspapp, läkt och ribb samt nya plåtdetaljer och betongpannor. Invändigt målades köket och några rum. ENEN, SÖDERBY Båtsmansskolan återupptog verksamhet i lokalerna fr o m höstterminen FASANEN, BRANDBERGEN Brand- och inbrottslarm har bytts ut. FJÄDERKOBBEN Två tredjedelar av förskolans rum målades om. FREDRIKA BREMERGYMNASIET, HANDEN Samtliga hemvister målades under året och alla smidesräcken förstärktes. Skador på mattan i kökets serveringsdel/matsal åtgärdades. Ett specialkök för handikappade elever i hus I flyttades till annan lokal. I hus I installerades ett nytt kök som ersättning. I aulan har ny golvbelysning monterats. En anpassning av en hiss till nya regler påbörjades och fortsätter Tre skolpaviljonger söder om huvudbyggnaden revs i slutet av året för att ge plats för ett nytt yrkesgymnasium som planeras på fastigheten. Ytterligare en inhyrd paviljong, hus H, har sagts upp och flyttas från fastigheten. FREDRIK ELEVHEMMET, HANDEN En lägenhet i hus 4 målades om invändigt. I tre elevrum upptäcktes skador av fuktgenomslag i ytterväggen. Dessa renoverades. I ett annat elevrum uppstod en vattenläcka vid ett tvättställ. Skada uppstod på golvbeläggningen som fick bytas ut. FREDRIK YRKESGYMNASIUM, HANDEN Planering och förprojektering för ett nytt yrkesgymnasium med placering söder om Fredrika Bremergymnasiet har fortsatt under Ytorna behövde minskas och ett nytt 7

8 I september var det byggstart för en ny förskola i Gudö. Förskolan blir kommunens första byggnad som uppförs med passivhusteknik. Förskolan kommer att ha två våningar och innehålla sex avdelningar och ett tillagningskök. 8

9 lokalprogram arbetades därför fram av Haninge kommun med viss hjälp av Tornberget. Planritningen ritades också om för att möta det minskade lokalprogrammet. I slutet av året kunde konsultgruppen starta förprojektering igen. På det befintliga yrkesgymnasiet har delar av yttertaket renoverats. Omklädningsrum och duschar har rustats upp. Bygg- och elarbeten utfördes genom Tornberget, medan skolan utförde målningsarbetena. Installation av brandlarm i maskinhallen, hus E, på börjades. FREDSDUVAN, JORDBRO Två stora skärmtak över entréer var uttjänta. De revs därför och ersattes med nya skärmtak. Undercentralen för fjärrvärme byttes under året ut till en ny anläggning. G:A FOLKETS HUS (ROJ TEATERN), HANDEN Mattbyten och målningsarbeten utfördes efter tidigare arbeten som innefattat renovering av rörsystem och byte av ventilationsaggregat. Belysningen kompletterades också. G:A KOMMUNALHUSET, HANDEN Reparationer och förbättringar av plåt- och säkerhetsdetaljer på yttertaket har utförts under året. En toalett har renoverats och en matta i en våningstrapp har bytts ut. Inbrottslarmet har uppdaterats till ny standard. GLIMMERVÄGENS GRUPPBOENDE, KOLARTORP På en avstyckad fastighet, Kolartorp 1:228, har ett nytt gruppboende byggts under året. Gruppboendet innehåller fem lägenheter samt personal- och gemensamhetsutrymmen. Byggnationen godkändes i slutbesiktning i december. Anpassning av marken runtom huset återstår. GRÄSKOBBEN, JORDBRO Fönster, fönsterdörrar, plåt och trädetaljer målades utvändigt. GUDÖ FÖRSKOLA Under våren slutfördes projekteringen för kommunens första passivhusförskola. I juni upphandlades en utförandeentreprenör. I september var det byggstart för denna förskola som kommer att byggas i två våningar och innehålla sex avdelningar samt ett tillagningskök. Markoch grundarbeten och stommontage pågick under hösten. Förskolan beräknas stå klar under senhösten HAGAGÅRDEN, VENDELSÖ Under året har etapp 2 i en ombyggnation av äldreboendet pågått. Etapp 2 innefattar bl a renovering av de inre ytskikten och installation av ny ventilation samt nytt värmesystem och ett sprinklersystem i hus A & B. Utvändigt har taket byggts om och väggarna renoverats. I köket har ny ugn, ny spis och nytt stekbord installerats. Renovering av tre hissar påbörjades och fortsätter HAGASKOLAN, VENDELSÖ Gymnastiksalen har målats om och har även fått nymålade linjer på golvet. Mattorna har bytts ut i korridorer och en del av lektionssalarna i hus A. Under hösten målades fasaden och utvändiga trappor om på hus G. Råsponten i takfoten har bytts ut på hus A och C. I samband med ett vattenläckage på gymnastikbyggnaden åtgärdades ytskikten i trapphus och gymnastikförråd och asbest i mattlim sanerades. HEMSÖ, JORDBRO Väggar i allmänna utrymmen målades om och ytskikten renoverades på en personaltoalett. HÖGLUNDASKOLAN, JORDBRO Efter två års byggnation stod Höglundaskolan klar till årsskiftet 2012/2013. Skolan är placerad intill Höglundaparken och den har plats för ca 600 elever i årskurserna F-6. Den är byggd som ett minienergihus där energiförbrukningen är 30 % lägre än Boverkets krav på energiförbrukning. Intill skolan har en konstgräsplan anlagts. IGELKOTTEN, VÄSTERHANINGE Brandlarmet har kompletterats och uppdaterats till ny standard. I köket har diskmaskinen bytts ut. JOHANNESLUND, VÄSTERHANINGE Trösklarna i hela byggnaden har bytts ut till limmade gummitrösklar. En lägenhet har renoverats under året. I soprummet har det kylda skåpet för matavfall tagits bort och ersatts med biologisk luktkontroll. Detta bekämpar lukten vid sin källa på ett miljövänligt och energisnålt sätt. JORDBRO PARKLEK Inbrottslarmet har uppdaterats till ny standard. JORDBROMALMSSKOLAN Personalrummet och biblioteket har fått nya plastmattor och en del väggar har målats om efter skadegörelse. Återställning efter en brand, även denna orsakad av skadegörelse påbörjades i november. Del av fasaden, och taket samt några fönster och tre grupprum skadades. KULTURHUSET, HANDEN Fasaderna är skadade av yttre påfrestningar såsom bl a klotter och påföljande saneringar. En provyta vid norra entrén renoverades under året. Om den ytan klarar yttre påfrestningar bättre, ska resterande fasader renoveras på samma sätt. Projektering startade under hösten för verksamhetsanpassningar samt ombyggnad av huvudentrén. KVARNBÄCKSSKOLAN, JORDBRO En omfattande renovering av de inre ytskikten med bl a målning och mattbyten slutfördes under Skolans brandskydd förbättrades beträffande utrymningsvägar, skyltar och brandcellsgränser. Ett sedan tidigare påbörjat arbete med utbyte av belysningen i skolan slutfördes under året. KÅRHUSET, HANDEN Brand- och inbrottslarm har kompletterats och uppdaterats till ny standard. LEVANDE ZON, FOLKPARKEN 17, HANDEN Ett skärmtak skadades under vintern. Det ersattes med ett nytt skärmtak. LIDA FÖRSKOLA, TUNGELSTA Fukt i golvkonstruktionen i personalrummen upptäcktes. Golven revs ut och nya ventilerade golv lades in efter att konstruktionen avfuktats. Samtidigt grävdes marken upp utanför den delen av byggnaden och grundmuren isolerades och ny dränering utfördes. 9

10 Höglundaskolans allmänna utrymmen har högt i tak. På väggen mellan matsalen och den angränsande gymnastiksalen har runda fönster satts in, så även i korridoren på skolans andra våning. Skolans hemvister är målade i olika kulörer. Intill skolgården har en efterlängtad konstgräsplan anlagts. 10

11 I Höglundaskolan finns plats för ca 600 elever i årskurserna F-6. Skolgården bjuder in till lek och rörelse. Här finns bl a flera klätter- och gungställningar, pingisbord, bollplank och basketkorgar. LIDAVÄGENS GRUPPBOENDE, TUNGELSTA Projektering pågår för ett gruppboende på Lidavägen i Tungelsta. Boendet ska innefatta tolv lägenheter fördelade på två hus och byggnaderna kommer att uppföras som så kallade lågenergihus. LUNDASKOLAN Ett klassrum delades av på beställning av skolan. Inför vårterminen 2013 flyttades hela verksamheten till Höglundaskolan. LYCKEBYSKOLAN, VENDELSÖ Skolans entré har tvättats och målats om. LÅNGBÄLING, JORDBRO Under sommaren byggdes samtliga fönster om från tvåglasfönster till tvåglasfönster med invändig isolerruta. MALMGÅRDEN I soprummet har det kylda skåpet för matavfall tagits bort och ersatts med biologisk luktkontroll. Detta bekämpar lukten vid sin källa på ett miljövänligt och energisnålt sätt. MUSKÖ FÖRSKOLA En vikvägg på en förskoleavdelning demonterades och nya plastmattor med uppvik lades in. MUSKÖ SKOLA/MUSKÖ HEMBYGDSGÅRD I hembygdsgårdens byggnad C lades en ny plastgolvmatta med uppvik in i matsalen. I samband med detta målades också matsalens väggar. I köket har ugnen bytts ut. MÅRTENSBERGSSKOLAN, VENDELSÖ I hus A har en passage tagits upp mellan två avdelningar och tre avdelningar har målats om. Personalköket har restaurerats med ny diskbänk, ny matta och målning av väggar. MÅSÖSKOLAN, VEGA Ett omfattande upprustningsarbete som bl a innefattade ny takpapp samt reparation och utbyte av plåtdetaljer slutfördes. Ventilationsaggregat på yttertaket skyddstäcktes med kraftigare plåt under hösten för att försvåra skadegörelse på dessa. Skolans bibliotek och musiksal, som varit i samma lokal, delades av till två rum med en ny vägg. Textilslöjden behövde större utrymme. Detta löstes genom att en vägg revs och en ny vägg byggdes in i en del av träslöjden. Brand- och inbrottslarm har kompletterats och uppdaterats till ny standard. NYTORPS FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE Entréhall och snickerier har målats om. 11

12 Under sommarhalvåret totalrenoverades Söderbymalmsskolans kök. Renoveringen innefattade ny uppbyggnad från K-betong med kakel på väggar och klinker på golv. På äldreboendet Ros-Anders gård har mattorna i korridorer och allmänna utrymmen lagts om på två avdelningar. 12

13 ORNÖ SKOLA En ny bergvärmepumpsanläggning har installerats på skolan under året. Fasaden har färgats om med röd slamfärg. ORREN, VENDELSÖ Ett torkrum har restaurerats under året. PARKS FÖRSKOLA (F D PARKSKOLAN & KARUSELLEN), VÄSTERHANINGE Luktproblem i enstaka rum på f d Karusellen åtgärdades genom att golvkonstruktionen revs ut och undergolvet byttes mot ett uppreglat fuktsäkert golv i två lekrum. I f d Parkskolan målades några lokaler i byggnad A & D om. RIBBYBERGSSKOLAN, VÄSTERHANINGE Ett nedkylningsskåp har installerats i köket och diskmaskinen har bytts ut. RIBBYSKOLAN, VÄSTERHANINGE Korridoren i gymnastiksalsbyggnadens bottenvåning målades om. Personaltoaletter och några toaletter till totalrenoverades. Innerdörrar i framförallt huvudbyggnaden har bytts ut där de var utslitna samt för att uppgradera brandskyddet. Nytt golv lades in i den f d tekniksalen. Samtidigt målades väggarna om i salen med angränsande utrymmen. En ombyggnation i köket påbörjades under året. Ombyggnationen innefattar bl a uppbyggnad av ett nytt frysrum, kylrum och förråd. Även diskmaskin, stekbord och blandningsmaskin har bytts ut. På beställning av skolan har delar av tekniksalen byggts om och en vägg byggts i datasalen. Även bibliotekslokalerna och personalrummet byggdes om för att byta funktion med varandra. ROS-ANDERS GÅRD, TUNGELSTA Under försommaren lades mattorna om i korridorer och allmänna utrymmen på två avdelningar. Ett antal lägenheter har tapetserats och målats om. En tvättstuga renoverades efter en vattenskada, bl a lades ny matta in och tätning utfördes mot utanförliggande elskåp för att förhindra vatteninträngning med påföljande strömbortfall. I soprummet har det kylda skåpet för matavfall tagits bort och ersatts med biologisk luktkontroll. Detta bekämpar lukten vid sin källa på ett miljövänligt och energisnålt sätt. RUDAN CENTER, HANDEN Utvändiga tralldäck renoverades och oljades under året. RUNSTENSSKOLAN, HANDEN Två större klassrum skapades genom att mellanväggar togs bort. Nya mattor lades in, målning utfördes och elinstallationer och ventilation anpassades för de nya rummen. I övrigt målades tio klassrum med intilliggande utrymmen och korridorer om. En fuktskadad yttervägg och rummet innanför renoverades. En del av plåttaket över gymnastiken målades om. Inbrottslarmet har uppdaterats till nyare standard. SKRINDAN, VÄSTERHANINGE Under året har de fönsterbågar som saknade isolerrutor fått innerglaset utbytt till isolerruta. SPELDOSAN, TUNGELSTA I början av året frös vattenledningar som var förlagda ovan undertaket sönder och en vattenskada uppstod. Skadan drabbade delvis två avdelningar på förskolan. Sanering och återuppbyggnad utfördes. I övrigt har ett antal undertak bytts ut under året. SVARTBÄCKSSKOLAN, BRANDBERGEN I gymnastiken har parkettgolvet rivits ut och ersatts med ett nytt sportgolv och två av omklädningsrummens duschutrymmen har fått nya ytskikt. I träslöjdens lokaler har diskbänken i målarrummet och även en del av parketten bytts ut. Skolmuséets fönster har renoverats och farstukvisten har riktats upp och byggts om. På förskolan har ett par avdelningar och bildrummet målats om samt att en handikappanpassad WC har byggts om till två toaletter. Inbrottslarmet på Bikupan och Ugglebo har upp daterats till ny standard. SYRENEN, HANDEN Yttertaket renoverades med ny underlagspapp, läkt och ribb samt plåtdetaljer och nya betongpannor. I köket har ugnen bytts ut. SYSKONSTUGAN, TUNGELSTA I gymnastikdelen har ny belysning monterats. Ett tidigare påbörjat underhållsarbete på skolan slutfördes i och med att några mindre lokaler målades om. SÖDERBY GRUPPBOENDE, HANDEN På beställning av verksamheten har en mindre ombyggnation utförts i de allmänna utrymmena på boendet. Sopsorteringen har förbättrats genom att varje lägenhet har fått sopkärl enligt principen sortera hemma. SÖDERBYMALMSSKOLAN, HANDEN En vecka innan sommarlovet startade en 2,5 månader lång totalrenovering av hela storköket. Renoveringen innefattade ny uppbyggnad från konstruktionsbetong med kakel på väggar och klinker på golv. Nya kyl- och frysrum installerades med tillhörande kompressorer och samtliga golvbrunnar och avlopp byttes ut. Utöver detta har de inre ytskikten i huvudbyggnaden förnyats, främst på väggar. Ny granuldisk, ny ugn och ett nytt nedkylningsskåp har installerats i köket. SÖDERBYMALMSVÄGENS GRUPPBOENDE, HANDEN I hus A brast ett avloppsrör och skada uppstod i krypgrunden. Skadan åtgärdades snabbt av rörmokare och sanerare och sedan utfördes en genomgång för bättre uppfästning och säkring av rör. Arbetena omfattades och bekostades av husleverantörens garanti. Sopsorteringen har förbättrats genom att varje lägenhet har fått sopkärl enligt principen sortera hemma. TALGOXEN, VENDELSÖ Entréer och våtutrymmen har målats om och linoleummattorna i dessa utrymmen har bytts ut mot plastmattor. 13

14 Herrbastun i Torvalla sporthall totalrenoverades under året bl a byttes bastupanel på väggarna ut mot kakel och uppbyggnaden för lavarna gjordes om. På Åbyskolan har takhuvarna till ventilationen byggts om och försetts med nytt tätskikt och plåtinklädnader. 14

15 TORVALLA SIM- OCH SPORTHALL, HANDEN Entréer till romerska badet och till kliniken renoverades med ny klinkers och undergolvsuppbyggnad från konstruktions betong. Herrbastun totalrenoverades, bl a byttes bastu panel på väggarna ut mot kakel och uppbyggnaden för lavarna gjordes om. De flesta aluminiumdörrar har rengjorts och polerats. Två omklädningsrum byggdes under året i anslutning till dansstudion på beställning av verksamheten. Blysanering av en skjutbana utfördes också efter beställning. Tidigare års tillgänglighetsåtgärder av enkelt avhjälpta hinder (EAH) sågs över och kompletterades. En renovering av hissar påbörjades och fortsätter under TROMBONEN, BRANDBERGEN Under sommaren lades nytt papptak på förskolan. TRUMMAN, BRANDBERGEN Förskolans inbrottslarm har uppdaterats till ny standard. TUNGELSTA BRANDSTATION Golvet i delar av fritidsgården byttes ut mot ett nytt mekaniskt ventilerat golv, för att åtgärda problem med fukt. Under året lades också flertalet mattor om och väggar och snickerier målades. TUNGELSTA SKOLA Grundmuren i hus A isolerades och försågs med ny dränering och avvattning från stuprör. Golven i NO-salar i hus C byggdes om till mekaniskt luftade golv för att åtgärda fuktproblem. Även ytterväggssyllar byttes ut och fuktsäkrades i angränsning till dessa salar. Ett arbete med byten av dåliga fönster på hus B påbörjades under året. I samma byggnad byggdes en avskiljande vägg upp för köket mot kapphallen och tillredningsytor anpassades i köket. Ny matta lades in i matsalen under sommaren. Problem med störande ljud från bergvärmeanläggning har åtgärdats genom att dämpning och avskärmning av ljud från maskinerna genomförts. Renovering av två hissar påbörjades och fortsätter under TÄRNINGEN, VÄSTERHANINGE Förskolans entréhall, korridor och snickerier har målats om under året. Brand- och inbrottslarm har bytts ut. VALLAGÅRDEN, HANDEN WC i anslutning till huvudentrén renoverades med nymålade väggar, ny matta och nytt porslin. Personalens omklädningsrum ytskiktsrenoverades också med ny matta, målning av väggar samt nya våtrumsmattor i duscharna. VENDELSÖ GÅRDS FÖRSKOLA Efter en vattenskada i ett driftutrymme har tätskiktet i utrymmet setts över och undertaksplattor i matsalen bytts ut. På gården har baksidan på barnvagnsförråden spikats igen. VENDELSÖMALMSSKOLAN Personalrum, lokaler och korridorer i den administrativa delen har fått nya plastmattor och väggarna har målats om. Skärmtakskonstruktionen på hus E har förstärkts. Pappen på hus A byts i två etapper, varav etapp 1 färdigställdes under hösten. I samband med miljöproblem i hemkunskapens undervisningsbadrum sanerades asbest i kakelfogarna. Ny belysning har monterats i gymnastiksalen under året. I köket har diskmaskinen bytts ut. VIKINGASKOLAN, HANDEN Fasaderna på hus F och G målades. I hus D och G revs väggar mellan grupprum för att skapa ett större klassrum per hus. I hus G målades även klassrummen och övriga utrymmen. Två toaletter i hus B renoverades. I hus C förstärktes och byggdes takets balkar om efter att en konstruktör konstaterat att de var underdimensionerade för snöbelastning. Övriga byggnader har samma konstruktion vilket medför att dessa tak bevakas och snöröjs extra. Inbrottslarmet har uppdaterats till nyare standard. VINTERVÄGENS GRUPPBOENDE, VÄSTERHANINGE Sopsorteringen har förbättrats genom att varje lägenhet har fått sopkärl enligt principen sortera hemma. VÄSTERHANINGE BIBLIOTEK Samtliga trägolv i biblioteksdelarna slipades och in oljades under sommaren och parkettgolv i samlingssalen slipades och lackades. Snörrasskyddet på taket kompletterades och reparerades och trasiga tegelpannor byttes ut. På beställning av verksamheten anpassades vattenförsörjningen till det övre planet. VÄSTERHANINGE STÖDBOENDE Problem med takläckage och fuktskador på fasaddelar åtgärdades under hösten genom att delar av plåten på yttertaket lades om och de fuktskadade fasadpartierna putsades om. En uppgradering och förbättring av brandcellsgränser/branddörrar genomfördes under hösten. I soprummet har det kylda skåpet för matavfall tagits bort och ersatts med biologisk luktkontroll. Detta bekämpar lukten vid sin källa på ett miljövänligt och energisnålt sätt. ÅBY FÖRSKOLA (F D NALLEN), VÄSTERHANINGE Mattan i förskolans lekhall byttes ut under sensommaren. I köket har ugnen bytts ut. ÅBY GRUPPBOSTAD, VÄSTERHANINGE Sopsorteringen har förbättrats genom att varje lägenhet har fått sopkärl enligt principen sortera hemma. ÅBYSKOLAN, VÄSTERHANINGE Mattan i gymnastiksalen har lagts om och nya linjemarkeringar har målats. Flertalet toaletter renoverades under året och samtliga städutrymmen och förråd totalrenoverades. Takhuvarna till ventilationen byggdes om och försågs med nytt tätskikt och plåtinklädnader. Ett klassrum byggdes om på beställning av verksamheten. ÅRSTA SLOTT Rum på bottenplanet i slottet målades och tapetserades om. Utvändigt har planteringar kompletterats och en upprustning och omläggning av grusgångarna i parken framför slottet påbörjats. Gamla och sjuka träd i alléer och parker har beskurits eller tagits ner. Tre träd i den södra allén ersattes av nya ekar. 15

16 Miljö- och kvalitetsarbete Tornbergets miljöpolicy Vi ska verka för ekologisk ut hållighet genom att tillhandahålla miljöanpassat byggande, fastighetsförvaltning och städning. Ett långsiktigt hållbart samhälle Tornberget driver ett aktivt och systematisk miljöarbete och en av Tornbergets övergripande målsättningar är att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi ska erbjuda våra kunder inomhusmiljöer som människor mår bra i genom att använda sunda material och resurssnål teknik vid byggande. Exempel på Tornbergets strategier: minska vår miljöpåverkan genom att hushålla med transporter, energi, vatten och andra råvaror. utbilda, engagera och informera alla anställda och våra kunder om vår miljöpåverkan för att ständigt kunna prioritera teknik och beslut som leder till ökad resurshushållning och minskad miljöpåverkan. minska utsläppen till vatten, luft och deponering. minska förbrukningen av råvaror genom att återanvända och återvinna. ställa miljökrav på entreprenörer, konsulter och varu leverantörer. välja miljömässigt bästa alternativ vid byggande, förvaltning och städning när så är möjligt. Tornbergets verksamhetssystem Sedan sju år tillbaka är Tornberget certifierade enligt FR2000 Verksamhetsledning. Det innebär att Tornbergets verksamhetssystem, som integrerar kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet, är granskat och godkänt av Rådet för FR2000. Minst en gång per år sker en total översyn av samtliga dokument. Tornbergets internrevisorer har under året genomfört internrevisioner på samtliga avdelningar för att få svar på om verksamhetssystemet fungerar tillfredställande för Tornbergets verksamheter. En uppföljande tredjepartsrevision av verksamhetssystemet genomfördes i september, då den externa revisorn bland annat gjorde ett flertal platsbesök ute i verksamheten. Tornberget kan med stolthet behålla sitt FR2000-certifikat och arbeta vidare med det ständiga förbättringsarbetet. Miljökrav vid ny- och ombyggnation För alla ny- och ombyggnadsprojekt finns regelbundet uppdaterade projekteringsanvisningar som alltid skall ligga till grund för projektering, som sker på uppdrag av Tornberget. Anvisningarna skall följas såväl vid ny-, som ombyggnation och beaktar även framtida förvaltning och drift. Vid större projekt (investeringsprojekt) upprättas även ett projektspecifikt miljöprogram där Tornbergets miljökrav och miljömål specificeras närmare. Vid nybyggnation och vissa större ombyggnader genomförs även revisioner lokalt på projektet. Fukt- och miljöinventeringar Inför de investeringsobjekt som står närmast i prioritet för upprustning genomförs en grundlig undersökning av byggnadernas status avseende fukt, mögel, röta samt andra riskkonstruktioner och inomhusmiljön i stort. Undersökningarna kan göras på grund av bygg- eller fuktskador eller vara påkallade utifrån hälsorelaterade problem. Under året har undersökningar av byggnadskonstruktioner och inomhusmiljö skett i sex objekt. Dessutom undersöktes tre objekt inför kommande investeringsuppdrag. Installation av bergvärmepumpar Tornberget har hittills installerat 21 värmepumpar på olika objekt runt om i kommunen. Tidigare har det rört sig om att installera värmepumpar i nybyggda fastigheter, där det inte funnits tillgång till fjärrvärme, eller där det har varit ekonomiskt fördelaktigt med värmepump. Alla oljepannor i befintliga objekt är idag utbytta. Under de senaste åren har även arbete med att byta ut elpannor påbörjats. Under 2012 har Årsta slott, Ornö skola, Dalarö skola och Dalarö g:a kommunalhus försetts med bergvärmepumpanläggningar. På Ornö och Dalarö g:a kommunalhus ersatte värmepumparna de befintliga oljepannorna och på Årsta slott och Dalarö skola, de gamla och relativt stora elpannorna. I Tungelsta brandstation har oljepannan ersatts av en pelletsbrännare. 16

17 Totalt kommer oljeförbrukningen att minska med ca 24 m 3 /år på de 3 objekten där olja tagits bort. Elförbrukningen på Årsta slott uppskattas minskas med ca kwh/år och på Dalarö skola med ca kwh/år i och med att bergvärme installerats. I projektet på Årsta slott har även invändiga energiglas installerats i slottsbyggnaden och i bostadsflygeln med avsikt att ytterligare sänka energiförbrukningen. Under 2012 togs de sista kvarvarande oljepannorna bort ur Tornbergets fastighetsbestånd och det fossila bränslet är numer helt utfasat. Nedan en graf över minskad oljeförbrukning och minskat CO 2 utsläpp gällande åren Olja m Olja m 3 CO 2 ton CO 2 ton Klimatmiljonen och energieffektiviserings - bidrag från Energimyndigheten Tornberget har erhållit energieffektiveringsbidrag under För andra halvåret 2012 har bidrag erhållits för att utreda i vilka fastigheter där det är lönsamt att installera invändiga energiglasfönster. Tornberget har dessutom ansökt om medel ur kommunens miljöfond, Klimatmiljonen. Det innovativa teknikprojekt som vi vill använda pengarna till, är ett så kallat solfångarladdat energilager. Tekniken fungerar så att en värmepumpsanläggning hämtar värme ifrån ett energilager bestående av stenmjöl. Energilagret är tänkt att placeras invid den nya byggnaden som ska uppföras för Fredrik Yrkesgymnasium. Den geotekniska undersökningen visade att marken är lämplig för ett sådant lager. Genom att nyttja solenergin kan man höja temperaturen i stenmjölslagret, och på så sätt mer än dubblera värmepumpens effektivitet. Detta bidrag hade tidigare beviljats ur Klimatmiljonen, men då projektet blev uppskjutet, gick pengarna till annat projekt. En ny ansökan ligger inne för behandling av Haninge kommun. 17

18 Köldmedierapportering Köldmedierapportering sker årsvis till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Installerad, påfylld och omhändertagen köldmediemängd under året framgår av sammanställningen och kontrollrapporter bifogas. Köldmedierapporten innehåller också uppgifter om t ex nyinstallationer av kylaggregat och bergvärmepumpar. Källsortering och avfallskvarnar Utökad källsortering finns på alla objekt och under det senaste året har några objekt fått ytterligare förbättrade utrymmen för källsorteringen. Information rörande källsortering lämnas till berörd personal i en så kallad Lägesrapport. Denna rapport innehåller ett uppdaterat hämtningsschema samt information och kontaktuppgifter som rör avfallshantering. Personliga kontakter och möten har skett vid behov på berörda objekt. Farligt avfall och grovsopor ansvarar verksamheterna själva för. Elavfallshämtning på objekten hanteras av Tornberget, vid behov. Under 2012 har totalt 683 ton matavfall samlats in på skolor, förskolor och äldreboenden. Detta avfall kommer att återföras till kretsloppet i form av rötat organiskt material, som kan användas till biogas för värme eller drivmedel. Ventilationsanläggningar och obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Lagen om ventilationskontroll har till syfte att kontrollera att ventilationsanläggningar fungerar på avsett vis. Kontrollen utförs av sakkunnig med riksbehörighet utfärdad av Boverket. Fel och brister som konstateras vid besiktningarna åtgärdas snarast möjligt. Besiktningar ska ske vart tredje år. Under 2012 har OVK främst skett i kommunens skolor. Varje år byts samtliga filter i alla ventilationsanläggningar. Byte sker en till fyra gånger per år, beroende på behov. Drift och övervakning Tornberget har ett centraliserat drift- och övervakningssystem. Alla anläggningar, med några få undantag, är uppkopplade mot driftdatorer på vårt kontor. Till dessa datorer överförs larm från de objekt som indikerar av vikande drift. Dessa konverteras till arbetsorder till berörd fastighetsskötare eller drifttekniker. Under icke ordinarie arbetstid överförs de larm som kräver omedelbar åtgärd till jourhavande tekniker. I driftdatorn kan även en första felanalys göras och temperaturer, tider för belysningsstyrning, ventilation etc ändras, utan att personalen behöver besöka objekten. Vinsterna med denna övervakning är en optimering av anläggningarnas drift, vilket i sin tur genererar en minskad energiförbrukning, ett bättre klimat och minskad bilkörning. Kemikaliestrategi fasa ut farliga ämnen Alla Tornbergets kemikalier genomgår en bedömning i Sunda Hus Miljödatabas och målet är att miljö- och hälsoskadliga kemikalier skall fasas ut. Hantering och inköpsrutiner för kemikalier finns i verksamhetssystemet. Återkommande inventeringar görs för att säkerställa att inga miljö- eller hälsofarliga kemikalier används och att brandfarliga och explosiva kemikalier förvaras och hanteras på rätt sätt så att inga säkerhetsrisker uppstår. Dricksvatten och avloppsanläggningar Tornberget har fyra dricksvatten- och fyra avloppsanläggningar, varav två minireningsverk, som innefattas av egna kontrollprogram. I egenkontrollprogrammet ingår bland annat återkommande provtagningar för att säkerställa drift och kvalitet på anläggningen. Alla drifthändelser noteras med foto och text i en journalförd rapport. Två gånger per år hålls möte med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund där varje anläggning rapporteras och utvärderas. Kvalitetssäkring av vatten Tornberget påbörjade 2011 ett kvalitetssäkringsprogram som kommer att omfatta samtliga byggnader. Syftet med detta arbete är att man ska vara förvissad om att vattnet i kranar och duschar håller livsmedelskvalitet, fritt från smuts och föroreningar. Under 2012 har omfattande renoveringar utförts på åtta större objekt där hela eller större delar av fjärrvärmecentraler har renoverats och injusterats samt utrustats med modernare apparatskåp med central styr- och övervakningsteknik. På ett tjugotal objekt har byte av rör och borttagande av så kallade blindstick gjorts, med avsikt att förbättra vattenkvaliteten. 18

19 Kundnära förvaltning Kundservice Det är till kundservice våra kontaktpersoner ute i verksamheterna vänder sig när det är något som inte fungerar i fastigheterna. Under året har kundservice tagit emot felanmälningar. En felanmälan resulterar sedan i en arbetsorder som prioriteras med 1 = akut åtgärd, 2 = åtgärdas inom 24 timmar och 3 = åtgärdas inom en vecka. Det är våra fastighetsskötare och snickare som till stor del arbetar utifrån dessa arbetsordrar, men vissa arbeten utförs av entreprenörer. Dessa entreprenörer bär alla särskilda entreprenörsbrickor för att våra hyresgäster lätt ska kunna se att de arbetar på uppdrag av Tornberget. Färgen på dessa brickor byts ut varje år. En gång/månad får våra hyresgäster rapporter på de arbeten som utförts i deras lokaler. Nöjd Kund Index (NKI) En av Tornbergets viktigaste målsättningar är att vara kundnära, d v s att vi är lyhörda för hyresgästens behov och sätter hyresgästen i fokus. För att ta reda på kundnöjdheten hos våra hyresgäster genomfördes en NKI-undersökning under våren. Undersökningen gjordes gemensamt med en nyckeltalsgrupp av kommuner på Södertörn. Enkäter sändes ut till samtliga skolor, fritids gårdar, äldreboenden och gruppboenden. De som har svarat på frågorna i undersökningen, nästan 200 personer, är verksamhetsansvariga och kontaktpersoner i fastighetsfrågor på respektive objekt, som t ex vaktmästare och intendenter. Resultatet blev mycket positivt för Tornbergets del. Tornberget och därmed Haninge kommun visade sig vara bäst i landet och överglänser dess utom övriga kommuner i Södertörnssamarbetet i samtliga jämförelsesammanhang. Betyg Källa: Evimetrix AB Nöjd Kund Index (NKI) Övre kvartil:66 Medel för alla: 57 Nedre kvartil: Haninge Huddinge 23 Södertörn Tyresö Salem Nacka 37 Södertälje Botkyrka 45 Antal organisationer Hyressystemet Tornberget tecknar hyreskontrakt med kommunstyrelseförvaltningen (Ksf). Ksf hyr i sin tur ut lokalerna till förvaltningarna med internhyreskontrakt och med omarbetad och omfördelad hyreskostnad. I den omfördelade hyreskostnaden har kommunen lagt till sina kostnadsposter för bl a bevakning och försäkring samt 2 % i påslag för en lokalbank. Trots att uthyrningen sker direkt till Ksf så betraktar Tornberget förvaltningsmässigt fortfarande de som bedriver verksamhet i våra objekt som våra hyresgäster. Ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst regleras genom en hyreskontrakts bilaga. Denna har de senaste åren genomgått en översyn och den reviderade versionen har samverkats med representanter från alla förvaltningar. Under 2012 fattades beslut om ekonomireglering med motsvarande justering av hyran och den nya hyreskontraktsbilagan och hyresförändringen gäller fr o m Lokalplanering Tornberget ingår i kommunens matrisgrupp för lokalplanering (LPG) tillsammans med representanter från kommunens alla förvaltningar. Ansvarig förvaltning är kommunstyrelseförvaltningen. Gruppen ska driva och ansvara för kommunens lokalförsörjning inom hela verksamheten. Man ska också analysera framtida lokalbehov inom ramen för den långsiktiga budgetprocessen. Under 2012 har gruppen fortsatt att ägna särskilt fokus åt investeringsprocessen, bland annat för att ytterligare tydliggöra vem som ansvarar för vad i de olika delarna i denna process samt förbättra kommunikationen. Förvaltningsarkiv Förvaltningsarkivet utgör en central funktion för Tornberget och ger möjlighet till insyn i verksamheten. Arbete med att förbättra och effektivisera förvaltningsarkivet pågår ständigt bl a genom att förvaltnings- och ritningsarkivet digitaliseras löpande. Ett arbete med att ersätta originalritningar av dålig kvalitet med nyupprättade CAD-ritningar har fortsatt. Detta arbete ger oss rätt förutsättningar för de arbeten vi ska utföra genom att säkerställa att vi använder korrekta underlag vid ny- eller ombyggnation Städning Tornberget ansvarar för upphandling och kvalitetskontroll av all städning i de lokaler vi äger. Mer än hälften av våra lokaler städas av entreprenörer. Resterande lokaler städas antingen av vår egen personal eller av hyresgästerna själva. I egen regi, med en referensgrupp, städar vi ett utvalt område, ca 15 %, som innefattar de olika typer av lokaler som vi äger och förvaltar, såsom förskolor, skolor och idrottshallar. Med hjälp av denna grupp kan vi jämföra kvaliteten på den städning som våra entreprenörer utför med vår egen städning. Kvalitetsansvariga inom städledningen arbetar med att kontrollera och följa upp den städning som utförs samt med att kommunicera med våra hyresgäster och uppdragsgivare i städkvalitetsfrågor. Upphandling av ny entreprenör för städning av skolor och förskolor inom ett delområde påbörjades i december. Avtal ska tecknas för ett till fem år. Under året tecknades avtal med en ny entreprenör för fönsterputsning. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) I enlighet med gällande lag pågår ett systematiskt brandskyddsarbete på Tornberget. Omfattande inventeringar har genomförts på samtliga objekt tillsammans med 19

20 brandkonsult. Därefter har ett dokument avseende brandskydd och utrymningssäkerhet upprättats för respektive objekt. Även objektens nödbelysning har inventerats och äldre nödbelysningsarmaturer kommer successivt att bytas ut mot moderna armaturer som kräver mindre service och underhåll. I de fall då brandsäkerheten inte har nått upp till aktuell lagstiftning eller vår egen ambitionsnivå, har förslag lämnats till åtgärder för att höja säkerheten. Åtgärder som återstår är montering av dörrar i utrymningsväg på några förskolor. Detta delprojekt kommer att slutföras under Detta SBA-projekt som Tornberget har initierat har fått uppmärksamhet från externa aktörer. Vid årets mässa "Skydd 2012" hölls en mycket välbesökt presentation om projektets genomförande och flera kommuner har valt att initiera och driva projekt enligt "Haningemodellen". För att se till att SBA-processen fortlöper har "Fokusgrupp Brand" bildats med representanter från Tornberget, kommunens förvaltningar och räddningstjänsten. Denna grupp kommer att träffas två gånger per år. Under 2012 har även Tornbergets interna brandskyddsorganisation setts över. Brandskyddsansvarig har formellt utsetts och samtlig berörd personal har genomgått utbildning i SBA. I början av 2013 kommer räddningstjänsten att genomföra tillsyn direkt mot Tornberget som fastighetsägare. Detta kommer att ge värdefull återkoppling framförallt på hur väl vår brandskyddsorganisation och underhålldokumentation fungerar. Tillgänglighet för funktionshindrade Under året har Tornbergets handlingsplan "Tillgänglighet för funktionshindrade" reviderats för att motsvara gällande tillgänglighetskrav. Det är viktigt att följa upp det arbete som gjorts hittills samt även följa utvecklingen inom området i stort och bedöma hur Tornberget på verkas av denna utveckling. Arbetet med tillgänglighetsfrågor fortsätter kontinuerligt genom att hänsyn tas till lagkrav inom området vid projektering av all om-, till-, och nybyggnation. Under året har Tornberget medverkat i en arbetsgrupp med representanter från kommunens olika förvaltningar. Gruppen har arbetat med implementering av den nya "FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning" i kommunen och tagit fram en tillgänglighetshandbok. Skadegörelse/klotter Kostnaderna för skadegörelse och klotter uppgick under året till knappt 1,2 miljoner kronor. Det är tredje året i rad som kostnaderna sjunker och kostnadsnivån är nu lägre än vad den har varit sedan 1990-talet. Kostnaderna avser yttre skadegörelse, glaskross och klotter i de fastigheter som ägs av Tornberget eller har omfattats av kommunens internhyressystem. Under 2012 var Jordbromalmsskolan och Fredrika Bremergymnasiet (Fredrika) mest drabbade. Det finns säkert flera anledningar till den positiva trenden med mindre kostnader, men sannolikt är kommunens och Tornbergets säkerhetsarbete en bidragande orsak. Snabba åtgärder såsom styrning av väktarresurser har kunnat vidtas genom att verksamheterna har rapporterat händelser i ett särskilt datasystem "Marshplus". Det har gett en aktuell bild av vilka problem som uppstår och var de uppstår. Värmesensorer har installerats på ett urval av våra fastigheter. Bilderna från sensorerna går direkt till brandförsvarets räddningscentral som övervakar dessa fastigheter. Vid behov kan väktarresurser på ett tidigt stadium sändas ut för att förebygga skadegörelse, brand etc. Fler sensorer monteras allteftersom på ytterligare fastigheter. Förbättringar har också gjorts när det gäller skalskydd och belysning samt genom att skymmande vegetation har röjts undan i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen. Under året har extra insatser genomförts med klottersanering tillsammans med externa aktörer i utvalda områden. Brottsförebyggande rådet i Haninge initierade för några år sedan ett gemensamt och samordnat arbete mot klotter "Handslag mot klotter". I gruppen ingår representanter från flera intressenter som bl a kommunen, polisen, SL, Busslink, Vattenfall, privata fastighetsbolag och Tornberget. Fastighetsförvärv Tornberget har under året skött det juridiska och administrativa arbetet som pågående och planerade fastighetsförväv krävt. Detta innefattar bl a fastighetsförrättningar och ägandehandlingar samt frågor som rör fastighetstaxering, skattskyldighet för mervärdesskatt och uthyrning. Berörda objekt har varit Gudö förskola, Glimmervägens gruppboende och Höglundaskolan som Tornberget förvärvat. Fastighetsförrättning har utförts för Jordbromalmsskolans byggnader som Haninge kommun har förvärvat. Arbete har även pågått tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen med att förbereda förvärvsprocessen för nästa års planerade förvärv. Dessa omfattar förskolor i Vega, Kolartorp och Lillgården, Tungelsta samt att genom reglering förvärva marken som är avsedd för en utökad skolgård till Brandbergsskolan. Fastighetstaxering Under år 2012 var Tornberget anmodat att lämna in den allmänna fastighetstaxeringen till Skatteverket. I samband med deklarationen har en genomgång gjorts över de fastighetsändringar som skett i fastighetsbeståndet under de senaste fem åren. Fastighetsändringar såsom fastighetsförvärv, fastighetsavyttring, fastighetsförrättningar, byggändringar, ytändringar och arealändringar samt hyresförhållanden ligger till grund för taxeringen. Lägenhetsregister Under året har Tornberget upprättat förslag och fått beslut om numrering av bostadslägenheter som innefattas i lagen om lägenhetsregistret. Förvaltning av markreserv Tornberget förvaltar delar av kommunens markreserv på uppdrag av kommunen. Uppdraget består i att förvalta byggnader och kontrakt på närmare 30 fastigheter över hela kommunen. 20

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Innehåll 4 Verksamheten i korthet 6 Ägardirektiv 7 VD har ordet 8 Fem år i sammandrag 10 Marknaden i Huddinge 14 Ägardirektiven ur Huges perspektiv 33 Projekt under

Läs mer

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV Sammanfattning Att det finns tillgång till mötesplatser för människor är viktigt, inte minst i Norrbottens län där vi många

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RIDANLÄGGNINGAR MED RIDSKOLEVERKSAMHET En statusrapport KUND Peter

Läs mer

Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid.

Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid. Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid. i det dagliga erbjuder Familje de över 40 000 stockholmare som har sitt hem hos oss boende

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Tillgängliga skolor. Goda exempel på hur lokaler kan anpassas

Tillgängliga skolor. Goda exempel på hur lokaler kan anpassas Tillgängliga skolor Goda exempel på hur lokaler kan anpassas Tillgängliga skolor Goda exempel på hur lokaler kan anpassas Upplysningar om innehållet: Sonja Pagrotsky, sonja.pagrotsky@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås RAPPORT/EXAMENSARBETE 15P Institutionen för Samhällsteknik Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås Examensarbete vid Mälardalens

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset Årsredovisning2013 Innehållsförteckning Vision, affärsidé, värderingar 2 Året i sammandrag 3 Kort om Higab 4 Higabs uppdrag 5 VD har ordet 6 Mål och uppföljning 8 Marknad 10 Lokalmässiga förutsättningar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Visionsarbetet

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Småskalig fastighetsförvaltning

Småskalig fastighetsförvaltning Småskalig fastighetsförvaltning Gunnar Björing Boksidan Innehållsförteckning Inledning...3 Myndighetskrav...4 Teknisk förvaltning...10 Hänvisningar till tabell 1 i bokstavsordning...17 Entreprenören...24

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.06 www.sgsstudentbostader.se Jämnare rumstemperatur 3 Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5 Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7 Rosendals

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN!

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN! Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 4 2011 39:50 kronor Bo bättre avslöjar REKORD i ombildningar Mest i Stockholm unika siffror från hela landet TEMA säkerhet svar från

Läs mer

Årsredovisning 2008 08

Årsredovisning 2008 08 Årsredovisning 2008 08 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Fastigheter med en stark identitet 8 Fastighetsmarknaden i Göteborg 10 Med fokus

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer