årsredovisning TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE"

Transkript

1 årsredovisning 2013 TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE

2 Gudö förskola stod klar vid årsskiftet 2013/2014. Det är kommunens första förskola som byggts med passivhusteknik. Passivhus innebär att byggnadens tillförda energi för uppvärmning är minimal.

3 Årsredovisning 2013 VD-kommentar... 5 Objektvis redovisning... 7 Miljö- och kvalitetsarbete Kundnära förvaltning Personalöversikt Organisation Statistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter till resultat- och balansräkning Styrelse och verkställande direktör Revisionsberättelse Styrelse och revisorer

4 4

5 VD-kommentar Årets ekonomiska resultat blev ett knappt plusresultat, 700 tusen kronor efter skatt, trots att vi lyckats hålla underhållsinsatserna på samma nivå som de senaste åren. Ett kommunalt aktiebolag som Tornberget är har ju också andra mål än ett ekonomiskt resultat. Fullmäktige i Haninge kommun anger några mål inom områdena ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet där Tornberget kan bidra till måluppfyllelsen. Men inte minst har ju Tornberget bland annat ett syfte att äga och förvalta kommunala verksamhetslokaler på ett serviceinriktat sätt och så att kommunens verksamheter får ändamålsenliga lokaler till så långsiktigt låga kostnader som möjligt. Inom kommunfullmäktiges målområde ekologisk hållbarhet bedömer vi att vi gott uppfyller målen. Den totala energiförbrukningen minskade med över två procent. Koldioxidutsläppen har sänkts under många år och numera använder vi inte längre olja för uppvärmning. Vidare köper vi grön el för att minska utsläppen i tidigare led. Inom kommunfullmäktiges målområde ekonomisk hållbarhet finns förutom det ekonomiska resultatet också mål angående sjuktal och nöjd-medarbetar-index (NMI). Inom dessa områden har det skett en marginell försämring ifrån de tidigare mycket goda resultaten. Under de senaste nio till tio åren har vi lyckats sänka de höga sjuktalen från drygt 13 % till nästan 4 %. Likaså har vi gått från att ha de sämsta värdena i kommunens medarbetarsundersökningar till att de senaste sex åren ha de absolut högsta värdena på nöjd-medarbetar-index, NMI. Detta är resultat av medvetna insatser för att få ett trivsammare och friskare Tornberget med delaktiga medarbetare och högt i tak. I början på 2013 kunde den så efterlängtade nya Höglundaskolan i Jordbro invigas och tas i bruk. Det möjliggjorde att Lundaskolan kunde rivas. Tomten där Lundaskolan stått kan vara användbar för t ex äldreboende eller bostäder och under året såldes den till kommunen. Under året har renoveringen av Hagagården slutförts. Efter ett par års renovering har nu äldreboendet än bättre standard än det sannolikt någonsin haft. Ett värmelager som värms med hjälp av solfångare har installerats vid Rudan som gör att vi inom ett par år räknar med att kunna sänka energiförbrukningen för uppvärmning till endast en sjättedel mot tidigare. Vår första förskola med så kallad passivhusteknik Gudö förskola byggdes klart och invigdes i januari Renoveringen av Lyckebyskolan startar under 2014 och markarbetena för det nya yrkesgymnasiet som ska ersätta gamla Fredrik har redan påbörjats. Lidavägens gruppboende kommer att färdigställas under året. Arbetet med energieffektiviseringar pågår kontinuerligt. Det är alltså full fart på hela organisationen för att klara våra uppdrag. Allt mer pengar måste med nödvändighet läggas på renoveringar och utbyte av byggnader från det s k miljon programmets dagar. De är byggda efter dåtidens myndighetskrav och teknik med de brister som dessa senare har visat sig innebära. Trots stora insatser som gjorts genom åren för att motverka de olägenheter som blev följden så börjar byggnaderna nu undan för undan att tjäna ut. Det innebär bl a att vi nu måste påbörja stambyten, vilket i de flesta fall omöjliggör användning av lokalerna under renoveringen. Samtidigt är det av många skäl, inte minst de ekonomiska och lagenliga, nödvändigt att göra övriga upprustningar som t ex ventilation, grundläggning, ny isolering, utbyte av värmesystem m m. Dessvärre, ur ett ekonomiskt perspektiv, visar det sig att de nya bygg reglerna från Boverket ställer så höga krav att rivning och nybyggnation kommer att bli lönsammare än att göra omfattande renoveringar betydligt oftare än vi tidigare bedömt. Boverkets nya regler är i sig vällovliga och syftar bl a till betydligt högre energieffektivitet än tidigare och bättre arbetsmiljö. Vår bedömning är att kommunen måste avsätta ca miljoner kronor per år under en längre tid för att klara av att renovera eller helt ersätta gamla byggnader från sextio- och sjuttiotalet. Om nödvändig förändringstakt hålls så kan kostnaderna och insatserna komma att minska succesivt först om över tio år. Den här årsredovisningen är upplagd så att den inleds med en kort beskrivning av vilka åtgärder som utförts i de olika fastigheterna. De redovisas objekt för objekt i bokstavsordning. Därefter följer sammanfattningar från våra olika verksamhetsavsnitt, olika översikter och slutligen den formella årsredovisningen med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Jag hoppas att det skall ge dig en intressant läsning och inblick i Tornbergets verksamhet. Mats Tapper VD 5

6 6 Förskolan Alprosen genomgår en upprustning inom bl a bygg, ventilation, VVS, el och styr. Bergvärme installeras i stället för direktverkande el. Under tiden för renoveringen bedrivs förskolans verksamhet i en evakueringspaviljong på tomten (nedan).

7 Objektvis redovisning Nedan redovisas ny-, till- och ombyggnader samt sådant fastighetsunderhåll som görs med längre mellanrum än ett år. Även större reparationer efter skador redovisas. Förteckningen ska ge en god uppfattning om vad Tornberget utfört åt sin ägare, tillika hyresgäst, Haninge kommun under år ALPROSEN, VEGA En genomgående upprustning av förskolan projekterades under året. Renoveringen startade i december efter att verksamheten flyttat till en evakueringspaviljong som placerats på förskolans tomt. ANDEN, VENDELSÖ En ytskiktsrenovering av förskolan påbörjades under året med att mattor byttes ut och målningsarbeten utfördes i vissa rum på samtliga avdelningar. Några uteförråd har målats om. ASPEN, HANDEN Under hösten påbörjades ett arbete med att byta ut fönstrens innerruta mot energiglas. Två av fyra avdelningar genomfördes I förskolans kapprum lades nya undergolv och mattor in under hösten. Samtidigt sanerades asbest i gamla mattor och lim. En ny hiss installerades också under året och torkskåp på förskolan har bytts ut. BAGARVILLAN, HANDEN Köket och caféet anpassades efter hyresgästens önskemål med en ny öppning för servering samt målning av köket och utökning av förvaringsmöjligheterna där. Skador i fasaden och på balkonger samt utvändiga trappor har lagats under året. BJÖRKEN, HANDEN Förskolan målades om utvändigt och skadad panel byttes ut. De ytor som tidigare målats med slamfärg tvättades trärena och målades med modern färg. Soprummet renoverades med nya ytskikt och golv. Inbrottslarmet har kompletterats och uppdaterats till en bättre standard. BJÖRKVILLAN, VENDELSÖ Tre lägenheter och en del kommunikationsytor har målats och tapetserats om. BLÅSIPPAN, JORDBRO Under året har belysningen bytts ut. Ett uteförråd flyttades till förskolans gård från Lundaskolan i samband med rivningen av skolan. BRANDBERGENS BIBLIOTEK Personalköket har fått nya skåpluckor, nytt kakel och väggarna har målats om. En del kommunikationsytor har också fått väggarna målade. BRANDBERGSSKOLAN Väggar i korridorer och i matsalen har målats. Ytskikten i kökets soprum har renoverats. I hus M har omfattande renoveringar gjorts efter inre skadegörelse på en toalett med stora vattenskador som följd. BÅTSMANSSKOLAN, NORRA SÖDERBY Vattenskador i korridor och lärarrum efter att ett värmerör i taket brustit har åtgärdats. Vid ett planerat byte av matta i matsalen upptäcktes att mattan låg på en annan matta, vilket kan vara skadligt för inomhusmiljön. Golvkonstruktionen revs ner till betongplatta och byggdes upp igen med ventilerat golv. DALARÖ SKOLA En del av taket renoverades under året. En vattenskada i skolsysters utrymme på övervåningen åtgärdades. DUVAN, VENDELSÖ En ytskiktsrenovering av förskolan påbörjades under hösten med målning på en avdelning. EKENS FRITIDSGÅRD, HANDEN Reparationer efter grov skadegörelse, där en stulen grävmaskin kördes in i huset, har pågått under hösten. EKENS FÖRSKOLA, HANDEN Undergolv och mattor byttes ut i hallarna. Taket på förrådet lagades och fick ny papp. EKORREN, HANDEN Grupprum och kök målades om och nya mattor lades in under hösten. ENEN, SÖDERBY Förskolan målades om utvändigt under sommaren. I två mötesrum sattes akustikplattor upp efter beställning från verksamheten. FJÄDERKOBBEN, JORDBRO Skadat trä på förråd har bytts ut och målats. Inbrottslarmet har kompletterats och uppdaterats till en bättre standard. FREDRIKA BREMERGYMNASIET, HANDEN En hiss har renoverats och anpassats efter verksamhetens behov. FREDRIK ELEVHEMMET, HANDEN På uppdrag av skolan gjordes undersökningar i tre lägenheter. Undersökningarna visade inga avvikelser gällande inomhusmiljön. Lägenheterna målades om med färg som andas. I början av året uppstod vattenskador i köket och i källarköket. Skadorna har åtgärdats. Utvändigt har en del av fasaden putslagats och målats efter att den skadats av läckage i stuprör. 7

8 Gudö förskola är m 2 till ytan. Den är byggd i två våningsplan och innehåller sex avdelningar och ett tillagningskök. 8

9 FREDRIK YRKESGYMNASIUM, HANDEN Skolan fick en ny fjärrvärmecentral som skiljer uppvärmningen från ventilation och radiatorer. Ny styrning för ventilation påbörjades under vintern. I fordonsverkstaden har golvet reparerats med fogfritt golv. Elever har under året fått pengar till material för att själva göra visst underhåll på skolan, särskilt måleriklassen har varit delaktig i detta arbete. FREDSDUVAN, JORDBRO Under hösten startades projektering upp för en upprustning av förskolan inom bygg, ventilation, VVS, el och styr. Utvändig målning av förråd utfördes under sommaren. G:A FOLKETS HUS (ROJ TEATERN), HANDEN Taket lades om och fasaden målades under året. Nytt inbrottslarm och nytt brandlarm har installerats och uppdaterats till en bättre standard. G:A KOMMUNALHUSET, HANDEN Hissen har bytts ut. Efter att ett förråd har hyrts ut har Tornberget hjälpt till med nödutrymningsväg. GLIMMERVÄGENS GRUPPBOENDE, KOLARTORP Det nya gruppboendet stod klart vid årsskiftet 2012/ Under 2013 slutfördes markarbeten runt boendet. GRÄSKOBBEN, JORDBRO Innan vintern sågs taksäkerheten över med nya snörrasskydd och livlinefästen. Förskolan beställde utökning av ytterbelysningen under året. Inbrottslarmet har kompletterats och uppdaterats till en bättre standard. GUDÖ FÖRSKOLA Under året har produktionen pågått för kommunens första förskola som byggts med passivhusteknik. Passivhus innebär att byggnadens tillförda energi för uppvärmning är minimal. Byggnadens yta är m 2, fördelat på två våningsplan. Förskolan innehåller sex avdelningar samt ett tillagningskök. Förskolan stod klar att tas i bruk vid årsskiftet 2013/2014. HAGAGÅRDEN, VENDELSÖ I juni var äldreboendet besiktigat och klart efter två och ett halvt års renoveringsarbeten. En upprustning av fastigheten har skett där installationer har bytts ut, fasaderna har fått ny puts, nya fönster har satts in, taket har byggts om från att vara ett inåtlutande tak till sadeltak och vinden har tilläggsisolerats. Grunden har också isolerats och fått ny dränering. I renoveringen ingick även installation av sprinkleranläggning samt ombyggnation av samtliga avdelningar så att de kan användas som demensboende. Vid sidan om den stora renoveringsentreprenaden har matsalen och en del personalutrymmen i hus B målats om. Vid huvudentrén har stolparna till skärmtaket förstärkts och målats om. Utanför den öppna dagvården har ett trädäck med tillhörande staket byggts på beställning av verksamheten. Under året har tre hissar renoverats. Äldreboendet fick en ny kokgryta installerad och tvättmaskinerna i källaren byttes ut. HAGASKOLAN, VENDELSÖ En ytskiktsupprustning som har pågått de senaste åren avslutades under 2013 med att de sista mattorna i några lokaler lades in. Utvändigt har hus E målats om, liksom takfötterna på hus A och C. Skrapgallret i trappan till hus F har förankrats i trappkonstruktionen för att förhindra snubbelr isk. HEMSÖ, JORDBRO Under året har belysningen bytts ut. Ett uteförråd flyttades till förskolans gård från Lundaskolan i samband med rivningen av skolan. HÖGLUNDASKOLAN, JORDBRO Den 16 januari invigdes en ny F-6-skola intill Höglundaparkan och verksamheten startade upp. Skolans sex hemvister har plats för ca 600 elever i årskurserna F-6 och under hösten var det full verksamhet i samtliga hemvister. Skolan är byggd som ett minienergihus där energiförbrukningen är 30 % lägre än Boverkets krav på energiförbrukning. Intill skolan har en konstgräsplan anlagts. Den invigdes under våren. JOHANNESLUND, VÄSTERHANINGE En lägenhet renoverades under året efter utflyttning. På beställning av verksamheten har också tre enrumslägenheter byggts om till tvårumslägenheter för parboende. Inbrottslarmet har kompletterats/bytts ut och uppdaterats till en bättre standard. JORDBROMALMSSKOLAN Takkonstruktionen på byggnaden har förstärkts efter att snölaster knäckt två limträbalkar under vintern. Sanering samt återuppbyggnad av takstolar, ytterväggar, fönster samt en del invändiga mellanväggar har utförts efter att en bil körts in i fasaden och därefter satts i brand. Nio takkupoler har bytts ut, även detta efter skadegörelse. KASTANJEN, HANDEN Akustikförbättringar i grupprum, hallar och samlingssalar har utförts på beställning av verksamheten. KULTURHUSET, HANDEN Fasaden renoverades under hösten med anledning av skador som uppkommit efter klotter och klottersanering. Denna gång användes en annan typ av färgsystem som kommer att underlätta eventuella återställningsarbeten i framtiden. Inomhus har anpassningar utförts åt verksamheten. Mellan foajé och bibliotek har nytt undertak satts in med infälld LED-belysning och en vägg har klätts om med färgat glas. Receptionsdiskar flyttades och i bibliotekets sagorum revs en tidigare öppning och en ny byggdes i glas med skjutdörrar. Glasväggen folierades med ett sagomotiv. KVARNBÄCKSSKOLAN, JORDBRO Storkökskylan har bytts ut på skolan. Verksamhetsanpassningar utfördes under sommaren då skolsköterskans mottagning flyttades. 9

10 10 I kulturhuset har en vägg klätts om i färgat glas (ovan). Receptionsdiskar flyttades och i bibliotekets sagorum revs en tidigare öppning (höger) och en ny byggdes i glas med skjutdörrar. Glasväggen folierades med ett sagomotiv (nedan).

11 Ett nytt gruppboende, Lidavägens gruppboende, byggs i Tungelsta. Boendet kommer att innefatta 12 lägenheter fördelade på två byggnader. Bruttoarea är m 2. KÅRHUSET, HANDEN Ett solfångarladdat värmelager har installerats som ersätter elradiatorerna i Kårhuset och elpannan i Rudan center och förser byggnaderna med värme via värmepump. I dessa byggnader beräknas energiförbrukningen minska ca kwh/år när värmelagret har kommit i balans och blivit fulladdat efter ca 2-3 års drift. LEVANDE ZON, FOLKPARKEN 17, HANDEN Gula villans fasad har målats om. Skador i marken efter tjälsprängning har lagats. LIDA FÖRSKOLA, TUNGELSTA Under sommaren kördes en stödmur mot hus B sönder. Muren fick rivas och grundläggningen tätas och därefter monterades ett nytt stängsel. I köket har en ugn bytts ut. LIDAVÄGENS GRUPPBOENDE, TUNGELSTA Byggnation av ett nytt gruppboende i Tungelsta har pågått under året. Boendet kommer att innefatta tolv lägenheter fördelade på två hus samt teknik- och förrådsbyggnad. Bruttoarean är m 2. Gruppboendet byggs som ett så kallat lågenergihus. LILLGÅRDENS FÖRSKOLA, TUNGELSTA Projektering startade under 2013 för en ny förskola i Lillgården. LUNDASKOLAN, JORDBRO Två inhyrda paviljonger avetablerades under våren och under sommaren revs hela skolbyggnaden. Marken har återställts efter rivningsarbetena. LYCKEBYSKOLAN, VENDELSÖ Projektering startade under året för en genomgripande upprustning av skolan inom bygg, ventilation, el, styr och VVS. Uteförråden har målats om. MALMGÅRDEN, DALARÖ Parkettgolven i avdelningarnas vardagsrum slipades och lackades under året. MUSKÖ FÖRSKOLA Nya mattor med uppvik lades in i förskolans kapprum och entréhallar. På en avdelning har några av rummen målats om. MUSKÖ SKOLA/MUSKÖ HEMBYGDSGÅRD Skolbyggnaden fick nya mattor i klassrum och korridorer. En trätrappa slipades och lackades. Väggar och tak målades även om i samma utrymmen samt övriga allmänna utrymmen. I hembygdsgården målades väggar i korridorer om och i grupprummen lades nya plastmattor in. Golven i gymnastiksal och aula slipades och oljades. MÅSÖSKOLAN, VEGA På beställning av skolan utfördes en ombyggnation för att ge plats åt ytterligare ett kontor. Nytt brand- och inbrottslarm har installerats och befintligt brand- och inbrottslarm har kompletterats för att uppdatera till en bättre standard. NYA FREDRIK YRKESGYMNASIUM, HANDEN Under våren projekterades för ett nytt yrkesgymnasium med placering bakom Fredrika Bremergymnasiet. Tillfälliga paviljonger på tomten togs bort för att göra 11

12 Lundaskolan i Jordbro revs under sommaren (ovan). Till Rudan center ("Lakeside") och Kårhuset har ett solfångarladdat värmelagar installerats. Detta värmelager förser byggnaderna med värme via värmepump och ersätter därmed elpanna och elradiatorer (nedan). 12

13 plats för den nya byggnaden. Förfrågan för en totalentreprenad annonserades före midsommar med anbudsinlämning i september. Kontrakt tecknades under hösten med Peab, som lämnat det lägsta anbudet. Bygglovsansökan beviljades och detaljprojektering startade därefter. NYTORPS FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE Yttertaksarbeten genomfördes under hösten. Felaktiga stosar kring rör byttes ut, nya tätskiktskappor sattes dit och fotplåtarna lades om. Samtidigt kompletterades taksäkerhetsanordningarna i enlighet med dagens krav, bland annat monterades nockräcken och snörasskydd. ORREN, VENDELSÖ Verksamhetsanpassningar har utförts i ett våtrum. PIREN, NORRA SÖDERBY Delar av förskolans fasad samt förrådsbyggnader målades under sommaren. PARKS FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE En inomhusmiljöundersökning visade på fukt i grundplattan i delar av byggnaden. För att åtgärda detta har golven byggts om till mekaniskt ventilerade golv på en avdelning i hus A och på en del av en avdelning i hus D. Även ett mindre utrymme på f d Karusellen fick mekaniskt ventilerat golv installerat. RIBBY FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE Taksäkerhetsanordningar har monterats för att uppdatera till dagens krav. RIBBYBERGSSKOLAN, VÄSTERHANINGE Matsals- och gymnastikbyggnaden (hus A) målades om utvändigt och takfotsinklädnaden renoverades. Murket virke byttes ut och takfotsundersidan fick helt ny panel. Under sommaren lades en ny sportgolvmatta i gymnastiksalen och nya ljudabsorbenter i taket monterades. Rumsaggregaten till fläktarna i hus G och H byggdes in för att motverka buller. Ugnar i köket har bytts ut. RIBBYSKOLAN, VÄSTERHANINGE Stora delar av takfoten på hus C byggdes om och kompletterades med nytt tätskikt på grund av läckage som orsakats av dåligt tätskikt vid takfoten under tegeltaksbeläggningen. Taksäkerheten på skolan har uppdaterats till dagens krav och plåtinklädningar vid huvar och vertikaler har bytts ut. Under sommaren målades allmänna lokaler och korridorer om. I gymnastikbyggnaden (hus B) fick omklädningsrum och duschrum renoveras i byggnadens källarplan som en följd av skadegörelse. Under hösten åtgärdades en mindre vattenskada i toalettrum på bottenvåningen i hus A. ROS-ANDERS GÅRD, TUNGELSTA De lägenheter som blev lediga under året renoverades med målning och tapetsering för nya boende. Under försommaren lades mattorna om i korridorer och allmänna utrymmen på avdelning Solrosen. En tvättstuga renoverades efter en vattenskada. Den fick i samband med detta ny matta med uppvik och tätning mot utanförliggande elskåp. RUDAN CENTER ( LAKESIDE ), HANDEN Ett solfångarladdat värmelager har installerats som ersätter elpannan i Rudan center och elradiatorerna i Kårhuset och förser byggnaderna med värme via värmepump. I dessa byggnader beräknas energiförbrukningen minska ca kwh/år när värmelagret har kommit i balans och blivit fulladdat efter ca 2-3 års drift. RUNSTENSSKOLAN, HANDEN Verksamhetsanpassningar i slöjden har utförts. Expeditionsdelen i A-huset har målats om och nya mattor har lagts in. Under hösten startade en förprojektering inför ett planerat stambyte på skolan. SEGELKOBBEN, JORDBRO Förskolans förråd målades om utvändigt. SKRINDAN, VÄSTERHANINGE På en förskoleavdelning lades golven om. SPELDOSAN, TUNGELSTA Skador på yttertaken lagades. Samtidigt uppdaterades taksäkerheten till dagens krav med bland annat nya snörasskydd och nockräcken. Takrännorna riktades också och fasadplåtar på vertikaler ovan tak byttes ut. Inomhus har ljudabsorbenter bytts ut i de rum där det har behövts. Inbrottslarmet har kompletterats och uppdaterats till en bättre standard. SVARTBÄCKSSKOLAN I gymnastikens omklädningsrum har två duschrum fått nya tät- och ytskikt. Ett antal korridorer, klassrum och toalettgrupper har målats om vid behov, både i huvudbyggnaden och på Bikupan och Ugglebo. Utvändigt har samtliga förråd målats om. Ny brandlarmscentral har installerats på skolan. SYRENEN, HANDEN Fjärrvärme och ny ventilation har installerats på förskolan. I samband med detta byttes belysningen ut. Även hissen på förskolan har bytts ut. SYSKONSTUGAN, TUNGELSTA Skolans tre torkrum har byggts om. Torkningen ändrades från torkning via varmluftsfläktar till avfuktning via avfuktningsaggregat. Även miljöstationen byggdes om under året. Det kylda soprummet togs bort och slogs ihop med det stora soprummet. Samtidigt renoverades golv och väggar i utrymmet. SÖDERBY GRUPPBOENDE, HANDEN En lägenhet har renoverats och flera lägenheter har målats där det har funnits behov. SÖDERBYMALMSSKOLAN, HANDEN Ny krönplåtsuppbyggnad gjordes på huvudbyggnaden. Vid köksentrén monterades ett nytt entréparti. Ett läraromklädningsrum i gymnastiken renoverades. Frysrummet monterades ner och återmonterades under sommarlovet efter en vattenskada som uppstått vid renovering av köket Tre hissar på skolan har bytts ut. På beställning av verksamheten har även hela skolans låssystem bytts ut. TAMBURINEN, BRANDBERGEN Tätningslisterna på samtliga fönster gicks igenom under året och byttes ut vid behov. Inbrottslarmet har kompletterats och uppdaterats till en bättre standard. 13

14 Torvalla simhalls undervisningsbassäng läckte och fick renoveras.. På Årsta slott har en bergvärmeanläggning och en ny dricksvattenanläggning installerats under året. En del arbeten utfördes också i park och alléer. Invändigt har köket och toaletterna totalupprustats. 14

15 TJÄDERN, VENDELSÖ Förskolan har fått ett nytt uteförråd med barnvagnsbås. I köket har golvet reparerats efter en fuktskada i ett intilliggande soprum. TORVALLA SIM- OCH SPORTHALL, HANDEN Undervisningsbassängen renoverades för fem år sedan. Under året upptäcktes att den läckte, vilket resulterade i att arbetet fick göras om igen från konstruktionsbetong. Arbetet bekostades av entreprenörens garanti. Dambastun totalrenoverades och nya bastuaggregat och ny belysning installerades. I sporthallen har golvet slipats och lackats under sommaren. Parkettgolvet i den f d skyttehallen har bytts ut till en modern sportgolvsmatta. Entrédörrarna vid huvudentrén byttes under året ut till teleskopdörrar. Diskmanskinen i caféet och tvättmaskiner i simhallen har bytts ut. Hissarna har renoverats. TORVALLA TRÄNINGSHALL, HANDEN Plåtskador på taket efter tunga snölaster har åtgärdats. TUNGELSTA BRANDSTATION Entrédörren byttes ut och entrétrappan renoverades under året. TUNGELSTA SKOLA I skolans slöjdsal i hus A slipades och lackades golvet om under sommaren. Taket på hus C började bli i dåligt skick, varför stora delar av tätskiktet lades om. Samtidigt byttes plåtinklädda väggpartier ovan yttertak ut till ny plåt och taksäkerheten uppdaterades till dagens standard och krav. Två hissar har renoverats. TÄRNINGEN, VÄSTERHANINGE Taksäkerhetsanordningarna har uppdaterats till dagens krav, bland annat monterades nya snörasskydd och nockräcke. Samtidigt kontrollerades alla takrännor och stuprör och vissa plåtvertikaler och rörstosar byttes ut. VALLAGÅRDEN, HANDEN En projektering för installation av sprinkleranläggning genomfördes under våren. Själva installationsarbetet utfördes under hösten och i samband med detta rustades ytskikten på äldreboendet upp med målning och nya mattor. Utvändiga trädetaljer målades under året. VENDELSÖ GÅRDS FÖRSKOLA Förskolan var målad med slamfärg, vilken under sommaren tvättades och slipades bort för att ersättas med annan färg. På beställning av verksamheten har barnvagnsbåsen byggts om. VENDELSÖMALMSSKOLAN Delar av hus B anpassades under våren och sommaren för att ge plats åt särskolan. Ytorna fick en helt ny planlösning med klassrum, toaletter och aktivitetsrum som skapades i de f d träslöjds- och tekniksalarna. Utöver detta har en del målning utförts i klassrum och i hemkunskapen. I hus D har golvspån och vissa väggar bytts ut p g a en vattenskada till följd av skadegörelse. På ungdomsgården har en del toaletter renoverats och en vikvägg på diskoteket demonterats. Under sommaren lades ny takpapp, fotplåt och ståndskivor på högdelen av hus A och nya stuprör monterades. Trappan till kökets lastkaj har gjutits om. VIKINGASKOLAN, HANDEN Under sommaren åtgärdades en mindre vattenskada på en toalett. Utredningarbete för en framtida rivning av skolan och återuppbyggnad av en ny skola har pågått under året. VINTERVÄGENS GRUPPBOENDE, VÄSTERHANINGE Ommålning av lägenheter har utförts vid behov. VÄSTERHANINGE BIBLIOTEK Fjärrvärme har installerats i stället för elpanna. Under sommaren utfördes årligt underhåll där samtliga trägolv i biblioteksdelarna slipades och inoljades. På beställning av verksamheten byggdes receptionen om för att anpassas till nya ut- och inlåningsrutiner. VÄSTERHANINGE STÖDBOENDE Hissen på boendet har bytts ut. ÅBY FÖRSKOLA (F D NALLEN), VÄSTERHANINGE Yttertaken på förskolan kontrollerades. En del trasiga takpannor byttes ut eller lades om och taksäkerhetsanordningar kompletterades så att de uppnår dagens krav. Inne i förskolan målades personalutrymmena om under året. ÅBY GRUPPBOSTAD, VÄSTERHANINGE Renovering har utförts i en lägenhet och flera lägenheter har målats om där det har funnits behov. En mindre vattenskada uppstod i en lägenhet i samband med montering av handikapphjälpmedel. Vattenskadan åtgärdades under året. ÅBYSKOLAN, VÄSTERHANINGE Mattorna i entréhallen till hus B har bytts ut. Mindre invändiga målningsarbeten har också utförts där det har funnits behov. ÅRSTA SLOTT En bergvärmeanläggning och en ny dricksvattenanläggning installerades på slottet under året. Installationerna krävde omfattande markarbeten som återställdes efter att installationsarbetena var klara. Bl a togs lera i ytskiktet på grusplanen bort och ersattes med bergkross innan ett nytt gruslager lades på och ett par rabatter grävdes om. Utöver detta genomfördes upprustning och omläggning av grusgångar i parken framför slottet och gamla och sjuka träd i alléer och parker togs ner. Invändigt genomfördes stora renoveringsarbeten i samband med en totalupprustning av slottets kök. Nya köksmaskiner installerades, vatten- och avloppsstammar lades om, ny el drogs och samtliga ytskikt förnyades. Toaletterna totalrenoverades också. Trägolven på bottenvåningen och på första våningen slipades och oljades. I bostadsflygelns sydöstra hörn upptäcktes en fuktskada i golven. En entréhall och ett badrum fick rivas ut helt, inklusive golvkonstruktion och rörledningar och därefter återuppbyggas. I södra flygelbyggnaden kompletterades fönstren med en tilläggsruta av isolerglas för att, dels förbättra inomhusmiljön, och dels spara energi. 15

16 Miljö- och kvalitetsarbete Tornbergets kvalitetspolicy Våra lokaler och tjänster skall vara av en kvalitet som uppfyller våra kunders och våra ägares krav, behov och förväntningar. Vi gör det genom att: Ett långsiktigt hållbart samhälle Tornberget driver ett aktivt och systematisk miljöarbete och en av Tornbergets övergripande målsättningar är att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Exempel på Tornbergets strategier: - minska vår miljöpåverkan genom att hushålla med transporter, energi, vatten och andra råvaror. - utbilda, engagera och informera alla anställda och våra kunder om vår miljöpåverkan för att ständigt kunna prioritera teknik och beslut som leder till ökad resurshushållning och minskad miljöpåverkan. - minska utsläppen till vatten, luft och deponering. - minska förbrukningen av råvaror genom att återanvända och återvinna. - ställa miljökrav på entreprenörer, konsulter och varuleverantörer. - välja miljömässigt bästa alternativ vid byggande, förvaltning och städning när så är möjligt. Tornbergets verksamhetssystem Sedan åtta år tillbaka är Tornberget certifierade enligt FR2000 Verksamhetsledning. Det innebär att Tornbergets verksamhetssystem, som integrerar kvalitet, miljö, kompetensförsörjning samt hälsa och säkerhet, är granskat och godkänt av Rådet för FR2000. Under året har verksamhetssystemet bytt plattform till ett intranätbaserat publiceringsverktyg av så kallad wikimodell. Implementering och invigning skedde under våren. Rutinbeskrivningar, instruktioner och checklistor har tillkommit och omarbetats i systemet. Varje sidansvarig har till uppgift att omarbeta och revidera sina respektive sidor så att de alltid är aktuella. Minst en gång per år sker en total översyn av samtliga dokument. Tornbergets internrevisorer har under året genomfört revisioner på samtliga avdelningar för att få svar på om verksamhetssystemet fungerar tillfredställande för Tornbergets verksamheter. En uppföljande tredjepartsrevision av verksamhetssystemet genomfördes under hösten, då den externa revisorn bland annat gjorde ett flertal platsbesök ute i verksamheten. Tornberget kan med stolthet behålla sitt FR2000-certifikat och arbeta vidare med det ständiga förbättringsarbetet. Miljökrav vid ny- och ombyggnation För alla ny- och ombyggnadsprojekt finns regelbundet uppdaterade projekteringsanvisningar som alltid skall ligga till grund för projektering, som sker på uppdrag av Tornberget. Anvisningarna skall följas såväl vid ny-, som ombyggnation och beaktar även framtida förvaltning och ständigt förbättra och utveckla våra arbetsmetoder, vår kompetens och vårt verksamhetssystem. ha tydliga arbetsformer och riktlinjer gentemot våra kunder, samarbetspartners och andra intressenter. ha tydliga och mätbara mål. följa utvecklingen inom de områden som berör vår verksamhet och uppfylla ställda krav på vår verksamhet. våra medarbetares samlade kunskaper och erfarenheter kommer våra kunder tillgodo. genomföra regelbundna interna och externa revisioner. drift. Vid större projekt (investeringsprojekt) upprättas även ett projektspecifikt miljöprogram där Tornbergets miljökrav och miljömål specificeras närmare. Vid nybyggnation och vissa större ombyggnader genomförs även revisioner lokalt på projektet. Fukt- och miljöinventeringar Inför de investeringsobjekt som står närmast i prioritet för upprustning genomförs en grundlig undersökning av byggnadernas status avseende fukt, mögel, röta samt andra riskkonstruktioner och inomhusmiljön i stort. Även för den löpande driften utförs relevanta undersökningar/ mätningar vid behov. Undersökningarna kan göras på grund av bygg- eller fuktskador eller vara påkallade utifrån hälsorelaterade problem. Byggnader som ska rivas genomgår också en miljöinventering. Under året har undersökningar av byggnadskonstruktioner och inomhusmiljö skett i 19 objekt. Energieffektivisering Tornberget har hittills installerat 21 värmepumpar på olika objekt runt om i kommunen. Tidigare har det rört sig om att installera värmepumpar i nybyggda fastigheter, där det inte funnits tillgång till fjärrvärme, eller där det har varit ekonomiskt fördelaktigt med värmepump. De senaste åren har även arbete med att byta ut elpannor och elradiatorer i befintliga objekt påbörjats. På förskolan Syrenen har fjärrvärme installerats istället för elpanna. Byggnaden har även fått en ny ventilationsanläggning med värmeåtervinning från köket. Västerhaninge bibliotek har fått fjärrvärme som ersatt elpannan och till förskolan Tjädern har fjärrvärme dragits fram, men den kopplas in först Under 2013 har ett solfångarladdat värmelager installerats vid Rudan center ( Lakeside ) och Kårhuset. 16

17 Värmelagret förser dessa byggnader med värme via värmepump. Detta ersätter den tidigare elpannan i Rudan center samt elradiatorerna i Kårhuset. Första vintern går anläggningen på ungefär samma nivå som en normal bergvärmepumpanläggning, medan man från och med det andra året kommer att halvera denna energiförbrukning i och med att värmelagret fått solladdning från hela vår- sommar- och höstperioden. I dessa byggnader beräknas energiförbrukningen minska ca kwh/år när värmelagret kommit i balans och blivit fulladdat efter ca 2-3 års drift. Tornberget har erhållit ett mindre energieffektiveringsbidrag från Energimyndigheten för utbildning inom energieffektivisering. Vidare har vi fått bidrag för LCCberäkning för kök och energieffektiviseringar. Ventilation, ventilationsanläggningar och obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Lagen om ventilationskontroll har till syfte att kontrollera att ventilationsanläggningar fungerar på avsett vis. Kontrollen utförs av sakkunnig med riksbehörighet utfärdad av Boverket. Fel och brister som konstateras vid besiktningarna åtgärdas snarast möjligt. Intervallet för de byggnader vi äger är i huvudsak att besiktning ska ske vart tredje år. Fel och brister som konstateras vid besiktningarna åtgärdas snarast möjligt. Tornberget ansvarar för ca 100 objekt som har besiktningspliktiga installationer, vilket medför att det ständigt pågår besiktningar och åtgärder. Under 2013 har OVK främst skett i äldre- och omsorgsboenden och kultur- och fritidslokaler såsom sporthallar, föreningslokaler och simhall. Varje år byts samtliga filter i alla ventilationsanläggningar. Byte sker en till fyra gånger per år, beroende på behov. Under 2013 har ett omfattande arbete genomförts med att märka upp alla förskolor med skyltar på respektive avdelning som anger hur många personer man kan belasta lokalen med utan att ventilationen blir bristfällig. Samma arbete utfördes 2010 på samtliga skolors klassoch grupprum. Beräkningarna är gjorda utefter det ventilationsflöde som lokalen är projekterad för, där vi följer myndigheters rekommendation om 7,0 l/s per person + 0,35 l/s per kvadratmeter. Drift och övervakning Tornberget har ett centraliserat drift- och övervakningssystem. Nästan alla anläggningar är uppkopplade mot en driftdator på vårt kontor. Till denna dator överförs larm från de objekt som indikerar avvikande drift. Dessa konverteras till arbetsorder till berörd fastighetsskötare eller drifttekniker. Under icke ordinarie arbetstid överförs de larm som kräver omedelbar åtgärd till jourhavande tekniker. I driftdatorn kan även en första felanalys göras och temperaturer, tider för belysningsstyrning, ventilation etc ändras, utan att personalen behöver besöka objekten. Vinsterna med denna övervakning är en optimering av an läggningarnas drift, vilket i sin tur genererar en minskad energiförbrukning, ett bättre klimat och minskad bilkörning. 17

18 Ett solfångarladdat energilager har installerats för att förse Rudan center ("Lakeside") och Kårhuset med värme via värmepump. Energiförbrukningen beräknas minska ca k Wh/år i dessa byggnader när värmelagret kommit i balans och blivit fulladdat efter ca 2-3 års drift. Köldmedierapportering Köldmedierapportering sker årsvis till miljö- och hälsoskyddsförbundet i Södertörn. Installerad, påfylld och omhändertagen köldmediemängd under året framgår av sammanställningen och kontrollrapporter bifogas. Köldmedierapporten innehåller också uppgifter om t ex nyinstallationer av kylaggregat och bergvärmepumpar. Källsortering och avfallskvarnar Utökad källsortering finns på alla objekt och samtliga sorteringsskåp har under 2013 fått en översyn och fräschats upp utvändigt med målning. Alla avfallsrum har fått närvarostyrning på belysning, vilket är en effektiv energi- och arbetsmiljöåtgärd. På stödboendena har man fått SRV-tjänsten sortera hemma. Systemet innebär att kunden får två sopkärl, på 370 liters volym med fyra olika fack, för att underlätta källsorteringen redan vid bostaden. Information rörande källsortering lämnas till berörd personal i en så kallad Lägesrapport. Denna rapport innehåller ett uppdaterat hämtschema samt information och kontaktuppgifter som rör avfallshantering. Personliga kontakter och möten har skett vid behov på berörda objekt. Farligt avfall och grovsopor ansvarar hyresgästerna själva för. Elavfallshämtning på objekten ombesörjs vid behov av Tornberget. Under 2013 har cirka 700 ton matavfall samlats in från ett hundratal kök i skolor, förskolor och äldreboenden. Detta avfall kommer att återföras till kretsloppet i form av rötat organiskt material, som kan användas till biogas för värme eller drivmedel, och slammet används som gödsel. Kemikaliestrategi fasa ut farliga ämnen Alla Tornbergets kemikalier genomgår en bedömning i Sunda Hus Miljödatabas och målet är att miljö- och hälsoskadliga kemikalier skall fasas ut. Hantering och inköpsrutiner för kemikalier finns i Tornbergets verksamhetssystem. Återkommande inventeringar görs för att säkerställa att inga miljö- eller hälsofarliga kemikalier används och att brandfarliga och explosiva kemikalier förvaras och hanteras på rätt sätt så att inga säkerhetsrisker uppstår. Dricksvatten- och avloppsanläggningar Tornberget har fyra dricksvatten- och fyra avloppsanläggningar, varav två minireningsverk, som innefattas av egna kontrollprogram. I egenkontrollprogrammet ingår bland annat återkommande provtagningar för att säkerställa drift och kvalitet på anläggningen. Alla drifthändelser noteras med foto och text i en journalförd rapport. Två gånger per år hålls möte med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund där varje anläggning rapporteras och utvärderas. Under 2013 har en ny dricksvattenanläggning installerats på Årsta slott. På Muskö skola har hembygdsgården rivits och vattenverket har fått en separat liten byggnad. Kvalitetssäkring av vatten Tornberget påbörjade 2011 ett kvalitetssäkringsprogram som kommer att omfatta samtliga byggnader. Syftet med detta arbete är att man ska vara förvissad om att vattnet i kran och dusch håller livsmedelskvalitet, fritt från smuts och föroreningar. Under 2013 har omfattande renoveringar utförts på värme- och vattensystemen på sex större objekt. På dessa fastigheter har hela fjärrvärmecentralen bytts ut och utrustats med modern datoriserad styr- och reglerutrustning som möjliggör central energi- och funktionsövervakning. Utöver detta har rör bytts ut och så kallade blindstick tagits bort. Arbetet med att byta rör och ta bort blindstick sker även kontinuerligt på andra objekt med avsikt att förbättra vattenkvaliteten i Tornbergets fastighetsbestånd. 18

19 Kundnära förvaltning Kundservice Det är till kundservice våra kontaktpersoner ute i verksamheterna vänder sig när det är något som inte fungerar i fastigheterna. Under året har kundservice tagit emot 9073 felanmälningar. En felanmälan resulterar sedan i en arbetsorder som prioriteras med 1 = akut åtgärd, 2 = åtgärdas inom 3-4 dagar och 3 = enligt överenskommelse. Det är våra fastighetsskötare, snickare, rörmokare, elektriker och drifttekniker som till stor del arbetar utifrån dessa arbetsordrar, men vissa arbeten utförs av entreprenörer. Dessa entreprenörer bär alla särskilda entreprenörsbrickor för att våra hyresgäster lätt ska kunna se att de arbetar på uppdrag av Tornberget. Färgen på dessa brickor byts ut varje år. En gång/månad får våra hyresgäster rapporter på de arbeten som utförts i deras lokaler. Nöjd Kund Index (NKI) En av Tornbergets viktigaste målsättningar är att vara kundnära, d v s att vi är lyhörda för hyresgästens behov och sätter hyresgästen i fokus. För att ta reda på kundnöjdheten hos våra hyresgäster genomförs regelbundet NKI-undersökningar. Den senaste genomfördes våren 2012 med ett mycket bra resultat. Under 2013 arbetade vi med åtgärder för att både förbättra och behålla det resultatet. Hyressystemet Tornberget tecknar hyreskontrakt med kommunstyrelseförvaltningen (Ksf). Ksf hyr i sin tur ut lokalerna till verksamhetsförvaltningarna med omfördelad hyreskostnad. I den omfördelade hyreskostnaden har kommunen lagt till sina kostnadsposter för bl a bevakning och försäkring samt 2 % i påslag för en lokalbank. Trots att uthyrningen sker direkt till Ksf så betraktar Tornberget fortfarande de som bedriver verksamhet i våra objekt som våra hyresgäster. Från och med 2013 gäller en ny hyresavtalsbilaga som anger fördelning av ansvarsområden mellan hyresvärd och hyresgäst. Den har sänts ut till alla hyresgäster. Kontraktsbilagan har även gåtts igenom vid samtliga centrala hyresgästmöten, där förändringarna har redovisats och jämförts med den tidigare utgåvan. Lokalplanering Tornberget ingår i kommunens lokalplaneringsgrupp (LPG) tillsammans med representanter från kommunens alla förvaltningar. Ansvarig förvaltning är kommunstyrelseförvaltningen. LPG ska driva och ansvara för kommunens lokalförsörjning inom hela verksamheten samt analysera framtida lokalbehov inom ramen för den långsiktiga budgetprocessen. Investeringsprocessen har varit LPGs fokus under flera år och i juni 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om att anta tjänstemännens förslag på hur investeringsprocessen i Haninge kommun ska bedrivas. Förvaltningsarkiv Förvaltningsarkivet utgör en central funktion för Tornberget och ger möjlighet till insyn i verksamheten. Arbete med att förbättra och effektivisera förvaltningsarkivet pågår ständigt bl a genom att förvaltnings- och ritningsarkivet digitaliseras löpande. Ett arbete med att ersätta originalritningar av dålig kvalitet med nyupprättade CAD-ritningar har fortsatt. Detta arbete ger oss rätt förutsättningar för de arbeten vi ska utföra genom att säkerställa att vi använder korrekta underlag vid ny- eller ombyggnation. Städning Tornberget ansvarar för upphandling och kvalitetskontroll av all städning i de lokaler vi äger. Mer än hälften av våra lokaler städas av entreprenörer. Resterande lokaler städas antingen av vår egen personal eller av hyresgästerna själva. I egen regi, med en referensgrupp, städar vi ett utvalt område om ca 15 %, som innefattar de olika typer av lokaler som vi äger och förvaltar, såsom förskolor, skolor och idrottshallar. Med hjälp av denna grupp kan vi jämföra kvaliteten på den städning som våra entreprenörer utför med vår egen städkvalitet. Kvalitetsansvariga inom städledningen arbetar med att kontrollera och följa upp den städning som utförs samt med att kommunicera med våra hyresgäster och uppdragsgivare i städkvalitetsfrågor. Under försommaren tecknades avtal med en ny städentreprenör för ett delområde av skolor och förskolor. I november påbörjades upphandling av ny entreprenör för städning av skolor och förskolor inom ytterligare två delområden. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) I enlighet med gällande lag har ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) pågått på Tornberget sedan flera år tillbaka. Omfattande inventeringar har genomförts på samtliga objekt tillsammans med brandkonsult. Därefter har ett dokument avseende brandskydd och utrymningssäkerhet upprättats för respektive objekt. Under inledningen av 2013 förbättrades och uppdaterades dokumentationen avseende underhåll av Tornbergets brandtekniska installationer. I övrigt har Tornbergets SBA till stor del övergått i ett förvaltningsskede. Inventering av nödbelysning har tidigare genomförts och under året byttes flertalet armaturer ut till moderna armaturer som kräver mindre service och underhåll. Utöver detta har ett arbete med att kartlägga verksamheternas egenkontroll och felrapportering till Tornberget startats upp. Detta för att försäkra oss om att detta arbete fungerar tillfredställande. Kartläggningen sker genom kontroll av dokumentation samt intervjuer med berörd personal på plats. Ett separat projekt som syftar till att säkerställa brandcellsgränsers täthet har initierats. För närvarande pågår en inventering av brister i prioriterade fastigheter. När inventeringen är genomförd och dokumenterad kommer upphandling av åtgärder att ske. På uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen har brandskyddet på Jordbro kultur- och föreningshus i f d Jordbromalmsskolan inventerats och åtgärdats. 19

20 I oktober genomförde räddningstjänsten tillsyn mot Tornberget som fastighetsägare. Tornbergets gedigna satsning på SBA visade sig ha gett resultat och tillsynsprotokollet var helt utan anmärkningar. För att SBA-processen ska fortlöpa bildades 2012 Fokusgrupp Brand. Gruppen som består av representanter från Tornberget, kommunens förvaltningar och räddningstjänsten har träffats vid flera tillfällen under SBA-projektet har fått en hel del uppmärksamhet utanför Haninge kommun. Vid årets konferens Skolan brinner, hölls, tillsammans med kommunens säkerhetsstrateg, en presentation för över 150 deltagare om projektets omfattning, genomförande och resultat. Flera kommuner har under de senaste åren valt att initiera och driva projekt enligt den så kallade Haningemodellen. Tillgänglighet för funktionshindrade I enlighet med Tornbergets handlingsplan Tillgänglighet för funktionshindrade har arbetet med tillgänglighetsfrågor fortsatt genom att hänsyn tas till lagkrav inom området vid projektering av all om-, till-, och nybyggnation. I tillgänglighetsarbetet ingår också att följa den utveckling som sker inom området samt att bedöma hur Tornbergets arbete påverkas av utvecklingen. Under året har Tornberget deltagit i kommunens handikappråd och medverkat i en arbetsgrupp med representanter från kommunens olika förvaltningar. Gruppen har fortsatt sitt arbete med att implementera den nya FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning genom att ta fram vägledning för kommunens tillgänglighetsarbete samt att anordna en tillgänglighetsutbildning för kommunanställda. Skadegörelse/klotter Kostnaderna för skadegörelse, glaskross och klotter uppgick under året till 1,3 miljoner kronor. Den positiva trenden med jämförelsevis låga kostnader för skadegörelse har därmed fortsatt. Kostnaderna för 2013 har visserligen ökat något jämfört med 2012, men i 2013 års kostnader ligger glasreparationer på Kulturhuset, vilka samlas upp för flera år för att få en mer kostnadseffektiv reparation. Det finns säkert flera anledningar till den positiva trenden med de förhållandevis låga kostnaderna, men sannolikt är kommunens och Tornbergets säkerhetsarbete en bidragande orsak. Snabba åtgärder såsom styrning av väktarresurser har kunnat vidtas genom att verksamheterna har rapporterat händelser i ett särskilt datasystem Marshplus. Det har gett en aktuell bild av vilka problem som uppstår och var de uppstår. Värmesensorer har installerats på ett urval av våra fastigheter. Bilderna från sensorerna går direkt till brandförsvarets räddningscentral som övervakar dessa fastigheter. Vid behov kan väktarresurser på ett tidigt stadium sändas ut för att förebygga skadegörelse, brand etc. Fler sensorer monteras allteftersom på ytterligare fastigheter. Förbättringar har också gjorts när det gäller skalskydd och belysning samt genom att skymmande vegetation har röjts undan i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen. Ekens fritidsgård råkade ut för skadegörelse, där en stulen grävmaskin kördes in i huset. Under året har extra insatser genomförts med klottersanering tillsammans med externa aktörer i utvalda områden. Brottsförebyggande rådet i Haninge initierade för några år sedan ett gemensamt och samordnat arbete mot klotter Handslag mot klotter. I gruppen ingår representanter från flera intressenter som bl a kommunen, polisen, SL, Busslink, Vattenfall, privata fastighetsbolag och Tornberget. Yttertaksinventering På mer än hälften av Tornbergets byggnader har under året genomförts en yttertaksinventering. Inventeringen fortsätter med resterande byggnader under våren I och med att kraven har höjts sedan den senaste inventeringen som genomfördes 2007, har i första hand taksäkerhetsanordningarna setts över och vid behov åtgärdats. Utöver detta har man tittat på yttertakens tätskikt och dess kondition. Vissa tak har varit hårt åtgångna, inte minst av de senaste vintrarnas snöröjning, och det var angeläget att få en samlad bild över takens skick. Krypgrundsinventering Under 2012 startade en omfattande inventering och funktionskontroll av alla krypgrunder i Tornbergets fastigheter. Under 2013 har åtgärder genomförts i 18 av 36 krypgrunder. Arbetet har bland annat innefattat kontroller och åtgärder av nedpendlade avloppsrör, organiskt material, isolering, marktäckning, krypgrundsventilation, avfuktare, vattenledningar, mikrobiell påväxt och otätheter. I samband med detta förbättrades också arbetsmiljön i krypgrunderna med förstärkt belysning, utrymningsarmaturer och nödbelysning i de fall det behövdes. Krypgrunderna kontrolleras årligen. Förvaltning av markreserv Tornberget förvaltar delar av kommunens markreserv på uppdrag av kommunen. Uppdraget består i att förvalta byggnader och kontrakt på närmare 30 fastigheter över hela kommunen. 20

21 Personalöversikt Tornberget vill ha friska medarbetare och arbetar därför aktivt med att förändra attityder till livsstilsfrågor och den egna hälsan. Vi tror starkt på ett förebyggande hälsoarbete och uppmuntrar sedan många år till friskvård. Vi erbjuder möjligheter till företagshälsovård med medicinsk och beteendevetenskaplig expertis, stöd till rökavvänjning, ett stort aktivitetsutbud med gym, simning, massage m m. Vi har under året, för all personal, genomfört två friskvårdsdagar med tema livskvalitet. Sjukfrånvaron ökade marginellt till 4,7 %. Ökningen avser långtidsfrånvaro, dvs mer än 60 dagars frånvaro. Vid en analys ser vi att ökningen beror på faktorer som troligtvis inte är arbetsrelaterade. Korttidsfrånvaron minskande, varför vi ser positivt på utvecklingen framöver. Det är viktigt för hälsa och trivsel att ha en god arbetsmiljö och ett öppet och positivt arbetsklimat. För det krävs att alla medarbetare involveras i utveckling av de egna arbetsförhållandena. Tillsammans med kommunen genomfördes även detta år en medarbetarenkät. Resultatet för Tornberget blev ett åter högt s k nöjdmedarbetar-index, högst inom kommunkoncernen för sjätte året i rad. Det fina betyget är ett resultat till följd av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Bl a har alla medarbetare tillsammans med sina närmaste arbetskamrater och chefer under flera år ringat in förbättringsområden i tidigare genomförda medarbetarenkäter och vidtagit verkningsfulla åtgärder. Vi har under de senaste åren genomgått en stor generationsväxling som nu har mattats av. Totalt har tre personer slutat under året, varav två gått i pension. Vi har nyanställt tre personer. Räknat i antal årsarbetare har dessa under året ökat från sjuttiofem till sjuttiosex. Till följd av ökade krav vid såväl nybyggnation, ombyggnation som drift av byggnaderna ser vi en utmaning i att hela tiden förbättra oss och att hänga med i den tekniska utveckling som krävs inom branschen. Personalen erbjuds därför goda möjligheter till fortbildning. I enlighet med ett gemensamt upplägg tillsammans med kommunen beslutar styrelsen varje år om Plan för främjande av mångfald som innefattar företagets jämställdhetsplan. Tornberget tror på förebyggande hälsoarbete och uppmuntrar till friskvård. Varje år genomförs två halva friskvårdsdagar för all personal. Vårens aktivitet var bowling. 21

årsredovisning TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE

årsredovisning TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE årsredovisning 2014 TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE I början av januari invigdes den nya förskolan i Gudö. Byggnaden är den första som Tornberget har byggt med passivhusteknik. Passivhus

Läs mer

T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e

T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e årsredovisning 2012 Tornberget fastighetsförvaltnings AB i Haninge Efter två års byggnation stod äntligen den nya Höglundaskolan i Jordbro klar till årsskiftet 2012/2013. Årsredovisning 2012 VD-kommentar...

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e

T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e årsredovisning 2011 T o r n b e r g e t f a s t i g h e t s f ö r v a l t n i n g s A B i H a n i n g e Under 2011 slutfördes en grundlig upprustning av Ribbybergsskolan. Bl a har ventilationsanläggning,

Läs mer

årsredovisning T o r n b e r g e t f a s t i g h e t s f ö r v a l t n i n g s A B i H a n i n g e

årsredovisning T o r n b e r g e t f a s t i g h e t s f ö r v a l t n i n g s A B i H a n i n g e årsredovisning 2009 T o r n b e r g e t f a s t i g h e t s f ö r v a l t n i n g s A B i H a n i n g e Oljepannorna har tagits bort och bergvärmepumpar har installerats i Tungelsta skola och i Syskonstugan

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt 1 (5) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1 UNDERHÅLLSPLAN 1. Objekt Föreningen äger och förvaltar fastigheten Briggen 1, Lidingö Stad. Tomten har en areal av 1 920 kvadratmeter och har förutom byggnaden gräsmattor

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn)

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Administrativa uppgifter Datum: Diarienummer:.. Verksamhetens namn:

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 UPPDRAGSGIVARE Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen Visborgsalle 19 621 81 Visby KONSULT Engma AB Västerhejde Bjärs

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Fastighet Veken 5 Brf Bondegatan 51 Bondegatan 51, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Brf Bondegatan 51 Kv Veken 5 Bondegatan 51 116 33 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

Capellavägen 26 Järfälla

Capellavägen 26 Järfälla SKÄLBY 3:1238 Capellavägen 26 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-05-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

JAKOBSBERG 2:1305 Galoppvägen 6

JAKOBSBERG 2:1305 Galoppvägen 6 JAKOBSBERG 2:1305 Galoppvägen 6 Överlåtelsebesiktning för säljare 2011-08-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2016-11-04 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Åre Forsa 2:145 Kvarnbacken 12, 830 15 Duved Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby www.sandelinab.se R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-13 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur en inventering skall utföras.

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB HANINGE RIBBY 2:221 GRÄNSVÄGEN 27 C, 137 41 VÄSTERHANINGE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Adress Telefon Mobil Org nr E-post/webb Kvistvägen 8 136 68 VENDELSÖ 08-776 20 91 070-468 23

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

Den 1 november Bakgrund. Vad blir bättre med detta system för er del? 1 (11)

Den 1 november Bakgrund. Vad blir bättre med detta system för er del? 1 (11) 1 (11) 2015-11-01 Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Cristoffer Hjert 0302-52 20 30 cristoffer.hjert@lerum.se Den 1 november 2015 startade Kommunens verksamhetslokaler (KVL) arbetet med att införa

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-07-28 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Krokom Aspås-Lien 3:36 Nedre Gräftevägen 10, 835 94 Aspås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24 Län Dalarna Gatuadress Kommun Hedemora Storlek 9 rum (5 sovrum) / 280 m² Område Hedemora Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Rymlig villa med stilfullt rustade ytskikt, högt i tak och vacker utsikt.

Läs mer

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast Siriusvägen 29 Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2 Område Gatuadress Siriusvägen 29 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Mycket fräsch familjevilla! Löpande renoverad rymlig villa

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Systematiskt brandskyddsarbete inom äldreomsorgen i Haninge kommun 18 februari 2009 Systematiskt brandskyddsarbete inom äldreomsorgen i Haninge kommun Bakgrund Enligt Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller anläggningar

Läs mer

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson TAL L E N 9 Vikingavägen 3 Borgholm Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-09-27 Besiktningsman Rune Karlsson Uppdragsnr 2016-136 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA

Läs mer

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist PLANERAT UNDERHÅLL/ KOSTNADER FASTIGHETSUNDERHÅLL 1(6) Byggnadsår:1897 UTVÄNDIGA BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04

Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04 INÄGNAN 2 Hökbursvägen 8 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Besiktningsnr: 120828-628 G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 Sobelstigen 27, 590 72 LJUNGSBRO Uppdragsnummer: 6683 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer:

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2014-06-24 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Berg Hackås-Gärde 1:9 Gärde 650, 830 23 Hackås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd Österåkers Kommun 2016-05-25 Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Steinkjervägen 6 Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Steinkjervägen 6 Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trivsamt hus för stor familj med ytor för umgänge och matlagning

Läs mer

Bilaga 1 1(9) ENEBYBERGS PENSIONÄRSBOSTÄDER. Fastighet: Plogen 11-13, Skrindan 1, Tröskan 22. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden FÖRSTUDIESKEDE

Bilaga 1 1(9) ENEBYBERGS PENSIONÄRSBOSTÄDER. Fastighet: Plogen 11-13, Skrindan 1, Tröskan 22. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden FÖRSTUDIESKEDE Bilaga 1 1(9) PROJEKTPLAN ENEBYBERGS PENSIONÄRSBOSTÄDER Fastighet: Plogen 11-13, Skrindan 1, Tröskan 22 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden FÖRSTUDIESKEDE (Underlag för program) Beslutad 2011-12-15 Tekniska

Läs mer

SOLLENTUNA SJÖBRISEN 26 Lomvägen 119

SOLLENTUNA SJÖBRISEN 26 Lomvägen 119 Besiktningsnr:24731101 SOLLENTUNA SJÖBRISEN 26 Lomvägen 119 Överlåtelsebesiktning för säljare 2011-03-28 Postadress Box 543 192 05 SOLLENTUNA Telefon 08-410 096 70 Fax 08-625 22 90 Org. nr. 556590-7531

Läs mer

Umeå-Brattby 110. Län Västerbotten Gatuadress Umeå-Brattby 110 Kommun Umeå Storlek 10.0 rum (5 sovrum) / 330 m² Område. Tillträde tidigast

Umeå-Brattby 110. Län Västerbotten Gatuadress Umeå-Brattby 110 Kommun Umeå Storlek 10.0 rum (5 sovrum) / 330 m² Område. Tillträde tidigast Län Västerbotten Gatuadress Kommun Umeå Storlek 10.0 rum (5 sovrum) / 330 m² Område Gubböle Brattby Tillträde tidigast 2012-07-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor läkarvilla. Går att använda

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-20

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-20 Fastighet Dykaren Brf Dykaren 12 Alströmergatan 45, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-20 Brf Dykaren 12 Kv Dykaren Alströmergatan 45 112 46 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17 Län Kronoberg Gatuadress Kommun Älmhult Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 82 m² Område Delary Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trevligt småhus med altan i

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Genomförda underhålls- och förbättringsåtgärder i Brf. Västeråshus 19.

Genomförda underhålls- och förbättringsåtgärder i Brf. Västeråshus 19. Genomförda underhålls- och förbättringsåtgärder i Brf. Västeråshus 19. Under årens lopp har nedanstående åtgärder genomförts syftande till att bevara husen i gott skick med minsta möjliga kostnader för

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

Underhållsplan Axet 2

Underhållsplan Axet 2 2004-09-07 A 2 Sid 1 Underhållsplan 2004-2005 Axet 2 Planerade åtgärder Objekt Intervall Status 04/05 05/06(2 år) 06/07 (3 år) 07/08 (4 år) 08/09 (5år) Övrigt Utvändigt Tak Matr 30 Ren 92 Färg 10 Äldre

Läs mer

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder?

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder? Fukt kontrollmetoder Hur och när ska man göra fuktronder? Vad beror fuktfläcken på? Det har uppstått en missfärgning i taket i en lokal, vi vet inte varför. Hade vi kunnat förebygga den och hur skulle

Läs mer

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Arne Elmroth Professor em. i Byggnadsfysik Brf. Storuven, Rekorderlig Renovering Åtgärder som genomförts 1. Ny takvåning på en av byggnaderna med energieffektiv

Läs mer

TEKNISK UTREDNING OCH UNDERHÅLLSPLAN STOCKHOLM, VEKEN 1

TEKNISK UTREDNING OCH UNDERHÅLLSPLAN STOCKHOLM, VEKEN 1 TEKNISK UTREDNING OCH UNDERHÅLLSPLAN STOCKHOLM, VEKEN 1 Erstagatan 22 / Åsögatan 184, 186 Södermalm Stockholm 2013-02-05 LW 74 022 Teknisk utredning och underhållsplan avseende fastigheten Stockholm Veken

Läs mer

H EMSE GAN N ARV E 7:22

H EMSE GAN N ARV E 7:22 Sida 1 av 11 H EMSE GAN N ARV E 7:22 Hemse Gannarve 920 623 50 Hemse Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-06-01 Sida 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN SÄLJARE...

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB VISTABERGS ALLÉ 85, 141 68 HUDDINGE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Adress Kvistvägen 8 13668 Vendelsö Telefon 08-7762091 Mobil 070468 23 72 Org nr 5566582010 E-post/webb lars.gunnar@byggiv.se

Läs mer

Västra Gatuadress Drottninggatan 3 Götaland Kommun Töreboda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Drottninggatan 3 Götaland Kommun Töreboda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Töreboda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett unikt hus med plats för många! Aktiv Bed & Breakfast samt en aktiv butikslokal

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad.

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Sturebyskolan Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Ersätta befintlig tillfällig Paviljong Vitan med permanent byggnad. Att bygga nytt kostar pengar och tar tid det kan vi alla vara

Läs mer

,

, , 2016-03-01 591 479 241 2016-03-01 Styrelsen för BRF Katthuvudet 14 avger härmed redovisning av föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Föreningens verksamhet Föreningens firma

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Äldrenämnden Förstudie till ombyggnad/tillbyggnad

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Område Energieffektiv avfuktning Detta informationsblad har tagits fram som en del i s och Sustainable Innovations projekt - Energieffektiva lösningar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer