årsredovisning TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE"

Transkript

1 årsredovisning 2014 TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE

2 I början av januari invigdes den nya förskolan i Gudö. Byggnaden är den första som Tornberget har byggt med passivhusteknik. Passivhus innebär att byggnadens tillförda energi för uppvärmning är minimal.

3 Årsredovisning 2014 VD-kommentar... 5 Objektvis redovisning... 7 Miljö- och kvalitetsarbete Kundnära förvaltning Personalöversikt Organisation Statistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter till resultat- och balansräkning Revisionsberättelse Lekmannarevisorernas granskningsrapport Styrelse och revisorer

4 4

5 VD-kommentar Årets resultat blev ett plusresultat, knappt 10,5 miljoner kronor. För ett kommunalt bolag som Tornberget är målsättningen att varken gå med förlust eller för stor vinst. Syftet med bolaget är att äga och förvalta Haninge kommuns verksamhetslokaler så att verksamheterna tillhandahålls ändamålsenliga lokaler till så låga kostnader som möjligt. Intentionen är att använda tillgängliga medel till fastighetsunderhåll, inte till att betala vinstskatt. Årets, ur detta perspektiv, stora plusresultat beror till en del på att medel medvetet har avsatts för att klara nya avskrivningsregler för räntekostnader. Utöver detta gav en mild vinter lägre driftmediakostnader än budgeterat och personalkostnaderna blev lägre än beräknat med anledning av låga pensionskostnader samt att vi hade några vakanta tjänster i slutet av året. En av Tornbergets övergripande målsättningar är att ge en service och kvalitet som leder till nöjda kunder. Under våren genomförde vi en gemensam NKI-undersökning (Nöjd-Kund-Index) med åtta andra kommuner på Södertörn. Tornbergets enkäter besvarades av drygt 200 verksamhetsansvariga och kontaktpersoner i kommunens skolor, förskolor, fritidsgårdar, äldreboende och gruppboenden. Liksom vid tidigare NKI-undersökningar, nådde Tornberget ett högre resultat än övriga kommuner på Södertörn i samtliga jämförelsesammanhang och i jämförelse med övriga landet ligger Tornberget fortsatt på första plats. En viktig grund till att kunna ge god service är att ha nöjda och friska medarbetare. De senaste sju åren har Tornberget haft de högsta värdena i kommunens medarbetarundersökningar och så var även fallet Det är ett resultat av medvetna insatser för ett trivsamt arbetsklimat med delaktiga medarbetare. Detta, tillsammans med våra friskvårdsinsatser, hjälper oss att bibehålla en låg sjukfrånvaro. Under 2014 sjönk sjuktalen något till exakt 4,0 %. Minskingen avser framförallt långtidsfrånvaro. I januari invigdes den nybyggda Gudö förskola. Det är kommunens första byggnad som byggts med passivhusteknik, vilket innebär att den tillförda energin för uppvärmning är minimal. Till sommaren stod ett nytt gruppboende klart i Tungelsta Lidavägens gruppboende. Under året har produktionen av ett nytt yrkesgymnasium pågått bakom Fredrika Bremergymnasiet. Den som har haft vägarna förbi har kunnat följa hur byggnadens yttre skal har tagit form. Det nya gymnasiet ska stå klart för verksamhetsstart till höstterminen Under året har genomgående upprustningar av Lyckebyskolan och förskolan Alprosen pågått. Alprosen blev klar för inflyttning under hösten, medan Lyckebyskolan ska vara klar för verksamhetsstart till höstterminen I slutet av året påbörjades även en genomgripande renovering av förskolan Fredsduvan. Energi- och klimatfrågor blir allt viktigare och vi arbetar ständigt för att sänka energiförbrukningen i våra fastigheter. Elpannor och elradiatorer byts ut mot fjärrvärme eller bergvärme, där fjärrvärme inte finns tillgänglig. Under det nya yrkesgymnasiet har ett solfångarladdat värmelager installerats. Enligt tidplanen ska solfångarna och lagret tas i drift sommaren Energiförbrukningen i fastigheten beräknas bli ca 35kWh/m 2 och år när värmelagret har kommit i balans och blivit fulladdat efter ca två års drift. Vi har sedan några år tillbaka flaggat för att mer pengar med nödvändighet måste läggas på renoveringar och utbyte av byggnader från det s k miljonprogrammets dagar. Dessa byggnader är byggda efter dåtidens myndighetskrav och teknik med de brister som dessa senare har visat sig innebära. Trots stora insatser som gjorts genom åren för att motverka de olägenheter som blivit följden så börjar byggnaderna nu undan för undan att tjäna ut. Det innebär bl a att vi måste utföra stambyten, vilket i de flesta fall omöjliggör användning av lokalerna under renoveringstiden. Samtidigt är det av många skäl, inte minst de ekonomiska och lagenliga, nödvändigt att göra övriga upprustningar inom t ex ventilation, grundläggning, ny isolering, utbyte av värmesystem m m. Dessvärre, ur ett ekonomiskt perspektiv, har det visat sig att nya byggregler från Boverket ställer så höga krav att rivning och nybyggnation kommer att bli lönsammare än att göra omfattande renoveringar i många fall. Boverkets nya regler är i sig vällovliga och syftar bl a till betydligt högre energieffektivitet än tidigare och bättre arbetsmiljö. Vår bedömning är att kommunen behöver avsätta hundratals miljoner kronor per år under en längre tid för att klara av att renovera eller helt ersätta gamla byggnader från sextio- och sjuttiotalet. Om nödvändig förändringstakt hålls så kan kostnaderna och insatserna komma att minska successivt först om över tio år. Haninge kommun växer och nya lokaler för allmännyttan behövs allteftersom. Detta i kombination med kommunens nuvarande fastighetsbestånds ålder och skick, kommer sannolikt leda till att en hel del nytänkande i fastighetsfrågor behövs framöver. Byggnader med flera användningsområden blir exempelvis allt vanligare i samhället. Den här årsredovisningen är upplagd så att den inleds med en kort beskrivning av vilka åtgärder som utförts i de olika fastigheterna dessa redovisas objekt för objekt i bokstavsordning. Därefter följer sammanfattningar från olika verksamhetsområden, ett par översikter och slutligen den formella årsredovisningen med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Jag hoppas att det skall ge dig en god inblick i Tornbergets verksamhet. Javad Taeyfi VD 5

6 6 Förskolan Alprosen har genomgått en stor upprustning. Upprustningen innefattade bl a installation av ny ventilationsanläggning och nya el- och rörsystem samt ny belysning och nya ytskikt på golv, väggar och tak.

7 Objektvis redovisning Nedan redovisas ny-, till- och ombyggnader samt sådant fastighetsunderhåll som görs med längre mellanrum än ett år. Även större reparationer efter skador redovisas. Förteckningen ska ge en god uppfattning om vad Tornberget utfört åt sin ägare, tillika hyresgäst, Haninge kommun under år ALEN, NORRA SÖDERBY Förskolans skyddsrum har byggts om för att följa de regler, som efter ny tolkning, gäller för skyddsrum. Inbrottslarmet har kompletterats under året. ALPROSEN, VEGA En genomgripande upprustning av förskolan genomfördes under den första halvan av året. Upprustningen innefattade bl a installation av ny ventilationsanläggning och nya el- och rörsystem samt ny belysning och nya ytskikt på golv, väggar och tak. Utvändigt renoverades både grundstomme och mark. I samband med upprustningen byttes även värmesystemet ut från direktverkande el till ett bergvärmesystem. Under renoveringen bedrevs förskoleverksamheten i en inhyrd evakueringspaviljong som placerades på förskolans tomt. ANDEN, VENDELSÖ Köken på avdelningarna har fått ny köksinredning och nya plastmattor. I samband med detta upptäcktes en vattenskada från en brandpost. Skadan har åtgärdats. ASPEN, HANDEN Ett arbete med att byta ut fönstrens innerruta mot energiglas slutfördes under året. I trapp och hallar mellan avdelningarna har nya mattor lagts in. Samtidigt sanerades asbest. Nya elcentraler och elapparater har installerats på förskolan och inbrottslarmet har kompletterats under året. BAGARVILLAN, HANDEN På en sidobyggnad har ett gammalt plåttak rivits och ersatts med ett ytskikt av papp. BLÅSIPPAN, JORDBRO Ny abonnentcentral och ny fjärrvärmecentral har installerats under året och radiatorerna har bytts ut på förskolan. I samband med detta har värme och ventilation delats på olika växlare. Datoriserad styr- och reglerövervakning har också installerats. De uteförråd som byggdes 2013 målades om under sensommaren. BRANDBERGSSKOLAN Kultur- och fritidsförvaltningen har flyttat in i en del av bottenvåningen i hus M. Inför inflyttningen har lokalerna anpassats väggar har satts upp för avskiljning mot skolan, ventilationen har dragits om och ytskikten har restaurerats. Personalrummet har kompletterats med avlastningsytor och blandare vid diskho. I skoldelen har mattorna bytts ut i tio klassrum. I gymnastikdelen med tillhörande omklädningsrum har brandposterna monterats ned och ersatts med brandsläckare och en del ommålning har utförts i samråd med verksamheten. På beställning av kultur- och fritidsförvaltningen har en kafeteria byggts på den övre delen av läktaren. På skolans spiraltrappa och vid den invändiga övergången mellan hus M och hus F har räckena höjts med ca en meter för att undvika fallrisk. I skolans huvudentré har belysningen förstärkts. Utvändigt har en ny större skolgård iordningsställts under hösten. På skolgården finns bl a en yta för multisport och nya kompisgungor. BÅTSMANSSKOLAN, NORRA SÖDERBY Samtliga entrédörrar i södra längan har bytts ut mot modernare dörrar av aluminium. I samband med detta har entréhallarna fått nya mattor och målats om. Under jullovet byttes mattorna ut i lärarrum och i korridoren mellan de norra och de södra längorna. I köket har kokgrytorna bytts ut. Brandlarmet för hela skolan byttes ut under året. DALARÖ FRITIDSGÅRD Takkonstruktionen och mellanbjälklaget har genomgått en utredning under året. Vissa stabiliseringsåtgärder har vidtagits och åtgärdsarbetet fortsätter. DALARÖ FÖRSKOLA Invändigt har ytskikt förbättrats genom ommålning. Plåttaket på Läkarbostaden har lagts om och takbryggor har monterats. DALARÖ SKOLA Invändigt har en del ytskikt förbättrats bl a genom ommålning. Toaletter har renoverats och entrétrappan har fått nya klinkers. Utvändigt har takbryggor monterats. På Treberg har taket färgats om. DRAGSPELET, BRANDBERGEN Fasaden på en gavel har bytts ut efter att den eldhärjats vid en brand. Förskolans inbrottslarm har förbättrats under året. DUVAN, VENDELSÖ Hela förskolan har målats om invändigt. EKENS FÖRSKOLA, HANDEN Hallmattor har bytts ut och ett pentry har renoverats och fått annan inredning. Efter en takinventering har taksäkerheten förbättrats. EKORREN, HANDEN Under hösten fick en avdelning ommålat och nya mattor lades in i grupprum och kök. Förskolan har även fått ny belysning och nya elcentraler. FASANEN, BRANDBERGEN En ny bergvärmeanläggning och nytt värmesystem har installerats. Delar av förskolan har målats om invändigt i samråd med verksamheten. I köket har ugn, spis, ventilationskåpa och fläkt bytts ut. 7

8 Gudö förskola innehåller sex avdelningar fördelat på två våningar samt ett tillagningskök. 8

9 FJÄDERKOBBEN, JORDBRO Personalens omklädningsrum och dusch har fått nya vägg- och golvmattor. FREDRIKA BREMERGYMNASIET, HANDEN Hyresgästen har upplevt problem med inomhusmiljön i form av dålig luft och höga temperaturer. Utredningar och undersökningar har utförts och åtgärder har vidtagits, genom bl a solavskärmning och komplettering med öppningsbara fönster. Fler åtgärder är planerade under Datoriserad styr- och reglerteknik har installerats. I köket har två tryckkokare bytts ut. Skolans brandlarm har kompletterats. FREDRIK ELEVHEMMET, HANDEN Liksom tidigare år har elever på Fredrik yrkesgymnasium fått medel för att själva utföra vissa mindre underhållsinsatser. Under 2014 har bl a socklar och fönsterbleck på elevhemmet målats. FREDSDUVAN, JORDBRO En omfattande upprustning av förskolan påbörjades i november. Upprustningen innefattar bl a ny ventilation, byggnation av fläktrum på tak, takomläggning, byte till ventilerade golv och ytskiktsrenovering. En evakueringspaviljong för verksamheten har placerats på den tomt där Lundaskolan stod fram till Paviljongen står kvar tills renoveringen är klar i juli/augusti G:A FOLKETS HUS (ROJ TEATERN), HANDEN Under hösten har grunden putsats och målats om. GUDÖ FÖRSKOLA I januari flyttade verksamheten in i den nybyggda förskolan i Gudö. Förskolan innehåller sex avdelningar fördelat på två våningar samt ett tillagningskök. Byggnaden är den första som kommunen har byggt med passivhusteknik. Passivhus innebär att byggnadens tillförda energi för uppvärmning är minimal. HAGAGÅRDEN, VENDELSÖ Förbindelsegången mellan låghusen och matsalen samt tillhörande personalrum har målats om invändigt. Låghusen har även till stora delar målats om utvändigt. Ett takläckage i hus B har åtgärdats. Installation av reservkraftsanläggning på äldreboendet påbörjades under året. Renovering av hissarna påbörjades också. HAGASKOLAN, VENDELSÖ I skolans huvudentré har golvet lagats och ny plastmatta lagts in. I hus C har en vägg tagits ner för att göra ett klassrum större. Personalrummet i gymnastikdelen har totalrenoverats med nytt kakel, plastmattor, ommålning samt ny toalett och nytt handfat. I köket har tryckkokaren bytts ut. Utvändigt har fasaderna på hus E färgats om med kalkfärg. HASSELN, HANDEN Förskolan har under året drabbats av två vattenskador. Den ena berodde på ett läckande avlopp från en lägenhet ovanför och åtgärdades av bostadsrättsföreningen. Den andra vattenskadan orsakades av ventilationsläckage och skadorna som uppstod i ett samlingsrum åtgärdades av Tornberget. HEMSÖ, JORDBRO Under året har alla avdelningar på förskolan renoverats. Väggpartier har byggts om, samtliga mattor har bytts ut och samtliga väggar har målats om. Efter en brandskyddsinventering har alla avdelningar fått nya utrymningsdörrar monterade i stället för fönsterutrymning. Uteförråd som tillkom 2013 målades om under sensommaren. IGELKOTTEN, VÄSTERHANINGE Nya mattor lades in på en förskoleavdelning under försommaren. På beställning av hyresgästen har ett skärmtak på förskoletomten byggts om till uteförråd. JOHANNESLUND, VÄSTERHANINGE Kylar och frysar har bytts ut på avdelningarna. En ombyggnation av ett par lägenheter till tvårumslägenheter färdigställdes. Några lägenheter har fått ytskikten upprustade efter avflyttningar. JORDBROGÅRDEN Köket och delar av personalens omklädningsrum har fått nya plastmattor och målats om. Även en del salar har målats om under året. JORDBRO KULTUR- OCH FÖRENINGSHUS En del salar i hus F har målats om och nya mattor har lagts in. I samma byggnad har förstärkning av takkonstruktionen färdigställts och en ny utrymningsdörr tagits upp i fasaden. I f d NO-salarna har omfattande verksamhetsanpassningar utförts och ytskikten rustats upp i samband med en uppstart av ett återvinningsprojekt. JORDBRO SPORTHALL Samtliga brandposter har monterats ned och ersatts med brandsläckare för att förhindra skadegörelse. En vattenskada uppkom i hallen p g a dropp från taket. Taket har tätats och skadorna åtgärdats. KULFÅNGSGÅRDEN, HANDEN Byggnadens inbrottslarm har kompletterats under året. KULTURHUSET, HANDEN Foajén, konferensrum och personalmatsal har målats om. Golven i kulturrum, halva biblioteket samt i entré mot Eskilsvägen har slipats och behandlats med vax för att underlätta framtida underhåll. El- och nätverkskompletteringar har utförts. KVARNBÄCKSSKOLAN, JORDBRO Ny matta har lagts in i skolans matsal. I musiksalen fuktskadades ett golv. Golvet revs ut och ersattes med ny parkett. Utvändigt har parkavdelningen efter samråd med Tornberget utfört stora insatser för att förbättra avrinningen från huset för att undvika skador på byggnaden. KÅRHUSET, HANDEN Ett fönster på byggnaden har bytts ut p g a skadegörelse. LIDA FÖRSKOLA, TUNGELSTA Taket på gymnastikbyggnaden fick delvis läggas om och kompletteras med ny takbrunn samt bräddavlopp, eftersom stora vattensamlingar på taket ledde till invändiga vatten- 9

10 10 I Kulturhuset har golven i halva biblioteket, kulturrummet och entrén mot Eskilsvägen slipats och behandlats med vax för att underlätta framtida underhåll.

11 Lidavägens gruppboende, har byggts i Tungelsta. Boendet innefattar 12 lägenheter fördelade på två byggnader. Bruttoarea är m 2. skador. Skador i väggar och innertak i bl a ett omklädningsrum och delar av en undercentral fick saneras och återställas. LIDAVÄGENS GRUPPBOENDE, TUNGELSTA Ett nytt gruppboende i Tungelsta stod klart för inflyttning i juli. Gruppboendet är byggt som ett så kallat lågenergi hus med tolv lägenheter fördelade på två hus. På tomten finns även en teknik- och förrådsbyggnad. LYCKEBYSKOLAN, VENDELSÖ En genomgripande upprustning startade under sommaren och beräknas vara klar till höstterminens start Upprustningen omfattar bygg, ventilation, el, styr och VVS. LÅNGBÄLING, JORDBRO Diskmaskinen har bytts ut. LÄRKAN, VENDELÖ I samlingssalen har bröstpanelen målats om. Åtgärder har vidtagits i skyddsrummet efter en besiktning. MALMGÅRDEN, DALARÖ På beställning av äldreomsorgsförvaltningen har en ombyggnation genomförts under året för att skapa två lägenheter till på äldreboendet. MUSKÖ FÖRSKOLA På en förskoleavdelning har undertak/ljudabsorbenter bytts ut. MUSKÖ SKOLA & HEMBYGDSGÅRD Under jullovet 2014/2015 startade förberedande arbeten inför en ombyggnation av gymnastiksalen. MÅRTENSBERGSSKOLAN, VENDELSÖ Vattenburen värme, ny abonnentcentral och ny fjärrvärmecentral har installerats samt ny datoriserad styr- och reglerövervakning. Klassrummen i paviljongen har målats om. NYTT YRKESGYMNASIUM, HANDEN Byggnationen av ett nytt yrkesgymnasium bakom Fredrika Bremergymnasiet har pågått under året. Detaljprojektering tillsammans med entreprenören, Peab, utfördes under våren. Markarbeten utfördes parallellt med schaktning för ett värmelager under våren och sommaren. Värmelagret är framtidens värmeförsörjning. Efter att det installerats gjöts betongplattan ovanpå. Under hösten har stommen och taket monterats samt att stomkompletteringar och installationsarbeten har påbörjats. Det nya yrkesgymnasiet ska tas i bruk till höstterminen NYTORPS FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE Ett arbete med byte av servisledning och elcentral startades upp under året. ORNÖ SKOLA Vid en inventering av skolan upptäcktes brister i byggnaden. En utredning har pågått under hösten för en kommande renovering av skolan alternativt byggnation av ny skola. ORREN, VENDELSÖ Två invändiga fönster har monterats för att skapa ett bättre ljusinsläpp in i lekhallen. Ett torkrum har gjorts i ordning. PIREN, NORRA SÖDERBY Under sommaren installerades en ny bergvärmeanläggning och ett nytt värmesystem, vilket ersatte den gamla elpannan. PARKS FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE I hus A, avdelning Ekorren, byttes golven ut mot mekaniskt ventilerade golv. Detta var den sista kvarvarande avdelningen som fick nya golv på grund av fukt i grundplattan. På delar av samma hus byttes ytterväggssyllar ut. Den nedre delen av träpanelade fasader byggdes om och försågs med cementbundna, vattentåliga skivor i stället för tidigare träpaneler. I f d Karusellen fick lekrum/ verkstad nytt ventilerat golvsystem och nya mattor p g a att fukt hade upptäckts i den gamla konstruktionen. I köket har ugnen bytts ut. Utöver detta byggdes taken på förskolans uteförråd om och renoverades. RIBBYBERGSSKOLAN, VÄSTERHANINGE Fyra vattenskador inträffade under året, varav två berodde på sabotage. Skadorna har åtgärdats genom byte av mattor där fukt trängt ner under golvet samt ombyggnad av nederdelen av skadade väggpartier. I hus A, gymnastik- och matsalsbyggnaden, har åtta entrépartier bytts ut. En projektering för ny lastkaj till köket genomfördes under året. I avvaktan på den nya lastkajen, förstärktes befintlig lastkaj tillfälligt och dörrar från kajen byttes ut. 11

12 En genomgripande upprustning av Lyckebyskolan startade under sommaren och beräknas vara klar till höstterminen Upprustningen innefattar bygg, ventilation, el, styr och VVS. Vid en inventering av Ornö skola upptäcktes brister i byggnaden. En utredning har pågått under hösten för en kommande renovering av skolan alternativt byggnation av ny skola. 12

13 RIBBYSKOLAN, VÄSTERHANINGE Ett par vattenskador inträffade i källaren till hus A, där det vid kraftigt regn strömmade in vatten via bl a en entrékällardörr till musiksalen. Skadorna åtgärdades under året. Hus A och gymnastikbyggnaden har fått ny abonnentcentral, ny fjärrvärmecentral samt ny datoriserad styr- och reglerövervakning installerad. I samband med detta har värme och ventilation delats så att de går på olika växlare. I hus A, B & C har ny primärkulvert installerats. Under våren byggdes klassrumsdelar om och renoverades i hus C inför en tillfällig evakuering av Lyckebyskolans verksamhet till Ribbyskolans lokaler under läsåret 2014/2015. Samtliga rum och korridorer i hus C målades om och ett klassrum fick nya mattor. Kompletteringar och omdragningar av el- och VA genomfördes också. I samband med ombyggnationen uppstod en vattenskada p g a ett läckande värmeledningsrör. Sanering, uttorkning och återställande efter skadan utfördes samtidigt med övriga upprustningsåtgärder. Delar av matsalen har målats om under året och kylrumsdörrar i köket har bytts ut. I hemkunskapens lokaler har vitvarorna bytts ut. Hissen i huvudbyggnaden har renoverats. I gymnastikbyggnaden har en ny hiss har installerats, entréhallen målats om och dörrar till omklädningsrum bytts ut. Under slutet av året gicks hela gymnastikbyggnaden igenom och skador, klotter m m åtgärdades. Samtidigt målades toaletter, lister och snickerier om. Skolans brandlarm har kompletterats. ROS-ANDERS GÅRD, TUNGELSTA Ett antal lägenheter har fått ytskikten upprustade i samband med avflyttningar. RUDAN CENTER, HANDEN Byggnadens hiss har renoverats. Utöver det har en del mindre anpassningsåtgärder genomförts under året på beställning av hyresgästen. Brandlarmet har kompletterats. RUNSTENSSKOLAN, HANDEN Invändigt har ett antal klassrum målats om och i köket har ugnen bytts ut. Utvändigt har trappor renoverats och skador i fasadputsen lagats. SAGAN, DALARÖ Dräneringen intill husgrunden har gjorts om. SEGELKOBBEN, JORDBRO Uteförråd har målats om. Förskolans inbrottslarm har kompletterats. SPELDOSAN, TUNGELSTA En ny bergvärmeanläggning och ett nytt värmesystem har installerats på förskolan. Under året rapporterade hyresgästen att de upplevde problem med inomhusmiljön på avdelningen Solen. En skadeutredning visade att fukt förekom i delar av ytterväggskonstruktionen. Skadade ytterväggsdelar revs bort och invändiga skivor upp till en meter samt isolering och bottensyllar togs bort och ersattes med nytt. Därefter återställdes väggarna och rummen målades. SVARTBÄCKSSKOLAN Under året har samtliga ventilationsaggregat på skolan bytts ut. Värmesystemet har byggts om och alla radiatorer har bytts ut mot konvektorer. En stor upprustning av ytskikten i ett antal klassrum och personalutrymmen har utförts mattor har bytts ut och rummen har målats om. I Bikupan har en vägg flyttats för att få bättre verksamhetsytor. Under sommaren byttes samtliga ventilationsaggregat i skolan ut. I december påbörjades projektering för bergvärme, byte av elradiatorer mot konvektorer samt byggnation av ett nytt teknikhus för bergvärmepumpar till Bikupan och Ugglebo. SYSKONSTUGAN, TUNGELSTA Under året utreddes inomhusmiljöproblem genom ett par undersökningar i byggnaderna vid skolan. Detta med anledning av att personal upplevt problem vid vistelse i enskilda lokaler. Efter anvisningar från utredningen byggdes vissa ytterväggar om, syllar togs bort och gipsskivor på nederdelar av väggarna byttes ut. Utvändigt schaktades marken upp mot grundmuren, och muren förstärktes och tätades. Därefter förbättrades ytavvattningen bort från fasaden. Golven i enstaka klassrum byggdes även om till mekaniskt ventilerade golv och nya mattor lades in. SÖDERBY GRUPPBOENDE, HANDEN Under senhösten har en lägenhet tapetserats om. SÖDERBYMALMSSKOLAN, HANDEN Ett nytt soprum har byggts intill lastkajen vid köket. I skolan har isoleringen utretts vid ljusgården och en del förbättringsåtgärder har påbörjats. TALGOXEN, VENDELSÖ Ett personalrum har målats om. TALLEN, HANDEN Mattorna i förskolans entréer har bytts ut. TAMBURINEN, BRANDBERGEN I förskolans stora kök har en blandningsmaskin bytts ut. Avdelningsköken har fått ny köksinredning och nya plastmattor. TJÄDERN, VENDELSÖ Fjärrvärme har installerats på förskolan. Ett av uteförråden revs under året och ersattes med ett nytt förråd. TORVALLA SIM- OCH SPORTHALL, HANDEN Ett av omklädningsrummen inklusive bastu har renoverats. En av korridorerna på källarplan har sanerats från asbest och ny matta har lagts in. Ridåväggarna i sporthallen gicks igenom och reparerades där det fanns behov. På beställning av hyresgästen har åtta startpallar köpts in och monterats vid den stora simbassängen. En utredning av bärigheten i pelare har utförts och kommande åtgärder har planerats. Utvändigt har dräneringen på den östra sidan gjorts om. TROMBONEN, BRANDBERGEN Hela förskolan har målats om invändigt. Inbrottslarmet har kompletterats under året. 13

14 På Tungelsta skola har hela värmesystemet byggts om och alla radiatorer har bytts ut mot konvektorer. Under sommaren byttes samtliga fönster på hus A och en del av fönstren på hus B ut mot nya energieffektiva fönster. På Ribbyskolan har idrottshallen och hus A fått ny abonnentcentral, ny fjärrvärmecentral samt ny datoriserad styr- och regler övervakning installerad. I idrottshallen har en del åtgärder utförts för att förbättra säkerheten i hallen, bl a har dörrar till omklädningsrum bytts ut till dörrar utan handtag. Hallen byggdes för ca 50 år sedan utifrån dåtidens myndighetskrav och teknik. 14

15 TRUMMAN, BRANDBERGEN Ny abonnentcentral, ny fjärrvärmecentral, ny primärkulvert och ny datoriserad styr- och reglerövervakning har installerats på förskolan. I samband med detta har värme och ventilation delats upp på olika växlare. TUNGELSTA BRANDSTATION Huvudbyggnadens entrédörr byttes ut under året, eftersom den gamla var uttjänt. Brandavskiljande dörrar byttes också ut där de inte uppnådde gällande brandskyddskrav. TUNGELSTA SKOLA Värmesystemet på skolan har byggts om och alla radiatorer har bytts ut mot konvektorer. Under sommaren byttes samtliga fönster på hus A och en del av fönstren på hus B ut mot nya energieffektiva fönster. Samtidigt byttes delar av paneler ut på båda husen samt entréportar och takfotspanel på hus B. Flera rum har under året fått nya mekaniskt ventilerade golv. Arbetena utfördes med anledning av fukt i underkonstruktionen som i sin tur ledde till dålig inomhusmiljö i bl a personalrum och kökspersonalens omklädningsrum i hus B samt i en del av NO-lokalerna i hus C. Under hösten uppstod en vattenskada i hus A. Skadan orsakades av ett läckande värmeledningsrör och avloppet till ett tvättställ. Både golv och väggdelar fick rivas ut och skadade delar av rören byttes ut. Efter att lokalerna torkats ur, återställdes de med nya golv och väggdelar. Utanför hus B lades dagvattenledningar om och dagvattnet leddes till en nyanlagd markbrunn. Detta för att förbättra avvattning från byggnadens fasader och grundplatta. Komplettering av nödljusarmaturer har utförts och en motorbrytare har bytts ut på skolan. Utöver detta utfördes under året en del mindre anpassningar och ombyggnationer på beställning av hyresgästen, bl a har en rumsdelande vägg tagits bort och nya dörrar monterats. TYRESTA SKOLA En ny bergvärmeanläggning och nytt värmesystem har installerats och en teknikbyggnad för detta har byggts på tomten. I köket har ugn och diskmaskin bytts ut. TÄRNINGEN, VÄSTERHANINGE Ny abonnentcentral, ny fjärrvärmecentral, ny primärkulvert och ny datoriserad styr- och reglerövervakning har installerats på förskolan. I samband med detta har värme och ventilation delats upp på olika växlare. UTÖ SKOLA Efter besiktning i krypgrunden, har en avfuktare installerats i krypgrunden och andra brister som noterats vid besiktningen åtgärdats. VALLAGÅRDEN, HANDEN Målning av utvändiga trädetaljer som påbörjats 2013 slutfördes under VENDELSÖMALMSSKOLAN Ny primärkulvert och ny undercentral har installerats till hus D. Ett arbete med att installera ny abonnentcentral samt dela på värme och ventilation till olika växlare påbörjades under året. Omfattande invändig målning har utförts i samtliga byggnader och en del mattor har bytts ut. Bildsalen i hus B har fått nya golv, ny skåpinredning och ommålat. I köket har en del åtgärder vidtagits efter synpunkter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, bl a har golvet lagts om och två nya kylar köpts in. Utvändigt har takpappen, plåtdetaljer och lanterniner på hus B och C bytts ut. På hus A, B och C har södersidorna på fasaderna målats om. VIKINGASKOLAN, HANDEN Efter ett föreläggande från Arbetsmiljöverket om att skolans matsal var för liten sett till elevantalet på skolan, revs en vägg mellan matsalen och ett intilliggande konferensrum för att tillgodose kraven. Under året har Tornberget varit behjälpligt i utbildningsförvaltningens arbete med att ta fram ett lokalprogram för en kommande byggnation av en ny Vikingaskola. VINTERVÄGENS GRUPPBOENDE, VÄSTERHANINGE Efter rapporter om att både personal och boende upplevde hälsoproblem vid vistelse i byggnaden, genomfördes en omfattande skadeutredning. Utredningen visade på fuktskadeproblem i byggnadens golvkonstruktion. Verksamheten evakuerades och samtliga golv revs ut och ersattes med nya mekaniskt ventilerade golvkonstruktioner. VÄSTERHANINGE BIBLIOTEK Fjärrvärme och ett nytt värmesystem har installerats i byggnaden. Efter ombyggnationen genomfördes även en del mindre underhållsarbeten i byggnadens undercentraler i källarvåningen. Byggnadens hiss har renoverats. VÄSTERHANINGE STÖDBOENDE Under 2014 genomfördes teknisk undersökning och besiktning av byggnadernas balkonger och en åtgärdsbeskrivning för renovering av dessa togs fram. En fristående miljöbyggnad fick ny golvbeläggning. I köket har kokgrytan bytts ut. ÅBY GRUPPBOSTAD, VÄSTERHANINGE Flertalet lägenheter har renoverats under året med ommålning och i enstaka fall byte av mattor från linoleummattor till plastmattor med uppvik. På beställning av hyresgästen byggdes allrum/tv-rum om, bl a revs en glaspartivägg. I samband med detta ytskiktsrenoverades dessa rum med ny matta och målning av väggarna. ÅBYSKOLAN, VÄSTERHANINGE Under sommaren målades skolans matsal om. Samtidigt målades fönstren på hus A. ÅRSTA SLOTT I Fredrika Bremervåningen målades omfattningar, fönstersmygar m m under hösten. Utvändigt renoverades stenmur och järnräcke mot slänten bakom slottet under försommaren. Under hösten fick flera döda träd i parker och även några i allén upp mot slottet tas ner. En genomgång och borttagning av döda grenar har utförts på samtliga träd och äppelträden i parken framför slottet har beskurits. 15

16 Miljö- och kvalitetsarbete Tornbergets kvalitetspolicy Våra lokaler och tjänster skall vara av en kvalitet som uppfyller våra kunders och våra ägares krav, behov och förväntningar. Vi gör det genom att: Ett långsiktigt hållbart samhälle Tornberget driver ett aktivt och systematisk miljöarbete och en av Tornbergets övergripande målsättningar är att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Exempel på Tornbergets strategier: minska vår miljöpåverkan genom att hushålla med transporter, energi, vatten och andra råvaror. utbilda, engagera och informera alla anställda och våra kunder om vår miljöpåverkan för att ständigt kunna prioritera teknik och beslut som leder till ökad resurshushållning och minskad miljöpåverkan. minska utsläppen till vatten, luft och deponering. minska förbrukningen av råvaror genom att återanvända och återvinna. ställa miljökrav på entreprenörer, konsulter och varuleverantörer. välja miljömässigt bästa alternativ vid byggande, förvaltning och städning när så är möjligt. Tornbergets verksamhetssystem Tornberget är certifierade enligt FR2000 Verksamhetsledning. Det innebär att Tornbergets verksamhetssystem, som integrerar kvalitet, miljö, kompetensförsörjning samt hälsa och säkerhet, är granskat och godkänt av Rådet för FR2000. Under 2014 har arbetet med verksamhetssystemet fortgått. Rutiner, instruktioner och checklistor har tillkommit och omarbetats i systemet. Sidansvariga har omarbetat och reviderat sina respektive sidor och arbetat för att på olika sätt kvalitetssäkra sidorna så att de alltid är aktuella och sökbara. Minst en gång per år sker en total översyn av samtliga dokument. Tornbergets internrevisorer har under året genomfört revisioner på samtliga avdelningar. En uppföljande tredjepartsrevision av verksamhetssystemet genomfördes under hösten, då den externa revisorn bland annat gjorde ett flertal platsbesök ute i verksamheten. Tornberget kan med stolthet behålla sitt FR2000-certifikat och arbeta vidare med det ständiga förbättringsarbetet. Miljökrav vid ny- och ombyggnation För alla ny- och ombyggnadsprojekt finns regelbundet uppdaterade projekteringsanvisningar som alltid skall ligga till grund för projektering, som sker på uppdrag av Tornberget. Anvisningarna skall följas såväl vid ny-, som ombyggnation och beaktar även framtida förvaltning och drift. Vid större projekt (investeringsprojekt) upprättas även ett projektspecifikt miljöprogram där Tornbergets miljökrav och miljömål specificeras närmare. Vid ständigt förbättra och utveckla våra arbetsmetoder, vår kompetens och vårt verksamhetssystem. ha tydliga arbetsformer och riktlinjer gentemot våra kunder, samarbetspartners och andra intressenter. ha tydliga och mätbara mål. följa utvecklingen inom de områden som berör vår verksamhet och uppfylla ställda krav på vår verksamhet. våra medarbetares samlade kunskaper och erfarenheter kommer våra kunder tillgodo. genomföra regelbundna interna och externa revisioner. nybyggnation och vissa större ombyggnader genomförs även revisioner lokalt på projektet. Fukt- och miljöinventeringar Inför de investeringsobjekt som står närmast i prioritet för upprustning genomförs en grundlig undersökning av byggnadernas status avseende fukt, mögel, röta samt andra riskkonstruktioner och inomhusmiljön i stort. Även för den löpande driften utförs relevanta undersökningar/ mätningar vid behov. Undersökningarna kan göras på grund av bygg- eller fuktskador eller vara påkallade utifrån hälsorelaterade problem. Byggnader som ska rivas genomgår också en miljöinventering. Under året har undersökningar av byggnadskonstruktioner och inomhusmiljö skett i elva objekt. Energieffektivisering Tornberget har hittills installerat 24 värmepumpar på olika objekt runt om i kommunen. Tidigare har det rört sig om att installera värmepumpar i nybyggda fastigheter, där det inte funnits tillgång till fjärrvärme, eller där det har varit ekonomiskt fördelaktigt med värmepump. De senaste åren har även arbete med att byta ut elpannor och elradiatorer i befintliga objekt pågått. Under 2014 har elpannor bytts ut mot värmepumpar och nya värmesystem installerats på tre objekt. På ytterligare två objekt har elpannor ersatts av fjärrvärme, varav ett där även ett nytt värmesystem installerats. På sex objekt har fjärrvärmecentralen bytts ut och utrustats med modern datoriserad styr- och reglerutrustning som möjliggör central energi- och funktionsövervakning. Under året har ett arbete med ett stort solfångarladdat värmelager påbörjats under det nya yrkesgymnasiet som byggs bakom Fredrika Bremergymnasiet. Solfångarna och lagret ska enligt tidplanen tas i drift sommaren Värmelagret kommer att förse dessa byggnader med värme via värmepump. Den första vintern går anlägg- 16

17 ningen på ungefär samma nivå som en normal bergvärmepumpsanläggning, medan man från och med det andra året kommer att halvera denna energiförbrukning i och med att värmelagret fått solladdning från hela vår-, sommar- och höstperioden. I dessa byggnader beräknas energiförbrukningen vara ca 335kWh/m 2 och år när värmelagret kommit i balans och blivit fulladdat efter ca två års drift. Tornberget har under 2014 erhållit ett mindre energieffektiveringsbidrag från Energimyndigheten för utbildning inom energieffektivisering. Bidraget nyttjades även för utredning om återvinning av frånluft från kök på valda objekt. Ventilation, ventilationsanläggningar och obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Lagen om ventilationskontroll har till syfte att kontrollera att ventilationsanläggningar fungerar på avsett vis. Kontrollen utförs av sakkunnig med riksbehörighet utfärdad av Boverket. Fel och brister som konstateras vid besiktningarna åtgärdas snarast möjligt. Intervallet för de byggnader vi äger är i huvudsak att besiktning ska ske vart tredje år. Fel och brister som konstateras vid besiktningarna åtgärdas snarast möjligt. Tornberget ansvarar för ca 100 objekt som har besiktningspliktiga installationer, vilket medför att det ständigt pågår besiktningar och åtgärder. Under 2014 har OVK främst skett i förskolorna. Varje år byts samtliga filter i alla ventilationsanläggningar. Byte sker en till fyra gånger per år, beroende på behov, kontroll sker två gånger årligen. Samtliga förskolor har på respektive avdelning märkskylt med hur många personer man kan belasta lokalen med utan att ventilationen blir bristfällig. Detsamma gäller för skolornas klass- och grupprum. Beräkningarna är gjorda utefter det ventilationsflöde som lokalen är projekterad för, där vi följer myndigheters rekommendation om 7,0 l/s per person + 0,35 l/s per kvadratmeter. Drift och övervakning Tornberget har ett centraliserat drift- och övervakningssystem. Nästan alla anläggningar är uppkopplade mot en driftdator på vårt kontor. Till denna dator överförs larm från de objekt som indikerar avvikande drift. Dessa konverteras till arbetsorder till berörd fastighetsskötare eller drifttekniker. Under icke ordinarie arbetstid överförs de larm som kräver omedelbar åtgärd till jourhavande tekniker. I driftdatorn kan även en första felanalys göras och temperaturer, tider för belysningsstyrning, ventilation etc ändras, utan att personalen behöver besöka objekten. Vinsterna med denna övervakning är en optimering av anläggningarnas drift, vilket i sin tur genererar en minskad energiförbrukning, ett bättre klimat och minskad bilkörning. Köldmedierapportering Köldmedierapportering sker årsvis till miljö- och hälsoskyddsförbundet i Södertörn. Installerad, påfylld och omhändertagen köldmediemängd under året framgår av sammanställningen och kontrollrapporter bifogas. Köldmedierapporten innehåller också uppgifter om t ex nyinstallationer av kylaggregat och bergvärmepumpar. Källsortering och avfallskvarnar Utökad källsortering finns på alla objekt. Information rörande källsortering lämnas till berörd personal i en så kallad Lägesrapport. Denna rapport innehåller ett uppdaterat hämtschema samt information och kontaktuppgifter som rör avfallshantering. Personliga kontakter och möten har skett vid behov på berörda objekt. Farligt avfall och grovsopor ansvarar hyresgästerna själva för. Elavfallshämtning på objekten ombesörjs vid behov av Tornberget. Under 2014 har alla avfallsutrymmen på Tornbergets objekt inventerats. Status på byggnaden samt övergripande funktion har undersökts. Detta har resulterat i att ett flertal kylda sopskåp och soprum kommer att avvecklas under Det har en gynnsam effekt på den lokala miljön i soprummet och ger en inte helt obetydlig energi- och miljövinst. Under 2014 har cirka ton matavfall samlats in från ett hundratal kök i skolor, förskolor och äldreboenden. Detta avfall kommer att återföras till kretsloppet i form av rötat organiskt material, som kan användas till biogas för värme eller drivmedel, och slammet används som gödsel. Kemikaliestrategi fasa ut farliga ämnen Alla Tornbergets kemikalier genomgår en bedömning i Sunda Hus Miljödatabas och målet är att miljö- och hälsoskadliga kemikalier skall fasas ut. Hantering och inköpsrutiner för kemikalier finns i Tornbergets verksamhetssystem. Återkommande inventeringar görs för att säkerställa att inga miljö- eller hälsofarliga kemikalier används och att brandfarliga och explosiva kemikalier förvaras och hanteras på rätt sätt så att inga säkerhetsrisker uppstår. Dricksvatten- och avloppsanläggningar Tornberget har fyra dricksvatten- och fyra avloppsanläggningar, varav två minireningsverk, som innefattas av egna kontrollprogram. I egenkontrollprogrammet ingår bland annat återkommande provtagningar för att säkerställa drift och kvalitet på anläggningen. Alla drifthändelser noteras med foto och text i en journalförd rapport. Två gånger per år hålls möte med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund där varje anläggning rapporteras och utvärderas. Kvalitetssäkring av vatten Tornberget har påbörjat ett kvalitetssäkringsprogram som kommer att omfatta samtliga byggnader. Syftet med detta arbete är att man ska vara förvissad om att vattnet i kran och dusch håller livsmedelskvalitet, fritt från smuts och föroreningar. Under 2014 har omfattande renoveringar utförts på värme- och vattensystemen på sex större objekt. På dessa fastigheter har hela fjärrvärmecentralen bytts ut och utrustats med modern datoriserad styr- och reglerutrustning som möjliggör central energi- och funktionsövervakning. Utöver detta har rör bytts ut och så kallade blindstick tagits bort. Arbetet med att byta rör och ta bort blindstick sker även kontinuerligt på andra objekt med avsikt att förbättra vattenkvaliteten i Tornbergets fastighetsbestånd. 17

18 Ovan: Kulturhuset är ett av de objekt som Tornberget städar i egen regi. Höger: Vår fastighetsservicegrupp arbetar till stor del med att åtgärda fel i fastigheterna som våra hyregäster anmäler till kundservice. Under året har kundservice tagit emot 8717 felanmälningar. 18

19 Kundnära förvaltning Kundservice Det är till kundservice våra kontaktpersoner ute i verksamheterna vänder sig när det är något som inte fungerar i fastigheterna. Under året har kundservice tagit emot 8717 felanmälningar. En felanmälan resulterar sedan i en arbetsorder som prioriteras med 1 = akut åtgärd, 2 = åtgärdas inom 3 4 dagar och 3 = enligt överenskommelse. Under 2014 har vi uppgraderat datasystemet för felanmälan/arbetsorder och därmed fått några nya funktioner. När en ny arbetsorder registreras i systemet och när den registreras som utförd får samtliga kontaktpersoner ute i verksamheterna en bekräftelse på detta via e-post. Detta ger våra kunder bättre uppföljning gällande de fel som anmälts till Tornberget i deras verksamhetslokaler och även en större möjlighet att känna till vilka arbeten som pågår i fastigheten. Det är våra fastighetsskötare, snickare, rörmokare, elektriker och drifttekniker som till stor del arbetar utifrån de arbetsordrar som kundservice administrerar, men vissa arbeten utförs av entreprenörer. Dessa entreprenörer bär alla särskilda entreprenörsbrickor för att våra hyresgäster lätt ska kunna se att de arbetar på uppdrag av Tornberget. Färgen på dessa brickor byts ut varje år. En gång/månad får våra hyresgäster rapporter på de arbeten som utförts i deras lokaler. NKI, nöjd kund index En av Tornbergets viktigaste målsättningar är att vara kundnära, d v s att vi är lyhörda för hyresgästens behov och sätter hyresgästen i fokus. För att ta reda på kundnöjdheten hos våra hyresgäster genomförs regelbundet NKI-undersökningar den senaste genomfördes under våren Undersökningen gjordes gemensamt med en nyckeltalsgrupp av kommuner på Södertörn. Enkäter sändes ut till samtliga skolor, fritidsgårdar, äldreboenden och gruppboenden. De som har svarat på frågorna i undersökningen är verksamhetsansvariga och kontaktpersoner i fastighetsfrågor på respektive objekt, som t e x vaktmästare och intendenter. Resultatet blev, liksom vid tidigare NKI-undersökningar, mycket positivt för Tornbergets del. Tornberget, och därmed Haninge kommun, visade sig ännu en gång vara bäst i landet och överglänser dessutom övriga kommuner i Södertörnssamarbetet i samtliga jämförelsesammanhang. Resultatet av undersökningen har återkopplats till dem som svarat på enkätfrågorna i samband med hyresgästmöten på både central- och objektstvis nivå. Hyressystemet Tornberget tecknar hyreskontrakt med kommunstyrelseförvaltningen (Ksf). Ksf hyr i sin tur ut lokalerna till verksamhetsförvaltningarna med omfördelad hyreskostnad. I den omfördelade hyreskostnaden har kommunen lagt till sina kostnadsposter för bl a bevakning och försäkring samt 2 % i påslag för en lokalbank. Trots att uthyrningen sker direkt till Ksf så betraktar Tornberget fortfarande de som bedriver verksamhet i våra objekt som våra hyresgäster. Till hyreskontraktet finns en hyresavtalsbilaga som anger fördelning av ansvarsområden mellan hyresvärd och hyresgäst. Avtalssbilagan gås igenom vid samtliga centrala hyresgästmöten för att förvissa oss om att alla hyresgäster, gamla som nya, känner till innehållet. Lokalplanering Tornberget ingår i kommunens lokalplaneringsgrupp (LPG) tillsammans med representanter från kommunens alla förvaltningar. Ansvarig förvaltning är kommunstyrelseförvaltningen. LPG ska driva och ansvara för kommunens lokalförsörjning inom hela verksamheten samt analysera framtida lokalbehov inom ramen för den långsiktiga budgetprocessen. Under året har den investeringsprocess som beslutades i kommunfullmäktigt i juni 2013 implementerats och följts upp. Förvaltningsarkiv Förvaltningsarkivet utgör en central funktion för Tornberget och ger möjlighet till insyn i verksamheten. Arbete med att förbättra och effektivisera förvaltningsarkivet pågår ständigt. Under 2014 slutfördes ett arbete med att anpassa katalogstrukturen för det befintliga beståndet av det digitala ritningsarkivet. Nya digitala relationsritningar och motsvarande drift- och skötselhandlingar ersätter löpande de äldre. Detta arbete ger oss rätt förutsättningar för de arbeten vi ska utföra genom att säkerställa att vi använder korrekta underlag vid ny- eller ombyggnation Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) I enlighet med gällande lag pågår ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) på Tornberget sedan flera år tillbaka. Omfattande inventeringar har genomförts på samtliga objekt tillsammans med brandkonsult. Därefter har ett dokument avseende brandskydd och utrymningssäkerhet upprättats för respektive objekt. Under 2014 har Tornbergets SBA till stor del övergått i ett förvaltningsskede. Inventering av nödbelysning har tidigare genomförts och flertalet armaturer har bytts ut till moderna armaturer som kräver mindre service och underhåll. Utöver detta har ett arbete med att kartlägga verksamheternas egenkontroll och felrapportering till Tornberget pågått. Detta för att försäkra oss om att detta arbete fungerar tillfredställande. Ett separat projekt som syftar till att säkerställa brandcellsgränsers täthet har slutförts. I princip samtliga fastigheter har inventerats och brister kommer att åtgärdas. För att SBA-processen ska fortlöpa bildades 2012 Fokusgrupp Brand. Gruppen som består av representanter från Tornberget, kommunens förvaltningar och räddningstjänsten har träffats vid ett tillfälle

20 SBA-projektet har fått en hel del uppmärksamhet utanför Haninge kommun. Flera kommuner har under de senaste åren valt att initiera och driva projekt enligt den så kalllade Haningemodellen. Tillgänglighet för funktionshindrade I enlighet med Tornbergets handlingsplan Tillgänglighet för funktionshindrade har arbetet med tillgänglighetsfrågor fortsatt genom att hänsyn tas till lagkrav inom området vid projektering av all om-, till-, och nybyggnation. I tillgänglighetsarbetet ingår också att följa den utveckling som sker inom området samt att bedöma hur Tornbergets arbete påverkas av utvecklingen. Under året har Tornberget deltagit i kommunens handikappråd och medverkat i en arbetsgrupp med representanter från kommunens olika förvaltningar. Gruppen har fortsatt sitt arbete med att implementera den nya FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning genom att ta fram vägledning för kommunens tillgänglighetsarbete samt att anordna föreläsningar i syfte att öka kunskaperna kring tillgänglighetsfrågor hos berörda kommunanställda. Städning Tornberget ansvarar för upphandling och kvalitetskontroll av all städning i merparten av de lokaler vi äger. Mer än hälften av våra lokaler städas av entreprenörer. Resterande lokaler städas antingen av vår egen personal eller av hyresgästerna själva. I egen regi, med en referensgrupp, städar vi ett utvalt område om ca 15 %, som innefattar de olika typer av lokaler som vi äger och förvaltar, såsom förskolor, skolor och idrottshallar. Med hjälp av denna grupp kan vi jämföra kvaliteten på den städning som våra entreprenörer utför med vår egen städkvalitet. Kvalitetsansvariga inom städledningen arbetar med att kontrollera och följa upp den städning som utförs samt med att kommunicera med våra hyresgäster och uppdragsgivare i städkvalitetsfrågor. Under våren tecknades avtal med en ny städentreprenör för två delområden av skolor och förskolor. I september påbörjades upphandling av ny entreprenör för städning av skolor och förskolor inom ytterligare ett delområde. Skadegörelse/klotter Kostnaderna för skadegörelse, glaskross och klotter uppgick under året till 1,2 miljoner kronor. Den positiva trenden med jämförelsevis låga kostnader för skadegörelse har därmed fortsatt. Kostnaderna för 2014 har minskat jämfört med Kostnaderna avser yttre skadegörelse, glaskross och klotter i de fastigheter som ägs av Tornberget eller har omfattats av kommunens internhyressystem. Under 2014 var Tungelsta skola och Fredrika Bremergymnasiet (Fredrika) mest drabbade. Bland förkolorna har Hemsö har förhållandevis höga kostnader. Det finns säkert flera anledningar till den positiva trenden med de förhållandevis låga kostnaderna, men sannolikt är kommunens och Tornbergets säkerhetsarbete en bidragande orsak. Snabba åtgärder såsom styrning av väktarresurser har kunnat vidtas genom att verksamheterna har rapporterat händelser i ett datasystem. Det har gett en aktuell bild av vilka problem som uppstår och var de uppstår. Värmesensorer har installerats på ett urval av våra fastigheter. Bilderna från sensorerna går direkt till brandförsvarets räddningscentral som övervakar dessa fastigheter. Vid behov kan väktarresurser på ett tidigt stadium sändas ut för att förebygga skadegörelse, brand etc. Fler sensorer monteras allteftersom på ytterligare fastigheter. Förbättringar har också gjorts när det gäller skalskydd och belysning samt genom att skymmande vegetation har röjts undan i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen. Under året har extra insatser genomförts med klottersanering tillsammans med externa aktörer i utvalda områden. Brottsförebyggande rådet i Haninge initierade för några år sedan ett gemensamt och samordnat arbete mot klotter Handslag mot klotter. I gruppen ingår representanter från flera intressenter som bl a kommunen, polisen, SL, Busslink, Vattenfall, privata fastighetsbolag och Tornberget. Yttertakinventering Ett arbete med att inventera yttertaken på våra byggnader har pågått de senaste åren. Med anledning av höjda krav har i första hand taksäkerhetsanordningarna setts över och vid behov åtgärdats. Utöver detta har man tittat på yttertakens tätskikt och dess kondition. Arbetet är nu i sitt slutskede och endast ett fåtal byggnader återstår. Krypgrundsinventering och åtgärder För ett par år sedan startade en omfattande inventering och funktionskontroll av alla krypgrunder i Tornbergets fastigheter. Under 2014 har åtgärder genomförts i åtta krypgrunder, vilket innebär att 24 av 36 krypgrunder är kontrollerade och åtgärdade. Arbetet innefattar bl a kontroller och åtgärder av nedpendlade avloppsrör, rensning av organiskt material, isolering, marktäckning, krypgrundsventilation, avfuktning, vattenledningar, mikrobiell påväxt och otätheter. I samband med detta förbättras också arbetsmiljön i krypgrunderna med förstärkt belysning, utrymningsarmaturer och nödbelysning i de fall det behövs. Förvaltning av markreserv Tornberget förvaltar delar av kommunens markreserv på uppdrag av kommunen. Uppdraget består i att förvalta byggnader och kontrakt på ca 25 fastigheter över hela kommunen. Under året har elsäkerheten inventerats i alla dessa fastigheter och Klockargården i Västerhaninge har genomgått en totalupprustning. 20

årsredovisning TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE

årsredovisning TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE årsredovisning 2013 TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Gudö förskola stod klar vid årsskiftet 2013/2014. Det är kommunens första förskola som byggts med passivhusteknik. Passivhus innebär att

Läs mer

T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e

T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e årsredovisning 2012 Tornberget fastighetsförvaltnings AB i Haninge Efter två års byggnation stod äntligen den nya Höglundaskolan i Jordbro klar till årsskiftet 2012/2013. Årsredovisning 2012 VD-kommentar...

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt 1 (5) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1 UNDERHÅLLSPLAN 1. Objekt Föreningen äger och förvaltar fastigheten Briggen 1, Lidingö Stad. Tomten har en areal av 1 920 kvadratmeter och har förutom byggnaden gräsmattor

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

årsredovisning T o r n b e r g e t f a s t i g h e t s f ö r v a l t n i n g s A B i H a n i n g e

årsredovisning T o r n b e r g e t f a s t i g h e t s f ö r v a l t n i n g s A B i H a n i n g e årsredovisning 2009 T o r n b e r g e t f a s t i g h e t s f ö r v a l t n i n g s A B i H a n i n g e Oljepannorna har tagits bort och bergvärmepumpar har installerats i Tungelsta skola och i Syskonstugan

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e

T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e årsredovisning 2011 T o r n b e r g e t f a s t i g h e t s f ö r v a l t n i n g s A B i H a n i n g e Under 2011 slutfördes en grundlig upprustning av Ribbybergsskolan. Bl a har ventilationsanläggning,

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 UPPDRAGSGIVARE Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen Visborgsalle 19 621 81 Visby KONSULT Engma AB Västerhejde Bjärs

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder?

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder? Fukt kontrollmetoder Hur och när ska man göra fuktronder? Vad beror fuktfläcken på? Det har uppstått en missfärgning i taket i en lokal, vi vet inte varför. Hade vi kunnat förebygga den och hur skulle

Läs mer

Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut

Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut Utlåtande 2015:81 RI+VIII (Dnr 112-937/2015) Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Genomförandebeslut Micasa Fastigheter avseende renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7

Genomförandebeslut Micasa Fastigheter avseende renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-26 Ärende 7 Handläggare Stadshus AB: Andreas Jaeger Telefon: 08-508 29 369 SLK: Sverker Henriksson Telefon: 08-508 29 394

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby Lägenheten Fasad Föreningen utvändig målning Medlemmen Entrédörr utvändig målning invändig målning, lås, handtag, invändigt foder, glas, ringklocka, brevinkast Bad /våtrum Kök stammar till lägenheten (ledning

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

Bergvretenskolan och Enöglaskolan

Bergvretenskolan och Enöglaskolan September 2014 Bergvretenskolan och Enöglaskolan Inomhusmiljöutredning Samhällsbyggnadsförvaltningen 24 september 2014 Inomhusmiljöutredning Kommunfullmäktige beslutade om ett styrdokument för lokalförsörjning

Läs mer

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Arne Elmroth Professor em. i Byggnadsfysik Brf. Storuven, Rekorderlig Renovering Åtgärder som genomförts 1. Ny takvåning på en av byggnaderna med energieffektiv

Läs mer

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare www.lyyski.ax E-post: tomas@lyyski.ax maria@lyyski.ax Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare Presentation Bostadshus med stor trevlig tomt i populära Västerkalmare i

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(5) Byggnad 14 Inventeringsdatum 2010-05-03 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder som kan komma att behöva

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

årsredovisning TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE

årsredovisning TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE årsredovisning 2015 TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Under året har ett nytt yrkesgymnasium växt fram söder om Fredrika Bremergymnasiet. Skolverksamheten startar i de nya lokalerna till höstterminen

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER Instrument för miljöstyrning En miljöbedömning ger dig kunskap om dina fastigheters miljöbelastning. Systemet redovisar olika miljönyckeltal

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Systematiskt brandskyddsarbete inom äldreomsorgen i Haninge kommun 18 februari 2009 Systematiskt brandskyddsarbete inom äldreomsorgen i Haninge kommun Bakgrund Enligt Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller anläggningar

Läs mer

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Presentation Moderniserat och helrenoverat bostadshus med något av Villa Villekullakänsla, tillhörande dubbelgarage och

Läs mer

Förstudie inför Signalistens förnyelse av låghusen i Bagartorp Sammanställning av resultat. Modexa AB

Förstudie inför Signalistens förnyelse av låghusen i Bagartorp Sammanställning av resultat. Modexa AB Förstudie inför Signalistens förnyelse av låghusen i Bagartorp Sammanställning av resultat Modexa AB FÖRSTUDIE - SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT 1. Kvantitativ hyresgästundersökning enkät 2. Kvalitativ hyresgästundersökning

Läs mer

Västerlanda. Underhållsplan

Västerlanda. Underhållsplan Västerlanda Underhållsplan Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts of Sweden 126 12 Stockholm Fax: +46 8-555 065 99 E-post: info@scouterna.se 1 Innehållsf

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2014-06-24 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Berg Hackås-Gärde 1:9 Gärde 650, 830 23 Hackås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

ostadshus i Godby, Finström.

ostadshus i Godby, Finström. B ostadshus i Godby, Finström. I-I½plans hus med 5 rum och kök.. Stort fristående garage. Renoveringar utförda från 1997-2007. 2250 m 2 tomt på promenadavstånd till butiker, skola, daghem och idrottsanläggningar

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004 Samverkanshuset Kortfakta Adress: Universitetstorget 4 Anläggninsnummer: J0008029 Byggår: 2004 Arkitekt: Huset är ritat av Peter Jönsson, Arkinova och slut Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Briggen 11, Golfvägen 23, Kevinge, Danderyds kommun. Siewerth Karlsson. Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Briggen 11, Golfvägen 23, Kevinge, Danderyds kommun. Siewerth Karlsson. Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Briggen 11, Golfvägen 23, Kevinge, Danderyds kommun Lagfaren ägare Siewerth Karlsson Uppdragsgivare Siewerth Karlsson Närvarande vid besiktningen Siewerth Karlsson Per Lundman,

Läs mer

Svenska Husbesiktningsgruppen. Porsvägen 418

Svenska Husbesiktningsgruppen. Porsvägen 418 SOLLENTUNA GUNGAN 12 Porsvägen 418 Överlåtelsebesiktning 2015-06-22 Adress Telefon Org nr E-post Bivägen 4 B 08-351222 556610-0169 info@husbesiktningsgruppen.se 19163 Sollentuna INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast Siriusvägen 29 Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2 Område Gatuadress Siriusvägen 29 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Mycket fräsch familjevilla! Löpande renoverad rymlig villa

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun. Inga-Lill Hallberg

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun. Inga-Lill Hallberg 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun Lagfaren ägare Bo Hallberg Inga-Lill Hallberg Uppdragsgivare Bo Hallberg Närvarande vid besiktningen Bo Hallberg Inga-Lill

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR VATTENSKADOR BRF NIPFJÄLLET 10 A. ALLMÄNT Vårt kallvatten levereras av Stockholm vatten och varmvattnet kommer från Fortum till både fjärrvärme och varmvatten i kranarna. All vattenförbrukning faktureras

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Äldrenämnden Förstudie till ombyggnad/tillbyggnad

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN JONEBERG Kvarteret Joneberg ligger på en höjd nära Simrishamns centrum, inbäddat i ett äldre villaområde,

Läs mer

Vi gör inte som alla andra

Vi gör inte som alla andra Vi gör inte som alla andra D. Carnegie & Co gör inte som alla andra istället för att evakuera och renovera hela trapphus eller fastigheter, renoveras lägenhet för lägenhet i takt med den naturliga omflyttningen.

Läs mer

2016 ÅRSREDOVISNING TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE

2016 ÅRSREDOVISNING TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE 2016 ÅRSREDOVISNING TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Innehåll VD har ordet... 4 Objektvis redovisning... 7 Miljö- och kvalitetsarbete...22 Kundnära förvaltning...26 Personalöversikt...29

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Underhållsplan Brf. Ulrika

Underhållsplan Brf. Ulrika Underhållsplan Brf. Ulrika Innehållsförteckning 1. Tidigare underhållsplan... 1-3 2. Fastighetsfakta... 6 3. Byggnadstekniska uppgifter... 6 4. Plan 2013 2020... 6-10 1 1. Tidigare underhållsplan Underhållsplan

Läs mer

STRÖMSBERGS SKOLA Kontaktperson:

STRÖMSBERGS SKOLA Kontaktperson: STRÖMSBERGS SKOLA STRÖMSBERGS SKOLA Fastighet bestående av skol- och förskolebyggnader, gymnastiksal med omklädningsrum och bastu, samt matsalsbyggnad med kök. Pris: Ägare: Adress: 2 450 000 kr Karlskrona

Läs mer

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn N yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn 4 rum och kök, 89,5 m2 i markplan, utgångspris 242.000. 4 rum och kök, 97,0 m2 i våning II, utgångspris 262.000. BAB Svärtan

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Underhållsplan Axet 2

Underhållsplan Axet 2 2004-09-07 A 2 Sid 1 Underhållsplan 2004-2005 Axet 2 Planerade åtgärder Objekt Intervall Status 04/05 05/06(2 år) 06/07 (3 år) 07/08 (4 år) 08/09 (5år) Övrigt Utvändigt Tak Matr 30 Ren 92 Färg 10 Äldre

Läs mer

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar Datum Kontraktsnummer 1(5) Bilagenummer Diarienummer Fastighet Hyresvärd Hyresgäst Adress Rekommendationer om hur gränsdragningslistan

Läs mer

Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg. www.diligentia.se 341 376

Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg. www.diligentia.se 341 376 Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg MILJÖMÄRKT TRYCKSAK www.diligentia.se 341 376 Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna Renovering och modernisering dat 2013-09-12 Helkaklat badrum med möjlighet

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Fastighet Veken 5 Brf Bondegatan 51 Bondegatan 51, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Brf Bondegatan 51 Kv Veken 5 Bondegatan 51 116 33 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015 jobbar med förvaltning, drift, underhålls- och investeringsprojekt för fastigheter inom skola, vård/omsorg samt fritid. Verksamheten omfattas numera

Läs mer

PRO Mjölkudden Notviken och SPF Mjölkudden med ansökan om upplåtelse av Radiomastens förskola. Ärendebeskrivning

PRO Mjölkudden Notviken och SPF Mjölkudden med ansökan om upplåtelse av Radiomastens förskola. Ärendebeskrivning 426 2009 03 26 45 153 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 03 12 72 192 Dnr 2008/825.297 PRO Mjölkudden Notviken och SPF Mjölkudden med ansökan om upplåtelse av Radiomastens förskola Bilaga: Återremiss

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Område Energieffektiv avfuktning Detta informationsblad har tagits fram som en del i s och Sustainable Innovations projekt - Energieffektiva lösningar

Läs mer

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn)

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Administrativa uppgifter Datum: Diarienummer:.. Verksamhetens namn:

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Fjalar 60, Frejavägen 18 A, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Agneta Blom Uppdragsgivare Agneta Blom Närvarande vid besiktningen Agneta Blom Lennart Blom Eva-Karin

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Bilaga 1 1(9) ENEBYBERGS PENSIONÄRSBOSTÄDER. Fastighet: Plogen 11-13, Skrindan 1, Tröskan 22. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden FÖRSTUDIESKEDE

Bilaga 1 1(9) ENEBYBERGS PENSIONÄRSBOSTÄDER. Fastighet: Plogen 11-13, Skrindan 1, Tröskan 22. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden FÖRSTUDIESKEDE Bilaga 1 1(9) PROJEKTPLAN ENEBYBERGS PENSIONÄRSBOSTÄDER Fastighet: Plogen 11-13, Skrindan 1, Tröskan 22 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden FÖRSTUDIESKEDE (Underlag för program) Beslutad 2011-12-15 Tekniska

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättshavaren Uppdaterad i januari 2012 1. Fasader Eventuell rengörning och utvändig målning Gäller vid normalt

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-07-28 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Krokom Aspås-Lien 3:36 Nedre Gräftevägen 10, 835 94 Aspås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer