Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster"

Transkript

1 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar

2 2(48) Innehåll INNEHÅLL INLEDNING Förvaltningsplanens syfte och målgrupp Förvaltningsperiod Begrepp som används i förvaltningsplanen PROGRAMOMRÅDET INVÅNARTJÄNSTER Beskrivning Mål och fokus för Mål, mått och målvärde Strategier Budget ÖVERGRIPANDE AKTIVITETER Integration tjänster Utveckling av uppföljning och analysmetoder Hälsa och livsstil Tillgänglighet, språk och funktionsskillnader Implementering av varumärket 1177 Vårdguiden Gemensamma utbildningsstrategier och metoder e-learning mm Finansieringskällor TJÄNSTER Vårdguiden på webben Beskrivning av tjänsten Nuläge Utmaningar Budget och aktiviteter Leverantörer och samarbetspartners Beroenden UMO.se Beskrivning av tjänsten Nuläge Utmaningar Budget och aktiviteter Leverantörer och samarbetspartners Beroenden Anonyma frågetjänster Beskrivning av tjänsten Nuläge Utmaningar Budget och aktiviteter och samarbetspartners Beroenden Hitta och jämför vård... 24

3 3(48) Beskrivning av tjänsten Nuläge Utmaningar Budget och aktiviteter Leverantörer och samarbetspartners Beroenden Hitta och jämför hjälpmedel Beskrivning av tjänsten Nuläge Utmaningar Förvaltningskostnad Leverantörer och samarbetspartners Beroenden Vårdguiden på telefon (Sjukvårdsrådgivningen) Beskrivning av tjänsten Nuläge Utmaningar Budget och aktiviteter Mina vårdkontakter, 1177 Vårdguidens inloggade tjänster Beskrivning av tjänsten Nuläge Utmaningar Budget och aktiviteter Leverantörer och samarbetspartners Beroenden Appar Nuläge Utmaningar Budget och aktiviteter Leverantörer och samarbetspartners Beroenden Infrastruktur och arkitektur Nuläge Integrationer - Tjänstedomänsförvaltning Tidbokning Nuläge Utmaningar Erbjuden e-tjänst Nuläge Utmaningar Listning Nuläge Utmaningar Formulär Nuläge Utmaningar Remiss Normalisering Stödtjänster Utmaningar Budget och aktiviteter Support Beskrivning av tjänsten... 40

4 4(48) Nuläge Utmaningar Budget och aktiviteter Leverantörer och samarbetspartners Beroenden E-tjänster för stöd och behandling Beskrivning av tjänsten Nuläge Utmaningar Aktiviteter och budget Journalen Beskrivning av tjänsten Budget och aktiviteter PROJEKT UTÖVER VERKSAMHETSPLAN

5 5(48) 1. Inledning 1.1. Förvaltningsplanens syfte och målgrupp Förvaltningsplanen beskriver hur utförarorganisationen (SLL) planerar aktiviteter för att säkerställa leveranserna mot uppdraget i CeHis verksamhetsplan. Verksamhetsplanen styr i sin tur mot landstingens och regionernas gemensamma handlingsplan för e-hälsa I förvaltningsplanen är verksamhetsårets budgetram nedbruten på de viktigaste kostnadsposterna. Utöver budgetramen, som är fastställd av landstingen och regionerna, beskrivs i förvaltningsplanen även uppdrag och projekt som finansieras av externa parter, till exempel Socialdepartementet. Utföraren kommer under året att skapa modeller för kommunsamverkan och sänka trösklarna för kommande projekt. Det finns beredskap för att projekt kan tillkomma under året även om inga är beslutade i dagsläget. I arbetet återanvänds de goda erfarenheterna från kommunsamarbetet inom Prio psyk-projektet. Förvaltningsplanen ska vara förankrad i programstyrgruppen för invånartjänster och godkänd av CeHis för att sedan utgöra underlaget för det årliga kontrakt som skrivs mellan CeHis och utförarorganisationen. Respektive tjänst som beskrivs i förvaltningsplanen tar fram en detaljerad produktionsplan kopplad till budget. Förvaltningsplanen är utförarorganisationens samlade styrdokument för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten. För beställaren CeHis och programstyrgruppen är förvaltningsplanen ett viktigt underlag för styrkort och uppföljning. Om förutsättningar och behov ändras eller om det tillkommer nya uppdrag kan förvaltningsplanen revideras under verksamhetsåret. Större revideringar och beslut av strategisk karaktär ska förankras i programstyrgruppen och godkännas av CeHis Förvaltningsperiod Den period som denna förvaltningsplan omfattar är 1 januari 2014 till 31 december Begrepp som används i förvaltningsplanen Förvaltning; vidmakthållande av driftsatt funktionalitet enligt utlovade avtal.

6 6(48) Förvaltningsutveckling; mindre förändringar för att säkerställa fortsatt vidmakthållande av driftsatt funktionalitet enligt utlovade avtal. Nyutveckling; förändring av tidigare eller ny funktionalitet. 2. Programområdet invånartjänster 2.1. Beskrivning Programområdet består av varumärkena 1177 Vårdguiden och UMO och innehåller kvalitetssäkrade interaktiva tjänster och information i flera kanaler. Inom en del av konceptets tjänster kan användaren vara anonym medan andra enligt lag kräver säker inloggning. Tjänsterna är nationellt samordnade, men flexibla för slutanvändare och beställare. Invånartjänster förpackas i tjänsterna 1177 Vårdguiden på webb, 1177 Vårdguiden på telefon, Anonyma frågetjänster, Mina vårdkontakter, UMO.se, Hitta och jämför vård och externa appar. Uppdraget är att stödja landstingens och regionernas arbete för en god hälsa och vård på lika villkor till hela befolkningen. Individen ska uppfatta invånartjänster som en väl integrerad del i hälso-, sjuk-, tandvårdsoch omsorgsstrukturen. Tjänsterna ska vara av hög kvalitet och bidra till ökad tillgänglighet, delaktighet och handlingsutrymme utifrån individens egen situation. Bilaga 1 Varumärkesplattform, bilaga 2 Konceptet Invånartjänster (inklusive verksamhetsuppdrag) bilaga 3 Mätplan för mål och mått Mål och fokus för 2014 Det viktigaste i utförarens uppdrag är att skapa nytta med de tjänster som erbjuds. Arbetet utgår från CeHis handlingsplan och CeHis verksamhetsplan för I handlingsplanen finns följande mål satta med bäring på invånartjänster: 75 procent av invånarna känner år 2014 till hur man ansluter sig till Mina ehälsotjänster (Mina vårdkontakter). 70 procent av invånarna anser år 2014 att 1177 på internet och telefon är ett bra komplement för kontakt med sin vårdcentral. 50 procent av patienterna har år 2014 möjlighet att ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar via Mina ehälsotjänster (Mina vårdkontakter). 100 procent av invånarna har år 2014 möjlighet att nå delar av sin journalinformation avseende vård enligt hälso- och sjukvårdslagen via

7 7(48) Mina ehälsotjänster (Mina vårdkontakter), integrerat med faktainformation från 1177.se. Målen i handlingsplanen är några år gamla och behöver anpassas till den utveckling som har skett på området. CeHis och dess styrelse kommer därför att revidera handlingsplanen och se över målen. Invånartjänsters programstyrgrupp har tagit fram det här förslaget till omformuleringar: 25 procent av invånarna har ett konto i Mina vårdkontakter. 50 procent av invånarna känner till Mina vårdkontakter. 70 procent av användarna anser att 1177 Vårdguiden är ett bra komplement till ett besök på eller samtal med vårdcentralen. 50 procent av patienterna har möjlighet att ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar via Mina vårdkontakter. 100 procent av invånarna har möjlighet att ta del av delar av sin journalinformation via Mina vårdkontakter, integrerat med faktainformation från 1177 Vårdguiden på webben. För 2013 är målen i handlingsplanen att: 50 procent av invånarna känner till 1177 Vårdguiden råd, information och tjänster på internet och telefon. Ett mål som med draghjälp av höstens lansering verkar bli uppfyllt. 25 procent av invånarna har år 2013 ett konto i Mina vårdkontakter. I oktober 2013 är 15 procent av invånarna anslutna till Mina Vårdkontakter. Allt tyder på att det målet kvarstår även under I verksamhetsplanen för 2014 finns ett antal nyttoeffekter formulerade, de kan sammanfattas i tre övergripande mål: Invånarna får ökat handlingsutrymme och mår bättre. Medaktörer och profession får stöd att genomföra sina uppdrag och utveckla sin verksamhet. Beslutsfattarna och uppdragsgivarna kan nyttja sina resurser mer effektivt och med ökad kvalitet. Under 2014 arbetar invånartjänster särskilt för att infrastruktur och tjänster är konsoliderade och kvaliteten är säkrad. Befintliga tjänster är kända och använda bland invånarna, medaktörer och profession samt beslutsfattare och uppdragsgivare. Under året inleds arbetet med att återanvända tjänster. Utifrån ett givet behov kan tjänster eller delar av tjänster paketeras ihop till en ny produkt som skapar nytta för en specifik målgrupp.

8 8(48) 2.3. Mål, mått och målvärde Målen i CeHis handlingsplan är här samlade som målet ökad användning och omfattar även kännedom, eftersom användning av en tjänst förutsätter kännedom. Konsolideringen av invånartjänsters verksamhet mäts under målen Stabila och effektiva leveranser. Nyttoeffekterna i verksamhetsplanen är sammanfattade i tre övergripande mål utifrån perspektiven invånare, medaktörer och beslutsfattare. För att kunna följa upp målen bättre är det satt ett mått och målvärde till varje mål. I bilaga 3 Mätplan redovisas mätmetoderna. Mål Mått Målvärde 2014 Ökad användning Ökad användning Ökad användning Ökad användning Stabila och effektiva leveranser Stabila och effektiva leveranser Andel av invånarna som känner till och använder Mina vårdkontakter. Andel av användarna som anser att Invånartjänster är ett bra komplement till traditionell kontakt med hälso- och sjukvården. Andel av patienterna som har möjlighet att ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar via Mina vårdkontakter. Andel av invånarna som har möjlighet att via Mina vårdkontakter nå delar av sin journalinformation. Minskade avtalsbundna leverantörskostnader Få och korta avbrott i infrastrukturen 25 procent 70 procent 15 procent 50 procent 10 procent lägre än 2013 < 10 stycken driftsincidenter per tjänst och xx maxtid per incident

9 9(48) Stabila och effektiva leveranser Stabila och effektiva leveranser Invånarna får ökat handlingsutrymme och mår bättre Invånarna får ökat handlingsutrymme och mår bättre. Invånarna får ökat handlingsutrymme och mår bättre. Medaktörer och profession får stöd att genomföra sina uppdrag och utveckla sin verksamhet. Invånarna får ökat handlingsutrymme och mår bättre. Medaktörer och profession får stöd att genomföra sina uppdrag och utveckla sin verksamhet. Användarna känner förtroende för invånartjänsterna och upplever att de är tillgängliga när de behövs De som vänder sig till supporten upplever att de får relevant hjälp inom rimlig tid Andelen användare som upplever att de får den hjälp de behöver Andel användare som fått ökad kunskap om och eller insyn i sin hälsosituation och vårdkontakt samt kan göra aktiva vårdval Användarna/patienterna och vårdpersonalen upplever i hög grad att invånartjänster är ett stöd före, under och efter vårdkontakt Användare och vårdpersonal upplever ökad medverkan och motivation hos patient/användare i samband med och efter vårdkontakt. Detta leder också till ökad vårdkvalitet 85 procent 75 procent 75 procent 80 procent av dem som ställt en fråga eller sökt viss information och fått ett relevant sökresultat 75 procent inom ett specifikt vårdområde/ hälsotjänst 75 procent av dem som har en vårdkontakt (lokal pilot i ett landsting eller inom en vårdenhet/ungdomsm ottagning)

10 10(48) Medaktörer och profession får stöd att genomföra sina uppdrag och utveckla sin verksamhet. Beslutsfattarna och uppdragsgivarna kan nyttja sina resurser mer effektivt och med ökad kvalitet med långsiktighet Medaktörer och profession har genom användning av tjänsterna uppnått effektivare arbetsformer och frigjort resurser inom sin verksamhet Mer effektivt utnyttjande av resurser i vården med ökad kvalitet 75 procent av professionen som använder Mina vårdkontakter Inom utvalda piloter påvisa kostnadsbesparing för det som tjänsten stöder 2.4. Strategier För att nyttoeffekterna och målen ska uppnås finns ett antal strategier som kommer att vara utgångspunkten för genomförandet av verksamheten både på gemensam central och på regional nivå: Användarcentrerad metodik inom Invånartjänster o Införande av användarcentrerad metodik genomgående i verksamheten o Strategisk och systematisk omvärldsbevakning och marknadsanalys samt koppling till forskning o Paketering av tjänster kopplat till målgrupp, behov och situation samt tydliga och starka varumärken o Aktiv marknadsföring o En organisation och processer som förstärker samverkan mellan kanaler, tjänster och infrastruktur o Systematiskt kvalitetsarbete Samarbeta med beställare och utförare av hälso- och sjukvård om hälso- och sjukvårdens utformning o Integration av invånartjänster i hälso- och sjukvården och omsorgen o Flexibelt tjänsteutbud för slutanvändare och beställare med lyhördhet för förutsättningar och kreativa lösningar o Utformning av finansieringsprinciper och finansieringsmodeller o Utveckla samarbetet med de övriga programområdena inom CeHis/Inera

11 11(48) Använda effektmål som utgångpunkt för ledning, styrning och prioritering o Utveckling av former och verktyg för uppföljning och analys Fokus på konsolidering, måttlig men stabil tillväxt o Synergier genom konsolidering och genomgång av tjänsterna, innehåll och infrastruktur o Implementering av den sourcingstrategi som framarbetas under 2013 o Utformning av en utvecklingsstrategi o Resursallokering och kompetensutveckling 2.5. Budget 2014 Den budget som är lagd för 2014 är en ram och under verksamhetsåret kan viss omfördelning av resurser behöva göras mot bakgrund av nya förutsättningar, tillkommande projekt och uppdrag samt utvecklingen av den nya organisationen och nya arbetsprocesser. Större omfördelning av medel ska förankras med CeHis och programstyrgruppen. Den lagda budgeten omfattar en medräknad effektivisering på cirka 10 procent utifrån den sourcingstrategi som utarbetas under Där ambitionen är att göra besparingar i de avtal/uppdrag som ska upphandlas under 2014 samt där förändrade arbetsprocesser ska bidra till effektiviseringen. En lägre kostnad för supporten på cirka 20 procent är även medräknad, vilket kräver en omförhandling av nuvarande supportavtal. Ett arbete som pågår under 2013 i samarbete med Inera. Budgeten ligger ungefär 3 MSEK över budgetramen i Verksamhetsplanen för Denna överskjutande del beräknas finansieras i form av de samordningsvinster som kan skapas för OH-kostnader genom de projekt som tillkommer under planperioden utöver verksamhetsplanen, se vidare kapitel 5. Budget och aktiviteter visas nedbruten per tjänst i ett separat excel-ark som bifogas. Budget enligt verksamhetsplan 2014 (MSEK) Projekt/tjänst Plan 2014 CeHis Särskild finansiering 1177.se 36,0 1,9 Kommentarer Jämför tandvård, Socialdepartementet 1177 Sjukvårdsrådgivningen 30,0 6 RGS webb, Landsting/Region

12 12(48) Mina vårdkontakter 50,0 0,6 UMO 10,0 Anslutning tidbok, Landsting/Region Journal på nätet 5,0 3 Socialdepartementet Summa: ,5 Total budget 142,5 Budget för projekt utöver verksamhetsplan 2014 (MSEK) Projekt/tjänst Särskild finansiering Varav OHkostnader Kommentarer/finansiär Journal på nätet 5,0 0,5 Socialdepartementet Prio psyk del 2 4,5 0,4 SKL E-tjänster för stöd och behandling 14,0 1,4 Socialdepartementet Cancerguiden 0,4 - SKL Hörselnedsättning 2,0 0,2 Socialdepartementet Nationell listningstjänst 0,3 - SKL Info nya patientlagen 4,0 0,4 Socialdepartementet Pilot soc.tjänsten på 1177 Vårdguiden 6,0 0,6 SKL ESS 3,0 0,3 Folkhälsoinstitutet/SMI Summa: 39,2 3,8 3. Övergripande aktiviteter Totalsumman för alla övergripande aktiviteter står för tydlighetens skull nedan, men själva kostnaden tas i respektive delbudget Integration tjänster Invånartjänster strävar mot en närmare integration grafiskt och/eller funktionellt mellan Mina vårdkontakter, 1177 Vårdguiden på webben, UMO.se, 1177 Vårdguiden på telefon, Rådgivningsstödet, Anonyma frågetjänsterna samt Hitta och jämför vård. Syftet är att effektivisera samtidigt som större nytta skapas och en mer samlad användarupplevelse erbjuds. Under 2014 fokuseras integrationsarbetet på att göra det möjligt för fler tjänster att hämta information via nya Hitta och jämför vård. Kostnad: Mina vårdkontakter: 500 t kr, 1177

13 13(48) Vårdguiden på telefon t kr, UMO 100 t kr, pengarna är kopplade till aktiviteter under respektive tjänst. Total kostnad t SEK. Utvecklingen av 1177 Vårdguiden på webben och UMO.se pågår parallellt vilket medför separata kostnader för plattformar. En gemensam plattform har fördelen att tjänsterna kan ta fram funktioner gemensamt till en mindre kostnad. Arbetet inleds med en förstudie som utreder möjligheterna att låta fler tjänster dela samma plattform. Kostnad; 1177 Vårdguiden på webben 350 t SEK, UMO 150 t SEK. Total kostnad 500 t SEK. För att uppfylla målet i CeHis handlingsplan om att journalinformation som nås via Mina vårdkontakter är integrerad med faktainformation från 1177.se krävs flera insatser. Det saknas medel i förvaltningsplanen för detta. Förhoppningsvis kan effektiviseringar skapa visst ekonomiskt utrymme och utöver det är ambitionen att kunna söka externa medel för särskilda projekt eller med koppling till andra projekt Utveckling av uppföljning och analysmetoder Verksamheten behöver skapa än mer effektiva underlag för att följa upp nyttan och effekterna kring användning av invånartjänsterna. Detta bör ske i ett bredare perspektiv med invånartjänsterna väl integrerade i processen för samverkan mellan invånare och vårdgivare. Materialet är en viktig del för effektiv resursprioritering och för den mer långsiktiga strategiska planeringen. Uppföljningen är också central för utveckling och förvaltning av alla invånartjänster. För att datainsamling och analys ska kunna stödja verksamheten och bidra till en jämlik vård för alla invånare behöver en väl sammansatt kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder tillämpas. Detta ger också utrymme för underlag till behovsdriven innovation. För att uppnå bästa resultat ska tidsspannet för undersökningar så långt som möjligt innefatta studier före, under och efter användning av tjänsterna och kontakter med vården. Analyserna ska användas både för att visa på möjligheter och faktiska effekter. Det innebär arbete med statistik, informatik, tekniska förutsättningar, verktyg och modeller för analys. Varje tjänst har olika förutsättningar för effektuppföljning och insatserna blir därför något olika. Initial kostnad 500 t SEK Hälsa och livsstil Trots att det egentligen saknas medel för nyutveckling görs en mindre satsning på hälsa och livsstil. Ett antal självtester för att ändra levnadsvanor har tillkommit från Vårdguiden. Även tjänsten Rökfri har under hösten blivit nationell och kan nu marknadsföras över hela landet. Under året blir också Sluta röka-appen för unga klar. Inom 1177 Vårdguidens redaktion satsar man 500 t SEK på att utveckla hälsomaterial.

14 14(48) 3.4. Tillgänglighet, språk och funktionsskillnader Arbetet med hur tjänsterna görs mer tillgängliga är ett annat prioriterat område. Vilka målgrupper som har svårare att använda tjänsterna och vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka tillgängligheten behöver identifieras. Med hjälp av en gemensam strategi nås en högre effektivitet samtidigt som invånartjänster bidrar i arbetet för en god och jämlik vård till hela befolkningen. Under året tas en ny tjänst fram för att Hitta och jämföra Hjälpmedel. Invånartjänster satsar samtidigt på att ta fram en strategi för ökad tillgänglighet och avsätter 1 procent av respektive budget till detta. Total kostnad t SEK Implementering av varumärket 1177 Vårdguiden För att öka kännedomen och vårda varumärket på både lång och kort sikt krävs en rad aktiviteter under året. Det handlar om; Fortsatt utveckling av strategier kring 1177 Vårdguidens varumärkessystem, namnoch begreppsstruktur samt regionalt/nationellt perspektiv på hur varumärket ska styras, användas och utvecklas. Mätning av hur viktiga målgrupper beskriver 1177 Vårdguiden, samt attityd och förtroende. Extra insatser för att stärka varumärket 1177 Vårdguiden ytterligare efter kampanjmätning och första indikation på kännedom om 1177 Vårdguiden. Koncept- och varumärkesförankring hos dem som jobbar med 1177 Vårdguiden både inom organisationen Invånartjänster och i respektive landsting. Strategi för digitala varumärken/tjänster inom 1177 Vårdguiden (exempelvis appar). Komplettering och utveckling av varumärkesmanualen för 1177 Vårdguiden. Eventuell ny grafisk form på Mina vårdkontakter. Beroende på resultatet av konsekvensutredningen om Mina vårdkontakter som varumärke/begrepp måste mer eller mindre omfattande ändringar göras. Det går i dagsläget inte att skissa på vad det skulle kosta. Dels handlar det om kostnader för ny grafisk form och dels om kostnader för att tekniskt implementera dessa förändringar. Kommunikationskostnader kopplade till förändringen är inte heller inräknade. Total kostnad: t SEK exklusive grafisk ändring av Mina vårdkontakter Gemensamma utbildningsstrategier och metoder e-learning mm Resurser samlas för att ta fram ett gemensamt och uppdaterat användarstöd i form av exempelvis en e-utbildning. Syftet är att ge medaktörer och vårdgivare flexibilitet och autonomi i arbetet med att sprida och förankra kunskap om de olika tjänsternas funktioner, systemförändringar och rekommenderade arbetssätt.

15 15(48) Kostnad fördelad på tjänster; 1177 Vårdguiden på telefon 300 t SEK, Mina vårdkontakter 500 t SEK, Hitta och jämför vård 100 t SEK. Total kostnad 900 t SEK Finansieringskällor Under verksamhetsåret kommer landsting och regioner tillsammans med CeHis att se över principerna för den gemensamma finansieringen. En utgångspunkt är CeHis handlingsplans inriktning mot en tydligare koppling till nyttjandegrad. Utrymmet är litet i årets budget och därför kommer även andra finansieringsformer som Vinnova och EU-stöd att beaktas. 4. Tjänster Vårdguiden på webben Beskrivning av tjänsten 1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se, är hela Sveriges samlingsplats för råd, information, inspiration och e-tjänster för hälsa, vård och tandvård. Man kan ta del av information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar, regler och rättigheter eller ställa en anonym fråga och få ett personligt svar. Här kan man också hitta och jämföra vårdmottagningar och använda e-tjänster via Mina vårdkontakter. Allt innehåll kvalitetssäkras tillsammans med experter från hälso- och sjukvården i hela Sverige. Webbplatsen innehåller ett stort faktamaterial inklusive interaktiva funktioner om sjukdomar, undersökningar, behandlingar, patienträttigheter och läkemedel. Mer målgruppsinriktat material finns samlat i temaområdena Barn och föräldrar, Cancer, Egenvård, Gravid, Hälsa, Kroppen, Psykisk hälsa, Reseråd och vaccinationer, Sex och relationer, Senior, Stroke samt Tandvård. Alla landsting och regioner arbetar med 1177 Vårdguiden på webben genom att skapa och förvalta regionala kapitel och tillägg i nationella artiklar, regionalt anpassade artiklar samt regionala startsidor med nyheter och annan aktuell information. Via tjänsten Hitta och jämför vård hämtas och visas regionala vård- och tandvårdsmottagningar i respektive valt landsting/region.

16 16(48) Nuläge 1177.se hade i oktober cirka 3.5 miljoner besök per månad. Knappt hälften av besöken gjordes via dator och drygt hälften via mobila enheter. Det mobila användandet ökar stadigt. Sammanslagningen med Vårdguiden.se har gett ett tillskott av redaktionellt material och tjänster, vilket innebär omfattande arbete i form av redaktionell bearbetning och kravställning för utveckling av plattformen. Det innebär också behov av nya arbets- och samverkansformer för att effektivisera processer och skapa synergier. Arbetet med att göra webbplatsen helt responsiv ligger i slutfasen. Responsiv design betyder att gränssnittet anpassas beroende på vilken plattform man surfar från. Insatser kvarstår för att tillgängliggöra filmerna i Barnavdelningen och Anatomisk atlas även i mobila medier. Under senaste året har indikationer kommit på att system och servrar inte helt klarar den ökade belastningen. Detta kan bero på ökat antal användare (invånare, redaktörer och granskare) och ökat antal komponenter och applikationer. Situationen blev akut efter omdirigeringen av Vårdguiden.se och utreds under hösten Utmaningar Webbplatsens innehåll I takt med att innehållet på webbplatsen ökar blir det mer krävande att uppdatera det. För att bibehålla en hög medicinsk kvalitet krävs stora insatser när det gäller revideringar under För de texter som även är medicinsk källa till Rådgivningsstödet är detta extra viktigt. Webbplatsens funktionalitet Ökad användning ställer höga krav på webbplatsens stabilitet se fick fler besökare efter att Vårdguiden.se hade släcks. Samtidigt väntas fler redaktionella användare eftersom fler landsting flyttar över hälso- och sjukvårdsinformation till 1177 Vårdguiden på webben. Höstens utredning får visa vilka insatser som krävs för att webbplatsen och dess tjänster ska kunna möta kraven från invånarna och samtidigt utgöra ett bra verktyg för dem som använder sajten i sitt arbete. Arbetsformer och samverkan Behoven av ökad effektivitet ställer krav på förbättrade arbetsprocesser. Ökad användning av webbplatsen av regionala redaktörer ställer större krav på användarstöd och arbetsformer. För att skapa en bra grund för framtida arbete behöver redaktionen lägga mycket kraft på att vidareutveckla arbetsprocesserna. Detta gäller även processen för att återanvända material som redan finns i landstings eller andra intressenters ägo.

17 17(48) Invånarnas beteende och behov Fler besök via mobila enheter ställer krav på webbplatsens fortsatta utveckling av form/design, struktur och navigering. Detta har även inverkan på hur det redaktionella arbetet utformas. Tillgänglighet För att göra webbplatsen mer tillgänglig behöver den personal som arbetar med tjänsten få ökad kunskap om hur man möter behoven hos en målgrupp med stora skillnader i ålder, funktionsförmåga och språkliga förutsättningar. Effektivare plattform Invånartjänster inkluderar också webbplatsen UMO.se och de inloggade tjänsterna inom Mina vårdkontakter. Utvecklingen av tjänsterna pågår parallellt vilket medför separata kostnader för plattformar. En gemensam plattform kan ha fördelen att tjänsterna kan ta fram funktioner gemensamt till en lägre kostnad. Därför behöver det utredas om det är möjligt att låta fler tjänster dela samma plattform. Se även 3.2 och Budget och aktiviteter Arbetet är fokuserat på att konsolidera innehåll, funktion och tekniska lösningar. Reviderings- och granskningsrutiner ses över. Det är också prioriterat att utveckla samverkansformer med landstingen. Viss nyproduktion kopplad till hälsa och livsstil. Budgetram: 26,5 MSEK. För detaljer se bilaga Budget och aktiviteter Leverantörer och samarbetspartners Skribenter, granskare, redaktionsråd Illustratörer, fotografer, medieproducenter Översättningsbyrå Redaktörsnätverket Valtech - Support och utveckling av EPI-server Basefarm Qbrick Beroenden Interna beroenden 1177 Vårdguiden på webben innehåller tjänster och information om andra tjänster vilket påverkar resurser avsatta för webbplatsen genom att dessa behöver presenteras, förklaras och marknadsföras inom webbplatsen. Lanseringar och mätningar kopplade till tjänsterna kräver också redaktionella resurser i form av planering, publicering etc. Aktuella tjänster:

18 18(48) Hitta och jämför vård Anonyma frågetjänster Mina vårdkontakter Inloggning till tjänsten från 1177 Vårdguiden på webben. Kan ha stor påverkan på webbplatsen i och med beslutet om avveckling av varumärket Mina vårdkontakter. Appar (Gravid, BVC, Rökfri m fl) UMO.se gemensam redaktionell process och samstämmigt faktainnehåll, möjlighet till samproduktion samt gemensam plattform Vårdguiden på telefon 1177 Vårdguiden på webben är medicinsk källa till innehållet i Rådgivningsstödet, vilket ställer höga krav på webbplatsens faktainnehåll Vårdguiden på webben är också beroende av externa tjänster: HSA-katalogen för behörigheter till redaktörsverktyg Siths-inloggning Externa e-tjänster

19 19(48) 4.2. UMO.se Beskrivning av tjänsten UMO.se är en webbplats för unga i åldrarna år. UMO.se innehåller information och svar på frågor inom områdena sex, hälsa och relationer. UMO.se ska ha hög tillgänglighet, upplevas inkluderande och enkel att använda för hela målgruppen. UMO.se har ett kvalitetssäkrat och uppdaterat innehåll som ska fungera både för unga och som en kunskapsresurs för professionella som möter unga i sitt arbete när det gäller kvalitetsgranskad, anpassad, uppdaterad och normkritisk information. UMO.se ska vara ett komplement till landets ungdomsmottagningar. UMO arbetar i nära samarbete med de fysiska ungdomsmottagningarna, olika intresseorganisationer och andra aktörer som har unga som målgrupp inom områdena sex, hälsa och relationer. Ett nära och integrerat samarbete med målgruppen är en del i konceptet att skapa innehåll på ungas villkor med hög delaktighet. UMO har för det ändamålet bland annat en panel som stöttar i arbetet med att ta fram nytt innehåll Nuläge UMO.se har i dagsläget drygt sidor, bestående av faktatexter, reportage, tester, bildspel, filmer, berättelser från användarna, frågor och svar, nyheter, bok- och filmtips. UMO.se har närmare en halv miljon besök i månaden. Drygt hälften av besöken sker via mobila plattformar. Det mobila användandet ökar stadigt. Under 2013 togs ett första steg mot responsiv design. Med finansiering från Folkhälsoinstitutet jobbar UMO med att ta fram ett sluta-rökastöd för unga. Tjänsten kommer att erbjudas via en app som lanseras under På uppdrag av Ungdomsstyrelsen har UMO tagit fram nytt innehåll med syfte att förhindra sexuell exploatering av unga. Projektet har bland annat resulterat i sju nya texter, fyra nya bildspel samt egna berättelser på temat från användarna. Under 2013 har innehållet om psykisk hälsa utökats på UMO. Nytt innehåll har tagits fram och i samarbete med UR och Psykologifabriken utvecklades Klara livet, en tjänst för hur man kan må bättre. Under 2013 har ett förberedande arbete gjorts för att integrera tjänsten Hitta vård på UMO.se. Utformningen av tjänsten kan anpassats för målgruppens behov och ett arbete med att få in alla ungdomsmottagningar i HSA har påbörjats. UMO hade en kännedom på 44 procent i målgruppen (2012). Kännedomen bland personal på ungdomsmottagning och i elevhälsa är också hög. 83 procent tipsar om UMO i mötet med unga och 80 procent har letat efter information för egen del och ser UMO som kompetenshöjande.

20 20(48) UMO.se har under året utsetts till årets ungdomsmottagning av Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar, FSUM. Även kampanjen Det bästa stället på nätet när du vill må bättre har vunnit pris Utmaningar UMO ska verka för att öka handlingsutrymmet för unga genom att stödja dem i deras identitetsutveckling och bidra till en högre självkänsla, bättre hälsa och större möjlighet att utveckla sunda relationer. Tillgänglighet UMO arbetar utifrån ett integrerat normkritiskt perspektiv. En bärande idé i UMO:s koncept är att alla unga ska ha samma förutsättningar att få tillgång till innehållet på sajten. För att göra webbplatsen ännu mer tillgänglig för en bred målgrupp som innehåller stora spann vad gäller ålder, funktionalitet, språkliga förutsättningar med mera, behöver kunskapen ökas bland dem som jobbar med UMO. Webbplatsen behöver också vara tekniskt tillgänglig för att fler besökare ska kunna använda den. Regionalisering av UMO Det finns en efterfrågan från landsting och regioner om att kunna tillgängliggöra lokal och regional information på UMO.se. För att kunna tillmötesgå den efterfrågan behöver först en behovs- och målgruppsanalys göras. Anpassning till nya beteendemönster Att besöken från mobila plattformar (mobiltelefoner och surfplattor) ökar ställer högre krav på UMO:s mobila gränssnitt. Under 2013 togs ett första steg mot ett responsivt gränssnitt. För att kunna fullfölja utvecklingen av ett responsivt gränssnitt krävs att resurser avsätts för utveckling även under Plattform Krav på att UMO.se, 1177 Vårdguiden på webben och Mina vårdkontakter ska närma sig varandra funktionellt har framförs. I dagsläget ligger UMO och 1177 på olika plattformar vilket resulterar i att ingen teknisk samutveckling kan göras och inga vinster kan dras vid teknisk utveckling inom de olika tjänsterna. Krav på att regionalt innehåll ska kunna tillgängliggöras på UMO kräver också anpassningar av plattformen. En förstudie tillsätts. Se även 3.2 och Kännedom om Mina vårdkontakter i målgruppen För att möta kravet på att 75 procent i UMO:s målgrupp ska känna till hur man loggar in i Mina vårdkontakter behöver UMO göra ett förarbete tillsammans med ungdomsmottagningarna och målgruppen. Målet med förarbetet bör vara att se hur många

Förvaltningsplan för UMO

Förvaltningsplan för UMO Förvaltningsplan för UMO Verksamhetsåret 2013 Förvaltningsobjekt UMO Beställare Center för ehälsa i samverkan Programansvarig Invånartjänster Sofie Zetterström Utförare Uppdragstagare Bilagor Ellen Hyttsten

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Uppdraget för invånartjänster är att stödja alla landstingen och regionernas olika mål med hälso- och sjukvården samt stödja samverkan med omsorgen.

Uppdraget för invånartjänster är att stödja alla landstingen och regionernas olika mål med hälso- och sjukvården samt stödja samverkan med omsorgen. Invånartjänster Budskap Det är smart och effektivt att erbjuda e-hälsotjänster via våra starka varumärken 1177 Vårdguiden och UMO Det är möjligt att effektivisera och skapa nya nyttor samtidigt E-hälsoresan

Läs mer

Ledningsstrukturen för ehälsa

Ledningsstrukturen för ehälsa Ledningsstrukturen för ehälsa Nationella ledningsgruppen Inera och andra utförare Invånare Privata vårdgivare Invånartjänster Vårdpersonal Omsorgspersonal Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen

Läs mer

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten.

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten. Diagnos och delaktighet Använd 1177.se i mötet med patienten. Använd 1177.se i mötet med patienten Det är mycket som ska förmedlas i mötet med patienten. Patienten ska kunna förstå informationen, vara

Läs mer

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben 1177 Vårdguiden på webben Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård Marie-Louise Elebring, kommunikationsenheten 20160914 1177 Vårdguiden på webben Region Östergötlands

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 P 12 1 (6) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kim Nordlander Patrik Hansson Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden Ärendebeskrivning I ärendet föreslås

Läs mer

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Konferens nikola.nu 2014-10-23 Innehåll 1. Om projektet 2. Hjälpmedelsdatabas 3. Tema hjälpmedel 4. När projektet är slut OM PROJEKTET ehälsa och Strategisk IT Bakgrund

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Förvaltningsplan för 1177 Sjukvårdsrådgivningen

Förvaltningsplan för 1177 Sjukvårdsrådgivningen för Verksamhetsåret 2013 Förvaltningsobjekt Beställare Center för ehälsa i samverkan Programansvarig Invånartjänster Sofie Zetterström Utförare Inera AB Uppdragstagare Bilagor Ellen Hyttsten Sid 1/15 Innehåll

Läs mer

Webbstrategi

Webbstrategi Landstingets kansli Informationsavdelningen Sven-Åke Svensson Landstingets ledningsgrupp Webbstrategi 2013-2015 Webbstrategin är Landstingets långsiktiga inriktning för all kommunikation via Internet beskriver

Läs mer

Guide till Tema Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden

Guide till Tema Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden Guide till Tema Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden Tema Hjälpmedel publiceras 3 juni på 1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se. Guiden visar hur en besökare kan navigera från startsidan på 1177.se till specifik

Läs mer

Vårdguiden och det nationella samarbetet kring invånartjänster

Vårdguiden och det nationella samarbetet kring invånartjänster HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-02-15 p 5 1 (9) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kim Nordlander Vårdguiden och det nationella samarbetet kring invånartjänster Ärendebeskrivning I ärendet

Läs mer

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan Johan Assarsson, tf vd Bakgrund 1998 Sjunet initieras av sju landsting för att få säkrare datakommunikation mellan

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa 2013-2018 Åke Rosandher Center för ehälsa CeHis roll och uppdrag Koordinerar landstingens och regionernas ehälsosamarbete Regleras i avtal mellan

Läs mer

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar Vision» är det självklara valet när man vill ha information, kunskap och tjänster inom hälso- och sjukvård.» upplevs av allmänheten som enkel, användbar och pålitlig.» förbättrar, tillsammans med landsting/regioner

Läs mer

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. April 2016 Sprint 8

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. April 2016 Sprint 8 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status April 2016 Sprint 8 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Det finns nu förslag på övergripande koncept och utvecklingsstrategi

Läs mer

Nationell ehälsa. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster

Nationell ehälsa. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster Nationell ehälsa Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster Nationella strategin för ehälsa inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga Ska ha enkel tillgång till allsidig information

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

Video- och distansmöte Handlingsplan

Video- och distansmöte Handlingsplan 1 (7) Video- och distansmöte Handlingsplan 2013-2018 Utveckling av vård på distans, videobaserade tjänster och tjänsten Video- och distansmöte 2 (7) Innehåll 1 Syftet med handlingsplanen... 4 2 Övergripande

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort Högkostnadskort och frikort administreras sedan länge med olika lösningar i landstingen, trots att högkostnadsskyddet gäller nationellt. När några landsting nu har övergått från pappersbaserad till elektronisk

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Förvaltningsplan för Nationella Hjälplinjen

Förvaltningsplan för Nationella Hjälplinjen Förvaltningsplan för Nationella Hjälplinjen FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Nationella Hjälplinjen Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Johan Assarsson Sid 1/8 1. Uppdrag och period...

Läs mer

Hitta och jämför vård 2.0 Genomförande av strategi - steg 1 & 2 Mål och aktuell status. Oktober 2016 Sprint 13,14,15

Hitta och jämför vård 2.0 Genomförande av strategi - steg 1 & 2 Mål och aktuell status. Oktober 2016 Sprint 13,14,15 Hitta och jämför vård 2.0 Genomförande av strategi - steg 1 & 2 Mål och aktuell status Oktober 2016 Sprint 13,14,15 Utvecklingsprojektet - Hitta och jämför vård 2.0 Målbilden för tjänsten Hitta vård på

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Hitta och jämför vård 2.0 Genomförande av strategi - steg 1 & 2 Mål och aktuell status. Augusti 2016 Sprint 11 och 12

Hitta och jämför vård 2.0 Genomförande av strategi - steg 1 & 2 Mål och aktuell status. Augusti 2016 Sprint 11 och 12 Hitta och jämför vård 2.0 Genomförande av strategi - steg 1 & 2 Mål och aktuell status Hitta och jämför vård 2.0 Det finns nu förslag på övergripande koncept och utvecklingsstrategi för tjänsten Hitta

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet ehälsa nytta och näring ehälsa nytta och näring Förord I Sverige finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen med hjälp av moderna

Läs mer

Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet

Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet Vårdguidens grunduppdrag Avsändare för den övergripande informationen om hälsa, vård och omsorg för invånarna i Stockholms län Den första ingången till vården,

Läs mer

Vårdhändelser. Bakgrund och övergripande nytta

Vårdhändelser. Bakgrund och övergripande nytta Vårdhändelser Bakgrund och övergripande nytta Upplägg Bakomliggande behov Övergripande nytta Kort om det praktiska Invånartjänsters mål ur tre perspektiv Behov Styrning ställer krav på våra e-hälsotjänster

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. Februari/Mars 2016 Sprint 6 och 7

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. Februari/Mars 2016 Sprint 6 och 7 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status Februari/Mars 2016 Sprint 6 och 7 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Det finns nu förslag på övergripande koncept och utvecklingsstrategi

Läs mer

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. November 2015

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. November 2015 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status November 2015 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Det finns nu förslag på övergripande koncept och utvecklingsstrategi för tjänsten

Läs mer

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Tjänsteplattformen Utförare Inera AB Ansvarig Uppdragstagare Bilagor Anders Bergman/Jessica Nord Johan Assarsson 0 Sid 1/11 1.

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster

Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster FÖRSLAG 1(20) Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. December 2015 Januari 2016

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. December 2015 Januari 2016 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status December 2015 Januari 2016 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Det finns nu förslag på övergripande koncept och utvecklingsstrategi

Läs mer

Hitta och jämför vård 2.0 Genomförande av strategi - steg 1 & 2 Mål och aktuell status. Juni 2016 Sprint 10

Hitta och jämför vård 2.0 Genomförande av strategi - steg 1 & 2 Mål och aktuell status. Juni 2016 Sprint 10 Hitta och jämför vård 2.0 Genomförande av strategi - steg 1 & 2 Mål och aktuell status Juni 2016 Sprint 10 Hitta och jämför vård 2.0 Det finns nu förslag på övergripande koncept och utvecklingsstrategi

Läs mer

Nationellt utvecklingsarbete kring valfrihetsinformation i hälso- och sjukvård

Nationellt utvecklingsarbete kring valfrihetsinformation i hälso- och sjukvård Nationellt utvecklingsarbete kring valfrihetsinformation i hälso- och sjukvård Sofia Tullberg Projektledare Sveriges Kommuner och Landsting 8 april 2014 kl. 14.00-14.30 Innehållsförteckning Bakgrund Sammanhang,

Läs mer

Ökad patientdialog med digitala formulär

Ökad patientdialog med digitala formulär Ökad patientdialog med digitala formulär Nationell Handlingsplan 2013-2018 Målbild 2018 Ökad medverkan från individen, smartare e-hälsotjänster och samarbete över organisationsgränser Individen Kunna nå

Läs mer

Ny e-hälsovision, vad händer nu?

Ny e-hälsovision, vad händer nu? Ny e-hälsovision, vad händer nu? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Jean-Luc af Geijerstam, utredare ehälsomyndigheten Sofie Zetterström, vice vd Inera Visionen År 2025 ska Sverige vara bäst

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera Nya NPÖ Möte i Göteborg 2014-10-07 Tomas Ahl Inera Journal- och läkemedelstjänster Historik (juni 2013-juli 2014) 1/1 1992? ÄDELREFORMEN Tomas Ahl Inera Tomas Ahl Inera Juni 2013.. Min Journal på nätet

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra?

Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra? Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra? Sofie Zetterström, vice vd Inera Eva Leach, chef Avdelning Invånartjänster ehälsomyndigheten 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter)

Läs mer

Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård!

Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård! Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård! Det behövs en nationell satsning på en gemensam plattform som möjliggör att kunskaps- och beslutsstöd på

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 0(12) Verksamhetsplan 2013 För gemensam utveckling av ehälsa inom Region Halland Rydmarker Solweig, Hälso- och sjukvårdsutveckling 2012-11-06 1 (12) Inledning Verksamhetsplanen för 2013 för Region Halland

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Status Region Skåne och 3R Beslut i regionstyrelsen Vision och målbild Upphandling ehälsa & mhälsa pilotprojekt Inera och Vårdguiden 1177 ehälsa i RS 2017 NPÖ Sammanträde

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

Invånartjänster 1177 Vårdguiden Förvaltning och Support. Carl-Gunnar Höglund

Invånartjänster 1177 Vårdguiden Förvaltning och Support. Carl-Gunnar Höglund Invånartjänster 1177 Vårdguiden Förvaltning och Support 150421 Carl-Gunnar Höglund Förvaltning och Support uppdrag Upprätthålla förmåga, skalbarhet och proaktivitet (genom användnings- och tekniknära förvaltning),

Läs mer

Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet

Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet Internetbaserat stöd & behandling Övergång från pilot till verksamhet Nyutveckling stöd & behandling

Läs mer

Så arbetar vi med ehälsa för våra invånare i Region Östergötland

Så arbetar vi med ehälsa för våra invånare i Region Östergötland Så arbetar vi med ehälsa för våra invånare i 1177.se 1177 vårdguidens e-tjänster ehälsodag, 15-11-06, Monica Bravell, Ulrika M Johansson, Astrid Trautsch och Anna Byléhn Agenda Varför arbetar vi med e-tjänster?

Läs mer

Ett år med nya 1177.se Emma Lennestål Inera AB / 1177.se

Ett år med nya 1177.se Emma Lennestål Inera AB / 1177.se Ett år med nya 1177.se Emma Lennestål Inera AB / 1177.se Sida 1 Ett av Sveriges viktigaste nummer Sida 2 Målet och visionen: 1177 det självklara numret för råd om vård på samma sätt som 112 är numret för

Läs mer

IT forum - kommuner och landsting i Stockholmsregionen

IT forum - kommuner och landsting i Stockholmsregionen IT forum - kommuner och landsting i Stockholmsregionen Seminarium 5:2 Föreläsare Karin Bengtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum karin.bengtsson@nacka.se En väg in till Vård och omsorg IT forum -

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Vad krävs för att få fart på webbtidbokning?

Vad krävs för att få fart på webbtidbokning? Vad krävs för att få fart på webbtidbokning? Vad krävs för att få fart på webbtidbokning? Fredrik Sargren, Region Jönköpings län Maria Brunefjäll, Region Halland Vad innebär webbtidbok? Låt invånarna själva

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Presentation av den tekniska lösningen

Presentation av den tekniska lösningen Presentation av den tekniska lösningen Bakgrund & uppdrag Syfte Förutsättningar för att nå målet Kommande pilottester Film som visar gränssnitten Arkitekturen Tidplan Teknisk utveckling Anette Cederberg

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

ehälsa i Region Skåne

ehälsa i Region Skåne ehälsa i Region Skåne RS beslut 2016-2020 Strategi för ehälsa RD beslut Handlingsplan 2016 NPÖ Hälsa på plats Vision för e-hälsa i Region Skåne e-hälsa ska bidra till de nya lösningar och arbetssätt som

Läs mer

Ledningsstrukturen för ehälsa

Ledningsstrukturen för ehälsa Ledningsstrukturen för ehälsa Nationella ledningsgruppen Inera och andra utförare Invånare Privata vårdgivare Invånartjänster Vårdpersonal Omsorgspersonal Sveriges Kommuner och Landsting SKL/ Center för

Läs mer

Nationell samverkan 1177 vårdguiden på telefon Förslag - målbild för 1177 Vårdguiden på telefon 2021

Nationell samverkan 1177 vårdguiden på telefon Förslag - målbild för 1177 Vårdguiden på telefon 2021 Bilaga 1. Nationell samverkan 1177 vårdguiden på telefon Förslag - målbild för 1177 Vårdguiden på telefon 2021 Stockholm, 2016-09-01 Förslag - målbild för 1177 Vårdguiden på telefon 2021 1. Inledning Inom

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning?

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? 70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? Maria Brunefjäll, Region Halland Fredrik Sargren, Region Jönköpings

Läs mer

Inera AB en organisation för samverkan inom digitaliseringsområdet. 23 november 2016 VD Johan Assarsson

Inera AB en organisation för samverkan inom digitaliseringsområdet. 23 november 2016 VD Johan Assarsson Inera AB en organisation för samverkan inom digitaliseringsområdet 23 november 2016 VD Johan Assarsson johan.assarsson@inera.se Digitaliseringens ekosystem Överstatliga och internationella organisationer

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Grundläggande ehälsa. Märit Säker, utvecklingsledare

Grundläggande ehälsa. Märit Säker, utvecklingsledare 1 Grundläggande ehälsa Märit Säker, utvecklingsledare 2 Grundläggande ehälsa Vad är ehälsa Var hittar man information? - Insidan - Uppdragsguiden - Vårdguiden/ Mina vårdkontakter - WHO information på olika

Läs mer

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014 Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare September 2014 Bakgrund Under 2011 genomförde Inera förstudien Din journal på nätet. Invånares, patienters och närståendes förväntningar och behov av

Läs mer

Det finns en enkel väg till vården =

Det finns en enkel väg till vården = Det finns en enkel väg till vården = Mina vårdkontakter är en flexibel e-tjänst och hanteras av samma personal som du möter vid besök på din mottagning = Här finns Mina vårdkontakter Stockholm, Västra

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Förvaltningsplan för Sjunet

Förvaltningsplan för Sjunet Förvaltningsplan för Sjunet FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Sjunet Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Lars Öberg Johan Assarsson Sid 1/8 1. Objektbeskrivning...

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (4) HSN 2017-0302 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Bilaga 1:2 till Del 1 Allmänna villkor IT Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva verksamhet inom Vårdval i Landstinget i Värmland Gäller för år 2017 2016-11-30,

Läs mer

Kliniskt kunskapsstöd i Region Jönköpings län. Staffan Ekedahl Distriktsläkare Faktakoordinator

Kliniskt kunskapsstöd i Region Jönköpings län. Staffan Ekedahl Distriktsläkare Faktakoordinator Kliniskt kunskapsstöd i Region Jönköpings län Staffan Ekedahl Distriktsläkare Faktakoordinator Regionens utmaning Medarbetares behov av kunskap från olika nivåer: Arbetsplatsens instruktioner Organisationens

Läs mer

Projektdirektiv. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet

Projektdirektiv. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Projekt- / förstudiedirektiv *Projekt Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet *Projektägare Maria Dalemar *Projektledare Lina Jacobsson Projektstyrgrupp

Läs mer

1177 Vårdguiden i framtiden

1177 Vårdguiden i framtiden 1177 Vårdguiden i framtiden Maria Ekendahl, programledare, Inera Program Nya 1177 Vårdguiden 2017-09-11 Maria Ekendahl maria.ekendahl@inera.se Programmets vision 1177 Vårdguiden, som redan är ett mycket

Läs mer

Välkomna till Dialogmöte 23/ Avdelning för Digitalisering och IT

Välkomna till Dialogmöte 23/ Avdelning för Digitalisering och IT Välkomna till Dialogmöte 23/5-2017 Avdelning för Digitalisering och IT Agenda 17.00-17.05 Introduktion - Isabel Nilsson, Leveransansvarig privata vårdgivare 17.05-17.30 Information om nya IT-organisationen

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

De nya e-hälsotjänsterna som underlättar patientens egen planering och frigör resurser i vården

De nya e-hälsotjänsterna som underlättar patientens egen planering och frigör resurser i vården E-hälsa De nya e-hälsotjänsterna som underlättar patientens egen planering och frigör resurser i vården Elisabeth Johansson och Helena Pellnor informationsavdelningen, Landstinget i Jönköpings län Webbtidbok

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider

VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider 2014-09-15 Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider Emma Pihl, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör ehälsodag 2014-09-15 En digital värld

Läs mer

Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på telefon Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon

Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på telefon Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på telefon Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon Mellan Inera och Kund Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER...

Läs mer

Varumärkesbyte e-tjänster. Senast uppdaterad

Varumärkesbyte e-tjänster. Senast uppdaterad Varumärkesbyte e-tjänster Senast uppdaterad 150818 Bakgrund Redan 2012 togs ett beslut om att Mina vårdkontakter som eget varumärke skulle tas bort och att de inloggade tjänsterna som finns idag i Mina

Läs mer

Först lite om Myndigheten för delaktighet

Först lite om Myndigheten för delaktighet Först lite om Myndigheten för delaktighet Den 1 maj bildas Myndigheten för delaktighet (Mfd) Den bildas av Handisam och de delar av Hjälpmedelsinstitutet som bedöms vara statliga Verksamheter som inte

Läs mer