Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster"

Transkript

1 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar

2 2(48) Innehåll INNEHÅLL INLEDNING Förvaltningsplanens syfte och målgrupp Förvaltningsperiod Begrepp som används i förvaltningsplanen PROGRAMOMRÅDET INVÅNARTJÄNSTER Beskrivning Mål och fokus för Mål, mått och målvärde Strategier Budget ÖVERGRIPANDE AKTIVITETER Integration tjänster Utveckling av uppföljning och analysmetoder Hälsa och livsstil Tillgänglighet, språk och funktionsskillnader Implementering av varumärket 1177 Vårdguiden Gemensamma utbildningsstrategier och metoder e-learning mm Finansieringskällor TJÄNSTER Vårdguiden på webben Beskrivning av tjänsten Nuläge Utmaningar Budget och aktiviteter Leverantörer och samarbetspartners Beroenden UMO.se Beskrivning av tjänsten Nuläge Utmaningar Budget och aktiviteter Leverantörer och samarbetspartners Beroenden Anonyma frågetjänster Beskrivning av tjänsten Nuläge Utmaningar Budget och aktiviteter och samarbetspartners Beroenden Hitta och jämför vård... 24

3 3(48) Beskrivning av tjänsten Nuläge Utmaningar Budget och aktiviteter Leverantörer och samarbetspartners Beroenden Hitta och jämför hjälpmedel Beskrivning av tjänsten Nuläge Utmaningar Förvaltningskostnad Leverantörer och samarbetspartners Beroenden Vårdguiden på telefon (Sjukvårdsrådgivningen) Beskrivning av tjänsten Nuläge Utmaningar Budget och aktiviteter Mina vårdkontakter, 1177 Vårdguidens inloggade tjänster Beskrivning av tjänsten Nuläge Utmaningar Budget och aktiviteter Leverantörer och samarbetspartners Beroenden Appar Nuläge Utmaningar Budget och aktiviteter Leverantörer och samarbetspartners Beroenden Infrastruktur och arkitektur Nuläge Integrationer - Tjänstedomänsförvaltning Tidbokning Nuläge Utmaningar Erbjuden e-tjänst Nuläge Utmaningar Listning Nuläge Utmaningar Formulär Nuläge Utmaningar Remiss Normalisering Stödtjänster Utmaningar Budget och aktiviteter Support Beskrivning av tjänsten... 40

4 4(48) Nuläge Utmaningar Budget och aktiviteter Leverantörer och samarbetspartners Beroenden E-tjänster för stöd och behandling Beskrivning av tjänsten Nuläge Utmaningar Aktiviteter och budget Journalen Beskrivning av tjänsten Budget och aktiviteter PROJEKT UTÖVER VERKSAMHETSPLAN

5 5(48) 1. Inledning 1.1. Förvaltningsplanens syfte och målgrupp Förvaltningsplanen beskriver hur utförarorganisationen (SLL) planerar aktiviteter för att säkerställa leveranserna mot uppdraget i CeHis verksamhetsplan. Verksamhetsplanen styr i sin tur mot landstingens och regionernas gemensamma handlingsplan för e-hälsa I förvaltningsplanen är verksamhetsårets budgetram nedbruten på de viktigaste kostnadsposterna. Utöver budgetramen, som är fastställd av landstingen och regionerna, beskrivs i förvaltningsplanen även uppdrag och projekt som finansieras av externa parter, till exempel Socialdepartementet. Utföraren kommer under året att skapa modeller för kommunsamverkan och sänka trösklarna för kommande projekt. Det finns beredskap för att projekt kan tillkomma under året även om inga är beslutade i dagsläget. I arbetet återanvänds de goda erfarenheterna från kommunsamarbetet inom Prio psyk-projektet. Förvaltningsplanen ska vara förankrad i programstyrgruppen för invånartjänster och godkänd av CeHis för att sedan utgöra underlaget för det årliga kontrakt som skrivs mellan CeHis och utförarorganisationen. Respektive tjänst som beskrivs i förvaltningsplanen tar fram en detaljerad produktionsplan kopplad till budget. Förvaltningsplanen är utförarorganisationens samlade styrdokument för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten. För beställaren CeHis och programstyrgruppen är förvaltningsplanen ett viktigt underlag för styrkort och uppföljning. Om förutsättningar och behov ändras eller om det tillkommer nya uppdrag kan förvaltningsplanen revideras under verksamhetsåret. Större revideringar och beslut av strategisk karaktär ska förankras i programstyrgruppen och godkännas av CeHis Förvaltningsperiod Den period som denna förvaltningsplan omfattar är 1 januari 2014 till 31 december Begrepp som används i förvaltningsplanen Förvaltning; vidmakthållande av driftsatt funktionalitet enligt utlovade avtal.

6 6(48) Förvaltningsutveckling; mindre förändringar för att säkerställa fortsatt vidmakthållande av driftsatt funktionalitet enligt utlovade avtal. Nyutveckling; förändring av tidigare eller ny funktionalitet. 2. Programområdet invånartjänster 2.1. Beskrivning Programområdet består av varumärkena 1177 Vårdguiden och UMO och innehåller kvalitetssäkrade interaktiva tjänster och information i flera kanaler. Inom en del av konceptets tjänster kan användaren vara anonym medan andra enligt lag kräver säker inloggning. Tjänsterna är nationellt samordnade, men flexibla för slutanvändare och beställare. Invånartjänster förpackas i tjänsterna 1177 Vårdguiden på webb, 1177 Vårdguiden på telefon, Anonyma frågetjänster, Mina vårdkontakter, UMO.se, Hitta och jämför vård och externa appar. Uppdraget är att stödja landstingens och regionernas arbete för en god hälsa och vård på lika villkor till hela befolkningen. Individen ska uppfatta invånartjänster som en väl integrerad del i hälso-, sjuk-, tandvårdsoch omsorgsstrukturen. Tjänsterna ska vara av hög kvalitet och bidra till ökad tillgänglighet, delaktighet och handlingsutrymme utifrån individens egen situation. Bilaga 1 Varumärkesplattform, bilaga 2 Konceptet Invånartjänster (inklusive verksamhetsuppdrag) bilaga 3 Mätplan för mål och mått Mål och fokus för 2014 Det viktigaste i utförarens uppdrag är att skapa nytta med de tjänster som erbjuds. Arbetet utgår från CeHis handlingsplan och CeHis verksamhetsplan för I handlingsplanen finns följande mål satta med bäring på invånartjänster: 75 procent av invånarna känner år 2014 till hur man ansluter sig till Mina ehälsotjänster (Mina vårdkontakter). 70 procent av invånarna anser år 2014 att 1177 på internet och telefon är ett bra komplement för kontakt med sin vårdcentral. 50 procent av patienterna har år 2014 möjlighet att ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar via Mina ehälsotjänster (Mina vårdkontakter). 100 procent av invånarna har år 2014 möjlighet att nå delar av sin journalinformation avseende vård enligt hälso- och sjukvårdslagen via

7 7(48) Mina ehälsotjänster (Mina vårdkontakter), integrerat med faktainformation från 1177.se. Målen i handlingsplanen är några år gamla och behöver anpassas till den utveckling som har skett på området. CeHis och dess styrelse kommer därför att revidera handlingsplanen och se över målen. Invånartjänsters programstyrgrupp har tagit fram det här förslaget till omformuleringar: 25 procent av invånarna har ett konto i Mina vårdkontakter. 50 procent av invånarna känner till Mina vårdkontakter. 70 procent av användarna anser att 1177 Vårdguiden är ett bra komplement till ett besök på eller samtal med vårdcentralen. 50 procent av patienterna har möjlighet att ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar via Mina vårdkontakter. 100 procent av invånarna har möjlighet att ta del av delar av sin journalinformation via Mina vårdkontakter, integrerat med faktainformation från 1177 Vårdguiden på webben. För 2013 är målen i handlingsplanen att: 50 procent av invånarna känner till 1177 Vårdguiden råd, information och tjänster på internet och telefon. Ett mål som med draghjälp av höstens lansering verkar bli uppfyllt. 25 procent av invånarna har år 2013 ett konto i Mina vårdkontakter. I oktober 2013 är 15 procent av invånarna anslutna till Mina Vårdkontakter. Allt tyder på att det målet kvarstår även under I verksamhetsplanen för 2014 finns ett antal nyttoeffekter formulerade, de kan sammanfattas i tre övergripande mål: Invånarna får ökat handlingsutrymme och mår bättre. Medaktörer och profession får stöd att genomföra sina uppdrag och utveckla sin verksamhet. Beslutsfattarna och uppdragsgivarna kan nyttja sina resurser mer effektivt och med ökad kvalitet. Under 2014 arbetar invånartjänster särskilt för att infrastruktur och tjänster är konsoliderade och kvaliteten är säkrad. Befintliga tjänster är kända och använda bland invånarna, medaktörer och profession samt beslutsfattare och uppdragsgivare. Under året inleds arbetet med att återanvända tjänster. Utifrån ett givet behov kan tjänster eller delar av tjänster paketeras ihop till en ny produkt som skapar nytta för en specifik målgrupp.

8 8(48) 2.3. Mål, mått och målvärde Målen i CeHis handlingsplan är här samlade som målet ökad användning och omfattar även kännedom, eftersom användning av en tjänst förutsätter kännedom. Konsolideringen av invånartjänsters verksamhet mäts under målen Stabila och effektiva leveranser. Nyttoeffekterna i verksamhetsplanen är sammanfattade i tre övergripande mål utifrån perspektiven invånare, medaktörer och beslutsfattare. För att kunna följa upp målen bättre är det satt ett mått och målvärde till varje mål. I bilaga 3 Mätplan redovisas mätmetoderna. Mål Mått Målvärde 2014 Ökad användning Ökad användning Ökad användning Ökad användning Stabila och effektiva leveranser Stabila och effektiva leveranser Andel av invånarna som känner till och använder Mina vårdkontakter. Andel av användarna som anser att Invånartjänster är ett bra komplement till traditionell kontakt med hälso- och sjukvården. Andel av patienterna som har möjlighet att ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar via Mina vårdkontakter. Andel av invånarna som har möjlighet att via Mina vårdkontakter nå delar av sin journalinformation. Minskade avtalsbundna leverantörskostnader Få och korta avbrott i infrastrukturen 25 procent 70 procent 15 procent 50 procent 10 procent lägre än 2013 < 10 stycken driftsincidenter per tjänst och xx maxtid per incident

9 9(48) Stabila och effektiva leveranser Stabila och effektiva leveranser Invånarna får ökat handlingsutrymme och mår bättre Invånarna får ökat handlingsutrymme och mår bättre. Invånarna får ökat handlingsutrymme och mår bättre. Medaktörer och profession får stöd att genomföra sina uppdrag och utveckla sin verksamhet. Invånarna får ökat handlingsutrymme och mår bättre. Medaktörer och profession får stöd att genomföra sina uppdrag och utveckla sin verksamhet. Användarna känner förtroende för invånartjänsterna och upplever att de är tillgängliga när de behövs De som vänder sig till supporten upplever att de får relevant hjälp inom rimlig tid Andelen användare som upplever att de får den hjälp de behöver Andel användare som fått ökad kunskap om och eller insyn i sin hälsosituation och vårdkontakt samt kan göra aktiva vårdval Användarna/patienterna och vårdpersonalen upplever i hög grad att invånartjänster är ett stöd före, under och efter vårdkontakt Användare och vårdpersonal upplever ökad medverkan och motivation hos patient/användare i samband med och efter vårdkontakt. Detta leder också till ökad vårdkvalitet 85 procent 75 procent 75 procent 80 procent av dem som ställt en fråga eller sökt viss information och fått ett relevant sökresultat 75 procent inom ett specifikt vårdområde/ hälsotjänst 75 procent av dem som har en vårdkontakt (lokal pilot i ett landsting eller inom en vårdenhet/ungdomsm ottagning)

10 10(48) Medaktörer och profession får stöd att genomföra sina uppdrag och utveckla sin verksamhet. Beslutsfattarna och uppdragsgivarna kan nyttja sina resurser mer effektivt och med ökad kvalitet med långsiktighet Medaktörer och profession har genom användning av tjänsterna uppnått effektivare arbetsformer och frigjort resurser inom sin verksamhet Mer effektivt utnyttjande av resurser i vården med ökad kvalitet 75 procent av professionen som använder Mina vårdkontakter Inom utvalda piloter påvisa kostnadsbesparing för det som tjänsten stöder 2.4. Strategier För att nyttoeffekterna och målen ska uppnås finns ett antal strategier som kommer att vara utgångspunkten för genomförandet av verksamheten både på gemensam central och på regional nivå: Användarcentrerad metodik inom Invånartjänster o Införande av användarcentrerad metodik genomgående i verksamheten o Strategisk och systematisk omvärldsbevakning och marknadsanalys samt koppling till forskning o Paketering av tjänster kopplat till målgrupp, behov och situation samt tydliga och starka varumärken o Aktiv marknadsföring o En organisation och processer som förstärker samverkan mellan kanaler, tjänster och infrastruktur o Systematiskt kvalitetsarbete Samarbeta med beställare och utförare av hälso- och sjukvård om hälso- och sjukvårdens utformning o Integration av invånartjänster i hälso- och sjukvården och omsorgen o Flexibelt tjänsteutbud för slutanvändare och beställare med lyhördhet för förutsättningar och kreativa lösningar o Utformning av finansieringsprinciper och finansieringsmodeller o Utveckla samarbetet med de övriga programområdena inom CeHis/Inera

11 11(48) Använda effektmål som utgångpunkt för ledning, styrning och prioritering o Utveckling av former och verktyg för uppföljning och analys Fokus på konsolidering, måttlig men stabil tillväxt o Synergier genom konsolidering och genomgång av tjänsterna, innehåll och infrastruktur o Implementering av den sourcingstrategi som framarbetas under 2013 o Utformning av en utvecklingsstrategi o Resursallokering och kompetensutveckling 2.5. Budget 2014 Den budget som är lagd för 2014 är en ram och under verksamhetsåret kan viss omfördelning av resurser behöva göras mot bakgrund av nya förutsättningar, tillkommande projekt och uppdrag samt utvecklingen av den nya organisationen och nya arbetsprocesser. Större omfördelning av medel ska förankras med CeHis och programstyrgruppen. Den lagda budgeten omfattar en medräknad effektivisering på cirka 10 procent utifrån den sourcingstrategi som utarbetas under Där ambitionen är att göra besparingar i de avtal/uppdrag som ska upphandlas under 2014 samt där förändrade arbetsprocesser ska bidra till effektiviseringen. En lägre kostnad för supporten på cirka 20 procent är även medräknad, vilket kräver en omförhandling av nuvarande supportavtal. Ett arbete som pågår under 2013 i samarbete med Inera. Budgeten ligger ungefär 3 MSEK över budgetramen i Verksamhetsplanen för Denna överskjutande del beräknas finansieras i form av de samordningsvinster som kan skapas för OH-kostnader genom de projekt som tillkommer under planperioden utöver verksamhetsplanen, se vidare kapitel 5. Budget och aktiviteter visas nedbruten per tjänst i ett separat excel-ark som bifogas. Budget enligt verksamhetsplan 2014 (MSEK) Projekt/tjänst Plan 2014 CeHis Särskild finansiering 1177.se 36,0 1,9 Kommentarer Jämför tandvård, Socialdepartementet 1177 Sjukvårdsrådgivningen 30,0 6 RGS webb, Landsting/Region

12 12(48) Mina vårdkontakter 50,0 0,6 UMO 10,0 Anslutning tidbok, Landsting/Region Journal på nätet 5,0 3 Socialdepartementet Summa: ,5 Total budget 142,5 Budget för projekt utöver verksamhetsplan 2014 (MSEK) Projekt/tjänst Särskild finansiering Varav OHkostnader Kommentarer/finansiär Journal på nätet 5,0 0,5 Socialdepartementet Prio psyk del 2 4,5 0,4 SKL E-tjänster för stöd och behandling 14,0 1,4 Socialdepartementet Cancerguiden 0,4 - SKL Hörselnedsättning 2,0 0,2 Socialdepartementet Nationell listningstjänst 0,3 - SKL Info nya patientlagen 4,0 0,4 Socialdepartementet Pilot soc.tjänsten på 1177 Vårdguiden 6,0 0,6 SKL ESS 3,0 0,3 Folkhälsoinstitutet/SMI Summa: 39,2 3,8 3. Övergripande aktiviteter Totalsumman för alla övergripande aktiviteter står för tydlighetens skull nedan, men själva kostnaden tas i respektive delbudget Integration tjänster Invånartjänster strävar mot en närmare integration grafiskt och/eller funktionellt mellan Mina vårdkontakter, 1177 Vårdguiden på webben, UMO.se, 1177 Vårdguiden på telefon, Rådgivningsstödet, Anonyma frågetjänsterna samt Hitta och jämför vård. Syftet är att effektivisera samtidigt som större nytta skapas och en mer samlad användarupplevelse erbjuds. Under 2014 fokuseras integrationsarbetet på att göra det möjligt för fler tjänster att hämta information via nya Hitta och jämför vård. Kostnad: Mina vårdkontakter: 500 t kr, 1177

13 13(48) Vårdguiden på telefon t kr, UMO 100 t kr, pengarna är kopplade till aktiviteter under respektive tjänst. Total kostnad t SEK. Utvecklingen av 1177 Vårdguiden på webben och UMO.se pågår parallellt vilket medför separata kostnader för plattformar. En gemensam plattform har fördelen att tjänsterna kan ta fram funktioner gemensamt till en mindre kostnad. Arbetet inleds med en förstudie som utreder möjligheterna att låta fler tjänster dela samma plattform. Kostnad; 1177 Vårdguiden på webben 350 t SEK, UMO 150 t SEK. Total kostnad 500 t SEK. För att uppfylla målet i CeHis handlingsplan om att journalinformation som nås via Mina vårdkontakter är integrerad med faktainformation från 1177.se krävs flera insatser. Det saknas medel i förvaltningsplanen för detta. Förhoppningsvis kan effektiviseringar skapa visst ekonomiskt utrymme och utöver det är ambitionen att kunna söka externa medel för särskilda projekt eller med koppling till andra projekt Utveckling av uppföljning och analysmetoder Verksamheten behöver skapa än mer effektiva underlag för att följa upp nyttan och effekterna kring användning av invånartjänsterna. Detta bör ske i ett bredare perspektiv med invånartjänsterna väl integrerade i processen för samverkan mellan invånare och vårdgivare. Materialet är en viktig del för effektiv resursprioritering och för den mer långsiktiga strategiska planeringen. Uppföljningen är också central för utveckling och förvaltning av alla invånartjänster. För att datainsamling och analys ska kunna stödja verksamheten och bidra till en jämlik vård för alla invånare behöver en väl sammansatt kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder tillämpas. Detta ger också utrymme för underlag till behovsdriven innovation. För att uppnå bästa resultat ska tidsspannet för undersökningar så långt som möjligt innefatta studier före, under och efter användning av tjänsterna och kontakter med vården. Analyserna ska användas både för att visa på möjligheter och faktiska effekter. Det innebär arbete med statistik, informatik, tekniska förutsättningar, verktyg och modeller för analys. Varje tjänst har olika förutsättningar för effektuppföljning och insatserna blir därför något olika. Initial kostnad 500 t SEK Hälsa och livsstil Trots att det egentligen saknas medel för nyutveckling görs en mindre satsning på hälsa och livsstil. Ett antal självtester för att ändra levnadsvanor har tillkommit från Vårdguiden. Även tjänsten Rökfri har under hösten blivit nationell och kan nu marknadsföras över hela landet. Under året blir också Sluta röka-appen för unga klar. Inom 1177 Vårdguidens redaktion satsar man 500 t SEK på att utveckla hälsomaterial.

14 14(48) 3.4. Tillgänglighet, språk och funktionsskillnader Arbetet med hur tjänsterna görs mer tillgängliga är ett annat prioriterat område. Vilka målgrupper som har svårare att använda tjänsterna och vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka tillgängligheten behöver identifieras. Med hjälp av en gemensam strategi nås en högre effektivitet samtidigt som invånartjänster bidrar i arbetet för en god och jämlik vård till hela befolkningen. Under året tas en ny tjänst fram för att Hitta och jämföra Hjälpmedel. Invånartjänster satsar samtidigt på att ta fram en strategi för ökad tillgänglighet och avsätter 1 procent av respektive budget till detta. Total kostnad t SEK Implementering av varumärket 1177 Vårdguiden För att öka kännedomen och vårda varumärket på både lång och kort sikt krävs en rad aktiviteter under året. Det handlar om; Fortsatt utveckling av strategier kring 1177 Vårdguidens varumärkessystem, namnoch begreppsstruktur samt regionalt/nationellt perspektiv på hur varumärket ska styras, användas och utvecklas. Mätning av hur viktiga målgrupper beskriver 1177 Vårdguiden, samt attityd och förtroende. Extra insatser för att stärka varumärket 1177 Vårdguiden ytterligare efter kampanjmätning och första indikation på kännedom om 1177 Vårdguiden. Koncept- och varumärkesförankring hos dem som jobbar med 1177 Vårdguiden både inom organisationen Invånartjänster och i respektive landsting. Strategi för digitala varumärken/tjänster inom 1177 Vårdguiden (exempelvis appar). Komplettering och utveckling av varumärkesmanualen för 1177 Vårdguiden. Eventuell ny grafisk form på Mina vårdkontakter. Beroende på resultatet av konsekvensutredningen om Mina vårdkontakter som varumärke/begrepp måste mer eller mindre omfattande ändringar göras. Det går i dagsläget inte att skissa på vad det skulle kosta. Dels handlar det om kostnader för ny grafisk form och dels om kostnader för att tekniskt implementera dessa förändringar. Kommunikationskostnader kopplade till förändringen är inte heller inräknade. Total kostnad: t SEK exklusive grafisk ändring av Mina vårdkontakter Gemensamma utbildningsstrategier och metoder e-learning mm Resurser samlas för att ta fram ett gemensamt och uppdaterat användarstöd i form av exempelvis en e-utbildning. Syftet är att ge medaktörer och vårdgivare flexibilitet och autonomi i arbetet med att sprida och förankra kunskap om de olika tjänsternas funktioner, systemförändringar och rekommenderade arbetssätt.

15 15(48) Kostnad fördelad på tjänster; 1177 Vårdguiden på telefon 300 t SEK, Mina vårdkontakter 500 t SEK, Hitta och jämför vård 100 t SEK. Total kostnad 900 t SEK Finansieringskällor Under verksamhetsåret kommer landsting och regioner tillsammans med CeHis att se över principerna för den gemensamma finansieringen. En utgångspunkt är CeHis handlingsplans inriktning mot en tydligare koppling till nyttjandegrad. Utrymmet är litet i årets budget och därför kommer även andra finansieringsformer som Vinnova och EU-stöd att beaktas. 4. Tjänster Vårdguiden på webben Beskrivning av tjänsten 1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se, är hela Sveriges samlingsplats för råd, information, inspiration och e-tjänster för hälsa, vård och tandvård. Man kan ta del av information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar, regler och rättigheter eller ställa en anonym fråga och få ett personligt svar. Här kan man också hitta och jämföra vårdmottagningar och använda e-tjänster via Mina vårdkontakter. Allt innehåll kvalitetssäkras tillsammans med experter från hälso- och sjukvården i hela Sverige. Webbplatsen innehåller ett stort faktamaterial inklusive interaktiva funktioner om sjukdomar, undersökningar, behandlingar, patienträttigheter och läkemedel. Mer målgruppsinriktat material finns samlat i temaområdena Barn och föräldrar, Cancer, Egenvård, Gravid, Hälsa, Kroppen, Psykisk hälsa, Reseråd och vaccinationer, Sex och relationer, Senior, Stroke samt Tandvård. Alla landsting och regioner arbetar med 1177 Vårdguiden på webben genom att skapa och förvalta regionala kapitel och tillägg i nationella artiklar, regionalt anpassade artiklar samt regionala startsidor med nyheter och annan aktuell information. Via tjänsten Hitta och jämför vård hämtas och visas regionala vård- och tandvårdsmottagningar i respektive valt landsting/region.

16 16(48) Nuläge 1177.se hade i oktober cirka 3.5 miljoner besök per månad. Knappt hälften av besöken gjordes via dator och drygt hälften via mobila enheter. Det mobila användandet ökar stadigt. Sammanslagningen med Vårdguiden.se har gett ett tillskott av redaktionellt material och tjänster, vilket innebär omfattande arbete i form av redaktionell bearbetning och kravställning för utveckling av plattformen. Det innebär också behov av nya arbets- och samverkansformer för att effektivisera processer och skapa synergier. Arbetet med att göra webbplatsen helt responsiv ligger i slutfasen. Responsiv design betyder att gränssnittet anpassas beroende på vilken plattform man surfar från. Insatser kvarstår för att tillgängliggöra filmerna i Barnavdelningen och Anatomisk atlas även i mobila medier. Under senaste året har indikationer kommit på att system och servrar inte helt klarar den ökade belastningen. Detta kan bero på ökat antal användare (invånare, redaktörer och granskare) och ökat antal komponenter och applikationer. Situationen blev akut efter omdirigeringen av Vårdguiden.se och utreds under hösten Utmaningar Webbplatsens innehåll I takt med att innehållet på webbplatsen ökar blir det mer krävande att uppdatera det. För att bibehålla en hög medicinsk kvalitet krävs stora insatser när det gäller revideringar under För de texter som även är medicinsk källa till Rådgivningsstödet är detta extra viktigt. Webbplatsens funktionalitet Ökad användning ställer höga krav på webbplatsens stabilitet se fick fler besökare efter att Vårdguiden.se hade släcks. Samtidigt väntas fler redaktionella användare eftersom fler landsting flyttar över hälso- och sjukvårdsinformation till 1177 Vårdguiden på webben. Höstens utredning får visa vilka insatser som krävs för att webbplatsen och dess tjänster ska kunna möta kraven från invånarna och samtidigt utgöra ett bra verktyg för dem som använder sajten i sitt arbete. Arbetsformer och samverkan Behoven av ökad effektivitet ställer krav på förbättrade arbetsprocesser. Ökad användning av webbplatsen av regionala redaktörer ställer större krav på användarstöd och arbetsformer. För att skapa en bra grund för framtida arbete behöver redaktionen lägga mycket kraft på att vidareutveckla arbetsprocesserna. Detta gäller även processen för att återanvända material som redan finns i landstings eller andra intressenters ägo.

17 17(48) Invånarnas beteende och behov Fler besök via mobila enheter ställer krav på webbplatsens fortsatta utveckling av form/design, struktur och navigering. Detta har även inverkan på hur det redaktionella arbetet utformas. Tillgänglighet För att göra webbplatsen mer tillgänglig behöver den personal som arbetar med tjänsten få ökad kunskap om hur man möter behoven hos en målgrupp med stora skillnader i ålder, funktionsförmåga och språkliga förutsättningar. Effektivare plattform Invånartjänster inkluderar också webbplatsen UMO.se och de inloggade tjänsterna inom Mina vårdkontakter. Utvecklingen av tjänsterna pågår parallellt vilket medför separata kostnader för plattformar. En gemensam plattform kan ha fördelen att tjänsterna kan ta fram funktioner gemensamt till en lägre kostnad. Därför behöver det utredas om det är möjligt att låta fler tjänster dela samma plattform. Se även 3.2 och Budget och aktiviteter Arbetet är fokuserat på att konsolidera innehåll, funktion och tekniska lösningar. Reviderings- och granskningsrutiner ses över. Det är också prioriterat att utveckla samverkansformer med landstingen. Viss nyproduktion kopplad till hälsa och livsstil. Budgetram: 26,5 MSEK. För detaljer se bilaga Budget och aktiviteter Leverantörer och samarbetspartners Skribenter, granskare, redaktionsråd Illustratörer, fotografer, medieproducenter Översättningsbyrå Redaktörsnätverket Valtech - Support och utveckling av EPI-server Basefarm Qbrick Beroenden Interna beroenden 1177 Vårdguiden på webben innehåller tjänster och information om andra tjänster vilket påverkar resurser avsatta för webbplatsen genom att dessa behöver presenteras, förklaras och marknadsföras inom webbplatsen. Lanseringar och mätningar kopplade till tjänsterna kräver också redaktionella resurser i form av planering, publicering etc. Aktuella tjänster:

18 18(48) Hitta och jämför vård Anonyma frågetjänster Mina vårdkontakter Inloggning till tjänsten från 1177 Vårdguiden på webben. Kan ha stor påverkan på webbplatsen i och med beslutet om avveckling av varumärket Mina vårdkontakter. Appar (Gravid, BVC, Rökfri m fl) UMO.se gemensam redaktionell process och samstämmigt faktainnehåll, möjlighet till samproduktion samt gemensam plattform Vårdguiden på telefon 1177 Vårdguiden på webben är medicinsk källa till innehållet i Rådgivningsstödet, vilket ställer höga krav på webbplatsens faktainnehåll Vårdguiden på webben är också beroende av externa tjänster: HSA-katalogen för behörigheter till redaktörsverktyg Siths-inloggning Externa e-tjänster

19 19(48) 4.2. UMO.se Beskrivning av tjänsten UMO.se är en webbplats för unga i åldrarna år. UMO.se innehåller information och svar på frågor inom områdena sex, hälsa och relationer. UMO.se ska ha hög tillgänglighet, upplevas inkluderande och enkel att använda för hela målgruppen. UMO.se har ett kvalitetssäkrat och uppdaterat innehåll som ska fungera både för unga och som en kunskapsresurs för professionella som möter unga i sitt arbete när det gäller kvalitetsgranskad, anpassad, uppdaterad och normkritisk information. UMO.se ska vara ett komplement till landets ungdomsmottagningar. UMO arbetar i nära samarbete med de fysiska ungdomsmottagningarna, olika intresseorganisationer och andra aktörer som har unga som målgrupp inom områdena sex, hälsa och relationer. Ett nära och integrerat samarbete med målgruppen är en del i konceptet att skapa innehåll på ungas villkor med hög delaktighet. UMO har för det ändamålet bland annat en panel som stöttar i arbetet med att ta fram nytt innehåll Nuläge UMO.se har i dagsläget drygt sidor, bestående av faktatexter, reportage, tester, bildspel, filmer, berättelser från användarna, frågor och svar, nyheter, bok- och filmtips. UMO.se har närmare en halv miljon besök i månaden. Drygt hälften av besöken sker via mobila plattformar. Det mobila användandet ökar stadigt. Under 2013 togs ett första steg mot responsiv design. Med finansiering från Folkhälsoinstitutet jobbar UMO med att ta fram ett sluta-rökastöd för unga. Tjänsten kommer att erbjudas via en app som lanseras under På uppdrag av Ungdomsstyrelsen har UMO tagit fram nytt innehåll med syfte att förhindra sexuell exploatering av unga. Projektet har bland annat resulterat i sju nya texter, fyra nya bildspel samt egna berättelser på temat från användarna. Under 2013 har innehållet om psykisk hälsa utökats på UMO. Nytt innehåll har tagits fram och i samarbete med UR och Psykologifabriken utvecklades Klara livet, en tjänst för hur man kan må bättre. Under 2013 har ett förberedande arbete gjorts för att integrera tjänsten Hitta vård på UMO.se. Utformningen av tjänsten kan anpassats för målgruppens behov och ett arbete med att få in alla ungdomsmottagningar i HSA har påbörjats. UMO hade en kännedom på 44 procent i målgruppen (2012). Kännedomen bland personal på ungdomsmottagning och i elevhälsa är också hög. 83 procent tipsar om UMO i mötet med unga och 80 procent har letat efter information för egen del och ser UMO som kompetenshöjande.

20 20(48) UMO.se har under året utsetts till årets ungdomsmottagning av Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar, FSUM. Även kampanjen Det bästa stället på nätet när du vill må bättre har vunnit pris Utmaningar UMO ska verka för att öka handlingsutrymmet för unga genom att stödja dem i deras identitetsutveckling och bidra till en högre självkänsla, bättre hälsa och större möjlighet att utveckla sunda relationer. Tillgänglighet UMO arbetar utifrån ett integrerat normkritiskt perspektiv. En bärande idé i UMO:s koncept är att alla unga ska ha samma förutsättningar att få tillgång till innehållet på sajten. För att göra webbplatsen ännu mer tillgänglig för en bred målgrupp som innehåller stora spann vad gäller ålder, funktionalitet, språkliga förutsättningar med mera, behöver kunskapen ökas bland dem som jobbar med UMO. Webbplatsen behöver också vara tekniskt tillgänglig för att fler besökare ska kunna använda den. Regionalisering av UMO Det finns en efterfrågan från landsting och regioner om att kunna tillgängliggöra lokal och regional information på UMO.se. För att kunna tillmötesgå den efterfrågan behöver först en behovs- och målgruppsanalys göras. Anpassning till nya beteendemönster Att besöken från mobila plattformar (mobiltelefoner och surfplattor) ökar ställer högre krav på UMO:s mobila gränssnitt. Under 2013 togs ett första steg mot ett responsivt gränssnitt. För att kunna fullfölja utvecklingen av ett responsivt gränssnitt krävs att resurser avsätts för utveckling även under Plattform Krav på att UMO.se, 1177 Vårdguiden på webben och Mina vårdkontakter ska närma sig varandra funktionellt har framförs. I dagsläget ligger UMO och 1177 på olika plattformar vilket resulterar i att ingen teknisk samutveckling kan göras och inga vinster kan dras vid teknisk utveckling inom de olika tjänsterna. Krav på att regionalt innehåll ska kunna tillgängliggöras på UMO kräver också anpassningar av plattformen. En förstudie tillsätts. Se även 3.2 och Kännedom om Mina vårdkontakter i målgruppen För att möta kravet på att 75 procent i UMO:s målgrupp ska känna till hur man loggar in i Mina vårdkontakter behöver UMO göra ett förarbete tillsammans med ungdomsmottagningarna och målgruppen. Målet med förarbetet bör vara att se hur många

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Hitta och jämför hjälpmedel

Hitta och jämför hjälpmedel Hitta och jämför hjälpmedel Avrapportering från utredningsfas, 4 april 2013 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och beskrivning av uppdraget... 3 1.2 Om rapporten... 4 1.3 Angreppssätt för kravarbetet... 4

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Åke Dahlberg

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge VINNOVA Rapport VR 2011:04 Hälsa genom e ehälsorapporten 2010 förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt Christina Johannesson & Monica Winge Titel: Hälsa genom e - ehälsorapporten 2010 Författare : Christina

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer