Verksamhetsplan 2015 Version Verksamhetsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015

2 1. Inledning Sammanfattning och ekonomi Bakgrund Övergripande inriktning Fokusområden Säkerställa infrastruktur Öka användningen för ökad nytta Kommunikation och dialog Fastställa finansieringsmodell Mål Strategier för invånartjänster Ansvar i landsting och regioner... 7 Sid 1/12

3 1. Inledning 1.1 Sammanfattning och ekonomi Landsting och regioner har genom tecknat Samverkansavtal, augusti 2013, beslutat sig för att samverka och samarbeta avseende gemensamma IT-tjänster. Kostnaderna för detta fördelas mellan landsting och regioner i förhållande till invånarantal. Den solidariska finansieringen har de senaste åren varit oförändrad med index-uppräkning med index LPIK exklusive läkemedel från SKL och föreslås så förbli även för år Ramen för den solidariska finansieringen (exkl extern finansiering från stat och kommuner) beräknas 2015 uppgå till 400 MKR. Extern finansiering beräknas till ca 100 MKR. Landstingens gemensamma medel Fördelningen av landstingens solidariska medel har fördelats utifrån följande principer: Alla landsting och regioner (utom Stockholms läns landsting) har i januari 2013, tecknat ett separat avtal med Stockholms läns landsting om att invånartjänster utförs till ett årligt belopp om 131 tkr fram till år Minimal kostnad för drift och förvaltning av förvaltningsobjekten. Ingen eller ringa utveckling inom förvaltningen. Av rättsliga skäl nödvändiga upphandlingar. Generell kraftfull neddragning Finansiering utanför landstingens gemensamma medel Det finns vissa tjänster som innefattas i den gemensamma e-hälsoportföljen som finansieras av landsting och regioner, men utom ramen för den solidariska finansieringen. Sedan tidigare finansieras exempelvis Eira och eklient på detta sätt. Nationella hjälplinjen har riskerat nedläggning sedan den statliga finansieringen upphört. Landstingsdirektörerna har beslutat att finansiera verksamheten under 2015 utanför ramen. Tre nya tjänster står klara 2015 vars utveckling helt eller till del finansierats av statliga medel, där landsting och regioner nu tar över betalningsansvaret. Dessa tre är; Sammanhållen Vaccinationsinformation, E-tjänster för stöd och behandling samt Hitta och jämför hjälpmedel. För Hitta och jämför hjälpmedel har landsting och regioner redan tidigare haft kostnader för Hinfo, som nu blir ersatt. Tjänsterna Händelseanalys NITHA samt Video- och distansmöte föreslås finansieras utanför ram, med prissättning enligt förslag till ny finansieringsmodell. För detta krävs tecknade av tjänsteavtal med respektive huvudman. Extern finansiering: Den statliga finansieringen är i princip säkerställd, men bygger naturligtvis på att leveranser sker enligt uppsatta mål. Den kommunala finansieringen är inte lika säkrad, utan där pågår förhandlingar med SKL. Den stora problematiken handlar om hur kommuner ska involveras i styrning vid Sid 2/12

4 utveckling och förvaltning av gemensamma tjänster inom e-hälsa, och hur de ska vara med och dela på kostnaderna för tjänsterna. Se tabell i slutet av dokumentet. 1.2 Bakgrund Inera har uppdraget att koordinera landstingens och regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder. I uppdraget ingår att samverka med övriga aktörer inom området; kommuner regeringen, myndigheter, privata vårdgivare, FoU och ideella organisationer samt marknadens aktörer. Arbetet med verksamhetsplanen har bedrivits i samarbete med landsting och regioner som ansvarar för att innehållet i verksamhetsplanen är förankrat och efterfrågat i verksamheten. För att koordinera och samordna den nationella e-hälsoportföljen har ett Programkontor etablerats på Inera. Programkontoret arbetar enligt en fastställd Beställningsprocess, för att välja ut, prioritera och starta projekt. Input är förslag och idéer och output är en lista med beslutade och prioriterad projekt som ska ingå i den gemensamma nationella e-hälsoportföljen. För ärendeberedning har ett utvecklingsråd etablerats. Utvecklingsrådet bereder underlag och idéer kring nya utvecklingsinsatser utifrån fastställda kriterier, söker synergier och återanvändningsbarhet, identifierar beroenden och påverkan på infrastrukturen samt föreslår fortsatt hantering av utvecklingsidéer. Förankring sker med landsting och regioner genom Ineras Programråd. 2. Övergripande inriktning Verksamhetsplanen för 2015 ska ge en samlad bild av landstings och regioners gemensamma e- hälsoinitiativ och beskriva de viktigaste prioriteringarna för det kommande året. Målbilden i handlingsplanen för ger utgångspunkterna för gjorda prioriteringar. Alla delar i verksamheten, alla aktiviteter som genomförs, bidrar till helheten och till måluppfyllelsen direkt eller indirekt. Med denna verksamhetsplan som utgångspunkt görs förvaltningsobjekt- och utvecklingsprojektens planering för året. 2.1 Fokusområden 2015 Inera har i samarbete med strategiskt råd och samtliga programstyrgrupper identifierat fyra övergripande fokusområden. Fokusområden för 2015 är att säkerställa infrastrukturen, att öka användningen av nyttoskapande tjänster, att marknadsföra och kommunicera samt att tydliggöra finansieringsmodellen Säkerställa infrastruktur För att kunna dela information och få nytta i vardagen genom e-hälsotjänster, krävs en stabil och väl fungerande gemensam teknisk infrastruktur med god tillgänglighet. De senaste åren har nödvändiga utveckling- och vidareutvecklingsinsatser av olika anledningar fått stå tillbaka till förmån för budgetsatsningar inom andra områden. Det har fört med sig att infrastrukturen idag befinner sig i ett läge där de krav som ställs på den inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Generellt för Sid 3/12

5 infrastrukturområdet gäller därför att det måste ske en tydlig satsning för att förstärka och vidareutveckla den nationellt gemensamma infrastrukturen så att stabilitet, prestanda och tillgänglighet ska kunna upprätthållas. Det mest prioriterade området under året är därför att säkerställa att infrastrukturen fortsätter att drivas med fokus på säkerhet, tillgänglighet och prestanda. Detta innebär: Säkra gemensam infrastruktur och tydliggöra kravställning till vårdgivarna för lokal följsamhet Fortsatt fokus på standardiserade lösningar/tjänstekontrakt Fokus kommer vara att utreda och tydliggöra kraven, identifiera förändringsbehov rörande infrastrukturen och arbeta mot måluppfyllnad Öka användningen för ökad nytta En första förutsättning för få ut nytta och uppnå effekterna av den potential som finns av en e- hälsotjänst är rimligen att tjänsten används. För att e-hälsotjänster ska få en ökad användning krävs i sin tur en ökad anslutningstakt, incitament för att skapa anslutning och kvalitet i landstingens anslutningar. En viktig uppgift är att skapa transparens och tydliga processer för beställningsarbete i form av en väl genomtänkt beredningsprocess inom ramen för Ineras programkontor. Här finns en överblick över alla initiativ och uppföljning av att nyttoeffekter uppnås. Några delar som är viktiga för effekthemtagning är: Tydligare planer för effekthemtagning för varje tjänst Fokus på breddinförande av tjänster med störst effekt Stärka upp arbetet med kostnads- och nyttoanalys i beredningen av nya initiativ Transparent och tydlig prioritering så att resurser används optimalt Stimulering och stöd för anslutningsarbete Kommunikation och dialog Ökade insatser för kommunikation och dialog är en av våra viktigaste uppgifter inför och under E-hälsotjänsterna ska paketeras och beskrivas på ett sätt som skapar förståelse och engagemang. Utgångspunkt är nyttoperspektivet där vi undviker tekniska begrepp. Framtida möjligheter beskrivs om vad vi kan åstadkomma med rätt förutsättningar och finansiering. Trovärdiga kostnads- och nyttoanalyser ska tas fram för att visa på både nytta och kostnader för gemensamma tjänster. Måluppfyllelse ska publiceras kontinuerligt, exempelvis täckningsgrad, nyttjandegrad och kundnöjdhet. Det blir underlag för dialog, lärande och förbättringar. Beslut ur ett helhetsperspektiv underlättas. Idag levererar endast invånartjänster paketerad månadsstatistik. Vi måste göra tydligt vad som är nationellt ansvar respektive vårdgivaransvar. Att ansluta sig till och införa en e-hälsotjänst är ofta ett stort arbete vars omfattning underskattas. Det är viktigt att en nära dialog med landsting och regioner kommer tillstånd, både för att säkerställa att rätt satsningar görs inom ramen för det gemensamma arbetet, men också för att inhämta synpunkter och ständigt förbättra det som redan har levererats. Det är av största vikt att de gemensamma initiativen kommer från verkliga behov i landstingens och regionernas verksamhet, vilket även skapar en efterfrågan på att ansluta sig till tjänsterna. Sid 4/12

6 2.1.4 Fastställa finansieringsmodell Landsting och regioner finansierar de gemensamma insatserna solidariskt utifrån befolkningsmängd. Inera fakturerar dessa kostnader kvartalsvis. Utöver landstingen och regionernas finansiering tillkommer riktade medel från staten, avsedda för specifika insatser samt finansiering från kommunerna och övriga intressenter. Fördelningen av 2014 års finansiering motsvarar ungefär 75% från landstingen, 20% från staten och 5% från övrigt. E-hälsoutvecklingen kräver omfattande omställningsinvesteringar under hela perioden fram till och med Samtidigt minskar utrymmet i den gemensamma budgeten för utvecklingsprojekt beroende på ökade drifts- och förvaltningskostnader. Under 2015 återstår inget utrymme för nyutveckling om inte genomgripande effektiviseringar och alternativa modeller för finansiering genomförs. En ny finansieringsmodell som är en kombination av helt eller delvis skalbara faktorer och som återspeglar samtliga intressenters möjligheter att utnyttja tjänsten, respektive deras faktiska nyttjande av tjänsten ska beslutas och stegvis etableras. Modellen utformas så att den stimulerar utvecklingen av e-hälsa och samverkan. 2.2 Mål I handlingsplanen för landsting, regioners och kommuners samarbete inom e-hälsoområdet finns förutom en målbild över situationen 2018, årsvisa mål formulerade. Målen för år 2015, som ska uppfyllas är: Under 2015 har samtliga landsting/regioner och kommuner förändrat befintliga ekonomiska ersättningsformer till vårdgivare så att de stimulerar användningen av e-hälsotjänster. 40% av besöken till vården bokas år 2015 via Mina vårdkontakter 80% av invånarna har år 2015 möjlighet att nå intyg som utfärdats inom hälso- och sjukvården via Mina vårdkontakter 100% av invånarna har år 2015 möjlighet att samla och överblicka sina vaccinationer via Mina vårdkontakter För invånartjänster har dessutom förtydligande mål för arbetats fram för 2015 rörande tillgänglighet, kännedom och användning, nöjdhet och nyttoeffekter Tillgänglighet 15% av landets patienter har möjlighet att ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar via Mina vårdkontakter. 65% av invånarna har möjlighet att nå delar av sin journalinformation avseende vård enligt hälso- och sjukvårdslagen via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter) 75% av vårdmottagningarna i landstingen/regionerna är anslutna till relevanta invånartjänster utifrån verksamhetsuppdrag. 75% av anslutna vårdmottagningar har avtalade SLA:er om tillgänglighet kopplat till 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter) och av dessa uppnår 75% målen. Få och korta avbrott i infrastrukturen med färre än tio driftsincidenter per tjänst. Sid 5/12

7 Kännedom och användning 55% av invånarna känner till 1177 Vårdguiden. 65% av målgruppen år känner till UMO. 25% av invånarna använder 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter). Nöjdhet 75% av användarna är nöjda och upplever att de får den hjälp de behöver när de använder någon av invånartjänsterna. 85% av användarna känner förtroende för invånartjänsterna och upplever att de är tillgängliga när de behövs. 75% av de som vänder sig till supporten upplever att de får relevant hjälp inom rimlig tid. Nyttoeffekter 70% av användarna anser att 1177 Vårdguiden på webb och telefon är ett bra komplement till kontakten med hälso- och sjukvården och omsorgen. 75% av patienterna inom ett specifikt vårdområde som använt invånartjänsterna upplever att de ger ett bra stöd för överblick och delaktighet genom hela vårdprocessen. 80% av användarna som ställt en fråga eller sökt information genom invånartjänsterna upplever att de fått ökad kunskap om eller förståelse för sin hälsosituation och vårdutbudet och kan göra aktiva val. 75% av medaktörer och profession som använder 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter) upplever att de uppnått effektivare arbetsformer och frigjort resurser inom sin verksamhet. Inom utvalda piloter visa på ett mer effektivt nyttjande av de totala resurserna inom det område som invånartjänsterna stödjer och med bibehållen eller ökad kvalitet. 75% av de som varit i kontakt med 1177 Vårdguiden på telefon har helt eller delvis följt rådet Strategier för invånartjänster Med syfte att uppnå målen för programområdet invånartjänster och styra mot verksamhetsplanens fyra fokusområden är följande strategier utformade för programområdet invånartjänster: Största möjliga kvalitet och användarnytta Stärka integrationen mellan invånartjänsterna/e-hälsa och respektive landstings/regions hälsooch sjukvårdsstruktur och kommunernas vård- och omsorgsverksamheter Styrning genom effektmål utformade i nära dialog med uppdragsgivarna Stärka den nationella gemensamma nyttan och skapa utrymme för regional flexibilitet utifrån behov Användarcentrerad utveckling som utgår från användarens behov och processer samt de aktörer som är medskapare eller på annat sätt skapar förutsättningar för att lösningen och nyttorna ska kunna realiseras Kontinuerlig konceptutveckling och paketering av tjänster kopplat till målgrupp, behov och situation Sid 6/12

8 Samla landstingens och regionernas gemensamma erbjudande till invånarna under starka varumärken 1177 Vårdguiden och UMO Ligga i framkant och med rätt positionering genom strategisk och systematisk omvärldsbevakning och marknadsanalys samt koppling till forskning Effektivisering Implementering av sourcingstrategin och använda resurserna på rätt saker och göra saker rätt med rätt kompetens Hitta synergier genom smart resursallokering och processer som förstärker samverkan och integration mellan kanaler, tjänster och infrastruktur Hållbar och effektiv drift och förvaltning genom kontinuerlig vidareutveckling av befintliga tjänster och infrastuktur 3. Ansvar i landsting och regioner Den bakomliggande strategin med att utveckla e-hälsotjänster är att de ska införas och användas så att tänkta effekter kan uppstå i verksamheten. Förväntningarna på effekterna är stora; En ökad medverkan från individen för att öka engagemanget för den egna hälsan, förbättrad kvalitet och effektivitet, samarbete över organisationsgränser och effektivare administration. Landsting och regioner har ett ansvar för att dessa förväntningar ska infrias och att handlingsplanens mål uppfylls. Utvecklade e-hälsotjänster behöver införas och användas för att effekterna ska kunna realiseras. Landsting och regioner ansvarar för införandekostnader av de olika tjänsterna som t.ex, anslutningskoordinering till tjänsteplattformen, test, certifiering, utbildning och kommunikationsåtgärder. Ska handlingsplanens uttalade mål för 2015 uppnås krävs ökad anslutning, införandetakt och användning. 40% av besöken till vården bokas år 2015 via Mina vårdkontakter fler vårdenheter behöver ansluta sig till tidboken i Mina vårdkontakter 80% av invånarna har år 2015 möjlighet att nå intyg som utfärdats inom hälso- och sjukvården via Mina vårdkontakter landstingen behöver byta till de nya tjänstekontrakten för att skicka läkarintyg 100% av invånarna har år 2015 möjlighet att samla och överblicka sina vaccinationer via Mina vårdkontakter landstingen ska se till att alla vaccinationer registreras i system som stöder framtaget tjänstekontrakt, samt verka för att privata vårdgivare och kommuner använder system som uppfyller detta. Handlingsplanen innehåller även en målsättning som rör ersättningsformer till vårdgivare inom landsting och regioner för 2015: Under 2015 har samtliga landsting/regioner och kommuner förändrat befintliga ekonomiska ersättningsformer till vårdgivare så att de stimulerar användningen av ehälsotjänster Sid 7/12

9 För att stödja och koordinera införande kommer Inera under 2015 tillsammans med landsting och regioner att upprätta en nationell införandeplan per tjänst för att skapa en samlad bild av den planerade progressen. Vidare kommer det samordnat att tillgängliggöras måluppfyllelse i form av mätresultat. Sid 8/12

10 Verksamhetsplanen i siffror Uppdrag Gemensam Tillägg Extern Total Svensk informationsdatabas för läkemedel, SIL tkr tkr Intygstjänster tkr tkr Ordinationsverktyg Pascal tkr tkr tkr Video- och distansmöte tkr tkr Sammanhållen vaccinationsinformation tkr tkr tkr Svenska biobanksregistret, SBR tkr tkr Nationell patientöversikt, NPÖ tkr tkr tkr Infektionsverktyget tkr tkr Elektronisk remiss tkr tkr Vårdens intyg/mina intyg tkr tkr tkr Eira tkr tkr NITHA tkr tkr Journal- och läkemedelstjänster tkr tkr SFINX tkr tkr Rikshandboken i barnhälsovård tkr tkr Vårdhandboken tkr tkr Nationella hjälplinjen tkr tkr 1177 Vårdguidens e-tjänster & Tidbokning tkr tkr e-tjänster för stöd och behandling tkr tkr Hitta och jämför hjälpmedel tkr tkr Hitta och jämför vård & tandvårdsjämförelse tkr tkr tkr 1177 Vårdguiden på webben tkr tkr 1177 Vårdguiden på telefon & RGS tkr tkr tkr tkr UMO.se tkr tkr Fimpaa! 300 tkr 300 tkr Anonyma frågetjänster tkr tkr Sid 9/12

11 Uppdrag Gemensam Tillägg Extern Total Språktjänsten 900 tkr 900 tkr Uppgradera tidbokningskontrakten 900 tkr 900 tkr Prenumerationstjänsten tkr tkr Infrastruktur tkr tkr tkr Samordnad nationell drift tkr tkr Strategisk arkitekturfunktion tkr tkr Identifieringstjänst SITHS tkr tkr tkr Katalogtjänster HSA tkr tkr tkr Säkerhetstjänster tkr tkr Datakommunikationstjänst Sjunet tkr tkr tkr Personuppgiftstjänst 700 tkr 700 tkr ICC Integration Competence Center (inklusive TP) tkr tkr eklient tkr tkr Nationell kundservice tkr tkr Kortutbyte SITHS tkr tkr Ledning & OH tkr tkr Stödfunktioner och lokaler tkr tkr Verksamhetsledning tkr tkr Effektiviseringsöverskott tkr tkr Summa tkr tkr tkr tkr Sid 10/12

12 Beräknad kostnadsfördelning för resp. landsting och region Den solidariska finansieringen har de senaste åren varit oförändrad med index-uppräkning med index LPIK exklusive läkemedel från SKL och föreslås så förbli även för år Se kolumnen för Gemensam finansiering. Belopp i kolumnen Tillägg kan en anges när avtal tecknats med respektive huvudman rörande tjänsterna NITHA, Video- och distansmöte och Samordnad vaccinationsinformation. Fördelning Gemensam finansiering Tillägg Extern finansiering Stockholms läns landsting tkr Landstinget i Uppsala län tkr Landstinget Sörmland tkr Landstinget i Östergötland tkr Landstinget i Jönköpings län tkr Landstinget Kronoberg tkr Landstinget i Kalmar län tkr Region Gotland tkr Landstinget Blekinge tkr Region Skåne tkr Region Halland tkr Västra Götalandsregionen tkr Landstinget i Värmland tkr Örebro läns landsting tkr Landstinget Västmanland tkr Landstinget Dalarna tkr Landstinget Gävleborg tkr Landstinget Västernorrland tkr Jämtlands läns landsting tkr Västerbottens läns landsting tkr Norrbottens läns landsting tkr Summa tkr tkr tkr Sid 11/12

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa 2013-2018 Åke Rosandher Center för ehälsa CeHis roll och uppdrag Koordinerar landstingens och regionernas ehälsosamarbete Regleras i avtal mellan

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan Johan Assarsson, tf vd Bakgrund 1998 Sjunet initieras av sju landsting för att få säkrare datakommunikation mellan

Läs mer

Inera AB en organisation för samverkan inom digitaliseringsområdet. 23 november 2016 VD Johan Assarsson

Inera AB en organisation för samverkan inom digitaliseringsområdet. 23 november 2016 VD Johan Assarsson Inera AB en organisation för samverkan inom digitaliseringsområdet 23 november 2016 VD Johan Assarsson johan.assarsson@inera.se Digitaliseringens ekosystem Överstatliga och internationella organisationer

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018 Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018 Nationella strategin för ehälsa inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga Ska ha enkel tillgång till

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 0(12) Verksamhetsplan 2013 För gemensam utveckling av ehälsa inom Region Halland Rydmarker Solweig, Hälso- och sjukvårdsutveckling 2012-11-06 1 (12) Inledning Verksamhetsplanen för 2013 för Region Halland

Läs mer

Inera uppdrag, organisation, framtid. Sofie Zetterström, vice vd Offentliga rummet

Inera uppdrag, organisation, framtid. Sofie Zetterström, vice vd Offentliga rummet Inera uppdrag, organisation, framtid Sofie Zetterström, vice vd Offentliga rummet 2017-05-31 Agenda Bakgrund och organisation Uppdrag några exempel Planen framåt för kommunala sektorn Frågor? Bakgrund

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Uppdraget för invånartjänster är att stödja alla landstingen och regionernas olika mål med hälso- och sjukvården samt stödja samverkan med omsorgen.

Uppdraget för invånartjänster är att stödja alla landstingen och regionernas olika mål med hälso- och sjukvården samt stödja samverkan med omsorgen. Invånartjänster Budskap Det är smart och effektivt att erbjuda e-hälsotjänster via våra starka varumärken 1177 Vårdguiden och UMO Det är möjligt att effektivisera och skapa nya nyttor samtidigt E-hälsoresan

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Detaljbilaga

Verksamhetsplan 2015 Detaljbilaga Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 Detaljbilaga 1. Tjänster och projekt... 2 1.1 E-hälsotjänster vård... 2 1.2 E-hälsotjänster - invånare... 12 1.3 Infrastruktur och stödtjänster... 18 1.4 Projekt... 26

Läs mer

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 P 12 1 (6) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kim Nordlander Patrik Hansson Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden Ärendebeskrivning I ärendet föreslås

Läs mer

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera Nya NPÖ Möte i Göteborg 2014-10-07 Tomas Ahl Inera Journal- och läkemedelstjänster Historik (juni 2013-juli 2014) 1/1 1992? ÄDELREFORMEN Tomas Ahl Inera Tomas Ahl Inera Juni 2013.. Min Journal på nätet

Läs mer

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Tjänsteplattformen Utförare Inera AB Ansvarig Uppdragstagare Bilagor Anders Bergman/Jessica Nord Johan Assarsson 0 Sid 1/11 1.

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Landsting, regioner och kommuners upphandling av infrastrukturtjänster. Christian Isacsson & Henrik Schildt 2014-04-09

Landsting, regioner och kommuners upphandling av infrastrukturtjänster. Christian Isacsson & Henrik Schildt 2014-04-09 Landsting, regioner och kommuners upphandling av infrastrukturtjänster Christian Isacsson & Henrik Schildt 2014-04-09 Agenda Behov och bakgrund (Christian) Varför genomförs upphandlingen? Projektbeskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 2. Övergripande målsättningar... 3 2.1.1 Handlingsplansmål 2013-2015... 4 2.1.2 Uppföljning av Ineras tjänster... 4 3. Prioriterade områden... 4 3.1 Förändrad

Läs mer

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa Din ehälsa Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid Tillgänglighet Din journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014 Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare September 2014 Bakgrund Under 2011 genomförde Inera förstudien Din journal på nätet. Invånares, patienters och närståendes förväntningar och behov av

Läs mer

Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra?

Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra? Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra? Sofie Zetterström, vice vd Inera Eva Leach, chef Avdelning Invånartjänster ehälsomyndigheten 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter)

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Erfarenheter med nationell patientöversikt och arbetet med en gemensam läkemedelslista

Erfarenheter med nationell patientöversikt och arbetet med en gemensam läkemedelslista Erfarenheter med nationell patientöversikt och arbetet med en gemensam läkemedelslista Karina Tellinger, Mikael Johansson, Jan-Olov Strandberg område Vårdtjänster Nationell patientöversikt Mikael Johansson

Läs mer

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Nytt namn Nytt uppdrag Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort Högkostnadskort och frikort administreras sedan länge med olika lösningar i landstingen, trots att högkostnadsskyddet gäller nationellt. När några landsting nu har övergått från pappersbaserad till elektronisk

Läs mer

Ny e-hälsovision, vad händer nu?

Ny e-hälsovision, vad händer nu? Ny e-hälsovision, vad händer nu? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Jean-Luc af Geijerstam, utredare ehälsomyndigheten Sofie Zetterström, vice vd Inera Visionen År 2025 ska Sverige vara bäst

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen 1177.se / e-tjänster Landstingsstyrelsen 2017-06-13 1177.se Nationellt ~ 89 miljoner besök under 2016 - ökning med +14% Drygt 8,3 miljoner besök maj 2017 Kalmar län Drygt 1 243 000 besök under 2016 - ökning

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Så tar vi nästa steg för att öka användningen av NPÖ, Nationella patientöversikten. Britt Ehrs Landstinget Uppsala län

Så tar vi nästa steg för att öka användningen av NPÖ, Nationella patientöversikten. Britt Ehrs Landstinget Uppsala län Så tar vi nästa steg för att öka användningen av NPÖ, Nationella patientöversikten Britt Ehrs Landstinget Uppsala län Norrbotten Anslutningsläget NPÖ 22/9 2012 Analys avslutad Jämtland Västerbotten Västernorrland

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa Sida 1(8) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Marie Åkerlind Datum Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa ehälsa är ett samlingsbegrepp, där ehälsa handlar om att göra hälso- och

Läs mer

Landstingets ledningskontor. Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län

Landstingets ledningskontor. Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län Bakgrund Agenda Sammanhållen journalföring Vad är NPÖ Vilka är anslutna? Vad krävs för att få/kunna

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Nationell ehälsa. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster

Nationell ehälsa. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster Nationell ehälsa Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster Nationella strategin för ehälsa inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga Ska ha enkel tillgång till allsidig information

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting Unika användare av NPÖ september 2012 (>10) Källa:Inera AB Örebro kommun Västra Götalandsregionen

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-04-09 LJ2012/97. Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-04-09 LJ2012/97. Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen MISSIV 2012-04-09 LJ2012/97 Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Remiss - Förslag avseende landsting, regioner och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Landstinget i Jönköpings län har av Sveriges Kommuner

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Samverkan kring digitalisering i Skåne

Samverkan kring digitalisering i Skåne Samverkan kring digitalisering i Skåne 2017-05-15 Kommunförbundet Skåne - Sveriges Kommuner och Landsting Åsa Zetterberg Sektionschef Avdelningen för digitalisering Niclas Clausenborg Strateg, digital

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2015

Nöjdhetsmätningar invånare 2015 Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177 Vårdguidens e-tjänster Landstinget i Uppsala län September 201 Sammanfattning NKI uppmäts till 73 vilket betyder att invånarna är nöjda med 1177 Vårdguidens e- tjänster.

Läs mer

VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider

VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider 2014-09-15 Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider Emma Pihl, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör ehälsodag 2014-09-15 En digital värld

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Förvaltningsplan för Sjunet

Förvaltningsplan för Sjunet Förvaltningsplan för Sjunet FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Sjunet Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Lars Öberg Johan Assarsson Sid 1/8 1. Objektbeskrivning...

Läs mer

NPÖ? NPÖ - Nationell patientöversikt

NPÖ? NPÖ - Nationell patientöversikt NPÖ? NPÖ - Nationell patientöversikt Vad är NPÖ? Tjänsten Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats

Läs mer

Ökad patientdialog med digitala formulär

Ökad patientdialog med digitala formulär Ökad patientdialog med digitala formulär Nationell Handlingsplan 2013-2018 Målbild 2018 Ökad medverkan från individen, smartare e-hälsotjänster och samarbete över organisationsgränser Individen Kunna nå

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Nationell patientöversikt ett medel för ökad integration och patientsäkerhet i vården status och erfarenheter från Sverige.

Nationell patientöversikt ett medel för ökad integration och patientsäkerhet i vården status och erfarenheter från Sverige. Nationell patientöversikt ett medel för ökad integration och patientsäkerhet i vården status och erfarenheter från Sverige Helena Svedberg 1 En del av Nationell ehälsa Nationell patientöversikt, NPÖ, är

Läs mer

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Uppdrag och arbetsformer Lars Jerlvall 1 Disposition IT-strategin - vision och insatsområden Beställarfunktionens övergripande uppdrag, organisation

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan 090424 Jag vill att alla i vårt land ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Vi ska

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Ledningsstrukturen för ehälsa

Ledningsstrukturen för ehälsa Ledningsstrukturen för ehälsa Nationella ledningsgruppen Inera och andra utförare Invånare Privata vårdgivare Invånartjänster Vårdpersonal Omsorgspersonal Sveriges Kommuner och Landsting SKL/ Center för

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Video- och distansmöte Handlingsplan

Video- och distansmöte Handlingsplan 1 (7) Video- och distansmöte Handlingsplan 2013-2018 Utveckling av vård på distans, videobaserade tjänster och tjänsten Video- och distansmöte 2 (7) Innehåll 1 Syftet med handlingsplanen... 4 2 Övergripande

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster

Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster FÖRSLAG 1(20) Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

REMISS/BETALNINGSFÖRBINDELSE Riks-, region- och mellanlänsavtal

REMISS/BETALNINGSFÖRBINDELSE Riks-, region- och mellanlänsavtal 406 202 (S-108) - - Copyright SKL SKL Kommentus 2014-12 2011-01 1 406 202 (S-108) - - Copyright SKL SKL Kommentus 2014-12 2011-01 2 Riksavtalets regler om remiss Kapitel 2 reglerar när hemlandstinget initierar

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Journal via nätet Västra Götaland

Journal via nätet Västra Götaland Journal via nätet Västra Götaland Bakgrund Nationell handlingsplan för e-hälsa 2013-2018 Syfte: att stärka möjligheterna för invånarna att medverka i den egna vården och att stödja varje invånares engagemang

Läs mer

eklient i samverkan - första steget till en gemensam earbetsplats

eklient i samverkan - första steget till en gemensam earbetsplats eklient i samverkan - första steget till en gemensam earbetsplats 1 Agenda Bakgrunden och syfte med eklient Vad är eklient? Effekterna för landstingen eklient i relation till earbetsplats Frågor 2 Bakgrund

Läs mer

Strategi för arbete med IT-frågor och ehälsa inom Stockholms läns landsting

Strategi för arbete med IT-frågor och ehälsa inom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 1 (9) Strategi för arbete med IT-frågor och ehälsa inom Stockholms läns landsting Beslutad av landstingsfullmäktige 2012-03-20 Målet för strategi för arbete med IT-frågor

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar

Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar Agenda Vilka är det som arbetar med eklient Hur förvaltas eklient Vilka är målen för eklient Vad är eklient De olika objekten Vilka

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen Höstmöte SFVH 2016 Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen leds av en styrelse som har det formella ansvaret att leda vår verksamhet. Ingemar Skogö, ordförande, Charlotta

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073 FÖRSLAG 1(15) Journal som e-tjänst Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Vad krävs för att få fart på webbtidbokning?

Vad krävs för att få fart på webbtidbokning? Vad krävs för att få fart på webbtidbokning? Vad krävs för att få fart på webbtidbokning? Fredrik Sargren, Region Jönköpings län Maria Brunefjäll, Region Halland Vad innebär webbtidbok? Låt invånarna själva

Läs mer

e-hälsoutveckling där alla får besluta? Hur hantera kommunalt självstyre och gemensam utveckling?

e-hälsoutveckling där alla får besluta? Hur hantera kommunalt självstyre och gemensam utveckling? e-hälsoutveckling där alla får besluta? Hur hantera kommunalt självstyre och gemensam utveckling? ehälsoutveckling där alla får bestämma. Hur hanterar vi ett kommunalt självstyre och gemensam utveckling?

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Vårdhändelser. Bakgrund och övergripande nytta

Vårdhändelser. Bakgrund och övergripande nytta Vårdhändelser Bakgrund och övergripande nytta Upplägg Bakomliggande behov Övergripande nytta Kort om det praktiska Invånartjänsters mål ur tre perspektiv Behov Styrning ställer krav på våra e-hälsotjänster

Läs mer