Verksamhetsplan 2015 Version Verksamhetsplan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015

2 1. Inledning Sammanfattning och ekonomi Bakgrund Övergripande inriktning Fokusområden Säkerställa infrastruktur Öka användningen för ökad nytta Kommunikation och dialog Fastställa finansieringsmodell Mål Strategier för invånartjänster Ansvar i landsting och regioner... 7 Sid 1/12

3 1. Inledning 1.1 Sammanfattning och ekonomi Landsting och regioner har genom tecknat Samverkansavtal, augusti 2013, beslutat sig för att samverka och samarbeta avseende gemensamma IT-tjänster. Kostnaderna för detta fördelas mellan landsting och regioner i förhållande till invånarantal. Den solidariska finansieringen har de senaste åren varit oförändrad med index-uppräkning med index LPIK exklusive läkemedel från SKL och föreslås så förbli även för år Ramen för den solidariska finansieringen (exkl extern finansiering från stat och kommuner) beräknas 2015 uppgå till 400 MKR. Extern finansiering beräknas till ca 100 MKR. Landstingens gemensamma medel Fördelningen av landstingens solidariska medel har fördelats utifrån följande principer: Alla landsting och regioner (utom Stockholms läns landsting) har i januari 2013, tecknat ett separat avtal med Stockholms läns landsting om att invånartjänster utförs till ett årligt belopp om 131 tkr fram till år Minimal kostnad för drift och förvaltning av förvaltningsobjekten. Ingen eller ringa utveckling inom förvaltningen. Av rättsliga skäl nödvändiga upphandlingar. Generell kraftfull neddragning Finansiering utanför landstingens gemensamma medel Det finns vissa tjänster som innefattas i den gemensamma e-hälsoportföljen som finansieras av landsting och regioner, men utom ramen för den solidariska finansieringen. Sedan tidigare finansieras exempelvis Eira och eklient på detta sätt. Nationella hjälplinjen har riskerat nedläggning sedan den statliga finansieringen upphört. Landstingsdirektörerna har beslutat att finansiera verksamheten under 2015 utanför ramen. Tre nya tjänster står klara 2015 vars utveckling helt eller till del finansierats av statliga medel, där landsting och regioner nu tar över betalningsansvaret. Dessa tre är; Sammanhållen Vaccinationsinformation, E-tjänster för stöd och behandling samt Hitta och jämför hjälpmedel. För Hitta och jämför hjälpmedel har landsting och regioner redan tidigare haft kostnader för Hinfo, som nu blir ersatt. Tjänsterna Händelseanalys NITHA samt Video- och distansmöte föreslås finansieras utanför ram, med prissättning enligt förslag till ny finansieringsmodell. För detta krävs tecknade av tjänsteavtal med respektive huvudman. Extern finansiering: Den statliga finansieringen är i princip säkerställd, men bygger naturligtvis på att leveranser sker enligt uppsatta mål. Den kommunala finansieringen är inte lika säkrad, utan där pågår förhandlingar med SKL. Den stora problematiken handlar om hur kommuner ska involveras i styrning vid Sid 2/12

4 utveckling och förvaltning av gemensamma tjänster inom e-hälsa, och hur de ska vara med och dela på kostnaderna för tjänsterna. Se tabell i slutet av dokumentet. 1.2 Bakgrund Inera har uppdraget att koordinera landstingens och regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder. I uppdraget ingår att samverka med övriga aktörer inom området; kommuner regeringen, myndigheter, privata vårdgivare, FoU och ideella organisationer samt marknadens aktörer. Arbetet med verksamhetsplanen har bedrivits i samarbete med landsting och regioner som ansvarar för att innehållet i verksamhetsplanen är förankrat och efterfrågat i verksamheten. För att koordinera och samordna den nationella e-hälsoportföljen har ett Programkontor etablerats på Inera. Programkontoret arbetar enligt en fastställd Beställningsprocess, för att välja ut, prioritera och starta projekt. Input är förslag och idéer och output är en lista med beslutade och prioriterad projekt som ska ingå i den gemensamma nationella e-hälsoportföljen. För ärendeberedning har ett utvecklingsråd etablerats. Utvecklingsrådet bereder underlag och idéer kring nya utvecklingsinsatser utifrån fastställda kriterier, söker synergier och återanvändningsbarhet, identifierar beroenden och påverkan på infrastrukturen samt föreslår fortsatt hantering av utvecklingsidéer. Förankring sker med landsting och regioner genom Ineras Programråd. 2. Övergripande inriktning Verksamhetsplanen för 2015 ska ge en samlad bild av landstings och regioners gemensamma e- hälsoinitiativ och beskriva de viktigaste prioriteringarna för det kommande året. Målbilden i handlingsplanen för ger utgångspunkterna för gjorda prioriteringar. Alla delar i verksamheten, alla aktiviteter som genomförs, bidrar till helheten och till måluppfyllelsen direkt eller indirekt. Med denna verksamhetsplan som utgångspunkt görs förvaltningsobjekt- och utvecklingsprojektens planering för året. 2.1 Fokusområden 2015 Inera har i samarbete med strategiskt råd och samtliga programstyrgrupper identifierat fyra övergripande fokusområden. Fokusområden för 2015 är att säkerställa infrastrukturen, att öka användningen av nyttoskapande tjänster, att marknadsföra och kommunicera samt att tydliggöra finansieringsmodellen Säkerställa infrastruktur För att kunna dela information och få nytta i vardagen genom e-hälsotjänster, krävs en stabil och väl fungerande gemensam teknisk infrastruktur med god tillgänglighet. De senaste åren har nödvändiga utveckling- och vidareutvecklingsinsatser av olika anledningar fått stå tillbaka till förmån för budgetsatsningar inom andra områden. Det har fört med sig att infrastrukturen idag befinner sig i ett läge där de krav som ställs på den inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Generellt för Sid 3/12

5 infrastrukturområdet gäller därför att det måste ske en tydlig satsning för att förstärka och vidareutveckla den nationellt gemensamma infrastrukturen så att stabilitet, prestanda och tillgänglighet ska kunna upprätthållas. Det mest prioriterade området under året är därför att säkerställa att infrastrukturen fortsätter att drivas med fokus på säkerhet, tillgänglighet och prestanda. Detta innebär: Säkra gemensam infrastruktur och tydliggöra kravställning till vårdgivarna för lokal följsamhet Fortsatt fokus på standardiserade lösningar/tjänstekontrakt Fokus kommer vara att utreda och tydliggöra kraven, identifiera förändringsbehov rörande infrastrukturen och arbeta mot måluppfyllnad Öka användningen för ökad nytta En första förutsättning för få ut nytta och uppnå effekterna av den potential som finns av en e- hälsotjänst är rimligen att tjänsten används. För att e-hälsotjänster ska få en ökad användning krävs i sin tur en ökad anslutningstakt, incitament för att skapa anslutning och kvalitet i landstingens anslutningar. En viktig uppgift är att skapa transparens och tydliga processer för beställningsarbete i form av en väl genomtänkt beredningsprocess inom ramen för Ineras programkontor. Här finns en överblick över alla initiativ och uppföljning av att nyttoeffekter uppnås. Några delar som är viktiga för effekthemtagning är: Tydligare planer för effekthemtagning för varje tjänst Fokus på breddinförande av tjänster med störst effekt Stärka upp arbetet med kostnads- och nyttoanalys i beredningen av nya initiativ Transparent och tydlig prioritering så att resurser används optimalt Stimulering och stöd för anslutningsarbete Kommunikation och dialog Ökade insatser för kommunikation och dialog är en av våra viktigaste uppgifter inför och under E-hälsotjänsterna ska paketeras och beskrivas på ett sätt som skapar förståelse och engagemang. Utgångspunkt är nyttoperspektivet där vi undviker tekniska begrepp. Framtida möjligheter beskrivs om vad vi kan åstadkomma med rätt förutsättningar och finansiering. Trovärdiga kostnads- och nyttoanalyser ska tas fram för att visa på både nytta och kostnader för gemensamma tjänster. Måluppfyllelse ska publiceras kontinuerligt, exempelvis täckningsgrad, nyttjandegrad och kundnöjdhet. Det blir underlag för dialog, lärande och förbättringar. Beslut ur ett helhetsperspektiv underlättas. Idag levererar endast invånartjänster paketerad månadsstatistik. Vi måste göra tydligt vad som är nationellt ansvar respektive vårdgivaransvar. Att ansluta sig till och införa en e-hälsotjänst är ofta ett stort arbete vars omfattning underskattas. Det är viktigt att en nära dialog med landsting och regioner kommer tillstånd, både för att säkerställa att rätt satsningar görs inom ramen för det gemensamma arbetet, men också för att inhämta synpunkter och ständigt förbättra det som redan har levererats. Det är av största vikt att de gemensamma initiativen kommer från verkliga behov i landstingens och regionernas verksamhet, vilket även skapar en efterfrågan på att ansluta sig till tjänsterna. Sid 4/12

6 2.1.4 Fastställa finansieringsmodell Landsting och regioner finansierar de gemensamma insatserna solidariskt utifrån befolkningsmängd. Inera fakturerar dessa kostnader kvartalsvis. Utöver landstingen och regionernas finansiering tillkommer riktade medel från staten, avsedda för specifika insatser samt finansiering från kommunerna och övriga intressenter. Fördelningen av 2014 års finansiering motsvarar ungefär 75% från landstingen, 20% från staten och 5% från övrigt. E-hälsoutvecklingen kräver omfattande omställningsinvesteringar under hela perioden fram till och med Samtidigt minskar utrymmet i den gemensamma budgeten för utvecklingsprojekt beroende på ökade drifts- och förvaltningskostnader. Under 2015 återstår inget utrymme för nyutveckling om inte genomgripande effektiviseringar och alternativa modeller för finansiering genomförs. En ny finansieringsmodell som är en kombination av helt eller delvis skalbara faktorer och som återspeglar samtliga intressenters möjligheter att utnyttja tjänsten, respektive deras faktiska nyttjande av tjänsten ska beslutas och stegvis etableras. Modellen utformas så att den stimulerar utvecklingen av e-hälsa och samverkan. 2.2 Mål I handlingsplanen för landsting, regioners och kommuners samarbete inom e-hälsoområdet finns förutom en målbild över situationen 2018, årsvisa mål formulerade. Målen för år 2015, som ska uppfyllas är: Under 2015 har samtliga landsting/regioner och kommuner förändrat befintliga ekonomiska ersättningsformer till vårdgivare så att de stimulerar användningen av e-hälsotjänster. 40% av besöken till vården bokas år 2015 via Mina vårdkontakter 80% av invånarna har år 2015 möjlighet att nå intyg som utfärdats inom hälso- och sjukvården via Mina vårdkontakter 100% av invånarna har år 2015 möjlighet att samla och överblicka sina vaccinationer via Mina vårdkontakter För invånartjänster har dessutom förtydligande mål för arbetats fram för 2015 rörande tillgänglighet, kännedom och användning, nöjdhet och nyttoeffekter Tillgänglighet 15% av landets patienter har möjlighet att ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar via Mina vårdkontakter. 65% av invånarna har möjlighet att nå delar av sin journalinformation avseende vård enligt hälso- och sjukvårdslagen via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter) 75% av vårdmottagningarna i landstingen/regionerna är anslutna till relevanta invånartjänster utifrån verksamhetsuppdrag. 75% av anslutna vårdmottagningar har avtalade SLA:er om tillgänglighet kopplat till 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter) och av dessa uppnår 75% målen. Få och korta avbrott i infrastrukturen med färre än tio driftsincidenter per tjänst. Sid 5/12

7 Kännedom och användning 55% av invånarna känner till 1177 Vårdguiden. 65% av målgruppen år känner till UMO. 25% av invånarna använder 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter). Nöjdhet 75% av användarna är nöjda och upplever att de får den hjälp de behöver när de använder någon av invånartjänsterna. 85% av användarna känner förtroende för invånartjänsterna och upplever att de är tillgängliga när de behövs. 75% av de som vänder sig till supporten upplever att de får relevant hjälp inom rimlig tid. Nyttoeffekter 70% av användarna anser att 1177 Vårdguiden på webb och telefon är ett bra komplement till kontakten med hälso- och sjukvården och omsorgen. 75% av patienterna inom ett specifikt vårdområde som använt invånartjänsterna upplever att de ger ett bra stöd för överblick och delaktighet genom hela vårdprocessen. 80% av användarna som ställt en fråga eller sökt information genom invånartjänsterna upplever att de fått ökad kunskap om eller förståelse för sin hälsosituation och vårdutbudet och kan göra aktiva val. 75% av medaktörer och profession som använder 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter) upplever att de uppnått effektivare arbetsformer och frigjort resurser inom sin verksamhet. Inom utvalda piloter visa på ett mer effektivt nyttjande av de totala resurserna inom det område som invånartjänsterna stödjer och med bibehållen eller ökad kvalitet. 75% av de som varit i kontakt med 1177 Vårdguiden på telefon har helt eller delvis följt rådet Strategier för invånartjänster Med syfte att uppnå målen för programområdet invånartjänster och styra mot verksamhetsplanens fyra fokusområden är följande strategier utformade för programområdet invånartjänster: Största möjliga kvalitet och användarnytta Stärka integrationen mellan invånartjänsterna/e-hälsa och respektive landstings/regions hälsooch sjukvårdsstruktur och kommunernas vård- och omsorgsverksamheter Styrning genom effektmål utformade i nära dialog med uppdragsgivarna Stärka den nationella gemensamma nyttan och skapa utrymme för regional flexibilitet utifrån behov Användarcentrerad utveckling som utgår från användarens behov och processer samt de aktörer som är medskapare eller på annat sätt skapar förutsättningar för att lösningen och nyttorna ska kunna realiseras Kontinuerlig konceptutveckling och paketering av tjänster kopplat till målgrupp, behov och situation Sid 6/12

8 Samla landstingens och regionernas gemensamma erbjudande till invånarna under starka varumärken 1177 Vårdguiden och UMO Ligga i framkant och med rätt positionering genom strategisk och systematisk omvärldsbevakning och marknadsanalys samt koppling till forskning Effektivisering Implementering av sourcingstrategin och använda resurserna på rätt saker och göra saker rätt med rätt kompetens Hitta synergier genom smart resursallokering och processer som förstärker samverkan och integration mellan kanaler, tjänster och infrastruktur Hållbar och effektiv drift och förvaltning genom kontinuerlig vidareutveckling av befintliga tjänster och infrastuktur 3. Ansvar i landsting och regioner Den bakomliggande strategin med att utveckla e-hälsotjänster är att de ska införas och användas så att tänkta effekter kan uppstå i verksamheten. Förväntningarna på effekterna är stora; En ökad medverkan från individen för att öka engagemanget för den egna hälsan, förbättrad kvalitet och effektivitet, samarbete över organisationsgränser och effektivare administration. Landsting och regioner har ett ansvar för att dessa förväntningar ska infrias och att handlingsplanens mål uppfylls. Utvecklade e-hälsotjänster behöver införas och användas för att effekterna ska kunna realiseras. Landsting och regioner ansvarar för införandekostnader av de olika tjänsterna som t.ex, anslutningskoordinering till tjänsteplattformen, test, certifiering, utbildning och kommunikationsåtgärder. Ska handlingsplanens uttalade mål för 2015 uppnås krävs ökad anslutning, införandetakt och användning. 40% av besöken till vården bokas år 2015 via Mina vårdkontakter fler vårdenheter behöver ansluta sig till tidboken i Mina vårdkontakter 80% av invånarna har år 2015 möjlighet att nå intyg som utfärdats inom hälso- och sjukvården via Mina vårdkontakter landstingen behöver byta till de nya tjänstekontrakten för att skicka läkarintyg 100% av invånarna har år 2015 möjlighet att samla och överblicka sina vaccinationer via Mina vårdkontakter landstingen ska se till att alla vaccinationer registreras i system som stöder framtaget tjänstekontrakt, samt verka för att privata vårdgivare och kommuner använder system som uppfyller detta. Handlingsplanen innehåller även en målsättning som rör ersättningsformer till vårdgivare inom landsting och regioner för 2015: Under 2015 har samtliga landsting/regioner och kommuner förändrat befintliga ekonomiska ersättningsformer till vårdgivare så att de stimulerar användningen av ehälsotjänster Sid 7/12

9 För att stödja och koordinera införande kommer Inera under 2015 tillsammans med landsting och regioner att upprätta en nationell införandeplan per tjänst för att skapa en samlad bild av den planerade progressen. Vidare kommer det samordnat att tillgängliggöras måluppfyllelse i form av mätresultat. Sid 8/12

10 Verksamhetsplanen i siffror Uppdrag Gemensam Tillägg Extern Total Svensk informationsdatabas för läkemedel, SIL tkr tkr Intygstjänster tkr tkr Ordinationsverktyg Pascal tkr tkr tkr Video- och distansmöte tkr tkr Sammanhållen vaccinationsinformation tkr tkr tkr Svenska biobanksregistret, SBR tkr tkr Nationell patientöversikt, NPÖ tkr tkr tkr Infektionsverktyget tkr tkr Elektronisk remiss tkr tkr Vårdens intyg/mina intyg tkr tkr tkr Eira tkr tkr NITHA tkr tkr Journal- och läkemedelstjänster tkr tkr SFINX tkr tkr Rikshandboken i barnhälsovård tkr tkr Vårdhandboken tkr tkr Nationella hjälplinjen tkr tkr 1177 Vårdguidens e-tjänster & Tidbokning tkr tkr e-tjänster för stöd och behandling tkr tkr Hitta och jämför hjälpmedel tkr tkr Hitta och jämför vård & tandvårdsjämförelse tkr tkr tkr 1177 Vårdguiden på webben tkr tkr 1177 Vårdguiden på telefon & RGS tkr tkr tkr tkr UMO.se tkr tkr Fimpaa! 300 tkr 300 tkr Anonyma frågetjänster tkr tkr Sid 9/12

11 Uppdrag Gemensam Tillägg Extern Total Språktjänsten 900 tkr 900 tkr Uppgradera tidbokningskontrakten 900 tkr 900 tkr Prenumerationstjänsten tkr tkr Infrastruktur tkr tkr tkr Samordnad nationell drift tkr tkr Strategisk arkitekturfunktion tkr tkr Identifieringstjänst SITHS tkr tkr tkr Katalogtjänster HSA tkr tkr tkr Säkerhetstjänster tkr tkr Datakommunikationstjänst Sjunet tkr tkr tkr Personuppgiftstjänst 700 tkr 700 tkr ICC Integration Competence Center (inklusive TP) tkr tkr eklient tkr tkr Nationell kundservice tkr tkr Kortutbyte SITHS tkr tkr Ledning & OH tkr tkr Stödfunktioner och lokaler tkr tkr Verksamhetsledning tkr tkr Effektiviseringsöverskott tkr tkr Summa tkr tkr tkr tkr Sid 10/12

12 Beräknad kostnadsfördelning för resp. landsting och region Den solidariska finansieringen har de senaste åren varit oförändrad med index-uppräkning med index LPIK exklusive läkemedel från SKL och föreslås så förbli även för år Se kolumnen för Gemensam finansiering. Belopp i kolumnen Tillägg kan en anges när avtal tecknats med respektive huvudman rörande tjänsterna NITHA, Video- och distansmöte och Samordnad vaccinationsinformation. Fördelning Gemensam finansiering Tillägg Extern finansiering Stockholms läns landsting tkr Landstinget i Uppsala län tkr Landstinget Sörmland tkr Landstinget i Östergötland tkr Landstinget i Jönköpings län tkr Landstinget Kronoberg tkr Landstinget i Kalmar län tkr Region Gotland tkr Landstinget Blekinge tkr Region Skåne tkr Region Halland tkr Västra Götalandsregionen tkr Landstinget i Värmland tkr Örebro läns landsting tkr Landstinget Västmanland tkr Landstinget Dalarna tkr Landstinget Gävleborg tkr Landstinget Västernorrland tkr Jämtlands läns landsting tkr Västerbottens läns landsting tkr Norrbottens läns landsting tkr Summa tkr tkr tkr Sid 11/12

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018 Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018 Nationella strategin för ehälsa inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga Ska ha enkel tillgång till

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Tjänsteplattformen Utförare Inera AB Ansvarig Uppdragstagare Bilagor Anders Bergman/Jessica Nord Johan Assarsson 0 Sid 1/11 1.

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera Nya NPÖ Möte i Göteborg 2014-10-07 Tomas Ahl Inera Journal- och läkemedelstjänster Historik (juni 2013-juli 2014) 1/1 1992? ÄDELREFORMEN Tomas Ahl Inera Tomas Ahl Inera Juni 2013.. Min Journal på nätet

Läs mer

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Nytt namn Nytt uppdrag Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma

Läs mer

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014 Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare September 2014 Bakgrund Under 2011 genomförde Inera förstudien Din journal på nätet. Invånares, patienters och närståendes förväntningar och behov av

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa Sida 1(8) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Marie Åkerlind Datum Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa ehälsa är ett samlingsbegrepp, där ehälsa handlar om att göra hälso- och

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Landstingets ledningskontor. Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län

Landstingets ledningskontor. Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län Bakgrund Agenda Sammanhållen journalföring Vad är NPÖ Vilka är anslutna? Vad krävs för att få/kunna

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-04-09 LJ2012/97. Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-04-09 LJ2012/97. Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen MISSIV 2012-04-09 LJ2012/97 Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Remiss - Förslag avseende landsting, regioner och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Landstinget i Jönköpings län har av Sveriges Kommuner

Läs mer

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Uppdrag och arbetsformer Lars Jerlvall 1 Disposition IT-strategin - vision och insatsområden Beställarfunktionens övergripande uppdrag, organisation

Läs mer

Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster

Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster FÖRSLAG 1(20) Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress

Läs mer

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073 FÖRSLAG 1(15) Journal som e-tjänst Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress

Läs mer

Förvaltningsplan för Sjunet

Förvaltningsplan för Sjunet Förvaltningsplan för Sjunet FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Sjunet Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Lars Öberg Johan Assarsson Sid 1/8 1. Objektbeskrivning...

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Förvaltningsplan för UMO

Förvaltningsplan för UMO Förvaltningsplan för UMO Verksamhetsåret 2013 Förvaltningsobjekt UMO Beställare Center för ehälsa i samverkan Programansvarig Invånartjänster Sofie Zetterström Utförare Uppdragstagare Bilagor Ellen Hyttsten

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Det finns en enkel väg till vården =

Det finns en enkel väg till vården = Det finns en enkel väg till vården = Mina vårdkontakter är en flexibel e-tjänst och hanteras av samma personal som du möter vid besök på din mottagning = Här finns Mina vårdkontakter Stockholm, Västra

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar

Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar Agenda Vilka är det som arbetar med eklient Hur förvaltas eklient Vilka är målen för eklient Vad är eklient De olika objekten Vilka

Läs mer

Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07. Vad kostar det att införa och använda Prosang?

Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07. Vad kostar det att införa och använda Prosang? Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07 Vad kostar det att införa och använda Prosang? Generellt om kostnader Resursåtgång och kostnad för ProSang Införandekostnad

Läs mer

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL Bästa möjliga. Hur arbetar landsting och regioner med kunskapsstyrning? Hur kan vi bidra till att fler patienter får tillgång till bästa tillgängliga vård? Hur hänger allt ihop och vem samordnar? Tony

Läs mer

Ledningsstrukturen för ehälsa

Ledningsstrukturen för ehälsa Ledningsstrukturen för ehälsa Nationella ledningsgruppen Inera och andra utförare Invånare Privata vårdgivare Invånartjänster Vårdpersonal Omsorgspersonal Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 1 (8) 10. Regelbok IT-information IT och ehälsa Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 2 (8) 10.1 Introduktion Alla vårdgivare med vilka Landstinget Västmanland, hädanefter kallat LTV, tecknat vårdavtal

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt Översikt och Anslutning 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda 1. Bakgrund 2. Användarperspektiv och nytta 3. Status

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Kapitel Årsrapport 2010 1

Kapitel Årsrapport 2010 1 Kapitel Årsrapport 2010 1 Kapitel Innehållsförteckning Styrelseordförande och VD har ordet 1 Nationell ehälsa 3 Nytt namn 4 Invånartjänster 5 Vårdtjänster 9 Infrastrukturtjänster 13 Flerårsöversikt 19

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Förvaltningsplan för Nationella Hjälplinjen

Förvaltningsplan för Nationella Hjälplinjen Förvaltningsplan för Nationella Hjälplinjen FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Nationella Hjälplinjen Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Johan Assarsson Sid 1/8 1. Uppdrag och period...

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Nationell Patientöversikt NPÖ. Anders Namn, arbetsplats, Jacobsson, datum IT-arkitekt, IT-centrum, 2012-02-02

Nationell Patientöversikt NPÖ. Anders Namn, arbetsplats, Jacobsson, datum IT-arkitekt, IT-centrum, 2012-02-02 NPÖ NPÖ ur ett användningsperspektiv Sammanhållen journalföring enligt Patientdatalagen Informationsåtkomst över vårdgivargränser Patientens samtycke krävs vid åtkomst Nationell, regional och lokal patientöversikt

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

Regional Digital Agenda för Värmland

Regional Digital Agenda för Värmland Regional Digital Agenda för Värmland Internationellt samarbete 2013 Digitala Agendan för Europa ett av sju huvudinitiativ i EU 2020 Syfte - att maximera informations- och kommunikationsteknikens sociala

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Information om Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Varför ett nationellt projekt? Det finns många goda skäl att tillsammans

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Läkarsekreterarforum 2012

Läkarsekreterarforum 2012 Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier lagar och regler Läkarsekreterarforum 2012 Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist Tryckfrihetsförordningen 1766 Jens Larsson, Chefsjurist

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Hur flyttar man en person i HSA till en annan gren? 1. Flyttar person i HSA-katalogen Högerklicka på Per Uppman. Klicka på länken Flytta. Flytta

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181 Sveriges Kommuner och Landsting Center för ehälsa Åke Rosandher Ankom Stockholms läns landsting 2012-06- 2 0 Dn,^.j20ÉrÖ^5 STYRELSENS BESLUT NR 10 2012-06-15 Vårt dnr 12/0733 Kommunstyrelserna, landstingsstyrelserna

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Förvaltningsplan för 1177 Sjukvårdsrådgivningen

Förvaltningsplan för 1177 Sjukvårdsrådgivningen för Verksamhetsåret 2013 Förvaltningsobjekt Beställare Center för ehälsa i samverkan Programansvarig Invånartjänster Sofie Zetterström Utförare Inera AB Uppdragstagare Bilagor Ellen Hyttsten Sid 1/15 Innehåll

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181 OJ(Ä(K STYRELSENS Vårt dnr Sveriges BESLUT NR 10 12/0733 u. mu 1 e I- 2012-06-15 och Landsting Kommunstyrelserna, landstingsstyrel- Ake Rosandher e m a s a m t r egi o n s s t y r e l s e r n a j Hallanc

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer