Verksamhetsplan 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2016"

Transkript

1

2 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Övergripande målsättningar Handlingsplansmål Uppföljning av Ineras tjänster Prioriterade områden Förändrad bolagsform för ökad samverkan Ineras roll blir tydlig Sourcing och inriktning på framtida tjänstutbud Ineras tjänster ska vara efterfrågade Marknadsaktiviteter Test och kvalitetssäkring Nuvarande tjänster Förvaltning Nödvändiga utvecklingsinsatser inom förvaltning Nya utvecklingsinsatser Projekt Prognos för kommande ställningstagande under Nya satsningar med alternativ finansiering Finansiering och affärsmodell Ny finansieringsmodell Avgifter för kommuner Nya intäktsmöjligheter Budgetbilaga (Excel) Sid 2/11

3 1. Inledning Verksamhetsplanen beskriver prioriterade områden för Inera AB, som ägs av landsting och regioner. Inera ska, med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip, koordinera och tillhandahålla tjänster inom e-hälsa och e-förvaltning samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Planen knyter ihop den övergripande målbilden i handlingsplanen för och den verksamhetsmässiga styrningen för förvaltningsobjekt och utvecklingsprojekt under året Det innebär att verksamhetsplanen ligger till grund för förvaltningsplaner och projektplaner. Verksamhetsplanen inkluderar budget och pris för tjänster inom Ineras samlande portfölj, som presenteras i sin helhet i bilagan. 1.1 Bakgrund Inera AB ägs av Sveriges landsting och regioner och har uppdraget att koordinera det gemensamma e-hälsoarbetet. Det innebär att Inera samordnar, utvecklar och inför gemensamma e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. I uppdraget ingår att samverka med övriga aktörer; kommuner, regeringen, myndigheter, privata vårdgivare, forsknings- och utvecklingsaktörer, ideella organisationer och marknadens aktörer. Inera tillhandahåller e-hälsotjänster som skapar nytta ur flera perspektiv: Strategisk nytta för huvudmännen ur ett it- eller verksamhetsperspektiv Samhällsnytta Invånarnytta Nytta genom samverkan Inera bidrar aktivt till ett nyttoperspektiv som innebär betydande ekonomiska besparingar, både av skattemedel och för den enskilde. Inera bidrar även till ett internationellt utbyte och utveckling också utanför Sveriges gränser. 2. Övergripande målsättningar I handlingsplanen för landsting, regioners och kommuners samarbete inom e- hälsoområdet finns, förutom en målbild över situationen 2018, årsvisa mål formulerade. De mål som enligt planen ska uppfyllas för år 2016 är: 100 procent av de gemensamma e-hälsotjänsterna har år 2016 en drifttillgänglighet och säkerhet som i princip motsvarar 100 procent tillgång för användarna. 90 procent av medarbetarna kan år 2016 nå sina professionella verksamhetssystem med en samordnad, enkel och säker inloggning, (single-sign-on) 100 procent av patienterna har år 2016 möjlighet att följa sin remiss via 1177 Vårdguiden. Sid 3/11

4 2.1.1 Handlingsplansmål I landsting och regioners handlingsplan finns årliga mål. En genomlysning kommer ske under 2016 av tidigare årsvisa mål från , för att konstatera vilka mål som är uppfyllda. Vid utebliven måluppfyllelse kommer en inventering göras kring orsak Uppföljning av Ineras tjänster Redovisning av användning, tillgänglighet, kännedom och kundnöjdhet av Ineras tjänsteportfölj bidrar till en anvisning hur effektivt och målsäkert Inera levererar. Utvecklade e-hälsotjänster behöver införas hos landsting och regioner, och användas för att effekterna ska kunna realiseras. Idag finns månatlig statistikrapport kring landsting och regioners nyttjande av e-tjänsterna tillgänglig via Ineras hemsida. Utveckling av statistikfunktionalitet under 2016 bidrar till att landsting och regioner lättare kan följa upp nyttjandegraden inom sin verksamhet. 3. Prioriterade områden 3.1 Förändrad bolagsform för ökad samverkan. Intentionen att Inera AB ska bli en del av SKL företag förväntas ge ökade möjligheter att samordna kommuner och landsting och ge en tätare länk till verksamheten i kommunerna. Dessutom kan SKL och Inera vara en mer sammanhållen diskussionspart i förhandlingar med staten om mål och aktiviteter för riktade statliga medel. Bolaget får tillgång till ett större nätverk för förankring och beredning, kommunerna får inflytande och ta sin del av finanseringen. 3.2 Ineras roll blir tydlig Inera kommer att verka för att Ineras roll ska tydliggöras gentemot andra aktörer inom e-hälsoområdet. Detta sker bland annat genom att Inera under året aktivt deltar i arbetet med framtagandet av den nya strategin för ehälsa tillsammans med samverkansorganisationerna inom Nationell ehälsa, det vill säga Socialdepartementet, Socialstyrelsen, ehälsomyndigheten och de privata och idéburna vårdföretagens organisationer. Ineras kärnverksamhet består främst i beställarkompetens, ledning och styrning, samordning och standardisering, marknadskompetens, arkitektur och regelverk, infrastrukturtjänster och integrationsplattform. Inera fungerar som möjliggörare och driver utvecklingen inom områden som kräver verksamhetsutveckling eller förändrad lagstiftning. Tjänster utvecklas i öppen källkod, så att marknaden kan driva utvecklingen vidare. Inera står för basfunktionalitet, och stimulerar innovation hos marknadsaktörer. När tjänster avyttras förvaltar Inera regelverk som gör förutsättningarna kring en viss tjänst tydlig. Processen från utveckling till avyttring ska vara öppet kommunicerad, så att marknaden kan beredas. Sid 4/11

5 3.3 Sourcing och inriktning på framtida tjänstutbud Genom strategiskt sourcingbeslut, ökad standardisering och konsolidering ska Inera förändra sig från en operativ utförandeorganisation till en minskad organisation med fokus på Ineras koordinerande och strategiska uppdrag. Arbetet med sourcing och framtida tjänsteutbud består av två delar: Högnivå-sourcing Först avgöra vad som är det framtida tjänsteutbudet, d.v.s. vad som ska finnas i Ineras kärnverksamhet Lågnivå-sourcing Därefter analyseras det som ligger inom kärnverksamheten (traditionell sourcingstrategi): Hur hanterar Inera sina leverantörsrelationer, vilken kärnkompetens behövs i Inera, och vad skall hanteras av marknaden med styrning från Inera? 3.4 Ineras tjänster ska vara efterfrågade För att säkra efterfrågan på en tjänst arbetar Inera enligt en fastställd beställningsprocess i stegen välja ut, prioritera och beställa. Input är förslag och idéer, Output är en lista med beslutade och prioriterade projekt eller tjänster som ska ingå i den gemensamma nationella e-hälsoportföljen. Förankring med landsting och regioner sker genom Ineras programråd, beredningsgrupp och styrelse. Landsting, regioner och på sikt även kommuner ska anmäla intresse, teckna avsiktsförklaringar och slutligen bindande tjänsteavtal innan nya tjänster utvecklas och erbjuds. Denna hantering gör det tydligt var efterfrågan finns, och innebär också att vissa tjänster kan behöva avvecklas. 3.5 Marknadsaktiviteter Inera fortsätter att arbeta proaktivt med kundkontakter, besök i landsting, regioner, kommuner och verksamheter inom vård och omsorg. För att förstärka Ineras kundorienterade arbetssätt kommer även i fortsättningen besöken hos landstingen och regionerna att vara viktiga delar av vårt sätt att arbeta. Främst för att diskutera det aktuella landstingets anslutningsgrad och behov, och hur Inera kan stödja processen. Sid 5/11

6 3.6 Test och kvalitetssäkring Inera ska som tjänsteleverantör och personuppgiftsbiträde säkerställa att verksamheternas och lagens krav på informationshantering är tillgodosedda, för samtliga parter. För att stödja projekt och tjänster inom Inera finns en test- och kvalitetssäkrings process. Alla tjänster och projekt inom Inera ska under 2016 anpassas och följa test- och kvalitetssäkringsprocessen. En affärsmodell byggd på självkostnadsprincipen innebär att anslutande parter får bära sina egna kostnader. 3.7 Nuvarande tjänster Förvaltning Förvaltingen kommer att utgå från Ineras sourcingstrategi, vilket bidrar till effektivisering genom bibehållen eller ökad leverans, samt kostnadseffektivisering. Ineras fokusområden inom förvaltning är att: vara beställare gentemot leverantörer och utförare. genomföra verksamhetsstyrning/ledning av beställda tjänster. upphandla flera förvaltning-, utveckling-, och driftleverantörer. ta hem första linjens användarstöd och support Nödvändiga utvecklingsinsatser inom förvaltning Det finns inom befintliga tjänster utvecklingsinsatser som bedöms som nödvändiga. Kostnaderna som är direkt härförbara till en tjänst ingår i kostnadsbasen för förvaltningsobjektet. Planerad utveckling är: Katalogtjänst HSA - anpassning mot PDL och fler kundgrupper 1177 Vårdguidens e-tjänster ny plattform och anpassning till Svensk e-legitimation Pascal - slutförande av utveckling från 2015 av bevakningslista, avsluta dospatient, och ordinationsorsak. Svenska biobanksregistret - ny systemlösning Hjälpmedelstjänsten resterande utveckling från projektet för att säkra funktionalitet Sammanhållen vaccination tekniskt stöd för ökade producent- och konsumentanslutning Journalen avtalsbunden anpassning Personuppgiftstjänsten resterande utveckling från 2015 Kundservice migreringskostnader Tjänsteplattformen säkring och vidareutveckling av engagemangsindex Tjänstekontraktsförvaltning nya kontrakt Fortsatt upphandling inom infrastruktur Sid 6/11

7 3.7.3 Nya utvecklingsinsatser I budget för 2016 har vi även tagit höjd för utveckling av ny efterfrågad funktionalitet. Sil - nya källor och behov av anpassning Mobilt SITHS förberedelse för mobila tjänster Säkerhetstjänster - mobil inloggning Infektionsverktyget - primärvårdanpassning Elektronisk remiss anpassning av tjänstekontrakt för bilagor, utbud, fler remisstyper, patientens åtkomst samt hantering av långa remissflöden Vårdhandboken - redaktionellt innehåll Rikshandboken för barnhälsovård - redaktionellt innehåll Video och distanstjänster - upphandling Tjänsteplattform anslutningsplattform Continua-ramverket 1 - del av T-boken Projekt I budget för 2016 har vi även tagit höjd för projekt som stödjer ny efterfrågad funktionalitet. Projekt Journal- och läkemedelstjänster resterande utvecklingen av nya Nationella patientöversikten Samordnad drift för att minska kostnader Utbudstjänst - förstudie 3.8 Prognos för kommande ställningstagande under 2016 Landsting och regioner beräknas under 2016 få ta ställning till ett antal förslag om ny utveckling eller övertagande av tjänster enligt fastställd beställningsprocess. Denna process innebär strukturerad utvärdering och tidig interaktion med landsting och regioner med hjälp av intresseanmälan och avsiktsförklaring innan slutligt beslut fattas. Några av de förslag som förväntas behandlas under året är: Samlad läkemedelslista - Att vården har tillgång till patienten samlad läkemedelslista är avgörande för att vi i Sverige ska uppnå målsättning med medicinska resultat i världsklass, jämlik vård och en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning (målsättningar i Nationella Läkemedelsstrategin). En samlad läkemedelslista är också viktig för att förbättra patientsäkerheten. 1 Standard för informationsutbyte, läs mer på Sid 7/11

8 Inera har tillsammans med ehälsomyndigheten drivit utvecklingen av den nationella ordinationsdatabasen (NOD) samt en logisk koppling till övriga register som behövs för en samlad läkemedelslista. Våren 2015 togs beslut om att det tekniska utvecklingsarbetet inom Inera och ehälsomyndigheten behöver invänta övriga utvecklingsdelar. Inera och SKL har i detta sammanhang gjort en gemensam skrivelse till Socialdepartementet, med önskemål om att regeringen tar initiativ till skyndsam ändring av receptregisterlagen. Ambitionen att leverera den nationella ordinationsdatabasen kvarstår. Inera kommer löpande att pröva vilka olika möjligheter som nu står till buds för att driva utvecklingen framåt. Symptomstatistik 1177 Vårdguiden - Systemstöd för händelsebaserad epidemiutbrottsövervakning som utvecklats genom direktavtal mellan SLL och Folkhälsomyndigheten, t o m Från och med 2016 går Symptomstatistiken i förvaltning. Det återstår att fastställa ägandet av lösningen och även den kommande finansieringen. Dödsbevis och dödsorsaksintyg - Att registrera Dödsbevis och Dödsorsaksintyg elektroniskt är idag enbart möjligt genom en separat inloggning till en web-applikation som Socialstyrelsen tagit fram. Stöd behöver utvecklas för att integrera Dödsbevis och Dödsorsaksintyg direkt i de befintliga Journalsystemen via tjänstekontrakt. Nuvarande web-applikation har inget stöd för integration. Ägande och finansiering förhandlas med Socialstyrelen. Konsolidering av tjänsterna Journalen och Vårdhändelser Journalen och Vårdhändelser konsolideras vilket möjliggör att alla landsting och regioner ansluter till samma tjänst för att nå mål i handlingsplan Nya satsningar med alternativ finansiering Under 2016 planeras ett antal nya satsningar som kan realiseras med hjälp av olika alternativa finansieringsförslag. Ny version av Mina vårdkontakter/1177 Vårdguidens e-tjänster utveckling för att uppnå en hållbar och effektiv drift och förvaltning samt för att kunna erbjuda huvudmännen möjligheter att utveckla tjänster på ett flexibelt sätt utifrån behov. Förvaltningskostnaden efter genomförd utveckling beräknas minska med omkring procent från och med år Föreslås hanteras och finansieras som en investering. Statistikplattform säkerställa data för uppföljning och analys. Krävs för att kunna mäta och följa upp e-hälsotjänster på ett säkerställt sätt. Plattformen ska vara tjänsteövergripande, det vill säga ska användas för alla tjänster. Föreslås hanteras som en tjänstekomponent. Utveckling och anpassningar av invånartjänsterna med koppling till nya patientlagen för att stödja efterlevnad av införd lag eventuell finansiering från Socialdepartementet. 4. Finansiering och affärsmodell Sedan landstingen och regionernas samarbete startade har utveckling och förvaltning av e-hälsa till största delen finansierats solidariskt, på en nivå som enligt handlingsplanen motsvarar Sid 8/11

9 knappt 3 procent av landsting och regioners samlade IT-kostnader. Utöver landstingen och regionernas finansiering tillkommer riktade medel från staten, avsedda för specifika utvecklingsinsatser samt viss finansiering från kommunerna och övriga intressenter. Fördelningen av 2015 års finansiering motsvarar ungefär 75 procent från landstingen, 20 procent från staten via SKL och 5procent från övriga intressenter. Under de senaste åren har ramen knappt ökat mer än genom indexuppräkning, medan uppdraget ständigt utökats. Stimulansmedel bidrar till nya utvecklingsprojekt, men inga medel avsätts till förvaltning. Det innebär att budgetramen sedan länge är för liten. En del av lösningen på detta problem är genomförandet av en tjänstebaserad affärsmodell och att bredda användningen av infrastrukturen på ett affärsmässigt sätt. 4.1 Ny finansieringsmodell Från och med 2016 införs ett första steg i en ny tjänstebaserad affärsmodell. Syftet med den nya modellen är: Tydligöra Ineras erbjudande till kunden Bredda intäkterna genom rättvisare finansiering Tydliggöra den verkliga kostnaden för e-tjänsterna Skapa en jämn kostnadsfördelning över tid Tydliggöra processen för att ta fram nya tjänster Den nya modellen kräver tydlighet i vad det är för e-hälsotjänster som levereras, samt tydliga avtal både mot kunder inom vård och omsorg och mot myndigheter. Detta första steg, som införs 2016, innebär en tydlig och transparent kostnadsfördelningsmodell. Varje e-hälsotjänsts totala kostnad, inklusive underliggande infrastruktur, görs tydlig, beräknas och fördelas. Den nya affärsmodellen innehåller även en möjlighet att utnyttja det finansiella instrumentet immateriell finansiering, d.v.s. att se utveckling som en investering. Detta kommer att ske i begränsad omfattning. 4.2 Avgifter för kommuner Några av Ineras tjänster har Sveriges kommuner som användare. Användingen har tidigare reglerats i särskilda avtal med respektive kommun. Regioner och landsting har finansierat kommunernas användande av vissa tjänster. Detta blir inte längre aktuellt i och med att styrelsen för Inera beslutat om ny ersättningsmodell från 2016, som innebär att samtliga aktörer som nyttjar Ineras tjänster också betalar en avgift för nyttjandet. För samtliga användare, inklusive kommunerna, finns därmed två möjligheter. Antingen avser man inte längre använda de tjänster som nu regleras via nya ersättningsmodellen och därmed kan avtalet och användandet för tjänsten sägas upp. Eller också avser man även fortsatt använda tjänsten och därmed också ersätta Inera för sitt användande. Sid 9/11

10 4.3 Nya intäktsmöjligheter Ineras tjänsteplattform är på god väg att bli landets viktigaste integrationspunkt för vård och omsorg, med potential att bli detsamma för hela den offentliga sektorn. Tjänsteplattformen kan ses som en säker växel för informationsutbyte mellan medborgare, företag, offentliga och privata aktörer. Det finns ett stort intresse från kommuner, myndigheter och kommersiella aktörer att använda infrastrukturen. Inera fokuserar på att ta fram certifieringsmodeller och avtals- och prismodeller så att anslutningarna kan prissättas. Detta innebär att infrastrukturen kan bli en betydande inkomstkälla. Det är dock nödvändigt att resurser och regelverk finns på plats för att säkra kvalitet, kapacitet och godkännandeprocesser. Flera av de gemensamma e-hälsotjänsterna, exempelvis intygstjänsterna, händelseanalys (Nitha) och Eira används, eller kan användas, av andra aktörer än landsting och regioner. Användningen kommer från och med 2016 att prissättas och därmed vara en intäktskälla. Statistik i aggregerad nationell form alternativt per sjukvårdshuvudman/vårdgivare är en ny intäktskälla som kommer med att Inera är kommunikationsnavet för flera e-tjänster som används inom vården och av individen. Statistiken kan både vara användningsbeteende av e-tjänsten (t.ex. användningsgrad per personalkategori) men även verksamhetsutfall utifrån det som registrerats i e-tjänsten (t.ex. sjukskrivningsgrad utifrån användning av elektroniska sjukintyg). 5. Budgetbilaga (Excel) Den totala omfattningen av budget för verksamhetsplan 2016 uppgår till 613 Mkr varav landsting och regioner står för närmare 90 procent av finansieringen. Jämfört med 2015 gällande landsting och regioners finansiering har engångskostnader för beslutad migrering av kundservice, förslaget till ny driftplattform, anpassning till Svensk e-legitimation av 1177 vårdguidens e-tjänster, samt ny plattform för MVK tillkommit. Samtliga dessa kostnadsposter beräknas leda till minskade driftkostnader framöver. De utvecklingsinsatser som i beskrivs i verksamhetsplanen uppgår samlat till 26 Mkr. I framtagen kostnadsbudget har ett antal förutsättningar gjorts. Kommunal medfinansiering Nationell Patientöversikt Pascal ordinationsverktyg Händelseanalys Nitha Katalogtjänster Identifieringstjänster Kommunikationstjänster Statlig medfinansiering Sammanhållen vaccinationsinformation Läkarintyg Statlig finansiering Intygsprojektet Sid 10/11

11 Avskrivningsmodell används Mina vårdkontakter/1177 Vårdguidens e-tjänster Fortsatt princip att införandestöd, test och kvalitetssäkring i samband med anslutning betalas av kund Svängningar i valutakursen för Eira regleras i efterhand Föreslagen utveckling genomförs Sammantaget innebär budgetförslaget att landsting och regioners del av finansieringen är 548 Mkr om kommunerna väljer att använda tjänsterna och föreslagen utveckling sker. Utgångspunkten är att nuvarande tjänsteportfölj anses vara obligatoriska tjänster för alla landsting och regioner (gäller ej eklient och Rådgivningsstödet webb). Se bilaga: Budget 2016_Prismatris Sid 11/11

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa 2013-2018 Åke Rosandher Center för ehälsa CeHis roll och uppdrag Koordinerar landstingens och regionernas ehälsosamarbete Regleras i avtal mellan

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Inera AB en organisation för samverkan inom digitaliseringsområdet. 23 november 2016 VD Johan Assarsson

Inera AB en organisation för samverkan inom digitaliseringsområdet. 23 november 2016 VD Johan Assarsson Inera AB en organisation för samverkan inom digitaliseringsområdet 23 november 2016 VD Johan Assarsson johan.assarsson@inera.se Digitaliseringens ekosystem Överstatliga och internationella organisationer

Läs mer

Inera uppdrag, organisation, framtid. Sofie Zetterström, vice vd Offentliga rummet

Inera uppdrag, organisation, framtid. Sofie Zetterström, vice vd Offentliga rummet Inera uppdrag, organisation, framtid Sofie Zetterström, vice vd Offentliga rummet 2017-05-31 Agenda Bakgrund och organisation Uppdrag några exempel Planen framåt för kommunala sektorn Frågor? Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan Johan Assarsson, tf vd Bakgrund 1998 Sjunet initieras av sju landsting för att få säkrare datakommunikation mellan

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 P 12 1 (6) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kim Nordlander Patrik Hansson Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden Ärendebeskrivning I ärendet föreslås

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 0(12) Verksamhetsplan 2013 För gemensam utveckling av ehälsa inom Region Halland Rydmarker Solweig, Hälso- och sjukvårdsutveckling 2012-11-06 1 (12) Inledning Verksamhetsplanen för 2013 för Region Halland

Läs mer

Nationell ehälsa. Lena Furmark Politiskt sakkunnig. Socialdepartementet. Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj Socialdepartementet

Nationell ehälsa. Lena Furmark Politiskt sakkunnig. Socialdepartementet. Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj Socialdepartementet Nationell ehälsa Lena Furmark Politiskt sakkunnig Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj 2011 Framtidens invånare och patient En invånare som har tillgång till sin egen vårdinformation och därmed möjlighet

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort Högkostnadskort och frikort administreras sedan länge med olika lösningar i landstingen, trots att högkostnadsskyddet gäller nationellt. När några landsting nu har övergått från pappersbaserad till elektronisk

Läs mer

Ny e-hälsovision, vad händer nu?

Ny e-hälsovision, vad händer nu? Ny e-hälsovision, vad händer nu? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Jean-Luc af Geijerstam, utredare ehälsomyndigheten Sofie Zetterström, vice vd Inera Visionen År 2025 ska Sverige vara bäst

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018 Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018 Nationella strategin för ehälsa inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga Ska ha enkel tillgång till

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera Nya NPÖ Möte i Göteborg 2014-10-07 Tomas Ahl Inera Journal- och läkemedelstjänster Historik (juni 2013-juli 2014) 1/1 1992? ÄDELREFORMEN Tomas Ahl Inera Tomas Ahl Inera Juni 2013.. Min Journal på nätet

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Erfarenheter med nationell patientöversikt och arbetet med en gemensam läkemedelslista

Erfarenheter med nationell patientöversikt och arbetet med en gemensam läkemedelslista Erfarenheter med nationell patientöversikt och arbetet med en gemensam läkemedelslista Karina Tellinger, Mikael Johansson, Jan-Olov Strandberg område Vårdtjänster Nationell patientöversikt Mikael Johansson

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-04-09 LJ2012/97. Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-04-09 LJ2012/97. Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen MISSIV 2012-04-09 LJ2012/97 Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Remiss - Förslag avseende landsting, regioner och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Landstinget i Jönköpings län har av Sveriges Kommuner

Läs mer

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Tjänsteplattformen Utförare Inera AB Ansvarig Uppdragstagare Bilagor Anders Bergman/Jessica Nord Johan Assarsson 0 Sid 1/11 1.

Läs mer

Förvaltningsplan för Sjunet

Förvaltningsplan för Sjunet Förvaltningsplan för Sjunet FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Sjunet Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Lars Öberg Johan Assarsson Sid 1/8 1. Objektbeskrivning...

Läs mer

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20.

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20. Projektdirektiv Journal- och läkemedelstjänster för invånare och vårdpersonal Inera mall Projektdirektiv v2.0 2012-10-10 Sid 1/6 1. Namn. 2. Bakgrund och syfte 2.1 Bakgrund Handlingsplan 2013 2018 (Landstings,

Läs mer

Policy för hantering av privata leverantörer

Policy för hantering av privata leverantörer Policy för hantering av privata leverantörer Denna policy avser att klargöra hur Inera kan sälja tjänster till privata leverantörer på marknaden. Med privata leverantörer avses leverantörer av exempelvis

Läs mer

Landsting, regioner och kommuners upphandling av infrastrukturtjänster. Christian Isacsson & Henrik Schildt 2014-04-09

Landsting, regioner och kommuners upphandling av infrastrukturtjänster. Christian Isacsson & Henrik Schildt 2014-04-09 Landsting, regioner och kommuners upphandling av infrastrukturtjänster Christian Isacsson & Henrik Schildt 2014-04-09 Agenda Behov och bakgrund (Christian) Varför genomförs upphandlingen? Projektbeskrivning

Läs mer

Strategi för arbete med IT-frågor och ehälsa inom Stockholms läns landsting

Strategi för arbete med IT-frågor och ehälsa inom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 1 (9) Strategi för arbete med IT-frågor och ehälsa inom Stockholms läns landsting Beslutad av landstingsfullmäktige 2012-03-20 Målet för strategi för arbete med IT-frågor

Läs mer

Sammanhållen vaccinationsinformation. Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell

Sammanhållen vaccinationsinformation. Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell Sammanhållen vaccinationsinformation Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell Projektet Sammanhållen Vaccinationsinformation Uppdrag från Sveriges Kommuner

Läs mer

Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32)

Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32) Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32) Presentation av utredningens förslag 10 september 2015 Karina Tellinger McNeil Utgångspunkter för utredningen Ändamålsenlig och säker informationshantering ökar

Läs mer

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa Sida 1(8) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Marie Åkerlind Datum Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa ehälsa är ett samlingsbegrepp, där ehälsa handlar om att göra hälso- och

Läs mer

Enklare att utveckla e- tjänster med gemensam arkitektur och infrastruktur

Enklare att utveckla e- tjänster med gemensam arkitektur och infrastruktur Enklare att utveckla e- tjänster med gemensam arkitektur och infrastruktur Enklare att utveckla e-tjänster med gemensam arkitektur och infrastruktur Sara Meunier Sofie Zetterström 2015-10-06 Sara Meunier

Läs mer

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Uppdrag och arbetsformer Lars Jerlvall 1 Disposition IT-strategin - vision och insatsområden Beställarfunktionens övergripande uppdrag, organisation

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet ehälsa nytta och näring ehälsa nytta och näring Förord I Sverige finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen med hjälp av moderna

Läs mer

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Breddinförande av Pascal för Västra Götaland blir 21 maj Ny tidplan för breddinförandet: 2012-05-18, E-dos stänger, överflyttning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Detaljbilaga

Verksamhetsplan 2015 Detaljbilaga Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 Detaljbilaga 1. Tjänster och projekt... 2 1.1 E-hälsotjänster vård... 2 1.2 E-hälsotjänster - invånare... 12 1.3 Infrastruktur och stödtjänster... 18 1.4 Projekt... 26

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Ökad patientdialog med digitala formulär

Ökad patientdialog med digitala formulär Ökad patientdialog med digitala formulär Nationell Handlingsplan 2013-2018 Målbild 2018 Ökad medverkan från individen, smartare e-hälsotjänster och samarbete över organisationsgränser Individen Kunna nå

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017 Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017 Uppföljning av genomförda insatser 2014-2015 Planerade insatser 2016-2017 Antagen av Nätverket för ehälsa 2015-10-20 Antagen av ledningsgrupp för vård

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd

11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A TU M D IA R IEN R 2016-01-26 LS-LED15-1795-2 11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd Diarienummer: LS-LED15-1795

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Samverkan kring digitalisering i Skåne

Samverkan kring digitalisering i Skåne Samverkan kring digitalisering i Skåne 2017-05-15 Kommunförbundet Skåne - Sveriges Kommuner och Landsting Åsa Zetterberg Sektionschef Avdelningen för digitalisering Niclas Clausenborg Strateg, digital

Läs mer

Nationell ehälsa. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster

Nationell ehälsa. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster Nationell ehälsa Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster Nationella strategin för ehälsa inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga Ska ha enkel tillgång till allsidig information

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 1 (8) 10. Regelbok IT-information IT och ehälsa Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 2 (8) 10.1 Introduktion Alla vårdgivare med vilka Landstinget Västmanland, hädanefter kallat LTV, tecknat vårdavtal

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014 Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare September 2014 Bakgrund Under 2011 genomförde Inera förstudien Din journal på nätet. Invånares, patienters och närståendes förväntningar och behov av

Läs mer

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR En del av aktionsprogrammet för Kommunal ITsamverkan i vård och omsorg, 20081001-20111231 1 Aktiviteter 2009-2010 1. Kommuners och landstings

Läs mer

Regionalt program för ehälsa

Regionalt program för ehälsa Regionalt program för ehälsa April 2010 Margareta Hansson Ulrika Landström 1. Bakgrund IT i vården är en viktig fråga. Med en genomtänkt strategi kan vården och omsorgen bli bättre på att hantera stora

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Video- och distansmöte Handlingsplan

Video- och distansmöte Handlingsplan 1 (7) Video- och distansmöte Handlingsplan 2013-2018 Utveckling av vård på distans, videobaserade tjänster och tjänsten Video- och distansmöte 2 (7) Innehåll 1 Syftet med handlingsplanen... 4 2 Övergripande

Läs mer

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Christer Blomstrand Staben för ehälsa +4616103630 2015-12-28 LS-LED15-1795-1 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Ledningsstrukturen för ehälsa

Ledningsstrukturen för ehälsa Ledningsstrukturen för ehälsa Nationella ledningsgruppen Inera och andra utförare Invånare Privata vårdgivare Invånartjänster Vårdpersonal Omsorgspersonal Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen

Läs mer

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073 FÖRSLAG 1(15) Journal som e-tjänst Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Förvaltningsplan för Nationella Hjälplinjen

Förvaltningsplan för Nationella Hjälplinjen Förvaltningsplan för Nationella Hjälplinjen FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Nationella Hjälplinjen Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Johan Assarsson Sid 1/8 1. Uppdrag och period...

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal Avtal om Kundens användning av Pascal Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser... 2 3. Tjänstebeskrivning... 2 4. Åtaganden... 4 4.1 Kundens åtaganden... 4 4.2 Ineras

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa Din ehälsa Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid Tillgänglighet Din journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt

Läs mer

1. Bakgrund Uppdrag och organisation Uppdrag för Inera Organisation för styrning och förankring... 5

1. Bakgrund Uppdrag och organisation Uppdrag för Inera Organisation för styrning och förankring... 5 Innehåll 1. Bakgrund... 4 2. Uppdrag och organisation... 5 2.1 Uppdrag för Inera... 5 2.2 Organisation för styrning och förankring... 5 2.3 Ägande av projekt och tjänster... 6 2.4 Beställare och utförare...

Läs mer

Planen är antagen av. ehälsagruppen den LSVO den CeSam styrgrupp den

Planen är antagen av. ehälsagruppen den LSVO den CeSam styrgrupp den Planen är antagen av ehälsagruppen den 2016-03-23 LSVO den 2016-04-04 CeSam styrgrupp den 2016-04-28 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Organisation... 3 Strategi, t.ex. är

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Avtal om Kundens användning av

Avtal om Kundens användning av Avtal om Kundens användning av Informationsutlämning till NKRR Bilaga 1 Specifikation av tjänsten Informationsutlämning till NKRR Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser...

Läs mer

Tillsammans för en smartare välfärd

Tillsammans för en smartare välfärd Tillsammans för en smartare välfärd Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025 World Economic Forum, UD:s kansli för strategisk analys Vi behöver

Läs mer

Vårdhändelser. Bakgrund och övergripande nytta

Vårdhändelser. Bakgrund och övergripande nytta Vårdhändelser Bakgrund och övergripande nytta Upplägg Bakomliggande behov Övergripande nytta Kort om det praktiska Invånartjänsters mål ur tre perspektiv Behov Styrning ställer krav på våra e-hälsotjänster

Läs mer

Insamling av hälsodata i hemmet

Insamling av hälsodata i hemmet Insamling av hälsodata i hemmet Bakgrund/problemområde Idag i sker ett antal olika initiativ kring vård på distans, omvårdnad på distans, digitaliseringen av trygghetslarmen och olika typer av hälsosatsningar.

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Nationella e-hälsotjänster. Sofie Zetterström, vice vd Inera

Nationella e-hälsotjänster. Sofie Zetterström, vice vd Inera Nationella e-hälsotjänster Sofie Zetterström, vice vd Inera Kort om Inera Inera är ett aktiebolag som ägts av de 21 landstingen och regionerna sedan 1999 Den 16 mars blev SKL huvudägare Landsting och regioner

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte...

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Fredagen den 10 februari 2017, kl. 09.00-13.00 Plats: Inera,, Stockholm, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande övriga: Anders

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

Tjänsteplattformen nationell integration

Tjänsteplattformen nationell integration Tjänsteplattformen nationell integration 2013-02-12 Lars Erik Röjerås e lars.erik.rojeras@inera.se Innehåll Bakgrund och historia Så funkar det Hur förvaltas det idag Hur ser framtiden ut 2 Resan V-boken

Läs mer

IT forum - kommuner och landsting i Stockholmsregionen

IT forum - kommuner och landsting i Stockholmsregionen IT forum - kommuner och landsting i Stockholmsregionen Seminarium 5:2 Föreläsare Karin Bengtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum karin.bengtsson@nacka.se En väg in till Vård och omsorg IT forum -

Läs mer

Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND

Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND Handlingsplan 2013 Den gemensamma nämnden Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län, den 14 april 2010. Syftet med

Läs mer

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för effektivisering genom gemensamma

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst)

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser...

Läs mer

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se Dnr DSN-2014-19 Dpl sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET T IT-enhetenn 2015-01-23 (reviderad) Anna Hamr, 054-540 81 69 anna.hamr@ @karlstad.se Verksamhetsplan 2015 drifts- ochh servicenämnden Dnr DSN-2014-19

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Vad krävs för att få fart på webbtidbokning?

Vad krävs för att få fart på webbtidbokning? Vad krävs för att få fart på webbtidbokning? Vad krävs för att få fart på webbtidbokning? Fredrik Sargren, Region Jönköpings län Maria Brunefjäll, Region Halland Vad innebär webbtidbok? Låt invånarna själva

Läs mer

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Utlåtande 2002:117 RI (Dnr 2850/02) Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Upphandling

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 www.cehis.se info@cehis.se Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan koordinerar landstingens

Läs mer