Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i"

Transkript

1 Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011

2 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader återstår. För att undersöka hur GRo ska arbeta vidare arrangerade projektteamet i samarbete med projektledningsgruppen en workshop under temat Vad ville vi? Vad har vi gjort? Hur går vi vidare?. Workshopen ägde rum på Radisson Blu Hotell i Göteborg. Syftet var att gemensamt reflektera över vad som hittills gjorts utifrån de målbilder som skapades under analysfasen av projektet och utefter dessa se framåt och fundera över vad som bör göras framöver. Sammanlagt 57 chefer, verksamhetsutvecklare, GRo-ambassadörer och fackliga företrädare från Ale, Härryda, Kungälv, Lerum, Partille och Stenungsund deltog. Vad händer i GRo-kommunerna? Representanter från samtliga sex deltagande kommuner fick kort presentera sitt arbete med GRo på hemmaplan. Kungälv har för närvarande dryg hundra medarbetare som deltar i GRo-aktiviteter av olika slag. Man har valt att satsa mycket på studiecirklar som metod för kompetensutveckling. Torsdagen den 22 september startar de upp tre lokala studiecirklar på temat gemensamma spelregler. Härryda har många aktiviteter på gång, bland annat går flera medarbetare kurs i näringslära. Utanför GRo ska samtliga anställda i Härryda kommun gå en utbildning i bemötande. Härryda planerar att arrangera lokala studiecirklar och har uppslag på ämnen, men ännu inte startat upp. Partille tycker att det är mycket roligt på gång i GRo med spännande aktiviteter och många deltagare i kommunen. Planer finns på att genomföra studiecirklar på hemmaplan inom ämnet makt och hur olika maktsituationer i relationen brukare och personal kan hanteras. Lerum har arbetat med att ta fram lokala mål och kriterier för GRo-aktiviteterna. Man vill inte bara fylla utbildningsplatserna utan se att rätt person deltar och att aktiviteten gagnar verksamheten. I Lerum har man också satt upp kriterier för att utvärdera vad projektet leder till för deras verksamhet. De har även skapat en referensgrupp med deltagarrepresentanter för att få kontinuerlig feedback ur ett medarbetarperspektiv. Stenungsund berättade om det förberedande besöket i Danmark som enhetscheferna Ulla Andersson och Anette Johansson varit iväg på tillsammans med Nicholas Singleton från GRo. Syftet med besöket var att förbereda inför kommande studiebesök och arbetsskuggning för GRo-deltagare i Danmark. Två resor är inplanerade med ungefär 30 deltagare per resa. Dessa resor kommer vara öppna för alla kommuner som deltar i GRo. Utöver utbyte med Danmark planerar projektteamet för utbyte med Italien också. Ale kommun berättade om deras arbete med att hantera anmälningar och administrera dessa. Just nu finns det ett stort intresse bland medarbetarna att delta i aktiviteter. GRo-ambassadörer har utsetts i varje verksamhet. Dessa fungerar som kontaktpersoner för personal och chefer. 2

3 Senaste nytt om slutet av mars 2011 lanserades GRo-projektets lär- I och kommunikationsplattform se. En hel del nyheter har tillkommit på plattformen sedan dess. Projektledare Theresa Larsens informerade därför om dessa. Projektledare Theresa Larsen berättar om Central informationskanal Lär- och kommunikationsplattformen är en central del av projektet då den fungerar som informationskanal för allt som rör projektet. Där publiceras nyheter om vad som är på gång i projektet och där läggs dokumentation från möten, konferenser, kurser och föreläsningar i form av texter, foton och filmklipp. Från lär- och kommunikationsplattformen kan man dessutom nå GRo-bloggen samt gå webbaserade utbildningar. Det är också via groprojektet.se som deltagare ska anmäla sig till olika aktiviteter och få information om vilka aktiviteter som finns och vad de innehåller. GRo på Facebook GRo finns numera på Facebook under namnet GRoprojektet. Genom att gå in och gilla GRo-projektet på Facebook får man automatiskt nyheter från GRo i sitt eget nyhetsflöde på Facebook. Där finns också möjligheten för deltagare att själva göra inlägg om projektet, skicka länkar, lägga ut bilder med mera. Nyhetsflödet på Facebook syns också på lär- och kommunikationsplattformens startsida. Viktigt med administrativa rutiner Projektteamet har konstaterat att deltagande kommuner hittills haft olika lokala rutiner för anmälningsförfarandet till GRo-aktiviteter. Det har resulterat i vissa svårigheter i det administrativa arbetet, både för projektteamet och för kommunerna. Det är viktigt att uppgifterna som efterfrågas i anmälningsformuläret fylls i på rätt sätt och helst av den person som ska gå den aktuella aktiviteten. Projektteamet behöver e-postadresser och telefonnummer till deltagarna. Alla medarbetare har dock inte en egen e-postadress eller telefon i kommunen. Då har man fyllt i ansvarig chefs uppgifter istället. Det har inneburit att en del deltagare inte fått kursbekräftelser eller kursinformation, om inte chefen vidarebefordrat denna. Ibland kan det vara så att en kursledare eller någon från projektteamet snabbt behöver komma i kontakt med deltagarna och då är det viktigt att ha rätt kontaktuppgifter, exempelvis vid lokalbyte eller om en aktivitet ställs in med kort varsel på grund av sjukdom hos kursledaren. Utveckling av groprojektet.se Via groprojektet.se finns det nu ett antal webbutbildningar tillgängliga och tanken är att de ska bli fler framöver. Ytterligare utveckling av lär- och kommunikationsplattformen är på gång, bland annat arbetar projektteamet och leverantören av plattformen med att ta fram en lösning där det ges möjlighet för deltagare och kursledare att kommunicera och dela informationsmaterial via en inloggningsfunktion på hemsidan. På detta sätt kan exempelvis cirkelledare kommunicera och dela ut material på ett enkelt och smidigt sätt samtidigt som deltagarna kan nå materialet från vilken surfplatta, dator eller smartphone som helst. 3

4 Gruppdiskussioner under temat Vad ville vi? Vad har vi gjort? Hur går vi vidare? grupper fick deltagarna tillfälle att diskutera I och reflektera över hur de anser att projektet ska fortskrida. Med stöd av dokumentationen från analysdagarna samt listor över aktiviteter som är på gång fick grupperna i uppgift att fundera över vad som behöver prioriteras och göras för att projektet ska uppnå sitt syfte att skapa hållbara strukturer för lärande. erfarenheter och kunskaper mellan kommunerna. Genom bland annat studiebesök, GRo-caféer och nätverk samt en gemensam plattform för idé- och kompetenskartläggning vill kommunerna kunna ta del av varandras kunskaper. Om det finns möjligheter till utbyte och kunskapsöverföring kan man undvika att göra samma arbete på flera håll och samtidigt hjälpa varandra i sina respektive utvecklingsarbeten. Ett område som särskilt lyftes fram var studiecirklarna och studiecirkelledarna. Man vill kunna ta del av vilken typ av cirklar som pågår i andra kommuner och vem som är cirkelledare för dessa. Då kan kommunerna dela med sig och ta del av studiematerial, upplevelser och erfarenheter från andra som arbetar inom liknande områden. Det fanns också önskemål om mer stöd från GRo i hur man kan lägga upp studiecirklar och nätverk. Grupperna dokumenterade diskussionerna med hjälp av de surfplattor som köpts in i projektet. Anteckningsapplikationen Evernote laddades ner och användes för dokumentationsarbetet. Nedan följer en sammanfattning av vad som framkom. Anteckningarna från respektive grupp finns dessutom sammanställda i en särskild bilaga. Fokus på hållbara strukturer Majoriteten av grupperna ansåg att GRo inte ska satsa så mycket mer på att arrangera fler nya aktiviteter än de som redan är igång eller planerade. Flera kommuner har svårt att hinna med att få ut deltagare i alla aktiviteter. Det är viktigare att satsa på kvalitet istället för kvantitet, och att skicka rätt personer på kurs än att bara fylla utbildningsplatserna. Önskemål fanns om att få mer stöd i att verkligen lyckas integrera den kunskap i verksamheterna som medarbetarna redan har eller tillskansar sig genom GRo. Flera grupper ville få mer information om hur man kan arbeta med SMARTa mål eller andra verktyg för verksamhetsutveckling. Samarbete och utbyte Det fanns ett stort intresse bland grupperna att skapa goda förutsättningar och former för att utbyta 4 Groprojektet.se som kompetensbank För att underlätta utbytet mellan kommunerna ville flera av grupperna ha en webbaserad plattform som är tillgänglig för alla, där material och information kan inhämtas på ett bra och effektivt sätt. Ett annat önskemål var att plattformen ska kunna fungera som en kompetensbank. Groprojektet.se anses av flera grupper vara en sådan plattform, men den kan utvecklas vidare. Dessutom behöver plattformen finnas kvar då projektet är slut. Flera grupper framförde önskemål om att åtminstone delar av plattformen ska finnas kvar och drivas vidare av GR. Förslag lades också fram om en samordnare via GR, en kontaktperson som arbetar med hemsidan och fungerar som en länk mellan kommunerna. Att låta GRo gro efter GRo Tanken med GRo-projektet är att skapa hållbara strukturer för organisatoriskt lärande och utveckling, att möjliggöra arbetssätt som främjar lärande och utveckling i verksamheterna. Därför kom mycket av diskussionerna att kretsa kring detta. Vad behöver vi göra nu för att behålla GRo-tänket efter att projektet är slut? I tankarna kring långsiktighet och hållbarhet betraktades studiecirklarna som ett mycket positivt verktyg, främst för att dessa sker på hemmaplan och kan planeras utefter de förutsättningar och behov

5 som finns i respektive kommun. Dessutom tycks det vara ett verktyg som kan användas på alla nivåer och i olika sorters sammanhang då det dök upp idéer och förslag på cirklar med helt olika inriktningar och målgrupper. Även webbutbildningar lyftes bland flera grupper som något att satsa på eftersom dessa kan leva kvar även efter projektets slut. Enligt grupperna kan webbutbildningar vara ett sätt för verksamheter att skola in nya medarbetare. De kan också användas för kontinuerlig vidareutbildning då de är beständiga och tillgängliga. Men tekniken kan också innebära svårigheter då den ställer krav på kunnande och tillgång till hjälpmedel som inte alltid finns. Därför påpekades det att det även är viktigt att erbjuda utbildningar i hanterandet av tekniken för att underlätta användandet och inlärningen av webbutbildningarna. Avslutande reflektioner De goda tankar och idéer som framkom under workshopen kommer att diskuteras i projektledningsgruppen och i projektteamet. En plan för den resterande tiden i GRo kommer att tas fram. Målsättningen är att kunna tillgodose så många önskemål som möjligt. Information om detta kommer givetvis att kommuniceras via groprojektet.se! Text: Jacob Bucht, GRo Foto och layout: Maja Sabelsjö, GRo Läs mer om GRo på 5

6 Bilaga 1 Anteckningar från gruppdiskussionerna, sammanställda i Evernote Grupp 1 Viktigt veta mål med gro. Hälsofrämjande mål. Målbild som är gemensam. Ny teknik lär vi oss. Ökat tillgängligheten i verksamheten. Vi har puchade att redan nu lära oss detta. Uppföljning. Förmedla o ta tlllvara kunskap o kompetens. Ledningsgruppen har ansvar för att besluta gemensamt arbetssätt. Börja skriva smarta mål nu. Strukturera fördelning av kursplatser. Kopplat till kompetensplan. Önskar nätverk för att motivera o se hur andra jobbar. Alp följa upp arbetssätt o lära av varandra på alla nivåer. Gemensam plattform för lärande. Cafekvällar med inbjudna föreläsare. Kosten o livsstil viktigt att jobba med. Nätverk för pers.ass. Genomlysningsmetoden. Vi samlar metoder i en sk verktygslåda. Webbutbildning o dokumentation för nyanställda. Hemsida med kunskapsbank. Blogg. Kontaktpersoner. Kunniga i olika ämnen. Hemsida som lever kvar efter groprojektet. Fb hur använda i vardagen. Otydlig policy. Studiecirklarna viktiga att komma igång med så att ledarna startar studiecirklar ganska snart, Hur blir vi attraktiva arbetsgivare? Vi arbetar i vissa fall i konkurrensutsatta verksamheter. Viktigt att mål sätts upp i varje verksamhet. Viktigt att kommunerna ta del av varandras kunskap o resultat, tex uppsatta verksamhetsmål., så vi inte uppfinner hjulet om o om igen. Utveckla dataprogram som brukare kan använda. Grupp 2 Hur skall vi arbeta vidare i projektet? Vi behöver mer kunskap i: * hur vi bygger lärande strukturer i organisationen - nätverk kommuner emellan - idebank - använda groprojektets lärplattform för ex chatt - genemsam lärandekultur - verksamhetsutveckling * kompetensinventering/kartläggning - ta vara på våra erfarenheter mellan kommunerna - utveckla kravprofil för ex. habiliteringspersonal, personlig assistent. - kompetenspåfyllnad, vad, hur och när? * hur tar vi vara på varandras kompetenser? - kompetensbank * hur bevarar vi gro andan efter projektet? - nätverk - kontaktperson/samordning via GR

7 Grupp 3 Genomgång mobiliseringsfasen. I gruppen hade 4 av 6 varit med från början. Analysdelen var för lång. Gruppen upplevde att mobiliseringsfasen var för kort. För stor tilltro till att personalen skall vara teknikintresserade och ha tillgång till datorer och ha tid på arbetstid för att kunna gå in och söka info. Viktigt att inte lämna ut ny teknik för lärande utan att utbilda i tekniken. Viktigt att få tid till lärandet, många har fullt upp med "vardagen". Eftersom det gick fort från start till genomförande så har verksamheterna inte haft tid att hinna planera. Tanken med organisatoriskt lärande är bra. Bra med smarta mål, att få tänka till kring sitt lärande. Önskemål framtid Längre tid men inte mer innehåll. Fler tillfällen att lära sig tekniken. Viktigt att räkna på vinst kopplat till kostnaden för utbildningarna. Försöka göra koppling utbildning till karriär och lön för att motivera personal att utveckla sig själva och organisationen. Webutbildning med Bo Hejlskov med tema promblemskapande beteende lågaffektivt bemötande. Viktigt att utbilda chefer i att arbeta i lärande organisationer så att man kan leda i utveckling. UGL för cheferna Grupp 4 Prioritet Medarbetare framför chef Motivet Behovet är större många chefer får påfyllning på annat håll Chefer och medarbetare kan delta i samma aktivitet Transiinternationella aktiviteterna Prioritet, medarbetare framför chef Motivet De har ett annat fokus och bättte på att återkoppla direkt till verksamheten Webbaserade utbildningar Prioritet medarbetare Förslag Nätverka mellan kommunerna och ev extern "expert" för att skapa en webbaserad utbildning vid ex nyanställda Storföreläsning. Samla hela arbetsgrupper. Kopla studiecirklar före eller efter föreläs-

8 ningen ev läsa gemensam littertur Gro café, varje kommun tar ansvar för att ordna mlnst ett café under projektets gång och bjuda in övriga kommuner att delta i. Grupp 5 Att omsätta teorin i praktik blir en framgångsfaktor. Att använda gro ambassadörer har varit positivt. Aktiviteterna ligger i linje med vad vi kommit fram till på analysdagarna. Det vi nu behöver är att fokusera på genomörandet. Flera av aktiviteterna ger förutsättningar till utbyte mellan kommunerna, men ansvaret ligger på varje kommun att ta tillvara på möjligheten. Vi kommer att gå hem i våra verksamheter och slå ett slag för smarta mål och ett ökat egenansvar. För att ge projektet bärighet är det av vikt att kommunvis få möjlighet att arbeta med strukturen som skall finnas över tid. Det skulle även vara av glädje att ha workshops på hemmaplan som groteamet kan vara med och arrangera. Grupp 6 Tre kommuner deltog i vår grupp, Partille, Lerum och Kungälv. Vad ville vi: Lerum - målet är att deltagare skall nå en fördjupad förståelse för sitt uppdrag och sin yrkesroll utifrån lagstiftning, etik och professionalitet. Förhållningssätt och bemötande ville man arbeta med i Lerum, för att nämna någrot. Partille - vill koppla deltagandet till de politiska målen. Brukarna skall gå mot självständighet i detdagliga livet och att de skall få det stöd de behöver. Personalen förväntas vara flexibla och förberedda på framtidens krav. Utvecklingsområde: Kommunikationsmetoder samt bruarnas behov och delaktighet Kungälv - tre utvecklingsområden i focus: kommunikation inom och mellan arbetsgrupper, utveckling av arbetsrollen, bemötande och förhållningssätt. Vad har vi gjort: Hittat arbetsformer för administrativa frågor kring GRO. Utbildningar har kommit igång. Alla har stående informationspunkt om GRO på APT eller personalmöte. Olika tolkning av smarta mål, en del får motivera sig innan kurs, andra senare. I Lerum finns riktlinjer kring deltagande, tex alla skall gå webbutbildningar

9 Vad vill vi framåt: Det vi vill är att baskunskaper skall rulla på, men många utbildningar är spetskunskap som inte alla kan ta del av. Risk att kompetens tappas. Studiecirklarna är viktiga för att skapa hållbara strukturer, troligtvis den viktigaste lärformen Det bör stå i kursbeskrivningen om man skall/förväntas kunna föra kunskapen tidigare. Viktigt titta på om man behöver kunskapen i de kurser man anmäler sig till Fler webbutbildningar i olika ämnen Webbutbildningar bör finnas kvar efter projektet Hur får vi projektet ide att leva kvar? Fortsatt gro grupp efter projektets slut, gärna med en samordnare Vad händer med hemsidan? Önskemål om att den skall finnas kvar och uppdateras Uppföljning på bestämd datum, vad blev det av projektet, hur går vi vidare. Grupp 7 Vad har vi gjort? Hur går vi vidare? Nu bör vi hitta former för hur vi går vidare. Man kan t ex ämnesstyra på olika sätt. Vi kan samarbeta över gränserna och slå våra kloka huvuden ihop. Viktigt att hitta lärandet för formena. Ha projektets syfte i fokus! Man skulle kunna ha medarbetarnas delaktighet inom GRo som en stående punkt på t ex medarbetarsamtal och lönesamtal. Alla medarbetare måste ta ett ansvar. Groambassadörer är stabila inom projektet, de är viktiga personer ute i verksamhetena. Lerum har utifrån ambassadörerna gjort en sk referensgrupp. Ref.gr kopplar i sin tur ut till ambassadörerna. Detta för en enklare kommunikation. Ref.gruppen kan ha en förberedande roll innan stormötena med groambassadörerna. Det är viktigt att inte glömma ambassadörerna. De får info från ledningsgruppen. I Ale har ambassadörerna ansvaret för läsplattorna. De har gått utbildning och skall i sin tur utbilda sina kollegor. Det är viktigt med regelbunden avstämning, diskutera hur långt vi har kommit, samla ihop kunskaper och fundera på hur vi går vidare. Knyta ihop säcken. Satsa på de medarbetare som vill och som är engagerade. Planera och utveckla vidare. Ska vi satsa en validering på grundkompetens? Det vore bra att få tips från GRo om ämnen till studiecirklarna. Materialet måste studiecirkelledaren idag själva leta efter. En bank på ämnen skulle man kunna lägga ut på GRos hemsida, på så sätt ta del av varandras kunskaper och skapa nätverk över kommungränserna. Inte tappa studiecirkelhandledarna, utan ha kontinuerliga träffar så att de inte tappas på vägen. Träffar inom kommunen men också över kommungränserna. Idag är det ett 50 tal studiecirkelledare totalt. Viktigt att ge ledarna näring- jobba över gränser och komma ut i en annan roll. Studiebesök i andra verksanheter o organisationer. Specialistkunskap eller att drivet finns hos studiecirkelledaren. Viktigt att skapa nätverk för att bibehålla kunskaperna.

10 Enhetscheferna,två från varje chefsgrupp, bör själva gå en studiecirkelledarkurs. Detta för att enklare kunna driva frågan och visa på vikten. Viktigt att bromsa farten och ta tillvara på den kunskapen som finns just nu. Studiecirkelledarna blir centrala och viktiga personer i projektet. Ambassadören tillsammans med cirkelledaren blir viktiga tillsamans. De skulle kunna formulera de smarta målen ihop. Svårt att koppla tillbaka när det går för fort. Hinner inte tänka till på djupet. Hinner inte heller motivera en medarbetare om det går för fort. En del skulle behöva få ansvar för att kunna växa som medarbetare. Som chef och ansvarig vill man samtala med alla som gått kurser för att följa upp. Att verkligen se, bekräfta och uppmärksamma. Att ambassadörerna har en stående punkt på t ex Apt och emellan mötens pusha sina kollegor och medarbetare. Grupp 8 På gång är : Näringslära, 2 grupper om c:à 30 personer totalt Uppdatering Näringslära / Dietik, c:à 30 personer totalt. Kursstart under senhösten, avslut Januari. Planeringsdag med Kursledare den 28 / 9. Under våren kommer Dietiken att börja med avslut under hösten V.44 kommer 15 stycken att gå Cirkelledarutbildning för implementation i verksamheten. MI utbildning för 5 personer med uppföljning under hösten. Tänkbara områden för studiecirklar /temadagar: Hälsa/Friskvård / Ergonomi Sapere metoden. Salladsbuffe, vegmat, Bakning för storhushåll Hur utveckla äldreomsorgsmat Hållbar framtid Marknadsföring av vår produkt Ekonomi IT kunskap Matsedelsutveckling/produktutveckling Erfarenhetsutbyte / Skuggning Fler ämnen kan tillkomma efter inventering av behov Motiv : Att uppnå ett så stort deltagande som möjligt I studiecirklarna genom att tillgodose behov och önskemål i möjligaste mån. Att därigenom utveckla både organisation och medarbetare i positiv riktning Hur : Att skapa ett aktivt engagemang bland våra arbetskamrater och stödja vilja till förbättring och utveckling. Att ge möjlighet till arbetskamrater att påverka utbudet. Prioritet : 1. Att få våra arbetskamrater involvolverade innan studiecirkelledarna är utbildade för att kunna påverka utbudet.

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

Innehåll Cirklar GRo Varför cirklar? Förankra cirkeln Cirkelns upplägg Cirkelledarens roll Chefens roll Cirkelns spelregler Atrium

Innehåll Cirklar GRo Varför cirklar? Förankra cirkeln Cirkelns upplägg Cirkelledarens roll Chefens roll Cirkelns spelregler Atrium Lathund för ledare Innehåll Cirklar i GRo Varför cirklar? Förankra cirkeln Cirkelns upplägg Cirkelledarens roll Chefens roll Cirkelns spelregler Atrium Stödberättigade kostnader Cirkelledaren är kontaktperson

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Sex och samlevnad i en modern skola

Sex och samlevnad i en modern skola Processbeskrivning Sex och samlevnad i en modern skola Januari 2004 Per Blanck och Eva Annerås Sex och samlevnad i en modern skola processbeskrivning Inledning Detta är en kortfattad redogörelse för arbetsprocessen

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Hållbara strukturer för organisatoriskt lärande

Hållbara strukturer för organisatoriskt lärande Hållbara strukturer för organisatoriskt lärande Slutrapport för GRo-projektet Carina Abrahamson Löfström Theresa Larsen 1 organisatoriskt lärande 2 Till minne av Anders Helsing 3 Innehåll Inledning...5

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? för de som gick utbildningar betydde det väldigt mycket,att få mer kuskap och att få dela med sig till kollegorna,man känner att man kan utveckla verksamheten mer med de olika kunskaper personer fått.

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas!

Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas! Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas! Syfte skapa hållbara strukturer för organisatoriskt lärande i kommunala verksamheter genom att ta fram, pröva och utvärdera

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Skapa konto... 4 Startsidan... 4 Att söka med sökord... 5 Sök... 5 Filtrering - vad vill du se för träffar?... 6 Spara filter, lägga till

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning.

På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning. PROCESSUTVÄRDERING NR 2 NOV 2010 Ser vi till att arbetskamrater På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning., utrymme ges under konferens Vid personalkonferenser.

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

GRs projektredovisning för

GRs projektredovisning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Box 5073 402 22 Göteborg Organisationsnummer 222000-0265 K-person på GR är Lotta Wall Kontaktperson på Dialoga är Maj Bjurving Medel rekvireras till Göteborgsregionens

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg * Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg *Utbildning Kognitiva funktionsnedsättningar och Tydliggörande pedagogik *Skattning av självständighet *Genomförandeplan *Brukarenkäter

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats med lärare. Individuell

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Anteckningar från möte med nätverket Barn i behov av särskilt stöd

Anteckningar från möte med nätverket Barn i behov av särskilt stöd GR Utbildning 2007-04-25 Anteckningar från möte med nätverket Barn i behov av särskilt stöd Tid: onsdagen den 25 april 2007 kl. 13.30-16.00 Plats: GR-huset, Gårdavägen 2, rum 260 Närvarande: Telefon Susanne

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Cirkelledarutbildningar

Cirkelledarutbildningar Cirkelledarutbildningar våren 2012 ABF Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i vår! Du har säkert hört det förut: Som cirkelledare är du vår viktigaste resurs för hög kvalitet i studieverksamheten.

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet 1 Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet Syfte - Mål Detta avtal är ett kollektivavtal som anger riktlinjerna för utvecklingsarbetet på förskola 1-5 år. Parternas ambition

Läs mer

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP Maria Jönsson Åsa Jönsson Kicki Wemmenborn Bakgrund Vi jobbar på Helgedalskolan i Kristianstad. Helgedalskolan är en 0-5-skola med ca 280 elever.

Läs mer

Protokoll mo te vå rdnådshåvåre 19/8-15

Protokoll mo te vå rdnådshåvåre 19/8-15 Protokoll mo te vå rdnådshåvåre 19/8-15 Under mötet presenterades Hur Rullen arbetar med ditt barns lärande All forskning pekar på att inlärning i ett sammanhang är det mest effektiva för Rullens elevgrupp.

Läs mer

Den 11 12 maj startade GRo:s utveckling av ett ledarskapsprogram, med en tvådagars workshop i form

Den 11 12 maj startade GRo:s utveckling av ett ledarskapsprogram, med en tvådagars workshop i form Dokumentation från ledarskapsdagarna på Hjortviken Konferens 11 12 maj 2011 Framtidsverkstad som grund Den 11 12 maj startade GRo:s utveckling av ett ledarskapsprogram, med en tvådagars workshop i form

Läs mer

Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet

Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet Den 8-10 april var GRAF-projektet i Dublin för att ta del av Job Shadow Day. En dag som arrangeras för sjunde gången på

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter Therese Stenlund Universitetslektor Inst. för Samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi Kliniskt lektorat; Stressrehabilitering,

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Bakgrund till barns brukarmedverkan Några kommuner från Västernorrlands län har tillsammans med Allmänna Barnhuset och 33

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden utifrån SIFO:s personalenkät 2002

Prioriterade utvecklingsområden utifrån SIFO:s personalenkät 2002 2003-05-13 Roland Nilsson Prioriterade utvecklingsområden utifrån SIFO:s personalenkät 2002 Resultatet av SIFO:s personalenkät för 2002 uppvisade glädjande nog väsentliga förbättringar jämfört med motsvarande

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Program för mentorprojekt

Program för mentorprojekt Program för mentorprojekt Upprättat av en arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen 2000-05-22 Program för mentorprojekt Upprättad av: Arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen Datum: 2000-05-22 Innehåll sida 1 Inledning

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn Förord: 2013 var ett händelserikt år hos Unga forskare. Det var första året vi testade att dela in Unga forskare i termerna värdeskapande- och värdestödjande verksamheter. Vi formulerade mål kring detta,

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy 1 INLEDNING OCH SYFTE Syftet med denna policy är att beskriva de olika kommunikationskanaler och hur de skall användas för att informera föreningens medlemmar om verksamheten och för att effektivt hantera

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Feedback On Demand för HR-arbete

Feedback On Demand för HR-arbete Feedback On Demand för HR-arbete INLEDNING Alla organisationer har ett ständigt behov av att ha en korrekt och aktuell bild av hur den egna verksamheten fungerar för att kunna styra och leda organisationen

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer