Innehåll Cirklar GRo Varför cirklar? Förankra cirkeln Cirkelns upplägg Cirkelledarens roll Chefens roll Cirkelns spelregler Atrium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Cirklar GRo Varför cirklar? Förankra cirkeln Cirkelns upplägg Cirkelledarens roll Chefens roll Cirkelns spelregler Atrium"

Transkript

1 Lathund för ledare

2 Innehåll Cirklar i GRo Varför cirklar? Förankra cirkeln Cirkelns upplägg Cirkelledarens roll Chefens roll Cirkelns spelregler Atrium Stödberättigade kostnader Cirkelledaren är kontaktperson mot GR Kontakta GRo-teamet SMARTa mål

3 i GRo GRo är ett ESF-finansierat projekt som syftar till att skapa hållbara strukturer för lärande genom att ta fram, pröva och utvärdera olika modeller och metoder för utvecklingsarbete. En metod som används är lärande på arbetsplatsen genom studiecirklar. I november 2011 hade 67 medarbetare i kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Lerum, Partille och Stenungsund utbildats till studiecirkelledare genom GRo-projektet. Tanken är att dessa personer ska leda lokala såväl som kommunöverskridande studiecirklar kring olika frågor och teman där verksamheten behöver utvecklas och där anställda vill fördjupa sin kompetens. Den här broschyren är i första hand tänkt som ett stöd för dig som leder en studiecirkel i GRo, men är också användbar för chefer, verksamhetsutvecklare och pedagoger i planerings- och uppföljningsarbetet av studiecirklar. Givetvis kan även studiecirkeldeltagare ha behållning av broschyren för att bättre förstå tanken med studiecirklar som lärandeform i GRo. SMARTa mål 3

4 Varför? Vi människor har olika lärstilar. Vissa lär sig bäst genom att läsa, några genom att lyssna och andra genom att arbeta praktiskt med en uppgift. Ju mer aktiva och engagerade vi är under inlärningsprocessen, desto större behållning har vi av inlärningstillfället. Forskning visar att vår kompetens knappt ökar över huvud taget om vi går på en föreläsning. Om vi däremot omedelbart omsätter det vi lärt oss eller undervisar andra om föreläsningens innehåll, blir resultatet ett annat. GRo satsar därför på aktiviteter som stöttar deltagarna att omsätta sina befintliga och nyvunna kunskaper i handlingar som gagnar verksamheten. Studiecirklar är ett exempel på detta. Studiecirklar är en lärandeform som bygger på att alla deltagare bidrar med sitt kunnande, tillsammans inhämtar ny kunskap och bearbetar den gemensamma kunskapsmassan genom diskussioner. Meningen är att kunskapstillägnandet ska präglas av ett aktivt sökande istället för passivt anammande av andras färdiga uppfattningar. Genom att koppla ny kunskap från cirkeln till upplevelser och situationer i arbetet, fördjupas kunskaperna ytterligare. Boken Studiecirkeln, idéer och metoder av Rolf Christerson och Ulf Levihn, Gleerups förlag 4 SMARTa mål

5 Genomsnittlig behållning av stoff som presenteras på olika sätt Föreläsning 5 % Textläsning 10 % Audio-visuell framställning 20 % Demonstration 30 % Diskussionsgrupp 50 % Lära genom att göra 75 % Undervisa andra/omedelbart omsätta det man lärt 90 % Källa: Inlärningsstilar del II Pedagogerna/Brain Books AB. SMARTa mål 5

6 Förankra n Syftet med kompetensutvecklingssatsningar exempelvis studiecirklar är givetvis att de ska leda till att verksamheten blir bättre på att utföra sitt uppdrag. Uppdraget är utgångspunkten för allt utvecklingsarbete. Ett framgångsrikt utvecklingsarbete grundar sig i en samsyn på uppdraget och en förståelse för det sammanhang man verkar i. Återkommande dialogtillfällen mellan medarbetare, mellan chefer och medarbetare och mellan chefer och politiker, är därför viktiga. Analysdagarna i början av GRo-projektet är exempel på sådana dialogtillfällen. För att en studiecirkel ska leda till ökad kompetens hos deltagarna som också kommer verksamheten, brukare och andra medborgare till del, är det viktigt att cirkeln är väl förankrad och ligger i linje med verksamhetens mål. I planeringsfasen av en studiecirkel behöver både chef, studiecirkelledare och medarbetare vara involverade. Studiecirkelledaren behöver förankra cirkeln med sin chef och sina kollegor. Chefen behöver förankra cirkeln hos cirkelledaren och sina medarbetare samt fundera på om cirkeln ligger i linje med verksamhetens uppdrag. 6 SMARTa mål

7 Koppling mellan verksamheten, enheten och individen Kommunens/förvaltningens uppdrag (politisk nivå) Enhetens/avdelningens uppdrag (chefs-/tjänstemannanivå) Individens uppdrag Dialogen är ett redskap för att uppnå samsyn från olika professioner, yrkesgrupper och hierarkiska nivåer i verksamheten. Fritt efter Sveriges Kommuner och Landsting 2006 Att göra ett bra jobb, s 12. SMARTa mål 7

8 ns upplägg Sex till tio deltagare brukar vara lagom storlek på en studiecirkel. Större grupper gör det svårt för alla att komma till tals medan mindre grupper inte ger lika stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. Om cirkeln har två ledare kan gruppen eventuellt vara större eftersom det då är möjligt att dela upp gruppen vid vissa diskussioner eller arbetsmoment. Studiecirkelledaren behöver inte vara expert på det ämne som cirkeln rör. Tanken är istället att cirkeldeltagarna tillsammans inhämtar ny kunskap. Men ibland finns det någon i verksamheten som har expertkunskap inom det ämne som cirkeln behandlar. Då kan det vara en god idé att låta denna person leda cirkeln tillsammans med en utbildad cirkelledare. Att leda en cirkel för sina kollegor kan kännas nervöst även om man är utbildad studiecirkelledare. Då kan det vara bra att två personer leder cirkeln gemensamt. Om cirkeln har två ledare behöver dessutom en träff inte ställas in om cirkelledaren exempelvis blir sjuk. Varje kommun bestämmer själv om man vill ha en eller två cirkelledare. Diskutera på arbetsplatserna vad ni tror blir bäst! Förslagsvis avsätts två till tre timmar för en cirkelträff med en paus i mitten för fika. Det kan kännas lockande att ha kortare träffar om det är svårt att få ihop tider och scheman, men risken är att diskussionerna i cirkeln då måste avbrytas innan de riktigt kommit igång. Det är bra om det går en till två veckor mellan cirkelträffarna. Då hinner deltagarna smälta det som sades och förbereda sig inför nästa möte. Om det går för lång tid mellan träffarna riskerar cirkeln i stället att tappa fart. Då 8 SMARTa mål

9 måste spelreglerna för cirkeln ställas upp på nytt varje gång man träffas. En studiecirkel kan ha olika syften och upplägg. Den kan utgå från ett studiematerial, diskutera artiklar, en film eller en bok. I studiecirkeln kan man också göra studiebesök eller bjuda in gästtalare till varje träff, exempelvis brukare, elever, anhöriga, politiker, kollegor eller forskare. En annan variant är att diskutera praktikfall eller dilemmasituationer. Om flera cirklar ska hållas i kommunen kring samma tema, kan det vara en bra idé att starta upp med en gemensam aktivitet för alla cirkelledare och cirkeldeltagare. Att lyssna på en föreläsning eller se en film som berör cirkelämnet kan både ge en gemensam utgångspunkt och inspiration till det fortsatta arbetet. Deltagarna i en studiecirkel kan vara kollegor på en arbetsplats, men kan också komma från skilda arbetsplatser både inom och utom kommunen eller tillhöra olika professioner. Det är syftet med cirkeln som styr hur cirkeln sätts samman. Om syftet med cirkeln är att ta fram fungerande samarbetsrutiner mellan måltids- och skolpersonal behöver givetvis både skol- och måltidspersonal delta. Om syftet istället är att lära mer om ett ovanligt funktionshinder eftersom en ny brukare med det funktionshindret precis flyttat till ett visst boende, är det mer naturligt cirkeln hålls med personalen som jobbar på just det boendet. Du kan annonsera efter cirkeldeltagare i diskussionsforumet på groprojektet.se, eller varför inte på GRo:s Facebooksida? Vill du att GRo-teamet ska uppmärksamma din/er cirkel i en nyhet på groprojektet.se, kontakta GRo:s kommunikatör Maja Sabelsjö, SMARTa mål 9

10 ledarens roll Studiecirkelledaren är ingen lärare som har de rätta svaren. Istället är det diskussionerna i gruppen som är viktigast. Studiecirkeln bygger på att alla som deltar är aktiva och hjälps åt att skapa en positiv, tillåtande atmosfär. Det är inte bara cirkelledaren som har ett ansvar för att cirkeln blir bra. Alla som deltar i en studiecirkel har rättigheter och skyldigheter att dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter, idéer och tankar. Alla deltagare är lika viktiga. Studiecirkelledaren är tänkt att fungera som en ledare för gruppens gemensamma arbete, men ansvarar också för de praktiska arrangemangen kring cirkeln om inget annat bestämts. Det är en bra idé att studiecirkelledaren vid slutet av varje träff sammanfattar vad man kommit fram till och förtydligar vilken eventuell litteratur som ska läsas till nästa träff och om hemuppgifter som ska göras. Studiecirkelledaren ansvarar också för att: distribuera fördjupningslitteratur och annat diskussionsmaterial till gruppdeltagarna. beställa eventuell fika. se till att frånvaro anmäls till cirkelledaren så att den som varit borta kan få information om vad som diskuterats. gruppen håller sig till ämnet. alla cirkeldeltagare kommer till tals och att inte någon eller några tar över. utse en ställföreträdande cirkelledare i gruppen som kan hålla sammankomsten om den ordinarie cirkelledaren får förhinder. 10 SMARTa mål

11 Chefens roll Studiecirklar kan utgöra en språngbräda för utvecklingsarbete i verksamheten. Men för att det ska ske behöver både studiecirkelledare och cirkeldeltagare goda förutsättningar. Givetvis måste tillräckligt med tid avsättas för cirkeln. Det är också bra om cirkeln kan hållas i en lokal där deltagarna inte blir störda av exempelvis brukare eller kollegor. Som chef är det också viktigt att du klargör vad du förväntar dig att cirkeln ska leda till. Ska cirkeldeltagarna ta fram ett styrdokument, komma fram till nya rutiner eller diskutera en viss frågeställning? Är det frivilligt eller obligatoriskt att delta? Vilken budget har cirkeln? Har cirkelledaren mandat att beställa fika, arrangera studiebesök eller bjuda in föreläsare? Eller är det du som chef som ansvarar för detta? Det kan vara bra att varje deltagare får ett intyg efter avslutad studiecirkel som ett bevis på sina nyvunna kunskaper. Studiecirkelledaren och chefen bör gemensamt diskutera hur ett sådant intyg ska utformas och hur stor närvaro som krävs för att en deltagare ska få intyget. SMARTa mål 11

12 ns spelregler På första studiecirkelträffen är det bra att komma överens om gemensamma spelregler för cirkeln. Det kan till exempel röra sådant som cirkelns upplägg och syfte, antal träffar, etiska förhållningsregler och om hemuppgifter ska göras mellan träffarna. Många gånger är det bra om ansvarig chef kan delta vid första och sista cirkelträffen. De diskussioner som förs i en studiecirkel rör ibland frågor och ämnen som kan upplevas som känsliga. Det är därför bra att komma överens om att det som sägs under cirkelträffarna stannar inom gruppen. Samtidigt kan det vara värdefullt om någon för anteckningar vid cirkelträffarna. Då är det möjligt för chefer, kollegor eller cirkeldeltagare som inte kunnat medverka vid en viss träff att få information om cirkelns innehåll ändå. Bestäm gemensamt om anteckningarna endast ska få läsas av de som deltar i cirkeln eller om även andra ska kunna ta del av dem. Om anteckningarna ska spridas utanför cirkeln bör alla deltagare få lov att läsa igenom och godkänna dem först. 12 SMARTa mål

13 Atrium Via fliken Aktiviteter på GRo-projektets hemsida, är det möjligt att nå det virtuella gruppforumet Atrium. Atrium är en slags projektarbetsplats för studiecirklar, nätverk, kursdeltagare och andra GRo-grupper. På Atrium kan man delge varandra information och dela dokument och andra filer. I en studiecirkel kan till exempel cirkelledaren diskutera upplägget av cirkeln med gruppmedlemmarna, eller dela ut studiematerial inför en träff. Det är bara medlemmarna i gruppen som kan ta del av informationen på Atrium. När man lägger upp ny information kan man välja att meddela medlemmarna via mail, så man vet när det finns ny information på gruppforumet. I varje grupp ska det finnas minst en administratör. Om du som cirkelledare vill ha en grupp på Atrium för din studiecirkel, så kontaktar du GRoteamet för att få administratörsrättigheter. Därefter kan du bjuda in cirkeldeltagarna att bli medlemmar i gruppen. Mer information om Atrium finns på groprojektet.se under fliken Aktiviteter. SMARTa mål 13

14 Stödberättigade kostnader GRo finansieras med medel från Europeiska Socialfonden (ESF). Projekt som tar emot stöd från ESF är skyldiga att rapportera in alla aktiviteter som genomförs, vilka personer som deltar i aktiviteterna och projektets kostnader till Svenska ESF-rådet och Statistiska Centralbyrån (SCB). Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är projektägare av GRo och ansvarar för denna inrapportering. Men för att GR ska kunna sköta denna inrapportering måste studiecirkelledare i GRo anmäla sin cirkel och dess deltagare på groprojektet.se och samråda med GRo:s projektteam före bokning av lokaler, inköp av litteratur och anlitande av gästföreläsare m m. Det är bara GR som kan teckna avtal för GRo-projektets räkning! Vid inköp av varor och tjänster i GRo ska Lagen om offentlig upphandling (LoU) och en rad andra lagar och regler följas. Eftersom GR är projektägare av GRo gäller GRs inköpspolicy, inte deltagande kommuners. Det innebär bland annat att avrop ska göras på GR:s och 14 SMARTa mål

15 Upphandlingsbolagets ramavtal. Deltagande kommuners egna ramavtal kan inte åberopas. I GRo har kronor avsatts till varje deltagande kommun för att täcka kostnader som uppstår i samband med lokala studiecirklar. Därutöver disponerar varje kommun en särskild kommunpott som också kan användas till detta ändamål. Varje kommun bestämmer dock själv, efter avstämning med GRo:s projektteam, vilka lärandeaktiviteter som kommunpotten ska finansiera. Som studiecirkelledare är det viktigt att du stämmer av med din chef vad som är rimliga kostnader för din studiecirkel! Följande kostnader för studiecirklar kan ersättas av GRo: lönekostnader inklusive sociala avgifter för studiecirkelledare. Det är möjligt att få ersättning både för tid som läggs på förberedelse och faktiskt genomförande av cirkeln. Ett särskilt tjänsteköpsavtal upprättas mellan GRo och den kommun som ledaren arbetar i. Kontakta GRo-teamet om du vill teckna ett avtal! Ersättningen för lönekostnader utbetalas i efterskott mot faktura. Kopia på lönespecifikation samt ESFtidrapport* ska bifogas liksom mötesanteckningar, inbjudningar eller annat underlag som styrker att ledaren arbetat för GRo-projektet. lokalkostnader. Det är ofta möjligt att boka mindre sammanträdeslokaler i kommunen utan kostnad, men i vissa kommuner och för större lokaler tas ibland en avgift. Det går bra att boka kommunens egna lokaler för studiecirklar och få ersättning för eventuella kostnader i GRo. Observera att det av fakturan ska framgå att lokalen användes för en GRo-aktivitet. Om andra lokaler än kommunens egna av någon anledning skulle behöva bokas är det * ESF-tidrapporten finns att hämta på under fliken Aktiviteter/studiecirklar SMARTa mål 15

16 viktigt att följa GR:s och Upphandlingsbolagets ramavtal för dagskonferenser. Kontakta GRo-teamet så hjälper de till med bokningen. materialkostnader, exempelvis litteratur. Ramavtal finns för inköp av böcker och media. Kontakta GRo-teamet så hjälper de till med beställningen. resor i samband med exempelvis studiebesök. Tåg- och flygbiljetter liksom bokning av hotell sköts av GRo:s projektteam. Om cirkeldeltagare reser med egen bil ska kommunens egen reseräkningsblankett fyllas i och kostnaden faktureras GRo i efterskott. En kopia på lönespecifikationen liksom reseräkningen måste bifogas. arvode till gästföreläsare. Kontakta GRo-teamet som tecknar avtal med personen. fika. Det går bra att få ersättning för utlägg för fika mot uppvisande av kvitton. Om fika faktureras från leverantören måste fakturan ställas direkt till GRo, inte till kommunen. Alla fakturor ska vara ställda till Göteborgsregionens kommunalförbund, att: GRo, Box 5073, Göteborg. Av fakturaunderlaget ska det framgå vilken aktivitet fakturan gäller samt hur många personer som deltog. Fakturor som är utställda till deltagande kommun kan inte ersättas av GRo. Samla gärna ihop alla kvitton och underlag och sammanställ dem på en faktura per studiecirkel istället för att fakturera GRo varje månad! 16 SMARTa mål

17 ledaren är kontaktperson mot GR Som studiecirkelledare i GRo är du kontaktperson gentemot GRo:s projektteam på GR i frågor som rör lokalbokningar, litteraturbeställning, anlitande av gästföreläsare, arrangemang av studiebesök m m. Du ansvarar också för att: ställa upp minst ett så kallat SMART mål kopplat till studiecirkeln. Varje cirkeldeltagare får givetvis ställa upp egna SMARTa mål också. Mer information om SMARTa mål hittar du på groprojektet.se samt i broschyren SMARTa mål i GRo. skicka in en deltagarlista, som finns på groprojektet.se, till GRo-teamet varje månad så att GRo kan meddela Svenska ESF-rådet och SCB vilka som närvarat vid cirkelträffarna. Bifoga gärna även annat underlag om cirkeln så som inbjudan och eventuell dokumentation. SMARTa mål 17

18 Kontakta GRo-teamet Projektledare Theresa Larsen, Ansvarar för frågor som rör tjänsteköpsavtal, upphandling och kommunpotter. Utbildningsledare Nicholas Singleton, Ansvarar för frågor som rör tjänsteköpsavtal och bokning av föreläsare. Kommunikatör Maja Sabelsjö, Ansvarar för frågor som rör Atrium och informationsinsatser. Projektassistent Jacob Bucht, Ansvarar för frågor som rör administration så som deltagarlistor, bokning av lokaler och inköp av litteratur. Läs mer om GRo på eller följ GRo-projektet på Facebook. 18 SMARTa mål

19 Text: Theresa Larsen Foto och illustrationer: Theresa Larsen Layout: Maja Sabelsjö SMARTa mål 19

20 20 SMARTa mål

Innehåll Kompetensutveckling krav eller möjlighet? Strukturer som stödjer verksamhetsutveckling SMARTa mål Fyll i dina SMARTa mål elektroniskt

Innehåll Kompetensutveckling krav eller möjlighet? Strukturer som stödjer verksamhetsutveckling SMARTa mål Fyll i dina SMARTa mål elektroniskt a mål i GRo Innehåll Kompetensutveckling krav eller möjlighet? 3 Strukturer som stödjer verksamhetsutveckling 4 SMARTa mål 5 Fyll i dina SMARTa mål elektroniskt 8 SMARTa mål-formuläret 9 Spara och skriv

Läs mer

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

Det räcker inte med en kurs för att utveckla verksamheten

Det räcker inte med en kurs för att utveckla verksamheten Det räcker inte med en kurs för att utveckla verksamheten theresa.larsen@grkom.se Lärande sker inte bara genom utbildning! Lärande är en kontinuerligt pågående process som kan vara avsiktligt planerad,

Läs mer

Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling. Självvärderingsinstrument steg 1

Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling. Självvärderingsinstrument steg 1 Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling Självvärderingsinstrument steg 1 Förberedelse: Bestäm vem som ska leda uppföljningsarbetet. Det kan exempelvis vara studiecirkelledaren, enhetschef,

Läs mer

[Titel på arbetsplan]

[Titel på arbetsplan] [Titel på arbetsplan] [Arbetsplan ämne] (Nedan en kort informationstext om studiecirkel och arbetsplan.) En studiecirkel kan läggas upp på många olika sätt, här är ett förslag på arbetsplan och upplägg,

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Mall för studiecirkelns arbetsplan

Mall för studiecirkelns arbetsplan 1 Mall för studiecirkelns arbetsplan Grundtanken i allt folkbildningsarbete är att det ska vara fritt och frivilligt. Med det menas att deltagarna själva väljer att delta. De väljer dessutom själva de

Läs mer

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

Att få leva tills man dör

Att få leva tills man dör Att få leva tills man dör Studiematerial kring palliativ vård och omsorg om äldre Mötesplats äldreomsorg 9-10 okt Sara Nordenhielm, FoU i Väst/GR Gunilla Karaviotis, Flatås gård Lotta Ekberg, Flatås gård

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Internationellt arbete Till nytta för vem eller vad? Brukare - patienter? Kommuner, landsting och regioner? Verksamheten FoU? Forskare? Andra medarbetare? www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

Att göra en studieplan

Att göra en studieplan 1 Att göra en studieplan Stöd och hjälp! Denna studieplan är gjord som ett stöd för studiecirklar. Den ska fungera som hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med studiematerialet och som

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas!

Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas! Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas! Syfte skapa hållbara strukturer för organisatoriskt lärande i kommunala verksamheter genom att ta fram, pröva och utvärdera

Läs mer

Studiecirkelmaterial. YRKESKRAV. Att använda Yrkeskraven på jobbet Lärande och vardagsutveckling i praktiken

Studiecirkelmaterial. YRKESKRAV. Att använda Yrkeskraven på jobbet Lärande och vardagsutveckling i praktiken Studiecirkelmaterial. YRKESKRAV Att använda Yrkeskraven på jobbet Lärande och vardagsutveckling i praktiken 2 INLEDNING Detta material har arbetats fram efter ett initiativ från Yrkeskravsankare som såg

Läs mer

Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom

Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om barnfattigdom. Syftet är att öka

Läs mer

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslaget bygger på att man möts både fysiskt och via nätet så kallat flexibelt lärande. Materialet Rättvis handel är flexibelt så det går också att träffas

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv STUDIEHANDLEDNING Kvalitet ur ett brukarperspektiv Studiehandledning: Kvalitet ur+ ett brukarperspektiv 1. Starta en studiecirkel Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en grupp människor som träffas

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Se Tranströmer. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selén

Se Tranströmer. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selén Se Tranströmer Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selén Se Tranströmer dikter och bilder för samtal om dikt och liv Samtalshandledningen vill ge inspiration och idéer för det goda, fördjupande

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård Studiehandledning Riktlinjer för god njursjukvård Välkommen till......en studiecirkel om våra riktlinjer Det här är en studiehandledning som kan användas för att planera och hålla i en studiecirkel kring

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet på Dina villkor

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet på Dina villkor STUDIEHANDLEDNING Kvalitet på Dina villkor Studiehandledning: Kvalitet på Dina villkor 1. Starta en studiecirkel Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

GRo-projektet ORGANISATORISKT LÄRANDE I GÖTEBORGSREGIONEN. Analysdagen hölls i fullmäktigesalen på kommunhuset i Lerum.

GRo-projektet ORGANISATORISKT LÄRANDE I GÖTEBORGSREGIONEN. Analysdagen hölls i fullmäktigesalen på kommunhuset i Lerum. Dokumentation från Analysdag i GRo-projektet med funktionshinderverksamheten i Lerums kommun den 4 februari 20 GRo-projektet Analysdagen hölls i fullmäktigesalen på kommunhuset i Lerum. D en fjärde februari

Läs mer

Hållbara strukturer för organisatoriskt lärande

Hållbara strukturer för organisatoriskt lärande Hållbara strukturer för organisatoriskt lärande Slutrapport för GRo-projektet Carina Abrahamson Löfström Theresa Larsen 1 organisatoriskt lärande 2 Till minne av Anders Helsing 3 Innehåll Inledning...5

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

Hur kan vi följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Erfarenheter från en FoU-cirkel. Elisabeth Beijer och Yvonne Andersson

Hur kan vi följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Erfarenheter från en FoU-cirkel. Elisabeth Beijer och Yvonne Andersson Hur kan vi följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Erfarenheter från en FoU-cirkel Elisabeth Beijer och Yvonne Andersson 1 Att följa upp brukares upplevelser av en insats GRo står för

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling Information till utbildningsanordnare i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe Syftet med materialet är att informera utbildningsanordnare om Carpe

Läs mer

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Ett stöd för skol-if Den här studiehandledningen är gjord som ett stöd för skolidrottsföreningar som vill arbeta med häftet Ung Ledare i studiecirkel. Metodiken

Läs mer

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Sekundärutbildningsplanen är ett viktigt dokument, som styr den viktiga slutanvändarutbildningen i varje kommun. De har varit obligatoriskt att lämna in en sådan

Läs mer

Det är aldrig efteråt. Lars Björklund & Hans Hartman. Samtalshandledning Hans Hartman Kerstin Selén1

Det är aldrig efteråt. Lars Björklund & Hans Hartman. Samtalshandledning Hans Hartman Kerstin Selén1 Det är aldrig efteråt Lars Björklund & Hans Hartman Samtalshandledning Hans Hartman Kerstin Selén1 Det är aldrig efteråt dikter och bilder för samtal om livet Samtalshandledningen vill ge inspiration och

Läs mer

Workshop i GRo-projektet

Workshop i GRo-projektet Dokumentation från Workshop i GRo-projektet på Stenungsbaden konferens 8 9 dec 2010 1 Gemensam start i GRo-projektet Den 8-9 december 2010 hade GRo-projektet en gemensam workshop på Stenungsbaden konferens.

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

NäTBILDARNA Kvalitetsmanual 2002

NäTBILDARNA Kvalitetsmanual 2002 NÄTBILDARNAS verksamhet bygger på det mötesbaserade lärandet där samtalet är viktigt. Kurserna och cirklarna ska genomsyras av en levande samtalsform, där lärprocessen ska vara tydlig och ska präglas av

Läs mer

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd.

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. Skurup den 30 januari 2012 Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar i Trivsel och färre sjukskrivningar)

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Omvärldsanalys i praktiken

Omvärldsanalys i praktiken Studieplan till Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Författare: Carina Sommarström, 2013 Studieplan Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Vi möts dagligen

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Studiematerial Handledare

Studiematerial Handledare Studiematerial Handledare Leanlink Ao Äldreomsorg larcenter@linkoping.se Liselotte Björk Kicki Holmberg Instruktioner till handledaren Den här informationen är ett stöd för dig som handledare för hur strukturen

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Ledare i praktiken. LIM STEG 1C ansluten verksamhet PLANERING OCH DELTAGARINFLYTANDE VAD OCH HUR

Ledare i praktiken. LIM STEG 1C ansluten verksamhet PLANERING OCH DELTAGARINFLYTANDE VAD OCH HUR Ledare i praktiken PLANERING OCH DELTAGARINFLYTANDE Deltagarinflytande är en grundläggande tanke i all folkbildning och i Medborgarskolans pedagogiska GRUNDSYN. Att ta vara på varje människas unika erfarenheter

Läs mer

STUDIECIRKELUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR OM HUR VI TILLSAMMANS KAN LÄRA OSS MER OM, PÅVERKA OCH MINSKA VÅRT KLIMATAVTRYCK MED FOKUS PÅ MAT

STUDIECIRKELUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR OM HUR VI TILLSAMMANS KAN LÄRA OSS MER OM, PÅVERKA OCH MINSKA VÅRT KLIMATAVTRYCK MED FOKUS PÅ MAT STUDIECIRKELUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR OM HUR VI TILLSAMMANS KAN LÄRA OSS MER OM, PÅVERKA OCH MINSKA VÅRT KLIMATAVTRYCK MED FOKUS PÅ MAT 1 MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR MOT EN KLIMATSMART,

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet Mata fåglar Mata fåglar Studiehandledning till Mata SOF Niklas Aronsson fåglar En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 Förslag till Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande

Läs mer

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna. Kursplan 1 ipad - Kom igång - grundläggande nivå Studiematerialet som kursplanen bygger på finns på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser. Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för

Läs mer

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda ➊ Nu börjar cirkeln! Det är viktigt att cirkeldeltagarna känner att starten blir bra. Ett sätt kan vara att göra starten lite mjuk, till exempel genom att börja fråga hur de olika deltagarna fick höra

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet.

Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet. Stockholm den 29 december 2011 Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Starta kompetensutvecklingen med interna förändringsledare och genomför själv en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv.

Starta kompetensutvecklingen med interna förändringsledare och genomför själv en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv. Inspirationsguide Starta kompetensutvecklingen med interna förändringsledare och genomför själv en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv. Inspirationsguiden är ett självinstruerande verktyg som leder

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Mål för Norrgårdens förskola läsåret NORMER OCH VÄRDEN. 1 Mål. 2 Arbetssätt. 3. Utvärderingssätt

Mål för Norrgårdens förskola läsåret NORMER OCH VÄRDEN. 1 Mål. 2 Arbetssätt. 3. Utvärderingssätt NORMER OCH VÄRDEN 1. Vi arbetar för att barnen ska känna en trygghet i vår verksamhet. 2. Vi arbetar för att barnen ska kunna visa/ta: Ansvar över sitt handlande, för varandra, för omgivningens leksaker

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Handledning till studiematerialet

Handledning till studiematerialet Handledning till studiematerialet Handledning för dig som är ledare för studiecirkeln Introduktion Det här studiematerialet har tagits fram av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Svenska OCD-förbundet

Läs mer

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande av konferenser. Konferensadministration är kul Varför ska jag ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Föreningen beslutar på föreningsstämma att arbeta efter KODEN, som är en verksamhetsbeskrivning och ett styrdokument. Syfte

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

DigIT. Analys och planeringsfasen. Information och lathundar. Till chef och koordinator 2016

DigIT. Analys och planeringsfasen. Information och lathundar. Till chef och koordinator 2016 DigIT Analys och planeringsfasen Information och lathundar Till chef och koordinator 2016 Innehåll 1. Information kring förankring och kartläggning i DigIT:s analys- och planeringsfas... 2 2. Workshop

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Studiefrämjandet Småland-Gotland Projektledare Jennie Krafft e-postadress jennie.krafft@studieframjandet.se Tel 036-440 1210, 0708-162599 Syfte och deltagare

Läs mer

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 3 Dokumentation av handlingsplan Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. DOKUMENTATION... 3 SAMMANSTÄLLNING AV HANDLINGSPLAN... 3 PROCESSEN

Läs mer

Konsten att se film direkt på datorn

Konsten att se film direkt på datorn Konsten att se film direkt på datorn - En guide till strömmande media på SLI.se - GR Utbildning Läromedel, Besök: Gårdavägen 4, Post: Box 507, 40 Göteborg AV/Media: Tel 0-5 50 5, Fax 0-5 5, E-post: avm@grkom.se

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Claes Berggren Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 1 november, 2000, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen, ordförande

Läs mer

Landsbygdsnätverket 2014-2020

Landsbygdsnätverket 2014-2020 Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras och sprids. Metoder utvecklas och sprids. De organisationer och myndigheter

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Introduktion

Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Introduktion DEL 1: Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Modulen inleds med det övergripande målet för modul 1 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

Studieplan till Föreningsguide 1

Studieplan till Föreningsguide 1 Studieplan till Föreningsguide 1 Föreningsguide 1 är ett material från SISU Idrottsböcker som ger grundläggande och nödvändiga kunskaper om hur en idrottsförening fungerar. I häftet tas några av de saker

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust Dnr: 2014:002.1 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2014-06-12 DELEGATION INOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik studiehandledning STUDIEHANDLEDNING Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 Vem bestämmer vad du tänker? Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett

Läs mer

Studiehandledning beredskap i kris STUDIEHANDLEDNING. Beredskap i kris. Om livsmededelsstrategi och försörjning GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

Studiehandledning beredskap i kris STUDIEHANDLEDNING. Beredskap i kris. Om livsmededelsstrategi och försörjning GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG STUDIEHANDLEDNING Beredskap i kris Om livsmededelsstrategi och försörjning GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 1 Studiehandledning Studieplan för studiecirkel om fem träffar om svensk försörjningsberedskap beträffande

Läs mer

Ramavtalet i fokus. Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget. Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal. Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus. Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget. Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal. Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal Göran Brunberg Närodlat Karteller Etiska regler kollektivavtal KKV LOU/LUF tingsrätt Transportsamordning

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln!

Välkommen till studiecirkeln! l a i r e t a m l e k r i Studiec s n n fi t e D tt ä s tt e d allti Välkommen till studiecirkeln! Det här är ett studiecirkelmaterial till boken Det finns alltid ett sätt lösningsfokus och adhd som är

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Pausen är ett mycket viktigt inslag vid intervjuer. Den kan skapa en spänning, som verkar förlösande på den som förväntas prata. Ta vara på det.

Pausen är ett mycket viktigt inslag vid intervjuer. Den kan skapa en spänning, som verkar förlösande på den som förväntas prata. Ta vara på det. LYSSNA OCH SAMTALA Genom det personliga mötet och det lyssnande samtalet kan vi vinna människors förtroende. Det lyssnande samtalet kan användas överallt där väljare rör sig. Det kan vara publika arenor

Läs mer

Högskolan Väst. Kurs för personliga assistenter Lektionsplan 2017

Högskolan Väst. Kurs för personliga assistenter Lektionsplan 2017 Kurs för personliga assistenter Lektionsplan 2017 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer