LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Anställning, Uppsägning, Avsked PDF ladda ner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Anställning, Uppsägning, Avsked PDF ladda ner"

Transkript

1 Anställning, Uppsägning, Avsked PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Louise Ideström D'Oliwa. Vilka typer av anställningsformer finns det och hur ingår man ett anställningsavtal? Hur går ett uppsägningsförfarande till och vilka regler gäller vid avsked? När måste man kontakta facket? Och vad gör man om man skulle hamna i en tvist? Anställning, Uppsägning, Avsked är en helt ny bok med syfte att ge praktisk vägledning och kunskap om anställningar både hur de ingås och hur de avslutas. Boken inleds med ett introducerande avsnitt i arbetsrättens grunder: lagar, rättspraxis, kollektivavtal och det enskilda anställningsavtalet. Nästkommande avsnitt behandlar anställningsförfarandet på djupet för att sedan grundligt beskriva avslutande av anställningar. Både vad som gäller när det är arbetstagaren respektive arbetsgivaren som vill avsluta anställningen. Sist i boken behandlas den allvarliga situationen avsked och vad som händer om man hamnar i tvist. Anställning, Uppsägning, Avsked innehåller också ett antal praktiska mallar.

2

3 Annan Information Uppsägningstiden som gäller för anställningen ska följas och den anställde ska. Avskedande kan endast tillämpas när någon anställd grovt åsidosatt sina. Det finns egentligen ingen skarp gräns mellan uppsägning och avsked... 2 månader uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden är mellan 2 och 4. När skiljande från anställning sker i form av uppsägning eller och den anställde anser sig felaktigt är det i slutändan domstol som. dock att både uppsägning av personliga skäl och avsked skall föregås av underrättelse. Avskedande innebär att anställningen upphör utan uppsägningstid i Uppsägning och avskedande. FRÅGA Hej jag är anställd med en tidsbegränsad anställning, kan jag säga upp mig om jag verkligen inte mår bra. 11 sep Uppsägning på grund av arbetsbrist är arbetsgivarens vanligaste verktyg för att avbryta en anställning, men både uppsägning av personliga. Sitter på en provanställning som går ut om ett fåtal dagar... Det är för det första en stor skillnad på uppsägning och avsked och ett avskedande. I vilka fall kan arbetsgivaren agera så att min anställning upphör? - Uppsägning på grund av arbetsbrist - Uppsägning på grund av personliga skäl - Avsked. 30 aug Vad är skillnaden mellan avsked och uppsägning?. En arbetsgivare får avskeda en anställd enbart om han eller hon grovt har misskött sin. Avskedande får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot. enkät förekommer en lång rad olika anledningar till skiljande från anställning.. Exempel på omständigheter som lett till uppsägning är olovlig frånvaro, olika. 24 okt En uppsägning av personliga skäl får inte enbart grundas på. Avskedande Ett avskedande innebär att anställningsförhållandet upphör med. Texten nedan avser Lagen om anställningsskydd (LAS) och stämmer i vissa delar. Tidsbegränsad anställning upphör utan uppsägning när den avtalade tiden. Anställningen upphör genom uppsägning eller avsked. On maj 28, 2013 by admin. uppsägning Tidsbegränsade anställningar kan normalt inte brytas i förtid. Om en arbetstagare grovt åsidosatt sina åligganden kan han avskedas.. Medarbetare som vid uppsägning från arbetsgivarens sida har varit anställd hos. Uppsägning på grund av arbetsbrist kan generellt sägas vara uppsägningar som. Ett avsked betyder att en anställd får lämna sin anställning med omedelbar. Uppsägning/avsked på grund av personliga skäl.. Om en anställd missköter del av sitt anställningsavtal, ska arbetsgivaren påtala detta för den anställde. Anställning, uppsägning/avsked och disciplinära åtgär- der/avgångsvederlag samt övriga personalärenden. Delegering till landstingsdirektören. 4 apr tillsvidareanställning. Uppsägning. Avskedande / frånträdande. Överenskommelse. Pension. Hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad. Det andra skälet för uppsägning är om en anställd åsidosätter sina. Ett avsked kan bara ske om du misskött dig grovt, till exempel begått ett brott på. 9.2 Anställningsskydd, uppsägning och avskedande m.m. Vår bedömning och våra förslag: Myndighetschefer som anställs tidsbestämt ska även fortsatt.

4 Vid avsked finns ingen uppsägningstid, utan den avskedade går direkt. För att bli avskedad krävs att en anställd gjort sig skyldig till en mycket grov förseelse. Det är viktigt att skilja på uppsägning och avsked.. Anställd som säger upp sig själv behöver inte uppge orsaken, men måste, liksom arbetsgivaren, iaktta. 23 aug En anställd som allvarligt misskött sig kan bli avskedad eller uppsagd av personliga skäl. Skulle detta hända dig, kontakta genast. Brott på fritiden kan leda till uppsägning eller avsked.. Om en anställd begår ett brott på fritiden måste arbetsgivaren först bedöma om det gör arbetstagaren. Att inte vara en duktig säljare är inte skäl för uppsägning och än mindre för avsked. Men du kan ju köpa ut personen om han eller hon går med. 11 dec Avsked Anställningen avslutas utan uppsägningstid efter att den anställde grovt åsidosatt åtagandena mot arbetsgivaren, t ex en brottslig. 23 jan Vid en uppsägning upphör anställningen efter en uppsägningstid. Utöver detta kan arbetsgivaren avskeda den anställde vid grov. 25 aug Uppsägning på grund av personliga skäl och avskedande är i båda fallen åtgärder som arbetsgivaren vidtar för att avbryta anställningen. 12 feb Vilka steg ska vidtas vid en uppsägning? Vad gör man om man hamnar i en tvist? Anställning Uppsägning Avsked är en helt ny bok som ger. Det beror på vilken anställningsform du har och vad som står i anställningsavtalet. Vid tillsvidareanställning är uppsägningstiden normalt minst en månad. 18 sep Uppsägning från arbetsgivaren på grund av arbetsbrist.. om ogiltig uppsägning eller avsked, skall anställningsförhållandet anses upplöst. Anställning, Uppsägning, Avsked. title. FörfattareLouise Ideström D'Oliwa; Utgivningsår ; ISBN-nummer FörlagSanoma Utbildning. 18 nov Svar:Jag kan tycka att det alltid känns bra att avsluta sin anställning på. Det är också viktigt att du arbetar hela din uppsägningstid om ni inte. 11 jan Så säger lagen om uppsägning, avskedan, misskötsel och vilken bevisning som krävs.. Ett avskedande drabbar hårdare eftersom det innebär att. korrigerar sitt beteende, arbetstagaren kan bli uppsagd från sin anställning. 11 aug En anställd på Folktandvården gjorde på eget initiativ åldersbestämningar på. Vid ett avsked har du ingen uppsägningstid och måste lämna. Andra exempel kan vara att upprätta eller granska anställningsavtal, juridiska utredningar rörande riktigheten av avsked/uppsägningar, evaluering av. Det händer ofta att arbetsgivare avskedar anställda av skäl som i lagens mening. finns efter ett avsked eller uppsägning, (anställningsskyddslagen ). En tillsvidareanställning kan upphöra på initiativ av arbetsgivaren genom uppsägning med uppsägningstid eller omedelbart genom avsked. En tidsbegränsad. Uppsägning och avskedande på grund av brottslig gärning enligt lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om offentlig anställning (LOA), en jämförelse. Utöver uppsägning har du även möjlighet att avskeda arbetstagare, för detta.. en anställning tills vidare och då är du berättigad uppsägningstid enligt LAS. ett avsked? Ett avskedande innebär att en anställning upphör utan föregående uppsägningstid och är väl det som ligger närmast uttrycket att få sparken, att få. Anställning, uppsägning, avsked av D'Oliwa, Louise. 9 dec Om du inte har kollektivavtal och har varit anställd i minst två år hos samma arbetsgivare får du längre uppsägningstid enligt LAS. Läs mer om. Vad innebär det att bli uppsagd från en dansk anställning och vad ska du som. Det är inte tillåtet att avskeda någon p.g.a. graviditet, adoption eller krav om.

5 9 jan En anställd som blir uppsagd av sin arbetsgivare kan ogiltigförklara uppsägningen. Samma gäller avskedande. Vad detta i praktiken innebär är. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren. 16 nov På så vis har båda parter möjlighet att avsluta visstidsanställningen i förtid. Avskedande är en mer ingripande åtgärd än uppsägning och är. En fast anställning är detsamma som en tillsvidareanställning, endast i vissa fall man kan. Då det gäller uppsägningar från arbetsgivarens sida finns fler krav.. sig arbetstagaren så mycket att arbetsgivaren har rätt att avskeda arbetstagaren. vare har incitament att avskeda arbetstagare istället för att säga upp trots att det endast föreligger saklig grund för uppsägning. Arbetet utreder vad det beror på. Hur lång uppsägningstid du har beror av hur länge du har varit anställd och följer rekommendationer som anges i arbetstidslagen och vårdföretagarnas. Anställning Kollektivavtal Uppsägning Veckans varningslista Betalningsvillkor Blanketter/Mallar Fordringsrätt, inkasso, preskription m.m. Personalliggare. Tillsvidareanställning kan upphöra genom avsked eller uppsägning. Avsked förutsätter att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina förpliktelser gentemot. Som anställd har du såväl rättigheter och skyldigheter mot din arbetsgivare.. Många arbetsrättsliga tvister handlar om uppsägning eller avskedande. Uppsägning på grund av personliga skäl eller avskedanden är direkt kopplade till att den enskilde arbetstagaren har misskött sig eller ej kan utföra sina. En anställning kan upphöra genom uppsägning eller avsked. Uppsägningen kan komma från arbetsgivaren eller den anställde. Reglerna är många kring en. Louise Ideström - Anställning, Uppsägning, Avsked jetzt kaufen. ISBN: , Fremdsprachige Bücher - Fremdsprachige Bücher. 26 sep Saklig grund för uppsägning innebär att en anställd beter sig på ett oönskat sätt och. Lagen gör skillnad mellan uppsägning och avskedande. Start / ANSTÄLLNING & AVTAL / Uppsägning / Uppsägning eller avsked. DIK 2016 All rights reserved. Questions? Feedback? powered by Olark live chat. Att bli uppsagd från en fast anställning är relativt vanligt och enligt svensk lag kan man bli uppsagt på två grunder. Den vanligaste anledningen till uppsägning är. Enligt LAS har en anställd en månads uppsägningstid, men det går att avtala om. Att avskeda en anställd får arbetsgivaren göra om personen grovt åsidosatt.. I anställningsfrågor Om befordran eller utbildning Vid löne- eller anställningsvillkor Om ledning och fördelning av arbetet Vid uppsägning, avsked,. Finns inne, Bibliotek, Lånetiden går ut, Avdelning, Placering, Uppställd på. Ja (1 av 1), Stadsbiblioteket, Facksal 3, Hylla, Ohab: D'Oliwa, Louise, Öppettiderfor. 1 apr En uppsägning av personliga skäl är riktad mot en enda anställd. Uppsägningen är en sista utväg att bli av med en anställd som du absolut inte. Arbetsrättsligt är det viktigt att hålla isär begreppen uppsägning och avskedande då det är två olika sätt för arbetsgivaren att avsluta en anställning. Det innebär. Vid ett avsked har du ingen uppsägningstid och måste lämna arbetsplatsen. Blir du avskedad får du lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till. I föreläsningen om förändring av anställning besvaras dessa ofta praktiskt viktiga. inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. 7 sep Rätt neka döv juris doktor anställning som lektor - skulle kosta för mycket. Har inte läst domen men gällande Avsked eller uppsägning så är ett. Val av anställningsform kan få stor arbetsrättslig betydelse. Nedan följer. Reglerna om

6 uppsägning och avsked återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS). Tidsbegrän1sade anställningar upphör när anställningstiden löper ut,. också avslutas med omedelbar verkan, om det sker på arbetsköparens initiativ kallas det avsked... Uppsägning och omplacering vid anställning i bemanningsföretag. arbetstagare istället för att säga upp denne. En skillnad mellan dessa två åtgärder är att vid ett avsked avslutas anställningen omgående medan en uppsägning. Jämför priser på Anställning, Uppsägning, Avsked (Häftad, 2013), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Anställning,. Anställning. egen uppsägning. uppsägning från arbetsgivaren. uppnådd pensionsålder. sjukersättning. Anställningens upphörande. Anställning, Uppsägning, Avsked är en helt ny bok med syfte att ge praktisk vägledning och kunskap om anställningar - både hur de ingås och hur de avslutas. Det finns två skäl arbetsgivaren kan använda för att avsluta en anställning; skäl. om det är allvarligt nog att föranleda avsked får du ingen uppsägningstid alls. Uppsägning/avsked på grund av personliga skäl. Varsel om uppsägning/avsked: Avdelningen. Medlemmen vill ha anställningen kvar/återfå sin anställning:. 22 maj Arbetsgivaren kan avsluta en anställning genom att säga upp eller avskeda arbetstagaren. För uppsägning krävs saklig grund, alltså. En uppsägning av personliga skäl kan bli dyr för arbetsgivaren.. en uppsägnings giltighet, nämligen anställningen bestå till dess tvisten är slutligen avgjord. Uppsägning eller avsked. En uppsägning från arbetsgivarens sida måste alltid ha saklig grund. Saklig grund kan i sin tur vara av två slag; personliga skäl eller. Uppsägning på grund av personliga skäl innebär skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen. Avsked innebär att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina. 23 aug Vid grova överträdelser av anställningsavtalet kan arbetsgivaren ha rätt att avskeda dig. Precis som vid uppsägning av personliga skäl får. En tidsbegränsad anställning löper ut; Arbetsgivaren kan avskeda dig, avbryta. Saknas saklig grund kan ST bestrida uppsägningen och förhandla för dig. 18 jan Pris: 368 kr. Häftad, Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Anställning, Uppsägning, Avsked av Louise Ideström D'Oliwa hos Bokus.com. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren. Hur en anmälan mot en polisanställd om brott i tjänsten skall handläggas finns. om anställningsskydd (LAS) finns bestämmelser om uppsägning, avsked och. anställning det kan vara en uppsägning av person- liga skäl eller på grund av arbetsbrist, eller till och med avsked. Ibland kan arbetsgivaren också göra. 31 okt Uppsägning av personliga skäl när föreligger det saklig grund för. Ett avskedande innebär att anställningsförhållandet upphör med. De typer av tidsbegränsad anställning som finns är vikariat, allmän visstidsanställning,.. Vid ett avsked upphör anställningen omedelbart utan uppsägningstid. Från arbetsgivarens sida kan en anställning upphöra genom uppsägning eller avsked. Vid uppsägning upphör anställningen efter viss uppsägningstid till. Avsked innebär att arbetsgivaren avbryter anställningen utan uppsägningstid. För avsked krävs mycket allvarliga förseelser och kan bli kostsamt för. 27 okt Reglerna om uppsägning i lagen om anställningsskydd, LAS, gäller främst tillsvidareanställningar. Tidsbegränsade anställningar upphör olika. Uppsägningstiden räknas från den dagen du fick besked om att anställningen skulle upphöra och den uppsägningstid du har rätt till beror på hur många år du.

7 Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked epub f r i l adda ner Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked pdf l adda ner f r i Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked epub Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked l äs a uppkoppl ad l äs a Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked uppkoppl ad pdf Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked l äs a uppkoppl ad f r i Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked l äs a Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked ebok t or r ent l adda ner Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked epub vk Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked ebok pdf Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked ebok f r i l adda ner pdf Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked l adda ner m obi Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked pdf Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked epub l adda ner Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked l adda ner pdf Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked pdf l äs a uppkoppl ad Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked epub l adda ner f r i Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked ebok m obi l äs a Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked uppkoppl ad f r i pdf Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked t or r ent l adda ner Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked l adda ner Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked t or r ent l äs a Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked pdf Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked l adda ner bok Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked pdf uppkoppl ad Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked bok l äs a uppkoppl ad f r i Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked ebok l adda ner Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked ebok f r i l adda ner Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked f r i pdf Ans t äl l ni ng, Upps ägni ng, Avs ked pdf f r i l adda ner Anställningsformer, uppsägning och avsked. Enligt LAS gäller ett anställningsavtal tills vidare. Detta kallas i dagligt tall för fast anställning. Detta innebär att man. Dels av Lagen om anställningsskydd (LAS), dels av eventuella kollektivavtal. Om du inte har. Vid avsked upphör anställningen utan uppsägningstid. Om du. underrättelse och uppsägnings- eller avskedandebesked för vissa fall. Noterna till. förfarandet i ärenden om anställning, uppsägning och avske- dande. Avsked är något helt annat och väldigt ovanligt. Det innebär att din anställning avslutas omgående, utan uppsägningstid. Din arbetsgivare får bara avskeda dig. 24 mar Men du kan också avskedas om du misskött dig grovt. Om arbetsgivaren säger upp dig är det viktigt uppsägningen vara sakligt grundad. 30 sep Anställningsskyddslagen. uppsägning eller avsked; AD 2002 nr 85: Telefonbedrägeri ledde till. Uppsägning på grund av personliga skäl. I andra länder och i allmänt talspråk kan också avsked från anställning mer återspegla den ursprungliga innebörden av ordet, det vill säga en uppsägning av en. Anställning, Uppsägning, Avsked. av Louise Ideström D'Oliwa, utgiven av: Sanoma Utbildning. Tillbaka. Anställning, Uppsägning, Avsked av Louise Ideström. Blanketten används när en anställning upphör, såsom vid uppsägning eller avsked.. besked, exempelvis att en provanställning inte kommer att övergå i en.

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner Turordning vid uppsägning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Catharina Calleman. omstridda i arbetsrätten. Calleman undersöker i sin avhandling turordningsreglerna och deras funktion

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling om ändring i lagen (98:80) om anställningsskydd; SFS 007:389 den 3 juni 007 utfärdad den 3 maj 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3, 6 f, och 39 lagen (98:80) om anställningsskydd skall ha följande

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! Arbetsrätt för nybörjare på Tomas Nordensson Flygare 11 oktober 2016 PROGRAM Inledning Medbestämmandelagen Anställningsformer Klicka Uppsägning här för att ändra format på Ledighetslagarna Facklig

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 ARBETSRÄTT Uppgift 1 a) Lars har fått en tidsbegränsad anställning enligt 5 1st punkt 2 Lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 2st kan ett sådant avtal inte sägas upp i förtid om man inte uttryckligen

Läs mer

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm 2016-10-11 Program Att anställa Anställningsformerna, anställningsavtal Under anställning Lön, semester, ledigheter enligt lag Avsluta anställning uppsägning

Läs mer

Anställnings upphörande Anställnings upphörande

Anställnings upphörande Anställnings upphörande Anställnings upphörande Tillsvidareanställning Uppsägning Avskedande Pension 33 LAS Överenskommelse Tidsbegränsad anställning Visstidsanställning Provanställning - på arbetstagarens initiativ Uppsägning

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning undantas dock 1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter

Läs mer

Anställnings upphörande Anställnings upphörande

Anställnings upphörande Anställnings upphörande Anställnings upphörande Tillsvidareanställning Uppsägning Avskedande Pension 33 LAS Överenskommelse Tidsbegränsad anställning Visstidsanställning Provanställning - på arbetstagarens initiativ Uppsägning

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Cirkulärnr: 2006:42 Diarienr: 2006/1701 P-cirknr: :13 FörL, Föräldraledighetslagen. Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Cirkulärnr: 2006:42 Diarienr: 2006/1701 P-cirknr: :13 FörL, Föräldraledighetslagen. Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2006:42 Diarienr: 2006/1701 P-cirknr: 2006-2:13 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: FörL, Föräldraledighetslagen Malin Looberger Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen

Läs mer

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Är uppräkningen till 24 000 kr kopplad till individen som genererar det extra utrymmet eller går det in i hela "potten" och kan läggas på andra som ligger

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vissa försvarsmaktsanställningar; SFS 2012:332 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

Gemensam kommentar. Visstidsanställning. TEKO och Unionen/Sveriges Ingenjörer

Gemensam kommentar. Visstidsanställning. TEKO och Unionen/Sveriges Ingenjörer Gemensam kommentar Visstidsanställning TEKO och Unionen/Sveriges Ingenjörer 1(11) Gemensam kommentar till 3 Anställning Gemensamt har parterna upprättat följande kommentar till regler om visstidsanställning

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

Välkommen! De svåra uppsägningarna

Välkommen! De svåra uppsägningarna Välkommen! De svåra uppsägningarna på Avbrytande av en tillsvidareanställning Uppsägning Avskedande / frånträdande Överenskommelse Pension Hel Klicka sjukersättning här för att ändra som inte format är

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman förord Arbetsdomstolen har en central roll när det gäller anställningsskyddet och har i sin praxis utvecklat flera viktiga principer. Domstolens domar innehåller ofta pedagogiska sammanfattningar av vad

Läs mer

PERSONALANSVARSNÄMND

PERSONALANSVARSNÄMND PM 1 (5) Personalavdelningen Bitr personaldirektör Bo Waerme PERSONALANSVARSNÄMND Uppgifter och sammansättning 2 kap15 högskoleförordningen (1993:100) Styrelsen får inrätta en personalansvarsnämnd med

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla MILITÄR ANSTÄLLNING LAS GSS/K Placering tillsvidare MBL Yrkesofficer Fullmakt LOA GSS/T Avsked Tidsbegränsad placering Uppsägning Bisyssla Grunden Arbetsgivaren anställer och avskedar vem han vill Arbetsgivaren

Läs mer

HR-plan. HR och personal HR-PLAN FÖR: VISION: 1/9

HR-plan. HR och personal HR-PLAN FÖR: VISION: 1/9 HR-plan 1/9 HR-PLAN FÖR: VISION: Innehåll 2/9 Affärskrav på HR Sid 3 4 HR-avdelningens processer och aktiviteter Sid 5 HR-plan för det närmsta året Sid 6 Våra HR-kedja Sid 7 8 HR-kalender Sid 9 Affärskrav

Läs mer

Saklig grund uppsägning på grund av personliga skäl. finnas anledning att fundera på vilket sätt som ska väljas.

Saklig grund uppsägning på grund av personliga skäl. finnas anledning att fundera på vilket sätt som ska väljas. I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: Uppsägning på grund av personliga skäl Lagändringar Nya rättsfall Kommande lagändringar och pågående utredningar Saklig grund uppsägning på grund av personliga

Läs mer

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS TP #1 Lathund LAS (Lagen om Anställningsskydd) Foto: Lars Pehrsson/TT/SvD LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS 2014:423. Version 1 14 april 2015 Allt om Juridiks lathund är en förkortning

Läs mer

UTBILDAR. Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

UTBILDAR. Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Klicka här Välkommen! för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare på Program Inledning Medbestämmandelagen (MBL) Anställningsformer (LAS) Uppsägning (LAS) Klicka Ledighetslagarna här för att ändra format

Läs mer

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING Gunvor Axelsson KAU 9 januari 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt (domare etc.) TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM Gunvor Axelsson Karlstads universitet 11 maj 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Arbetsrätt för anställda

Arbetsrätt för anställda Georg Frick Arbetsrätt för anställda Konsultförlaget 1 Uppsala Publishing House Av Georg Frick har tidigare på Konsultförlaget, Uppsala Publishing House utgivits: Lönesamtal handbok för chefer om individuell

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Nr 12 Juni 2012. Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten

Arbetsgivarfrågor. Nr 12 Juni 2012. Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2012 Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar, i kraft. Lagen reglerar frågor om anställning

Läs mer

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR 2 ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING, AVA 2 VIKARIAT 3 SÄSONGSANSTÄLLNING 3 ANSTÄLLNING EFTER PENSIONERING 3 PROVANSTÄLLNING 3 KONVERTERING TILL TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Cirkulärnr: 2006:73 Diarienr: 2006/2528 Arbetsgivarpolitik: :25 AD, LAS, avsked, ordervägran, hot, omplacering

Cirkulärnr: 2006:73 Diarienr: 2006/2528 Arbetsgivarpolitik: :25 AD, LAS, avsked, ordervägran, hot, omplacering Cirkulärnr: 2006:73 Diarienr: 2006/2528 Arbetsgivarpolitik: 2006-2:25 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, LAS, avsked, ordervägran, hot, omplacering Arbetsrättssektionen Datum: 2006-11-01

Läs mer

Överenskommelse om ändringar i Allmänna Bestämmelser

Överenskommelse om ändringar i Allmänna Bestämmelser Förhandlingsprotokoll 200-2-07 Överenskommelse om ändringar i Allmänna Bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

UPPGIFT 1 Svarsförslag

UPPGIFT 1 Svarsförslag Övningsfrågor arbetsrätt svar VT 2012 UPPGIFT 1 a) Ja då dessa arbetsuppgifter står i naturligt samband med de arbetsuppgifter hon skall utföra enligt kollektivavtalet. Hon torde också ha tillräckliga

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Cirkulärnr: 14:22 Diarienr: 14/3100 P-cirknr: 14-2:9 Nyckelord:

Cirkulärnr: 14:22 Diarienr: 14/3100 P-cirknr: 14-2:9 Nyckelord: Cirkulärnr: 14:22 Diarienr: 14/3100 P-cirknr: 14-2:9 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, avsked, samarbetsproblem, arbetsvägran, misskötsamhet Avd för arbetsgivarfrågor

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev Bilagor: AD dom 2012 nr 38

Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev Bilagor: AD dom 2012 nr 38 Cirkulärnr: 12:67 Diarienr: 12/6958 P-cirknr: 12-2:28 Nyckelord: AD, uppsägning, preskription, rekommenderat brev, 10 LAS Handläggare: Tommy Larsson Avdelning: Datum: 2012-12-03 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

nyheter i arbetsrätt december 2015

nyheter i arbetsrätt december 2015 nyheter i arbetsrätt december 2015 I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: Tidsbegränsad anställning Kommande lagändringar och nya kollektivavtal Nya rättsfall hösten 2015 Tidsbegränsad anställning

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Tentamen Kommentar

Tentamen Kommentar Uppsala universitet Juridiska institutionen Arbetsrätt VT 2012, 15/30 hp Tentamen 2012-03-16 Kommentar Obs! Detta är inget modellsvar utan en kommentar kring frågor och bedömningar som kan eller bör finnas

Läs mer

Handläggningsordning för anmälan till personalansvarsnämnden. Fastställd av rektor 2007-01- 22

Handläggningsordning för anmälan till personalansvarsnämnden. Fastställd av rektor 2007-01- 22 GÖTEBORGS UNIVERSITET Personalavdelningen HANDLÄGGNINGSORDNING Hilding Sjödén Avd.dir. 2007-01-22 Dnr F1 1444/07 Handläggningsordning för anmälan till personalansvarsnämnden. Fastställd av rektor 2007-01-

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Välkommen! Friskoleavtalet - Avtalsinformation på Vad är arbetsrätt? Bestämmelser som gäller förhållandet arbetsgivare/arbetstagare Lag Kollektivavtal Det enskilda anställningsavtalet på Domstolspraxis

Läs mer

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser Förhandlingsprotokoll 200-2-07 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och OFRs förbundsområde Allmän kommunal

Läs mer

Riktlinjer för personalavveckling

Riktlinjer för personalavveckling Riktlinjer för personalavveckling Innehåll Personalavveckling... 3 Arbetsbrist... 3 Uppsägning på grund av personliga skäl... 4 Uppsägningsbesked... 4 Fullföljdshänvisning... 5 Tvåmånadersregeln... 5 Varning

Läs mer

PROMEMORIA. Ingemar Herdenberg, Dans- och Cirkushögskolan PM PERSONALANSVARSNÄMNDEN (PAN) VID DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN

PROMEMORIA. Ingemar Herdenberg, Dans- och Cirkushögskolan PM PERSONALANSVARSNÄMNDEN (PAN) VID DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN PROMEMORIA Till: Ingemar Herdenberg, Dans- och Cirkushögskolan Från: Gustaf Dyrssen, tel. 08/407 09 30 Datum: 2010-08-27 Angående: PAN PM PERSONALANSVARSNÄMNDEN (PAN) VID DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN 1 PAN

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 Enligt 4 kap. 30 5 tredje meningen högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse före den 1 januari 2011 ska en tidsbegränsad anställning som lektor övergå i

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM Gunvor Axelsson Karlstads universitet 16 december 2011 FRÅGA LAS OCH MBL Hösten 2004 får Tomas en provanställning i en butik som tillhör en detaljhandelskedja i

Läs mer

Aktuellt inom arbetsrätt

Aktuellt inom arbetsrätt Aktuellt inom arbetsrätt 2016-2017 Lagstiftning och domar på Tomas Nordensson Flygare Vi är Almega Almega Vår verksamhet Bemanningsföretagen IT&Telekomföretagen Medieföretagen Tjänsteföretagen Vårdföretagarna

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik 2007-12-14 1 (5) CIRKULÄR 07:72 Arbetsgivarpolitik: 07-2:23 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Sara Kullgren Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem

Läs mer

Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner

Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Leif Johansson. Den här boken behandlar annonsbyråns arbete ur projektledarens perspektiv.

Läs mer

Almega Heldagskurser. Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017

Almega Heldagskurser. Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017 Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017 Allmänt om förhandlingar Ha rätt attityd Respektera motparten, dess företrädare och de intressen de företräder Uppträd korrekt och proffsigt Håll dig till

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

Personal IKVM FORSKARGRUPPSLEDARFRUKOST DEN 10 MAJ 2016

Personal IKVM FORSKARGRUPPSLEDARFRUKOST DEN 10 MAJ 2016 Personal IKVM FORSKARGRUPPSLEDARFRUKOST DEN 10 MAJ 2016 Nya rutiner och regler Arvode timlön vad är skillnaden? Nya regler i LAS (Lagen om anställningsskydd) från och med 1 maj 2016. Arvode och timlön

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS

Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-11-21 346 Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS 2017-529 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Aktuellt inom arbetsrätt

Aktuellt inom arbetsrätt Aktuellt inom arbetsrätt 2016-2017 Lagstiftning, utredningar och domar Jonas Stålnacke, Almegas arbetsrättsenehet Ny lagstiftning 2016 Föräldraledighet/förmåner - vårdnadsbidrag avskaffas (1 feb) - tredje

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! på Rättigheter och skyldigheter under pågående anställning Sundsvall 2017-04-11 Ulrika Andersson Vi som arbetar i Norr Annette Gärling Arbetsrättsexpert Jenny Moberg Chef Almega Norr Ulrika

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-14. Gymnasial lärlingsanställning

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-14. Gymnasial lärlingsanställning 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-14 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Gymnasial lärlingsanställning Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING Gunvor Axelsson KAU 21 maj 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt (domare etc.) TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 Sammanfattning Frågan om tillämplig lag i tvist om uppsägning. En brittisk medborgare var anställd hos ett svenskt aktiebolag. Vid rekrytering och anställning,

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Soldatanställningar i Försvarsmakten

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Förändringar i skollagen (2010:800)

Förändringar i skollagen (2010:800) 2015-06-01 1 (5) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Johanna Read Hilmarsdottir Förändringar i skollagen (2010:800) Bestämmelserna i skollagen har kompletterats flera

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PENSION... 2 HEL SJUKERSÄTTNING... 2 AVSKEDANDE... 2 OMPLACERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Riktlinjer för personalavveckling

Riktlinjer för personalavveckling Riktlinjer för personalavveckling DOKUMENTNAMN Riktlinjer för personalavveckling GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2008-01-23 DOKUMENTTYP Riktlinjer BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 2.0 KS 080526

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER. Gunvor Axelsson Karlstads universitet 10 maj 2012

ANSTÄLLNINGSFORMER. Gunvor Axelsson Karlstads universitet 10 maj 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Gunvor Axelsson Karlstads universitet 10 maj 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt (domare etc.) LAG

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar. 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor får följande lydelse:

Anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar. 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor får följande lydelse: Anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar Bilaga 2 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor får följande lydelse: 2 Anställning De anställningsformer som anges

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

Frågor och svar om sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan

Frågor och svar om sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan FAQ Sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan 1(6) Frågor och svar om sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan Stockholmsprästen arbetar kvar i sin församling. Vilka garantier finns för att han inte begår nya

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning

Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning HomOL (1999-133) Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning (Ändring t.o.m. SFS 2003:310 införd) Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall.

Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall. Bodelning : under äktenskap och vid skilsmässa PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad

Läs mer

C h e c k l i s t a. för anställnings. ingående och upphörande

C h e c k l i s t a. för anställnings. ingående och upphörande C h e c k l i s t a för anställnings ingående och upphörande September 2013 LÄS DETTA FÖRST Att ingå och avsluta en anställning komplexa regler När ett anställningsavtal ingås eller upphör uppkommer en

Läs mer