Arbetsrätt för anställda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsrätt för anställda"

Transkript

1 Georg Frick Arbetsrätt för anställda Konsultförlaget 1 Uppsala Publishing House

2 Av Georg Frick har tidigare på Konsultförlaget, Uppsala Publishing House utgivits: Lönesamtal handbok för chefer om individuell lönesättning, 2004 Lönesamtal vägledning för medarbetare, 2005 Lönekriterier arbetsbok för chefer och medarbetare, 2007 Arbetsrätt handbok för chefer, 2007 Arbetsrätt för medarbetare 2008 Författaren och Uppsala Publishing House AB Adress Uppsala Publishing House, Box 2070, Uppsala Tel , Fax e-post: Omslag Daniel Åberg Redaktör Kajsa Forsberg Lindroth Omslagsbild Boguslaw Mazur/iStockphoto Upplaga 1:1 ISBN Tryckeri Kristianstads boktryckeri AB, Kristianstad 2008 Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 2

3 Innehåll Inledning...7 Kapitel 1 Historia Kapitel 2 Anställningsavtalet Muntligt Skriftligt Kapitel 3 Anställningsformer Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning Provanställning Kapitel 4 Din arbetsskyldighet Utföra arbete Följa ordningsregler som gäller för verksamheten Följa arbetsmiljöregler som gäller för verksamheten Samverka och samarbeta Vara lojal mot arbetsgivaren Kapitel 5 Misskötsamhet Olovlig frånvaro Sen ankomst Order och arbetsvägran Förolämpningar och trakasserier

4 Missbruksproblem Sjukdom/nedsatt arbetsförmåga Inkompetens Brottsliga gärningar Arbetsgivaråtgärder i samband med misskötsamhet Kapitel 6 Rehabilitering Arbetsgivarens ansvar Förebyggande arbete Läkarintyg och sjuklön Rehabilitering Kapitel 7 Uppsägning och avsked Uppsägning på grund av arbetsbrist Uppsägning på grund av personliga skäl (misskötsel) Avsked Besked om uppsägning eller avsked Uppsägningstid Ledighet under uppsägningstid Sammanfattning Nyttiga hemsidor Lästips

5 Inledning Inledning En anställning grundar sig på ett individuellt anställningsavtal och innebär rättigheter och skyldigheter för både dig som anställd och din arbetsgivare. En av de viktigaste förutsättningarna för ett bra ledarskap är att chefen har grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Men det är minst lika viktigt för ett bra medarbetarskap att du som anställd har grundläggande kunskaper i arbetsrätt. I din anställning har du många rättigheter som till exempel: semesterledighet studieledighet ledighet för att bedriva näringsverksamhet föräldraledighet på hel- eller deltid ledig för tillfällig vård av barn ledig (enligt kollektivavtal) för enskilda angelägenheter (till exempel när någon nära anhörig dör) ledigt för fackligt arbete (förtroendeuppdrag) 5

6 sjukledighet ersättning (enligt kollektivavtal) för övertidsarbete, jour och beredskap eller obekväm arbetstid uppsägning när du vill (gäller tillsvidareanställningar). Det finns fler exempel på rättigheter du har som anställd. Men med rättigheterna kommer också skyldigheterna. Jag har under många år arbetat med arbetsrätt i praktiken och har saknat en praktisk bok för medarbetares skyldigheter. Den här boken är inte uttömmande utan ska vara ett praktiskt hjälpmedel för dig som medarbetare. I alla arbetsrättsliga sammanhang måste du naturligtvis kontrollera med personalavdelningen eller facket vilka kollektivavtal och övriga regler som gäller för just din arbetsplats. Man kan alltid ha personliga uppfattningar om vad som är rätt eller fel men det är viktigt att inte låta tyckandet ta överhand i arbetsrättsliga frågor. Arbetsrätten gäller både för dig som anställd och för din chef. Vill du ändra eller påverka något finns naturligtvis möjlighet till det via ett fackligt eller politiskt engagemang. 6

7 Vill du veta mer om arbetsrätt rekommenderar jag min bok Arbetsrätt handbok för chefer. Georg Frick Båstad, mars 2008 He m s i d a: E-p o s t: Te l e f o n: , Fa x: Lo n g & Pa r t n e r s AB At t: Ge o r g Fr i c k Bo x Bå s ta d 7

8 Kapitel 1 Historia I slutet av 1800-talet hade det bildats en hel del fackliga sammanslutningar som 1898 tillsammans bildade LO. Arbetsgivarna bildade sin motsvarighet, SAF, År 1906 kom SAF och LO överens om det första avtalet, som senare fått namnet decemberkompromissen. Huvudinnehållet är följande: Med iakttagande av avtalets bestämmelser i övrigt har arbetsgivare rätt att leda och fördela arbetet, att fritt anställa och avskeda arbetare samt att använda arbetare, oavsett om de är medlemmar i en facklig organisation eller ej. Efter en senare ändring av SAF:s stadgar har denna formulering kommit att kallas arbetsgivarens 32-befogenheter. Chefens roll som arbetsgivare innebär att leda och fördela arbetet om inget annat är reglerat och det kallas för det formella ledarskapets befogenheter. Kollektivavtalet är vid en internationell jämförelse en del av det vi kallar för den svenska modellen, där lagstiftaren från början mer eller mindre höll 8

9 sin hand borta från arbetsrättens område. Det blev tydligt i Saltsjöbadsavtalet 1938 mellan SAF och LO som i korthet innebär att parterna alltid ska försöka nå en förhandlingsöverenskommelse. Sedan följde trettio år av samförstånd i linje med detta avtal och då stora delar av de arbetsrättsliga frågorna reglerades i olika kollektivavtal. Den svenska modellen bygger också på att många arbetsgivare och medarbetare valt att tillhöra en arbetsgivar- respektive facklig organisation. I slutet av sextiotalet blev det politiska klimatet förändrat när vänstervågen svepte över västvärlden. Samtidigt hade de fackliga organisationerna börjat ge upp hoppet om att få mer inflytande och ytterligare stärka rättigheterna för de anställda. Detta fick till följd att de fackliga organisationerna till stor del övergav förhandlingsvägen och istället vände sig till lagstiftaren med begäran om lagstiftning inom arbetsrättens område. Sverige under 1970-talet kan beskrivas som det decennium då arbetsrätten infördes i lag. En stor del av dagens arbetsrättsliga lagstiftning har sina rötter i denna tid. Även om vissa förändringar har gjorts är det i grunden en lagstiftning som har mer än trettio år i bagaget. Det som hänt efter sjuttiotalet är framförallt Sveriges inträde i EU 1995, som då gav oss en EG-rätt att ta hänsyn till. För att enkelt sammanfatta den arbetsrättsliga utvecklingen brukar jag beskriva det som två vågskålar. 9

10 LAS, MBL, SemL, m.fl. 32 Figur 1 I ena vågskålen finns arbetsgivarens 32-befogenheter och i den andra de olika arbetsrättsliga lagar som tillkommit genom åren för att uppväga arbetsgivarens ledningsrätt. Man skulle kunna sammanfatta arbetsrätten, kanske något vanvördigt, så här: 1. Chefen leder och fördelar arbetet (högra vågskålen). 2. Om det inte i lag, förordning eller avtal finns regler som säger något annat för då gäller dessa i första hand (vänstra vågskålen). 10

11 Kapitel 2 Anställningsavtalet Ett anställningsavtal kan vara muntligt eller skriftligt. Muntligt Ett anställningsavtal gäller även om det är ett muntligt avtal. Så länge både du och chefen är överens om innehåll och tolkning av anställningsavtalet är det inga problem. Däremot blir det problem vid eventuella konflikter, vad är avtalat och vad är syftet? Det kan också vara så att du får en ny chef och den nya chefen vet inte vad som avtalades. Det vanliga är att man i samband med rekrytering träffar ett muntligt anställningsavtal och sedan bekräftar överenskommelsen i ett skriftligt anställningsavtal. För att undvika framtida tvister bör anställningsavtalen med andra ord vara skriftliga. 11

12 Skriftligt Det är alltså att rekommendera att anställningsavtal är skriftliga. Men det är viktigt att poängtera att din arbetsgivare inte måste göra skriftliga anställningsavtal. Däremot måste (LAS 6c, d, e ) arbetsgivaren senast en månad efter det att du börjat arbeta skriftligen informera dig om vissa villkor som gäller för din anställning. Om anställningstiden är kortare än tre veckor gäller inte denna informationsskyldighet. Informationen ska enligt LAS innehålla följande uppgifter: 1. Arbetsgivarens och ditt namn och adress, anställningens tillträdesdag och vilken eller vilka arbetsplatser som omfattas av anställningen. 2. Dina arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel. 3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt a. vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller b. vid anställning för begränsad tid: vilken form av tidsbegränsad anställning som avses, anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra c. vid provanställning: prövotidens längd. 12

13 4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen betalas ut. 5. Längden på din betalda semester och längden på din normala arbetsdag eller arbetsvecka. 6. Vilket kollektivavtal som gäller, om arbetsplatsen har något. 7. Villkoren för din stationering utomlands, om stationeringen ska pågå längre än en månad. Arbetsgivaren ska före avresan även lämna skriftlig information till dig om: a. anställningstiden utomlands b. i vilken valuta lönen betalas ut c. de kontantersättningar och naturaförmåner som följer av utlandsstationeringen d. villkoren för hemresa (om sådana finns) e. i förekommande fall, de villkor som blir tillämpliga enligt 8, lagen om utstationering av arbetstagare. LAS föreskriver också att om förutsättningarna ändras ska din arbetsgivare lämna ny skriftlig information inom en månad. Övrig skriftlig information Arbetsgivaren ska informera (LAS 6f ) dig med tidsbegränsad anställning om lediga tillsvidareanställ- 13

14 ningar och provanställningar. Denna information kan arbetsgivaren exempelvis lägga ut på intranätet eller anslå på någon anslagstavla. Det viktiga är att arbetsgivaren informerar dig om var du kan få denna information. Sedan är det ditt ansvar att ta del av informationen. Arbetsgivaren ska även, om du begär det, inom tre veckor efter begäran lämna skriftlig information (LAS 6g ) till dig om din sammanlagda anställningstid. 14

15 Kapitel 3 Anställningsformer Enligt LAS finns det tre former av anställning (exklusive arbetsmarknadspolitiska anställningar som till exempel nystartsjobb eller liknande): tillsvidareanställning tidsbegränsad anställning provanställning. Observera att det kan förekomma andra regler i ditt kollektivavtal. Tillsvidareanställning Utgångspunkten i LAS (4 ) är att alla anställningar gäller tills vidare, det som i vardagligt tal kallas fast anställning. Ett undantag från huvudregeln är anställning av obehöriga lärare inom skolan. Enligt Skollagen (som har företräde framför LAS) får obehöriga lärare anställas för högst ett år i taget. 15

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i privat/enskild sektor Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig

Läs mer

Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Chefen & Arbetsgivarens konkurs Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i kommuner och landsting

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i kommuner och landsting FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i kommuner och landsting Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i staten INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. Anställningsvillkor i lag och avtal... 3 3. Anställningsform... 3 Tillsvidareanställning... 3 Tidsbegränsade anställningar...

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a

Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a Entrepreno rskap, fo retagande och arbetsra tt 2011-05-24 Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a Lena.lofdahl@ackebrink.se Innehållsförteckning

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

CHEFSSKOLAN. slutet av 1930-talet fastställde arbetsmarknadens. med riksdagen att parterna på arbetsmarknaden

CHEFSSKOLAN. slutet av 1930-talet fastställde arbetsmarknadens. med riksdagen att parterna på arbetsmarknaden CHEFSSKOLAN Gemensamt ansvar I slutet av 1930-talet fastställde arbetsmarknadens parter tillsammans med riksdagen att parterna på arbetsmarknaden skulle ta ansvar för löner och arbetsförhållanden i arbetslivet,

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG Lathund för arbetsgivare i sociala företag Författare Eva Carlsson Projektledare, Eva Carlsson Faktagranskning, Arbetsgivarorganisationen KFO Denna handbok är

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Rekryteringspolicy. Angående tillräckliga kvalifikationer handlar det om tillräckliga inte bäst kvalificerad.

Rekryteringspolicy. Angående tillräckliga kvalifikationer handlar det om tillräckliga inte bäst kvalificerad. Rekryteringspolicy Inledning Syftet med kommunens rekryteringspolicy är att ge verksamhetsansvariga stöd i deras rekryteringsarbete. Inledningsvis betonas att: - personalavdelningen alltid ska informeras

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

Personalfrågor. Nytt i denna uppdatering är markerat med kantlinje. Föregående uppdatering skedde 2005 04 01

Personalfrågor. Nytt i denna uppdatering är markerat med kantlinje. Föregående uppdatering skedde 2005 04 01 Uppdaterat 2007-08-15 Nytt i denna uppdatering är markerat med kantlinje Föregående uppdatering skedde 2005 04 01 Observera att direkt efter innehållsförteckningen finns en ny opaginerad sida med information

Läs mer

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Personalhandbok För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Arbetsgivare s 2 Styrelse och kontor Arbetsgivarorganisation

Läs mer

Arbetsgivarfrgåor. ligen organiserade. Svenska Transportarbetareförbundet

Arbetsgivarfrgåor. ligen organiserade. Svenska Transportarbetareförbundet Arbetsgivarfrågor Arbetsgivarfrgåor 89 Arbetsmarknadens organisationer Svenskt samhällsliv kännetecknas av starka organisationer. Inte minst gäller detta arbetsmarknaden, där arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

C-UPPSATS. Inhyrning av arbetskraft under företrädesrättsperioden

C-UPPSATS. Inhyrning av arbetskraft under företrädesrättsperioden C-UPPSATS 2010:155 Inhyrning av arbetskraft under företrädesrättsperioden - är detta ett kringgående av LAS? Anette Forsberg Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

C h e c k l i s t a. för anställnings. ingående och upphörande

C h e c k l i s t a. för anställnings. ingående och upphörande C h e c k l i s t a för anställnings ingående och upphörande September 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST... 4 VID ANSTÄLLNING... 5 ANSTÄLLNING AV UTLÄNDSKA MEDBORGARE... 9 ANSTÄLLNING AV MINDERÅRIGA...

Läs mer

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan Löner och yrkesvillkor Sida 1 Rehabiliteringskedjan Hur kan Vision stödja sjukskrivna medlemmar? Den 1 juli 2008 ändrades reglerna för sjukskrivna och rehabiliteringskedjan infördes. Rätten till sjukpenning

Läs mer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer Stål- och Metallavtalet 2010 2011 Kommentarer Förord och läsanvisningar Denna avtalskommentar till stål- och metallavtalet (det s k Röda Avtalet) har utarbetats gemensamt av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Vilhelmina kommun Vilhelmina E-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Innehållsförteckning 1. Inledning sid 2 2. Rekryteringsansvar sid 2 3. Behovsanalys sid 3 4. Rekryteringsordningen

Läs mer

C-UPPSATS. Saklig grund för uppsägning vid sen ankomst

C-UPPSATS. Saklig grund för uppsägning vid sen ankomst C-UPPSATS 2010:151 Saklig grund för uppsägning vid sen ankomst - faktorer som påverkar bedömningen Astrid Isaksson Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten Välkommen som medarbetare i Strängnäs kommun! Broschyren innehåller information om anställningsvillkor och anställningsförmåner som berör kommunens medarbetare. Mer information om hur det är att arbeta

Läs mer