Saklig grund uppsägning på grund av personliga skäl. finnas anledning att fundera på vilket sätt som ska väljas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Saklig grund uppsägning på grund av personliga skäl. finnas anledning att fundera på vilket sätt som ska väljas."

Transkript

1 I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: Uppsägning på grund av personliga skäl Lagändringar Nya rättsfall Kommande lagändringar och pågående utredningar Saklig grund uppsägning på grund av personliga skäl År 1974 infördes kravet på att en arbetsgivares uppsägning av en anställning måste vara sakligt grundad. Det överlämnades i princip åt praxis att avgöra när detta krav i det enskilda fallet var uppfyllt. Praxis under årens lopp visar att bedömningen är starkt individualiserad. Kravet på saklig grund Ett av de svåraste områdena att bedöma inom arbetsrätten är en arbetsgivares uppsägning av en anställning på grund av personliga skäl. En sådan uppsägning måste enligt 7 anställningsskyddslagen vara sakligt grundad. Med personliga skäl avses att en anställd har varit misskötsam eller visat annan olämplighet för fortsatt anställning. Det kan också handla om nedsatt arbetsförmåga på grund av ålder eller sjukdom. Vad som utgör saklig grund för uppsägning av dessa skäl är däremot inte angivet i lagen. Det avgörs istället i praxis, och den praxis som finns på området är omfattande. Uppsägning eller avskedande? En arbetsgivare kan avsluta en anställning inte bara genom en uppsägning utan också genom ett avskedande. Det finns vissa skillnader mellan en uppsägning och ett avskedande, och det kan finnas anledning att fundera på vilket sätt som ska väljas. Uppsägning Vid uppsägning upphör anställningen efter en viss uppsägningstid som följer av lag, kollektivavtal eller det enskilda anställningsavtalet (den uppsägningstid som är längst gäller). Tillsvidareanställningar kan sägas upp, medan däremot tidsbegränsade anställningar endast kan sägas upp (i förtid) om det är särskilt avtalat. Uppsägning kräver som sagt saklig grund. Vad som utgör saklig grund är ofta en svår bedömningsfråga, som i slutänden många gånger får avgöras efter en intresseavvägning (mellan arbetsgivarens intresse av att avsluta anställningsförhållandet och den anställdes intresse av att få behålla sin anställning). Schematiskt kan uppsägningssituationerna indelas i tre olika typfall. 1. Omständigheter som aldrig utgör saklig grund för uppsägning. En anställd som är allmänt ohyfsad genom att inte ta bort tomma Ramlösaflaskor och använda kaffemuggar från sitt arbetsrum. 2. Omständigheter som alltid utgör saklig grund för uppsägning, kanske t.o.m. utgör grund för ett omedelbart avskedande. Den anställde bryter mot en central förpliktelse i anställningen; såsom t.ex. när en anställd

2 bryter mot rutiner om kassahantering och därför inte redovisar korrekt försäljning, eller när en anställd inom vården allvarligt brister i sitt vårdansvar. 3. Till sist de oklara fallen, där flera olika faktorer har betydelse vid bedömningen av om saklig grund föreligger eller inte. Vi återkommer nedan till bedömningen av de oklara fallen. Avskedande Om den anställde allvarligt har brutit mot sina förpliktelser gentemot arbetsgivaren får den anställde avskedas. Här finns det typiskt sett inget utrymme för någon intresseavvägning eller andra faktorer att ta hänsyn till som vid saklig grund prövningen inför uppsägning. Vid ett avskedande upphör anställningen i samma stund som den anställde får beskedet. Både tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar kan avbrytas på detta sätt. Omplaceringsskyldigheten Lagen anger inte vad som krävs för att en uppsägning ska vara sakligt grundad. Däremot anger lagen att en arbetsgivare inte har saklig grund för uppsägning om det är skäligt att kräva att han eller hon bereder den anställde annat arbete hos sig. Med andra ord föreligger inte saklig grund om arbetsgivaren kan lösa det uppkomna problemet genom en omplacering. Omplacering betyder i det här sammanhanget att arbetsgivaren ska utreda om det finns andra lediga arbetsuppgifter arbetstagaren kan erbjudas vilka kanske passar bättre och som kan förmodas lösa problemen på arbetsplatsen. Kanske kan den anställde samarbeta bättre med arbetskamraterna inom en annan avdelning. Skäligt att kräva omplacering Ett krav för att det ska föreligga en skyldighet för arbetsgivaren att pröva en omplacering istället för uppsägning är att det är skäligt att kräva en sådan åtgärd. I rättspraxis har detta krav uttolkats så att det inte är skäligt att kräva omplacering när den anställde har gjort sig skyldig till grov misskötsamhet eller om arbetsgivaren har genomfört flera omplaceringar utan resultat. Det kan nog också antas att omplaceringsskyldigheten bortfaller om arbetsgivaren har fog för en bedömning att en möjlig omplacering inte kommer att lösa problemet. Omplacering genomförs genom att arbetsgivaren först hör med den anställde om dennes önskemål och förutsättningar. Därefter görs en noggrann utredning om det finns lediga arbetsuppgifter att erbjuda. Arbetsgivaren kan vara skyldig att inom vissa gränser också göra en omorganisation för att tillskapa arbetsuppgifter. Förutsättningar för det är att andra anställda inte behöver friställas eller att dessa får försämrade anställningsförhållanden. Omplaceringsskyldigheten är fullgjord om arbetstagaren accepterar erbjudandet, eller om arbetstagaren vid ett avböjande inte haft godtagbara skäl för det. Sådana skäl kan föreligga om arbetsgivaren inte tagit skälig hänsyn till den anställdes förutsättningar att klara av de nya arbetsuppgifterna. Påverkar den sakliga grunden? En intressant fråga är om avböjande av ett erbjudande om omplacering påverkar frågan om saklig grund föreligger. Om arbetsgivaren anses vara berättigad att kräva att den anställde på grund av de personliga skälen lämnar sina arbetsuppgifter och anta de arbetsuppgifter arbetsgivaren erbjudit, har det ansetts att arbetsgivaren inte har någon annan möjlighet än att säga upp anställningen och då har också saklig grund ansetts föreligga. Från senare praxis kan nämnas ett fall där en anställd hade fått en fjärdedels sjukersättning på grund av en motsvarande helt nedsatt arbetsförmåga och erbjudits en deltidsanställning till 75 procent, men avböjt. Arbetsgivaren ansågs berättigad att säga upp den anställde. Uppsägning är sista utvägen Uppstår problem med misskötsamhet eller klarar en anställd inte längre av att utföra sina arbetsuppgifter är det inte uppsägning

3 arbetsgivaren i första hand ska tänka på, förutom i de klara uppsägningsfallen (det andra typfallet ovan) som ju handlar om grov misskötsamhet och kan föranleda ett omedelbart avskedande. I de övriga fallen bör synsättet däremot generellt sett vara det följande. 1. Arbetsgivaren har att hantera ett arbetsledningsproblem. Arbetsgivaren bör fråga sig vad som i allmänhet kan förväntas av personalarbetet vid motsvarande problem eller brister. Det är viktigt att arbetsgivaren agerar snabbt och konsekvent. Passivitet kan annars medföra att ett oacceptabelt beteende (omedvetet) byggs in i organisationen. Arbetsgivaren får ju inte ge den anställde anledning att anta att beteendet är acceptabelt. Det är alltså inte bara den anställdes agerande som har betydelse för frågan om en eventuellt senare uppsägning är sakligt grundad, utan även arbetsgivarens försök att lösa de uppkomna problemen har betydelse. Ett exempel på en arbetsledande åtgärd till förebyggande av att en uppsägningssituation uppstår är arbetsgivarens skyldighet att pröva omplaceringsmöjligheten. 2. Leder inte arbetsgivarens åtgärder till en förändring av arbetstagarens beteende kan arbetsgivaren ha anledning att trappa upp sina åtgärder. Det kan vara på sin plats att arbetsgivaren otvetydigt gör klart för den anställde att vederbörandes anställning är i fara om inte en förändring sker i enlighet med arbetsgivarens krav. Denna slags varning syftar till att korrigera den anställdes beteende framöver, inte att utgöra en reaktion (sanktion) på det som dittills förevarit. 3. Om problemen fortfarande kvarstår kan arbetsgivaren som en sista utväg överväga uppsägning. Läget ska nu vara det att en sådan åtgärd inte kommer som en överraskning för den anställde. Innan uppsägningen verkställs måste arbetsgivaren fråga sig om han eller hon kan uppfylla lagens krav på saklig grund. Saklig grund Bedömningen av om saklig grund föreligger utgår från det individuella fallet. I korthet kan sägas att det handlar om för arbetsgivaren att avgöra om den anställde i framtiden är lämplig att vara anställd. Avgörande för denna bedömning är givetvis de krav arbetsgivaren vill utgå från. Dessa måste ha väsentlig relevans för ett fortsatt anställningsförhållande och den anställde ska då visat sig inte ha motsvarat dessa krav och bedömningen är att han eller hon inte heller i framtiden kommer att motsvara dessa. Till syvende och sist handlar det om en intresseavvägning av det slag som beskrivits tidigare. Det bör erinras om att arbetsgivaren har bevisbördan för allt han eller hon vill lägga arbetstagaren till last. De skäl som anges måste dessutom vara verkliga skäl. Caesars hustru må inte misstänkas är ett gammalt talesätt. Enbart misstankar om en anställds förehavanden är inte tillräckliga som skäl för en uppsägning. Uppsägningsförfarandet En arbetsgivare får inte grunda sin uppsägning enbart på omständigheter som har inträffat två månader innan det inledda uppsägningsförfarandet. Grundas uppsägningen på omständigheter som ligger senare i tiden går det dock bra att åberopa även äldre förhållanden. Vid oönskade ageranden av fortlöpande karaktär (exempelvis bristande lämplighet för arbetet) anses i princip förhållandet föreligga så länge ett sådant förhållande består. Arbetsgivaren måste underrätta den anställde om att uppsägning på grund av personliga skäl planeras. Sådan underrättelse måste göras minst två veckor innan uppsägningen. Samtidigt måste arbetsgivaren varsla det fackförbund som den anställde eventuellt är medlem i. Både den anställde och dennes fackförbund kan begära överläggning senast en vecka efter det att underrättelsen eller varslet lämnades. Om överläggning påkallas i tid måste arbetsgivaren avvakta med beslutet att säga upp den anställde till dess att överläggningen har hållits.

4 Efter en eventuell överläggning kan arbetsgivaren verkställa uppsägningen. Själva uppsägningen ska vara skriftlig och överlämnas till den anställde personligen. Uppsägningstiden börjar löpa när den anställde mottagit uppsägningsbeskedet. Om den anställde är på semester eller föräldraledig räknas uppsägningstiden från den dag då den anställde är åter. Uppsägningar som sker muntligen är i och för sig giltiga, men arbetsgivaren riskerar att bli skadeståndsskyldig för brott mot lagens ordningsföreskrift. Dessutom finns det risk för oklarheter om t.ex. datum när uppsägningen faktiskt skedde och när uppsägningstiden började löpa. Oklarheter och bristande bevisning om själva uppsägningen drabbar arbetsgivaren, varför det är klokt att använda skriftliga uppsägningsbesked. Uppsägningsbeskedet ska innehålla viss information enligt lag, bl.a. upplysning om de tidsfrister som den anställde måste iaktta om talan om felaktig uppsägning ska väckas mot arbetsgivaren. Arbetsgivaren behöver inte uppge de omständigheter som ligger till grund för uppsägningen. Däremot kan den anställde särskilt begära upplysning om sådana omständigheter, och i det läget måste arbetsgivaren uppge dessa. Slutligen kan det noteras att den anställde inte har företrädesrätt till återanställning vid uppsägning på grund av personliga skäl. Vad kostar det att göra fel? Arbetsgivaren har bevisbördan för att det fanns saklig grund för uppsägning vid uppsägningstillfället. Brister i bevisningen går alltså ut över arbetsgivaren och kan bli kostsamt. I ett worst case scenario riskerar arbetsgivaren att får betala följande. Allmänt skadestånd för kränkningen Ekonomiskt skadestånd upp till månadslöner (beroende på anställningstid) Egna och motpartens rättegångskostnader Eventuellt skadestånd till facket om skyldigheter gentemot facket har åsidosatts Om den anställde kräver att uppsägningen ska ogiltigförklaras kan arbetsgivaren bli skyldig att betala lön och andra anställningsförmåner under hela tiden tvisten handläggs av domstol. Den anställde kvarstår också i anställningen under motsvarande tid. Många gånger kan det finnas anledning för en arbetsgivare att fundera på om en förlikning med den anställde är bättre än att utsätta sig för riskerna i en domstolsprocess. Överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare, som ett alternativ till uppsägning, är bindande för parterna och kan i princip endast angripas utifrån avtalslagens ogiltighetsregler. Nyheter inom arbetsrätt Lagändringar Lärlingssanställningar I syfte att underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden, ska elever som genomgår gymnasial lärlingsutbildning inom ett av gymnasieskolans yrkesprogram kunna anställas i en ny form av tidsbegränsad anställning, s.k. gymnasial lärlingsanställning (lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning). Denna anställningsform ska gälla för del av eller för hela tiden av elevens arbetsplatsförlagda lärande i den gymnasiala lärlingsutbildningen. Lärlingsanställningar är undantagna från LAS (SFS 2014:423). Reglerna träder ikraft den 1 juli Sanktionsavgifter Genom ändringar i arbetsmiljölagen och i ett flertal arbetstidslagar ska sanktionsavgifter i stor utsträckning ersätta straffsanktioner för att åstadkomma ett effektivare sanktionssystem. Straffsanktioner behålls emellertid för vissa överträdelser. De nya reglerna har beslutats tidigare, men träder ikraft den 1 juli Yrkesintroduktionsanställningar Som ett led i att underlätta för unga personer att komma in på arbetsmarknaden, har arbetsmarknadens parter inom ett flertal branscher träffat kollektivavtal om s.k. yrkesintroduktionsanställningar. För att uppmuntra användning av yrkesintroduktionsanställningar trädde nya regler ikraft i januari 2014, innebärande att

5 arbetsgivaren för yrkesintroduktionsanställda erhåller en subvention på skattekontot motsvarande den ordinarie arbetsgivaravgiften (31,42 %). Dessutom erhåller arbetsgivaren ytterligare ekonomiskt stöd för att möjliggöra utbildnings- och handledningsinsatser. Reducerade avgifter för FoU Sedan januari 2014 gäller nya regler för avdrag på arbetsgivaravgifterna för personal som arbetar med FoU. Som huvudregel får arbetsgivaravgiften reduceras med 10 % motsvarande den anställdes lön. Avdraget får inte överstiga kr per koncern och månad. Avdrag får vidare enbart göras för anställda mellan års ålder och som arbetar med FoU minst 75 % av arbetstiden (minst 15 timmar per månad). Lag (2013:948) om statligt stöd vid korttidsarbete Lagen trädde ikraft i januari 2014 men kommer att aktualiseras först vid djupa lågkonjunkturer. Lagen innebär en ansvarsfördelning mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten i syfte att undvika uppsägningar vid djup lågkonjunktur. Enligt lagen kan arbetsgivaren undvika uppsägningar genom att anställda går ner i lön och arbetstid och genom att erhålla ett ekonomiskt stöd från staten. Nya rättsfall Arbetsdomstolen (AD) har under våren levererat nya rättsfall angående övergång av verksamhet inom tjänstesektorn. AD 2014 nr 1 Målet gällde ett bolag som tillhandahöll servicetjänster vid kärnkraftverket Forsmark. Avtalet mellan bolaget och Forsmark skulle löpa ut och upphandlas på nytt. Inför avtalets upphörande sade bolaget upp de anställda som utförde arbetet på Forsmark på grund av arbetsbrist. Därefter fick bolaget besked om att man vunnit upphandlingen och att bolaget även fortsättningsvis skulle tillhandahålla servicetjänsterna på Forsmark. Därmed uppstod tvist mellan bolaget och arbetstagarsidan, då de anställda ansåg att de vidtagna uppsägningarna skulle ogiltigförklaras. Enligt 34 LAS ska en uppsagds anställning bestå fram till och med att tvist angående uppsägningens giltighet är slutligt avgjord. I detta fall begärde dock bolaget att anställningarna skulle upphöra fram till och med att tvisten var slutligt avgjord en begäran som kan bifallas endast om det framstår som mer eller mindre uppenbart att uppsägningarna varit sakligt grundade. Arbetstagarsidan motsatte sig detta och menade att uppsägningarna skett för säkerhets skull. Arbetstagarparten menade vidare att om bolaget inte hade vunnit upphandlingen, skulle någon annan aktör ha tagit över verksamheten och därmed också tagit över bolagets anställda. Hade bolaget förlorat upphandlingen, skulle det således ha blivit fråga om en verksamhetsövergång och uppsägningarna stred därmed mot 7 LAS som förbjuder uppsägning på grund av verksamhetsövergång. AD:s bedömning AD fann inledningsvis att bedömningen av om uppsägningarna skett för säkerhets skull, skulle utgå från vad bolaget haft insikt om vid uppsägningstillfället. AD fann att bolaget vid uppsägningstillfället enbart känt till att avtalet med Forsmark skulle löpa ut och att det varit ovisst om bolaget skulle vinna upphandlingen. Med utgångspunkt i detta hade uppsägningarna enligt AD inte skett för säkerhets skull. AD menade vidare att frågan om en förestående verksamhetsövergång också skulle bedömas med utgångspunkt i den insikt som bolaget hade vid uppsägningstillfället. AD fann att det vid detta tillfälle varit ovisst om en eventuell ny aktör skulle ha tagit över bolagets anställda. AD påpekade vidare att för att det rättsligt sett ska vara fråga om en verksamhetsövergång inom tjänstesektorn är det inte tillräckligt att en ny aktör tar över den gamle aktörens arbetsuppgifter, utan det krävs att den nye aktören tar över merparten av den tidigare aktörens anställda. Då det vid uppsägningstillfället varit okänt huruvida en ny aktör skulle ta över merparten av de anställda, fann AD har uppsägningarna inte stred mot uppsägningsförbudet i 7 LAS. AD fann därmed slutligen att anställningarna skulle upphöra fram till och med att tvisten var slutligt avgjord.

6 AD 2014 nr 14 Målet gällde ett bolag som tillhandahöll personlig assistans till funktionshindrade. Efter avslöjande om allvarliga missförhållanden i verksamheten, tog kommunen över ansvaret för de funktionshindrades assistans. Tre av fyra personliga assistenter hos bolaget gick över till anställning hos kommunen. De anställda hade fordringar mot bolaget. Då en förvärvare vid verksamhetsövergång svarar solidariskt med överlåtaren för ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden innan verksamhetsövergången, uppkom fråga om det skett en verksamhetsövergång från bolaget till kommunen och om de anställda i sådana fall kunde rikta dessa krav även mot kommunen. AD:s bedömning AD uttalade inledningsvis att det vid övergång av verksamhet krävs att det är fråga om en övergång av en ekonomisk enhet som behåller sin identitet efter övergången. En sådan ekonomisk enhet kan utgöras av ett kollektiv av arbetare, om kollektivet är tillräckligt självständigt. I verksamheter där det som tillhandahålls baseras på arbetskraft, är det dock enligt AD inte tillräckligt att en ny aktör tar över en annan aktörs arbetsuppgifter för att verksamheten ska anses behålla sin identitet. Det krävs också att merparten av de anställda, sett till antal eller kompetens, tas över. AD fann att förvisso hade tre av fyra anställda under en begränsad tid tagits över av kommunen, men vare sig arbetsledning, administration eller materiella tillgångar hade övergått. Att personlig assistans tillhandahölls för samma personer visade enligt AD mer på ett övertagande av arbetsuppgifter än en övergång av verksamhet. AD fann således att någon verksamhetsövergång inte skett. På gång För närvarande pågår ett flertal utredningar på arbetsrättens område, bl.a. följande: Lagrådsremiss den 12 december 2013 Ett bättre skydd för företagshemligheter. De nya reglerna föreslogs träda ikraft under sommaren 2014, men det är i dagsläget oklart om och när de kommer att träda ikraft. SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. SOU 2014:31 Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad,

Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad, Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad, omplaceringsskyldighet Datum:

Läs mer

Tentamen Kommentar

Tentamen Kommentar Uppsala universitet Juridiska institutionen Arbetsrätt VT 2012, 15/30 hp Tentamen 2012-03-16 Kommentar Obs! Detta är inget modellsvar utan en kommentar kring frågor och bedömningar som kan eller bör finnas

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PENSION... 2 HEL SJUKERSÄTTNING... 2 AVSKEDANDE... 2 OMPLACERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Riktlinjer för personalavveckling

Riktlinjer för personalavveckling Riktlinjer för personalavveckling Innehåll Personalavveckling... 3 Arbetsbrist... 3 Uppsägning på grund av personliga skäl... 4 Uppsägningsbesked... 4 Fullföljdshänvisning... 5 Tvåmånadersregeln... 5 Varning

Läs mer

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! Arbetsrätt för nybörjare på Tomas Nordensson Flygare 11 oktober 2016 PROGRAM Inledning Medbestämmandelagen Anställningsformer Klicka Uppsägning här för att ändra format på Ledighetslagarna Facklig

Läs mer

Cirkulärnr: 2006:73 Diarienr: 2006/2528 Arbetsgivarpolitik: :25 AD, LAS, avsked, ordervägran, hot, omplacering

Cirkulärnr: 2006:73 Diarienr: 2006/2528 Arbetsgivarpolitik: :25 AD, LAS, avsked, ordervägran, hot, omplacering Cirkulärnr: 2006:73 Diarienr: 2006/2528 Arbetsgivarpolitik: 2006-2:25 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, LAS, avsked, ordervägran, hot, omplacering Arbetsrättssektionen Datum: 2006-11-01

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS TP #1 Lathund LAS (Lagen om Anställningsskydd) Foto: Lars Pehrsson/TT/SvD LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS 2014:423. Version 1 14 april 2015 Allt om Juridiks lathund är en förkortning

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni 2010 ARBETSRÄTT Sommaren är här och många är på väg till välförtjänt ledighet.

Läs mer

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman förord Arbetsdomstolen har en central roll när det gäller anställningsskyddet och har i sin praxis utvecklat flera viktiga principer. Domstolens domar innehåller ofta pedagogiska sammanfattningar av vad

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 44/16 Mål nr B 39/16

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 44/16 Mål nr B 39/16 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 44/16 Mål nr B 39/16 Bestämmelsen i 5 kap. 2 första stycket arbetstvistlagen om s.k. kvittning av rättegångskostnader är inte tillämplig när Arbetsdomstolen avgör ett mål om ett

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 15:9 Diarienr: 15/0937 P-cirknr: 15-2:4 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, ekonomiskt skadestånd, förbehåll om skadeståndskrav, preskription, LAS Arbetsrättssektionen

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning undantas dock 1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter

Läs mer

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 ARBETSRÄTT Uppgift 1 a) Lars har fått en tidsbegränsad anställning enligt 5 1st punkt 2 Lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 2st kan ett sådant avtal inte sägas upp i förtid om man inte uttryckligen

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Anställning, Uppsägning, Avsked PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Anställning, Uppsägning, Avsked PDF ladda ner Anställning, Uppsägning, Avsked PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Louise Ideström D'Oliwa. Vilka typer av anställningsformer finns det och hur ingår man ett anställningsavtal? Hur går

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vissa försvarsmaktsanställningar; SFS 2012:332 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

Omorganisation på jobbet

Omorganisation på jobbet Omorganisation på jobbet Arbetsskyldighetens gränser Definitioner Omorganisation på jobbet Omplaceringsutredning (LAS 7 ) Steg för steg Anställningsavtalets ram Arbetsskyldighetens gränser Omständigheter

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev Bilagor: AD dom 2012 nr 38

Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev Bilagor: AD dom 2012 nr 38 Cirkulärnr: 12:67 Diarienr: 12/6958 P-cirknr: 12-2:28 Nyckelord: AD, uppsägning, preskription, rekommenderat brev, 10 LAS Handläggare: Tommy Larsson Avdelning: Datum: 2012-12-03 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Cirkulärnr: 14:22 Diarienr: 14/3100 P-cirknr: 14-2:9 Nyckelord:

Cirkulärnr: 14:22 Diarienr: 14/3100 P-cirknr: 14-2:9 Nyckelord: Cirkulärnr: 14:22 Diarienr: 14/3100 P-cirknr: 14-2:9 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, avsked, samarbetsproblem, arbetsvägran, misskötsamhet Avd för arbetsgivarfrågor

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juli, 2011 Då var sommaren åter här och några veckors ledighet väntar de flesta

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 15:10 Diarienr: 15/1302 P-cirknr: 15-2:5 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, uppsägning, personlig assistans, LAS Arbetsrättssektionen Datum: 2015-03-06 Mottagare:

Läs mer

Riktlinjer för personalavveckling

Riktlinjer för personalavveckling Riktlinjer för personalavveckling DOKUMENTNAMN Riktlinjer för personalavveckling GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2008-01-23 DOKUMENTTYP Riktlinjer BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 2.0 KS 080526

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling om ändring i lagen (98:80) om anställningsskydd; SFS 007:389 den 3 juni 007 utfärdad den 3 maj 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3, 6 f, och 39 lagen (98:80) om anställningsskydd skall ha följande

Läs mer

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING Gunvor Axelsson KAU 9 januari 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt (domare etc.) TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

ATT VÄLJA AVSKED - Arbetsgivarnas valmöjligheter i uppsägningssituationer

ATT VÄLJA AVSKED - Arbetsgivarnas valmöjligheter i uppsägningssituationer Ekonomihögskolan HT 2008 Institutionen för Handelsrätt HARK 13 Kandidatuppsats i arbetsrätt ATT VÄLJA AVSKED - Arbetsgivarnas valmöjligheter i uppsägningssituationer Handledare: Anna-Maria Westregård Författare:

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08 Sammanfattning Fråga om tillämpning av 34 andra och tredje stycket anställningsskyddslagen i en situation då en arbetstagare väckt talan om ogiltigförklaring

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: verksamhetsöverlåtelse ur ett legalt och praktiskt perspektiv lagändringar nya rättsfall pågående utredningar på arbetsrättens område Vad händer vid en rörelseöverlåtelse?

Läs mer

Cirkulärnr: 2006:42 Diarienr: 2006/1701 P-cirknr: :13 FörL, Föräldraledighetslagen. Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Cirkulärnr: 2006:42 Diarienr: 2006/1701 P-cirknr: :13 FörL, Föräldraledighetslagen. Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2006:42 Diarienr: 2006/1701 P-cirknr: 2006-2:13 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: FörL, Föräldraledighetslagen Malin Looberger Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen

Läs mer

Tjänsteman kan ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad tjänstemannen fyller 60 år.

Tjänsteman kan ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad tjänstemannen fyller 60 år. Mom 2 Kollektivavtalad deltid i pensioneringssyfte Bilaga 5 1 (7) Mom 2:1 Avsättning till deltidspension Avsättning till deltidspension sker år 2014 med 0,2 % och år 2015 med ytterligare 0,3 %. Avsättningen

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Nr 12 Juni 2012. Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten

Arbetsgivarfrågor. Nr 12 Juni 2012. Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2012 Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar, i kraft. Lagen reglerar frågor om anställning

Läs mer

Cirkulärnr: 15:5 Diarienr: 15/0484 P-cirknr: 15-2:2 Nyckelord:

Cirkulärnr: 15:5 Diarienr: 15/0484 P-cirknr: 15-2:2 Nyckelord: Cirkulärnr: 15:5 Diarienr: 15/0484 P-cirknr: 15-2:2 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetsdomstolen, tingsrättsdom, avsked, sjuksköterska, ambulansverksamhet, interimistiskt beslut, yttrandefrihet

Läs mer

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm 2016-10-11 Program Att anställa Anställningsformerna, anställningsavtal Under anställning Lön, semester, ledigheter enligt lag Avsluta anställning uppsägning

Läs mer

REMISSVAR (A2012/3134/ARM) Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62)

REMISSVAR (A2012/3134/ARM) Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62) 2013-01-18 Rnr 89.12 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (A2012/3134/ARM) Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62)

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/12 Mål nr A 45/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/12 Mål nr A 45/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/12 Mål nr A 45/11 Sammanfattning Sedan en arbetstagare i december 2009 sagts upp på grund av arbetsbrist, väckte hans fackliga organisation talan i Arbetsdomstolen med yrkande

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetsgivare med krav på skadestånd för förhandlingsvägran.

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner Turordning vid uppsägning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Catharina Calleman. omstridda i arbetsrätten. Calleman undersöker i sin avhandling turordningsreglerna och deras funktion

Läs mer

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Är uppräkningen till 24 000 kr kopplad till individen som genererar det extra utrymmet eller går det in i hela "potten" och kan läggas på andra som ligger

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-14. Gymnasial lärlingsanställning

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-14. Gymnasial lärlingsanställning 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-14 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Gymnasial lärlingsanställning Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Aktuellt inom arbetsrätt

Aktuellt inom arbetsrätt Aktuellt inom arbetsrätt 2016-2017 Lagstiftning, utredningar och domar Jonas Stålnacke, Almegas arbetsrättsenehet Ny lagstiftning 2016 Föräldraledighet/förmåner - vårdnadsbidrag avskaffas (1 feb) - tredje

Läs mer

Anställnings upphörande Anställnings upphörande

Anställnings upphörande Anställnings upphörande Anställnings upphörande Tillsvidareanställning Uppsägning Avskedande Pension 33 LAS Överenskommelse Tidsbegränsad anställning Visstidsanställning Provanställning - på arbetstagarens initiativ Uppsägning

Läs mer

Anställnings upphörande Anställnings upphörande

Anställnings upphörande Anställnings upphörande Anställnings upphörande Tillsvidareanställning Uppsägning Avskedande Pension 33 LAS Överenskommelse Tidsbegränsad anställning Visstidsanställning Provanställning - på arbetstagarens initiativ Uppsägning

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 Enligt 4 kap. 30 5 tredje meningen högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse före den 1 januari 2011 ska en tidsbegränsad anställning som lektor övergå i

Läs mer

HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM f)ff, HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM l (5)... JJ 10/ lt

Läs mer

Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd

Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd Sidan 1 av 6 Nr 19/15 Stockholm 2015-10-29 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd Svenskt Näringsliv och Förhandlings-

Läs mer

Gemensam kommentar. Visstidsanställning. TEKO och Unionen/Sveriges Ingenjörer

Gemensam kommentar. Visstidsanställning. TEKO och Unionen/Sveriges Ingenjörer Gemensam kommentar Visstidsanställning TEKO och Unionen/Sveriges Ingenjörer 1(11) Gemensam kommentar till 3 Anställning Gemensamt har parterna upprättat följande kommentar till regler om visstidsanställning

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 1 (6) 2004-03-17 Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbete efter 65 års ålder Vad gäller beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser? I denna PM behandlas

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2015-01-27 1 (10) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans ta upp och pröva en tvist om lönefordran, som uppstått hos en tidigare arbetsgivare som inte var

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 Sammanfattning En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delägare i revisionsbolagets moderbolag. Som delägare var revisorn bunden

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 Sammanfattning En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens ogiltighetsregler. Fråga om interimistiskt förordnande enligt 35 andra

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13.

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13. Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Redogörelsen omfattar Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 och gäller

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

nyheter i arbetsrätt juni 2015

nyheter i arbetsrätt juni 2015 nyheter i arbetsrätt juni 2015 I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: Ändring av anställningsvillkor Nya rättsfall våren 2015 Kommande lagändringar och pågående utredningar Ändring av anställningsvillkor

Läs mer

Välkommen! De svåra uppsägningarna

Välkommen! De svåra uppsägningarna Välkommen! De svåra uppsägningarna på Avbrytande av en tillsvidareanställning Uppsägning Avskedande / frånträdande Överenskommelse Pension Hel Klicka sjukersättning här för att ändra som inte format är

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Nyhetsbrev, september 2011 Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus arbetsrättsgrupp Datum: september 2011

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Nyhetsbrev, september 2011 Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus arbetsrättsgrupp Datum: september 2011 GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, september 2011 Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus arbetsrättsgrupp Datum: september 2011 I lagom anslutning till att hösten börjar göra sig påmind är

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2013 Sommaren är nu äntligen här! Sol, skön värme och vackra blomster lockar

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 Sammanfattning En verkställande direktör har sagts upp från sin anställning och bl.a. yrkat att uppsägningen ska ogiltigförklaras varefter tvist bl.a. har

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

nyheter arbetsrätt Ny lag om uthyrning av arbetstagare verksamhet bestående i rekryteringstjänster (3 och 8 ).

nyheter arbetsrätt Ny lag om uthyrning av arbetstagare verksamhet bestående i rekryteringstjänster (3 och 8 ). nyheter arbetsrätt dec 2012. Ny lag om uthyrning av arbetstagare Den första januari 2013 träder en ny lag i kraft. Lagen har sin bakgrund i ett EUdirektiv bemanningsdirektivet. Bemanningsdirektivet har

Läs mer

Cirkulärnr: 10:22 Diarienr: 10/1873 Arbetsgivarpolitik: 10-2:10 AD, Avsked, uppsägning, misskötsamhet

Cirkulärnr: 10:22 Diarienr: 10/1873 Arbetsgivarpolitik: 10-2:10 AD, Avsked, uppsägning, misskötsamhet Cirkulärnr: 10:22 Diarienr: 10/1873 Arbetsgivarpolitik: 10-2:10 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Avsked, uppsägning, misskötsamhet Johanna Read Hilmarsdottir Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Läs mer

Almega Heldagskurser. Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017

Almega Heldagskurser. Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017 Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017 Allmänt om förhandlingar Ha rätt attityd Respektera motparten, dess företrädare och de intressen de företräder Uppträd korrekt och proffsigt Håll dig till

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Rätt att dra av på lönen AD 2012 NR 1... 2. 2 Fråga om ett bolag fullgjort sin förhandlingsskyldighet AD 2012 nr 2...

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Rätt att dra av på lönen AD 2012 NR 1... 2. 2 Fråga om ett bolag fullgjort sin förhandlingsskyldighet AD 2012 nr 2... GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, februari 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus arbetsrättsgrupp Datum: Februari 2012 Så var det nytt år och vi på Gärde Wesslau ser fram emot nya utmaningar

Läs mer

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:381 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 36 maj 2014 Arbetsrätt och pensioner redaktör Daniel Stålberg ansvarig utgivare Henric Diefke / 031-355 16 99/08-595 062 98 diefke@msa.se

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07 Sammanfattning Arbetsdomstolen har i beslut interimistiskt förordnat att en pågående avstängning omedelbart skulle upphöra. Arbetsgivarparten

Läs mer

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV IF-METALLS SK KRISAVTAL KRISAVTALET Krisavtalet slöts den 2 mars 2009

Läs mer

Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal

Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal Parterna är överens om att det i samtliga typer av företag kan finnas företagshemligheter större betydelse i konkurrenshänseende. som är av stor betydelse för verksamheten. Utvecklingen gär mot att företagshemligheter

Läs mer

Att göra vid anställning och uppsägning. Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden

Att göra vid anställning och uppsägning. Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden Att göra vid anställning och uppsägning Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden Innehållsförteckning Förord... 3 1. Anställning av medarbetare... 4 Anställningsformer... 4 Anställningsavtal,

Läs mer

Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Tekniksprånget

Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Tekniksprånget Förhandlingsprotokoll 2013-09-26 Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Parter: Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer