ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3"

Transkript

1 ARBETSRÄTT Uppgift 1 a) Lars har fått en tidsbegränsad anställning enligt 5 1st punkt 2 Lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 2st kan ett sådant avtal inte sägas upp i förtid om man inte uttryckligen kommit överens om uppsägningsrätt. Pacta sunt servanda! b) Kollektivavtalets regler om lönen har sk normerande verkan för Lars, trots att han inte är bunden av kollektivavtalet. Han har alltså rätt att få "avtalsenlig lön", dvs samma lön som de fackligt organiserade arbetstagarna har för likadant arbete. Se bl. a. 27 MBL analogivis. c) Eftersom ingenting sägs om tidsbegränsning i anställningserbjudandet, kan han utgå ifrån att han kommer att bli tillsvidareanställd, 4 1st LAS. Uppgift 2 Botilda är 56 år. Hon har arbetat i samma affär i 8 år dvs sedan hon var 46 år. Enligt Lagen om anställningsskydd (1982:80) 3 2st gäller, att hon får tillgodoräkna sig en "bonusmånad" för varje anställningsmånad hon påbörjat efter 45-årsdagen. Maximala antalet bonusmånader är dock 60. Hon började när hon var 48 år, dvs hon har redan uppnått maximal bonustid. Hon skall alltså anses ha arbetat i butiken i 14 år, när beräkningen av skadestånd i uppg b sker enligt 39. Vidare skall Arbetsgivaren ha "saklig grund" för uppsägning enligt 7 LAS. Saklig grund föreligger inte om det är skäligt att kräva att Botilda omplaceras. a) Hennes uppsägningstid är enligt 11 2 st LAS fem månader. b) Nej. Om uppsägningen, på talan av Matilda, dras inför domstol med stöd av 34 LAS, kan domstolen ogiltigförklara den. För brott mot LAS blir då AG skadeståndsskyldig enligt 38. Men om AG vägrar att rätta sig efter en dom, där uppsägningen ogiltigförklarats, anses anställningsförhållandet som upplöst, se 39. För sin vägran blir då AG skyldig att betala ett s k normerat skadestånd. I Botildas fall blir det enligt 39 2st sista punkten 32 månadslöner. Hon har ju ännu inte fyllt 60 är, så någon förhöjning av skadeståndet blir inte aktuell. Däremot är det inte möjligt att med exekutiva myndigheters hjälp tvinga sig tillbaka till arbetsplatsen. c) Om Botilda är fackligt organiserad, och hennes fack tar sig an hennes fall, skall talan väckas i Arbetsdomstolen, 2:1 Lagen om rättegången i arbetstvister, LRA (1974:371). Är hon däremot oorganiserad (eller om facket mot all förmodan vägrar att föra talan för Botilda), skall hon, enligt 2:2 LRA gå till tingsrätten. Från tingsrätten sker sedan överklagande till AD enligt 2:3 LRA. Uppgift 3 a) Kryddlund är givetvis inte skyldig att träffa kollektivavtal med organisationen. Ett avtal är en frivillig överenskommelse mellan två parter. Däremot är han, enligt 10 Medbestämmande-lagen (1976:580), skyldig att träda i förhandling med den fackliga organisationen, eftersom den har minst en medlem som är/varit anställd hos Kryddlund. Eftersom något kollektivavtal inte finns mellan parterna, råder heller ingen fredsplikt (enligt 41 MBL), utan HAF kan vidta facklig stridsåtgärd mot Kryddlund. Däremot kan HAF inte dra Kryddlund inför Arbetsdomstolen bara för att han utnyttjar sin rätt att vägra ingå kollektivavtal. b) Se a)-frågan beträffande skyldigheten att träda i förhandling och även 15 och 16

2 MBL. c) Om HAF skulle få ett kollektivavtal (inklusive sk hängavtal) till stånd, så skulle förbundet bli "kollektivavtalsbärande", vilket skulle medföra: 1) förstärkt förhandlingsrätt enligt MBL, 2) informationsrätt enligt 19 MBL, 3) rätten att försöka teckna medbestämmandeavtal enligt 32 MBL, 4) tolkningsföreträde vid tvist enligt ML och facklig vetorätt i vissa fall av planerad entreprenad enligt MBL. Uppgift 4 a) Uppsägning från AG:s sida måste ske med iakttagande av uppsägningstid, som finns reglerad i 11 Lagen om anställningsskydd (1982:80). Den har dessutom ändrats från och med Enligt äldre bestämmelser skulle AG iaktta 1 månads uppsägningstid, eftersom Helene inte arbetat mer än 4 månader på daghemmet. Efter 1 jan 1997 gäller att uppsägningstiden sätts i relation till AT:s sammanlagda anställningstid. Fortfarande skulle Helene bara kunna räkna med en månads uppsägningstid, och inga "bonusmånader" får tillgodoräknas. 3 2st LAS anger att "bonusmånader" får tillgodoräknas bara vid tillämpningen av 22, 26 och 39. b) Helene behöver inte ange någon som helst motivering till att hon vill säga upp sig. Det finns ingenting i LAS som kräver motivering från AT:s sida, Finns det inget centralt kollektivavtal som säger något annat, så behöver Helene bara iaktta en månads uppsägningstid, 11 LAS. c) Ja. En tidsbegränsad anställning kan inte sägas upp, varken av AG eller AT. Se 4 2st LAS. (I och för sig är det naturligtvis möjligt för en AG att gå med på att en AT säger upp sig från en visstidsanställning, men någon lagstadgad skyldighet därtill finns inte). Helene har anställts som vikarie för en sjukskriven AT under dennes frånvaro, som ju är bestämd till 8 månader. Då skall hon också arbeta dessa åtta månader. Pacta sunt servanda! Uppgift 5 Eftersom det inte finns något gällande kollektivavtal, får man följa de regler som anges i lagen. Lagen ifråga är Lagen om anställningsskydd (1982:80). 2 3st LAS säger att man genom kollektivavtal av viss typ kan göra avvikelser bl a från 6, som handlar om provanställning, men det har alltså inte skett här. Eftersom Anna är provanställd, så gäller detta under 6 månader, 4 Ist och 6 LAS. Provanställning kan naturligtvis inte temporärt förvandlas till timanställning. Meningen med en provanställning är att den skall automatiskt förvandlas till tillsvidareanställning om inte provet avbryts senast på sista dagen av prövotiden. Skadeståndsansvaret för brott mot LAS finns i 38, sk allmänt skadestånd' Anna är provanställd som undersköterska - inte som lokalvårdare. VD:s uppförande i,denna situation är förmodligen något som faller under 29 Avtalstagen (lindrigare tvång). Om Anna varit fackligt organiserad, skulle hon haft god hjälp av facket i denna situation. Om AG avbryter provet på det här sättet, bör Anna kunna kräva allmänt skadestånd med stöd av 38. Däremot kan hon nog inte få ett avbrytande (obs! inte uppsägning!) ogiltigförklarat.

3 När någon blivit provanställd, är avsikten att provanställningen skall övergå i en tillsvidare-anställning, 6 2st LAS. Att anställa samma person för en ny prövotid strider mot LAS (om inte centralt kollektivavtal har träffats, som ger denna rätt, se t ex ett avtal för musiker), och medför också skadeståndsansvar enligt 38. Uppgift 6 Frågorna besvaras med hjälp av Medbestämmandelagen (1976:580), Lagen om anställningsskydd (1982:80) och Lagen om rättegången i arbetstvister (1974:371). a) Nej. I Sverige är endast den 12ositiva föreningsrätten lagligen skyddad, se 7-8 MBL. b) Nej. För det första har /bör företaget känt till förhållandena i mer än 2 månader och för det andra är detta inte en saklig grund för uppsägning, 7 LAS. c) Det kallas en ORGANISATIONSKLAUSUL. d) Eftersom Sven är oorganiserad, så får han själv föra sin talan. Av 2:2 LRA framgår, att Sven skall stämma arbetsgivaren till tingsrätten. Han har förmånen att kunna välja både den tingsrätt, som AG skall svara vid och den, som han själv skall svara vid. e) Eftersom denna uppsägning inte sker på grund av arbetsbrist, utan närmast på grund av personliga skäl, skall AG lämna förhandsunderrättelse till Sven enligt 30 LAS, så att Sven skall kunna begära "överläggning" med AG, men däremot kan han inte begära förhandling. På AT-sidan ligger förhandlingsrätten bara på organisationer se tex 10 MBL. f) I och med att Sven är arbetstagare, så omfattas han av föreningsrätten i MBL, se 1 och 7-8 MBL. Han får alltså tillhöra vilken facklig organisation han vill. En uppsägning av Sven därefter skulle både betraktas som utan saklig grund, 7 LAS och som en föreningsrätts-kränkning, 8 MBL. Den skulle berättiga Sven till skadestånd enligt båda lagarna. Uppgift 7 Föreningsrätt innebär en rätt för AT och AG att tillhöra en organisation, utnyttja medlemskapet och verka för organisationen eller för att en sådan bildas, MBL 7. Föreningsrätten får inte kränkas enl MBL 8. Det föreligger ej kränkning av föreningsrätten när kompisens kille får besked om att han inte får jobbet om han är fackligt ansluten. Föreningsrätten skyddar bara anställda, ej arbetssökande. När han blev av med sitt arbete förelåg däremot en kränkning av föreningsrätten, vilket inte är tillåtet. Att arbetet var dåligt betalt är inte olagligt, utan regleras genom avtal mellan AG och AT. Vad gäller de ständigt förändrade arbetsuppgifterna gäller som huvudregel att en AT är skyldig att utföra arbetsuppgifter som ligger inom AG normala verksamhet och som ligger inom AT kompetens. Om de olika arbetsuppgiftema låg inom detta område har arbetsskyldighet förelegat. Slutligen detta att kompisens kille fick sparken. Arbetsrättsligt finns två olika former att bli av med jobbet, uppsägning och avsked. Enligt LAS 7 ska en uppsägning vara sakligt grundad, vilket kan vara antingen arbetsbrist eller personliga förhållanden hos AT. Enligt LAS 18 får avsked ske om AT grovt åsidosatt sina åligganden mot AG. i fallet ovan kan inte något av dessa lagrum tillämpas

4 Uppgift 8 a) Maja blev alltså uppsagd. AG skall, enligt 7 LAS (lagen om anställningsskydd 1982:80), först undersöka om det går att omplacera Maja. Går det, finns ingen saklig grund för att säga upp henne. Annars skall AG, med stöd av 30 LAS, underrätta Maja och varsla hennes ev. fackliga organisation om sina planer på uppsägning, så att de kan få tillfälle att begära överläggning med AG. Först två veckor därefter kan AG verkställa sina planer genom att ge Maja ett skriftligt uppsägningsbesked enligt 8 och 10. På Majas begäran skall AG också lämna en skriftlig motivering till sitt beslut, 9 LAS. Alternativt hade AG förmodligen kunnat avskeda Maja. Försök till misshandel av förman anses av AD i allmänhet som en mycket allvarlig handling, genom vilken AT har förverkat sitt förtroende hos AG. Någon prövning av omplaceringsmöjligheter behövs inte om det rör sig om mer allvarlig art som det faktiskt gör i detta fall då Maja blev dömd enligt BrB 3:11 och 23:1) se 18 LAS. Enligt 30 skall i så fall Maja inom en vecka få en förhandsunderrättelse, och likaså hennes ev. fackliga organisation, allt för att dessa skall kunna begära överläggning med AG. Efter denna tid kan AG sedan lämna ett skriftligt avskedsbeslut till AT, se LAS. Även här skall på begäran motiven redovisas. b) Trots att Maja tydligen var den mest kompetenta av arbetstagarna, så har hon ingen företrädesrätt till återanställning, se 25 LAS. Det är istället Erik som skall erbjudas återanställning. En förutsättning för detta kan vara att AG ställt upp krav på intresseanmälan från Erik, och att denne gjort sådan intresseanmälan, se 8 2st LAS. Uppgift 9 För den som är arbetstagare gäller att han/hon måste vara lojal mot sin arbetsgivare och inte bete sig så att han/hon förverkar sitt förtroende hos arbetsgivaren. Det förefaller den här servitören definitivt ha gjort! (Saken har verklighetsbakgrund). Både en tillsvidareanställd och en visstidsanställd arbetstagare kan bli avskedad, dvs att arbetsgivaren kan häva anställningsavtalet om AT har grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren, 18 Lagen om anställningsskydd (1982:80). Som AG bör jag först ta reda på om AT är fackligt organiserad eller ej (det har betydelse när AG skall "förvarna" enligt 30 LAS). Är AT fackligt organiserad skall AG, minst en vecka innan ett avskedande, meddela facket och AT om sina planer. Detta är för att ge möjlighet för AT (och facket) att begära överläggning med AG inför en eventuell åtgärd. Har överläggning begärts, måste AG vänta med vidare åtgärder. Begärs inte överläggning, eller om sådan redan hållits, kan sedan AG skriftligen avskeda (eller eventuellt säga upp enligt 7 ) AT, 19 resp 8 LAS. Som motivering till ett avskedande anges lämpligen dels det olämpliga för en hotellanställd att fraternisera med hotellets gäster och dels stölden av alkoholhaltiga drycker från hotellet. Avskedandet respektive uppsägningen skall lämnas personligen till AT (eller om det inte går, sändas med rekommenderat brev till AT:s senast kända adress). Någon företrädesrätt till återanställning föreligger givetvis inte i föreliggande fall.

5 Uppgift 10 En uppsägning måste vara sakligt grundad för att vara giltig, LAS 7. Saklig grund kan delas in i två undergrupper - arbetsbrist och uppsägning grundad på personliga förhållanden. Saklig grund, grundad på personliga förhållanden, har stöld/snatteri ansetts vara. Sådan verksamhet som är riktad mot arbetsgivaren (som snatteriet i det här fallet), anses vara särskilt försvårande och det har i praktiken räckt med snatteri för ganska små summor för att anse att saklig grund skall föreligga. Man kan därefter diskutera huruvida själva uppsägningsförfarandet gått rätt till. Skriflighet mm enligt 8, men dessutom och framförallt skall enl 30 arbetsgivaren ge besked om uppsägning åtminstone två veckor i förväg. Samtidigt skall Svens fackförening meddelas och tid för överläggning skall ges om facket eller Sven så önskar. Ang strejken måste man se till om en sådan öht var möjlig, se RF 2:17 om rätt till fackliga stridsåtgärder och MBL 41 ang fredsplikt då parterna är kollektivavtalsbundna p 1-4.Beslut skall av behörigt organ.

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

C h e c k l i s t a. för anställnings. ingående och upphörande

C h e c k l i s t a. för anställnings. ingående och upphörande C h e c k l i s t a för anställnings ingående och upphörande September 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST... 4 VID ANSTÄLLNING... 5 ANSTÄLLNING AV UTLÄNDSKA MEDBORGARE... 9 ANSTÄLLNING AV MINDERÅRIGA...

Läs mer

Uppsägningar och avsked

Uppsägningar och avsked Uppsägningar och avsked En handbok för förtroendevalda December 2013 Den här handboken handlar om de olika sätt som en arbetsgivare kan göra sig av med anställda på, det vill säga uppsägningar och avsked.

Läs mer

Saklig grund uppsägning på grund av personliga skäl. finnas anledning att fundera på vilket sätt som ska väljas.

Saklig grund uppsägning på grund av personliga skäl. finnas anledning att fundera på vilket sätt som ska väljas. I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: Uppsägning på grund av personliga skäl Lagändringar Nya rättsfall Kommande lagändringar och pågående utredningar Saklig grund uppsägning på grund av personliga

Läs mer

Riktlinjer för personalavveckling

Riktlinjer för personalavveckling Riktlinjer för personalavveckling DOKUMENTNAMN Riktlinjer för personalavveckling GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2008-01-23 DOKUMENTTYP Riktlinjer BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 2.0 KS 080526

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Arbetsgivarfrgåor. ligen organiserade. Svenska Transportarbetareförbundet

Arbetsgivarfrgåor. ligen organiserade. Svenska Transportarbetareförbundet Arbetsgivarfrågor Arbetsgivarfrgåor 89 Arbetsmarknadens organisationer Svenskt samhällsliv kännetecknas av starka organisationer. Inte minst gäller detta arbetsmarknaden, där arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer

Läs mer

Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Chefen & Arbetsgivarens konkurs Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga

Läs mer

C-UPPSATS. Inhyrning av arbetskraft under företrädesrättsperioden

C-UPPSATS. Inhyrning av arbetskraft under företrädesrättsperioden C-UPPSATS 2010:155 Inhyrning av arbetskraft under företrädesrättsperioden - är detta ett kringgående av LAS? Anette Forsberg Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 En lärare har haft flera på varandra följande vikariatsanställningar. Fråga om tillämpning av den så kallade omvandlingsregeln i 5 andra stycket anställningsskyddslagen.

Läs mer

This is a published version of a paper published in Svensk Juristtidning.

This is a published version of a paper published in Svensk Juristtidning. Umeå University This is a published version of a paper published in Svensk Juristtidning. Citation for the published paper: Calleman, C. (2008) "En flexibel arbetsrätt inom personlig assistans?" Svensk

Läs mer

SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 0265 SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer Stål- och Metallavtalet 2010 2011 Kommentarer Förord och läsanvisningar Denna avtalskommentar till stål- och metallavtalet (det s k Röda Avtalet) har utarbetats gemensamt av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Skiljeklausuler i kollektivavtal

Skiljeklausuler i kollektivavtal UMEÅ UNIVERSITET EXAMENSARBETE Juridiska Institutionen HT 2007 Juristprogrammet Handledare: Catharina Calleman Skiljeklausuler i kollektivavtal Skiljeklausul KOLLEKTIV- AVTAL Martina Axelsson AD Arbetsdomstolen

Läs mer

Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a

Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a Entrepreno rskap, fo retagande och arbetsra tt 2011-05-24 Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a Lena.lofdahl@ackebrink.se Innehållsförteckning

Läs mer

Frågor och svar om föräldraledighet

Frågor och svar om föräldraledighet Frågor och svar om föräldraledighet Att vara föräldraledig kan vara problematiskt på dagens arbetsmarknad. Uppsägning under ledigheten, omplacering vid återkomsten och sämre löneutveckling är saker som

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 33 november 2012 Arbetsrätt och pensioner redaktör Advokat Kerstin Kamp-Wigforss kka@msa.se ansvarig utgivare Advokat Henric Diefke

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i privat/enskild sektor Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i staten INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. Anställningsvillkor i lag och avtal... 3 3. Anställningsform... 3 Tillsvidareanställning... 3 Tidsbegränsade anställningar...

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström Uppsägning p.g.a. arbetsbrist och kravet på tillräckliga kvalifikationer

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08 Sammanfattning Fråga om arbetsgivaren har avskedat arbetstagaren eller om hon frånträtt anställningen och om det förelegat skäl för avskedande. Även fråga om

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 2/13 Mål nr B 65/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 2/13 Mål nr B 65/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 2/13 Mål nr B 65/12 En tillsvidareanställd personlig assistent avskedades enligt lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete. Mellan parterna var ostridigt att laga grund för att skilja

Läs mer

2013-2016. maskinföraravtalet MASKINFÖRARAVTALET - 2013-2016

2013-2016. maskinföraravtalet MASKINFÖRARAVTALET - 2013-2016 maskinföraravtalet 2013-2016 Maskinentreprenörerna Box 1609 111 86 Stockholm Tel 08-762 70 65 Besöksadress: Storgatan 19, 5 tr www.me.se MASKINFÖRARAVTALET - 2013-2016 Service- och Kommunikationsfacket

Läs mer

skyddet för anställningsvillkoren hos kommuner och landsting några typfall av tor nitzelius. ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2005

skyddet för anställningsvillkoren hos kommuner och landsting några typfall av tor nitzelius. ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2005 skyddet för anställningsvillkoren hos kommuner och landsting några typfall av tor nitzelius. ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2005 DETTA MATERIAL FÅR FRITT DISPONERAS AV OFR-FÖRBUNDEN. SKYDDET

Läs mer

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning Företrädaren & Arbetsbrist Handledning 1 INNEHÅLL Information om verksamhetens utveckling 4 Förhandling om förändring av verksamhet 6 Förhandling om uppsägningar 9 Uppsägningen 12 Under uppsägningstiden

Läs mer

C h e c k l i s t a. Åtgärder vid driftsinskränkning/ arbetsbrist

C h e c k l i s t a. Åtgärder vid driftsinskränkning/ arbetsbrist C h e c k l i s t a Åtgärder vid driftsinskränkning/ arbetsbrist September 2013 2 FÖRORD Denna skrift ger vägledning rörande vilka olika åtgärder företaget ska vidta i en driftsinskränkningssituation.

Läs mer

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser Kommentarer till Allmänna bestämmelser Innehåll Förord... 3 Förkortningar... 5 Inledning... 7 Vissa definitioner i AB och kommentaren... 7 Möjlighet att teckna lokala kollektivavtal... 7 1 Inledning...

Läs mer