Remiss angående PTS förslag på framtida förändring av telefoninummerplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss angående PTS förslag på framtida förändring av telefoninummerplanen"

Transkript

1 Post- och telestyrelsen Bo Martinsson Public Sidnr 1 (9) Handläggare Per Hemrin Tel: Ert datum Tillhör objekt Er referens Remiss angående PTS förslag på framtida förändring av telefoninummerplanen PTS har publicerat en förstudie avseende behov av en framtidsinriktad nummerplan. TeliaSonera har beretts tillfälle att lämna synpunkter på innehållet i förstudien. TeliaSonera redovisar i det följande bolagets synpunkter. Sammanfattande kommentarer Inledningsvis vill TeliaSonera instämma i PTS utgångspunkt att större ändringar av nummerplanen ska beslutas med mycket lång framförhållning. Detta är nödvändigt för att möjliggöra kostnadseffektiv utveckling av nät och stödsystem samt minimera kostnader och andra olägenheter för berörda kunder. Det är också viktigt att beslut om ändringar grundas på en klar och allmänt accepterad bild av de långsiktiga marknadsmässiga behov som ska tillgodoses av den förändrade nummerplanen. TeliaSonera anser att den principiellt sett mest intressanta frågan i PTS förstudie är användningen av samma nummerserier för fasta och mobila tjänster. Redan nu finns tjänster där fasta nummer används för att adressera mobiltelefoner. PTS har också vid PTS marknadsdag 2010 framfört visionen att i framtiden möjliggöra nummerportering mellan fasta och mobila nät. Man kan därför misstänka att PTS arbete vad gäller framtida nummerplan har som mål att besluta om en förändring som syftar till att samma nummer ska kunna användas i fasta och mobila nät (alternativ 5-6 i PTS förstudie). I dagsläget är dock regleringen olika för fasta och mobila nät. Den nyligen beslutade marknadsavgränsningen för fast resp. mobil samtalsterminering (dvs. samtrafikregleringen) definieras utifrån geografiska respektive mobila nummer och de reglerade samtrafikavgifterna är i storleksordningen 10 gånger högre i de mobila näten än i de fasta. Dessa förhållanden förväntas gälla under överskådlig tid. Det finns även ett marknadsbehov att kunna särskilja vilka tjänster som fungerar i mobila resp. i fasta nät samt kunna tillämpa olika slutkundspriser och genom nummerinformation ge slutkunder information om detta. Slutsatsen blir att det f.n. inte finns förutsättningar att fatta beslut om en förändrad nummerplan i enlighet med PTS alternativ 5-6, det vore att föregripa utvecklingen av såväl samtrafikregleringen som slutkundsmarknaden. En ändring av nummerplanen enligt PTS alternativ 4, dvs. slopandet av riktnummer i det fasta nätet, anser TeliaSonera inte vara motiverat av marknadsmässiga skäl. Om och när beslut kan fattas om en ändring i enlighet med PTS alternativ 5, utgör alternativ 4 dock ett nödvändigt steg på vägen. Organisationsuppgifter Besöks- och postadress Kontaktinformation TeliaSonera AB Tel vx: Stab Juridik, Regulatoriska frågor Vitsandsgatan 9 Fax: FARSTA Säte: Stockholm FARSTA Org.nr:

2 2 (9) TeliaSonera vill även framhålla att den långsiktiga utvecklingen av adressering och numrering i stor utsträckning är internationell och kopplad till marknadens utveckling av nya typer av tjänster och tekniska lösningar (t.ex. IP-tekniken). Det betyder att en mer omfattande framtida förändring av den svenska nummerplanen bör harmoniseras med den internationella utvecklingen. Drivkraften till de förändringar av nummerplaner som hittills skett i andra länder är, som TeliaSonera uppfattar saken, främst motiverad av nummerbrist avseende abonnentnummer. Detta problem finns f.n. inte i Sverige. Det kan tilläggas att i de länder där ny nummerplan införts så har man valt att i samtliga fall att skilja på fasta och mobila nummer. TeliaSonera rekommenderar att PTS följer den internationella utvecklingen, särskilt avseende konvergensen fast/mobilt, och återkommer med förslag på internationellt harmoniserade lösningar om och när sådana framkommit. I det följande besvaras först de frågor som PTS önskar svar på genom remissen. Därefter utvecklas vissa synpunkter, särskilt av teknisk natur. I bilaga ges en skiss på hur en stegvis utveckling av nummerplanen kan se ut för att tillgodose framtida behov med rimlig påverkan för såväl operatörer som kunder. Svar på PTS frågor 1. PTS menar att en förändring av telefoninummerplanen på lång sikt är önskvärd pga. att teknik- och samhällsutvecklingen gjort att nummerplanen inte längre stämmer överens med verkligheten. Instämmer ni med detta? Om inte, motivera gärna varför ni inte anser att nummerplanen behöver ändras. Även om rötterna till den befintliga nummerplanen är gamla har denna tack vare framsynthet och begränsade anpassningar till nya förhållanden kunnat fungera under lång tid. TeliaSonera är positiv till en långsiktig utveckling av nummerplanen men en sådan bör utgå från ett långsiktigt marknads- och slutkundsperspektiv, dvs vilka tjänster som långsiktigt efterfrågas samt de affärsmässiga förutsättningarna, snarare än att lösa dagens problem. Tekniska förutsättningar måste givetvis beaktas men med lång framförhållning (ca 10 år) finns ofta goda förutsättningar att kunna klara tekniska begränsningar till rimliga kostnader. PTS tar i remissen upp två större utvecklingssteg, vilka är kopplade till PTS alternativ 4 och 5: 1. riktnummer (i det fasta nätet) tas bort (PTS alternativ 4) 2. samma abonnentnummerserier för fasta och mobila nät (PTS alternativ 5) Frågan blir då i vilken utsträckning dessa utvecklingssteg korresponderar mot den långsiktiga marknadsutvecklingen och slutkundernas behov, samt till affärsmässiga förutsättningar. Vad gäller PTS alternativ 4 så ser TeliaSonera inget uttalat marknadsbehov av geografiskt oberoende nummerserier i fasta nätet. TeliaSonera anser att nomadisk användning sker i liten omfattning eftersom IP-telefoni i allmänhet erbjuds som en stationär tjänst. Vidare har det sedan lång tid tillbaka förekommit att geografiska

3 3 (9) nummer använts på ett sätt som inte är i full överensstämmelse med nummerplanen (t.ex. främlingsabonnemang ) men så länge omfattningen är begränsad utgör det inte något praktiskt problem. PTS har i detta sammanhang även pekat på att det skulle vara ett problem att användare inte kan ta med sig sitt telefonnummer vid flytt till andra delar av landet (geografisk portabilitet). Även om vissa kunder skulle uppskatta en sådan möjlighet menar TeliaSonera att detta inte är ett stort kundbehov. Vissa användare är istället intresserade av att det ska framgå av telefonnumret var i landet de bor. Kunder som inte önskar geografisk koppling kan använda geografiskt oberoende nummerserier. TeliaSonera vill även peka på att nuvarande samtrafikprisreglering bygger på geografisk uppdelning där geografiska nummer används i avräkningssammanhang. Vad gäller PTS alternativ 5 så finns idag ett marknadsbehov som manifesteras i att vissa mobilkunder använder fastnätsnummer, t ex för att kunna behålla ett inarbetat nummer vid byte från fast till mobilt abonnemang. Att regelmässigt använda samma abonnentnummerserier för fasta och mobila nät förutsätter dock i praktiken att priserna för fasta och mobila tjänster är lika, både i slutkunds- och i samtrafikledet. Detta är en fråga som ligger helt utanför nummerplanen. PTS har även pekat på att nuvarande nummerplan har begränsad kapacitet för korta tjänstenummer. TeliaSonera kan dock inte se att detta är ett stort problem i bolagets verksamhet. Sammanfattningsvis är TeliaSoneras uppfattning att det i nuläget inte finns förutsättningar att fatta beslut om en långsiktig förändring av nummerplanen i enlighet med PTS alternativ 5. En förändring i enlighet med PTS alternativ 4 kan sannolikt ske i ett 10-årsperspektiv men TeliaSonera anser inte att det är marknadsmässigt motiverat. 2. PTS redovisar i kapitel 3 i rapporten sex olika alternativ till förändring av telefoninummerplanen. De sex olika alternativen innebär olika ingripande ändringar, och löser därmed i olika stor utsträckning de problem som finns med dagens nummerplant. Vilket av de sex olika alternativen anser ni vara det mest lämpliga för en framtida inriktning av telefoninummerplanen? Motivera gärna. Har ni ett annat förslag på lämplig förändring av nummerplanen, än de sex redovisade, får ni gärna föreslå det. Av svaret på fråga 1 framgår att TeliaSonera anser att alternativ 5 är marknadsmässigt mest intressant för en framtida förändring av nummerplanen men att det f.n. inte finns förutsättningar att besluta om detta. För att lösa problemet med nomadisk användning av geografiska nummer förordar TeliaSonera alternativ 1 som vi uppfattar som en mindre ändring som kan genomföras relativt snabbt. Alternativ 3 kan accepteras om det allmänt sett kan konstateras att det finns ett marknadsmässigt behov av korta tjänstenummer. Vad gäller PTS alternativ 6 vill TeliaSonera framhålla att ett mycket stort antal kunder i det fasta nätet i detta alternativ måste byta telefonnummer vilket skulle innebära mycket höga kostnader både för operatörer och kunder. PTS har inte kvantifierat dessa kostnader men enligt TeliaSoneras uppfattning är kostnaderna så höga att

4 4 (9) alternativet är helt orealistiskt och därför bör avföras från vidare utredning oaktat vad som gäller för konvergens fast/mobilt. 3. PTS har i kapitel 4, och för respektive alternativ i kapitel 3, beskrivit olika konsekvenser av att förändra telefoninummerplanen. Instämmer ni med den beskrivningen? Om inte, vilka av de beskrivna konsekvenserna anser ni inte stämmer med er uppfattning och vilka konsekvenser har PTS enligt er mening missat att ta med? Motivera gärna. TeliaSonera anser att PTS inte tillräckligt utrett följande aspekter. Alternativ 4: I det fasta nätet utgör information om geografiskt ursprung en viktig parameter för flera nummertjänster (ursprungsbaserad dirigering) som inte tagits upp i förstudien. Även för nödsamtal är ursprungsinformation viktig. Vidare har förstudien endast ytligt adresserat frågan om konsekvenser för samtrafiken i fasta nätet där dirigering och debitering idag baseras på geografi/riktnummer. Ytterligare analys krävs avseende slutkundernas intresse att behålla information om geografisk tillhörighet. Alternativ 5: Förutsättningarna för fast/mobil konvergens har inte analyserats tillräckligt utan närmast tagits som ett faktum. Frågor som bör analyseras är sambandet mellan telefonnummer, samtrafikpriser och slutkundspriser samt kundintresse av information om slutkundspriser i telefonnummer. Vidare behöver behovet av att ur numret kunna utläsa vilka tjänster som fungerar och kan utnyttjas utredas ytterligare. Som TeliaSonera anfört ovan kan inte nummerplanen ändras om inte förutsättningarna i form av nät/tjänstekonvergens finns. Alternativ 6: Förhållandet att abonnenter tvingas byta nummer tonas ned i förstudien då PTS anger att en del får byta nummer, då det i stället förhåller sig så att de flesta abonnenter i fasta nätet drabbas. 4. PTS har i avsnitt behandlat ekonomiska konsekvenser, och refererat till kostnadsuppgifter från 2001 för större förändringar av telefoninummerplanen, som togs fram i samband med den tidigare studien. Bedömer ni att de kostnaderna, nu nio år senare, är lägre eller högre för motsvarande förändring av nummerplanen? Bedömer ni att det finns andra kostnadsaspekter idag än det fanns för nio år sedan? Motivera gärna. Den uppskattade kostnaden för operatörerna har enligt TeliaSoneras uppfattning inte minskat sedan den refererade konsultstudien gjordes. Någon ingående ny analys av kostnader i telenäten har inte gjorts. Allmänt kan man konstatera att åtgärder som kan göras generellt utan att gå in på enskilda abonnemang kan ske till en relativt låg kostnad, i storleksordningen några miljoner kronor. Förändringar av enskilda telefonnummer för att anpassa mot tänkt nummerplan enligt alternativ 6 kan innebära kostnader på storleksordningen flera hundra miljoner kronor.

5 5 (9) TeliaSonera vill framhålla att bedömningar om kostnader för ändringar i stödsystem ofta har en tendens att underskattas. Detsamma gäller f.ö. ledtiden för ändringar i stödsystem. Stödsystemändringar som innebär ändringar av enskilda abonnentnummer torde även innefatta manuella ändringar i databaser och innebära mycket höga kostnader. 5. En specialfråga, framförallt till operatörer. Anser ni att det får några konsekvenser för styrning av trafik mot icke-geografiska nummer då de geografiska telefonnumren försvinner? Vilka är i så fall de konsekvenserna? Samtalsstyrningen kommer att bli helt beroende av nätdatabasinformation och numren kommer betraktas som alltid porterade vilket kräver en ökning av antalet nummer i nummerporteringsdatabasen från dagens cirka 6 miljoner till i storleksordningen 100 miljoner nummer (dvs alla öppnade nummer i nummerplanen lagras i databasen). Lokalstationerna tvingas terminera spridda nummerserier, vilket kräver betydligt större behov av dataminne i styrprocessorerna. Systemet bedöms dock kunna dimensioneras för detta inom den nätstruktur som troligen kommer att finnas i framtiden. 6. En specialfråga, framförallt till operatörer. En del i alternativ 6 (avsnitt 3.6) innebär enhetlig nummerlängd för mobiltelefoni och fastnätstelefoni, om det är nödvändigt av nättekniska skäl. Finns det enligt er mening nättekniska skäl att ha enhetlig nummerlängd i alternativ 6? Motivera gärna. En enhetlig nummerlängd förenklar analyserna något, men dagens situation med en spretigare tillämpning av olika nummerlängd är dock överkomlig. PTS har inte angivit hur man önskar hantera nummerserier som redan idag är längre än 0+9 siffror. Ytterligare synpunkter PTS remiss byggs upp kring sex olika alternativ. PTS verkar i sin argumentation utgå från antaganden om önskad utveckling utan en tydlig grund i klarlagda marknadskrav. Den enkät som gjorts för att pejla användarnas synpunkter ger inte något entydigt besked, men det framgår t.ex. att flertalet brukare ser en nytta med att ha en geografisk koppling till numret. Svarsfrekvensen var dock låg (ca 50%) så några säkra slutsatser kan inte dras. Utgångspunkten för förstudien är ett antal utvalda problem med dagens telefoninummerplan och hur dessa problem i olika grad löses med respektive alternativ. Ju mer omfattande förändringar desto fler problem tycks bli lösta. De aspekter som behandlas i sammanställningen över alternativen är inte uttömmande. Vad PTS bland annat inte belyst är hur geografisk information om uppringande part bör lösas i framtiden. Många tjänster i det fasta nätet, framför allt inom 020-serien grundar sig på dirigering med utgångspunkt från A-numret, där NDC utgör den viktigaste delen. Även 1177 och utnyttjar A-nummer ifall kommun-id saknas. Hur detta ska lösas om den geografiska informationen försvinner behandlas inte. I sammanhanget kan det påpekas att den funktion för kommun-id som tillämpas för nödnummer 112 inte är gångbar för andra B-nummer än de ovan nämnda, och den baseras dessutom just delvis på NDC. För att i framtiden klara krav på nummerformat vid nödsamtal har

6 6 (9) TeliaSonera specificerat behov på funktionsutveckling som ännu inte accepterats av leverantören. Nummerändring av abonnentaccesser i samband med en eventuell ny nummerplan för telefonitillämpning enligt E.164 bör begränsas till så få kunder som möjligt. Orsaken är en kostsam individuell abonnentdatahantering. Ett nytt abonnentnummer bör dessutom lätt kunna härledas ur det gamla. Skulle en total omläggning av nummer tillgripas måste rimligtvis kunderna få tillfälle att yttra sig om valet av nummer, vilket skulle leda till en mycket omfattande administration. Antal siffror i nummerserier som hör till terminaler i fasta nätet bör, om gemensam nummerlängd ska tillämpas, vara 0+9 siffror. Nummerserier efter NDC är nu i de flesta fall 5 till 8 siffror. På grund av att korta nummerserier tillämpas för i första hand små riktnummerområden med många siffror i NDC blir i praktiken total nummerlängd 0+8 siffror eller 0+9 siffror, där den förra är betydligt vanligare förekommande. I högst ovanliga fall förekommer nummerlängder ner till 0+6 siffror. I mobilnäten är nummerlängden alltid 0+9 siffror. Remissen från PTS ger ingen vägledning om hur man tänkt behandla nummerserier längre än den föreslagna standardiserade. Vissa nummerserier innehåller nu fler än 0+9 siffror. Detta gäller 0900, 0939, 0944 som har 0+10 siffror, 078 där delar är 0+15 siffror, 0719 har 0+13 siffror och 0378 har 0+10 siffror. Inledande siffra 1 allokeras till nummerserier som nu finns i bland annat 11-serien. Inledande siffra 9 tilldelas prefix och eventuellt dirigerande nummer som operatörerna använder i egna nät. Återstående siffror 2-8 öppnar fältet för nya nummertjänster. I alla nummerserier som inleds med annat än 0 kan nummerlängden vara betydligt kortare än 9 siffror, ända ned till 3 siffror (112). När telefonnummer blir av kategorin icke geografiska måste affärsmodellen för samtrafik förändras i grunden, vilket också noteras i remissen från PTS, även om det inte utretts närmare. Att på numret utläsa nättyp (fast eller mobilt) och därmed egenskaper för abonnemanget kan ha värde för den uppringande för att avgöra typ av nåbarhet för den sökta parten och är i dagsläget nödvändigt för att kunden ska kunna förstå vilka tjänster som kan förväntas fungera och utnyttjas. PTS har för den senare aspekten påtalat problemet med exempelvis SMS och videosamtal. Detsamma gäller för MMS. Andra tjänster kan komma i mobilnäten som inte fungerar i fasta nät (och vice versa). Detta behöver utredas ytterligare av PTS. PTS föreslår i de mer genomgripande alternativen en kraftig ökning av antalet nummer som disponeras för tjänster. Antalet sådana nummer överstiger till och med vad som avsatts för abonnentnummer i de fasta näten och mobilnäten. TeliaSonera har svårt att se behovet av en sådan kraftig omdisponering. Telefonnummer utgör en form bland flera nu existerande adresseringsmöjligheter, och fler kan tillkomma i framtiden. Att nå tjänster kan i framtiden således komma att ske på annat sätt än över telefonnummer. Inom 3GPP har kraven uppmärksammats på ökad nummerkapacitet för maskin till

7 7 (9) maskinkommunikation, men man ser då på alternativ till E.164, främst metoder med adressering enlig IP-v6. Det finns risk att dirigeringen av trafik till porterade nummer (001 för TeliaSonera) blir ineffektiv genom att många stationer passeras om geografisk tillhörighet försvinner. Utredningen belyser inte heller eventuell påverkan på privata nummerplaner.

8 8 (9) Bilaga Skiss på tänkbar utformning av en ny nummerplan och vilka steg som behövs för att uppnå denna Beskrivningen nedan görs enbart utifrån ett tekniskt/administrativt perspektiv. Syftet är att bidra till en konstruktiv dialog om på vilket sätt nummerplanen kan förändras för att tillgodose eventuella framtida behov med rimlig påverkan för såväl operatörer som kunder. Det bör dock återigen betonas att beslut om förändringar av nummerplanen måste baseras på tydliga och fastställda marknadsbehov samt kommersiella och regulatoriska förutsättningar. 1. Tillåt nomadisk telefoni utan nuvarande fiktiva restriktioner. I realiteten har vi redan i tillämpningen av nummerplanen nomadisk telefoni. Vad som krävs är snarare funktionalitet inom IP-telefonisystemen såsom IMS för att klara nomadisk telefoni. Kraven i alternativ 1 är då uppfyllda. 2. Slut nummerplanen. Riktnummer inklusive inledande nolla måste då slås för alla geografiska nummer. Icke geografiska nummer påverkas inte av detta eftersom 0+NDC redan nu måste ges för dem. Likaså behålls nuvarande korta tjänstenummer inom 11-serien och 90-serien. Under en period om storleksordningen ett år ger slaget geografiskt nummer utan riktnummer ett nummeranalysresultat som leder till talbesked som uppmanar den uppringande att komplettera nummertagningen. Olägenheten med att nummertagningen ökar från minimum 5 siffror upp till 10 kan förmodligen betraktas som begränsad, då vanan från mobilnätet redan är etablerad och kortnummer eller nummerval från menyer kan användas i stället. Kraven i alternativ 3 är då uppfyllda. 3. Tillåt portering inom domänen geografiska nummer. Geografiska nummer kommer successivt att få en allt lösare geografisk anknytning, och därför bör etappen föregås av en nationell standard för geografisk lokalisering av abonnenter. Affärsmodellen för samtrafik behöver förändras i grunden med tillhörande påverkan på LRIC-modellen. Övriga nummerserier som omfattas av portering ska göra det fortsättningsvis också. Kraven i alternativ 4 är då uppfyllda. 4. Talbeskedet enligt ovan tas bort efter 1-2 år räknat från det att nummerplanen slöts. 5. Vägen mot en enhetligare fast nummerlängd till 0+9 siffror kan nu påbörjas. Detta kan ske successivt per nummerägande station/riktnummerområde under en flerårig period. Nummerserier som nu är kortare än den som önskas i nya nummerplanen utökas genom tillägg av en extra siffra. I och med detta uppnås att nytt tilldelat nummer enkelt kan härledas ur det gamla numret. Alla nummerserier behöver inte nödvändigtvis ensas till enhetlig nummerlängd. 6. Betrakta nu inledande nollan i geografiska nummer som en del av abonnentnumret. Övriga nummerserier för mobilnummer, 070, 072, 073 och

9 9 (9) 076, icke geografiska nummer 010, tjänstenummer, 020, 074, 075, 077, 0900, 0939, 0944, massanrop 099 och operatörsspecifika tjänster 078 samt numren för M2M-kommunikation 0719 och 0378 behålls med nuvarande funktion inklusive nummerlängd. Likaså behålls nuvarande NDC för speciell dirigering. Prefixet 00 utnyttjas också fortsättningsvis som utlandsprefix. Nummer som inte börjar med noll används uteslutande för tjänster med varierande nummerlängd. Inledningsvis finns nummer inom denna kategori i 11-serien och 90-serien. 7. Frigör hela eller delar av geografiska nummer i riktnummer 01-serien, eventuellt 02-serien och 09-serien och flytta dem till lediga nummer som tillkommit i och med att nummerlängden utökades till 9 siffror i punkten 5 för nummerserierna 03, 04, 05, 06 och 08 för fastnätstelefoni. För mobiltelefoni behålls 07. För tjänster utnyttjas delar av eller hela 01, eventuellt delar av eller hela 02, samt 09. Denna åtgärd berör med nödvändighet många kunder, men långt färre än de som skulle drabbas av alternativ Om kommersiella/regulatoriska förutsättningar föreligger kan därefter portering mellan geografiska nummer från det fasta nätet och nummer i de mobila nätet införas. Då har kraven för alternativ 5 uppnåtts. Hela perioden från beslut av ny nummerplan till fullständigt genomförande skulle kunna röra sig om 6-15 år. Oavsett vilket alternativ som väljs är det viktigt att välja en migreringsväg som tillåter förändringar i små steg mot målet. Lösningar som skulle kräva stora samtidiga förändringar är uteslutna.

Svar på remiss om ändring av nummerplanen

Svar på remiss om ändring av nummerplanen Post- och tleestyrelsen Endast via e-post Kista 2010-11-39 Svar på remiss om ändring av nummerplanen (Tele2) ha erbjudits möjlighet att kommentera PTS rapport PTS-ER-2010:20 Behov av en framtidsinriktad

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster Post- och telestyrelsen Susanne Chennell Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2013-11-22 13-11551 Hantering av nummerserierna

Läs mer

Nummerplanstrategi. Nummerforum den 21 oktober 2013 Bo Martinsson. Post- och telestyrelsen

Nummerplanstrategi. Nummerforum den 21 oktober 2013 Bo Martinsson. Post- och telestyrelsen Nummerplanstrategi Nummerforum den 21 oktober 2013 Bo Martinsson Post- och telestyrelsen Vad som tas upp Arbetet hittills. Varför vi behöver förändra nummerplanen. Var vi är nu. Vad som händer framöver.

Läs mer

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 9 Datum Vår referens Sida 2011-10-24 1(6) Minnesanteckningar från Nummerforum Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 Bilaga 1 Framtida telefoninummerplanen

Läs mer

Thomas Floreteng Konsult Elektronisk kommunikation Mjölnare Grips väg 17 136 47 HANINGE thomas@floreteng.se

Thomas Floreteng Konsult Elektronisk kommunikation Mjölnare Grips väg 17 136 47 HANINGE thomas@floreteng.se Sida 1 av 5 Thomas Floreteng Konsult Elektronisk kommunikation Mjölnare Grips väg 17 136 47 HANINGE thomas@floreteng.se Yttrande PTS Att. Bo Martinsson Box 5398 102 49 STOCKHOLM 2010-11-07 Remissyttrande

Läs mer

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden Rapport från Post- och telestyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 1 INLEDNING... 4 2 NATIONELLA NUMMERPLANER I EUROPA...

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

Rapportnummer PTS-ER-2016:15. Datum Mobilnummerstrategi

Rapportnummer PTS-ER-2016:15. Datum Mobilnummerstrategi Rapportnummer PTS-ER-2016:15 Datum 2016-04-07 Mobilnummerstrategi Rapportnummer PTS-ER-2016:15 Diarienummer 15-11341 ISSN 1650-9862 Författare Susanne Chennell samt medarbetare på PTS enhet för nummer

Läs mer

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster REMISS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2003 02-13500 Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Läs mer

Fragmentering av nummerplanen 2007-10-25. Netlight Consulting AB

Fragmentering av nummerplanen 2007-10-25. Netlight Consulting AB Fragmentering av nummerplanen 2007-10-25 1 Uppdraget från PTS Fokus i fragmentering av nummerplanen Långsiktiga frågeställningar kring nummerplanens framtid Specifika frågeställningar från PTS Orsak och

Läs mer

TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning

TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning TELENOR WIRELESS OFFICE Med Mobil Anknytning Beskrivning Öppen 2 (24) DOKUMENTSTYRNING Revisionshistoria Revision Datum Beskrivning A 2004-05-06 Första revision B 2004-09-20 Tillägg och förtydligande av

Läs mer

Datum: Torsdag den 14 oktober 2004 Plats: PTS, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagarlista: Se bilaga 1

Datum: Torsdag den 14 oktober 2004 Plats: PTS, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagarlista: Se bilaga 1 PROMEMORIA 1(5) Minnesanteckningar Nummerforum Datum: Torsdag den 14 oktober 2004 Plats: PTS, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagarlista: Se bilaga 1 1. Mötets öppnande Bo Martinsson hälsade deltagarna

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-07 Dnr: 13 11805 13 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08 678 55 73 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Läs mer

Ändring av telefoninummerplanen

Ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-03-18 Dnr: 12-10625 Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08-6785573 susanne.chennell@pts.se Ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska

Läs mer

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER 1 Allmänt Parterna tillhandahåller Trafiktjänster mot den ersättning och enligt de villkor som anges nedan, och de villkor som respektive Part anger i bilaga till Avtalet. Priser

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen Förslag till BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-03 Dnr: 13 11805 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08-678 55 37 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Förslag till beslut om ändring

Läs mer

Strategi för telefoninummerplanen

Strategi för telefoninummerplanen Strategi för telefoninummerplanen MX-ONE Seminarium den 12 maj 2014 Bo Martinsson Post- och telestyrelsen Innehållet i presentationen Telefoninummerplanens plats i adresseringsdjungeln. Den långa färden

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597)

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597) FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2003 02-12813 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se TeliaSonera

Läs mer

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget.

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget. REMISSAMMANSTÄLLNING Datum Vår referens Sida 2009-11-25 Dnr: 09-6502 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Camilla Grimelund Thomsen 08-678 56 87 camilla.grimelund-thomsen@pts.se Sammanställning av remissvar angående

Läs mer

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER 1 Allmänt Parterna tillhandahåller Trafiktjänster mot den ersättning och enligt de villkor som anges nedan, och de villkor som respektive Part anger i bilaga till Avtalet. Priser

Läs mer

PROMEMORIA. Datum: torsdag den 11 oktober 2012, kl. 9.30 12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117

PROMEMORIA. Datum: torsdag den 11 oktober 2012, kl. 9.30 12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-10-24 Dnr: 1(7) Minnesanteckningar från Nummerforum Datum: torsdag den 11 oktober 2012, kl. 9.30 12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 Bilaga 1 - En modern

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

(5) Minnesanteckningar från Nummerforum. Datum: Torsdagen den 14 april 2011, kl. 09: Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117

(5) Minnesanteckningar från Nummerforum. Datum: Torsdagen den 14 april 2011, kl. 09: Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 9 Datum Vår referens Sida 2011-04-26 1(5) Minnesanteckningar från Nummerforum Datum: Torsdagen den 14 april 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 Bilaga 1 Förstudien om en framtida

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

Nummerserie Lediga Vilande Återlämnade 070 (1994/2007) 10 000 200 108 200

Nummerserie Lediga Vilande Återlämnade 070 (1994/2007) 10 000 200 108 200 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-12-15 Dnr: 15-11341 1(11) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Mobilnummerstrategi 1.1 Bakgrund PTS fastställde den 25 november

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Hallén, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Minnesanteckningar Nummerforum, torsdag 15 oktober 2015 kl. 9.30 12.00

Minnesanteckningar Nummerforum, torsdag 15 oktober 2015 kl. 9.30 12.00 Datum Vår referens Sida 2015-11-04 1(7) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar Nummerforum, torsdag 15 oktober 2015 kl. 9.30

Läs mer

Advokatfirma Linse&Wirgin, på uppdrag av Teledigit Scandinavia AB och

Advokatfirma Linse&Wirgin, på uppdrag av Teledigit Scandinavia AB och BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.Martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-04-23 Dnr 02-2885 Enligt sändlista Saken Ändring av den svenska

Läs mer

Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni 2010-08-19

Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni 2010-08-19 Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni 2010-08-19 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...1 1 TERMER...1 2 STRUKTUR PÅ DET INTERNATIONELLA E.164 NUMRET...6 3 STANDARDER...7

Läs mer

Efterlevnad av tillstånd avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster

Efterlevnad av tillstånd avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-03 Dnr: 13-7182 Nätsäkerhetsavdelningen Jeanette Kronwall 08-6785898 jeanette.kronwall@pts.se Eniro 118 118 AB Gustav III:s Boulevard 40 169 73 Solna Efterlevnad

Läs mer

Arbeten relaterat till tekniska planer Dirigeringsprefix vid NP

Arbeten relaterat till tekniska planer Dirigeringsprefix vid NP Arbeten relaterat till tekniska planer Dirigeringsprefix vid NP Nummerforum 2014-10-20 Post- och telestyrelsen Arbete med dirigeringsprefixplanen Dirigeringsprefix vid NP Ansökan från Tele2 PTS remiss

Läs mer

Samråd avseende kalkylmodellen för det fasta nätet vad avser Förslag till reviderade riktlinjer för kalkylmodellens utformning (MRP)

Samråd avseende kalkylmodellen för det fasta nätet vad avser Förslag till reviderade riktlinjer för kalkylmodellens utformning (MRP) Post- och telestyrelsen Robert Liljeström Box 5398 102 49 STOCKHOLM Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Tillhör objekt Ert datum Er referens 2010-02-04 10-420/2.1.2

Läs mer

Införande av åtgärder på kort sikt enligt PTS strategi för telefoninummerplanen

Införande av åtgärder på kort sikt enligt PTS strategi för telefoninummerplanen Rapportnummer PTS-ER-2016:20 Datum 2016-10-26 Införande av åtgärder på kort sikt enligt PTS strategi för telefoninummerplanen Geografiska telefonnummer blir möjliga att använda i andra riktnummerområden

Läs mer

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor BESLUT DATUM VÅR REFERENS 10 mars 2006 05-002068 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se Begäran om tillsyn

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

kirei Utredning om konsekvenser av förändringar av telefoninummerplanen PTS Kirei 2015:25 8 februari 2016

kirei Utredning om konsekvenser av förändringar av telefoninummerplanen PTS Kirei 2015:25 8 februari 2016 kirei PM 8 februari 2016 PTS Kirei 2015:25 Utredning om konsekvenser av förändringar av telefoninummerplanen Innehåll 1 Frågeställningen... 3 2 Genomförande av studien... 5 3 Marknaden idag och drivkrafter...

Läs mer

Alla hälsades välkomna och en kort presentationsrunda följde. Genomgång av agendan. Två punkter anmäldes till övriga frågor.

Alla hälsades välkomna och en kort presentationsrunda följde. Genomgång av agendan. Två punkter anmäldes till övriga frågor. Datum Sida 2014-11-19 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar Nummerforum 20 oktober 2014 kl. 13-16 Datum: Måndagen den 20 oktober 2014 kl.

Läs mer

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation Rikspolisstyrelsen AVROPSAVTAL avseende Mobil Kommunikation 2008-06-27 mellan Rikspolisstyrelsen och TeliaSonera Sverige AB Bilaga A Priser Version 1.0 PVS-937-3236/08 Postadress Box 12256 102 26 Stockholm

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

Utredning om möjligheten för PTS att tilldela nummerserier med utporterade nummer

Utredning om möjligheten för PTS att tilldela nummerserier med utporterade nummer Utredning om möjligheten för PTS att tilldela nummerserier med utporterade nummer Nils Weidstam Kirei 2016:33 Prognos över tillgång på nummer för mobiltelefoni Från början 50 miljoner mobilnummer Idag

Läs mer

11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering

11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering SMP@pts.se Peter von Wovern Endat via e-post 2012-04-02 11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering Tele2 Sverige AB (Tele2) har givits möjlighet att kommentera utkast till

Läs mer

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Viktoria Arwinge Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 58 76 Viktoria.arwinge@pts.se DATUM VÅR REFERENS 19 december 2007 07-11513 TeliaSonera AB Att:

Läs mer

Förkortade porteringstider i PTSFS 2007:7 Remissresultat. Nummerforum

Förkortade porteringstider i PTSFS 2007:7 Remissresultat. Nummerforum Förkortade porteringstider i PTSFS 2007:7 Remissresultat Nummerforum Remissen i korthet Porteringstiderna förkortas till 3 (ett eller fåtal nummer) resp. 5 (flertal nummer) arbetsdagar från dagens 5 (mobil)

Läs mer

Behov av en framtidsinriktad telefoninummerplan

Behov av en framtidsinriktad telefoninummerplan Rapportnummer PTS-ER-2010:20 Datum 2010-09-29 Behov av en framtidsinriktad telefoninummerplan 6 olika förändringsalternativ Det fortsatta arbetet 6 olika förändringsalternativ Det fortsatta arbetet Rapportnummer

Läs mer

PTS tredje samråd om förslag till beslut på marknaden för hyrda förbindelser (terminerande lågkapacitetsförbindelser)

PTS tredje samråd om förslag till beslut på marknaden för hyrda förbindelser (terminerande lågkapacitetsförbindelser) Post- och telestyrelsen smp@pts.se Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2012-06-20 10-9331 PTS tredje samråd om förslag

Läs mer

Rapport. Användande av 90-serien och 078-serien i den svenska nummerplanen för telefoni. Stockholm 2005-12-16

Rapport. Användande av 90-serien och 078-serien i den svenska nummerplanen för telefoni. Stockholm 2005-12-16 Rapport Användande av 90-serien och 078-serien i den svenska nummerplanen för telefoni Stockholm 2005-12-16 Kristoffer Nilsson Nils Weidstam Jonas Hovmark NetLight Consulting AB www.netlight.se Söder Mälarstrand

Läs mer

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Telenor One För medelstora och stora företag Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Funderar ni på att byta telefonilösning? Läs då vidare. Om inte, läs vidare och börja fundera.

Läs mer

3. PTS beslutar att 1179 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 1179 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Susanne Lindström-Chennell Avdelningen för marknadsfrågor + 46 8 678 55 73 susanne.lindstrom-chennell@pts.se DATUM VÅR REFERENS 28 oktober

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

BILAGA A4: TEKNIK. 2.1 Trafikriktning TeliaSoneras Telenät mot Operatörens Telenät

BILAGA A4: TEKNIK. 2.1 Trafikriktning TeliaSoneras Telenät mot Operatörens Telenät BILAGA A4: TEKNIK 1 Nätplanering Parterna skall vid regelbundet återkommande samtrafikmöten informera varandra om kortsiktiga och långsiktiga planer för: Inrättande eller avveckling av anslutningspunkter

Läs mer

Utredning om möjligheten för PTS att tilldela nummerserier med utporterade nummer. Kirei 2016:33

Utredning om möjligheten för PTS att tilldela nummerserier med utporterade nummer. Kirei 2016:33 Utredning om möjligheten för PTS att tilldela nummerserier med utporterade nummer Kirei 2016:33 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och rekommendation... 3 2. Frågeställning och metod... 5 3. Definitioner...

Läs mer

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning.

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 februari 2005 04-12593 TeliaSonera AB

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Strategi för telefoninummerplanen

Strategi för telefoninummerplanen Rapportnummer PTS-ER-2014:19 Datum 2014-04-23 Strategi för telefoninummerplanen På lång sikt samt förändringar på kort sikt På lång sikt samt förändringar på kort sikt Rapportnummer PTS-ER-2014:19 Diarienummer

Läs mer

Utredning om ekonomiska konsekvenser av större förändringar av telefoninummerplanen

Utredning om ekonomiska konsekvenser av större förändringar av telefoninummerplanen Utredning om ekonomiska konsekvenser av större förändringar av telefoninummerplanen - Alternativ 4 och 5 Januari 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag

Läs mer

Bo Martinsson hälsar deltagarna välkomna och samtliga presenterar sig kort.

Bo Martinsson hälsar deltagarna välkomna och samtliga presenterar sig kort. Datum Vår referens Sida 2014-05-16 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar från Nummerforum Datum: måndag den 7 april 2014, kl. 13.00 16.00

Läs mer

Tillsyn om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Tillsyn om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-02-10 Dnr: 14-1611 11 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-6785541 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Tillsyn om ersättning vid utlämnande

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 09-2553 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 09-2553 1(10) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 09-2553 1(10) Konsumentavdelningen Enheten för konsumentfrågor Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation 2008 PTS tar emot frågor

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Kommunikationsverket 46 F/2007 M. Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET. Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007

Kommunikationsverket 46 F/2007 M. Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET. Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007 1 (5) Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007 Kommunikationsverket har med stöd av 51 och 52 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

Remissvar avseende ENUM slutrapport, Ert diarienummer N2004/1365/ITFoU

Remissvar avseende ENUM slutrapport, Ert diarienummer N2004/1365/ITFoU Remissvar avseende ENUM slutrapport, Ert diarienummer N2004/1365/ITFoU Stiftelsen för Internetinfrastruktur, som har lämnats tillfälle att yttra sig över rubricerade remiss, får med anledning därav anföra

Läs mer

Nummerportabilitet. Idag enligt PTSFS 2010:4 Kommande LEK CEPT ECC Report 155. Joakim Strålmark Nummerforum 2010-10-21

Nummerportabilitet. Idag enligt PTSFS 2010:4 Kommande LEK CEPT ECC Report 155. Joakim Strålmark Nummerforum 2010-10-21 Nummerportabilitet Idag enligt PTSFS 2010:4 Kommande LEK CEPT ECC Report 155 Joakim Strålmark Nummerforum 2010-10-21 Nummerportabilitet idag enligt PTSFS 2010:4 Regleringsstruktur NP fr.o.m. 1/7 2010 USO

Läs mer

11-6823, 25, 26, 27 Yttrande från Tele2 på 3:e samråd om förslag til beslut på relevanta marknaderna 1, 2, 3 och 7

11-6823, 25, 26, 27 Yttrande från Tele2 på 3:e samråd om förslag til beslut på relevanta marknaderna 1, 2, 3 och 7 Post- och telestyrelsen Smp@pts.se, Peter von Wovern 2013-03-22 11-6823, 25, 26, 27 Yttrande från Tele2 på 3:e samråd om förslag til beslut på relevanta marknaderna 1, 2, 3 och 7 Tele2 Sverige AB (Tele2)

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR SVERIGES TELEOPERATÖRER vid ändring av nummerplanen

KONSEKVENSER FÖR SVERIGES TELEOPERATÖRER vid ändring av nummerplanen KONSEKVENSER FÖR SVERIGES TELEOPERATÖRER vid ändring av nummerplanen KONSEKVENSER FÖR SVERIGES TELEOPERATÖRER VID ÄNDRING AV NUMMERPLANEN Utarbetad för: Post & Telestyrelsen Oktober 2001 Utarbetad av:

Läs mer

PTS har den 5 mars 2012 inbjudit till skriftliga synpunkter på förslagen. TeliaSonera lämnar följande synpunkter.

PTS har den 5 mars 2012 inbjudit till skriftliga synpunkter på förslagen. TeliaSonera lämnar följande synpunkter. Post- och telestyrelsen Peter von Wowern Box 5398 102 49 Stockhom peter.vonwowern@pts.se 1 (20) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597).

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597). FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 31 oktober 2002 02-11758 ERT DATUM ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Cecilia Östrand, teletillsyn 08-678 57 58, cecilia.ostrand@pts.se My Bergdahl,

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005 PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2005 05-000379 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Roland Svahn Avdelningen för nätsäkerhet 08-678 55 47 roland.svahn@pts.se Läget för telekommunikationerna

Läs mer

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-10-04 Dnr: 16-5176 30 Nätsäkerhetsavdelningen Andreas Häll 08-6785800 andreas.hall@pts.se SwedfoneNet AB, 556892-3360 Björkgatan 77 752 23 Uppsala

Läs mer

Routning av nödtrafik från företagsnät. Kommunikationsverkets rekommendationer

Routning av nödtrafik från företagsnät. Kommunikationsverkets rekommendationer Rekommendation 1 (5) Routning av nödtrafik från företagsnät s rekommendationer Rekommendation 2 (5) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Nödtrafik från företagsnät... 3 3 Positionering i företagsnät... 4 4 Val

Läs mer

Underrättelse avseende krav om god funktion och teknisk säkerhet Telia Fastmobil

Underrättelse avseende krav om god funktion och teknisk säkerhet Telia Fastmobil Datum Vår referens Sida 2008-03-19 Dnr: 08-562 1(6) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Per Bergstrand 08-678 57 08 per.bergstrand@pts.se TeliaSonera AB Att: Per Hemrin Stab juridik, regulatoriska

Läs mer

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning REMISS Datum Vår referens 2013-04-25 Dnr: 13-4788 1(9) Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning PTS publicerade år 2009 en vägledning om vilka tjänster och nät som

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

Klicka här för att ändra

Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra Post- och telestyrelsen, PTS Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra ENUM en byggsten för IP-telefoni i» Nivå fem innovationsfasen Internetdagarna

Läs mer

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-21 Dnr 09-7828 7 Konkurrensavdelningen Jonas Nordström 08-678 57 84 jonas.nordstrom@pts.se Sökande TeliaSonera AB, 556103-4249 Att. Per Hemrin TeliaSonera

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

Telia Mobilanknytning Enkel. Handbok

Telia Mobilanknytning Enkel. Handbok Telia Mobilanknytning Enkel Handbok Välkommen Med Telia Mobilanknytning Enkel får du ett antal praktiska funktioner utöver vidarekoppling. Tack vare detta kan du ge bättre service och jobba effektivare.

Läs mer

Framtida telefoninummerplanen

Framtida telefoninummerplanen Framtida telefoninummerplanen Förstudie påbörjades på PTS i slutet av augusti. PTS arbete hittills: Brainstorming kring behov för olika aktörer, och utmaningar kopplade till de olika behoven. Tagit fram

Läs mer

Produktbeskrivning TeliaSonera Telefoniabonnemang (TAB)

Produktbeskrivning TeliaSonera Telefoniabonnemang (TAB) Produktbeskrivning TeliaSonera Telefoniabonnemang (TAB) Innehåll 1 Inledning...2 2 Förutsättningar...2 3 Produkten...2 3.1 Ingående delar...2 3.2 Funktioner...2 3.3 Telefonnummer...3 3.4 Förval och nummerportabilitet...4

Läs mer

2.1 Trafikriktning TeliaSoneras Telenät mot OPERATÖRENs Telenät

2.1 Trafikriktning TeliaSoneras Telenät mot OPERATÖRENs Telenät BILAGA A4: TEKNIK 1 Nätplanering Parterna skall vid regelbundet återkommande samtrafikmöten informera varandra om kortsiktiga och långsiktiga planer för: Inrättande eller avveckling av anslutningspunkter

Läs mer

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation Rikspolisstyrelsen AVROPSAVTAL avseende Mobil Kommunikation 2008-06-18 mellan Rikspolisstyrelsen och Telenor Sverige AB Bilaga A Priser Version 1.0 PVS-937-3237/08 Postadress Box 12256 102 26 Stockholm

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(10) Datum Vår referens 2010-09-08 Dnr: 10-5925 Konkurrensavdelningen Mattias Wellander 08-678 58 75 mattias.wellander@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för

Läs mer

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G...

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G... PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-06-23 Dnr: 10-1282 1(9) Konkurrensavdelningen Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör Innehållsförteckning Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet

Läs mer

Agenda Inledning 2. Summering av rapporten 3. Diskussion 4. Vidare arbete, upplägg 5. Nästa möte

Agenda Inledning 2. Summering av rapporten 3. Diskussion 4. Vidare arbete, upplägg 5. Nästa möte Agenda 20061116 1. Inledning 2. Summering av rapporten 3. Diskussion 4. Vidare arbete, upplägg 5. Nästa möte Framtidens 90-serie några frågeställningar Vilka tjänster ska 90-serien användas till? Ska nuvarande

Läs mer

Bakgrund och fördjupning Bilaga till skrivelse Speciell nummerserie för telematik nummer för M2Mkommunikation.

Bakgrund och fördjupning Bilaga till skrivelse Speciell nummerserie för telematik nummer för M2Mkommunikation. Bilaga 23 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Thomas Floreteng Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 44 thomas.floreteng@pts.se DATUM VÅR REFERENS 16 juni 2004 04-9134 Bakgrund och fördjupning

Läs mer

Remiss av förslag till nya föreskrifter om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning

Remiss av förslag till nya föreskrifter om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning Post- och telestyrelsen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren Box 5398 102 49 STOCKHOLM Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens pts@pts.se

Läs mer

Telia SIP-anslutning Samtalsstyrning. Handbok. SIP-anslutning 2.0

Telia SIP-anslutning Samtalsstyrning. Handbok. SIP-anslutning 2.0 Telia SIP-anslutning Samtalsstyrning Handbok SIP-anslutning 2.0 Innehåll 1 Välkommen...4 1.1 Detta hittar du i handboken...4 1.2 Om du behöver hjälp...4 2 Fördelar med samtalsstyrning i Telia SIP-anslutning...5

Läs mer

Minnesanteckningar Nummerforum 13 oktober 2016

Minnesanteckningar Nummerforum 13 oktober 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2016-11-14 1(5) Nätsäkerhet Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar Nummerforum 13 oktober 2016 1. Inledning. Bo Martinsson hälsade alla

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni startar den 1 oktober 2013 Östersunds kommun har nu tecknat ett nytt avtal som gäller telefoni. Både fast och mobil telefoni kommer att påverkas

Läs mer