TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning"

Transkript

1 TELENOR WIRELESS OFFICE Med Mobil Anknytning

2 Beskrivning Öppen 2 (24) DOKUMENTSTYRNING Revisionshistoria Revision Datum Beskrivning A Första revision B Tillägg och förtydligande av interferens med Delad Faktura C Telenor anpassat, lagt till samhällsnummer. Referenser Referens Filnamn Titel File name & path: Telenor Mobile Extension_sv_C Print date: Last saved:

3 Beskrivning Öppen 3 (24) Innehåll TELENOR WIRELESS OFFICE...1 MED MOBIL ANKNYTNING ALLMÄNT TRAFIKSTYRNING OCH NUMMERANALYS INKOMMANDE TRAFIK UTGÅENDE TRAFIK ANSLUTNING OCH KONFIGURERING GRUNDKONFIGURATION OCH DEFINITIONER DESTINATIONSKOD FÖR EXTERNSAMTAL ( ESCAPEKOD ) A-NUMMERPRESENTATION (CLI) DIREKTANSLUTNING ÖVRIGA REKOMMENDATIONER SAMMANFATTNING KONFIGURERINGSALTERNATIV HANDHAVANDE ROAMING INTERFERENS MED ANDRA TJÄNSTER DELAD FAKTURA FAX- OCH DATASAMTAL (KRETSKOPPLAD DATA/HÖGHASTIGHETSDATA) TVILLINGKORT TRAFIKFALL MOBIL ANKNYTNING MOBIL ANKNYTNING MOBIL ANKNYTNING INTERN ANKNYTNING INTERN ANKNYTNING MOBIL ANKNYTNING MOBIL ANKNYTNING EXTERN TELENOR-ABONNENT EXTERN TELENOR-ABONNENT MOBIL ANKNYTNING VIA FASTNÄTSNUMMER EXTERN TELENOR-ABONNENT MOBIL ANKNYTNING VIA MOBILNUMMER MOBIL ANKNYTNING EXTERN ABONNENT (PSTN) EXTERN ABONNENT (PSTN) MOBIL ANKNYTNING VIA FASTNÄTSNUMMER (FASTNÄTSNUMMER TILLHANDAHÅLLET AV TELENOR) EXTERN ABONNENT (PSTN) TILL MOBIL ANKNYTNING VIA FASTNÄTSNUMMER (FASTNÄTSNUMMER TILLHANDAHÅLLET AV ANNAN OPERATÖR) EXTERN ABONNENT (PSTN) TILL MOBIL ANKNYTNING VIA MOBILNUMMER...24

4 Beskrivning Öppen 4 (24) Inledning Detta dokument är en beskrivning av tjänsten Telenor Mobil Anknytning, som en del av konceptet Det Trådlösa Kontoret. Dokumentet utgör en övergripande beskrivning av tjänsten och specificerar funktion, prismodeller och vissa tekniska parametrar för anslutning av Företagets infrastruktur till Telenors mobilnät. Dokumentet beskriver vad som levereras av Telenor och vad som krävs i Företagets PBX för att fullgod funktion av Mobil Anknytning ska möjliggöras.

5 Beskrivning Öppen 5 (24) 1 ALLMÄNT Telenor Mobil Anknytning är en del av konceptet Det Trådlösa Kontoret och utgör en lösning för att helt eller delvis ersätta fast telefoni med mobiltelefoni. Mobil Anknytning baseras på integration mellan tjänster i mobilnätet och privat telefoniinfrastruktur (företagets PBX). En förutsättning för Mobil Anknytning är att kundens PBX har nödvändiga funktioner som stödjer tjänsten. I detta dokument beskrivs vad som levereras av Telenor respektive krävs av kundens PBX för att tjänsten skall fungera som avsett. Tjänsten ansluts som en tilläggstjänst till de enskilda abonnemangen enligt gällande avtal. Användaren kan själv kontrollera när tjänsten skall vara aktiv eller inte. Då tjänsten är aktiv (inloggad) fungerar den mobila terminalen som en anknytning i kundens PBX. Samtal från och till mobilen styrs och kontrolleras genom PBXen. I detta fall tillämpas särskild debitering av trafiken enligt gällande avtal. Debitering sker på trafik som inkommer via direktanslutningen från Företagets PBX och således ej på abonnemangsnivå. Detta innebär att debitering sker av de trafikfall från direktanslutningen och som termineras av Telenor enligt den tariffklass som tillämpas (se avsnitt 3). Då tjänsten är inaktiv (utloggad) fungerar mobilen som ett vanligt mobilabonnemang och debiteras på vanligt sätt enligt gällande avtal. För att tjänsten skall fungera krävs också att motsvarande anknytning representeras i kundens PBX. Detta innebär att den mobila terminalen representeras av en virtuell anknytning i kundens PBX. Samtalsstyrning och kontroll av trafik såväl från som till den mobila anknytningen görs alltså inte i det mobila nätet utan i kundens PBX. Detta innebär att samtal till såväl som samtal från mobil anknytning måste styras via PBXen. Inkommande samtal till Mobil Anknytning styrs vidare till PBX som ansvarar för terminering av samtalet och eventuellt exekvering av tjänster (exempelvis vidarekoppling). Om samtalet skall termineras normalt på anknytningen styrs samtalet tillbaka till Telenor som terminerar samtalet till den mobila terminalen. Utgående samtal från Mobil Anknytning styrs alltid 1 till PBX som ansvarar för nummeranalys och vidare koppling av samtalet. För trafik mellan Telenors nät och PBX används dedikerad transmission, en direktanslutning. 1 Undantag är nödsamtal (112 eller 90000), samhällsnummer (11414, 1177), datasamtal och faxsamtal. Dessa samtal hanteras och termineras alltid inom Telenors nät.

6 Beskrivning Öppen 6 (24) 2 TRAFIKSTYRNING OCH NUMMERANALYS 2.1 Inkommande trafik Till Mobil Anknytning finns tre olika nummer associerade; mobilnummer, fastnätsnummer och internt anknytningsnummer. Samtal till mobilnumret styrs alltid till Telenors nät som direkt terminerar samtalet till motsvarande mobila terminal. Dessa samtal styrs alltså inte via kundens PBX utan hanteras som vilket mobilterminerande samtal som helst. Samtal till fastnätsnumret hanteras något olika beroende på om den mobila anknytningens fastnätsnummer tillhandahålls av Telenor eller av annan operatör. Samtalet styrs dock alltid via PBX för att i normalfallet sedan termineras till den mobila terminalen via Telenors nät. Samtal till det interna anknytningsnumret kan endast göras av annan mobil anknytning eller fast anknytning i PBXen. 2.2 Utgående trafik PBX ansvarar för nummerplan och nummeranalys av slaget B-nummer och för att koppla upp utgående samtal från Mobil Anknytning till rätt B-part. Utgående samtal från Mobil Anknytning styrs därför alltid via direktanslutningen till kundens PBX som utför B-nummeranalys och styr samtalet vidare. Samtal till egna fasta anknytningar termineras alltid direkt genom PBXen. För samtal till annan Mobil Anknytning, annan Telenor-abonnent eller övriga externa samtal (till fasta nätet, andra mobilnät eller internationell destination) styrs alltid samtalet tillbaka till Telenors nät och termineras där. Med några få undantag styrs alla utgående samtal ovillkorligen vidare till kundens PBX. Följande typer av samtal utgör dessa undantag: Nödsamtal 112/90000 Nödsamtal styrs aldrig via PBX utan termineras alltid direkt genom Telenors nät. Detta innebär även att PBX-interna nummer som överlappar 112 eller inte skall användas i PBXen. Data- och faxsamtal Utgående data- och faxsamtal (icke röstsamtal) styrs aldrig via PBX utan termineras alltid direkt genom Telenors nät. På så vis säkerställs att exempelvis HSCSD (höghastighetsdata) fungerar även för Mobil Anknytning. Särskilda kortnummer för Telenor-tjänster För åtkomst till vissa tjänster i Telenors nät via särskilda kortnummer måste numret inledas med *. Detta innebär att samtalet inte styrs till PBX utan hanteras direkt i Telenors nät. Följande tjänster/kortnummer kan nås från Mobil Anknytning genom att slå * före numret: kundtjänst 222, Eurovoice 888, Mobil Anknytning 325, Nummerupplysning 228 och Tvillingkort 333. Samhälls viktiga tjänster (11414,1177) PTS har reserverat ett antal kortnummer utanför E.164 standarden, och Detta innebär att och 1177 inte kommer att skickas till PBX för inloggad Mobil Anknytning utan dessa kommer att skickas till respektive geografiska destination beroende på var man befinner sig när samtalet görs. Det kan komma fler liknande servicenummer över tiden i 114 XY och 117X serierna varför anknytningar i dessa serier inte bör användas pga. nummerkonflikt.

7 Beskrivning Öppen 7 (24)

8 Beskrivning Öppen 8 (24) 3 ANSLUTNING OCH KONFIGURERING 3.1 Grundkonfiguration och definitioner Mobil Anknytning innebär att en mobil terminal definieras som en virtuell anknytning i PBXen. Ur PBX-synvinkel är den mobila anknytningen likställd med vanliga fasta anknytningar och DECTanknytningar. Detta kräver särskilt stöd i PBXen för denna typ av tjänst. Varje mobil anknytning representeras av tre olika nummer; mobilnummer, fastnätsnummer (direktinvalsnummer) och anknytningsnummer. I PBX måste även särskilda nummer konfigureras för hantering av samtal från och till Mobil Anknytning. Nedan följer en beskrivning av dessa nummer: Mobilnummer Utgör den mobila terminalens MSISDN. Används i PBX för identifiering och validering av samtal orginerande från Mobil Anknytning (inkommande samtal till R1-nummer, se nedan). Detta nummer skickas alltid som CLI (A-nummer) till PBXen vid utgående samtal från Mobil Anknytning. Tillhandahålles av Telenor. Fastnätsnummer (externt) Fastnätsnumret utgör det direktinvalsnummer som anknytningen kan nås genom från extern part i det fasta nätet eller mobilt nät. Tillhandahålles av Telenor eller fastnätsoperatör. Anknytningsnummer (internt) Anknytningsnumret utgör de sista 3-5 siffrorna i fastnätsnumret och används för internsamtal (från övriga mobila eller fasta anknytningar) inom PBXen. R1-nummer Detta nummer används i PBXen för att identifiera samtalet som orginerande från en Mobil Anknytning. R1-numret adderas som prefix till det slagna numret i Telenors nät innan det skickas till PBXen. Längden på R1-numret bör ej överstiga tre siffror. Anledningen är att den totala nummerlängden av det slagna numret i vissa fall (exempelvis vid internationella nummer) kan innebära problem i vissa PBX-system. XX Detta nummer utgör destinationskoden för direktanslutningen mot Telenors nät. 3.2 Destinationskod för externsamtal ( escapekod ) För utgående externa samtal (till fasta nätet, andra mobilabonnenter i Telenors eller annan operatörs nät eller samtal till internationella destinationer) från anknytningar i PBXen krävs att en särskild destkod slås innan det önskade B-numret för val av utgående linje. Detta gäller samtal från såväl fasta som mobila anknytningar och vanligtvis används 0 eller 00 för detta ändamål. För användare av Mobil Anknytning innebär detta fördelen att beteende och handhavande är detsamma som för fasta anknytningar. En nackdel är dock att handhavandet skiljer sig beroende på om den Mobila Anknytningen är aktiv eller inte (inloggad). Om den är inaktiv (utloggad) skall inget prefix (dest-kod) användas för externa samtal. Detta innebär bl.a. problem med förprogrammerade nummer i telefonbok och liknande. Vidare innebär det problem med användningen av nummer i internationellt format. Av detta skäl rekommenderar Telenor att låta dest-koden prefixeras i mobilnätet innan det slagna numret skickas in till PBXen. Detta innebär en skillnad i handhavande mellan fasta och mobila anknytningar men resulterar i ett mer konsekvent mobilt handhavande, oavsett om Mobil Anknytning

9 Beskrivning Öppen 9 (24) är aktiv eller inte och oavsett om användaren befinner sig inom Telenor Sveriges nät eller i en roaming-partners nät. I praktiken innebär detta att kunden måste besluta om hur dest-kod skall användas i kombination med Mobil Anknytning i den aktuella installationen. 3.3 A-nummerpresentation (CLI) Eftersom Mobil Anknytning i princip utgör en vanlig anknytning i PBXen är det denna som ansvarar för att korrekt A-nummer (CLI) visas. Om samtalet termineras externt kan antingen anknytningens fastnätsnummer, gemensamt växelnummer eller dolt nummer användas. Om samtalet termineras internt (annan Mobil Anknytning eller fast anknytning) kan antingen fastnätsnumret eller den Mobila Anknytningens anknytningsnummer användas. Detta konfigureras i PBXen. Vid terminering till annan Mobil Anknytning skickas A-numret till Telenors nät. Om det interna anknytningsnumret (kortnummer) skall kunna visas måste numret prefixeras med 99 och nummertypen skall vara nationellt nummer (NAT) 3.4 Direktanslutning Direktanslutningen utgörs av en eller flera (beroende på kapacitetsbehovet) 2 Mbit/s PCM med ISDN primäraccess (30B+D). Egenskap Direktanslutning Maximal hastighet: 30 x 64 kbit/s Fysiskt gränssnitt: G ohm med BNC- kontakt G ohm, RJ-45- kontakt Parametersatt: Dubbelriktad ledning Max antal samtidiga samtal: 1 per kanal Max antal kanaler per 2 Mbit Övriga rekommendationer R1 + XX R1 är det nummer som B-numret måste prefixeras med för att trigga funktionen Mobile Extension eller motsvarande i PBXen. Längden på detta nummer tillsammans med destinationskoden för val av direktanslutningen till Telenors nät bör vara så kort som möjligt, lämpligen 5 siffror eller kortare. Anledningen är att den totala längden vid slagning av internationella nummer i vissa fall kan bli väldigt långa vilket i sin tur kan orsaka problem i vissa PBXer Nummerlängd för interna nummer Slagning av 1- eller 2-siffriga nummer tolkas i de flesta mobiltelefoner som snabbnummer till telefonboken, vilket innebär att nummerlängden för interna nummer i PBXen bör vara minst 3 siffror. Detta innebär ofta att ett nytt telefonistanropsnummer måste användas.

10 Beskrivning Öppen 10 (24) Nummer som inte kan/bör vara med i interna nummerplanen. Som nämnt innan så finns det kortnummer/kortnummerserier som är reserverade av PTS för diverse olika tjänster. Följande nummer/nummerserier bör inte användas som anknytningsnummer av en mobil anknytning. 112 Nödnummer 114XY Polis att användas för polisverksamhet av icke akut karaktär. 115 Internationell telefonist 116 Reserverad 117X Hälso-/Sjukvårdsupplysning 118XYZ Nummerupplysning Telenor rekommenderar inte att använda 11 serien överhuvudtaget för att garantera framtida funktionalitet. 3.6 Sammanfattning konfigureringsalternativ Följande tabell sammanfattar de viktigaste konfigureringsalternativen till Mobil Anknytning. Vald konfigurering måste sedan verkställas i mobilnätet, eller PBX eller båda. Konfigurering Alternativ Anmärkning Telenor PBX Direktanslutningar Antal 2 Dimensionering görs på - - Mbit/s förbindelser grundval av vald tariffklass, antal användare och uppskattad trafikvolym R1-nummer 2-5 siffror Bestäms av PBXadministratör. Prefixering av B-nummer Konfigurering av MEXfunktionen Mobilnummer 10-siffrigt MSISDN Regleras i avtal och tillhandahålles av Telenor. - Mappas mot respektive mobil anknytning Fastnäts-nummer Destinationskod A-nummervisning internt A-nummervisning externt Lokal nummerseri e inklusive riktnummer i nationellt format Anges av användaren eller prefixeras av mobilnätet Bestäms av Företaget Bestäms av Företaget Tillhandahålles av Telenor eller annan nätoperatör. Bestäms av PBXadministratör Anknytningsnummer eller komplett direktinvalsnummer Direktinvalsnummer, gemensamt växelnummer eller dolt nummer. - - Används för prefixering av externa B-nummer Behöver prefix 99 för att kunna visa anknytningsnummer (kortnummer) Skicka anknytningsnummer + prefix 99 nummertyp NAT alternativt direktinvalsnummer i nationellt format, nummertyp NAT.

11 Beskrivning Öppen 11 (24)

12 Beskrivning Öppen 12 (24) 4 HANDHAVANDE Handhavandet för Användaren skiljer sig något beroende på om Mobil Anknytning är aktiv (inloggad) eller inte (utloggad). Aktiv Mobil Anknytning innebär att användarens terminal är knuten till PBX som styr och kontrollera alla utgående samtal från den Mobila Anknytningen. Debitering sker inte på abonnemangsbasis utan på Tjänsten som helhet och baseras på trafik från direktanslutningen. Detta innebär också att tjänster och funktioner i PBXen, exempelvis medflyttning, hänvisning m.fl. kan användas som från en vanlig fast anknytning. Det faktiska utbudet och exakt handhavande av dessa tjänster är beroende på PBX och konfigurering av denna. För vidare information hänvisas till ansvarig för PBX-administration. För att komma åt vissa tjänster i Telenors mobila nät från inloggad Mobil Anknytning via särskilda kortnummer måste numret föregås av *. Detta innebär att samtalet ej styrs in till PBX utan hanteras i helt i det mobila nätet. Tjänster/kortnummer som omfattas av detta är: Aktivering/deaktivering av Mobil Anknytning 325 Eurovoice 888 Kundtjänst 222 Tvillingkort 333 Nummerupplysningen 228 För avaktivering av Tjänsten ringer man *325 och följer instruktionerna. Vid avaktiverad (utloggad) Mobil Anknytning fungerar mobilen som ett vanligt mobilabonnemang och samtal debiteras enligt avtalad prislista. För att aktivera tjänsten ringer man kortnummer 325 och följer instruktionerna. I lösningen ingår möjligheten att kunna logga in/ut från tjänsten Mobil Anknytning. Genom att ringa 325 (*325 för aktiv Mobil Anknytning) bestämmer användaren själv om han eller hon skall vara inloggad. Då man är utloggad från tjänsten fungerar mobilen som ett vanligt abonnemang med tillgång till funktioner och tjänster i Telenors mobilnät. Då tjänsten är aktiv utgör mobilen en anknytning i PBXen och får tillgång till tjänster och funktioner i denna. Vissa mobila nättjänster såsom SMS, GPRS, kretskopplad data, och faxsamtal fungerar dock oberoende av status för Mobil Anknytning.

13 Beskrivning Öppen 13 (24) 5 ROAMING Tjänsten Mobil Anknytning fungerar endast inom Telenor Sveriges nät. Detta innebär att vid roaming i annan operatörs nät fungerar mobilen som ett vanligt mobilabonnemang och ingen trafik styrs genom Företagets PBX. Detta innebär också att den Mobila Anknytningens mobilnummer (MSISDN) kommer att visas som A-nummer vid dessa samtal och alltså inte fastnätsnumret eller internt kortnummer. Den Mobila Anknytningen kan dock nås genom att ringa motsvarande fastnätsnummer eller interna anknytningsnummer på vanligt sätt. Dessa samtal styrs då alltid via PBXen och styrs vidare via direktanslutningen genom Telenors nät för terminering i den aktuella operatörens mobila nät.

14 Beskrivning Öppen 14 (24) 6 INTERFERENS MED ANDRA TJÄNSTER 6.1 Delad faktura Delad Faktura är en tilläggstjänst som ger möjlighet att skilja på tjänste- respektive privatsamtal. Kunden kan koppla tjänsten delad faktura till abonnemang med Mobil Anknytning. För att ringa ett samtal med separat debitering inleds numret med *70. Samtalet kommer då inte att kopplas via företagets PBX utan hanteras helt i Telenors nät. Debitering sker enligt samma prisplan som för utloggad Mobil Anknytning och fakturering sker till den förutbestämda alternativa faktureringsadressen (vanligen användarens privata adress). När ett samtal görs med *70 kommer MSISDN att visas som a-nummer eftersom samtalet inte går via PBX. 6.2 Fax- och datasamtal (kretskopplad data/höghastighetsdata) Fax- och datasamtal styrs aldrig via PBXen utan termineras alltid genom Telenors nät. Detta innebär att höghastighetsdata (HSCSD) fungerar även för Mobila Anknytningar. Även inkommande fax- och datasamtal (om särskilda nummer för detta finns knutet till abonnemanget) styrs alltid direkt till respektive terminal utan att kopplas via PBX. 6.3 Tvillingkort Om tvillingkort används på abonnemang med Mobil Anknytning fungerar endast det aktiva kortet som Mobil Anknytning. Tjänsten finns således ej på det passiva kortet, vilket innebär att utgående samtal från detta kort inte styrs via PBX utan kopplas och debiteras som ett vanligt mobilorginerande samtal.

15 Beskrivning Öppen 15 (24) 7 TRAFIKFALL 7.1 Mobil Anknytning Mobil Anknytning Mobil anknytning nås genom att slå motsvarande anknytningsnummer i internt format från den uppringande mobila anknytningen. Samtalet styrs via direktanslutningen till PBX som terminerar samtalet till den sökta mobila anknytningen via direktanslutningen tillbaka till Telenors nät. A-nummer presenteras som internt kortnummer eller komplett fastnätsnummer beroende på konfigurering i PBX. Slaget nummer: Visat A-nummer: 4532 eller PLMN PSTN Figur 1: Mobil Anknytning till Mobil Anknytning Definition Skickat nummer Nummertyp (TON) A-nummer VFE - PBX 709 NAT B-nummer VFE - PBX R UNK A-nummer PBX VFE (om NAT kortnummer används) A-nummer PBX VFE (om 455 NAT kortnummer INTE används) A-nummer PBX VFE (om 4532 UNK kortnummer INTE används, nummer kompletteras av VFE) B-nummer PBX VFE 709 NAT

16 Beskrivning Öppen 16 (24) 7.2 Mobil Anknytning Intern Anknytning Intern anknytning nås genom att slå motsvarande anknytningsnummer i internt format från den uppringande mobila anknytningen. Samtalet styrs via direktanslutningen till PBX som terminerar samtalet till den sökta interna anknytningen. A-nummer presenteras som internt kortnummer eller komplett fastnätsnummer beroende på konfigurering i PBX. Slaget nummer: Visat A-nummer: 4532 eller 0455 PLMN PSTN Figur 2: Mobil Anknytning till intern anknytning Definition Skickat nummer Nummertyp (TON) A-nummer VFE - PBX 709 NAT B-nummer VFE - PBX R UNK

17 Beskrivning Öppen 17 (24) 7.3 Intern Anknytning Mobil Anknytning Mobil anknytning nås genom att slå motsvarande anknytningsnummer i internt format från den uppringande interna anknytningen. Samtalet styrs via direktanslutningen till Telenors nät för terminering på motsvarande mobila terminal. A-nummer presenteras som internt kortnummer eller komplett fastnätsnummer beroende på konfigurering i PBX. Visat A-nummer: 5001 eller Slaget nummer: 4532 PLMN PSTN Figur 3: Intern anknytning till Mobil Anknytning Definition Skickat nummer Nummertyp (TON) A-nummer PBX VFE (om NAT kortnummer används) A-nummer PBX VFE (om NAT kortnummer INTE används) A-nummer PBX VFE (om 5001 UNK kortnummer INTE används, nummer kompletteras av VFE) B-nummer PBX VFE 709 NAT

18 Beskrivning Öppen 18 (24) 7.4 Mobil Anknytning Extern Telenor-abonnent Extern Telenor-abonnent nås genom att slå motsvarande mobilnummer från den uppringande mobila anknytningen. Samtalet styrs via direktanslutningen till PBX som analyserar numret och styr samtalet tillbaka över direktanslutningen till Telenors nät för terminering. A-nummer presenteras som den Mobila Anknytningens fastnätsnummer alternativt gemensamt huvudnummer eller dolt nummer beroende på konfigurering i PBX Slaget nummer: eller alternativt x om extern destinationskod används Visat A-nummer: 0455 (alternativt växelnummer eller dolt nummer) PLMN PSTN Figur 4: Mobil Anknytning till extern Telenor-abonnent Definition Skickat nummer Nummertyp (TON) A-nummer VFE - PBX 709 NAT B-nummer VFE PBX R1+XX UNK A-nummer PBX VFE 4062/455 UNK/NAT B-nummer PBX VFE NAT

19 Beskrivning Öppen 19 (24) 7.5 Extern Telenor-abonnent Mobil Anknytning via fastnätsnummer Mobil anknytning nås genom att slå motsvarande fastnätsnummer (direktinvalsnummer) från den uppringande abonnenten. Samtalet styrs via direktanslutningen till PBX som terminerar samtalet till den sökta mobila anknytningen via direktanslutningen tillbaka till Telenors nät. A-nummer presenteras i vanligt nationellt format om det finns tillgängligt. Visat A-nummer: eller XX om destinationskod används Slaget nummer: PLMN PSTN Figur 5: Extern Telenor-abonnent till Mobil Anknytning via fastnätsnummer Definition Skickat nummer Nummertyp (TON) A-nummer VFE - PBX NAT B-nummer VFE - PBX 4062 UNK A-nummer PBX VFE (om 99+XX NAT destinationskod används) A-nummer PBX VFE (om NAT destinationskod INTE används) B-nummer PBX VFE 709 NAT

20 Beskrivning Öppen 20 (24) 7.6 Extern Telenor-abonnent Mobil Anknytning via mobilnummer Mobil anknytning nås genom att slå motsvarande mobilnummer från den uppringande abonnenten. Samtalet hanteras då som ett vanligt mobilterminerande samtal och hanteras alltså inte av PBXen. Terminering sker direkt genom Telenors nät. A-nummer presenteras i vanligt nationellt format om det finns tillgängligt. Visat A-nummer: Slaget nummer: PLMN PSTN Figur 6: Extern Telenor-abonnent till Mobil Anknytning via mobilnummer

21 Beskrivning Öppen 21 (24) 7.7 Mobil Anknytning Extern abonnent (PSTN) Extern abonnent i det fasta nätet eller abonnent i annat mobilt nät nås genom att slå motsvarande publika nummer från den uppringande mobila anknytningen. Samtalet styrs via direktanslutningen till PBX som analyserar numret och styr samtalet tillbaka över direktanslutningen till Telenors nät för terminering. A-nummer presenteras som den Mobila Anknytningens fastnätsnummer alternativt gemensamt huvudnummer eller dolt nummer beroende på konfigurering i PBX Slaget nummer: eller alternativt XX om extern destinationskod används PLMN PSTN Visat A-nummer: 0455 (alternativt växelnummer eller dolt nummer) Figur 7: Mobil Anknytning till externt nummer (klass A, B eller C) Definition Skickat nummer Nummertyp (TON) A-nummer VFE - PBX 709 NAT B-nummer VFE PBX R1+XX UNK A-nummer PBX VFE 4062/455 UNK/NAT B-nummer PBX VFE NAT

22 Beskrivning Öppen 22 (24) 7.8 Extern abonnent (PSTN) Mobil Anknytning via fastnätsnummer (fastnätsnummer tillhandahållet av Telenor) Mobil anknytning nås genom att slå motsvarande fastnätsnummer (direktinvalsnummer) i från den uppringande abonnenten. Samtalet går till Telenors nät och styrs vidare via direktanslutningen till PBX som terminerar samtalet till den sökta mobila anknytningen via direktanslutningen tillbaka till Telenors nät. A-nummer presenteras i vanligt nationellt format om det finns tillgängligt. Visat A-nummer: eller XX om destinationskod används PLMN PSTN Slaget nummer: Figur 8: Extern abonnent till Mobil Anknytning via fastnätsnummer (klass A eller B) Definition Skickat nummer Nummertyp (TON) A-nummer PSTN VFE NAT B-nummer PSTN VFE 455 NAT A-nummer VFE - PBX NAT B-nummer VFE - PBX 4062 UNK A-nummer PBX VFE (om 99+XX NAT destinationskod används) A-nummer PBX VFE (om NAT destinationskod INTE används) B-nummer PBX VFE 709 NAT

23 Beskrivning Öppen 23 (24) 7.9 Extern abonnent (PSTN) till Mobil Anknytning via fastnätsnummer (fastnätsnummer tillhandahållet av annan operatör) Mobil anknytning nås genom att slå motsvarande fastnätsnummer (direktinvalsnummer) i från den uppringande abonnenten. Samtalet går direkt till Företagets PBX som terminerar samtalet till den sökta mobila anknytningen via direktanslutningen tillbaka till Telenors nät. A-nummer presenteras i vanligt nationellt format om det finns tillgängligt. Visat A-nummer: eller XX om destinationskod används PLMN PSTN Slaget nummer: Figur 9: Extern abonnent till Mobil Anknytning via fastnätsnummer (klass C eller D) Definition Skickat nummer Nummertyp (TON) A-nummer PBX VFE (om 99+XX NAT destinationskod används) A-nummer PBX VFE (om NAT destinationskod INTE används) B-nummer PBX VFE 709 NAT

24 Beskrivning Öppen 24 (24) 7.10 Extern abonnent (PSTN) till Mobil Anknytning via mobilnummer Mobil anknytning nås genom att slå motsvarande mobilnummer från den uppringande abonnenten. Samtalet hanteras då som ett vanligt mobilterminerande samtal och hanteras alltså inte av PBXen. Terminering sker direkt genom Telenors nät. A-nummer presenteras i vanligt nationellt format om det finns tillgängligt. Visat A-nummer: PLMN PSTN Slaget nummer: Figur 10: Extern abonnent till Mobil Anknytning via mobilnummer

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER 1 Allmänt Parterna tillhandahåller Trafiktjänster mot den ersättning och enligt de villkor som anges nedan, och de villkor som respektive Part anger i bilaga till Avtalet. Priser

Läs mer

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER 1 Allmänt Parterna tillhandahåller Trafiktjänster mot den ersättning och enligt de villkor som anges nedan, och de villkor som respektive Part anger i bilaga till Avtalet. Priser

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 9 Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 8126 LRF Medlemmar Prislista Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr Information LRF

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 7 LRF Medlemmar Prislista omförhandlat avtal Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 10151 Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation Rikspolisstyrelsen AVROPSAVTAL avseende Mobil Kommunikation 2008-06-18 mellan Rikspolisstyrelsen och Telenor Sverige AB Bilaga A Priser Version 1.0 PVS-937-3237/08 Postadress Box 12256 102 26 Stockholm

Läs mer

Nummerplanstrategi. Nummerforum den 21 oktober 2013 Bo Martinsson. Post- och telestyrelsen

Nummerplanstrategi. Nummerforum den 21 oktober 2013 Bo Martinsson. Post- och telestyrelsen Nummerplanstrategi Nummerforum den 21 oktober 2013 Bo Martinsson Post- och telestyrelsen Vad som tas upp Arbetet hittills. Varför vi behöver förändra nummerplanen. Var vi är nu. Vad som händer framöver.

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL... 3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER... 3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC... 3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER... 3 PIN- OCH PUK-KODER...

Läs mer

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation Rikspolisstyrelsen AVROPSAVTAL avseende Mobil Kommunikation 2008-06-27 mellan Rikspolisstyrelsen och TeliaSonera Sverige AB Bilaga A Priser Version 1.0 PVS-937-3236/08 Postadress Box 12256 102 26 Stockholm

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

Telia Mobilanknytning Enkel. Handbok

Telia Mobilanknytning Enkel. Handbok Telia Mobilanknytning Enkel Handbok Välkommen Med Telia Mobilanknytning Enkel får du ett antal praktiska funktioner utöver vidarekoppling. Tack vare detta kan du ge bättre service och jobba effektivare.

Läs mer

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Mobila Anknytningar i Nortel CS1000 Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Utveckling av företagstelefoni IP IP telefoni Stödsystem och applikationer Mobil telefoni

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

MANUAL LYNC 365 TELEFONI

MANUAL LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips gränssnitt... 2 1. Lync 365- telefonnummer... 2 1.1. Vidarekoppling... 2 1.2. Telefoniinställningar... 3 1.3. Röstbrevlåda... 3 1.4.

Läs mer

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen.

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Fullt ös, vettu! Telenor One. Låter medarbetarna vara där de gör mest nytta. 2 3 En mobil växel för ökad tillgänglighet och service. Vi lever i en allt mer mobil

Läs mer

Routning av nödtrafik från företagsnät. Kommunikationsverkets rekommendationer

Routning av nödtrafik från företagsnät. Kommunikationsverkets rekommendationer Rekommendation 1 (5) Routning av nödtrafik från företagsnät s rekommendationer Rekommendation 2 (5) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Nödtrafik från företagsnät... 3 3 Positionering i företagsnät... 4 4 Val

Läs mer

Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel. Utan mobilapp

Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel. Utan mobilapp 1 Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel Utan mobilapp 2 Mobil anknytning i Phonera Växel utan mobilapp Välkommen som växelkund hos Phonera! Denna guide hjälper dig att komma igång med mobil anknytning

Läs mer

Användarmanual flexconnect.se Administratör

Användarmanual flexconnect.se Administratör Användarmanual flexconnect.se Administratör Innehållsförteckning 1 HJÄLP TILL TDC MOBILFLEX CONNECT (ADMINISTRATÖR)... 3 2 TELEFONBOK... 3 3 FÖRETAGSINFORMATION... 4 4 LÄGGA TILL EXTRA FÄLT TILL PROFILER...

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Telenor One För medelstora och stora företag Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Funderar ni på att byta telefonilösning? Läs då vidare. Om inte, läs vidare och börja fundera.

Läs mer

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster REMISS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2003 02-13500 Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Läs mer

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista...

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista... INNEHÅLL Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2 Startsida... 2 Hänvisning... 2 Svarsgrupper... 4 Vidarekoppla pågående samtal... 7 Kontaktlista... 9 Kollegor... 9 Favoriter... 10 Svarsgrupper... 11 Externa

Läs mer

Tele2 Mobil användarmanual

Tele2 Mobil användarmanual Tele2 Mobil användarmanual 1/12 Innehåll 1 Kom igång med Tele2 Mobil... 3 Om du fått ett nytt mobilnummer... 3 Om du flyttat ditt mobilnummer till Tele2... 3 Flytta telefonboken mellan telefoner... 3 PIN-

Läs mer

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23.

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. Tele2 Växel Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. mobil. Så här enkelt är det! XXXXXX Tele2 Växel Mobil: Allt i en app! Kom igång. Ladda

Läs mer

Remiss angående PTS förslag på framtida förändring av telefoninummerplanen

Remiss angående PTS förslag på framtida förändring av telefoninummerplanen Post- och telestyrelsen Bo Martinsson Public Sidnr 1 (9) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens bo.martinsson@pts.se 2010-09-29 10-8918

Läs mer

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni startar den 1 oktober 2013 Östersunds kommun har nu tecknat ett nytt avtal som gäller telefoni. Både fast och mobil telefoni kommer att påverkas

Läs mer

SIZE Företag Prislista

SIZE Företag Prislista SIZE Företag Prislista Innehåll SIZE Mobil SIZE Mobil Combo SIZE Mobil Tilläggstjänster SIZE Mobilt Bredband SIZE MEX SIZE SIPtrunk SIZE Direktanslutning 3 4 5 6 7 8 9 Priserna gäller från och med 20120113

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Extrautrusta din företagsväxel. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27

Extrautrusta din företagsväxel. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Extrautrusta din företagsväxel Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Telia extrautrustar din Meridian/CS1000-växel 3 2009-05-26 Växeln på bilden är extrautrustad med

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar

Riktlinjer och anvisningar 1(5) 2014-03-10 Referens Monika Larsson Mottagare Riktlinjer och anvisningar Samtalsflödet När du får ett samtal via kontaktcenter får du besked om att det kommer ett samtal och vilket ärende det gäller.

Läs mer

Rapportnummer PTS-ER-2016:15. Datum Mobilnummerstrategi

Rapportnummer PTS-ER-2016:15. Datum Mobilnummerstrategi Rapportnummer PTS-ER-2016:15 Datum 2016-04-07 Mobilnummerstrategi Rapportnummer PTS-ER-2016:15 Diarienummer 15-11341 ISSN 1650-9862 Författare Susanne Chennell samt medarbetare på PTS enhet för nummer

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

Thomas Floreteng Konsult Elektronisk kommunikation Mjölnare Grips väg 17 136 47 HANINGE thomas@floreteng.se

Thomas Floreteng Konsult Elektronisk kommunikation Mjölnare Grips väg 17 136 47 HANINGE thomas@floreteng.se Sida 1 av 5 Thomas Floreteng Konsult Elektronisk kommunikation Mjölnare Grips väg 17 136 47 HANINGE thomas@floreteng.se Yttrande PTS Att. Bo Martinsson Box 5398 102 49 STOCKHOLM 2010-11-07 Remissyttrande

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Dubbelt så mycket till halva priset Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Vilka är vi? Internationell consulting gentemot operatörer, ISPer, service providers och företag. Från powerpoint

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Strategi för telefoninummerplanen

Strategi för telefoninummerplanen Strategi för telefoninummerplanen MX-ONE Seminarium den 12 maj 2014 Bo Martinsson Post- och telestyrelsen Innehållet i presentationen Telefoninummerplanens plats i adresseringsdjungeln. Den långa färden

Läs mer

Alltele poäng Alltele reduktion Telia poäng Telia reduktion

Alltele poäng Alltele reduktion Telia poäng Telia reduktion Utvärdering Redovisningskrav 1.8.1 Leveranstider anslutningar. Leverans för erbjudna funktioner och tjänster bör ske enligt följande: Högst 20 arbetsdagar för nybeställning av förbindelse, typ PRI Högst

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Svarsgrupper, 3Växel administratör.

Svarsgrupper, 3Växel administratör. Svarsgrupper. Markerar du Svarsgrupper under Växel Administratör visas de olika svarsgrupper som finns inom företaget. Du ser vilka telefonnummer som är kopplade till svarsgruppen, hur många medlemmar

Läs mer

Svarsgrupper, 3Växel administratör.

Svarsgrupper, 3Växel administratör. Svarsgrupper. Markerar du Svarsgrupper under Växel Administratör visas de olika svarsgrupper som finns inom företaget. Du ser vilka telefonnummer som är kopplade till svarsgruppen, hur många medlemmar

Läs mer

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR)

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR) Mobil telefoni Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Detta avtal medger möjlighet till finansiering vid köp av ny mobiltelefon mot

Läs mer

Datum: Torsdag den 14 oktober 2004 Plats: PTS, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagarlista: Se bilaga 1

Datum: Torsdag den 14 oktober 2004 Plats: PTS, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagarlista: Se bilaga 1 PROMEMORIA 1(5) Minnesanteckningar Nummerforum Datum: Torsdag den 14 oktober 2004 Plats: PTS, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagarlista: Se bilaga 1 1. Mötets öppnande Bo Martinsson hälsade deltagarna

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 Snabbguide för 2 trådstelefon Denna snabbguide gäller för telefoner ur LIP 8000 serien som är anslutna till systemet ipecs. Vi har här

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar på användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas alla nummer som ingår i företagets växel (användare,

Läs mer

cellip ANVÄNDARMANUAL IP-, FAX- & MOBILABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING

cellip ANVÄNDARMANUAL IP-, FAX- & MOBILABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips webbgränssnitt... 2 1. IP- abonnemang... 2 1.1 Vidarekopplingar... 2 1.1.1 Vidarekopplingsexempel... 4 1.2 Telefoniinställningar...

Läs mer

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX Allmän information T E L I A CENTREX Denna bruksanvisning beskriver handhavande av funktioner i Telia Centrex oavsett anslutningsform. För kunder som har Telia

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004. IT-enheten 2004-06-03

Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004. IT-enheten 2004-06-03 Telefonpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004 IT-enheten 2004-06-03 Telefonpolicy för Laholms kommun Laholms kommuns telefonimål för 2005-2007 Kommunens telefoni

Läs mer

Agenda Inledning 2. Summering av rapporten 3. Diskussion 4. Vidare arbete, upplägg 5. Nästa möte

Agenda Inledning 2. Summering av rapporten 3. Diskussion 4. Vidare arbete, upplägg 5. Nästa möte Agenda 20061116 1. Inledning 2. Summering av rapporten 3. Diskussion 4. Vidare arbete, upplägg 5. Nästa möte Framtidens 90-serie några frågeställningar Vilka tjänster ska 90-serien användas till? Ska nuvarande

Läs mer

Telefonpolicy, Härjedalens kommun

Telefonpolicy, Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Klu 79 2008-04-23 23 1 Telefonpolicy, Härjedalens kommun Mål Härjedalens kommun skall ha bra service med hög tillgänglighet till kommunens förvaltningar. Målet

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

Telefonipolicy. Innehållsförteckning

Telefonipolicy. Innehållsförteckning 2012-09-12 Reviderad: 2014-07-15 Telefonipolicy Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning... 2 2 Vägen in till AcadeMedia... 2 2.1 Publicerade telefonnummer... 2 2.2 Svarsservice... 2 3 Kommunikation

Läs mer

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning Åskskydd har redan vid tillverkningen fått ett gott skydd mot överspänningar från t.ex. åska. I vissa delar av landet, främst på landsbygden, är emellertid telefonledningarna speciellt utsatta för åska.

Läs mer

Inställningar. Min information. Ändra lösenord. Inställningar i 3Växel webb.

Inställningar. Min information. Ändra lösenord. Inställningar i 3Växel webb. Inställningar. I 3Växel webb hittar du de vanligaste inställningarna direkt i webbfönstret (på fliken Status om du är inloggad som telefonist). Dessa inställningar beskrivs i egna guider. Övriga inställningar

Läs mer

Nummerserie Lediga Vilande Återlämnade 070 (1994/2007) 10 000 200 108 200

Nummerserie Lediga Vilande Återlämnade 070 (1994/2007) 10 000 200 108 200 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-12-15 Dnr: 15-11341 1(11) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Mobilnummerstrategi 1.1 Bakgrund PTS fastställde den 25 november

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint i mobilen. Hur du använder de viktigaste funktionerna. TSP-3721_2-1403

Kom igång med Telia Touchpoint i mobilen. Hur du använder de viktigaste funktionerna. TSP-3721_2-1403 Kom igång med Telia Touchpoint i mobilen Hur du använder de viktigaste funktionerna. TSP-3721_2-1403 Använda Touchpoint i mobilen: Med Telia Office Extension Så här använder du som har Telia Office Extension

Läs mer

Prislista 3Kontant inom Sverige Gäller från 20 maj 2013 Värdebevis 3Kontant Fastpris 300 kr Användning inom Sverige

Prislista 3Kontant inom Sverige Gäller från 20 maj 2013 Värdebevis 3Kontant Fastpris 300 kr Användning inom Sverige 3Kontant Fastpris 300 kr Röstsamtal inom 3 0 kr/min 1 Röstsamtal till fasta nummer 0 kr/min 1 Röstsamtal till övriga nät och samtal till 3Svar 0 kr/min 1 Videosamtal inom 3 0 kr/min 1 Videosamtal till

Läs mer

Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni 2010-08-19

Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni 2010-08-19 Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni 2010-08-19 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...1 1 TERMER...1 2 STRUKTUR PÅ DET INTERNATIONELLA E.164 NUMRET...6 3 STANDARDER...7

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs)

Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs) Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs) Dokumenttyp Regler Dokumentägare Administration Dokumentnamn Regler för telefoni Dokumentansvarig

Läs mer

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Fasta teletjänster... 1 3 Mobil Telefoni... 2 3.1 Mobil anknytning... 3 3.2 Mobila Tilläggstjänster... 5 3.3 Mobila

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Föreskrift om spärrtjänster för abonnemang

Föreskrift om spärrtjänster för abonnemang 1 (11) Föreskrift om spärrtjänster för abonnemang Utfärdad i Helsingfors den x månad 20xx Kommunikationsverket har med stöd av 135 i informationssamhällsbalken av den 7 november 2014 (917/2016) meddelat

Läs mer

Extrautrusta din företagsväxel. Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11

Extrautrusta din företagsväxel. Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11 Extrautrusta din företagsväxel Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11 Telia extrautrustar din Meridian/CS1000-växel 3 2008-11-11 Integrerad kommunikationslösning för framtiden Mobilintegration:

Läs mer

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör.

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör. 1. Hur tar du reda på om din mobil är opertörslåst eller ej? Din mobil får inte vara operatörslåst. För att kunna ringa med LandNCalls SIM kort måste du säkerställa att du inte har en operatörslåst telefon.

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CELLIPS HÄNVISNING

ANVÄNDARMANUAL CELLIPS HÄNVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips hänvisning... 2 1. Hänvisningsstatus... 2 2. Generella inställningar... 2 2.1 Ljudfil med ditt namn vid talad hänvisning... 2 2.2 Gått

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar för användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas en översiktsvy med alla användare och externa

Läs mer

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster 1 (5) Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 99 och 244 i informationssamhällsbalken

Läs mer

MANUAL. Weblink WebCall

MANUAL. Weblink WebCall MANUAL Weblink WebCall WebCall är en datorbaserad applikation, där du kan se status på dina kollegor i växeln. Om de pratar i telefon eller är lediga. Du kan vidarekoppla din telefon, logga in och ut ur

Läs mer

Krav på personalliggare för särskild skattekontroll av caféer m m. Erbjudande om rabatt enligt samköpsavtalet mellan Li, DLF och KTF

Krav på personalliggare för särskild skattekontroll av caféer m m. Erbjudande om rabatt enligt samköpsavtalet mellan Li, DLF och KTF Arbetsgivarfrågor Nr 16 December 2006 Krav på personalliggare för särskild skattekontroll av caféer m m Erbjudande om rabatt enligt samköpsavtalet mellan Li, DLF och KTF Krav på personalliggare för särskild

Läs mer

Spring Mobil Växel. Användarhandbok

Spring Mobil Växel. Användarhandbok Spring Mobil Växel Användarhandbok Spring Mobil Växel Välkommen till Tele2 och Spring Mobil Växel! Detta är en handbok för dig som använder Spring Mobil Växel. Med Spring Mobil Växel erbjuder vi Sveriges

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 1 Inledning Dessa riktlinjer anger mål och riktlinjer för telefoni

Läs mer

Prislista 3Kontant inom Sverige

Prislista 3Kontant inom Sverige 3Kontant Vänner 100 kr 3Kontant Vänner 200 kr 3Kontant Vänner 300 kr Basprislista 6 Röstsamtal inom 3 0 kr/min 1 0 kr/min 2 0 kr/min 3 1,99 kr/min Röstsamtal till fasta nummer 0,69 kr/min 0kr/min 2 0 kr/min

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 16 juni 2010.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 16 juni 2010. 3Business Start 3Business Bas 3Business Plus Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Röstsamtal och videosamtal inom 3 gratis. Röstsamtal till fasta nätet är gratis. Månadsavgift utan mobil 49 kr/mån

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok 2 Handbok Förenklad administration Telia Jobbmobil Växel Du hittar alltid senaste versionen

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Användarguide Ventelo Mobil 3G

Användarguide Ventelo Mobil 3G Användarguide Ventelo Mobil 3G Kom igång med Ventelo Mobil I denna guide hittar du information om bl.a. hur du på ett enkelt sätt aktiverar ditt abonnemang. Har du frågor, är du alltid välkommen att ringa

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

28-506 Manual T2M3246l 08-08-26 15.35 Sida 48

28-506 Manual T2M3246l 08-08-26 15.35 Sida 48 28-506 Manual T2M3246l 08-08-26 15.35 Sida 48 T2M3246l Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA KUNDSERVICE Öppettider: Se tele2.se Spärra abonnemang: Dygnet runt Tel 0200-23 23 23 Fax 0200-23 00 70 Från Mobil:

Läs mer

Communicator Telefonist

Communicator Telefonist Communicator Telefonist ShoreTel Communicator kan anpassas efter användarens personliga önskemål för förenklad hantering av den dagliga kommunikationen. För att ladda ner en komplett manual i PDF, tryck

Läs mer

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal Allmän information Denna bruksanvisning beskriver handhavandet av funktioner för Mobil anslutning Uppringd. Telia Centrex De funktioner som beskrivs här fungerar inom en Telia Centrexgrupp och mellan Centrexgrupper

Läs mer