KALLELSE Datum Ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Datum 2009-02-19. Ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen"

Transkript

1 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 26 februari 2009 kl Plats Hörsalen, Kulturhuset Ängeln Ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen Sidan Nr Ärenden Föredragande/ handläggare 1 Justering av närvarolista 2 Val av justerare 3 Fastställande av dagordning 1 4 Tillgänglighetsåtgärder Lars Ramstedt 5 Info, yttrande över detaljplan för övningsfält Lars Ramstedt 3 6 Verksamhetsinformation 8 7 Anmälan om delegationsbeslut 9 8 Meddelanden 10 9 Bokslut 2008 Roger Lavrell 10 Info, Svar på revisionsrapport Granskning av den administrativa ledningsfunktionen i Katrineholms kommun 11 Nya frågor Roger Lavrell Bilagor Bokslut 2008 Bokslut, investeringar Bokslut, drift Elförbrukning, gatubelysning Elförbrukning, Backavallen Avtal, upphandling Pat Werner Ordförande Karin Wadman Sekreterare kall

2 Dnr STN/2008: Handläggare Lars Ramstedt Yttrande över motion om tillgänglighetsåtgärder i Katrineholms kommun Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår service- och tekniknämnden besluta att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande. Ärendebeskrivning Sammanfattning Service- och tekniknämnden har från Kommunledningsförvaltningen erhållit en remiss gällande rubricerat ärende. Service- och teknikförvaltningen har fått i uppdrag att besvara remissen. Inledning Miljöpartiet de gröna i Katrineholm har till kommunfullmäktige inlämnat en motion gällande tillgänglighetsåtgärder i Katrineholm. Motionären yrkar på att en s.k. Tillgänglighetsmiljon anslås varje år till dess att handlingsplanen Ett tillgängligt Katrineholm har fullföjlts. Analys/Diskussion Dåvarande Tekniska förvaltningen har, i samråd med bl.a. Handikapprådet, tidigare genomfört en inventering av gatumiljön längs utvalda gångstråk i Katrineholm enligt handboken Tillgänglig stad. Utifrån inventeringen har ett antal åtgärdsförslag tagits fram. Syftet med inventeringen och åtgärdsförslagen är att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade och äldre i Katrineholm. I juni 2007 antog Service- och tekniknämnden en tillgänglighetsplan ( Ett tillgängligt Katrineholm ) med förslag på åtgärder i enlighet med den nationella handlingsplanen. Medel för genomförande av tillgänglighetsplanen har sedan tagits upp i Service- och teknikförvaltningens budget och flerårsplaner. Det är också tänkt att åtgärdsförslagen ska tillämpas när andra ombyggnadsåtgärder utförs i gatumiljön i Katrineholm, t.ex. vid gatu- och parksaneringar, hållplatsombyggnader eller vid genomförande av olika trafiksäkerhetsåtgärder. Ekonomi I den av kommunfullmäktige antagna budgeten för Service- och tekniknämnden för 2009 finns kr upptaget för direkta åtgärder i tillgänglighetssyfte. Dessutom finns kr för hastighetssäkring av övergångsställen samt kr till ombyggnader av busshållplatser. Räknar man även med de medel som avsatts till asfaltering av grusbelagda GC-vägar samt åtgärder i parker och vid badplatser, är

3 summan för vad som kan betraktas som tillgänglighetsåtgärder troligen i närheten av 1 miljon kr. Till detta kommer de åtgärder som kommunens fastighetsbolag planerar att genomföra i sitt fastighetsbestånd. Miljö De föreslagna åtgärderna förväntas inte ge några märkbara effekter på miljön. Slutsats Med hänvisning till ovan anförda kan vi konstatera att de i motionen föreslagna åtgärderna gällande tillgänglighetsanpassningar, i stort sett redan uppfylls i kommunens budget för år 2009 i berörda förvaltningar/bolag. Vi föreslår därför att Service- och tekniknämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande. Ärendets handlingar Kommunfullmäktiges protokoll från den 15 september och miljöpartiets motion bifogades med au-kallelsen.

4 Verksamhetsinformation Verksamhetsservice, jan-09 Verksamhetsservice Bokat en utbildning Social kompetens för all personal inom verksamhetsservice Fastanställt 3 personal på städ Ny verksamhetsvaktmästare på 50 % Fixarmalte Besökt 46 st pensionär och hjälpt med lampbyten, gardinbyten, plocka bort julprydnader och åter till vind/källare, lagat bord satt upp hatthyllor mm. Bilsamordning Diverse punkteringar, byte lampor, hjälpstarter och laddning av dåliga batterier och tvätt av bilar 12 bilar har varit på reparation, 1 bil på service, 2 bilar till plåtlagning 23 nybilleveranser ( 16 biogas VW Touran och 7 diesel Skoda Fabia) Ny medarbetare på 50% Personliga ombud Fått fler klienter från Flens kommun vilket innebär mer och längre restid Varit på Vuxenutbildningen Vita villan och informerade om deras arbete Haft ledningsgrupp som återigen ska byta representanter Telefoni och växel Finns lite funderingar ang utredningen om förbund/samverkan mellan Katrineholm och Vingåkers kommun. Kostservice, jan-09 Den 1 januari övergick förskolans ekonomipersonal till Kost och logistikservice. Just nu pågår en kartläggning av alla förskoleköken och samtal förs med respektive personal. Enhetscheferna har träffat KFAB där det bl a diskuterades gränsdragningar för köken. Arbetat med bokslut 2008 och interbudget Möte mellan Kost-och logistik och Fritid angående utveckling och kvalitet av läger Träff med miljöförvaltningen för genomgång av vårt uppdatererade HACCP-plan, Hazard analysis and critical control point (egen kontroll) Start för intervjuer av kökschefer inför deras nya ansvarsområden

5 Förstudie Time-pool med VoF för start under våren med vikariebokningssystem Kostchefen har fått möjlighet att sitta med i juryn för Arlas Guldkotävling. Första träffen med uttagning av finalister hölls i januari. En första träff med bildningsförvaltningen gällande källsortering på våra förskolor och skolo., En arbetsgrupp bildades med representanter från bildningsförvaltningen, service- och teknikförvaltningen samt KFAB. Mjölkkonsumtionen för höstterminen 2008 är sammanställd för utbetalning av skolmjölksstödet våren 2009 Logistikservice. Time Care startades den 5 januari 2009 och är i full gång. Utbildning i hantering av Neopost 62 (kuverteringsmaskin) Planering pågår för fullt inför flytten till Kerstinboda Kartläggning av p-platser med Gata/Park Träff med berörda kökschefer för planering av körturer (för landsortsköken där leveranserna kommer att börja) Kontakt med berörda leverantörer om tidsplaner Planerar tillsammans med Upphandling & Affärer för effektiv logistik för kommande upphandlingar Dietistrapport Matdistributionen i Björkvik Björkvik är det sista området som fortfarande inte har övergått till kyld mat i matdistributionen. Idag är det ca 10 personer som får varm mat från Yngaregården dagligen, därutöver några kvällsmål och desserter. Idag klarar man inte att varmhålla maten i den temperatur som krävs enligt Livsmedelslagen. En övergång till kyld mat skulle också innebära en bättre arbetssituation för personalen i hemtjänsten. Brukarna får större valmöjlighet och möjlighet att påverka när på dagen maten ska ätas. Anna Emanuelsson, områdeschef i Björkvik, och Karin Engvall har tittat på olika alternativ för införande av kyld mat för Björkviks matdistribution. Planering pågår men inget startdatum är klart ännu. Planering av 2009 års aktiviteter pågår. Upphandling & Affärer, mars-09 Kommunens tidigare livsmedelsleverantör Servera R&S AB har överklagat tilldelningsbeslutet med bl a Menigo AB och Gunnar Dafgård AB. Yttrande har lämnats till länsrätten. För tillfället är avdelningen hårt pressade av en anhopning av upphandlingar. I vanliga fall genomför avdelningen mellan ca upphandlingar/år, men för tillfället pågår eller finns önskemål om att påbörja ca 55 upphandlingar under januari månad.

6 För närvarande pågår 36 upphandlingar, varav 5 genom öppet förfarande, 30 genom förenklat förfarande samt 1 genom direktupphandling. Värdet för de pågående upphandlingarna uppgår till kr varav kr för de med öppet förfarande, kr för de med förenklat förfarande och kr för direktupphandlingen. Utbildningarna för beställare i kommunens e-handelssystem som påbörjades under våren 2008 beräknas fortsätta under mars- april Cirka 20 utbildningstillfällen är planerade. Antalet fakturor som är kopplade till leverantörer som har accepterat e-faktura uppgår till ca 28 procent, vilket motsvarar drygt fakturor. Gata/Park, feb 09 Drift- och underhåll Snörenhållning och halkbekämpning. Potthålslagningar i gator och vägar. Beskärning av buskar och träd i gaturummet och på KFAB:s områden. Tagit bort tre äldre lindar i Järnvägsparken för att ge utrymme för de yngre träden i parken. Skog o Natur Skogslagen är i Bie och gallrar. Snickarlaget vid Kurortsvallen i Bie. Därefter diverse mindre småarbeten. Förbereder för avverkning på det nya övningsfältet vid Karsudden. Planering Färdigställande av internbudget Förbereder ärende för kommande maskininvesteringar. Kontorsbaracken vid Kerstinboda förråd är på plats och installerad och klar för användning. Fritid, feb-09 Organisation Fritidskontoret är från årsskiftet organiserat i fem arbetsgrupper, sedan tidigare hade vi simhall, sporthall och Backavallen. Nu har vi skapat gemensamma gruppen och städgruppen. Gemensamma gruppen är till för alla de andra grupperna. Där ingår bokning, lägerservice och en tekniker. Bokningen som vi fick tillbaka från AVAhuset jobbar med lägerservice. Teknikern är vår maskinist som fått fler uppgifter. Han servar bland annat Backavallen med reparationer, tjänster som vi tidigare köpt av entreprenörer. Städpersonalen som tidigare var placerad på respektive grupp är nu en egen grupp så att de kan stötta varandra när arbetsbelastningen blir större på någon anläggning.

7 Backavallen Konstgräsets värmesystem klarade inte funktionskontrollen den 8 december, ny kontroll den 20 februari. Jag påminner igen att det går att följa bandykyla och fotbollsvärme på nätet. Skriv: skriv din e-postadress, var gäst och det behövs då inget lösenord. På den sidan kan man följa energiförbrukningen på både bandybana och konstgräsplan. KVBS bandylag är klara för kval till Elitserien. Om laget klarar kvalet kommer det att innebära ökade krav och förväntningar från KVBS. Värmbols FC har frågat om de kan spela sina matcher med representationslaget på Backavallen. Det är ännu inget bestämt men vi arbetar med frågan. Duveholmshallen Sporthallen Just nu är det mest ordinarie bokningar i sporthallarna men vi jobbar med planering inför årets många läger som kommer perioden april september. Simhallen Simhallspersonalen har fått nytt schema och nya arbetsrutiner för att skapa en bättre arbetsfördelning. Övriga anläggningar Djulö Camping Projektet med att bygga ut campingen är i full gång. Myndighet- och nyproduktion, feb-09 Avdelningen har för närvarande ett flertal pågående projekt varav nedanstående är några av de viktigaste. Vad beträffar pågående anläggningsarbeten inom avdelningens ansvarområde, uppgår dessa just nu till sammanlagt ca 60 miljoner kr. Myndighetsfrågor mm Översyn av lokala trafikföreskrifter Handikapptillstånd, parkeringsövervakning, fordonsflyttning Tillstånd rörande offentlig plats Beredning av nämndärenden Samrådsmöten med andra förvaltningar Trafikanordningsplaner Bokslutsarbete för 2008 Trafiksäkerhetsrevision Planering och projektering Projektering av Österleden inkl. vägport under stambanan Utredning gällande utbyggnad av industrispår (etapp II o. III) vid Sandbäcken Projektering gällande smärre VA-arbeten i kransorterna

8 Projektering av åtgärder för vägar i Forssjö vattentäktsområde Utredning gällande gångvägar/broar runt Duveholmssjön Utredning gällande blivande kombiterminal inklusive gata Anläggningsarbeten Ny vattentäkt Forssjö, diverse förberedelser Överföringsledning Strångsjö-Tisnarbaden Upprustning av utemiljön vid förskolor (KFAB) Södra Spåret (industrispår vid Sandbäckens industriområde etapp I, inklusive terminalyta) Överföringsledning Sågmon-Lövåsen Österleden, gata och tunnel under stambanan

9 Anmälan av delegationsbeslut för service- och teknik förvaltningen Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. Avtal Avtal är tecknade sedan föregående nämndsammanträde. Förteckningen redovisas i sammanträdeshandlingarna som separat bilaga. Parkeringstillstånd för rörelsehinder Gatuteknikern har utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehinder (PRH) beviljade 1-16, samt avslag 17 sedan föregående sammanträde. Dnr 2009:2 Trafikdispens Gatuingenjören har i beslut av den 28 januari , utfärdat 1 st trafikdispens (HJB 876) under tiden , till Prolog KB Tidningsdistribution, Kungsgatan 1, Katrineholm. Gatuingenjören har i beslut av den 28 januari , utfärdat 1 st trafikdispens (TNA 920) under tiden , till Prolog KB Tidningsdistribution, Kungsgatan 1, Katrineholm. Dnr 2009:3

10 Meddelanden Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ta anmälan av meddelanden till handlingarna. In- och utgående skrivelser Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden , förteckning över handlingarna finns på expeditionen AVA- Huset. VA-taxa för 2009 är nu fastställd av kommunfullmäktige och gäller från den 1 mars 2009.

11 Dnr STN/2009: Handläggare Roger Lavrell Bokslut 2008 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår service- och tekniknämnden besluta att godkänna upprättad årsredovisning för år 2008 för service- och tekniknämnden redovisad som separat handling STN X Fastställa verksamheternas resultat till kr varav VA-verksamheten kr. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna ombudgeteringar i investeringsbudgeten med kr inkl VA till år 2009, varav för VA-kollektivet kr. Godkänna avsättning av underskottet från VA-verksamheten med kr till resultatregleringsfonden. Resultatet för VA är balanserat i kommunens bokslut mot fonden i enlighet med Ekonomikontorets instruktion. Överlämna bokslutet till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Service- och teknikförvaltningen har upprättat årsredovisning för 2008 enligt gällande anvisningar från ekonomikontoret. Investeringsredovisning med förslag till ombudgeteringar redovisas som en separat handling. Utfallet för verksamheterna visar på ett underskott mot budget kr varav kr är underskott i VA-verksamheten. Arbetet med omorganisationen och bolagsbildningen inom de avgiftsfinansierade verksamheterna har ansträngt tillgängliga resurser såväl personal som ekonomi. När år 2008 summeras ekonomiskt kan det konstateras att ramarna ej har hållits. På grund av påfrestningar som ökade elpriser, sparbeting, väderförhållanden, ökade kontrollavgifter på livsmedelsområdet och minskade statsbidrag. Förvaltningen agerade under våren för att möta dessa påfrestningar och åtgärderna har gett visst resultat. Åtgärder som kommer att ge ytterligare effekt under år Resultatet för VA-verksamheten utjämnas och redovisas som ett noll resultat. Ärendets handlingar Sammanställningen redovisas som service- och tekniknämndens handling STN X Bilagor för investeringar och drift bifogas som separata bilagor.

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20 Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Storvretens sporthall, konferensrummet Odlingsvägen 36 i Tumba

Storvretens sporthall, konferensrummet Odlingsvägen 36 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-02 Tid Måndag 12 mars 2012 kl 19:00 Plats Storvretens sporthall, konferensrummet Odlingsvägen 36 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet 2010-04-07 kl. 09.30 12.00. Jan Preuss. Gunnel Nilsson, Anita Fransson. Ragnhild Bohlet, Rigmor Berggren

Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet 2010-04-07 kl. 09.30 12.00. Jan Preuss. Gunnel Nilsson, Anita Fransson. Ragnhild Bohlet, Rigmor Berggren Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet 2010-04-07 kl. 09.30 12.00 Beslutande: För PRO Jan Preuss. Gunnel Nilsson, Anita Fransson För SPF Ragnhild Bohlet, Rigmor Berggren För SPRF Gunvor

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer