Service- och tekniknämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81"

Transkript

1 Service- och tekniknämnden Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif Hanberg (s), Martin Burén (s), Berndt Jonasson (s), Villy Persson (m), Uolevi Styrfält (m), Agneta Emanuelsson (fp) och Carl Frick (mp) Tjänstgörande ersättare Anders Forss (s), Lisa Callhammar (fp) och Gunnar Gårdestig (kd) Ersättare Richard Eriksson (s), Livia Lisan (s), Irene Nilsson (fp), Åke Wahlström (c) och Glenn Rindhoff (v) Övriga deltagande Förvaltningschef Roger Lavrell, kostchef Camilla Wiström, chef för myndighet och nyproduktion - gatuingenjör Lars Ramstedt, chef för verksamhetsservice Els-Marie Adenfors och nämndsekreterare Karin Wadman Utses att justera Kerstin Engman och Carl Frick Justeringens plats och tid AVA-huset, Trädgårdsgatan 1, tisdag den 16 juni kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Karin Wadman Ordförande... Pat Werner Justerande Kerstin Engman Carl Frick Organ Service- och tekniknämnden Sammanträdes datum BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Service- och teknikförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 Underskrift... Ingegerd Hellström

2 Service- och tekniknämnden Fastställande av dagordning Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. Pat Werner upplyser om att han vill ha med ett beslut under ärende 11, Information, parkeringsövervakning Under ärende Nya frågor har Carl Frick några frågor. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Pat Werner (s) och Carl Frick (mp).

3 Service- och tekniknämnden Dnr STN/2009: Tillgänglighetsåtgärder Service- och tekniknämnden beslutar att 1. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra tillgänglighetsåtgärder i centrala Katrineholm enligt förvaltningens förslag 2. förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Banverket, i de delar som kommunen ansvarar för, genomföra åtgärder kring Resecentrum enligt Banverkets och förvaltningens gemensamma förslag samt 3. för täckande av anläggningskostnaden, som beräknas till sammanlagt kr, anvisa medel ur 2009 års investeringsbudget. Ärendebeskrivning Sammanfattning År 2003 antog kommunfullmäktige en handikappstrategi för Katrineholms kommun. Den säger att tillgänglighet, arbete, bemötande samt stöd och service är fyra områden som kommunen ska inrikta sitt arbete på. Sveriges kommuner och landsting tog år 2003 fram idéskriften Tillgänglig stad som stöd för kommunerna i arbetet med tillgänglighetsplaner för sina trafiknät. Mot bakgrund av detta har Tekniska förvaltningen genomfört en inventering av gatumiljön längs utvalda gångstråk i centrala Katrineholm enligt Tillgänglig stad. Utifrån inventeringen har ett antal åtgärdsförslag tagits fram vilka redovisats i en tillgänglighetsplan som antogs av Service- och tekniknämnden i juni Inledning År 2000 antog riksdagen regeringens proposition Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Handlingsplanen säger bland annat att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättningar och i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Det framhålls att det handikappolitiska arbetet ska inriktas mot att identifiera och undanröja hinder för sådan delaktighet. År 2003 antog kommunfullmäktige en handikappstrategi för Katrineholms kommun. Den säger att tillgänglighet, arbete, bemötande samt stöd och service är fyra områden som kommunen ska inrikta sitt arbete på. Akten

4 Service- och tekniknämnden Mot bakgrund av detta har Tekniska förvaltningen, i samråd med Handikapprådet, genomfört en inventering av gatumiljön längs utvalda gångstråk i centrala Katrineholm. Utifrån inventeringen har ett antal åtgärdsförslag tagits fram. Syftet med inventeringen och åtgärdsförslagen är att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade och äldre i Katrineholm. Samtidigt har Banverket genomfört motsvarande inventering kring Resecentrum samt föreslagit genomförande av ett antal åtgärder under Analys Följande målpunkter har prioriterats Apotek Bibliotek Resecentrum (bussterminal/järnvägsstation) Folktandvård Försäkringskassa Polis Post Sjukhus Skolor (Lindengymnastiet, Komvux, Åsa folkhögskola) Inventeringen inriktades på rörelsehindrade och personer med nedsatt perceptionsförmåga eftersom de dominerar gruppen funktionshindrade i samhället. Analysen av fältinventeringen utgår från och beskriver problemen för respektive grupp av funktionshindrade och framgår av rapporten i vilken också ett antal förslag till åtgärder tagits fram. Sammanlagt beräknas de föreslagna åtgärderna kosta ca 6 Mkr i 2006 år prisläge. Diskussion Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till åtgärder som redovisas i bilaga där varje åtgärd via sitt KartID kan identifieras i bifogade kartor. Om ytterligare uppgifter/detaljer önskas hänvisar vi till nämndens Tillgänglighetsplan, dokument (STN/2007: ). Förvaltningen håller f.n. på med upprättandet av bygghandlingar för objekten och under utredningens gång har samråd/dialog skett med Handikapprådet. I de fall åtgärderna är av större art kommer samråd att ske även med Räddningstjänsten, Ambulansen, Länstrafiken, bussentreprenörer och Sörmlast. Arbetet är planerat att påbörjas under juni med färdigställande under augusti månad 2009 och kommer att samordnas med de åtgärder som Banverket planerar att

5 Service- och tekniknämnden genomföra kring Resecentrum. Även dessa åtgärder, som till stora delar sammanfaller med förvaltningens egen inventering och främst handlar om att underlätta för rörelsehindrade och synsvaga, har remitterats till Handikapprådet för synpunkter och prioritering. Se bifogad sammanställning. Ekonomi Investeringen föreslås ske genom att kr tas i anspråk av anslaget i 2009 års budget för Tillgänglighetsåtgärder innehållande kr. En uppskattning av kommunens kostnader i Banverkets åtgärdsförslag kring Resecentrum är ca kr och ingår i de ovan angivna kostnaderna på kr. Kostnaden för åtgärder som kommunen helt ansvarar för är således kr och anges i bifogad kalkyl. Skulle kommunens kostnader för Banverkets och kommunens gemensamma åtgärder kring Resecentrum bli högre än kr, efter pågående upphandling, minskar antalet övriga föreslagna åtgärder i motsvarande grad. Miljö De föreslagna åtgärderna förväntas inte ge några märkbara effekter på miljön. Slutsats Med hänvisning till ovan anförda kan vi konstatera att föreslagna åtgärder är angelägna att genomföra i syfte att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade och äldre i Katrineholm. Samtidigt anser vi att åtgärderna kring Resecentrum bör samordnas med Banverkets planerade arbeten, varför vi föreslår att Service- och tekniknämnden godkänner förvaltningens förslag.

6 Service- och tekniknämnden Dnr STN/2009: Stensvägen i Forssjö Service- och tekniknämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att färdigställa Stensvägen i Forssjö enligt tidigare upprättat förslag, samt för att täcka anläggningskostnaden, som beräknas till kr, anvisa medel ur 2009 års investeringsbudget. Ärendebeskrivning Sammanfattning Villaområdet kring Stensvägen i Forssjö börjar nu bli klart med endast någon enstaka obebyggd tomt kvar. Önskemål om att färdigställa gatan, som påbörjades under början av 1990-talet, har framförts av de boende i området. Förvaltningen har sedan tidigare planerat för en åtgärd under år Inledning I början av 1990-talet påbörjades utbyggnaden av Stensvägen efter det att Råstockssvägen m.fl. gator i området byggts. En minskad efterfrågan på villatomter i bl.a. Forssjö gjorde att området inte har färdigexpolaterats förrän på senare år. Nu finns endast någon enstaka tomt kvar i området varför det är lämpligt att färdigställa gatan i dess tänkta uformning. Analys/Diskussion Den befintliga gatan saknar idag gångbana och toppbeläggning och har så gjort sedan den byggdes i början av 1990-talet. För att färdigställa gatan måste vissa kompletterande åtgärder genomföras. Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till åtgärder som redovisas i bilaga. Förslaget innebär att Stensvägen toppbelägges i sin helhet och att en gångbana byggs på gatans södra sida i enlighet med ursprungliga planer. Gatan har sedan tidigare försetts med belysning och dagvattenbrunnar. Arbetet kommer att utföras i egen regi och är planerat att genomföras under augusti månad Ekonomi Investeringen föreslås ske genom att kr tas i anspråk av anslaget i 2009 års budget innehållande kr gällande Stensvägen i Forssjö. Akten

7 Service- och tekniknämnden Miljö Den föreslagna åtgärden förväntas inte ge några nämnvärda effekter på miljön. Slutsats Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi att Service- och tekniknämnden godkänner förvaltningens förslag.

8 Service- och tekniknämnden Dnr STN/2009: Upprustning av lekplats i Äsköping. Service- och tekniknämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprusta lekplatsen enligt upprättat förslag, samt för att täcka anläggningskostnaden, som beräknas till kr, anvisa medel ur 2009 års investeringsbudget. Ärendebeskrivning Sammanfattning Vid nämndens sammanträde den 12 juni 2008 redovisades Utredning om skötsel av lekplatser. Nämnden godkände utredningen vilken bl.a. föreslog att kommunen skall vara öppen för brukarsamverkan om intresse finns hos någon förening. Under våren 2009 har kontakt tagits med Julita GOIF för att utröna föreningens vilja att medverka i projektet. Föreningen har varit positiv till att ta över delar av skötseln av lekområdet vid Ringvägen i Äsköping. När förslaget är klart kommer ett avtal att upprättas som reglerar åtagandet. Inledning Service- och teknikförvaltningen ansvarar i dag för alla lekplatser på parkmark, de flesta är mindre och ligger främst i bostadsområden. Lekplatser används mycket och slits hårt varför en kontinuerlig upprustning av lekområden måste ske. Analys Lekplatsen vid Ringvägen i Äsköping hör till de sämsta lekplatserna i Katrineholms kommun. Lekplatsen är gammal och har inte renoverats på över 30 år. Inget av de lekredskap som finns i dag klarar dagens EU-krav. Många lekredskap är redan borttagna från lekplatsen på grund av bristande säkerhet. Diskussion Förvaltningen håller f.n. på med upprättandet av bygghandlingar för objektet och under utredningens gång har samråd/dialog skett med Julita GOIF. Lekplatsen är avsedd för barn i åldern 1-5 år. Arbetet är planerat att påbörjas under augusti och slutföras under september månad Akten

9 Service- och tekniknämnden Ekonomi Investeringen föreslås ske genom att kr tas i anspråk av anslaget i 2009 års budget för upprustning lekplatser innehållande kr. Miljö De föreslagna åtgärderna förväntas inte ge några märkbara effekter på miljön. Slutsats Med hänvisning till ovan anförda kan vi konstatera att föreslagna åtgärder är angelägna att genomföra i syfte att vidmakthålla och förbättra säkerheten på våra lekplatser, varför vi föreslår att Service- och tekniknämnden godkänner förvaltningens förslag. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Uolevi Styrfält (m).

10 Service- och tekniknämnden Dnr STN/2009: Belysning i parker Service- och tekniknämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra belysningsprojekten enligt upprättat förslag, samt för att täcka anläggningskostnaden, som beräknas till kr, anvisa medel ur 2009 års investeringsbudget. Ärendebeskrivning Sammanfattning Rätt belyst miljö ger en trygghet även efter mörkrets inträdande. Man kan även belysa för att få en mer attraktiv stad, en stad som ger fler upplevelser. Mörker kan vara en av faktorerna till att personer känner sig otrygga och att vandalism m.m. ökar. Inledning Service- och teknikförvaltningen ansvarar för belysning av gator, parker och allmän platsmark. Det är brukligt att genomföra åtgärder för trädbelysning och övrig utsmyckning som tänds upp från november och inför jul i Katrineholms centrum. Fastighetsägare har varit med och finansierat hälften av kostnaderna och kommunen den andra halvan. Analys / Diskussion Katrineholms Handelscentrum, fastighetsägare i centrum och Service- och teknikförvaltningen har de senaste åren samarbetat med att ta fram förslag på olika åtgärder för att göra centrum men attraktivt. En av åtgärderna har varit trädbelysning och övrig utsmyckning som tänds upp från november och inför jul i centrum. Fastighetsägare har varit med och finansierat hälften av kostnaderna och kommunen den andra halvan. Till kommande vinter föreslås ytterligare åtgärder på Storgatan och Fredsgatan, där fastighetsägare och kommunen delar på kostnaderna. Ekonomi Investeringen föreslås ske genom att kr tas i anspråk av anslaget i 2009 års investeringsbudget.

11 Service- och tekniknämnden Miljö De föreslagna åtgärderna förväntas inte ge några märkbara effekter på miljön. Slutsats Med hänvisning till ovan anförda kan vi konstatera att föreslagna åtgärder är angelägen att genomföra i syfte att göra Katrineholm tryggare, säkrare och mer attraktivt, varför vi föreslår att Service- och tekniknämnden godkänner förvaltningens förslag. Akten

12 Service- och tekniknämnden Dnr STN/2009: Revidering av författningssamling 3.11, regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget om revidering av regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium, Katrineholms kommuns författningssamling 3.11, samt att förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande. Ärendebeskrivning Sammanfattning Vid utdelningen av Katrineholms kommuns idrottsstipendium 2008 visade det sig att reglerna för vem som ska kunna få motta stipendiet var otillräckliga. Den som fick motta idrottsstipendiet var inte längre aktiv inom sin sport, men det reglerades inte i författningssamlingen. Kommunfullmäktiges presidium gav fritidskonsulenten i uppdrag att revidera författningssamling 3.11 så att endast aktiva idrottare kan få stipendiet eller en som ofrivilligt fått sluta med sitt idrottsutövande. Ärendets handlingar En reviderad Katrineholms kommuns författningssamling 3.11 bifogas som bilaga. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Pat Werner (s). Akten, kommunstyrelsen

13 Service- och tekniknämnden Dnr STN/2009: Revidering av författningssamling 3.7, bestämmelser för kommunala bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget om revideringen av Katrineholms kommuns författningssamling 3.7, bestämmelser för kommunala bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet, samt att förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande. Ärendebeskrivning Sammanfattning Service- och tekniknämnden gav hösten 2007 fritidschefen i uppdrag att revidera reglementet för driftbidrag till föreningsdrivna fritidsanläggningar. att godkänna upprättat principförslag till driftbidrag togs i Service- och tekniknämnden den 20 november Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 mars beslutades att godkänna en revidering i bestämmelser för kommunalt bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. Revideringen gällde då att investeringar i fritidsanläggningar ska kunna få full kostnadsteckning vid ansökan om anläggningsstöd till investeringar i avsikt att minska energiförbrukningen. Service- och teknikförvaltningen fick i uppdrag att återkomma under våren 2009 med en revidering av det aktuella dokumentet i sin helhet där det nya driftbidragssystemet, anläggningsstödets förändringar och smärre justeringar av nämnd- och förvaltningsnamn genomförts. Ärendets handlingar En reviderad Katrineholms kommuns författningssamling 3.7 bifogas som bilaga. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Sten Holmgren (c), Martin Burén (s) och Carl Frick (mp). Akten, kommunstyrelsen

14 Service- och tekniknämnden Information, tertialrapport Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Förvaltningschef Roger Lavrell informerar om tertialrapporten per den 30 april, ekonomisk rapport med verksamhetsinformation. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Sten Holmgren (c), Leif Hanberg (s), Uolevi Styrfält (m) och Carl Frick (mp).

15 Service- och tekniknämnden Dnr STN/2008: Information, parkeringsövervakning Service- och tekniknämnden beslutar att ge förvaltningen mandat att verkställa upphandlingen av parkeringsövervakning i extern regi snarast möjligt samt redovisa uppdragets resultat till nämndens augustisammanträde. Ärendebeskrivning Gatuingenjör Lars Ramstedt informerar om hur långt arbetet kommit med upphandling av parkeringsövervakning. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Sten Holmgren (c), Kerstin Engman (s), Leif Hanberg (s), Martin Burén (s), Villy Persson (m), Uolevi Styrfält (m), Carl Frick (mp) och Glenn Rindhoff (v). Yrkanden och förslag Carl Frick yrkar bifall till förslaget. Akt e n

16 Service- och tekniknämnden Information om kostpolitiska programmet Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Kostchef Camilla Wiström informerar om det kostpolitiska programmet som antagits av kommunfullmäktige. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Glenn Rindhoff (v).

17 Service- och tekniknämnden Anmälan av delegationsbeslut för service- och teknik förvaltningen Service- och tekniknämnden beslutar att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. Avtal Avtal är tecknade sedan föregående nämndsammanträde. Förteckningen redovisas i sammanträdeshandlingarna som separat bilaga. Parkeringstillstånd för rörelsehinder Gatuteknikern har utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehinder (PRH) beviljande sedan föregående sammanträde. Dnr 2009:2 Trafikdispens Gatuingenjören har i beslut av den 26 maj , utfärdat parkeringsdispens parkering på plats reserverad för rörelsehindrade fr.o.m. 26 maj t.o.m. 31 juli Dnr 2009:3 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Gatuingenjören har i beslut av den 19 maj , utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift i samband med firande av nationaldagen. Gatuingenjören har i beslut av den 19 maj , utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift fr. o. m den 1 juni t.o.m. den 31 augusti 2009 på Videvägens södra sida där fordon inte får stanna eller parkeras.

18 Service- och tekniknämnden Gatuingenjören har i beslut av den 19 maj , utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift i samband med byggnadsarbeten i kvarteret Linnéan, fr.o.m. den 1 juni t.o.m. 31 augusti Gatuingenjören har i beslut av den 19 maj utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift i samband med införande av gågata på del av Postgatan fr.o.m. 1 juni t.o.m. 31 augusti Gatuingenjören har i beslut av den 19 maj utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift för att underlätta framkomligheten på Tegnérvägens norra sida fr.o.m. 1 juni t.o.m. 31 augusti Gatuingenjören har i beslut av den 27 maj utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift i samband med arbeten vid järnvägsöverfarten ( Knorran-vägen ) fr.o.m. kl den 13 juni t.o.m. kl den 14 juni :4 Upplåtelse av offentlig plats Gatuteknikern har under perioden sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats Dnr 2009:6 Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Carl Frick (mp).

19 Service- och tekniknämnden Meddelanden Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ta anmälan av meddelanden till handlingarna. In- och utgående skrivelser Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden , förteckning över handlingarna finns på expeditionen AVA- Huset.

20 Service- och tekniknämnden Nya frågor Carl Frick vill ha en fullständig budget för Carl undrar också om det går att få Bokslut 2008 digitalt? Kerstin Engman uppvaktas i efterskott med blommor på högtidsdagen. Kerstin tackar för uppvaktningen. Pat Werner avslutar sammanträdet med att tacka för den gångna våren och önska alla ledamöter och deras familjer en härlig sommar. Han framför också ett tack till förvaltningsledningen och önskar dem en trevlig sommar. Sten Holmgren önskar Pat Werner med familj en trevlig sommar.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11 Tid och plats A-salen i kommunhuset, Växjö, kl. 14:00 17:28 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Sofia Stynsberg (M), Ordförande Gunnar Storbjörk (S), 1:e vice ordförande Cheryl

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Kommundelssalen, kommundelskontoret Ljungbyholm Omfattning 81-102 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? ISBN 978 91 7086 228 1 RiR 2010:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer