Bl fe. SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Synpunkter på utställningshandling till ny översiktsplan för Sollentuna kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bl fe. SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Synpunkter på utställningshandling till ny översiktsplan för Sollentuna kommun"

Transkript

1

2 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 5 av 20 94/2011 Dnr 2009/178 VON.202 Synpunkter på utställningshandling till ny översiktsplan för Sollentuna kommun I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Sollentuna kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Vård och omsorgsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på utställningshandlingarna daterat till Synpunkterna ska vara tillhanda senast Översiktplanen ger ett bra underlag hur vård och omsorgsboenden och bostäder med särskild service inklusive trygghetsboende, bör planeras i Sollentuna kommun i framtiden. Nämnden anser vidare att översiktsplanen på ett bra sätt beskriver hur man ska planera för översvämningar inom vissa områden i kommunen i framtiden. I yttrandet tar nämnden upp att det saknas planering för andra riskområden såsom avbrott i vattenförsörjningen och långvariga elavbrott som skulle kunna leda till en stor kris för vård och omsorgsnämndens verksamhet. Översiktsplanen beskriver att Sollentuna ska vara tillgängligt för alla och att dessa frågor anser vård och omsorgsnämnden har en central roll vid planeringen av det framtida Sollentuna. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta följande: Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrande som nämndens synpunkter över förslag på översiktsplan med följande ändringar: Första meningen i andra stycket "Översiktplanen ger ett bra underlag hur vård och omsorgsboenden och bostäder med särskild service inklusive trygghetsboende, bör planeras i Sollentuna kommun i framtiden" ersätts med följande mening "Översiktplanen ger ett bra underlag för hur vård- och omsorgsboenden och bostäder med särskild service bör planeras i Sollentuna kommun i framtiden". 1 andra stycket efter första meningen infogas följande text "Förslaget till översiktsplan nämner ingenting om trygghetsbostäder. Trygghetsboende ingår i nämndens ansvar för bostadsplanering och bör därför innefattas i översiktsplanen". Bl fe. Sign. datum Sign.

3 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 6 av 20 94/2011 Dnr 2009/178 VON.202 Första meningen i tredje stycket "Nämnden anser att vidare att översiktsplanen på ett bra sätt beskriver hur man ska planera för översvämningar inom vissa områden i kommunen i framtiden" ersätts med följande mening " Nämnden anser att vidare att översiktsplanen på ett bra sätt beskriver hur man ska planera utifrån risker för eventuella översvämningar inom vissa områden i kommunen i framtiden". Beslutsexpediering: Akt Sign.

4 i i i

5 S71 SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 7 av 20 95/2011 Dnr 2011/6 VON.023 Ånmälan av delegationsbeslut enligt punkterna Ä 1, 2 och 4 i delegationsordningen I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Samtliga delegationsbeslut som fattats med stöd av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämnden. Nämnden ska ta ställning till om redovisningen/anmälan av de fattade delegationsbesluten kan godkännas. Förteckningar har upprättats över delegationsbeslut som fattats enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om bostadsanpassningsbidrag. Arbetsutskottets förslag 1 enlighet med tjänsteutlåtande föreslår arbetsutskottet att vårdoch omsorgsnämnden beslutar följande: Vård- och omsorgsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut som fattats enligt SoL för augusti månad år 2011, enligt LSS för augusti månad 2011 och enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag för augusti månad 2011 Beslutsexpediering: Akt Sign.

6 ^ 4

7 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 8 av 20 96/2011 Dnr 2011/6 VON.023 Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna Å 3 och B-J i delegationsordningen I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Samtliga delegationsbeslut som fattats med stöd av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämnden. Nämnden ska ta ställning till om redovisningen/anmälan av de fattade delegationsbesluten kan godkännas. Förteckning har upprättats över de delegationsbeslut som fattats i enlighet med punkterna A 3 och B-J i delegationsordningen under den aktuella tidsperioden. Arbetsutskottets förslag I enlighet med tjänsteutlåtande föreslår arbetsutskottet att vårdoch omsorgsnämnden beslutar följande: Vård- och omsorgsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut som fattats i enlighet med punlcterna A 3 och B-J i delegationsordning under perioden Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare

8 00

9 Tjänsteutlåtande Pär Westring Kvalitetsutvecklare Sidan 1 av 2 Dnr 2011/114 VON.101 Vård- och omsorgsnämnden Justering av föreslagna mål i vård- och omsorgsnämndens budget för 2012 och verksamhetsplan för Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner och överlämnar till kommunstyrelsen förslag till justerade mål att ingå i budget för år 2012 och verksamhetsplan för åren enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande Sammanfattning Efter att vård- och omsorgsnämnden har lämnat sitt budgetförslag för 2012 inklusive plan för till kommunledningskontoret har en beredning skett av kommunledningskontoret och av kommunstyrelsens arbetsutskott. I denna beredning har översyn av bland annat målformuleringar, strategier för måluppfyllelse och plan för uppföljning av målen varit aktuella. I denna beredning har en viss dialog skett med såväl vård- och omsorgsnämndens ordförande som med vård- och omsorgskontoret. Kommunstyrelsens arbetsutskott har som ett resultat av denna beredning vid sitt sammanträde föreslagit vård- och omsorgsnämnden att i vissa delar något justera vissa målformuleringar, strategier för måluppfyllelse och/eller plan för uppföljning av målen, för att bland annat öka tydligheten. Målformuleringen "Kvaliteten i vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska vara god", föreslås ersättas med formuleringen: "Kvaliteten i vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska visa en ökande kvalitet enligt nämndens indikatorer". Uppföljningsmetoden för detta mål föreslås dessutom kompletteras med följande: "Delmål för 2013 antas i samband med mål- och budgetbeslut för 2013". Målformuleringen "Vård- och omsorgsnämndens handläggning ska vara effektiv och rättssaker" föreslås ersättas med formuleringen "Vård- och omsorgsnämndens handläggning ska öka i effektivitet och rättssäkerhet vad gäller nyprövningar och överklaganden". Målformuleringen "Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska öka integrationen mellan personer med funktionshinder och ordinarie arbetsmarknad" föreslås ersättas med formuleringen "Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska öka integrationen mellan personer med funktionsnedsättning och ordinarie arbetsmarknad". För målet avseende god tillgänglighet till information föreslås att strategiformuleringen "Aktivt arbete med att öka tillgänglighet avseende Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

10 Brev Dnr. 2011/114VON.101 Sidan 2 av 2 information. Påbörja en successiv översättning av nuvarande text på webben till lättläst svenska, samt införa rutin för att nyskapad text alltid också skapas i lättläst.'" ersätts med "Aktivt arbete med att öka tillgänglighet avseende utvald information på kommunens webbplats, som rör äldre och personer med funktionsnedsättning. Den ökade tillgängligheten ska skapas genom att bearbeta utvald information till lättläst svenska. Under 2012 bearbetas texterna med hjälp av extern konsult. För löpande uppdateringar därefter, kompetensutvecklas vård- och omsorgskontorets kommunikatör, vilket medför att bearbetning till lättläst svenska i framtiden kan genomföras med förvaltningsinterna resurser". För samma mål föreslås att indikatorn och uppföljningsmetoden "2012 ska text från vård- och omsorgsnämnden på webben tillhandahållas på lättläst svenska. Uppföljningsmetod är att kontrollera information på webben från vård- och omsorgsnämnden." ersätts med " Uppföljningsmetod är att kontrollera att utvald information är bearbetad till lättläst svenska.". Vård- och omsorgskontoret anser att de förslag till justeringar som nu föreligger är rimliga och välmotiverade, varför kontoret föreslår vård- och omsorgsnämnden att besluta om justerade mål i enlighet med det som redogjorts för i detta tjänsteutlåtande och som finns sammanställt i bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande. Enligt kommunledningskontorets tidplan ska nämndernas behandlingar av förändringarna vara slutförda och återkopplade till senast till kommunledningskontoret, varför detta ärende behandlas vid vård- och omsorgsnämnden sammanträde , med omedelbar justering. Magnus Widén Förvaltningschef Monrar-Zakeri Avd\lnin schef Anette beder Vi Avdelningschef ^Pär Wesiring Kvalitetsutveckfare Bilagor 1. Sammanställning av justering av mål Expediering: Akt Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef för funktionshinder Anette Ceder Avdelningschef för äldreomsorg Mona Zakeri Tf Avdelningschef för stöd och utveckling Eva Arvidsson Controller Monica Wall Controller Sitara Khanam Kvalitetsutvecklare Pär Westring Kommunstyrelsen

11 Dnr2011/114VON.101 Justering av föreslagna mål 2012 Bilagal Sammanställning av justering av mål för 2012 Enligt målstyrrnngsmodellen ska förslag till förändringar i föreslagna mål till KF behandlas av respektive berörd nämnd. Efter beredriing av föreslagna mål finns ett antal förslag till förändringar. Dessa förslag till förändringar återfinns i denna sammanställning.'i sammanställningens del 1, "Förslag till justerade mål för 2012", återfinns förslag till ny formulering och/eller komplettering. Nya formuleringar och/eller kompletteringar är rödmarkerade i texten. De delar/mål som ej är rödmarkerade är orörda i förhållande till de ursprungliga formuleringarna. I sammanställningens andra del, "Tidigare förslag till mål 2012" återfinns de ursprungliga formuleringarna. Del 1 Förslag till justerade mål för 2012 Fokusområde Mål Strategi Mätmetod Integration och kommunik ation Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska öka integrationen mellan personer med funktionsnedsättning och ordinarie arbetsmarknad. Arbete med etablerade men ändå för Sollentuna nya metoder och angreppssätt, som inkluderar målgruppen på ett mer omfattande sätt än ordinarie insatser. Att medvetet arbeta med en positiv maktförskjutning av ansvar, huvudmannaskap och genomförande från kommunen till de som berörs av insatserna och externa intressenter. Målet har följande indikatorer och uppföljningsmetoder: 2012 ska socialt företagande som inkluderar målgruppen vara initierad. Med initierad menas att förstudie eller analys ska vara genomförd, juridisk form vara vald, den juridiska personen bildad och delägarskap/medlemskap ska kunna erbjudas till intressenter. Integration och kommunik ation Vård- och omsorgsnämnden ska ge god tillgänglighet till information. Aktivt arbete med att öka tillgänglighet avseende utvald information på kommunens webbplats, som rör äldre och personer med funktionsnedsättning. Den ökade tillgängligheten ska skapas genom att bearbeta utvald information till lättläst svenska. Under 2012 bearbetas texterna med hjälp av extern konsult. För löpande uppdateringar därefter, kompetensutvecklas vård- och omsorgskontorets kommunikatör, vilket medför att bearbetning till lättläst svenska i framtiden kan genomföras med förvaltningsinterna resurser. Målet har följande indikatorer och uppföljningsmetoder: Uppföljningsmetod är att kontrollera att utvald information är bearbetad till lättläst svenska.. _ Sidan 1 av 5

12 Dnr 2011/114 VON.101 Justering av föreslagna mål 2012 Bilagal Integration och kommunik ation Vård- och omsorgsnämnden ska ha god tillgänglighet till lokaler och bostäder. Arbete med att ersätta lokaler som inte är ändamålsenliga, samt nybyggnation för att täcka behov, i enlighet med lokalförsörjningsplan. Aktivt arbete för att stimulera etablering av enskilda verksamheter i kommunen. Målet har följande indikatorer och uppföljningsmetoder: 1. Vård- och omsorgsnämnden ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler och fullvärdiga bostäder för sina boendeenheter. Mäta antal ickegodkända enheter/lokaler och jämföra med föregående år ska antalet icke godkända enheter/lokaler ha minskat ska målet vara uppnått för äldreomsorgen och antalet icke godkända lokaler ha minskat inom LSS ska målet vara uppnått för LSS. Omsorg Kvaliteten i vårdoch omsorgsnämndens verksamheter ska visa en ökande kvalitet enligt nämndens indikatorer. Arbete med och utveckling av kravställning, kontroll och uppföljning, utveckling och förbättring, i enlighet med antagen "Plan för kvalitet och utveckling" och andra styrande beslut. Arbete med goda exempel och kvalitetsutmärkelser. Uppföljning och styrning mot valda indikatorer. 2. Vård- och omsorgsnämndens platsantal i äldreboenden och LSS-bostäder ska i december 2012 överensstämma med aktuellt behov. Målet har följande indikatorer och uppföljningsmetoder: 1. Årlig genomförd brukarundersökning, Kvalitetsbarometern: 2012 ska 85 % av enheterna ha ett kvalitetsindex i Kvalitetsbarometern som är 1,0 eller högre ska av 100 % av enheterna ha ett kvalitetsindex i Kvalitetsbarometern som är 1,0 eller högre, samt 25 % av enheterna ha ett kvalitetsindex som är 1,5 eller högre. 2. Avtalskontroller enligt plan för detta: 2012 ska 85 % av avtalskraven "Helt" eller "Delvis" vara uppfyllda vid samtliga avtalskontroller enligt uppföljningsplan för detta ska 100 % av avtalskraven "Helt" eller "Delvis" vara uppfyllda vid samtliga avtalskontroller enligt uppföljningsplan för detta, och 100 % av avtalskraven ska vara "Helt" uppfyllda vid minst var fjärde avtalskontroll. 3. Insamling av data om antalet deltagare som förs i aktuella verksamheter. Ökning ska ske i förhållande till föregående år ska antalet deltagare på seniorträffar, internetcafé, seniorgymnastik och träffpunkten öka med 10 %. 4. Kontrollera att samtliga enheter registrerar uppgifter ska samtliga särskilda boenden för äldre, för att skapa underlag för förebyggande och kvalitetshöjande arbete, registrera uppgifter i de kvalitetsregister som ingår i SeniorAlert. 5. Uttag av inmatade data från palliativa registret ska 90 % av alla brukare på särskilda boenden för äldre i Sollentuna kommun, vid väntat dödsfall ha någon närvarande i dödsögonblicket. Delmål för 2013 antas i samband med mål- och budgetbeslut för Sidan 2 av 5

13 Dnr2011/114VON.101 Justering av föreslagna mål 2012 Bilagal Omsorg Vård- och omsorgsnämndens handläggning ska öka i effektivitet och rättssäkerhet vad gäller nyprövningar och överklaganden. Systematiskt arbete med att öka rättssäkerhet och effektivitet i handläggning. Regelbunden omvärldsanalys för att säkra kunskap om aktuellt rättsläge, intern kompetensutveckling och strukturerade ärendedragningar. Strukturerat arbete för att uppdatera historiskt inaktuella beslut, samt skapande av arbetsrutiner och införande av stödsystem för att säkra aktualitet i beslut. Uppföljning och styrning mot valda indikatorer. Målet har följande indikatorer och uppföljningsmetoder: 1 Årlig insamling och analys av meddelade domar ska minst 95 % av domar som meddelas där beslut har överklagats vara till kommunens fördel. (90 % vid 15 stycken eller färre domar.) 2 Uppföljningsmetod är uttag och analys av data ur verksamhetssystemet ska 95 % av vård- och omsorgskontorets tidsbegränsade och varaktiga individbeslut vara nyprövade innan tidigare beslut löper ut. Sidan 3 av 5

14 Dnr2011/114VON.101 Justering av föreslagna mål 2012 Bilagal Del 2 Tidigare förslag till jmål för 2012 Fokusområde Mål Strategi Mätmetod Integration och kommunik ation Målet har följande indikatorer och uppföljningsmetoder: Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska öka integrationen mellan personer med funktionshinder och ordinarie arbetsmarknad. Arbete med etablerade men ändå för Sollentuna nya metoder och angreppssätt, som inkluderar målgruppen på ett mer omfattande sätt än ordinarie insatser. Att medvetet arbeta med en positiv maktförskjutning av ansvar, huvudmannaskap och genomförande från kommunen till de som berörs av insatserna och externa intressenter ska socialt företagande som inkluderar målgruppen vara initierad. Med initierad menas att förstudie eller analys ska vara genomförd, juridisk form vara vald, den juridiska personen bildad och delägarskap/medlemskap ska kunna erbjudas till intressenter. Integration och kommunik ation Vård- och omsorgsnämnden ska ge god tillgänglighet till information. Aktivt arbete med att öka tillgänglighet avseende information. Påbörja en successiv översättning av nuvarande text på webben till lättläst svenska, samt införa rutin för att nyskapad text alltid också skapas i lättläst. Målet har följande indikatorer och uppföljningsmetoder: 2012 ska text från vård- och omsorgsnämnden på webben tillhandahållas på lättläst svenska. Uppföljningsmetod är att kontrollera information på webben från vård- och omsorgsnämnden. Integration och kommunik ation Vård- och omsorgsnämnden ska ha god tillgänglighet till lokaler och bostäder. Arbete med att ersätta lokaler som inte är ändamålsenliga, samt nybyggnation för att täcka behov, i enlighet med lokalförsörjningsplan. Aktivt arbete för att stimulera etablering av enskilda verksamheter i kommunen. Målet har följande indikatorer och uppföljningsmetoder: 1. Vård- och omsorgsnämnden ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler och fullvärdiga bostäder för sina boendeenheter. Mäta antal ickegodkända enheter/lokaler och jämföra med föregående år ska antalet icke godkända enheter/lokaler ha minskat ska målet vara uppnått för äldreomsorgen och antalet icke godkända lokaler ha minskat inom LSS ska målet vara uppnått för LSS. 2. Vård- och omsorgsnämndens platsantal i äldreboenden och LSS-bostäder ska i december 2012 överensstämma med aktuellt behov. Sidan 4 av 5

15 Dnr 2011/114 VON.101 Justering av föreslagna mål 2012 Bilaga 1 Omsorg Kvaliteten i vårdoch omsorgsnämndens verksamheter ska vara god. Arbete med och utveckling av kravställning, kontroll och uppföljning, utveckling och förbättring, i enlighet med antagen "Plan för kvalitet och utveckling" och andra styrande beslut. Arbete med goda exempel och kvalitetsutmärkelser. Uppföljning och styrning mot valda indikatorer. Målet har följande indikatorer och uppföljningsmetoder: 1. Årlig genomförd brukarundersökning, Kvalitetsbarometern: 2012 ska 85 % av enheterna ha ett kvalitetsindex i Kvalitetsbarometern som är 1,0 eller högre ska av 100 % av enheterna ha ett kvalitetsindex i Kvalitetsbarometern som är 1,0 eller högre, samt 25 % av enheterna ha ett kvalitetsindex som är 1,5 eller högre. 2. Avtalskontroller enligt plan för detta: 2012 ska 85 % av avtalskraven "Helt" eller "Delvis" vara uppfyllda vid samtliga avtalskontroller enligt uppföljningsplan för detta ska 100 % av avtalskraven "Helt" eller "Delvis" vara uppfyllda vid samtliga avtalskontroller enligt uppföljningsplan för detta, och 100 % av avtalskraven ska vara "Helt" uppfyllda vid minst var fjärde avtalskontroll. 3. Insamling av data om antalet deltagare som förs i aktuella verksamheter. Ökning ska ske i förhållande till föregående år ska antalet deltagare på seniorträffar, internetcafé, seniorgymnastik och träffpunkten öka med 10 %. 4. Kontrollera att samtliga enheter registrerar uppgifter ska samtliga särskilda boenden för äldre, för att skapa underlag för förebyggande och kvalitetshöjande arbete, registrera uppgifter i de kvalitetsregister som ingår i SeniorAlert. Omsorg Vård- och omsorgsnämndens handläggning ska vara effektiv och rättssäker. Systematiskt arbete med att öka rättssäkerhet och effektivitet i handläggning. Regelbunden omvärldsanalys för att säkra kunskap om aktuellt rättsläge, intern kompetensutveckling och strukturerade ärendedragningar. Strukturerat arbete för att uppdatera historiskt inaktuella beslut, samt skapande av arbetsrutiner och införande av stödsystem för att säkra aktualitet i beslut. Uppföljning och styrning mot valda indikatorer. 5. Uttag av inmatade data från palliativa registret ska 90 % av alla brukare på särskilda boenden för äldre i Sollentuna kommun, vid väntat dödsfall ha någon närvarande i dödsögonblicket. Målet har följande indikatorer och uppföljningsmetoder: 1 Årlig insamling och analys av meddelade domar ska minst 95 % av domar som meddelas där beslut har överklagats vara till kommunens fördel. (90 % vid 15 stycken eller färre domar.) 2 Uppföljningsmetod är uttag och analys av data ur verksamhetssystemet ska 95 % av vård- och omsorgskontorets tidsbegränsade och varaktiga individbeslut vara nyprövade innan tidigare beslut löper ut. Sidan 5 av 5

16

17 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 9 av 20 97/2011 Dnr 2011/78 VON.711 Fullföljande av avtal för driften av Blåklockevägens servicebostad I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Blåklockevägens Servicebostad drivs idag av SOLOM. Avtalstiden löper från med möjlighet till års förlängning. Att avtalsuppföljning sker redan ett år innan en eventuell avtalsförlängning ska träda i kraft beror på att det skulle ta ca ett år att upphandla driften. En ny upphandling kan bli aktuell om det vid avtalsuppföljningen skulle framkomma stora brister i verksamheten. Vård- och omsorgskontoret har inför vård- och omsorgsnämndens beslut om fullföljande av avtal följt upp SOLOM:s drift av Blåklockevägen 12 genom en intervju med verksamhetschef, en enkät ställd till de boende, och granskning av den sociala dokumentationen. Vård- och omsorgskontoret bedömer att Blåklockevägens Servicebostad till övervägande del uppfyller de krav som ställts av vård- och omsorgsnämnden i gällande verksamhetsavtal med SOLOM. Vård- och omsorgskontoret föreslår vård- och omsorgsnämnden att förlänga avtalet med SOLOM för driften av Blåklockevägens Servicebostad med 3 år. Avtalsförlängningen skall skrivas i juni 2012 under förutsättning att SOLOM fortsätter att följa gällande avtal på ett tillfredställande sätt och hörsammar nämndens uppmaningar gällande förbättrings- och utvecklingsåtgärder. Arbetsutskottets förslag I enlighet med tjänsteutlåtande föreslår arbetsutskottet att vårdoch omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden ger avdelningschefen för funlctionshinder i uppdrag att i samråd med upphandlingschefen förlänga avtalet med SOLOM för driften av Blåklockevägens Servicebostad med 3 år. Avtalsförlängningen skall skrivas i juni 2012 under förutsättning att SOLOM fortsätter att följa gällande avtal på ett tillfredställande sätt, och hörsammar nämndens uppmaningar enligt punkt 2 nedan. 2. Vård- och omsorgsnämnden uppmanar SOLOM att snarast förbättra, utveckla och/eller åtgärda de utvecklingsområden som uppmärksammats i avtalsuppföljningen. Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf.

18 I

19 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 10 av 20 98/2011 Dnr 2011/79 VON.711 Fullföljande av avtal för driften av Idrottsvägens servicebostad I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Idrottsvägens Servicebostad drivs idag av InDies Omsorg AB. Avtalstiden löper från med möjlighet till års förlängning. Att avtalsuppföljning sker redan ett år innan en eventuell avlalsförlängning ska träda i kraft beror på att det skulle ta ca ett år att upphandla driften. En ny upphandling kan bli aktuell om det vid avtalsuppföljningen skulle framkomma stora brister i verksamheten. Vård- och omsorgskontoret har inför vård- och omsorgsnämndens beslut om fullföljande av avtal följt upp Indies Omsorgs AB drift av Idrottsvägen 56 genom en intervju med verksamhetschef, en enkät ställd till de boende, och granskning av den sociala dokumentationen. Vård- och omsorgskontoret bedömer att Idrottsvägens Servicebostad till övervägande del uppfyller de krav som ställts av vård- och omsorgsnämnden i gällande verksamhetsavtal med InDies Omsorg AB. Vård- och omsorgskontoret föreslår vård- och omsorgsnämnden att förlänga avtalet med Indies Omsorg AB för driften av Idrottsvägens Servicebostad med 3 år. Avtalsförlängningen skall skrivas i juni 2012 under förutsättning att InDies Omsorg AB fortsätter att följa gällande avtal på ett tillfredställande sätt och hörsammar nämndens uppmaningar gällande förbättrings- och utvecklingsåtgärder. Arbetsutskottets förslag I enlighet med tjänsteutlåtande föreslår arbetsutskottet att vårdoch omsorgsnämnden beslutar följande: 1. /. Vård- och omsorgsnämnden ger avdelningschefen för /^ph funktionshinder i uppdrag att i samråd med upphandlingschefen förlänga avtalet med InDies Omsorg AB för driften av Idrottsvägens Servicebostad med 3 år. Avtalsförlängningen skall skrivas i juni 2012 under förutsättning att InDies Omsorg AB fortsätter att följa gällande avtal på ett tillfredställande sätt, och hörsammar nämndens uppmaningar enligt punkt 2 nedan. Sign. Ordf. Jusferare Exp. datum Sign.

20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 11 av 20 Forts. 98/2011 Dnr 2011/79 VON.711 Vård- och omsorgsnämnden uppmanar InDies Omsorg AB att fvftc snarast förbättra, utveckla och/eller åtgärda de utvecklingsområden som uppmärksammats i avtalsuppföljningen. Beslutsexpediering: Akt Sign.

21 I i i

22 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 12 av 20 99/2011 Dnr 2011/80 VON.711 Fullföljande av avtal för driften av Gammelvägens gruppbostad I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Gammelvägens Gruppbostad drivs idag av Carema Care AB. Avtalstiden löper från med möjlighet till års förlängning. Att avtalsuppföljning sker redan ett år innan en eventuell avtalsförlängning ska träda i kraft beror på att det skulle ta ca ett år att upphandla driften. En ny upphandling kan bli aktuell om det vid avtalsuppföljningen skulle framkomma stora brister i verksamheten. Vård- och omsorgskontoret har inför vård- och omsorgsnämndens beslut om fullföljande av avtal följt upp Carema Care ABs drift av Gammelvägen 1 genom en intervju med verksamhetschef, en enkät ställd till de boende, och granskning av den sociala dokumentationen. Vård- och omsorgskontoret bedömer att Gammelvägens Gruppbostad till övervägande del uppfyller de krav som ställts av vård- och omsorgsnämnden i gällande verksamhetsavtal med Carema Care AB. Vård- och omsorgskontoret föreslår vård- och omsorgsnämnden att förlänga avtalet med Carema Care AB för driften av Gammelvägens Gruppbostad med 3 år. Avtalsförlängningen skall skrivas i juni 2012 under förutsättning att Carema Care AB fortsätter att följa gällande avtal på ett tillfredställande sätt och hörsammar nämndens uppmaningar gällande förbättrings- och utvecklingsåtgärder. Arbetsutskottets förslag I enlighet med tjänsteutlåtande föreslår arbetsutskottet att vårdoch omsorgsnämnden beslutar följande: Vård- och omsorgsnämnden ger avdelningschefen för - ^ funktionshinder i uppdrag att i samråd med upphandlingschefen förlänga avtalet med Carema Care AB för driften av Gammelvägens Gruppbostad med 3 år. Avtalsförlängningen skall skrivas i juni 2012 under förutsättning att Carema Care AB fortsätter att följa gällande avtal på ett tillfredställande sätt, och hörsammar nämndens uppmaningar enligt punkt 2 nedan. Sign. Ordf. Justerare %. Exp. datum 14; Sign.

23 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 13 av 20 Forts. 99/2011 Dnr 2011/80 VON t é. Vård- och omsorgsnäninden uppmanar Carema Care AB att snarast ^p;^ förbättra, utveckla och/eller åtgärda de utvecklingsområden som uppmärksammats i avtalsuppföljningen. Beslutsexpediering: Akt Sign.

24

25 i i i t

26 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 15 av /2011 Dnr 2011/91 VON.121 Ansökan om prestationsersättning till kommuner för införande av lokala värdighetsgarantier 2011 I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden gav kontoret i uppdrag enligt beslut att starta en process med syfte att införa en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Den 1 januari 2011 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) om en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Den nya bestämmelsen innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att stimulera kommunerna att införa lokala värdighetsgarantier har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att besluta om en prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier. Vid första ansökningstillfället beviljades ett fast bidrag på kronor. Vid det andra ansökningstillfället kan kommunerna ansöka om ett fast bidrag som är fördelat efter befolkningen 75 år och äldre, en summa på ytterligare kronor för Sollentuna kommun. För att ta del av medlen ska kommunen skicka in en plan för hur arbetet ska ske med att ta fram de lokala värdighetsgarantierna och hur dessa ska införas, allt utifrån socialtjänstlagens (2001:453) bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen och Socialstyrelsens vägledning. Ansökan kommer att bedömas av Socialstyrelsen och den ska vara inlämnad senast den 15 oktober. Socialstyrelsen kommer att skicka ut ett ytterligare förtydligande till hitintills utskickade anvisningar. Mottagare av stimulansbidrag kan bli återbetalningsskyldig om mottagaren inte använder medlen i enlighet med den ansökan som lämnats eller om medlen använts i strid med Socialstyrelsens anvisningar. Vård- och omsorgsnämnden föreslås ge kontoret i uppdrag att ansöka om medel från Socialstyrelsen. Arbetsutskottets förslag I enlighet med tjänsteutlåtande föreslår arbetsutskottet att vårcloch omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden u})pdiar åt vård- och omsorgskontoret att ansöka hos Socialstyrelsen om medel för att utforma värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Sign.

27 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 16 av 20 Forts. 101/2011 Dnr 2011/91 VON Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt vård- och omsorgskontoret att upprätta en plan för hur detta arbete ska bedrivas i enlighet med Socialstyrelsens krav Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justera re Exp. datum Sign.

28 'i I j 1 i i j i

29 SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 17 av /2011 Dnr 2011/86 VON.710 Rutinbeskrivning för vård» och omsorgsnämndens kontaktpolitiker I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har haft kontaktpolitiker sedan början av 90- talet. Riktlinjer för kontaktpolitiker antogs av nämnden För att hålla dokumentet aktuellt och tydliggöra kontaktpolitikeruppdragets syfte och form har kontoret skrivit fram ett förslag på rutinbeskrivning. I enlighet med Regler för benämning av styrdokument i Sollentuna författningssamling har benämningen riktlinjer ersatts med benämningen rutinbeskrivning. De nuvarande riktlinjerna antogs under förra mandatperioden. Med många nya politiker i nämnden är det av vikt att tydliggöra nämndens intentioner med kontaktpolitikeruppdraget. Förslag till rutinbeskrivning för vård- och omsorgsnämndens kontaktpolitiker redovisas i bilaga 1. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår vård- och omsorgsnämnden att besluta följande: Vård- och omsorgsnämnden antar rutinbeskrivning för nämndens kontaktpolitiker i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande att gälla från och med 1 oktober 2011 med följande tillägg: I avsnittet Åtagande ändras lydelsen i första punkten till " representerar nämnden och inte sitt parti". Beslutsexpediering: Akt Sign.

30

31 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 18 av /2011 Dnr 2011/197 VON.110 Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra till vård- och omsorgsnämnden att klarlägga hur möjligheten för äldre par att fortsätta leva tillsammans även när en av dem behöver flytta till ett särskilt boende kan säkerställas. Oavsett hur medflyttningen utformas kommer utförarna att få medkostnader. Därför behöver vård- och omsorgsnämnden ersätta utförarna i de fall parboende sker på kommunens särskilda boenden. Kontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden antar föreslagna ersättningskonstruktioner för ersättning till utförare för medflyttad anhörig, samt att vård och omsorgsnämnden även antar föreslagna ersättningskonstruktioner för tomma platser för medflyttad. Kontoret föreslår även att vård- och omsorgsnämnden beslutar att ersättningskonstruktionerna för befintliga avtal börjar gälla från och med samt att ersättningskonstruktionerna för nya avtal förs in i nya avtal fr.o.m Slutligen föreslår kontoret att vård- och omsorgsnäninden beslutar att uppdra åt avdelningschefen för äldreomsorg att förhandla med utförarna och skriva tilläggsavtal till samtliga avtal inom särskilt boende för äldre. Arbetsutskottets förslag I enlighet med tjänsteutlåtande föreslår arbetsutskottet: att vårdoch omsorgsnäninden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnäninden antar, i enlighet med bilaga 1, föreslagna ersättningskonstruktioner för ersättning till utförare för medflyttat anhörig i samband med parboende inom särskilt boende för äldre. 2. Vård- och omsorgsnämnden antar, i enlighet med bilaga 2, föreslagna ersättningskonstruktioner för tomma platser för medflyttat anhörig i samband med parboende inom särskilt boende för äldre. 3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ersättningskonstruktionerna enligt bilagorna 1 och 2, figur 1 och 3, för befintliga avtal börjar gälla från och med samt att ersättningskonstruktionen för nya avtal enligt bilaga 1 och 2, figur 2 och 4, förs in i nya avtal fr.o.m Sign.

32 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 19 av 20 Forts. 103/2011 Dnr 2011/197 VON.110 ^. Vård- och omsorgsnäninden beslutar att uppdra åt avdelningschefen för MK äldreomsorg att förhandla med utförarna och skriva tilläggsavtal till samtliga avtal inom särskilt boende för äldre, utifrån innehållet i bilagorna 1 och 2, figur 1 och 3, i detta ärende. Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf..Iåd.i.. Exp. patum Sign. M

33 'I f i 'i i

34 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 20 av /2011 Dnr 2011/200 VON.111 Revidering av taxan för hemtjänstavgift avseende avrundningsregeln för utförd tid I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning I och med införandet av tidmätningssystemet Mobipen i hemtjänsten så kan brukarna numera debiteras för utförd tid i stället för beviljad tid. Vård- och omsorgsnämnden införde timtaxa för brukarna i hemtjänsten den 1 april Tidigare låg timtaxan i olika intervall. Vid övergången till timtaxa beslutade kommunfullmäktige om en ny taxa för service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen samt enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I samband med den nya taxan beslutades även att "Avrundning av den utförda tiden görs per påbörjad halvtimme i slutet av månaden". Det innebär att om en brukare har fått utfört totalt 12 timmar och 18 minuter hemtjänst en månad, avrundas hans faktura till 12,5 timmar. När kontoret nu ska införa ett nytt verksamhetssystem, Combine, som ska vara integrerat med tidmätningssystemet Mobipen, uppstår det tekniska svårighet gällande avrundningsregeln. Systemet klarar inte av att avrunda den utförda tiden i slutet av månaden. Kontoret ser ingen orsak till att hålla fast vid avrundningsregeln, utan föreslår vård- och omsorgsnämnden att hemställa hos kommunfullmäktige om att ta bort regeln. Konsekvensen skulle då bli att brukarna i framtiden endast betalar för faktisk utförd tid. Det minskade inkomstbortfallet för nämnden anser kontoret blir obetydlig. Arbetsutskottets förslag I enlighet med tjänsteutlåtande föreslår arbetsutskottet att vårdoch omsorgsnämnden beslutar följande: Vård- och omsorgsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att revidera Taxa för service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen samt enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i enlighet med bilaga 1 till kontorets tjänsteutlåtande Beslutsexpediering: Akt Sign.

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-03 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård-

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre 4^ SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Kalle Brandstedt Utredare 08-579 216 72 Tjänsteutlåtande 2011-08-25 Sidan 1 av 4 Dnr 2011/197 VON.110 Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk ersättning till utförare

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret 14 Sekretessärenden 15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-07-12 Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-4 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-27 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-13 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 4 Vård- och omsorgsnämnden kallas till

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-24 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0261 KS-3 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Införande av LOV-bostad med särskild service och korttidstillsyn

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden 18 Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21 2011-11-14 Sidan 1 av 1 2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden Upphandling av drift gällande Norrgårdens äldreboende i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Micael Svanström 2015-05-18 Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0202 VON-1 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Revidering av förfrågningsunderlag i samband med kommunens övertagande

Läs mer

Policy för extern kommunikation, service och tillgänglighet i Sollentuna kommun, remissyttrande

Policy för extern kommunikation, service och tillgänglighet i Sollentuna kommun, remissyttrande 5 Tjänsteutlåtande Anna Hann von Dorsche Kommunikatör 2011-11-18 Sidan 1 av 1 08-579 214 49 Dnr 2011/232 VON.015 Vård- och omsorgsnämnden Policy för extern kommunikation, service och tillgänglighet i Sollentuna

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret 12 ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-11-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/45 KS.279-3 Diariekod: 279 Kommunstyrelsen Trafik- och fastighetsnämndens redovisning

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 Dnr 2014/0131 VON-9 Diariekod: 712 Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av korrelation mellan upplevd

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-03-13 Liselott Ohlsson Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0304 VON-5 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Utveckling av Seniorlunch Sollentuna Förslag

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 261i-te^25 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 4 Vård-

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden, egen regi 2011-12-06 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunala pensionärsrådet

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunala pensionärsrådet SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 10 Plats och tid Närvarande ledamöter Röda rummet, Turebergshuset plan 10, kl. 13.30-15.50 Björn Karlsson, ordförande (M), Vivian Enochsson (PRO S-tuna)

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2013-10-01 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande:

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande: Tjänsteutlåtande 2012-09-19 Lynn Wärn Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0159 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar om skapande av en Barnmöjlighetsfond Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN JE~ SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 3 Diariekod: 707 Kommunstyrelsen Policy för arbete mot våld i nära relationer Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-16 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde Tid: 2015-06-16

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-04-09 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0006 KS-2 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete

Läs mer

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Utlåtande 2016:153 RI (Dnr 170-1307/2016) Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Äldrenämnden ska ansvara för genomförande

Läs mer

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e 1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-19 Sidan 19 av 31 2011 "11" 0 2 125/2011 Dnr 2011/394 KS.033-1 DIARIENR It-policy för Sollentuna kommun I ärendet föreligger tjänsteutlåtande

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 17 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Rotebrorummet 18:00-19:25 Björn Karlsson (M) Birgitta Sturesson

Läs mer

é 3b. i SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 1 av 19

é 3b. i SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 1 av 19 Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 19 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedd att justera Turebergsrummet, plan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-11-26 Handläggare Joanna Millares Rosell Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden 2016-12-13 Revidering

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

AU 6:15 Dnr. KS 2012/

AU 6:15 Dnr. KS 2012/ ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 AU 6:15 Dnr. KS 2012/0160-739 Utdrag: akten, KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen

Läs mer

Förslag till revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

Förslag till revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Bromma stadsdelsförvaltning Verksamhetsområde Äldreomsorg Tjänsteutlåtande SDN 2014-04-15 Sida 1 (5) 2014-03-24 Handläggare Anna-Lena Yngvesson Telefon: 08-508 06 314 Till Bromma stadsdelsnämnd Remissvar

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 16 Plats och tid Närvarande ledamöter Tureberg 18:00-20:40 Anna-Lena Johansson (FP) Birgitta Sturesson (M) Jan Kvistrum (M) Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M) Britt-Inger Kajnäs (FP) Eva Ireblad

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Eva Carlsson 2012-10-11 Sidan 1 av 3 Dnr KS 2011/151-17 Kommunstyrelsen Konkurrensutsättning av kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt sociala företag inom det arbetsmarknadspolitiska området

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

10 Lokal värdighetsgaranti för Äldreomsorgen i Höörs kommun

10 Lokal värdighetsgaranti för Äldreomsorgen i Höörs kommun Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-12-08 13 (18) Dnr KSF 2014/335 10 Lokal värdighetsgaranti för Äldreomsorgen i Höörs kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. Den av socialnämnden

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-17 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Tjänsteutlåtande 2012-06-13 Anders Nilfjord Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0160 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Förslag till beslut

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-21 Sidan 1 av 18

Sammanträdesdatum 2015-05-21 Sidan 1 av 18 Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Nytorpsrummet 18:05-21:10 Anna-Lena Johansson (FP) Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M) Britt-Inger Kajnäs (FP) Gunilla Hultman (S) Gunnar Ljungberg (S) Ingrid

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 0 Österåker Tjänsteutlåtande Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-08-25 Dnr KS 2016/0133 Svar på motion nr och Lars Frid (S) - 16/2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S) Bygg fler LSS

Läs mer

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Tjänsteutlåtande Anna Österman 2011-09-09 Dnr 2011/175 BUN.600 Barn- och ungdomsnämnden Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Förslag till beslut

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-07-07 AN-2016/322.731 1 (2) HANDLÄGGARE Sofia Nenzelius 08-535 378 41 sofia.nenzelius@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kvalitetsuppföljning av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Debatten kl. 18:00 Sluttid:20:00

Debatten kl. 18:00 Sluttid:20:00 Plats och tid Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Debatten kl. 18:00 Sluttid:20:00 Kjell Öhrström (M), ordförande Helena Butén (M) Christina Blom Andersson

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN OBSERVERA TID OCH PLATS!

SOCIALNÄMNDEN OBSERVERA TID OCH PLATS! K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2011-12-13 OBSERVERA TID OCH PLATS! Socialnämnden kommer även att få en rundtur på Väsbygården i anslutning till sammanträdet och julbordet (separat inbjudan till julbordet har

Läs mer

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Jonny

Läs mer

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-05-24 Socialnämnden Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialförvaltningens

Läs mer

Yttrande över revisionsrapporten Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Yttrande över revisionsrapporten Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-02-28 5 58 Dnr 2011.518 003 Yttrande över revisionsrapporten Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisorerna har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

inom äldreomsorgen i Västerås stad

inom äldreomsorgen i Västerås stad inom äldreomsorgen i Västerås stad Värdigt liv och välbefinnande I socialtjänstlagen finns en ny bestämmelse, den nationella värdegrunden. Den innebär att all personal i äldreomsorgen ska arbeta för att

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 11 januari 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 11 januari 2004 Socialnämnden 11 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 11 januari 2005 kl 18.30 Genomgång av handlingar kl 17.30. Kallade

Läs mer

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-25 GSN-2013/75.112 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss -

Läs mer

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 14(25) Socialnämndens arbetsutskott SNau 103 Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden föreslås tacka

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden, egen regi 2011-09-20 Upprop Godkännande av dagordning Datum och tid för justering Beslutsärenden SOLLENTUNA

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Omsorgsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anna-Lena Carlsson Sammanträdesdatum 26 maj 2016 Plats och tid KS-salen, Stadshuset, 09:00 14:00 Ledamöter Ordförande Anna-Lena

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Revidering av internkontrollplan för 2013

Revidering av internkontrollplan för 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2013-09-11 UAN-2013-0083 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2013

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2014 Dnr 2013/0439 003 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2014 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2014

Läs mer

Svar på Attendo LSS AB:s utmaning om drift av LSSbostäderna Risvägen 7, Rotsundagårdsvägen 8 och Drevkarlsstigen 2

Svar på Attendo LSS AB:s utmaning om drift av LSSbostäderna Risvägen 7, Rotsundagårdsvägen 8 och Drevkarlsstigen 2 00 Tjänsteutlåtande Christina B. Embretsen Utredare 08-579 214 24 2012-05-04 Sidan 1 av 4 Dnr 2011/303 VON.711 Vård- och omsorgsnämnden Svar på Attendo LSS AB:s utmaning om drift av LSSbostäderna Risvägen

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (29) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30 12.10 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Eva Lindström Telefon: 08-508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd SDN 2008-02-14 SID 1 (6) 2008-01-25 Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård-

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN

SOCIALNÄMNDEN K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2011-05-17 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Karin Peters och Monika Fernlund, avdelningschefer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30-11.00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer