Policy för extern kommunikation, service och tillgänglighet i Sollentuna kommun, remissyttrande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för extern kommunikation, service och tillgänglighet i Sollentuna kommun, remissyttrande"

Transkript

1 5

2 Tjänsteutlåtande Anna Hann von Dorsche Kommunikatör Sidan 1 av Dnr 2011/232 VON.015 Vård- och omsorgsnämnden Policy för extern kommunikation, service och tillgänglighet i Sollentuna kommun, remissyttrande Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen Policy för extern kommunikation, tillgänglighet och service för Sollentuna kommun. Sammanfattning Integrations- och kommunikationsberedningen har tagit fram förslag till en ny policy för extern kommunikation, tillgänglighet och service för Sollentuna kommun. Policyn ersätter nu gällande Informationspolicy och Service- och tillgänglighetspolicy. Samtliga nämnder, däribland vård- och omsorgsnämnden, har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Kommunikatör Bilaga 1: Yttrande över förslag på ny policy för extern kommunikation, tillgänglighet och service för Sollentuna kommun Bilaga 2: Policy för extern kommunikation, tillgänglighet och service för Sollentuna kommun Beslutsexpediering: Akt Förvaltningschef Magnus Widén Vik. avdelningschef för stöd och utveckling Eva Arvidsson Kommunikatör Anna Hahn von Dorsche Kommunledningskontoret Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

3

4 Bilaga 1 Anna Hahn von Dorsche Kommunikatör Sidan 1 av Dnr 2011/232 VON.015 Kommunledningskontoret Yttrande över förslag på ny policy för extern kommunikation, tillgänglighet och service för Sollentuna kommun Sollentuna kommun har tagit fram ett förslag på en policy för extern kommunikation, tillgänglighet och service. Samtliga nämnder, däribland vård- och omsorgsnämnden, har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan kommunfullmäktige väntas ta beslut. Vård- och omsorgsnämnden anser att Sollentuna kommuns policy för extern kommunikation, tillgänglighet och service är ett bra underlag för en god kommunikation med Sollentunas invånare samt med dem som på annat sätt kommer i kontakt med kommunen. Dock finns några förslag på förändringar som syftar till att tydliggöra informationen samt att ge ett bättre helhetsgrepp kring innehållet. Följande förslag på förändringar finns: 5.3 Uttalanden i media I andra meningen står det att det är chefen för berörd enhet som beslutar vilka tjänstemän som ska uttala sig i media. Här bör det tydliggöras att det är förvaltningschefen man syftar på, då det annars kan tolkas som att det är chefen på till exempel ett särskilt boende som ska ta beslut. 4 Viktiga utgångspunkter och 6 kommunens kommunikation Innehållet i punkt 4 bör flyttas över till rubriken "6 Kommunens kommunikation" då mycket av informationen under båda punkterna hänger samman. Se nedanstående text för exempel på detta. Även punkt 4.1 samt 4.6 kan med fördel placeras under rubriken "Kommunens kommunikation". - Både punkt 6.2 och punkt 4.2 handlar om tillgänglighet samt innefattar tekniska lösningar. Dessa kan med fördel slås ihop till en punkt. - Punkterna 6.1, 6.4 och 4.3 handlar om möjlighet för kommuninvånarna att kunna påverka inför beslut samt möjlighet till insyn och dialog. Det skulle bli tydligare, och därigenom lättare att tolka, om dessa punkter slogs ihop. Innehållet i punkt 4.3 bör dessutom förtydligas för att ge en mer konkret bild av hur detta ska hanteras i praktiken. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

5 Bilaga Dnr 2011/232 VON.015 Sidan 2 av 2 Utöver ovanstående förändringsförslag bör felskrivningen i punkt 6.3 justeras. Vård- och omsorgsnämnden

6 1 Policy för extern kommunikation, tillgänglighet och service för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-xx-xx, xx 1 Inledning Sollentuna kommuns kommunikation ska förmedla en trovärdig bild av Sollentuna som en kommun som är bra att bo, leva och arbeta i och en kommun som är en attraktiv arbetsgivare. Kommunikationen ska stärka Sollentuna kommuns identitet. Kommunikationen ska ge invånarna möjlighet att få insyn och information samt att påverka genom att framföra sina synpunkter inför beslut. 2 Syfte Denna policy fastställer hur arbetet med extern kommunikation, service och tillgänglighet ska bedrivas i organisationen samt principer för fördelning och ansvar. 3 Strategi Vi agerar inom följande tre arenor. 1. Kommunal verksamhet 2. Demokrati och inflytande 3. Marknadsföring/profilering 3.1 Kommunal verksamhet Information och dialog inom de områden som rör myndighetsutövning och service på det kommunala området. 3.2 Demokrati och inflytande Medborgardialog ger möjlighet till insyn och påverkan i den politiska beslutsprocessen. 3.3 Marknadsföring/profilering Lyfter fram kommunen och särskiljer den från övriga kommuner till en bredare krets än kommuninvånare. C:\Documents and SeUings\bireri\Local SettingsYTeniporary Internet Files\Content.Outlook\Q3EXJ5UC\Kommunikationspolicy 2011.docx v?

7 v SOLLENTUNA % FÖRFATTNINGSSAMLING 2 4 Viktiga utgångspunkter 4.1 övergripande Sollentuna kommun leds av förtroendevalda. Kommunens kommunikation och information ska återspegla detta. Alla förtroendevalda och tjänstemän i kommunen utför sitt uppdrag som företrädare för och på uppdrag av kommunens invånare. Samtliga har ett ansvar att arbeta med det kominunikativa perspektivet i den dagliga verksamheten och se till att informationen är korrekt. 4.2 Tekniska lösningar Tekniska lösningar ska underlätta kommunikation och information för personer med funktionsnedsättning. 4.3 Kommunikation före och efter beslut Kommunen kommunicerar både före och efter beslut i övergripande ärenden. Före beslut lyfter vi fram konsekvenserna och ger möjlighet för invånarna att lämna synpunkter. Ju större påverkan ett beslut får på våra invånare och ju större grupp som påverkas, desto högre krav ställs det på information och dialog. 4.6 Kommunens grafiska profil Kommunens grafiska profil tillämpas så att det tydligt framgår att Sollentuna kommun är avsändare och stärker Sollentuna som en sammanhållen kommun. 5 Organisation och ansvarsfördelning 5.1 Kommunstyrelsens ansvar Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunikationsfrågorna i Sollentuna kommun. Kommunstyrelsen ansvarar för att tillhandahålla ett kontaklcenter vars uppgift är att omhänderta den första kontakten med kommunens invånare, företag och omvärld. Kommunstyrelsen ansvarar för alt förvalta och utveckla de kommunövergripande kommunikationskanalerna. 5.2 Nämndernas ansvar Varje nämnd ansvarar för information och kommunikation för sin verksamhet. Det innebär bland annat att anpassa sin information utifrån sina specifika målgruppers behov samt att skapa förutsättningar för ett fungerande kontaktcenter och en uppdaterad wcbbplats. C:\Documents and Settings\bireri\Local SettingsYTemporary Internet Files\Content. Outlook\Q3EXJ5UC\Kommunikationspolicy 2011.docx

8 SOLLENTUNA \vjö FÖRFATTNINGSSAMLING Uttalanden I media I första hand är det förtroendevalda som för Sollentuna kommuns räkning uttalar sig i media. Chefen för berörd enhet beslutar vilka tjänstemän som ska uttala sig för kommunens räkning i specifika ärenden. 5.4 Övrigt Kommunikationsaspekten ska ingå i planering inför större beslut, projekt och aktiviteter. Allt vi gör kommunicerar hög kvalitet i kommunens verksamheter och ett professionellt bemötande utgör grunden för en bra kommunikation. 6 Kommunens kommunikation Information och kommunikation från Sollentuna kommun ska vara lyhörd, tillgänglig, öppen, tydlig, snabb och offensiv samt fördomsfri. 6.1 Lyhörd Kommunen ska skapa förutsättningar för invånarnas möjlighet till insyn och dialog. 6.2 Tillgänglig Kommunen ska vara korrekt i kontakten med omvärlden. Språket ska vara lätt att förstå och tekniska lösningar ska underlätta översättning och språkstöd. 6.3 Öppen Öppen. Kommunen ska bidra till kommuninvånarnas och medias intresse och engagemang för den kommunala verksamheten och öka förtroendet för kommunen. 6.4 Tydlig Kommunen är tydlig med vilket utrymme som finns att påverka. Om kommunikationen syftar till att informera eller om det finns möjlighet att påverka inför beslut. 6.5 Snabb och offensiv Kommunen ska agera snabbt och helst ligga steget före både när det gäller positiva händelser och för att undvika osaklig publicitet och osaklig ryktesspridning. 6.6 Fördomsfri Kommunen ska i text och bild alltid sträva efter att spegla kommunens mångfald. C:\Documents and Settings\bireri\Local SettingsYTemporary Internet Files\Content.Outlook\Q3EXJ5UC\Kommunikationspolioy 2011.docx V,

9 ästl SOLLENTUNA ^ FÖRFATTNINGSSAMLING A 7 Kommunens service och tillgänglighet Den som tar kontakt med kommunen har en självklar rätt att få upplysningar och vägledning och ska mötas av en serviceinriktad attityd. Alla som söker kontakt med kommunen ska bemötas på ett rätlssäkert och likvärdigt sätt. Frågor till kommunen ska besvaras i samma kanal som frågan ställts i om inget annat önskemål framkommit. Återkoppling ska ske inom max tre arbetsdagar. En bärande tanke i en demokrati är att den som vill, har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar om handlingen inte är sekretessbelagd. Tillgängliggörande av offentliga handlingar genom datateknik och snabb service är därför av yttersta vikt 8 Informations- och kommunikationskanaler 8.1 Kommunens webbplats Kommunens webbplats ska vara navet för all extern information. Utöver detta använder vi oss av kompletterande kanaler beroende på syfte, budskap och mottagare. 8.2 Kontaktcenter Kontaktcenter är den naturliga knutpunkten för frågor och synpunkter från allmänheten. 9 Ansvarsfördelning vid kris Vid en eventuell kris, när krisledningen är aktiverad, upphör denna kommunikationspolicy att gälla i frågor som är kopplade till krisen. Krisledningen beslutar, utifrån situationen om vem, vad, när och hur information ska lämnas till omvärld och media. 10 Övriga styrdokument Kommunstyrelsen fastställer regler inom området information och kommunikation i enlighet med denna policy. C:\Documents and Settings\bireri\local SettingsVTemporary Internet Files\Content.Outlook\Q3EXJ5UC\Kommunikationspolicy 2011.docx

10 6

11 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgskontoret Caroline Jevring Nämndsekreterare Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2011/233 VON.031 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämndens sammanträdestider 2012 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott för verksamhetsåret 2012, enligt bilaga 1 till vård- och omsorgskontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Vid nämndens sammanträde den 8 november 2011 beslutades att skjuta upp ärendet till nästkommande sammanträde den 13 december, för att kunna ta hänsyn till budgetprocessen. Förslag till sammanträdestider finns i bilaga 1. Magnus Widén Förvaltningschef Caroline Jevring Nämndsekreterare Bilagor: Förslag på sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden 2012 Beslutsexpediering: Akt Förvaltningschef Magnus Widén Vik. avdelningschef Eva Arvidsson Nämndsekreterare Caroline Jevring Kommunledningskontoret Tryckeriet Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

12

13 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 1 Vård- och omsorgskontoret Sidan 1 av 2 Dnr 2011/233 VON.031 Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden Samhällsuppdraget Arbetsutskott Nämnd Handlingar till KLK Tisdag kl Tisdag kl februari kl februari 21 februari kl mars 20 mars Konstituerande nämnd 3 april 17 april Budgetförslag 24 april 15 maj 22 maj 5 juni 14 augusti 28 augusti Årsredovisning Sommaruppehåll 11 september 25 september Resultatprognos (AU-protokoll) 9 oktober 23 oktober 6 november 20 november 4 december 18 december (nämndprotokoll) Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

14 Bilaga Dnr. 2011/233 VON.031 Sidan 2 av 2 Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden Produktionsuppdraget Arbetsutskott Nämnd Handlingar till KLK Tisdag kl Tisdag kl februari 21 februari kl Årsredovisning april 8 maj Budgetförslag Sommaruppehåll 11 september 18 september Resultatprognos (AU-protokoll) 27 november 4 december (nämndprotokoll)

15 7

16 Tjänsteutlåtande Sida 1 av 1 Dnr 2010/70 VON.710 Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsutmärkelser vid kvalitetsutmärkelsegalan 2012 Förslag till beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden premierar genomförda insatser genom utmärkelser för brukarnära kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete. 2. Vård- och omsorgsnämnden premierar det bästa sammanvägda kvalitetsindexet inom respektive verksamhetstyp i Kvalitetsbarometern. 3. Vård- och omsorgsnämnden utser...till att utgöra bedömningsgruppen. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden arbetar aktivt med att utveckla kvalitetsarbetet, bland annat genom utdelning av kvalitetsutmärkelser. Vård- och omsorgsnämnden har vid tre tillfällen (2009, 2010 och 2011) delat ut kvalitetsutmärkelser vid en årlig kvalitetsutmärkelsegala. Antal och typ av utmärkelser har skiftat något genom åren. Vid kvalitetsutmärkelsegalan 2011 delades det ut utmärkelser för genomförda insatser inom brukarnära kvalitet och systematiskt kvalitetsarbetet, samt för bästa sammanvägda kvalitetsindex inom respektive verksamhetstyp i brukarenkäten Kvalitetsbarometern. Detta upplägg för utmärkelserna rönte uppskattning då det dels fokuserade på faktiskt genomförda aktiviteter/åtgärder och möjliggjorde ett aktivt spridande av goda exempel (utmärkelser för brukarnära kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete), dels gav en tyngd åt brukarnas samlade omdöme (utmärkelser för bästa sammanvägda kvalitetsindex). Vård- och omsorgskontoret föreslår att utmärkelserna vid kvalitetsutmärkelsegalan 2012 är oförändrade mot föregående år. Förvaltningschef Pär Westring Kvalitetsutvecklare Expediering Akt Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef för äldreomsorg Mona Zakeri Avdelningschef för funktionshinder Anette Ceder Vik. avdelningschef för stöd och utveckling Eva Arvidsson Utredare Pär Westring Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

17

18 Tjänsteutiåtande Kalle Brandstedt Utredare Sidan 1 av 2 Dnr 2011/40 VON.710 Vård- och omsorgsnämnden Delegationsbeslut i samband med överprövning av upphandlingen av trygghetslarm och larmmottagning Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen delegation för samtliga nödvändiga beslut i samband med överprövningsprocessen av upphandlingen av trygghetslarm och larmmottagning Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden beslutade att anta Tunstall AB (org.nr ) som leverantör av trygghetslarm och larmmottagning från och med upphandlingen inkom det anbud från två företag och den andra anbudsgivaren är Caretech AB (org.nr ). I enlighet med lag (2007:1091) om offentlig upphandling har anbudsgivare som ej tilldelats avtal rätt att få upphandlingen överprövad i förvaltningsrätten. Caretech AB har begärt en överprövning av upphandlingen och därmed påbörjas en överprövningsprocess. Under överprövningsprocessen är det viktigt att vård- och omsorgskontoret kan ta snabba beslut och förvaltningschefen behöver därför delegation från vård- och omsorgsnämnden för att kunna ta de beslut som kan behövas under överprövningsprocessen. Beroende på förvaltningsrättens bedömning kan förvaltningschefen med kort varsel behöva fatta beslut om att genomföra en omprövning av ska-kraven vilket innebär att vård- och omsorgskontoret gör en ny bedömning om företagen uppfyller dessa krav. Om Tunstall AB bedöms uppfylla kraven kan förvaltningschefen även behöva besluta om att fortsatt tilldela företaget avtalet. Om förvaltningsrätten gör bedömningen att Tunstall AB inte uppfyller ställda ska-krav behöver förvaltningschefen ha delegation för att kunna ta beslut att utesluta Tunstall AB och att därigenom förkasta deras anbud, vilket skulle innebära att Caretech AB erhåller avtalet. Förvaltningschefen kan även behöva ta beslut om att avbryta den aktuella upphandlingen och därefter starta en ny upphandling med delvis justerade ska-krav. Sammanfattningsvis föreslår vård- och omsorgskontoret att vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen delegation för samtliga nödvändiga beslut i samband med överprövningsprocessen av upphandlingen av trygghetslarm och larmmottagning Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

19 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/40 VON.710 Sidan 2 av 2 f Förvaltningschef ML i^4^ Kalle Brandstedt Utredare Anette Ceder Avdelningschef för funktionshinder i Mona Zakeri Avdelningschef för äldreomsorg Ål Beslutsexpediering: Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef Anette Ceder Avdelningschef Mona Zakeri Projektledare Lennart Olausson Utredare Kalle Brandstedt Upphandlingsenheten Akt

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Policy för extern kommunikation, tillgänglighet och service för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2012-05-09, 39, Dnr KS 2010/477 KS 015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Syfte... 2 3 Strategi...

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-13 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 4 Vård- och omsorgsnämnden kallas till

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret 14 Sekretessärenden 15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-07-12 Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-4 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av

Läs mer

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden 18 Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21 2011-11-14 Sidan 1 av 1 2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden Upphandling av drift gällande Norrgårdens äldreboende i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-24 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0261 KS-3 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Införande av LOV-bostad med särskild service och korttidstillsyn

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN JE~ SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 3 Diariekod: 707 Kommunstyrelsen Policy för arbete mot våld i nära relationer Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre 4^ SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Kalle Brandstedt Utredare 08-579 216 72 Tjänsteutlåtande 2011-08-25 Sidan 1 av 4 Dnr 2011/197 VON.110 Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk ersättning till utförare

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande:

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande: Tjänsteutlåtande 2012-09-19 Lynn Wärn Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0159 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar om skapande av en Barnmöjlighetsfond Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-03 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård-

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Tjänsteutlåtande Anna Österman 2011-09-09 Dnr 2011/175 BUN.600 Barn- och ungdomsnämnden Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Förslag till beslut

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Informationspolicy. Allmänt

Informationspolicy. Allmänt Informationspolicy Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen. Kommunen ska vara en föregångare

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN ^ Kommunledningskontoret Mona Birgetz Tjänsteutlåtande 2013-10-07 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0596 KS-2 Diariekod: 140 Kommunstyrelsen Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-04-09 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0006 KS-2 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet och service

Riktlinjer för tillgänglighet och service Riktlinjer för tillgänglighet och service Antagna av kommunstyrelsen den xx månad xx, 2016KS/0674 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation Riktlinjer för kommunikation Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-22 70 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Sollentunamedaljen 2012

Sollentunamedaljen 2012 Tjänsteutlåtande 2012-09-04 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0189 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Sollentunamedaljen 2012 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret 12 ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-11-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/45 KS.279-3 Diariekod: 279 Kommunstyrelsen Trafik- och fastighetsnämndens redovisning

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Tjänsteutlåtande 2012-06-13 Anders Nilfjord Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0160 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Förslag till beslut

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Eva Carlsson 2012-10-11 Sidan 1 av 3 Dnr KS 2011/151-17 Kommunstyrelsen Konkurrensutsättning av kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt sociala företag inom det arbetsmarknadspolitiska området

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-03-13 Liselott Ohlsson Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0304 VON-5 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Utveckling av Seniorlunch Sollentuna Förslag

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Micael Svanström 2015-05-18 Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0202 VON-1 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Revidering av förfrågningsunderlag i samband med kommunens övertagande

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 261i-te^25 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 4 Vård-

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-25 GSN-2013/75.112 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss -

Läs mer

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2016-06-03 DNR: 2015-000422 Antagen av kommunfullmäktige den 31 maj 2016 69 Gäller från och med den 1 juni 2016 Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument Inledning... 2 Definition

Läs mer

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Definition... 2 Mål... 2 Intern kommunikation... 3 Extern kommunikation... 3 Förhållningssätt...

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation 1 (6) Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2014-12-03 201) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-12-03 Dokumentansvarig: Kommunikatör,

Läs mer

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster SOLLENTUNA KOMMUN Tjänste utlåta nde 2012-09-20 Maria Sterner Sidan 1 av 2 Dnr 2012/31 KS.039-2 Kommunstyrelsen Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist +46 8 579 216 03 Tjänste utlåtande 2014-03-11 Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0153 KS-1 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Nya regler avseende

Läs mer

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e 1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-19 Sidan 19 av 31 2011 "11" 0 2 125/2011 Dnr 2011/394 KS.033-1 DIARIENR It-policy för Sollentuna kommun I ärendet föreligger tjänsteutlåtande

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Bl fe. SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Synpunkter på utställningshandling till ny översiktsplan för Sollentuna kommun

Bl fe. SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Synpunkter på utställningshandling till ny översiktsplan för Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-09-13 Sidan 5 av 20 94/2011 Dnr 2009/178 VON.202 Synpunkter på utställningshandling till ny översiktsplan

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-27 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-2 Sidan 1 av 1 112/2012 Dnr 2012/57 SN.109 Konkurrensutsättning av öppenvårdsverksamhet I ärende föreligger socialkontorets tjänsteutlåtande

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. - avslår att-satsen gällande att införa rätt att lägga medborgarförslag

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. - avslår att-satsen gällande att införa rätt att lägga medborgarförslag Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 135 Svar på motion (S) Inför frågestund och medborgarförslag (KS 2012.315) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 8 December 2015, kl 13.00 Plats: Kungsgatan 9, förvaltningens sammanträdesrum, plan 3 - Duvemåla Information och

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden, egen regi 2011-12-06 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2013-10-01 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Servicepolicy PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER. helsingborg.se. Rådhuset Postadress Helsingborg Växel

Servicepolicy PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER. helsingborg.se. Rådhuset Postadress Helsingborg Växel SID 1(5) Servicepolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2013-06-26 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0324 KS-2 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015.

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre ALLA ÄR KOMMUNIKATÖRER Information

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun TRA2000, v 2.0, 2011-06-08 Vår ref: Anette Nordberg Informationssamordnare Datum: 2012-06-11 Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun 1. Inledning All kommunal verksamhet i Tranemo kommun

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar:

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar: Kommunal författningssamling G 19 Servicepolicy Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009 Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-16 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde Tid: 2015-06-16

Läs mer

falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige

falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 150507 Om kommunikationspolicyn Falu kommuns kommunikationspolicy anger ett gemensamt förhållningssätt i informations- och kommunikationsfrågor

Läs mer

Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen

Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen Eva Carlsson 2013-09-18 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/43 KS.711-2 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen Förslag till beslut Kornmunledningskontoret

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunala pensionärsrådet

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunala pensionärsrådet SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 10 Plats och tid Närvarande ledamöter Röda rummet, Turebergshuset plan 10, kl. 13.30-15.50 Björn Karlsson, ordförande (M), Vivian Enochsson (PRO S-tuna)

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 16 Plats och tid Närvarande ledamöter Tureberg 18:00-20:40 Anna-Lena Johansson (FP) Birgitta Sturesson (M) Jan Kvistrum (M) Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M) Britt-Inger Kajnäs (FP) Eva Ireblad

Läs mer

Informationspolicy Höganäs kommun

Informationspolicy Höganäs kommun Informationspolicy Höganäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-05-26 Inledning Ny teknik och nya informationskanaler gör att informationsflödet i samhället går snabbare och blir alltmer omfattande.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY 2 Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Nacka kommuns grundläggande värdering KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR NACKA KOMMUN Kommunikationspolicyn

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun 1 [7] Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun Dokumenttyp: riktlinje Beslutad av: kommunfullmäktige Beslutad: den 26 mars 2015 Dokumentet gäller för: alla nämnder och förvaltningar Dokumentet gäller

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Sidan 19 av 20 165/2011 Dnr KS 2011/243-2 Hemställan om bidrag ur kommunstyrelsens oförutsedda medel

Läs mer

Kommunikationspolicy för Västerås stad

Kommunikationspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 12 februari 2009 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Avdelningen för elevstöd Anette Hellström Tjänsteutlåtande 2011-02-28 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/85 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Anställning av psykologer Förslag

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-25 Sidan 10 av 23 112/2011 Dnr 2011/243 VON.022 Remiss om allmänna lokala ordningsföreskrifter

Läs mer

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 SN-2014/1118.119 1 (2) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Socialnämnden Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Läs mer