Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko"

Transkript

1 1 Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko Ramverk... 3 Ordlista... 8 Uppgifter och ansvar Reko 100 MÔlochgenerellaprinciper Reko 110 Redovisningskonsultensansvar Reko 120 Villkor f r redovisningsuppdrag Reko 121 Betalningsuppdrag Reko 130 KvalitetssÌkring av redovisningstjìnster samt kvalitetskontroll av redovisningsverksamheten Reko 140 Dokumentation Reko 150 Felaktigheter i redovisningen Reko 160 Redovisningskonsultens skyldighet att ta hìnsyn till lagar och f reskrifter vid ett redovisningsuppdrag Reko 170 Kombiuppdrag Planering Reko 200 Planering Reko 210 Organisation Reko 220 Hantering av uppdragsgivarens material Reko 230 Redovisningskvalitet Reko 240 Kunskapomverksamheten Reko 250 OmrÔden i redovisningen som krìver st rre uppmìrksamhet Ekonomistyrning Reko 300 Budgetarochprognoser Bokslut och Ôrsredovisning Reko 400 Bokslut och Ôrsredovisning Reko 405 IngÔendebalanser Reko 410 PosteribalansrÌkningen Reko 420 Poster i resultatrìkningen Reko 430 Uppskattningaribokf ringen Reko 440 RedovisningtillverkligavÌrden Reko 450 NÌrstÔende parter Reko 460 HÌndelserefterrÌkenskapsÔretsslut Forts. nìsta sida

2 2 Reko 461 Fortsattdrift Reko 470 F rvaltningsberìttelsen Reko 480 F renklatôrsbokslut AnvÌndning av andras arbete Reko 500 AnvÌndning av specialist Reko 510 AnvÌndningavkollegorsarbete Reko 520 AnvÌndning av annat redovisningsf retags arbete Reko 530 AnvÌndning av uppdragsgivarens arbete Rapportering Reko 600 Mottagareavrapporter Reko 610 L pande rapportering Reko 620 RapporteringvidvÌsentligahÌndelser Reko 630 Inkomstdeklaration Reko 631 Skattedeklaration Redog relser Reko 700 Bokslutsrapport... 54

3 RAMVERK 3 Ramverk f r redovisningstjìnster Inledning 1. Detta ramverk definierar och beskriver ett redovisningsuppdrags bestôndsdelar och môl samt identifierar uppdrag dìr Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko Ìr tillìmplig. Ramverket geren referensram f r: a) Auktoriserade redovisningskonsulter nìr de utf r redovisningsuppdrag. Øven redovisningskonsulter som inte Ìr auktoriserade uppmuntras att beakta detta ramverk i sitt arbete. b) Andra medarbetare som deltar i ett redovisningsuppdrag och som arbetar pô ett f retag som har nôgon eller nôgra medarbetare med titeln Auktoriserad redovisningskonsult. I standarden kallas, av f renklingsskìl, alla som deltar i ett redovisningsuppdrag redovisningskonsult, om inte nôgon annan benìmning anges sìrskilt. 2. Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko Ìr ingen handbok i redovisning. Standarden bestôravett ramverkochenskilda Reko (de enskildaolika avsnittenistandarden benìmns Reko med angivande av nummer, t.ex. Reko 430). Ramverket ger en beskrivningavgrundlìggande principer, medanenskilda RekoinnehÔller viktiga tillvìgagôngssìtt med tillh rande vìgledning f r redovisningskonsulter i deras yrkesut vning.f ratt f rstô och tillìmpa enskilda Reko Ìrdet n dvìndigt att beakta hela texteni standarden. MÔlet med ett redovisningsuppdrag Ìr att redovisningskonsulten ska anvìnda sina specialistkunskaperiredovisningutankravpô att granskaunderligganderìkenskapspôstôenden. De tillvìgagôngssìtt som beskrivs i detta ramverk och enskilda Reko Ìr inte utformade sô att redovisningskonsulten i nôgon utstrìckning kan bestyrka den finansiella informationen.men anvìndare av den sammanstìllda finansiella informationen har ÌndÔ nytta av redovisningskonsultens medverkan, eftersom tjìnsten utf rts med vederb rlig professionell kompetens och omsorg. I undantagsfall kan en redovisningskonsult finna det n dvìndigt att avvika frôn en Reko f ratt uppnô môlet pô ett mereffektivt sìtt.nìren sôdan situationuppstôr môste redovisningskonsulten vara beredd att motivera avvikelsen. 3. Det Ìr ipraktiken og rligt att utarbeta en standard som uttryck f rgod sed f r redovisningstjìnster som kan tillìmpas verallt och som tìcker alla situationer och omstìndigheter som en redovisningskonsult kan m ta i ett redovisningsuppdrag. Redovisningskonsulter ska dìrf r betrakta standarden som grundlìggande principer som de ska f lja nìr de utf r redovisningsuppdrag. Exakt vilka ÔtgÌrder som krìvs f r att tillìmpa standarden môste lìmnas till varje enskild redovisningskonsult att professionellt bed ma och beror pô omstìndigheterna i varje enskilt fall. 4. Ramverket bestôr av f ljande delar: x Inledning: Ramverket behandlar redovisningsuppdrag som utf rs av redovisningskonsulter. Det ger en referensram f r redovisningskonsulter och andra som Ìr intressenter i ett redovisningsuppdrag, som t.ex. den som anlitar en redovisningskonsult ( uppdragsgivaren ). x Krav i standarden: Denna del anger de krav som en redovisningskonsult môste f lja f r att anses arbeta efter standarden. x Definition av och môl f r ett redovisningsuppdrag: Denna del definierar olika typer av redovisningsuppdrag och identifierar môlet f rett redovisningsuppdrag. x Standardens omfattning: Denna del sìrskiljer redovisningsuppdrag frôn andra uppdrag, som t.ex. rôdgivning.

4 4 RAMVERK x x Att acceptera uppdraget: Denna del behandlar f rutsìttningarna f r att en redovisningskonsult ska kunna Ôta sig ett redovisningsuppdrag. Ett redovisningsuppdrags bestôndsdelar: Denna del ber r de olika delarna i ett redovisningsuppdrag samt relationen och ansvarsf rdelningen mellan redovisningskonsulten och uppdragsgivaren. Etiska regler och regler f r kvalitetssìkring 5. Styrande f r redovisningskonsulter som utf r redovisningsuppdrag Ìr denna standard samtyrkesetiskaregler.enredovisningskonsult skautf ra samtligauppdragmed integritet ochvara objektivisina stìllningstaganden.enredovisningskonsult skaverka f r att uppdragsgivarens behov tillgodoses i varje enskilt uppdrag. Uppdragsgivarens intresse ska stôi centrumutan att redovisningskonsulten f rlorariintegritet och objektivitet eller i vrigt ÔsidosÌtter sina yrkesetiska skyldigheter. Alla uppdrag b r prìglas av att det inte finns nôgra intressekonflikter. DÌrut ver ska redovisningskonsulter f lja de regler f r kvalitetssìkring som finnsi denna standard. Krav i standarden 6. Standarden ger uttryck f r god sed f r redovisningstjìnster och ger dìrvid rekommendationeromhurenredovisningskonsult b r f rhôlla sigtillolika situationerochhur hans eller hennes bitrìde ska utformas. I vissa fall ger standarden inget utrymme f r egen tolkning utan anger istìllet krav som redovisningskonsulten ska f lja. Dessa har delats in i ett antal vergripande krav som sammanfattas i punkterna nedan. HÌnvisningar ges till enskilda Reko (i vissa av punkterna) f r att underlìtta f rstôelsen f r vad kravet innebìr. Detta innebìr inte att dessa enskilda Reko Ìr viktigare Ìn nôgra andra Reko i standarden. Standarden innehôller f ljande skallkrav: a) Redovisningsverksamheten skavara ÌndamÔlsenligt organiseradmed avseende pô ledning av verksamheten, bemanning, vidareutbildning, hantering av uppdragsgivarens material m.m. Rutiner och riktlinjer f r verksamheten ska finnas. Se vidare Reko 210 Organisation och Reko 220 Hantering av uppdragsgivarens material. b) En redovisningskonsult accepterar bara ett redovisningsuppdrag nìr hans eller hennes preliminìra kunskap om uppdragsf rhôllandena visar att relevanta etiska krav, sôsomintegritet, objektivitet och professionellkompetenskommeratt kunna uppfyllas.ompr vningavaccepten skag rasnìr uppdraget ellerannat f rhôllande gìllande uppdraget f rìndras. Se Ìven Att acceptera och behôlla uppdraget lìngre fram i ramverket. c) Uppdragsgivaren och redovisningskonsulten ska upprìtta ett uppdragsbrev (se Reko 120 Villkor f r redovisningsuppdrag). d) Uppdragsgivaren ska upplysas om sitt sjìlvstìndiga ansvar f r f retagets redovisning. e) NÌrenredovisningskonsult bitrìder medl panderedovisningsamt upprìttarôrsbokslut och Ôrsredovisningar ska han eller hon g ra detta enligt kraven i bokf ringslagen (1999:1078), Ôrsredovisningslagen (1995:1554) och andra lagar samt med beaktande av god redovisningssed. Se vidare Reko 400^Reko 480. f) En redovisningskonsult som bitrìder i ett s.k. kombiuppdrag, ska beakta de standarder och vìgledningar som finns i RS Revisionsstandard i Sverige samt bestìmmelserna om jìv i 9 kap. 17 aktiebolagslagen (2005:551). Se vidare Reko 170 Kombiuppdrag. g) Redovisningskonsulten ska planera och genomf ra redovisningsuppdraget pô ett professionellt sìtt med utgôngspunkt i uppdragsgivarens behov. Se vidare Reko 200 Planering och Reko 230 Redovisningskvalitet. h) En redovisningskonsult ska ha tillrìcklig kunskap om sina uppdragsgivares verksamhet f r att kunna identifiera och f rstô de hìndelser, transaktioner och f rhôllanden som kan ha en betydande pôverkan pô f retagets verksamhet. Se vidare Reko 240 Kunskap om verksamheten.

5 RAMVERK 5 i) Redovisningskonsulten ska dokumentera hur uppdraget har utf rts, vilka diskussioner som f rts med uppdragsgivaren samt vilka slutsatser som redovisningskonsulten har kommit fram till. Se vidare Reko 140 Dokumentation. j) NÌr en redovisningskonsult anvìnder nôgon annans arbete ^ arbete utf rt av en specialist, en kollega, ett annat redovisningsf retag eller uppdragsgivaren ^ ska han eller hon bed ma om arbetet utf rts i enlighet med uppdraget och dokumentera hur arbetet har anvìnts. Om annat redovisningsf retags eller uppdragsgivarens arbete har anvìnts ska redovisningskonsulten Ìven bed ma kvaliteten pô utf rt arbete f r att sìkerstìlla att inga f ljdfel uppstôr. Se vidare Reko 500^ Reko 530. k) Vidavrapporteringtilluppdragsgivaren skaredovisningskonsultentillseatt rìtt information nôr rìtt person. Rapporterna ska rimlighetsbed mas innan de verlìmnas till uppdragsgivaren f r att kontrollera att rapporterna Ìr fullstìndiga i alla vìsentliga delar. I de fall skriftliga kommentarer upprìttats ska dessa bifogas de rapporter som skickas till uppdragsgivaren. Se vidare Reko 600^Reko 620. l) En redovisningskonsult kan lìmna en bokslutsrapport om bitrìdet vid upprìttandet av den finansiella rapporten har genomf rts i enlighet med Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko. m) Enligt lagen (2009:62) om ÔtgÌrder mot penningtvìtt och finansiering av terrorism ska det finnas rutiner f r att f rhindra att ett redovisningsf retags verksamhet utnyttjas f r penningtvìtt. Definition av och môl f r ett redovisningsuppdrag 7. Med ett redovisningsuppdrag avses i denna standard ett uppdrag dìr en redovisningskonsult bitrìder en uppdragsgivare med att sammanstìlla affìrshìndelser till en samlad ekonomisk information om f retaget. Uppdraget kan ha olika inriktning, t.ex.: a) Bokf ringsuppdrag: redovisningskonsulten bitrìder vid bokf ring av affìrshìndelser. Rapportering sker l pande av f retagets resultat och stìllning. b) Bokslutsuppdrag: redovisningskonsulten bitrìder vid upprìttandet av bokslut. Dessa uppdrag kan Ìven innebìra att redovisningskonsulten bitrìder vid upprìttandet av Ôrsredovisningen och i f rekommande fall koncernredovisningen. c) rsredovisningsuppdrag: redovisningskonsulten bitrìderendast vidupprìttandet av Ôrsredovisningen utifrôn ett fìrdigstìllt bokslut. d) rsbokslutsuppdrag: redovisningskonsulten bitrìder endast vid upprìttande av Ôrsbokslut. e) Koncernredovisninguppdrag: redovisningskonsulten bitrìder endast vid upprìttandet av koncernredovisning. f) Outsourcing-uppdrag: redovisningskonsulten sk ter hela, eller delar av, f retagets ekonomifunktion innefattande bl.a. fakturering, reskontrahantering, betalningar och bokf ring av affìrshìndelser. DÔ redovisningskonsulten endast bitrìder med delar av ekonomifunktionen, ska huvudbokf ring ingô i uppdraget f r att det ska rìknas som ett outsourcing-uppdrag. Om t.ex. endast fakturering Ìr utlagd, ska detta rìknas som ett vrigt konsultuppdrag. Rapportering sker l pande. g) Úvriga redovisningsuppdrag: uppdraget inbegriper t.ex. redovisningskonsultationer av engôngskaraktìr, upprìttande av budgetar m.m. F r vriga uppdrag som en redovisningskonsult utf r, se vidare under Standardens omfattning punkt Denna standard har utformats med utgôngspunkt i uppdrag som endast omfattar redovisning och dìr redovisningskonsulten och revisorn inte Ìr verksamma i samma revisionsf retag.

6 6 RAMVERK 9. DÔ en redovisningskonsult och en revisor verksamma pô samma f retag utf r redovisningsuppdrag och bestyrkandeuppdrag Ôt samma uppdragsgivare, kallas uppdraget kombiuppdrag. F r kombiuppdrag gìller sìrskilda regler om jìv i 9 kap. 17^ 18 aktiebolagslagen eller motsvarande bestìmmelser i annat tillìmpligt regelverk. Se vidare Reko 170 Kombiuppdrag.En bokslutsrapport ska intelìmnasiett kombiuppdrag om inte uppdragsgivaren sìrskilt begìr detta. 10. Ett redovisningsuppdragskautf rasmed omsorgoch pôett sôdant sìtt att gìllande lagaroch f reskrifter frôn myndigheter kan f ljas. Detta ska utmynna i att rapporteringen till uppdragsgivaren blir sô korrekt som m jligt, utifrôn den information som finns tillgìnglig, och dìrmed utg ra ett bra beslutsunderlag i verksamheten f r uppdragsgivaren. Standardens omfattning 11. Uppdraget f renredovisningskonsult Ìrintealltid ett redovisningsuppdrag. Andra ofta f rekommande konsultuppdrag Ìr t.ex.: x l neserviceuppdrag, x upprìttande av inkomstdeklarationer, x skatterôdgivning, x viss rôdgivning till f retagsledningen, x x insourcing-uppdrag (ekonomichef att hyra), och processhanteringsuppdrag ^ transaktionsrelaterade tjìnster (redovisningskonsulten sk terexempelvis endast en leverant rsreskontra). Dessa uppdrag omfattas av standarden i tillìmpliga delar. 12. Ett redovisningsuppdrag kan vara en del av ett st rre uppdrag, t.ex. nìr ett konsultuppdrag som r r ett f retagsf rvìrv krìver att en koncernredovisning upprìttas. I sôdana fall gìller denna standard endast f r den del som Ìr redovisningsuppdraget. Att acceptera och behôlla uppdraget 13. En redovisningskonsult accepterar bara ett redovisningsuppdrag nìr hans eller hennespreliminìra kunskap omuppdragsf rhôllandenavisaratt relevantaetiska krav, sôsom integritet, objektivitet och professionell kompetens kommer att kunna uppfyllas. Krav i enskilda Reko, bestìmmelser angôende jìv (se Reko 170 Kombiuppdrag) samt vriga bestìmmelser som kan innefatta ytterligare krav ska tillgodoses innan ett uppdrag kan accepteras. 14. Om nôgot f rhôllande Ìndras under uppdragets gông, pô ett sìtt som pôverkar kraven ipunkt 13, ska redovisningskonsulten pô nytt bed ma om uppdraget Ìven fortsìttningsvis kan accepteras eller om han eller hon ska frôntrìda uppdraget. Som exempelpô tillfìllennìrenredovisningskonsult ska vervìga att frôntrìda ett redovisningsuppdrag Ìr upptìckten av felaktigheter iredovisningen som kvarstôr trots pôpekanden frôn redovisningskonsulten. Ett redovisningsuppdrags bestôndsdelar 15. En redovisningskonsult bitrìderen uppdragsgivare med att sammanstìlla affìrshìndelser till en samlad ekonomisk information om f retaget. Bearbetningen av rìkenskapsinformation skainnefatta sôdana kontrolleratt det blir sìkerstìllt att informationen i allt vìsentligt blir fullstìndigt och korrekt behandlad. Uppdraget ska dokumenteras sô utf rligt att det i efterhand utan svôrighet gôr att f lja hur rìkenskapsinformationenhar behandlats.rapportering ska skel pande underuppdragetsgông ochvara utformadsô att denìrlìtt att f rstô f ruppdragsgivaren. Avsiktenmedrapporteringen ska vara att den ska utg ra ett beslutsunderlag f r uppdragsgivaren.

7 RAMVERK Ett redovisningsuppdrag innefattar tvô parter: en redovisningskonsult och en uppdragsgivare. Uppdraget rapporteras enbart till uppdragsgivaren, och rapporteringen Ìr inte avsedd f r tredje man. Efter verenskommelse med uppdragsgivaren kan rapport dock skickas till tredje man. 17. En bokslutsrapport kan lìmnas vid uppdrag dìr redovisningskonsulten bitrìder uppdragsgivaren med att upprìtta Ôrsbokslut eller Ôrsredovisning. Oberoende Ìr inte ett krav vidett redovisningsuppdrag.omenredovisningskonsult inteìroberoende ska detta anges i redovisningskonsultens bokslutsrapport. En redovisningskonsult anses intevaraoberoende omredovisningskonsultenìr styrelseledamotiuppdragsgivarens f retagellerpô annat sìtt ingôrif retagetsledning.redovisningskonsultenìrintehelleroberoende om han eller hon harekonomiska intresseni f retaget ellerìr nìrstôende till uppdragsgivaren. 18. En redovisningskonsult ska i sitt redovisningsuppdrag f lja bestìmmelserna i bokf ringslagen, Ôrsredovisningslagen och andra f r uppdraget relevanta lagar samt beakta god redovisningssed. Redovisningskonsulten ska upplysa uppdragsgivaren om att uppdragsgivaren harett sjìlvstìndigt ansvar f r sin redovisning och de rapporter som baseras pô denna, Ìven dô redovisningskonsultens bitrìde Ìr lôngtgôende. Ansvarsf rdelningen och uppdragets omfattning ska preciseras i uppdragsbrevet.

8 8 ORDLISTA Ordlista Dokumentation Med dokumentation menas det material (de arbetspapper, tjìnsteanteckningar, kopior m.m.) som upprìttats av och f r redovisningskonsulten eller som redovisningskonsulten inhìmtat och bevarat i samband med genomf randet av redovisningsuppdraget. Extern bekrìftelse Med extern bekrìftelse menas en uppgift som bekrìftas av extern part. Fel Med fel menas felaktigheter i redovisningen som inte Ìr avsiktliga. Finansiella rapporter Finansiellarapporter omfattar balansrìkningar, resultatrìkningar, finansieringsanalyser (som kan vara presenterade pô olika sìtt, t.ex. analys av kassafl de eller finansiering), noter samt andra sammanstìllningar och upplysningar som identifieras som en del av de finansiella rapporterna. Se Ìven rsredovisning. Fortlevnadsprincipen Antagandet om fortsatt drift Ìr en grundlìggande redovisningsprincip (fortlevnadsprincipen) nìr Ôrsredovisningen eller Ôrsbokslutet upprìttas. Detta framgôr av 2 kap. 4 Ôrsredovisningslagen (1995:1554). Fortlevnadsprincipen innebìr att ett f retag vanligtvis anses fortsìtta sin verksamhet under den nìrmast f rutsebara framtiden utan vare sig avsikt eller tvông att likvidera, upph ra med verksamheten eller s ka rôdrum f r rekonstruktion av sin r relse med st d av lagar eller f reskrifter. DÌrf r redovisastillgôngaroch skuldermed den f rutsìttningenatt f retaget kommeratt kunna realisera sina tillgôngar och betala sina skulder inom ramen f r den normala affìrsverksamheten. Fortsatt drift Se Fortlevnadsprincipen. F rbjudet lôn Med f rbjudet lôn avses lôn lìmnade i strid med bestìmmelserna i 21 kap. 1 aktiebolagslagen (2005:551). F renklat Ôrsbokslut Enligt 6 kap. 10 bokf ringslagen (1999:1078) bestôr ett f renklat Ôrsbokslut av en resultatrìkning och en balansrìkning. F retagsledning Med f retagsledning avses den eller de personer som svarar f r f retagets organisationoch f rvaltningenav f retagets angelìgenheter samt den ellerde somhar hand om den l pande f rvaltningen. God redovisningssed God redovisningssed Ìr en tolkning av f reskrifter och andra f rfattningar pô omrôdet, en tolkning som frìmst b r grundas pô f reskrifternas ordalydelse lìsta i ljuset av deras syfte och de allmìnna principer som reglerna ger uttryck f r. NÌr en tolkning inte rìcker f ratt besvara en frôga môste en utfyllande tolkning av lagaroch deras f rarbeten g ras av normgivande organ. I avsaknad av uttalanden frôn normgivande organ ska vìgledning hìmtas frôn f rekommande praxis.

9 ORDLISTA 9 God sed f r redovisningstjìnster God sed f r redovisningstjìnster innebìr att en auktoriserad redovisningskonsult f ljer Reko och tillìmpliga etiska regler samt underkastar sig kvalitetskontroll. Redovisningskonsulten f rbinder sig ocksô att tillse att Ìven vriga som medverkar i uppdraget iakttargod sed f r redovisningstjìnster. HÌndelser efter rìkenskapsôrets slut RedovisningsrÔdets rekommendation RR 26 HÌndelser efter balansdagen samt Ìven motsvarande avsnitt i BFNAR 2008:1 rsredovisningimindre aktiebolag (K2) behandlar hur hìndelser efter rìkenskapsôrets slut ska hanteras i de finansiella rapporterna samt identifierar tvô slags hìndelser: a) hìndelser som bekrìftar f rhôllanden som rôdde pô balansdagen, och b) hìndelser som indikerar att vissa f rhôllanden har uppstôtt efter balansdagen. IngÔende balanser Med ingôende balanser avses de saldon som finns vid periodens b rjan. IngÔende balanser baseras pô de utgôende balanserna f r f regôende period och Ôterspeglar konsekvenserna av transaktioner under tidigare perioderoch deredovisningsprinciper som anvìnts under f regôende period. Intern kontroll Se System f r intern kontroll. Kombiuppdrag Ett uppdrag kallas kombiuppdrag dô samma f retag bôde bitrìder en uppdragsgivare med redovisningstjìnster och utf r bestyrkandeuppdrag. F r kombiuppdrag gìller sìrskilda regler om s.k. byrôjìv. Kunskap om verksamheten Med kunskap om verksamheten menas en redovisningskonsults allmìnna kunskap om samhìllsekonomin och den bransch som f retaget verkar i samt en mer specifik kunskap om hur f retaget drivs. KvalitetssÌkring De riktlinjer och rutiner sôdana de beskrivs i Reko 130 KvalitetssÌkring av redovisningstjìnster samt kvalitetskontroll av redovisningsverksamheten som ett redovisningsf retag har f r att ge betryggande sìkerhet f r att alla redovisningsuppdrag utf rs i enlighet med Reko 100 MÔl och generella principer. Normgivande organ HÌr avses i f rsta hand Bokf ringsnìmnden, RÔdet f r finansiell rapportering och International Accounting Standards Board, IASB. NÌrstÔende parter Definitioner av nìrstôende och transaktioner mellan nìrstôende Ìr: ^ NÌrstÔende ^ personer, fysiska eller juridiska, Ìr nìrstôende om en person har m jlighet att ut vaett bestìmmande ellerett betydandeinflytande verdenandra personen nìr det gìller att fatta finansiella och operativa beslut avseende verksamheten. ^ Transaktioner mellan nìrstôende ^ en verf ring av resurser eller f rpliktelser mellan nìrstôende, oavsett om ersìttning utgôreller inte. Oegentlighet Termen oegentlighet hìnf r sig till avsiktlig handling av en eller flera personer i f retagsledningen, bland de anstìllda eller hos tredje man, som resulterar i felaktig information i redovisningen.

10 10 ORDLISTA Planering Med planering menas att utarbeta en allmìn strategi f r redovisningsuppdraget och ett detaljerat angreppssìtt f r den f rvìntade karaktìren, omfattningen och f rlìggningen i tiden av redovisningsuppdraget. Redovisningsf retag Med redovisningsf retag avses antingen det f retag som utf r redovisningstjìnster elleren enskild ut vare av redovisningsverksamhet. Redovisningskonsult Med redovisningskonsult menas, om inte nôgot annat anges, i denna standard alla som deltar iutf randet av ett redovisningsuppdrag. Redovisningssystem Med redovisningssystem menas den serie av aktiviteter och dokument hos ett f retag med vars hjìlp f retaget behandlar transaktioner som utg r en ekonomisk redovisning. SÔdana system identifierar, samlar, analyserar, berìknar, klassificerar, registrerar, sammanstìller och rapporterar transaktioner och andra affìrshìndelser. Revisionsf retag Med revisionsf retag avses antingen det f retag som utf r revision eller en enskild ut vare av revisionsverksamhet. Specialist Med specialist menas en person eller ett f retag som har sìrskild skicklighet, kunskap och erfarenhet inom ett sìrskilt omrôde utanf r redovisning och revision. System f r intern kontroll Med system f r intern kontroll menas alla de riktlinjer och rutiner (interna kontroller) som f retagsledningen har inf rt f r att uppnô môlet att, sô lôngt det Ìr praktiskt m jligt, sìkra att verksamheten sk tsvìloch effektivt.hìriingôr rutiner f ratt sìkerstìlla att de riktlinjer som ledningen lagt fast f ljs, att tillgôngar skyddas, att oegentligheter och fel f rhindras och upptìcks, att redovisningen Ìr riktig och fullstìndig samt att tillf rlitlig ekonomisk information upprìttasirìtt tid. Ett system f r intern kontroll strìcker sig lìngre Ìn till de f rhôllanden som direkt ber rett redovisningssystems funktioner. Uppdragsbeskrivning Med uppdragsbeskrivning menas en skriftlig beskrivning av uppdragets omfattning och rutiner som klarg r vilka verenskommelser som gjorts med uppdragsgivaren. Uppdragsbrev Ett uppdragsbrev dokumenterar och bekrìftar att redovisningskonsulten Ôtar sig uppdraget, redovisningsuppdragets syfte och omfattning samt ansvarsf rdelningen mellan redovisningskonsulten och uppdragsgivaren. Uppdragsgivare Med uppdragsgivare menas den person eller den grupp av personer som redovisningskonsulten har tecknat ett avtal med. Avtalet dokumenteras i ett uppdragsbrev, se ovan. Vem som Ìr uppdragsgivare kan sôledes variera frôn uppdrag till uppdrag. I aktiebolag Ìr det ofta styrelsen som Ìr uppdragsgivare, men det kan Ìven vara t.ex. ekonomichef eller verkstìllande direkt r. Exempel pô uppdragsgivare i andra f retagsformer Ìr innehavaren av en enskild nìringsverksamhet eller bolagsmìnnen i ett handelsbolag.

11 ORDLISTA 11 Uppskattningar i bokf ringen Med uppskattningar i bokf ringen avses att den beloppsmìssiga bestìmningen av en post Ìrapproximativ pô grund av att det inte Ìr m jligt att exakt bestìmma postens vìrde. Uttalanden frôn f retagsledningen Uttalanden frôn f retagsledningen g rs till redovisningskonsulten, antingen pô eget initiativ eller som svar pô specifika frôgor frôn redovisningskonsulten. VÌsentliga brister VÌsentliga brister Ìr bristerisystem f rinternkontrollsom kanha envìsentlig pôverkan pô Ôrsredovisningen. VÌsentliga fel Med vìsentligafel avsesatt enutelìmnadelleren felaktiginformationkanpôverkade beslut som anvìndaren fattar pô basis av informationen i de finansiella rapporterna. rsbokslut Enligt 6 kap. 4 bokf ringslagen bestôr ett Ôrsbokslut av en resultatrìkning och en balansrìkning samt vissa notupplysningar. rsredovisning Enligt 2 kap. 1 Ôrsredovisningslagen bestôren Ôrsredovisning av en balansrìkning, en resultatrìkning, noter och en f rvaltningsberìttelse samt i vissa fall Ìven en finansieringsanalys.

12 12 REKO 100 M LOCH GENERELLA PRINCIPER Reko 100 MÔl och generella principer Inledning 1. Syftet med denna Reko Ìratt lìgga fast standarder f roch ge vìgledning om ett redovisningsuppdragsmôloch de generella principer som styrett redovisningsuppdrag. MÔl f r redovisningsuppdrag 2. All rapportering till uppdragsgivaren syftar till att utg ra ett bra beslutsunderlag i uppdragsgivarensverksamhet. Generella principer f r redovisningsuppdrag 3. Redovisningskonsulten ska iaktta god redovisningssed, god sed f r redovisningstjìnster och de etiska regler som styr redovisningskonsultens professionella ansvar. I Godredovisningssed uttrycks genom bokf ringslagen (1999:1078) och dess f rarbeten. Det Ìr Bokf ringsnìmnden som har ansvaret f r att utveckla god redovisningssed. II Etiska regler som styr redovisningskonsultens professionella ansvar avser: a) god yrkessed, b) professionellt upptrìdande, c) organisation av verksamheten, d) arvodesdebitering, e) tystnadsplikt, f) vidareutbildning, g) yrkesut vning, h) dokumentation, i) hantering av rìkenskapsmaterial, j) uppdragsspecifikation, k) f rhôllandet till kollegor, och l) publicitet och marknadsf ring. III God sed f r redovisningstjìnster vid ut vande av redovisningsverksamhet uttrycks genom Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko. HÌr anges de grundlìggande principerna ochviktiga tillvìgagôngssìtten f r utf rande av redovisningsuppdrag. Planering 4. Redovisningskonsulten ska planera och genomf ra redovisningsuppdraget pô ett professionellt sìtt medutgôngspunkt iuppdragsgivarensbehov.exempelvisskaredovisningskonsulten alltid f rvissa sig om att redovisningsuppdraget utf rspô ett sôdant sìtt att det gagnar uppdragsgivaren inom ramen f r god yrkessed. Ansvar 5. Uppdragsgivaren har ett sjìlvstìndigt ansvar f r den ekonomiska redovisningen. Uppdragsgivaren skaupplysas om sitt sjìlvstìndiga ansvar f r f retagetsredovisning och de rapporter som baseras pô denna, Ìven dô redovisningskonsultens bitrìde Ìr lôngtgôende. Ansvarsf rdelningen och uppdragets omfattning ska preciseras genom ett uppdragsbrev.

13 REKO 110 REDOVISNINGSKONSULTENS ANSVAR 13 Reko 110 Redovisningskonsultens ansvar 1. Syftet med denna Reko Ìr att lìgga fast standarder f r och ge vìgledning om hur redovisningskonsulten b r agera i sin yrkesut vning och vilket ansvar redovisningskonsulten har. 2. En redovisningskonsult ska bedriva sin verksamhet med omsorg och pô ett sôdant sìtt att gìllande lagar och f reskrifter frôn myndigheter kan f ljas. 3. Enredovisningskonsult skaverka f ratt uppdragsgivarensbehov tillgodosesivarje enskilt uppdrag. Uppdragsgivarens intresse ska stô i centrum utan att redovisningskonsulten f rlorar i integritet och objektivitet eller i vrigt ÔsidosÌtter sina yrkesetiska skyldigheter. F r att kunna uppnô detta b ren redovisningskonsult vara aktiv i kontaktenmed uppdragsgivaren ochverka f ratt en god relationupprìtthôlls. Att kunna kommunicera med uppdragsgivaren pô ett effektivt och f r uppdragsgivaren f rstôeligt sìtt Ìr sôledes av stor vikt. 4. Enredovisningskonsult ska strìva efteratt vara proaktivisitt arbete.med detta menasbl.a. att vara f rvissadomuppdragsgivarensbehovochutifrôn detta arbeta f ratt, i god tid, komma med f rslag pô ÔtgÌrder som gagnar uppdragsgivaren i verksamheten. 5. F r att kunna utf ra ett proaktivt arbete och verka f r att uppdragsgivarens behov tillgodoses ska redovisningskonsultenvarauppdaterad pô lagarochreglerinomredovisningsomrôdet som pôverkar uppdragsgivarens verksamhet. Redovisningskonsulten haratt l pande informera uppdragsgivaren om viktiga f rìndringarav dessa lagar och regler. 6. Iavrapporteringentilluppdragsgivaren skainformationennô den person som avtalats som mottagare av rapporten. Rapporterna ska, innan de verlìmnas, rimlighetsbed mas mot bakgrund av redovisningskonsultens kunskaper om och erfarenhet av uppdragsgivarens f rhôllanden. F rtydligande kommentarer ska lìmnas vid behov. DÔ redovisningskonsultens rapporter endast Ìr avsedda f r uppdragsgivaren krìvs det ett sìrskilt uppdrag, och att rapporterna f rst har godkìnts av uppdragsgivaren, f r att redovisningskonsulten ska fô lìmna ver rapporterna till tredje man.

14 14 REKO 120 VILLKORFÚRREDOVISNINGSUPPDRAG Reko 120 Villkor f r redovisningsuppdrag 1. Syftet med denna Reko Ìratt lìgga fast standarder f r att ge vìgledning om hur redovisningskonsulten definierar villkoren f r uppdraget med uppdragsgivaren. 2. Villkoren f r ett redovisningsuppdrag kan vara i grunden olika beroende pô var redovisningskonsulten Ìr verksam ^ pô ett revisionsf retag eller pô ett redovisningsf retag. Enredovisningskonsult verksampôett revisionsf retagska, ide falldôuppdraget Ìr ett s.k. kombiuppdrag, beakta de standarder och vìgledningar som finns i RS Revisionsstandard i Sverige samt bestìmmelserna om jìv i 9 kap. 17 aktiebolagslagen (2005:551). 3. En redovisningskonsult accepterar ett redovisningsuppdrag endast nìr hans eller hennespreliminìra kunskap omuppdragsf rhôllandenavisaratt relevantaetiska krav, sôsom integritet, objektivitet och professionell kompetens, kommer att kunna uppfyllas. Enskilda Reko, bestìmmelser angôende jìv (se Reko 170 Kombiuppdrag) samt vriga bestìmmelser som kaninnefattaytterligare krav ska tillgodoses, innan ett uppdrag kan accepteras. 4. Vid ett uppdrag som tagits ver frôn en kollega ska en redovisningskonsult ta kontakt med kollegan nìr sô bed mslìmpligt. 5. OmnÔgot f rhôllande ÌndrasunderuppdragetsgÔngpÔett sìtt sompôverkarovan nìmnda krav, se punkt 3, ska redovisningskonsulten pô nytt bed ma om uppdraget Ìven fortsìttningsvis kan accepteras eller om han eller hon ska frôntrìda det. 6. Redovisningskonsulten och uppdragsgivaren ska definiera villkoren f r uppdraget. De verenskomnavillkoren ska dokumenterasiett uppdragsbrev.parterna b rupprìtta uppdragsbrevet innan uppdraget b rjar f r att undvika missf rstônd om uppdraget och f r att klarg ra hur ansvaret f rdelar sig mellan uppdragsgivaren och redovisningsf retaget. 7. Ett uppdragsbrev innehôller i allmìnhet f ljande punkter: a) omfattningen av redovisningsuppdraget, inklusive hìnvisning till tillìmpliga lagar och f reskriftereller andra branschstandarder som redovisningskonsulten f ljer, b) uppdragets karaktìr, bland annat att det inte r r sig om revision eller versiktlig granskning och att ett bestyrkande inte kommer att g ras, c) det faktum att syftet med uppdraget inte Ìr att upplysa om eventuella fel, olagliga handlingareller andra oegentligheter, t.ex. bedrìgeriereller f rfalskningar, d) uppdragsgivarens ansvar f r kvaliteten pô inlìmnat material samt att det lìmnas inom verenskommen tid, e) f retagsledningens ansvar f r f retagets redovisning och de rapporter som baseras pô denna, f) formen f r rapportering, vem som Ìr mottagare av rapporten och nìr i tiden denna ska levereras, g) grunden f r berìkning av arvodet, hur detta kommer att faktureras samt betalningsvillkor, och h) uppdragsgivarens bekrìftelse av att uppdragsvillkoren tagits emot och godkìnts. Punkterna d^f kan med f rdel preciseras i en mer detaljerad uppdragsbeskrivning som klarg r vilka verenskommelser som trìffats med uppdragsgivaren. Uppdragsbeskrivningen Ìr en del av redovisningskonsultens dokumentation och planering. Avseende punkt f ska i uppdragsbrevet preciseras att f r den hìndelse bokslutsrapport inte kan lìmnas kommer rapportering att ske om den tillìmpliga lagstiftning som de finansiella rapporterna ska grundas pô och kìnda avsteg frôn denna.

15 REKO 120 VILLKORFÚRREDOVISNINGSUPPDRAG VidÔterkommanderedovisningsuppdragochl panderedovisningsuppdragskaredovisningskonsulten vervìga om det finns omstìndigheter som krìver att villkoren f r uppdraget Ìndras eller om det Ìr n dvìndigt att pôminna uppdragsgivaren om de gìllande uppdragsvillkoren. 9. Redovisningskonsulten beh ver inte utfìrda ett nytt uppdragsbrev f r varje ny period. Men f ljande f rhôllanden kan g ra det lìmpligt att utfìrda ett nytt brev: a) indikationer pô att uppdragsgivaren missf rstôr omfattningen av redovisningsuppdraget och sitt eget ansvar f r redovisningen, b) uppdragsvillkoren har Ìndrats eller Ìr speciella, c) f rìndringar i f retagsledningen eller i styrelsen, eller d) uppdragsgivarensverksamhet har Ìndrats vìsentligt till karaktìreller storlek. 10. Ett uppdragsbrev ska dock f rnyas minst vart femte Ôr.

16 16 REKO 121 BETALNINGSUPPDRAG Reko 121 Betalningsuppdrag 1. Syftet med denna Reko Ìratt lìgga fast standarder f roch ge vìgledning nìren redovisningskonsult bitrìder uppdragsgivaren med betalningar. Detta innebìr i normalfallet att redovisningskonsulten bitrìder med utbetalning av fakturor, betalning av lôneavier, skattekontoinbetalningar, utbetalning av l ner samt verf ring mellan uppdragsgivarenslikvidkonton. 2. En redovisningskonsult kan bitrìda med att ta fram betalningsf rslag som uppdragsgivarenverkstìlleriett systemutanf rredovisningskonsultenskontroll.verkstìllandet kan ske genom att uppdragsgivaren godkìnner betalningen i bankens betalningssystem, i nôgot annat betalningssystem, eller att uppdragsgivaren godkìnner en betalningsorder. NÌr redovisningskonsulten bitrìder med att ta fram betalningsf rslag, ska underlagen f r utbetalningarna rimlighetsbed mas. Uppdragsgivaren ska f re betalning ha attesterat de underlag som ligger till grund f r betalningsf rslagen. 3. En redovisningskonsult kan aldrig bitrìda med att verkstìlla betalningar (medelsf rvaltning), om uppdraget Ìr kombinerat med tillhandahôllande av lagstadgad revision (jfr Reko 170 Kombiuppdrag). 4. En redovisningskonsult kan bitrìda med att verkstìlla betalningar om uppdraget inte Ìr kombinerat med tillhandahôllande av lagstadgad revision. VerkstÌllande av betalningar b r, sô lôngt det kan ske, utf ras av tvô personer i f rening. Underlagen f r utbetalningarna ska rimlighetsbed mas. Uppdragsgivaren ska f re betalning ha attesterat de underlag som ligger till grund f r betalningarna. 5. NÌr en redovisningskonsult bitrìder med betalningar, ska bankavtalet/fullmakten innehôlla relevanta beloppsmìssiga begrìnsningar. Dessa begrìnsningar ska framgô av uppdragsbrevet. Uppdragsbrevet ska Ìven innehôlla en beskrivning av rutiner f r nyupplìgg och Ìndring av betalningsmottagare vid l neutbetalning, verf ringar etc. Kopia av bankavtalet/fullmakten Ìr en del av redovisningskonsultens dokumentation och ska arkiveras. NÌr en redovisningskonsult tar emot dosor, sigillnycklar, koder etc., ska dessa kvitteras ut personligen och endast anvìndas av den som kvitterat mottagandet. Dosor, koder etc. Ìr alltid personliga och ska f rvaras pô ett betryggande sìtt.

17 REKO 130 KVALITETSSØKRINGOCH KVALITETSKONTROLL AV REDOVISNINGSARBETET 17 Reko 130 KvalitetssÌkring av redovisningstjìnster samt kvalitetskontroll av redovisningsverksamheten 1. Syftet med denna Reko Ìr att lìgga fast standarder f r och ge vìgledning om: a) ett redovisningsf retags riktlinjer och rutiner f r intern kvalitetssìkring av redovisningsarbetet i allmìnhet, b) intern kvalitetssìkring av ett enskilt redovisningsuppdrag, och c) f rekomsten av och periodiciteten f r kvalitetskontroll. 2. Denna Reko omfattar Ìven redovisningsverksamheten pô ett revisionsf retag i samma omfattning som f r ett redovisningsf retag, med tillìgg av punkt 3 nedan. 3. KvalitetssÌkring av redovisningsuppdrag, dìr bestyrkandeuppdraget utf rs av en revisor verksam pô samma f retag, ska omfatta en kontroll av att hanteringen av kombiuppdraget har varit sôdan att revisorns opartiskhet och sjìlvstìndighet inte kan ifrôgasìttas. PoÌngteras b r dock att det Ìr revisorns ansvar att se till att opartiskheten och sjìlvstìndigheten inte rubbas. Redovisningskonsulten b r dock vara medveten om vilka jìvsregler och vriga regler om revisorns opartiskhet och sjìlvstìndighet som revisorn ska f rhôlla sig till. 4. Riktlinjeroch rutiner f r kvalitetssìkring ska inf ras sôvìl f r redovisningsf retaget som f renskilda redovisningsuppdrag. Redovisningsf retaget 5. Redovisningsf retaget skainf rariktlinjerochrutiner f rkvalitetssìkringsomìrutformade f ratt sìkerstìlla att alla redovisningsuppdrag utf rs enligt god sed f r redovisningstjìnster uttryckt genom Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko. 6. De riktlinjer f r kvalitetssìkring som ett redovisningsf retag inf r omfattar normalt f ljande: a) Professionella krav: Redovisningsf retagets personal ska iaktta principerna om objektivitet, integritet, tystnadsplikt och professionellt upptrìdande. b) Professionell skicklighet och kompetens: Redovisningsf retaget ska ha personal som har f rvìrvat och som upprìtthôller de tekniska fìrdigheter och den professionella kompetens som krìvs f r att de omsorgsfullt ska kunna fullg ra sina arbetsuppgifter. c) Bemanning av uppdrag: De medarbetare som arbetar med uppdraget ska ha, f r uppdraget, relevant utbildning och kompetens. d) Delegering: Allt arbete som utf rs pô olika nivôer ska ledas och kontrolleras pô ett sìtt som sìkerstìller att arbetet uppfyller stìllda kvalitetskrav. e) Konsultation: NÌr sô krìvs ska interna eller externa specialister konsulteras. f) Accepterande och bibehôllande av uppdragsgivare: Potentiella uppdragsgivare ska utvìrderas. LikasÔ ska befintliga uppdragsgivare fortl pande ompr vas. g) Rutin f r att f lja lagen om ÔtgÌrder mot penningtvìtt och finansiering av terrorism: Enligt lagen (2009:62) om ÔtgÌrder mot penningtvìtt och finansiering av terrorism ska det finnas rutiner f r att f rhindra att ett redovisningsf retags verksamhet utnyttjas f r penningtvìtt. h) Program f r uppf ljning av kvalitetssìkring: Det ska finnas ett program f r uppf ljning av att riktlinjerna och rutinerna f r kvalitetssìkring Ìr tillrìckliga och effektiva. 7. Redovisningsf retagets allmìnna riktlinjer och rutiner f r kvalitetssìkring ska delges medarbetare, sô att det sìkerstìlls att riktlinjerna och rutinerna f rstôs och inf rs pô ett betryggande sìtt.

18 18 REKO 130 KVALITETSSØKRING OCH KVALITETSKONTROLL AV REDOVISNINGSARBETET Det enskilda redovisningsuppdraget 8. Redovisningskonsulten ska genomf ra de ÔtgÌrder f r kvalitetssìkring som, med hìnsyn till redovisningsf retagets riktlinjer och rutiner, Ìr lìmpliga f r det enskilda redovisningsuppdraget. 9. Redovisningskonsulten bed mer medarbetarnas professionella kompetens f r att avg ra ivilken omfattning medarbetarna pô uppdraget beh ver ledas och hur storgenomgông av det utf rda arbetet som beh vs. 10. Delegeringen av arbetsuppgifter till medarbetare ska ske pô ett sìtt som sìkerstìller att arbetet utf rs med skìlig omsorg av personer med den professionella kompetens somuppdraget krìver.idelegeringeningôratt informera medarbetarna omvilket arbete de ska utf ra ochvad môlet med uppdraget Ìr.En vergripande bild av uppdragsgivarens verksamhet ska ocksô f rmedlas, sô att medarbetarna kan sìtta olika frôgestìllningar i rìtt sammanhang. 11. Redovisningskonsultensomlederarbetet meduppdraget ska, f ratt tillgodoseatt uppdraget utf rs pô ett sôdant sìtt att god kvalitet uppnôs, fortl pande kontrollera att a) medarbetarna har tillrìcklig kompetens f r att utf ra delegerade arbetsuppgifter, b) medarbetarna f rstôr och f ljergivna instruktioner, c) medarbetarna arbetar effektivt i enlighet med planeringen av redovisningsuppdraget och villkoren iuppdragsbrevet, d) deredovisningsfrôgor somuppstôrunderarbetetsgôngl sesoch, if rekommande fall, diskuteras med uppdragsgivaren, e) utf rt arbete Ìr vìldokumenterat pô ett sôdant sìtt att det iefterhandutan svôrighet gôr att f lja och kontrollera hur olika poster Ìr behandlade, och f) rìtt information nôr rìtt mottagare vid rìtt tidpunkt. Kvalitetskontroll av redovisningsverksamheten 12. Redovisningskonsulten ska minst vart sjìtte Ôr genomgô kvalitetskontroll enligt reglerna om kvalitetskontroll.

19 Reko 140 Dokumentation REKO 140 DOKUMENTATION Syftet med denna Reko Ìratt lìgga fast standarder f roch ge vìgledning om dokumentation av ett redovisningsuppdrag. 2. Redovisningskonsulten ska dokumentera tillrìckligt vìl f r att ge en vergripande f rstôelse av hur uppdraget har utf rts.noteringarna i dokumentationen ska ha sin utgôngspunkt iuppdragsplaneringen. 3. Av dokumentationen ska det framgô dels att avstìmningar, kontroller och analyser har gjorts f r att f rhindra vìsentliga fel, dels pô vilket sìtt detta arbete har utf rts. Dessutom b r normalt frôgestìllningar som behandlats med uppdragsgivaren dokumenteras. 4. De grundlìggande kraven pô beskrivning av bokf ringens organisation och uppbyggnad stìlls upp ibokf ringslagen (1999:1078).Redovisningskonsulten ska, omredovisningsuppdraget omfattar l pande redovisning och han eller hon anvìnder redovisningsf retagets eget bokf ringssystem, upprìtta den systemdokumentation som krìvsoch en behandlingshistorik somg rdet m jligt att utan svôrighet iefterhand f lja ochkontrollera de enskildaposternasbehandlingoch debearbetningar somhargjorts inom systemet. NÌr en redovisningskonsult utf r sitt uppdrag med eget bokf ringssystem, ska redovisningskonsulten versìnda behandlingshistoriken och systemdokumentationen tilluppdragsgivaren eftergenomf rt uppdrag.om uppdraget strìcker sig ver flera rìkenskapsôr, ska redovisningskonsulten sìnda behandlingshistoriken och systemdokumentationen till uppdragsgivaren i samband med att den vriga rìkenskapsinformationen avseende rìkenskapsôret sìnds till uppdragsgivaren. NÌren redovisningskonsult harett l pande redovisningsuppdrag och arbetar iuppdragsgivarensbokf ringssystem, ska det framgô av uppdragsbrevet vem som ansvarar f r att systemdokumentation och behandlingshistorik upprìttas och arkiveras. Bokf ringsnìmnden har givit ut nìrmare anvisningar om detta (BFN R 10 Systemdokumentation och behandlingshistorik). Systemdokumentationen utg r rìkenskapsinformation f r uppdragsgivaren. Uppdragsgivarensinstruktioneravseende konteringav fakturoroch andraunderlag utg r behandlingshistorik. Uppdragsgivaren ska informeras om att detta utg r behandlingshistorik enligt bokf ringslagen. Dessa instruktioner ska bifogas uppdragsbrevet och utg r dokumentation f r redovisningskonsulten. 5. Iredovisningsf retagensriktlinjerochrutiner ska det ingô en beskrivningavhuroch med vilket intervall relevant elektronisk rìkenskapsinformation ska sìkerhetskopieras.rutinen ska f ljasupp f ratt efterlevnaden ska sìkerstìllas.uppf ljningen ska dokumenteras. 6. RÌkenskapsmaterialochrÌkenskapsinformation ska f rvarasocharkiverasienlighet med BFNAR 2000:5 RÌkenskapsinformation och dess arkivering. Det Ìrden bokf ringsskyldiga/f retaget som har ansvar f r arkivering av rìkenskapsinformationen. Den dokumentation som redovisningskonsulten upprìttar f r egen rìkning ska pô motsvarande sìtt arkiveras i tio Ôr.

20 20 REKO 150 FELAKTIGHETER I REDOVISNINGEN Reko 150 Felaktigheter i redovisningen 1. Syftet med denna Reko Ìr att lìgga fast standarder f r och ge vìgledning om hur redovisningskonsulten ska f rhôlla sig till risken f r att felaktigheter f rekommer i redovisningen. 2. Felaktigheter i redovisningen kan vara av olika karaktìr ^ oegentligheter eller fel. Skillnaden mellan dessa Ìr: a) Oegentlighet Ìren avsiktlig handling av en eller flera personer hos uppdragsgivaren eller hostredje man somresulterar i felaktigheter iredovisningen.exempelpô detta kanvara att dokument f rfalskas ellerìndras elleratt effekterna av transaktionerna undertrycks eller utelìmnas. b) Fel Ìr en felaktighet i redovisningen som inte Ìr avsiktlig, t.ex. att redovisningsprinciper tillìmpas felaktigt. 3. Det Ìr f retagsledningen som har ansvaret f r att f rhindra och upptìcka oegentligheteroch fel genom att inf ra lìmpliga rutiner f r intern kontroll och se till att de fungerar l pande. SÔdana rutiner minskar, men eliminerar inte, risken f r felaktigheter. 4. En redovisningskonsult som utf r ett redovisningsuppdrag ska ha tillrìckliga kunskaperom f retaget och dess verksamhet f r att kunna rimlighetsbed ma kostnaderna och intìkterna i r relsen. Det finns alltid en risk att det uppstôr fel i redovisningen. Det ingôr i redovisningskonsultens och andra medarbetares uppdrag att f rhindra uppenbara felaktigheteriredovisningen.det Ìr sôledes av vikt att allinblandad personal har rìtt kompetens f r och kapacitet att utf ra sina arbetsuppgifter. 5. Exempel pô indikationer pô risk f r felaktigheter i redovisningen kan vara: i ovanliga pôfrestningar inom eller pô ett f retag, ii orimliga kassasaldon, t.ex. negativa kassasaldon, iii negativ bruttovinst eller bruttovinst som Ìr orimligt h g eller lôg, iv v bristfìllig information i verifikationereller saknade underlag, och ovanliga transaktioner somredovisningskonsulteninte kan fô en tillfredsstìllande f rklaring till. Observera att dessa exempel pô intet sìtt Ìr en fullstìndig upprìkning av omstìndigheter som kan ka risken f r felaktigheter. Redovisningskonsulten b r i varje uppdrag identifiera omrôden och f rhôllanden som kan innebìra en stor risk f r felaktigheter i redovisningen. 6. Om redovisningskonsulten misstìnker eller upptìcker att felaktigheter och/eller oegentligheter f rekommer, ska han eller hon snarast rapportera detta tilluppdragsgivaren. 7. De f rtydliganden somuppdragsgivaren g r skaundanr ja frôgorna kring de eventuellt felaktiga posterna i redovisningen. Om det trots f rtydliganden fortfarande kvarstôr felaktigheter iredovisningen, b r redovisningskonsulten frôntrìda uppdraget och informera uppdragsgivaren skriftligen om orsaken.

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen

BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen F rord 3 Finansmarknadens regelsamlingar utkommer f r nittonde Ôret i rad. Regelverket har genomgôtt stora f rìndringar de senaste Ôren, inte minst avseende mìngden regler. Detta har naturligtvismìrkts

Läs mer

AssociationsrÌtt. Stiftelser Stiftelselag (1994:1220)... 346 Inf rande av stiftelselagen, lag(1994:1221)... 369 Stiftelsef rordning (1995:1280)...

AssociationsrÌtt. Stiftelser Stiftelselag (1994:1220)... 346 Inf rande av stiftelselagen, lag(1994:1221)... 369 Stiftelsef rordning (1995:1280)... Bolag Ett aktiebolags Ôlder (f rteckning)......... 6 Aktiebolagslag (2005:551)... 7 Inf rande av aktiebolagslagen, lag(2005:552)... 155 Aktiebolagsf rordning (2005:559)... 157 Styrelserepresentation f

Läs mer

F rord. Lycka till med din rekrytering! Stockholm januari 2009 Marie Wernerman. FAR SRS F rlag

F rord. Lycka till med din rekrytering! Stockholm januari 2009 Marie Wernerman. FAR SRS F rlag 3 F rord Boken Rekrytering och anstìllning syftar till att ge dig de redskap du beh ver f r en effektiv och lyckad rekrytering. Du fôr enkelt och verskôdligt svar pô dina praktiska frôgor om rekrytering

Läs mer

F rord. Om f rfattarna

F rord. Om f rfattarna F rord 3 Fastighetsbeskattningen Ìr ett brett omrôde med bestìmmelser f r allt frôn privatpersoner med bostadsrìtter och egnahem till stora byggbolag med fastighetsbestônd imiljardklassen. Den hìr boken

Läs mer

F rord. vôllar ofta svôrigheter i tillìmpningen och medf r dô ocksô problem f r bôde hìstìgare och Skatteverket. Det gìller sôvìl f r inkomstskatt

F rord. vôllar ofta svôrigheter i tillìmpningen och medf r dô ocksô problem f r bôde hìstìgare och Skatteverket. Det gìller sôvìl f r inkomstskatt F rord 3 SkattefrÔgor kring hìstverksamhet, sôvìlinom hìstsport som vrig hìstverksamhet, vôllar ofta svôrigheter i tillìmpningen och medf r dô ocksô problem f r bôde hìstìgare och Skatteverket. Det gìller

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Symboliken i vôr logotype

Symboliken i vôr logotype rsredovisning 2005 Symboliken i vôr logotype VÔr logotype, skapad av Jan Sandblom, symboliserar solen som speglar sig i Siljan. SolstrÔlarna ck sin utformning av l ven i Leksands- och RÌttviksdrÌkternas

Läs mer

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Besöksdatum: Urvalsår: Byrå: Diarienr FAR: Namn på person som intervjuats: Byråledare ja/nej: SRF Byrånr: Kvalitetskontrollant: Antal ARK SRF, byrå:

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS)

Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS) YTTRANDE 2008-02-15 Dnr 2008-86 FAR SRS Box 6417 113 82 STOCKHOLM Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS) Inledning Revisorsnämnden (RN) som har beretts tillfälle att yttra

Läs mer

F rord. Stockholm april 2009 Marie Wernerman VD. FAR SRS F rlag

F rord. Stockholm april 2009 Marie Wernerman VD. FAR SRS F rlag F rord UppsÌgning och avsked Ìr skriven f r dig med direkt personalansvar. Troligtvis Ìr du VD, ekonomi- eller avdelningschef i ett mindre f retag. Boken behandlar inte det som gìller sìrskilt f r statligt

Läs mer

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans Vad är en bokslutsrapport? Bokslutsrapporten är för många en kvalitetsstämpel. Men vad den innebär mer i detalj är inte lika känt. I denna artikel redogör Yvonne Jansson, Bodil Gistrand och Kristina Lilja

Läs mer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ("Revisionsbyrån")

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om dokumentation Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation.

Läs mer

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31.

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. 1(11) rsredovisning f r BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Anvisningar och kommentarer till FARs uppdragsbrev och allmänna villkor Bakgrund

Anvisningar och kommentarer till FARs uppdragsbrev och allmänna villkor Bakgrund Anvisningar och kommentarer till FARs uppdragsbrev och allmänna villkor Bakgrund I syfte att underlätta förståelsen för innehållet i samt tillämpningen av FARs uppdragsbrev samt allmänna villkor har följande

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

FARs kvalitetskontroll så funkar den

FARs kvalitetskontroll så funkar den FARs kvalitetskontroll så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete titeln auktoriserad redovisningskonsult är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet. Som auktoriserad

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision FAR Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision Bakgrund och syfte med vägledningen I Sverige har det inte funnits någon enhetlig praxis for upphandling av revisionstjänster och tillsättning av revisorer.

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Revisionsinstruktion

Revisionsinstruktion Revisionsinstruktion för partnerorganisation /Giltig från 1 januari 2005 (reviderad i juni 2007) 1 (14) Innehåll Revisionsinstruktionen innehåller fem avdelningar: 1. Inledning 2. Revisorns uppgifter och

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1)

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 1 september 2014 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) FAR har beretts

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m.

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. UTTALANDE 2003-06-11 Dnr 2003-576 Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. 1. Inledning Revisorslagen (2001:883) trädde i

Läs mer

EtikR 1 Yrkesetiska regler. A. Internationella yrkesetiska reglers påverkan på svensk yrkesetik

EtikR 1 Yrkesetiska regler. A. Internationella yrkesetiska reglers påverkan på svensk yrkesetik FARS REKOMMENDATIONER I ETIKFRÅGOR (december 2012) Vad innebär god yrkessed? EtikR 1 Yrkesetiska regler God yrkessed kommer till uttryck i yrkesetiska regelverk och praxis. Den goda seden utvecklas i takt

Läs mer

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 1997:1) beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

Läs mer

NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG

NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG Innehåll FÖRORD... 1 1 UPPGIFTER OCH ANSVAR... 2 1.1 ÖVERGRIPANDE MÅL... 2 1.2 ÖVERVAKNING OCH KVALITETSKONTROLL... 2 1.3 UTFÖRA REVISIONEN... 2 1.4 REVISIONSBEVIS...

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2012

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2012 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 1.1 a) En franchisetagare får mot en avgift till den som äger ett varumärke använda ett beprövat affärskoncept för att sälja

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse Stockholm 11 september 2015 Ny revisionsberättelse Bifogat översänds på remiss förslag till ny utformning av revisionsberättelser i Sverige. Vissa ändringar gäller bara revisionsberättelserna för företag

Läs mer

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet?

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet? Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om förutsättningar för bokslutsrapport Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har

Läs mer

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Thomas Küchen Per Johansson 2008-04-03 Ramverk för intern styrning och kontroll Myndighetsförordningen (MF) [I] Förordning om intern styrning och

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Intern kontroll enligt koden.

Intern kontroll enligt koden. Intern kontroll enligt koden. 31 januari 2006 Anders Hult Utvecklingen av IK är en resa Internkontrollrapporten kommer därför att bli en statusrapport från denna resa! Budskapet om IK i koden Koden behandlar

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna är ofta sammankallande i kommittéer och sektioner eller

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om redovisning och revision av överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning; SFS 2000:671 Utkom från trycket den 18 juli 2000 utfärdad den 6 juli

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

"I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \...

I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \... i "I- ~ O i C\J ~ ~ c:i E C'j i I'-; \... I Revisionens syfte och inriktning Agenda 1. Väsentliga händelser under 2013 samt början av 2014 2. Förväntad utveckling 2014 - information från företaget 3. Revision

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 Innehållsförteckning Sid. SYFTE 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 REDOVISNING OCH VÄRDERING 4 Händelser efter balansdagen som skall beaktas

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan

EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan (december 2012) ETIKU 9 REVISORNS KOMMUNIKATION MED ANDRA BOLAGSORGAN 1 1 Uttalandets syfte... 1 2 Bolagsorganens uppgifter...

Läs mer

Dnr 2012-833 2013-10-31 D 13

Dnr 2012-833 2013-10-31 D 13 Dnr 2012-833 2013-10-31 D 13 D 13 1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har tagit emot en underrättelse från Skatteverket och har därför öppnat detta disciplinärende. Underrättelsen rör A-sons uppdrag som vald

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

EtikR 4 Vidareutbildning

EtikR 4 Vidareutbildning ETIKR4 VIDAREUTBILDNING 1 FARS REKOMMENDATIONER I ETIKFRÅGOR EtikR 4 Vidareutbildning (februari 2015) Förord... 1 Krav... 1 Anvisningar... 1 Eempel på vidareutbildningsaktiviteter... 2 Formulär för personlig

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 14 juni 2013 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Läs mer

EtikU 5 Revisorers verksamhet

EtikU 5 Revisorers verksamhet FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 5 Revisorers verksamhet (december 2009) ETIKU 5 REVISORERS VERKSAMHET 1 1 Inledning... 1 2 Revisors verksamhet... 1 3 Kolumnerna: Analysmodellen... 2 4 Raderna: Verksamheterna...

Läs mer

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den 2013 Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

BolagsstÌmma BolagsstÌmma i PriFast AB hôlles môndagen den 28 april 1997 kl 17.00 i Stockholm Modecenter, ÐrstaÌngsvÌgen

BolagsstÌmma BolagsstÌmma i PriFast AB hôlles môndagen den 28 april 1997 kl 17.00 i Stockholm Modecenter, ÐrstaÌngsvÌgen Ðrsredovisning 1996 II InnehÔll 1996 i korthet............................................ 1 VD-kommentar....................................... 2 MÔl, affìrside & strategi........................ 4 PriFast

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Praktisk samverkan mellan intern- och externrevisorer

Praktisk samverkan mellan intern- och externrevisorer Praktisk samverkan mellan intern- och externrevisorer Det övergripande målet med samverkan mellan de aktiviteter som genomförs inom ramen för den interna revisionen och den externa revisionen är att på

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21 www.pwc.se Kassörsutbildning 2013-05-21 Agenda Bokföring Löpande bokföring Årsbokslut Styrelsens uppgifter avseende kontroll över verksamheten Revision Övriga frågor frågor/svar maj 2013 2 Bokföring Varför

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) kvalitetskontroll. Av en rapport framgår att den kontrollant som RN har anlitat har bedömt att A-son inte

Läs mer

b. ISA 510 behandlar förstagångsrevisioner. Av punkt A 6. framgår exempel på specifika granskningsåtgärder som kan genomföras på posten varulager.

b. ISA 510 behandlar förstagångsrevisioner. Av punkt A 6. framgår exempel på specifika granskningsåtgärder som kan genomföras på posten varulager. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST2013 SVARSMALL, FÖRSLAG TILL SVAR Fråga 1 REVISION (10 p) Svarsförslag a. Ett uppdragsbrev innehåller syfte, inriktning och omfattning av revisionen. Revisorns respektive företagsledningens

Läs mer

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013)

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013) Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast/november 2013) Förord till vägledning i redovisningsrevision i kommuner och landsting SKYREV har som ett led i sin strävan att säkra

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2010

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2010 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 1. Bo-Boom AB Svar Deluppgift 1.1 a) Ja, ett företag kan byta från alternativregeln till huvudregeln. Detta är då fråga om byte av redovisningsprincip

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer