Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko"

Transkript

1 1 Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko Ramverk... 3 Ordlista... 8 Uppgifter och ansvar Reko 100 MÔlochgenerellaprinciper Reko 110 Redovisningskonsultensansvar Reko 120 Villkor f r redovisningsuppdrag Reko 121 Betalningsuppdrag Reko 130 KvalitetssÌkring av redovisningstjìnster samt kvalitetskontroll av redovisningsverksamheten Reko 140 Dokumentation Reko 150 Felaktigheter i redovisningen Reko 160 Redovisningskonsultens skyldighet att ta hìnsyn till lagar och f reskrifter vid ett redovisningsuppdrag Reko 170 Kombiuppdrag Planering Reko 200 Planering Reko 210 Organisation Reko 220 Hantering av uppdragsgivarens material Reko 230 Redovisningskvalitet Reko 240 Kunskapomverksamheten Reko 250 OmrÔden i redovisningen som krìver st rre uppmìrksamhet Ekonomistyrning Reko 300 Budgetarochprognoser Bokslut och Ôrsredovisning Reko 400 Bokslut och Ôrsredovisning Reko 405 IngÔendebalanser Reko 410 PosteribalansrÌkningen Reko 420 Poster i resultatrìkningen Reko 430 Uppskattningaribokf ringen Reko 440 RedovisningtillverkligavÌrden Reko 450 NÌrstÔende parter Reko 460 HÌndelserefterrÌkenskapsÔretsslut Forts. nìsta sida

2 2 Reko 461 Fortsattdrift Reko 470 F rvaltningsberìttelsen Reko 480 F renklatôrsbokslut AnvÌndning av andras arbete Reko 500 AnvÌndning av specialist Reko 510 AnvÌndningavkollegorsarbete Reko 520 AnvÌndning av annat redovisningsf retags arbete Reko 530 AnvÌndning av uppdragsgivarens arbete Rapportering Reko 600 Mottagareavrapporter Reko 610 L pande rapportering Reko 620 RapporteringvidvÌsentligahÌndelser Reko 630 Inkomstdeklaration Reko 631 Skattedeklaration Redog relser Reko 700 Bokslutsrapport... 54

3 RAMVERK 3 Ramverk f r redovisningstjìnster Inledning 1. Detta ramverk definierar och beskriver ett redovisningsuppdrags bestôndsdelar och môl samt identifierar uppdrag dìr Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko Ìr tillìmplig. Ramverket geren referensram f r: a) Auktoriserade redovisningskonsulter nìr de utf r redovisningsuppdrag. Øven redovisningskonsulter som inte Ìr auktoriserade uppmuntras att beakta detta ramverk i sitt arbete. b) Andra medarbetare som deltar i ett redovisningsuppdrag och som arbetar pô ett f retag som har nôgon eller nôgra medarbetare med titeln Auktoriserad redovisningskonsult. I standarden kallas, av f renklingsskìl, alla som deltar i ett redovisningsuppdrag redovisningskonsult, om inte nôgon annan benìmning anges sìrskilt. 2. Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko Ìr ingen handbok i redovisning. Standarden bestôravett ramverkochenskilda Reko (de enskildaolika avsnittenistandarden benìmns Reko med angivande av nummer, t.ex. Reko 430). Ramverket ger en beskrivningavgrundlìggande principer, medanenskilda RekoinnehÔller viktiga tillvìgagôngssìtt med tillh rande vìgledning f r redovisningskonsulter i deras yrkesut vning.f ratt f rstô och tillìmpa enskilda Reko Ìrdet n dvìndigt att beakta hela texteni standarden. MÔlet med ett redovisningsuppdrag Ìr att redovisningskonsulten ska anvìnda sina specialistkunskaperiredovisningutankravpô att granskaunderligganderìkenskapspôstôenden. De tillvìgagôngssìtt som beskrivs i detta ramverk och enskilda Reko Ìr inte utformade sô att redovisningskonsulten i nôgon utstrìckning kan bestyrka den finansiella informationen.men anvìndare av den sammanstìllda finansiella informationen har ÌndÔ nytta av redovisningskonsultens medverkan, eftersom tjìnsten utf rts med vederb rlig professionell kompetens och omsorg. I undantagsfall kan en redovisningskonsult finna det n dvìndigt att avvika frôn en Reko f ratt uppnô môlet pô ett mereffektivt sìtt.nìren sôdan situationuppstôr môste redovisningskonsulten vara beredd att motivera avvikelsen. 3. Det Ìr ipraktiken og rligt att utarbeta en standard som uttryck f rgod sed f r redovisningstjìnster som kan tillìmpas verallt och som tìcker alla situationer och omstìndigheter som en redovisningskonsult kan m ta i ett redovisningsuppdrag. Redovisningskonsulter ska dìrf r betrakta standarden som grundlìggande principer som de ska f lja nìr de utf r redovisningsuppdrag. Exakt vilka ÔtgÌrder som krìvs f r att tillìmpa standarden môste lìmnas till varje enskild redovisningskonsult att professionellt bed ma och beror pô omstìndigheterna i varje enskilt fall. 4. Ramverket bestôr av f ljande delar: x Inledning: Ramverket behandlar redovisningsuppdrag som utf rs av redovisningskonsulter. Det ger en referensram f r redovisningskonsulter och andra som Ìr intressenter i ett redovisningsuppdrag, som t.ex. den som anlitar en redovisningskonsult ( uppdragsgivaren ). x Krav i standarden: Denna del anger de krav som en redovisningskonsult môste f lja f r att anses arbeta efter standarden. x Definition av och môl f r ett redovisningsuppdrag: Denna del definierar olika typer av redovisningsuppdrag och identifierar môlet f rett redovisningsuppdrag. x Standardens omfattning: Denna del sìrskiljer redovisningsuppdrag frôn andra uppdrag, som t.ex. rôdgivning.

4 4 RAMVERK x x Att acceptera uppdraget: Denna del behandlar f rutsìttningarna f r att en redovisningskonsult ska kunna Ôta sig ett redovisningsuppdrag. Ett redovisningsuppdrags bestôndsdelar: Denna del ber r de olika delarna i ett redovisningsuppdrag samt relationen och ansvarsf rdelningen mellan redovisningskonsulten och uppdragsgivaren. Etiska regler och regler f r kvalitetssìkring 5. Styrande f r redovisningskonsulter som utf r redovisningsuppdrag Ìr denna standard samtyrkesetiskaregler.enredovisningskonsult skautf ra samtligauppdragmed integritet ochvara objektivisina stìllningstaganden.enredovisningskonsult skaverka f r att uppdragsgivarens behov tillgodoses i varje enskilt uppdrag. Uppdragsgivarens intresse ska stôi centrumutan att redovisningskonsulten f rlorariintegritet och objektivitet eller i vrigt ÔsidosÌtter sina yrkesetiska skyldigheter. Alla uppdrag b r prìglas av att det inte finns nôgra intressekonflikter. DÌrut ver ska redovisningskonsulter f lja de regler f r kvalitetssìkring som finnsi denna standard. Krav i standarden 6. Standarden ger uttryck f r god sed f r redovisningstjìnster och ger dìrvid rekommendationeromhurenredovisningskonsult b r f rhôlla sigtillolika situationerochhur hans eller hennes bitrìde ska utformas. I vissa fall ger standarden inget utrymme f r egen tolkning utan anger istìllet krav som redovisningskonsulten ska f lja. Dessa har delats in i ett antal vergripande krav som sammanfattas i punkterna nedan. HÌnvisningar ges till enskilda Reko (i vissa av punkterna) f r att underlìtta f rstôelsen f r vad kravet innebìr. Detta innebìr inte att dessa enskilda Reko Ìr viktigare Ìn nôgra andra Reko i standarden. Standarden innehôller f ljande skallkrav: a) Redovisningsverksamheten skavara ÌndamÔlsenligt organiseradmed avseende pô ledning av verksamheten, bemanning, vidareutbildning, hantering av uppdragsgivarens material m.m. Rutiner och riktlinjer f r verksamheten ska finnas. Se vidare Reko 210 Organisation och Reko 220 Hantering av uppdragsgivarens material. b) En redovisningskonsult accepterar bara ett redovisningsuppdrag nìr hans eller hennes preliminìra kunskap om uppdragsf rhôllandena visar att relevanta etiska krav, sôsomintegritet, objektivitet och professionellkompetenskommeratt kunna uppfyllas.ompr vningavaccepten skag rasnìr uppdraget ellerannat f rhôllande gìllande uppdraget f rìndras. Se Ìven Att acceptera och behôlla uppdraget lìngre fram i ramverket. c) Uppdragsgivaren och redovisningskonsulten ska upprìtta ett uppdragsbrev (se Reko 120 Villkor f r redovisningsuppdrag). d) Uppdragsgivaren ska upplysas om sitt sjìlvstìndiga ansvar f r f retagets redovisning. e) NÌrenredovisningskonsult bitrìder medl panderedovisningsamt upprìttarôrsbokslut och Ôrsredovisningar ska han eller hon g ra detta enligt kraven i bokf ringslagen (1999:1078), Ôrsredovisningslagen (1995:1554) och andra lagar samt med beaktande av god redovisningssed. Se vidare Reko 400^Reko 480. f) En redovisningskonsult som bitrìder i ett s.k. kombiuppdrag, ska beakta de standarder och vìgledningar som finns i RS Revisionsstandard i Sverige samt bestìmmelserna om jìv i 9 kap. 17 aktiebolagslagen (2005:551). Se vidare Reko 170 Kombiuppdrag. g) Redovisningskonsulten ska planera och genomf ra redovisningsuppdraget pô ett professionellt sìtt med utgôngspunkt i uppdragsgivarens behov. Se vidare Reko 200 Planering och Reko 230 Redovisningskvalitet. h) En redovisningskonsult ska ha tillrìcklig kunskap om sina uppdragsgivares verksamhet f r att kunna identifiera och f rstô de hìndelser, transaktioner och f rhôllanden som kan ha en betydande pôverkan pô f retagets verksamhet. Se vidare Reko 240 Kunskap om verksamheten.

5 RAMVERK 5 i) Redovisningskonsulten ska dokumentera hur uppdraget har utf rts, vilka diskussioner som f rts med uppdragsgivaren samt vilka slutsatser som redovisningskonsulten har kommit fram till. Se vidare Reko 140 Dokumentation. j) NÌr en redovisningskonsult anvìnder nôgon annans arbete ^ arbete utf rt av en specialist, en kollega, ett annat redovisningsf retag eller uppdragsgivaren ^ ska han eller hon bed ma om arbetet utf rts i enlighet med uppdraget och dokumentera hur arbetet har anvìnts. Om annat redovisningsf retags eller uppdragsgivarens arbete har anvìnts ska redovisningskonsulten Ìven bed ma kvaliteten pô utf rt arbete f r att sìkerstìlla att inga f ljdfel uppstôr. Se vidare Reko 500^ Reko 530. k) Vidavrapporteringtilluppdragsgivaren skaredovisningskonsultentillseatt rìtt information nôr rìtt person. Rapporterna ska rimlighetsbed mas innan de verlìmnas till uppdragsgivaren f r att kontrollera att rapporterna Ìr fullstìndiga i alla vìsentliga delar. I de fall skriftliga kommentarer upprìttats ska dessa bifogas de rapporter som skickas till uppdragsgivaren. Se vidare Reko 600^Reko 620. l) En redovisningskonsult kan lìmna en bokslutsrapport om bitrìdet vid upprìttandet av den finansiella rapporten har genomf rts i enlighet med Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko. m) Enligt lagen (2009:62) om ÔtgÌrder mot penningtvìtt och finansiering av terrorism ska det finnas rutiner f r att f rhindra att ett redovisningsf retags verksamhet utnyttjas f r penningtvìtt. Definition av och môl f r ett redovisningsuppdrag 7. Med ett redovisningsuppdrag avses i denna standard ett uppdrag dìr en redovisningskonsult bitrìder en uppdragsgivare med att sammanstìlla affìrshìndelser till en samlad ekonomisk information om f retaget. Uppdraget kan ha olika inriktning, t.ex.: a) Bokf ringsuppdrag: redovisningskonsulten bitrìder vid bokf ring av affìrshìndelser. Rapportering sker l pande av f retagets resultat och stìllning. b) Bokslutsuppdrag: redovisningskonsulten bitrìder vid upprìttandet av bokslut. Dessa uppdrag kan Ìven innebìra att redovisningskonsulten bitrìder vid upprìttandet av Ôrsredovisningen och i f rekommande fall koncernredovisningen. c) rsredovisningsuppdrag: redovisningskonsulten bitrìderendast vidupprìttandet av Ôrsredovisningen utifrôn ett fìrdigstìllt bokslut. d) rsbokslutsuppdrag: redovisningskonsulten bitrìder endast vid upprìttande av Ôrsbokslut. e) Koncernredovisninguppdrag: redovisningskonsulten bitrìder endast vid upprìttandet av koncernredovisning. f) Outsourcing-uppdrag: redovisningskonsulten sk ter hela, eller delar av, f retagets ekonomifunktion innefattande bl.a. fakturering, reskontrahantering, betalningar och bokf ring av affìrshìndelser. DÔ redovisningskonsulten endast bitrìder med delar av ekonomifunktionen, ska huvudbokf ring ingô i uppdraget f r att det ska rìknas som ett outsourcing-uppdrag. Om t.ex. endast fakturering Ìr utlagd, ska detta rìknas som ett vrigt konsultuppdrag. Rapportering sker l pande. g) Úvriga redovisningsuppdrag: uppdraget inbegriper t.ex. redovisningskonsultationer av engôngskaraktìr, upprìttande av budgetar m.m. F r vriga uppdrag som en redovisningskonsult utf r, se vidare under Standardens omfattning punkt Denna standard har utformats med utgôngspunkt i uppdrag som endast omfattar redovisning och dìr redovisningskonsulten och revisorn inte Ìr verksamma i samma revisionsf retag.

6 6 RAMVERK 9. DÔ en redovisningskonsult och en revisor verksamma pô samma f retag utf r redovisningsuppdrag och bestyrkandeuppdrag Ôt samma uppdragsgivare, kallas uppdraget kombiuppdrag. F r kombiuppdrag gìller sìrskilda regler om jìv i 9 kap. 17^ 18 aktiebolagslagen eller motsvarande bestìmmelser i annat tillìmpligt regelverk. Se vidare Reko 170 Kombiuppdrag.En bokslutsrapport ska intelìmnasiett kombiuppdrag om inte uppdragsgivaren sìrskilt begìr detta. 10. Ett redovisningsuppdragskautf rasmed omsorgoch pôett sôdant sìtt att gìllande lagaroch f reskrifter frôn myndigheter kan f ljas. Detta ska utmynna i att rapporteringen till uppdragsgivaren blir sô korrekt som m jligt, utifrôn den information som finns tillgìnglig, och dìrmed utg ra ett bra beslutsunderlag i verksamheten f r uppdragsgivaren. Standardens omfattning 11. Uppdraget f renredovisningskonsult Ìrintealltid ett redovisningsuppdrag. Andra ofta f rekommande konsultuppdrag Ìr t.ex.: x l neserviceuppdrag, x upprìttande av inkomstdeklarationer, x skatterôdgivning, x viss rôdgivning till f retagsledningen, x x insourcing-uppdrag (ekonomichef att hyra), och processhanteringsuppdrag ^ transaktionsrelaterade tjìnster (redovisningskonsulten sk terexempelvis endast en leverant rsreskontra). Dessa uppdrag omfattas av standarden i tillìmpliga delar. 12. Ett redovisningsuppdrag kan vara en del av ett st rre uppdrag, t.ex. nìr ett konsultuppdrag som r r ett f retagsf rvìrv krìver att en koncernredovisning upprìttas. I sôdana fall gìller denna standard endast f r den del som Ìr redovisningsuppdraget. Att acceptera och behôlla uppdraget 13. En redovisningskonsult accepterar bara ett redovisningsuppdrag nìr hans eller hennespreliminìra kunskap omuppdragsf rhôllandenavisaratt relevantaetiska krav, sôsom integritet, objektivitet och professionell kompetens kommer att kunna uppfyllas. Krav i enskilda Reko, bestìmmelser angôende jìv (se Reko 170 Kombiuppdrag) samt vriga bestìmmelser som kan innefatta ytterligare krav ska tillgodoses innan ett uppdrag kan accepteras. 14. Om nôgot f rhôllande Ìndras under uppdragets gông, pô ett sìtt som pôverkar kraven ipunkt 13, ska redovisningskonsulten pô nytt bed ma om uppdraget Ìven fortsìttningsvis kan accepteras eller om han eller hon ska frôntrìda uppdraget. Som exempelpô tillfìllennìrenredovisningskonsult ska vervìga att frôntrìda ett redovisningsuppdrag Ìr upptìckten av felaktigheter iredovisningen som kvarstôr trots pôpekanden frôn redovisningskonsulten. Ett redovisningsuppdrags bestôndsdelar 15. En redovisningskonsult bitrìderen uppdragsgivare med att sammanstìlla affìrshìndelser till en samlad ekonomisk information om f retaget. Bearbetningen av rìkenskapsinformation skainnefatta sôdana kontrolleratt det blir sìkerstìllt att informationen i allt vìsentligt blir fullstìndigt och korrekt behandlad. Uppdraget ska dokumenteras sô utf rligt att det i efterhand utan svôrighet gôr att f lja hur rìkenskapsinformationenhar behandlats.rapportering ska skel pande underuppdragetsgông ochvara utformadsô att denìrlìtt att f rstô f ruppdragsgivaren. Avsiktenmedrapporteringen ska vara att den ska utg ra ett beslutsunderlag f r uppdragsgivaren.

7 RAMVERK Ett redovisningsuppdrag innefattar tvô parter: en redovisningskonsult och en uppdragsgivare. Uppdraget rapporteras enbart till uppdragsgivaren, och rapporteringen Ìr inte avsedd f r tredje man. Efter verenskommelse med uppdragsgivaren kan rapport dock skickas till tredje man. 17. En bokslutsrapport kan lìmnas vid uppdrag dìr redovisningskonsulten bitrìder uppdragsgivaren med att upprìtta Ôrsbokslut eller Ôrsredovisning. Oberoende Ìr inte ett krav vidett redovisningsuppdrag.omenredovisningskonsult inteìroberoende ska detta anges i redovisningskonsultens bokslutsrapport. En redovisningskonsult anses intevaraoberoende omredovisningskonsultenìr styrelseledamotiuppdragsgivarens f retagellerpô annat sìtt ingôrif retagetsledning.redovisningskonsultenìrintehelleroberoende om han eller hon harekonomiska intresseni f retaget ellerìr nìrstôende till uppdragsgivaren. 18. En redovisningskonsult ska i sitt redovisningsuppdrag f lja bestìmmelserna i bokf ringslagen, Ôrsredovisningslagen och andra f r uppdraget relevanta lagar samt beakta god redovisningssed. Redovisningskonsulten ska upplysa uppdragsgivaren om att uppdragsgivaren harett sjìlvstìndigt ansvar f r sin redovisning och de rapporter som baseras pô denna, Ìven dô redovisningskonsultens bitrìde Ìr lôngtgôende. Ansvarsf rdelningen och uppdragets omfattning ska preciseras i uppdragsbrevet.

8 8 ORDLISTA Ordlista Dokumentation Med dokumentation menas det material (de arbetspapper, tjìnsteanteckningar, kopior m.m.) som upprìttats av och f r redovisningskonsulten eller som redovisningskonsulten inhìmtat och bevarat i samband med genomf randet av redovisningsuppdraget. Extern bekrìftelse Med extern bekrìftelse menas en uppgift som bekrìftas av extern part. Fel Med fel menas felaktigheter i redovisningen som inte Ìr avsiktliga. Finansiella rapporter Finansiellarapporter omfattar balansrìkningar, resultatrìkningar, finansieringsanalyser (som kan vara presenterade pô olika sìtt, t.ex. analys av kassafl de eller finansiering), noter samt andra sammanstìllningar och upplysningar som identifieras som en del av de finansiella rapporterna. Se Ìven rsredovisning. Fortlevnadsprincipen Antagandet om fortsatt drift Ìr en grundlìggande redovisningsprincip (fortlevnadsprincipen) nìr Ôrsredovisningen eller Ôrsbokslutet upprìttas. Detta framgôr av 2 kap. 4 Ôrsredovisningslagen (1995:1554). Fortlevnadsprincipen innebìr att ett f retag vanligtvis anses fortsìtta sin verksamhet under den nìrmast f rutsebara framtiden utan vare sig avsikt eller tvông att likvidera, upph ra med verksamheten eller s ka rôdrum f r rekonstruktion av sin r relse med st d av lagar eller f reskrifter. DÌrf r redovisastillgôngaroch skuldermed den f rutsìttningenatt f retaget kommeratt kunna realisera sina tillgôngar och betala sina skulder inom ramen f r den normala affìrsverksamheten. Fortsatt drift Se Fortlevnadsprincipen. F rbjudet lôn Med f rbjudet lôn avses lôn lìmnade i strid med bestìmmelserna i 21 kap. 1 aktiebolagslagen (2005:551). F renklat Ôrsbokslut Enligt 6 kap. 10 bokf ringslagen (1999:1078) bestôr ett f renklat Ôrsbokslut av en resultatrìkning och en balansrìkning. F retagsledning Med f retagsledning avses den eller de personer som svarar f r f retagets organisationoch f rvaltningenav f retagets angelìgenheter samt den ellerde somhar hand om den l pande f rvaltningen. God redovisningssed God redovisningssed Ìr en tolkning av f reskrifter och andra f rfattningar pô omrôdet, en tolkning som frìmst b r grundas pô f reskrifternas ordalydelse lìsta i ljuset av deras syfte och de allmìnna principer som reglerna ger uttryck f r. NÌr en tolkning inte rìcker f ratt besvara en frôga môste en utfyllande tolkning av lagaroch deras f rarbeten g ras av normgivande organ. I avsaknad av uttalanden frôn normgivande organ ska vìgledning hìmtas frôn f rekommande praxis.

9 ORDLISTA 9 God sed f r redovisningstjìnster God sed f r redovisningstjìnster innebìr att en auktoriserad redovisningskonsult f ljer Reko och tillìmpliga etiska regler samt underkastar sig kvalitetskontroll. Redovisningskonsulten f rbinder sig ocksô att tillse att Ìven vriga som medverkar i uppdraget iakttargod sed f r redovisningstjìnster. HÌndelser efter rìkenskapsôrets slut RedovisningsrÔdets rekommendation RR 26 HÌndelser efter balansdagen samt Ìven motsvarande avsnitt i BFNAR 2008:1 rsredovisningimindre aktiebolag (K2) behandlar hur hìndelser efter rìkenskapsôrets slut ska hanteras i de finansiella rapporterna samt identifierar tvô slags hìndelser: a) hìndelser som bekrìftar f rhôllanden som rôdde pô balansdagen, och b) hìndelser som indikerar att vissa f rhôllanden har uppstôtt efter balansdagen. IngÔende balanser Med ingôende balanser avses de saldon som finns vid periodens b rjan. IngÔende balanser baseras pô de utgôende balanserna f r f regôende period och Ôterspeglar konsekvenserna av transaktioner under tidigare perioderoch deredovisningsprinciper som anvìnts under f regôende period. Intern kontroll Se System f r intern kontroll. Kombiuppdrag Ett uppdrag kallas kombiuppdrag dô samma f retag bôde bitrìder en uppdragsgivare med redovisningstjìnster och utf r bestyrkandeuppdrag. F r kombiuppdrag gìller sìrskilda regler om s.k. byrôjìv. Kunskap om verksamheten Med kunskap om verksamheten menas en redovisningskonsults allmìnna kunskap om samhìllsekonomin och den bransch som f retaget verkar i samt en mer specifik kunskap om hur f retaget drivs. KvalitetssÌkring De riktlinjer och rutiner sôdana de beskrivs i Reko 130 KvalitetssÌkring av redovisningstjìnster samt kvalitetskontroll av redovisningsverksamheten som ett redovisningsf retag har f r att ge betryggande sìkerhet f r att alla redovisningsuppdrag utf rs i enlighet med Reko 100 MÔl och generella principer. Normgivande organ HÌr avses i f rsta hand Bokf ringsnìmnden, RÔdet f r finansiell rapportering och International Accounting Standards Board, IASB. NÌrstÔende parter Definitioner av nìrstôende och transaktioner mellan nìrstôende Ìr: ^ NÌrstÔende ^ personer, fysiska eller juridiska, Ìr nìrstôende om en person har m jlighet att ut vaett bestìmmande ellerett betydandeinflytande verdenandra personen nìr det gìller att fatta finansiella och operativa beslut avseende verksamheten. ^ Transaktioner mellan nìrstôende ^ en verf ring av resurser eller f rpliktelser mellan nìrstôende, oavsett om ersìttning utgôreller inte. Oegentlighet Termen oegentlighet hìnf r sig till avsiktlig handling av en eller flera personer i f retagsledningen, bland de anstìllda eller hos tredje man, som resulterar i felaktig information i redovisningen.

10 10 ORDLISTA Planering Med planering menas att utarbeta en allmìn strategi f r redovisningsuppdraget och ett detaljerat angreppssìtt f r den f rvìntade karaktìren, omfattningen och f rlìggningen i tiden av redovisningsuppdraget. Redovisningsf retag Med redovisningsf retag avses antingen det f retag som utf r redovisningstjìnster elleren enskild ut vare av redovisningsverksamhet. Redovisningskonsult Med redovisningskonsult menas, om inte nôgot annat anges, i denna standard alla som deltar iutf randet av ett redovisningsuppdrag. Redovisningssystem Med redovisningssystem menas den serie av aktiviteter och dokument hos ett f retag med vars hjìlp f retaget behandlar transaktioner som utg r en ekonomisk redovisning. SÔdana system identifierar, samlar, analyserar, berìknar, klassificerar, registrerar, sammanstìller och rapporterar transaktioner och andra affìrshìndelser. Revisionsf retag Med revisionsf retag avses antingen det f retag som utf r revision eller en enskild ut vare av revisionsverksamhet. Specialist Med specialist menas en person eller ett f retag som har sìrskild skicklighet, kunskap och erfarenhet inom ett sìrskilt omrôde utanf r redovisning och revision. System f r intern kontroll Med system f r intern kontroll menas alla de riktlinjer och rutiner (interna kontroller) som f retagsledningen har inf rt f r att uppnô môlet att, sô lôngt det Ìr praktiskt m jligt, sìkra att verksamheten sk tsvìloch effektivt.hìriingôr rutiner f ratt sìkerstìlla att de riktlinjer som ledningen lagt fast f ljs, att tillgôngar skyddas, att oegentligheter och fel f rhindras och upptìcks, att redovisningen Ìr riktig och fullstìndig samt att tillf rlitlig ekonomisk information upprìttasirìtt tid. Ett system f r intern kontroll strìcker sig lìngre Ìn till de f rhôllanden som direkt ber rett redovisningssystems funktioner. Uppdragsbeskrivning Med uppdragsbeskrivning menas en skriftlig beskrivning av uppdragets omfattning och rutiner som klarg r vilka verenskommelser som gjorts med uppdragsgivaren. Uppdragsbrev Ett uppdragsbrev dokumenterar och bekrìftar att redovisningskonsulten Ôtar sig uppdraget, redovisningsuppdragets syfte och omfattning samt ansvarsf rdelningen mellan redovisningskonsulten och uppdragsgivaren. Uppdragsgivare Med uppdragsgivare menas den person eller den grupp av personer som redovisningskonsulten har tecknat ett avtal med. Avtalet dokumenteras i ett uppdragsbrev, se ovan. Vem som Ìr uppdragsgivare kan sôledes variera frôn uppdrag till uppdrag. I aktiebolag Ìr det ofta styrelsen som Ìr uppdragsgivare, men det kan Ìven vara t.ex. ekonomichef eller verkstìllande direkt r. Exempel pô uppdragsgivare i andra f retagsformer Ìr innehavaren av en enskild nìringsverksamhet eller bolagsmìnnen i ett handelsbolag.

11 ORDLISTA 11 Uppskattningar i bokf ringen Med uppskattningar i bokf ringen avses att den beloppsmìssiga bestìmningen av en post Ìrapproximativ pô grund av att det inte Ìr m jligt att exakt bestìmma postens vìrde. Uttalanden frôn f retagsledningen Uttalanden frôn f retagsledningen g rs till redovisningskonsulten, antingen pô eget initiativ eller som svar pô specifika frôgor frôn redovisningskonsulten. VÌsentliga brister VÌsentliga brister Ìr bristerisystem f rinternkontrollsom kanha envìsentlig pôverkan pô Ôrsredovisningen. VÌsentliga fel Med vìsentligafel avsesatt enutelìmnadelleren felaktiginformationkanpôverkade beslut som anvìndaren fattar pô basis av informationen i de finansiella rapporterna. rsbokslut Enligt 6 kap. 4 bokf ringslagen bestôr ett Ôrsbokslut av en resultatrìkning och en balansrìkning samt vissa notupplysningar. rsredovisning Enligt 2 kap. 1 Ôrsredovisningslagen bestôren Ôrsredovisning av en balansrìkning, en resultatrìkning, noter och en f rvaltningsberìttelse samt i vissa fall Ìven en finansieringsanalys.

12 12 REKO 100 M LOCH GENERELLA PRINCIPER Reko 100 MÔl och generella principer Inledning 1. Syftet med denna Reko Ìratt lìgga fast standarder f roch ge vìgledning om ett redovisningsuppdragsmôloch de generella principer som styrett redovisningsuppdrag. MÔl f r redovisningsuppdrag 2. All rapportering till uppdragsgivaren syftar till att utg ra ett bra beslutsunderlag i uppdragsgivarensverksamhet. Generella principer f r redovisningsuppdrag 3. Redovisningskonsulten ska iaktta god redovisningssed, god sed f r redovisningstjìnster och de etiska regler som styr redovisningskonsultens professionella ansvar. I Godredovisningssed uttrycks genom bokf ringslagen (1999:1078) och dess f rarbeten. Det Ìr Bokf ringsnìmnden som har ansvaret f r att utveckla god redovisningssed. II Etiska regler som styr redovisningskonsultens professionella ansvar avser: a) god yrkessed, b) professionellt upptrìdande, c) organisation av verksamheten, d) arvodesdebitering, e) tystnadsplikt, f) vidareutbildning, g) yrkesut vning, h) dokumentation, i) hantering av rìkenskapsmaterial, j) uppdragsspecifikation, k) f rhôllandet till kollegor, och l) publicitet och marknadsf ring. III God sed f r redovisningstjìnster vid ut vande av redovisningsverksamhet uttrycks genom Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko. HÌr anges de grundlìggande principerna ochviktiga tillvìgagôngssìtten f r utf rande av redovisningsuppdrag. Planering 4. Redovisningskonsulten ska planera och genomf ra redovisningsuppdraget pô ett professionellt sìtt medutgôngspunkt iuppdragsgivarensbehov.exempelvisskaredovisningskonsulten alltid f rvissa sig om att redovisningsuppdraget utf rspô ett sôdant sìtt att det gagnar uppdragsgivaren inom ramen f r god yrkessed. Ansvar 5. Uppdragsgivaren har ett sjìlvstìndigt ansvar f r den ekonomiska redovisningen. Uppdragsgivaren skaupplysas om sitt sjìlvstìndiga ansvar f r f retagetsredovisning och de rapporter som baseras pô denna, Ìven dô redovisningskonsultens bitrìde Ìr lôngtgôende. Ansvarsf rdelningen och uppdragets omfattning ska preciseras genom ett uppdragsbrev.

13 REKO 110 REDOVISNINGSKONSULTENS ANSVAR 13 Reko 110 Redovisningskonsultens ansvar 1. Syftet med denna Reko Ìr att lìgga fast standarder f r och ge vìgledning om hur redovisningskonsulten b r agera i sin yrkesut vning och vilket ansvar redovisningskonsulten har. 2. En redovisningskonsult ska bedriva sin verksamhet med omsorg och pô ett sôdant sìtt att gìllande lagar och f reskrifter frôn myndigheter kan f ljas. 3. Enredovisningskonsult skaverka f ratt uppdragsgivarensbehov tillgodosesivarje enskilt uppdrag. Uppdragsgivarens intresse ska stô i centrum utan att redovisningskonsulten f rlorar i integritet och objektivitet eller i vrigt ÔsidosÌtter sina yrkesetiska skyldigheter. F r att kunna uppnô detta b ren redovisningskonsult vara aktiv i kontaktenmed uppdragsgivaren ochverka f ratt en god relationupprìtthôlls. Att kunna kommunicera med uppdragsgivaren pô ett effektivt och f r uppdragsgivaren f rstôeligt sìtt Ìr sôledes av stor vikt. 4. Enredovisningskonsult ska strìva efteratt vara proaktivisitt arbete.med detta menasbl.a. att vara f rvissadomuppdragsgivarensbehovochutifrôn detta arbeta f ratt, i god tid, komma med f rslag pô ÔtgÌrder som gagnar uppdragsgivaren i verksamheten. 5. F r att kunna utf ra ett proaktivt arbete och verka f r att uppdragsgivarens behov tillgodoses ska redovisningskonsultenvarauppdaterad pô lagarochreglerinomredovisningsomrôdet som pôverkar uppdragsgivarens verksamhet. Redovisningskonsulten haratt l pande informera uppdragsgivaren om viktiga f rìndringarav dessa lagar och regler. 6. Iavrapporteringentilluppdragsgivaren skainformationennô den person som avtalats som mottagare av rapporten. Rapporterna ska, innan de verlìmnas, rimlighetsbed mas mot bakgrund av redovisningskonsultens kunskaper om och erfarenhet av uppdragsgivarens f rhôllanden. F rtydligande kommentarer ska lìmnas vid behov. DÔ redovisningskonsultens rapporter endast Ìr avsedda f r uppdragsgivaren krìvs det ett sìrskilt uppdrag, och att rapporterna f rst har godkìnts av uppdragsgivaren, f r att redovisningskonsulten ska fô lìmna ver rapporterna till tredje man.

14 14 REKO 120 VILLKORFÚRREDOVISNINGSUPPDRAG Reko 120 Villkor f r redovisningsuppdrag 1. Syftet med denna Reko Ìratt lìgga fast standarder f r att ge vìgledning om hur redovisningskonsulten definierar villkoren f r uppdraget med uppdragsgivaren. 2. Villkoren f r ett redovisningsuppdrag kan vara i grunden olika beroende pô var redovisningskonsulten Ìr verksam ^ pô ett revisionsf retag eller pô ett redovisningsf retag. Enredovisningskonsult verksampôett revisionsf retagska, ide falldôuppdraget Ìr ett s.k. kombiuppdrag, beakta de standarder och vìgledningar som finns i RS Revisionsstandard i Sverige samt bestìmmelserna om jìv i 9 kap. 17 aktiebolagslagen (2005:551). 3. En redovisningskonsult accepterar ett redovisningsuppdrag endast nìr hans eller hennespreliminìra kunskap omuppdragsf rhôllandenavisaratt relevantaetiska krav, sôsom integritet, objektivitet och professionell kompetens, kommer att kunna uppfyllas. Enskilda Reko, bestìmmelser angôende jìv (se Reko 170 Kombiuppdrag) samt vriga bestìmmelser som kaninnefattaytterligare krav ska tillgodoses, innan ett uppdrag kan accepteras. 4. Vid ett uppdrag som tagits ver frôn en kollega ska en redovisningskonsult ta kontakt med kollegan nìr sô bed mslìmpligt. 5. OmnÔgot f rhôllande ÌndrasunderuppdragetsgÔngpÔett sìtt sompôverkarovan nìmnda krav, se punkt 3, ska redovisningskonsulten pô nytt bed ma om uppdraget Ìven fortsìttningsvis kan accepteras eller om han eller hon ska frôntrìda det. 6. Redovisningskonsulten och uppdragsgivaren ska definiera villkoren f r uppdraget. De verenskomnavillkoren ska dokumenterasiett uppdragsbrev.parterna b rupprìtta uppdragsbrevet innan uppdraget b rjar f r att undvika missf rstônd om uppdraget och f r att klarg ra hur ansvaret f rdelar sig mellan uppdragsgivaren och redovisningsf retaget. 7. Ett uppdragsbrev innehôller i allmìnhet f ljande punkter: a) omfattningen av redovisningsuppdraget, inklusive hìnvisning till tillìmpliga lagar och f reskriftereller andra branschstandarder som redovisningskonsulten f ljer, b) uppdragets karaktìr, bland annat att det inte r r sig om revision eller versiktlig granskning och att ett bestyrkande inte kommer att g ras, c) det faktum att syftet med uppdraget inte Ìr att upplysa om eventuella fel, olagliga handlingareller andra oegentligheter, t.ex. bedrìgeriereller f rfalskningar, d) uppdragsgivarens ansvar f r kvaliteten pô inlìmnat material samt att det lìmnas inom verenskommen tid, e) f retagsledningens ansvar f r f retagets redovisning och de rapporter som baseras pô denna, f) formen f r rapportering, vem som Ìr mottagare av rapporten och nìr i tiden denna ska levereras, g) grunden f r berìkning av arvodet, hur detta kommer att faktureras samt betalningsvillkor, och h) uppdragsgivarens bekrìftelse av att uppdragsvillkoren tagits emot och godkìnts. Punkterna d^f kan med f rdel preciseras i en mer detaljerad uppdragsbeskrivning som klarg r vilka verenskommelser som trìffats med uppdragsgivaren. Uppdragsbeskrivningen Ìr en del av redovisningskonsultens dokumentation och planering. Avseende punkt f ska i uppdragsbrevet preciseras att f r den hìndelse bokslutsrapport inte kan lìmnas kommer rapportering att ske om den tillìmpliga lagstiftning som de finansiella rapporterna ska grundas pô och kìnda avsteg frôn denna.

15 REKO 120 VILLKORFÚRREDOVISNINGSUPPDRAG VidÔterkommanderedovisningsuppdragochl panderedovisningsuppdragskaredovisningskonsulten vervìga om det finns omstìndigheter som krìver att villkoren f r uppdraget Ìndras eller om det Ìr n dvìndigt att pôminna uppdragsgivaren om de gìllande uppdragsvillkoren. 9. Redovisningskonsulten beh ver inte utfìrda ett nytt uppdragsbrev f r varje ny period. Men f ljande f rhôllanden kan g ra det lìmpligt att utfìrda ett nytt brev: a) indikationer pô att uppdragsgivaren missf rstôr omfattningen av redovisningsuppdraget och sitt eget ansvar f r redovisningen, b) uppdragsvillkoren har Ìndrats eller Ìr speciella, c) f rìndringar i f retagsledningen eller i styrelsen, eller d) uppdragsgivarensverksamhet har Ìndrats vìsentligt till karaktìreller storlek. 10. Ett uppdragsbrev ska dock f rnyas minst vart femte Ôr.

16 16 REKO 121 BETALNINGSUPPDRAG Reko 121 Betalningsuppdrag 1. Syftet med denna Reko Ìratt lìgga fast standarder f roch ge vìgledning nìren redovisningskonsult bitrìder uppdragsgivaren med betalningar. Detta innebìr i normalfallet att redovisningskonsulten bitrìder med utbetalning av fakturor, betalning av lôneavier, skattekontoinbetalningar, utbetalning av l ner samt verf ring mellan uppdragsgivarenslikvidkonton. 2. En redovisningskonsult kan bitrìda med att ta fram betalningsf rslag som uppdragsgivarenverkstìlleriett systemutanf rredovisningskonsultenskontroll.verkstìllandet kan ske genom att uppdragsgivaren godkìnner betalningen i bankens betalningssystem, i nôgot annat betalningssystem, eller att uppdragsgivaren godkìnner en betalningsorder. NÌr redovisningskonsulten bitrìder med att ta fram betalningsf rslag, ska underlagen f r utbetalningarna rimlighetsbed mas. Uppdragsgivaren ska f re betalning ha attesterat de underlag som ligger till grund f r betalningsf rslagen. 3. En redovisningskonsult kan aldrig bitrìda med att verkstìlla betalningar (medelsf rvaltning), om uppdraget Ìr kombinerat med tillhandahôllande av lagstadgad revision (jfr Reko 170 Kombiuppdrag). 4. En redovisningskonsult kan bitrìda med att verkstìlla betalningar om uppdraget inte Ìr kombinerat med tillhandahôllande av lagstadgad revision. VerkstÌllande av betalningar b r, sô lôngt det kan ske, utf ras av tvô personer i f rening. Underlagen f r utbetalningarna ska rimlighetsbed mas. Uppdragsgivaren ska f re betalning ha attesterat de underlag som ligger till grund f r betalningarna. 5. NÌr en redovisningskonsult bitrìder med betalningar, ska bankavtalet/fullmakten innehôlla relevanta beloppsmìssiga begrìnsningar. Dessa begrìnsningar ska framgô av uppdragsbrevet. Uppdragsbrevet ska Ìven innehôlla en beskrivning av rutiner f r nyupplìgg och Ìndring av betalningsmottagare vid l neutbetalning, verf ringar etc. Kopia av bankavtalet/fullmakten Ìr en del av redovisningskonsultens dokumentation och ska arkiveras. NÌr en redovisningskonsult tar emot dosor, sigillnycklar, koder etc., ska dessa kvitteras ut personligen och endast anvìndas av den som kvitterat mottagandet. Dosor, koder etc. Ìr alltid personliga och ska f rvaras pô ett betryggande sìtt.

17 REKO 130 KVALITETSSØKRINGOCH KVALITETSKONTROLL AV REDOVISNINGSARBETET 17 Reko 130 KvalitetssÌkring av redovisningstjìnster samt kvalitetskontroll av redovisningsverksamheten 1. Syftet med denna Reko Ìr att lìgga fast standarder f r och ge vìgledning om: a) ett redovisningsf retags riktlinjer och rutiner f r intern kvalitetssìkring av redovisningsarbetet i allmìnhet, b) intern kvalitetssìkring av ett enskilt redovisningsuppdrag, och c) f rekomsten av och periodiciteten f r kvalitetskontroll. 2. Denna Reko omfattar Ìven redovisningsverksamheten pô ett revisionsf retag i samma omfattning som f r ett redovisningsf retag, med tillìgg av punkt 3 nedan. 3. KvalitetssÌkring av redovisningsuppdrag, dìr bestyrkandeuppdraget utf rs av en revisor verksam pô samma f retag, ska omfatta en kontroll av att hanteringen av kombiuppdraget har varit sôdan att revisorns opartiskhet och sjìlvstìndighet inte kan ifrôgasìttas. PoÌngteras b r dock att det Ìr revisorns ansvar att se till att opartiskheten och sjìlvstìndigheten inte rubbas. Redovisningskonsulten b r dock vara medveten om vilka jìvsregler och vriga regler om revisorns opartiskhet och sjìlvstìndighet som revisorn ska f rhôlla sig till. 4. Riktlinjeroch rutiner f r kvalitetssìkring ska inf ras sôvìl f r redovisningsf retaget som f renskilda redovisningsuppdrag. Redovisningsf retaget 5. Redovisningsf retaget skainf rariktlinjerochrutiner f rkvalitetssìkringsomìrutformade f ratt sìkerstìlla att alla redovisningsuppdrag utf rs enligt god sed f r redovisningstjìnster uttryckt genom Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko. 6. De riktlinjer f r kvalitetssìkring som ett redovisningsf retag inf r omfattar normalt f ljande: a) Professionella krav: Redovisningsf retagets personal ska iaktta principerna om objektivitet, integritet, tystnadsplikt och professionellt upptrìdande. b) Professionell skicklighet och kompetens: Redovisningsf retaget ska ha personal som har f rvìrvat och som upprìtthôller de tekniska fìrdigheter och den professionella kompetens som krìvs f r att de omsorgsfullt ska kunna fullg ra sina arbetsuppgifter. c) Bemanning av uppdrag: De medarbetare som arbetar med uppdraget ska ha, f r uppdraget, relevant utbildning och kompetens. d) Delegering: Allt arbete som utf rs pô olika nivôer ska ledas och kontrolleras pô ett sìtt som sìkerstìller att arbetet uppfyller stìllda kvalitetskrav. e) Konsultation: NÌr sô krìvs ska interna eller externa specialister konsulteras. f) Accepterande och bibehôllande av uppdragsgivare: Potentiella uppdragsgivare ska utvìrderas. LikasÔ ska befintliga uppdragsgivare fortl pande ompr vas. g) Rutin f r att f lja lagen om ÔtgÌrder mot penningtvìtt och finansiering av terrorism: Enligt lagen (2009:62) om ÔtgÌrder mot penningtvìtt och finansiering av terrorism ska det finnas rutiner f r att f rhindra att ett redovisningsf retags verksamhet utnyttjas f r penningtvìtt. h) Program f r uppf ljning av kvalitetssìkring: Det ska finnas ett program f r uppf ljning av att riktlinjerna och rutinerna f r kvalitetssìkring Ìr tillrìckliga och effektiva. 7. Redovisningsf retagets allmìnna riktlinjer och rutiner f r kvalitetssìkring ska delges medarbetare, sô att det sìkerstìlls att riktlinjerna och rutinerna f rstôs och inf rs pô ett betryggande sìtt.

18 18 REKO 130 KVALITETSSØKRING OCH KVALITETSKONTROLL AV REDOVISNINGSARBETET Det enskilda redovisningsuppdraget 8. Redovisningskonsulten ska genomf ra de ÔtgÌrder f r kvalitetssìkring som, med hìnsyn till redovisningsf retagets riktlinjer och rutiner, Ìr lìmpliga f r det enskilda redovisningsuppdraget. 9. Redovisningskonsulten bed mer medarbetarnas professionella kompetens f r att avg ra ivilken omfattning medarbetarna pô uppdraget beh ver ledas och hur storgenomgông av det utf rda arbetet som beh vs. 10. Delegeringen av arbetsuppgifter till medarbetare ska ske pô ett sìtt som sìkerstìller att arbetet utf rs med skìlig omsorg av personer med den professionella kompetens somuppdraget krìver.idelegeringeningôratt informera medarbetarna omvilket arbete de ska utf ra ochvad môlet med uppdraget Ìr.En vergripande bild av uppdragsgivarens verksamhet ska ocksô f rmedlas, sô att medarbetarna kan sìtta olika frôgestìllningar i rìtt sammanhang. 11. Redovisningskonsultensomlederarbetet meduppdraget ska, f ratt tillgodoseatt uppdraget utf rs pô ett sôdant sìtt att god kvalitet uppnôs, fortl pande kontrollera att a) medarbetarna har tillrìcklig kompetens f r att utf ra delegerade arbetsuppgifter, b) medarbetarna f rstôr och f ljergivna instruktioner, c) medarbetarna arbetar effektivt i enlighet med planeringen av redovisningsuppdraget och villkoren iuppdragsbrevet, d) deredovisningsfrôgor somuppstôrunderarbetetsgôngl sesoch, if rekommande fall, diskuteras med uppdragsgivaren, e) utf rt arbete Ìr vìldokumenterat pô ett sôdant sìtt att det iefterhandutan svôrighet gôr att f lja och kontrollera hur olika poster Ìr behandlade, och f) rìtt information nôr rìtt mottagare vid rìtt tidpunkt. Kvalitetskontroll av redovisningsverksamheten 12. Redovisningskonsulten ska minst vart sjìtte Ôr genomgô kvalitetskontroll enligt reglerna om kvalitetskontroll.

19 Reko 140 Dokumentation REKO 140 DOKUMENTATION Syftet med denna Reko Ìratt lìgga fast standarder f roch ge vìgledning om dokumentation av ett redovisningsuppdrag. 2. Redovisningskonsulten ska dokumentera tillrìckligt vìl f r att ge en vergripande f rstôelse av hur uppdraget har utf rts.noteringarna i dokumentationen ska ha sin utgôngspunkt iuppdragsplaneringen. 3. Av dokumentationen ska det framgô dels att avstìmningar, kontroller och analyser har gjorts f r att f rhindra vìsentliga fel, dels pô vilket sìtt detta arbete har utf rts. Dessutom b r normalt frôgestìllningar som behandlats med uppdragsgivaren dokumenteras. 4. De grundlìggande kraven pô beskrivning av bokf ringens organisation och uppbyggnad stìlls upp ibokf ringslagen (1999:1078).Redovisningskonsulten ska, omredovisningsuppdraget omfattar l pande redovisning och han eller hon anvìnder redovisningsf retagets eget bokf ringssystem, upprìtta den systemdokumentation som krìvsoch en behandlingshistorik somg rdet m jligt att utan svôrighet iefterhand f lja ochkontrollera de enskildaposternasbehandlingoch debearbetningar somhargjorts inom systemet. NÌr en redovisningskonsult utf r sitt uppdrag med eget bokf ringssystem, ska redovisningskonsulten versìnda behandlingshistoriken och systemdokumentationen tilluppdragsgivaren eftergenomf rt uppdrag.om uppdraget strìcker sig ver flera rìkenskapsôr, ska redovisningskonsulten sìnda behandlingshistoriken och systemdokumentationen till uppdragsgivaren i samband med att den vriga rìkenskapsinformationen avseende rìkenskapsôret sìnds till uppdragsgivaren. NÌren redovisningskonsult harett l pande redovisningsuppdrag och arbetar iuppdragsgivarensbokf ringssystem, ska det framgô av uppdragsbrevet vem som ansvarar f r att systemdokumentation och behandlingshistorik upprìttas och arkiveras. Bokf ringsnìmnden har givit ut nìrmare anvisningar om detta (BFN R 10 Systemdokumentation och behandlingshistorik). Systemdokumentationen utg r rìkenskapsinformation f r uppdragsgivaren. Uppdragsgivarensinstruktioneravseende konteringav fakturoroch andraunderlag utg r behandlingshistorik. Uppdragsgivaren ska informeras om att detta utg r behandlingshistorik enligt bokf ringslagen. Dessa instruktioner ska bifogas uppdragsbrevet och utg r dokumentation f r redovisningskonsulten. 5. Iredovisningsf retagensriktlinjerochrutiner ska det ingô en beskrivningavhuroch med vilket intervall relevant elektronisk rìkenskapsinformation ska sìkerhetskopieras.rutinen ska f ljasupp f ratt efterlevnaden ska sìkerstìllas.uppf ljningen ska dokumenteras. 6. RÌkenskapsmaterialochrÌkenskapsinformation ska f rvarasocharkiverasienlighet med BFNAR 2000:5 RÌkenskapsinformation och dess arkivering. Det Ìrden bokf ringsskyldiga/f retaget som har ansvar f r arkivering av rìkenskapsinformationen. Den dokumentation som redovisningskonsulten upprìttar f r egen rìkning ska pô motsvarande sìtt arkiveras i tio Ôr.

20 20 REKO 150 FELAKTIGHETER I REDOVISNINGEN Reko 150 Felaktigheter i redovisningen 1. Syftet med denna Reko Ìr att lìgga fast standarder f r och ge vìgledning om hur redovisningskonsulten ska f rhôlla sig till risken f r att felaktigheter f rekommer i redovisningen. 2. Felaktigheter i redovisningen kan vara av olika karaktìr ^ oegentligheter eller fel. Skillnaden mellan dessa Ìr: a) Oegentlighet Ìren avsiktlig handling av en eller flera personer hos uppdragsgivaren eller hostredje man somresulterar i felaktigheter iredovisningen.exempelpô detta kanvara att dokument f rfalskas ellerìndras elleratt effekterna av transaktionerna undertrycks eller utelìmnas. b) Fel Ìr en felaktighet i redovisningen som inte Ìr avsiktlig, t.ex. att redovisningsprinciper tillìmpas felaktigt. 3. Det Ìr f retagsledningen som har ansvaret f r att f rhindra och upptìcka oegentligheteroch fel genom att inf ra lìmpliga rutiner f r intern kontroll och se till att de fungerar l pande. SÔdana rutiner minskar, men eliminerar inte, risken f r felaktigheter. 4. En redovisningskonsult som utf r ett redovisningsuppdrag ska ha tillrìckliga kunskaperom f retaget och dess verksamhet f r att kunna rimlighetsbed ma kostnaderna och intìkterna i r relsen. Det finns alltid en risk att det uppstôr fel i redovisningen. Det ingôr i redovisningskonsultens och andra medarbetares uppdrag att f rhindra uppenbara felaktigheteriredovisningen.det Ìr sôledes av vikt att allinblandad personal har rìtt kompetens f r och kapacitet att utf ra sina arbetsuppgifter. 5. Exempel pô indikationer pô risk f r felaktigheter i redovisningen kan vara: i ovanliga pôfrestningar inom eller pô ett f retag, ii orimliga kassasaldon, t.ex. negativa kassasaldon, iii negativ bruttovinst eller bruttovinst som Ìr orimligt h g eller lôg, iv v bristfìllig information i verifikationereller saknade underlag, och ovanliga transaktioner somredovisningskonsulteninte kan fô en tillfredsstìllande f rklaring till. Observera att dessa exempel pô intet sìtt Ìr en fullstìndig upprìkning av omstìndigheter som kan ka risken f r felaktigheter. Redovisningskonsulten b r i varje uppdrag identifiera omrôden och f rhôllanden som kan innebìra en stor risk f r felaktigheter i redovisningen. 6. Om redovisningskonsulten misstìnker eller upptìcker att felaktigheter och/eller oegentligheter f rekommer, ska han eller hon snarast rapportera detta tilluppdragsgivaren. 7. De f rtydliganden somuppdragsgivaren g r skaundanr ja frôgorna kring de eventuellt felaktiga posterna i redovisningen. Om det trots f rtydliganden fortfarande kvarstôr felaktigheter iredovisningen, b r redovisningskonsulten frôntrìda uppdraget och informera uppdragsgivaren skriftligen om orsaken.

EtikR 1 Yrkesetiska regler

EtikR 1 Yrkesetiska regler ETIKR 1 YRKESETISKA REGLER 1 FARS REKOMMENDATIONER I ETIKFR GOR EtikR 1 Yrkesetiska regler (januari 2012) Vad innebìr god yrkessed?... 2 A. Internationella yrkesetiska reglers pôverkan pô svensk yrkesetik...

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen

BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen F rord 3 Finansmarknadens regelsamlingar utkommer f r nittonde Ôret i rad. Regelverket har genomgôtt stora f rìndringar de senaste Ôren, inte minst avseende mìngden regler. Detta har naturligtvismìrkts

Läs mer

AssociationsrÌtt. Stiftelser Stiftelselag (1994:1220)... 346 Inf rande av stiftelselagen, lag(1994:1221)... 369 Stiftelsef rordning (1995:1280)...

AssociationsrÌtt. Stiftelser Stiftelselag (1994:1220)... 346 Inf rande av stiftelselagen, lag(1994:1221)... 369 Stiftelsef rordning (1995:1280)... Bolag Ett aktiebolags Ôlder (f rteckning)......... 6 Aktiebolagslag (2005:551)... 7 Inf rande av aktiebolagslagen, lag(2005:552)... 155 Aktiebolagsf rordning (2005:559)... 157 Styrelserepresentation f

Läs mer

Lagf rteckning (A^ Ú)... 5 Inkomstskatt... 7. MervÌrdesskatt... 277. Sociala avgifter... 359. Fastighet... 417. Internationellt...

Lagf rteckning (A^ Ú)... 5 Inkomstskatt... 7. MervÌrdesskatt... 277. Sociala avgifter... 359. Fastighet... 417. Internationellt... Lagf rteckning (A^ Ú)... 5 Inkomstskatt... 7 1 MervÌrdesskatt... 277 Sociala avgifter... 359 Fastighet... 417 Internationellt... 475 Punktskatter... 699 Skattef rfarande... 821 Redovisning... 1065 Brott

Läs mer

F rord. Lycka till med din rekrytering! Stockholm januari 2009 Marie Wernerman. FAR SRS F rlag

F rord. Lycka till med din rekrytering! Stockholm januari 2009 Marie Wernerman. FAR SRS F rlag 3 F rord Boken Rekrytering och anstìllning syftar till att ge dig de redskap du beh ver f r en effektiv och lyckad rekrytering. Du fôr enkelt och verskôdligt svar pô dina praktiska frôgor om rekrytering

Läs mer

F rord. Om f rfattarna

F rord. Om f rfattarna F rord 3 Fastighetsbeskattningen Ìr ett brett omrôde med bestìmmelser f r allt frôn privatpersoner med bostadsrìtter och egnahem till stora byggbolag med fastighetsbestônd imiljardklassen. Den hìr boken

Läs mer

F rord. vôllar ofta svôrigheter i tillìmpningen och medf r dô ocksô problem f r bôde hìstìgare och Skatteverket. Det gìller sôvìl f r inkomstskatt

F rord. vôllar ofta svôrigheter i tillìmpningen och medf r dô ocksô problem f r bôde hìstìgare och Skatteverket. Det gìller sôvìl f r inkomstskatt F rord 3 SkattefrÔgor kring hìstverksamhet, sôvìlinom hìstsport som vrig hìstverksamhet, vôllar ofta svôrigheter i tillìmpningen och medf r dô ocksô problem f r bôde hìstìgare och Skatteverket. Det gìller

Läs mer

EtikR 3 Skatterådgivningstjänster

EtikR 3 Skatterådgivningstjänster FARS REKOMMENDATIONER I ETIKFRÅGOR (december 2012) 1 Medlem som skatterådgivare EtikR 3 Skatterådgivningstjänster Flertalet FAR-medlemmar tillhandahåller skatterådgivning till sina kunder. I många kundrelationer

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Besöksdatum: Urvalsår: Byrå: Diarienr FAR: Namn på person som intervjuats: Byråledare ja/nej: SRF Byrånr: Kvalitetskontrollant: Antal ARK SRF, byrå:

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag 1 YTTRANDE 2015-10-16 2015-773 FAR Box 6417 113 82 STOCKHOLM Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag Revisorsnämnden har följande huvudsakliga

Läs mer

Symboliken i vôr logotype

Symboliken i vôr logotype rsredovisning 2005 Symboliken i vôr logotype VÔr logotype, skapad av Jan Sandblom, symboliserar solen som speglar sig i Siljan. SolstrÔlarna ck sin utformning av l ven i Leksands- och RÌttviksdrÌkternas

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Glokala hìndelser 2012

Glokala hìndelser 2012 rsredovisning 2012 InnehÔll Glokala hìndelser 2012 5 Summering av ett nytt Ôr 6 Ett medvetet engagemang f r milj n 8 Framtidens elnìt i fokus 10 BekvÌmt, tryggt och bra f r milj n! 14 NÌsta steg f r StadsnÌt

Läs mer

InnehÔll. Glokala hìndelser 2011 5. VÌrlden, vi och vôra visioner 6. De f renar det bìsta av tvô vìrldar 9. Milj fokus en vardaglig sjìlvklarhet 10

InnehÔll. Glokala hìndelser 2011 5. VÌrlden, vi och vôra visioner 6. De f renar det bìsta av tvô vìrldar 9. Milj fokus en vardaglig sjìlvklarhet 10 rsredovisning 2011 InnehÔll Glokala hìndelser 2011 5 VÌrlden, vi och vôra visioner 6 De f renar det bìsta av tvô vìrldar 9 Milj fokus en vardaglig sjìlvklarhet 10 Kunderna ^ vôr verksamhets centrum 14

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:146

Regeringens proposition 2000/01:146 Regeringens proposition 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Prop. 2000/01:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Delårsrapportering

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Delårsrapportering Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Delårsrapportering Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänna råd (BFNAR 2002:5)... 2 Tillämplighet... 2 Skyldighet

Läs mer

Redovisningens normer, regler och praxis

Redovisningens normer, regler och praxis Redovisningens normer, regler och praxis Föreläsare Per Nordström Auktoriserad revisor God redovisningssed Enligt förarbetena till bokföringslagen 1976: Faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativ och

Läs mer

Dnr 2011-1633 2013-05-03 D 13

Dnr 2011-1633 2013-05-03 D 13 Dnr 2011-1633 2013-05-03 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket beträffande auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende.

Läs mer

FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 2015 SVARSMALL, FÖRSLAG TILL SVAR. Fråga 1 REVISION (12 p) Svarsförslag (4 poäng per åtgärd)

FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 2015 SVARSMALL, FÖRSLAG TILL SVAR. Fråga 1 REVISION (12 p) Svarsförslag (4 poäng per åtgärd) 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 2015 SVARSMALL, FÖRSLAG TILL SVAR Fråga 1 REVISION (12 p) Svarsförslag (4 poäng per åtgärd) 1. Genomföra en oberoende- och jävsprövning i enlighet med 21 Revisorslagen och ABL

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS)

Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS) YTTRANDE 2008-02-15 Dnr 2008-86 FAR SRS Box 6417 113 82 STOCKHOLM Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS) Inledning Revisorsnämnden (RN) som har beretts tillfälle att yttra

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

F rord. Stockholm april 2009 Marie Wernerman VD. FAR SRS F rlag

F rord. Stockholm april 2009 Marie Wernerman VD. FAR SRS F rlag F rord UppsÌgning och avsked Ìr skriven f r dig med direkt personalansvar. Troligtvis Ìr du VD, ekonomi- eller avdelningschef i ett mindre f retag. Boken behandlar inte det som gìller sìrskilt f r statligt

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering Instruktion för klagomålshantering Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar Fondförvaltning 2015-06-02 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

Revisorer och revision. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Revisorer och revision. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Revisorer och revision Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 mars 2016. Morgan Johansson Jacob Aspegren (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

Flyginspektion. Flyginspektionsskylt H160. Flyginspektionsskylt F23

Flyginspektion. Flyginspektionsskylt H160. Flyginspektionsskylt F23 Flyginspektion Skylt med stolpnummer sìtts upp i var 5:e stolpe f r h gre spìnningar, annars i var 10:e. Flygnummerskylt typ 2 (text pô tvô sidor) anvìnds. Skylterna skall sitta 90 grader i linjeriktningen.

Läs mer

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Stadgar för ISACA Sweden Chapter Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Artikel I. Namn och Säte Namnet på denna ideella organisation ska vara; ISACA Sweden Chapter, (Information Systems Audit and Control Association),

Läs mer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ("Revisionsbyrån")

Läs mer

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans Vad är en bokslutsrapport? Bokslutsrapporten är för många en kvalitetsstämpel. Men vad den innebär mer i detalj är inte lika känt. I denna artikel redogör Yvonne Jansson, Bodil Gistrand och Kristina Lilja

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt + STYRELSENS ARBETSORDNING jämte Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Nacka Energi AB

Läs mer

Författningssamling 030.2

Författningssamling 030.2 1 (18) Författningssamling 030.2 Attestreglemente - Regler för kontroll av verifikationer och tillämpningsanvisningar till attestreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2011-01-10, 7 Gäller fr.o.m.

Läs mer

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten

Läs mer

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen.

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen. R-2007/0475 Stockholm den 20 april 2007 Till FAR SRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 mars 2007 beretts tillfälle att yttra sig över FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation

Läs mer

rsredovisning BRF Essingesl tten 8 769611-6982

rsredovisning BRF Essingesl tten 8 769611-6982 1(10) rsredovisning f r BRF Essingesl tten 8 769611-6982 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010. Revisionsrapport Gymnastik- och idrottshögskolan Box 5626 114 86 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0728 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer

Ale Energi AB Årsredovisning 2014

Ale Energi AB Årsredovisning 2014 Ale Energi AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 10

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren. Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren. Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Information angående en effektivare tillsyn av advokatbyråer En av Advokatsamfundets viktigaste

Läs mer

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering Datum 2016-09-19 Upprättad av Kjell Wenna Michael Jacobsson Version 1.0 Diarienummer 1.3.6-Ä-2016-847 Godkänd av Mattias Åsander Syftet med rutinen Denna rutin syftar till att ge praktisk va gledning fo

Läs mer

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 MISSIV REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM DATUM: 2017-03- 20 Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster Utgåva 2016

Svensk standard för redovisningstjänster Utgåva 2016 Svensk standard för redovisningstjänster Utgåva 2016 Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAR och Srf konsulterna Att mångfaldiga innehållet i denna bok helt eller delvis är förbjudet enligt

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Allmänna villkor (2016:1)

Allmänna villkor (2016:1) Allmänna villkor (2016:1) 1 Tillämpning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB tillhandahåller sina klienter. 1.2 När vi anlitas för att tillhandahålla

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om dokumentation Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation.

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31.

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. 1(11) rsredovisning f r BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ÖVERSIKT OCH PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING Guidelines aktieägare är de som ytterst fattar beslut om bolagets ledning. På årsstämman utser aktieägarna styrelsen, styrelsens ordförande och revisorer. Styrelsen

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

103 99 Stockholm Bokföringsnämndens Allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut

103 99 Stockholm Bokföringsnämndens Allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut Bokföringsnämnden Box 7849 Vår referens/dnr: 67/2015 Er referens: 103 99 Stockholm Bokföringsnämndens Allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut Stockholm 20150611 Remissvar Förslag till

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Svarsmall

HÖGRE REVISORSEXAMEN Svarsmall HÖGRE REVISORSEXAMEN Svarsmall November 2004 Revisorsnämnden 2005 1. Tati AB (publ.) (22p) Deluppgift 1.1 Redovisning av en anteciperad utdelning ska hanteras enligt RR 11 Intäkter, vilket innebär att

Läs mer

Revisionstjänster -kravspecifikation och uppdragsbeskrivning

Revisionstjänster -kravspecifikation och uppdragsbeskrivning EKO Dnr. MIUN 2013/ 675 2013-04-17 Revisionstjänster -kravspecifikation och uppdragsbeskrivning 1 Bakgrund Mittuniversitetet står inför en rad olika organisationsförändringar inkluderande även partiell

Läs mer

Sävsjö Biogas AB Årsredovisning 2014

Sävsjö Biogas AB Årsredovisning 2014 Sävsjö Biogas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

REDOVISNING AV GRAVSKÖTSEL

REDOVISNING AV GRAVSKÖTSEL REDOVISNING AV GRAVSKÖTSEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...3 2 Gravskötsel och gravskötselavgift...3 2.1 Gravskötsel och blomstersmyckning...3 2.2 Gravskötselavgift...4 2.3 Tecknandetidpunkt för nya

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Ersta diakoni Direktors stab Årsmötesdirektiv ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Val av styrelse och revisor Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av medlemmarna styrd,

Läs mer

Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016

Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016 RIKSDAGEN Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning PROMEMORIA Datum 2008-11-26 Författare Oskar Ode Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

Dnr 2011-468 2012-12-13 D 12

Dnr 2011-468 2012-12-13 D 12 Dnr 2011-468 2012-12-13 D 12 D 12 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-sons uppdrag i ett aktiebolag (nedan benämnt entreprenadbolaget eller bolaget)

Läs mer

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1 (7) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

Anvisningar och kommentarer till FARs uppdragsbrev och allmänna villkor Bakgrund

Anvisningar och kommentarer till FARs uppdragsbrev och allmänna villkor Bakgrund Anvisningar och kommentarer till FARs uppdragsbrev och allmänna villkor Bakgrund I syfte att underlätta förståelsen för innehållet i samt tillämpningen av FARs uppdragsbrev samt allmänna villkor har följande

Läs mer

Dnr 2005-698 2006-03-02 D 5/06

Dnr 2005-698 2006-03-02 D 5/06 Dnr 2005-698 2006-03-02 D 5/06 D 5/06 1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har uppmärksammat att Panelen för övervakning av finansiell rapportering (Övervakningspanelen) 1 har publicerat ett beslut i vilket

Läs mer

Handlingar Eneas årsstämma

Handlingar Eneas årsstämma Handlingar Eneas årsstämma 10 maj 2016 556209-7146 Förslag till dagordning Årsstämma 10 maj 2016 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar den 12 september 1995, 169, den 9 februari 1999, 9, den 8 november 2006,

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2015-09-23 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? 2015-02-03 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

Normering enligt ISA Johan Rasmusson

Normering enligt ISA Johan Rasmusson Normering enligt ISA 2012-09-28 Johan Rasmusson Varför normering? Kvalitet i den kommunala revisionen har diskuterats och ifrågasatts under många år. Praxisundersökningar har påvisat behov av förbättrad

Läs mer

SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I December 2009

SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I December 2009 SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I December 2009 Revisorsnämnden 2009 0B1. Obiccs Teknisk Konsulting AB 2BDeluppgift 1.1 Enligt lag som trädde i kraft den 1 juli 2009 får den som under sju år har varit

Läs mer

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

Att läsa och förstå finansiell rapportering

Att läsa och förstå finansiell rapportering Att läsa och förstå finansiell rapportering 1 Innehåll Vad är en resultat- resp balansräkning? Riktlinjer som styr den finansiella rapporteringen Årsredovisningen och grundläggande begrepp Kassaflödesanalys

Läs mer

Arbetsordning för Tillväxtverket

Arbetsordning för Tillväxtverket Datum 2016-04-26 Upprättad av Jenny Forkman Version 2.0 Diarienr/Projektnr 1.3.3-Ä 2016-983 Godkänd av Styrelsen Arbetsordning för Tillväxtverket Denna arbetsordning har beslutats med sto d av 4 myndighetsfo

Läs mer

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Bilaga K Direktionens protokoll 160316 12c R I K S D A G E N Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506)

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Sidan 1 av 7 ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Bakgrund Landskrona kommun (212000-1140) och Svalövs kommun (212000-0993) äger gemensamt ett aktiebolag. LSR Landskrona

Läs mer

Fördjupningsartiklar publiceras löpande på tidningenbalans.se

Fördjupningsartiklar publiceras löpande på tidningenbalans.se Fördjupning #4/2015 3 Finns det ett samband mellan revision och redovisningskvalitet? Stefan Sundgren, Irina Alexeyeva, Niklas Nilsson, Mattias Sjödin 7 Vad är en bokslutsrapport? FAR:s sektion för redovisning

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer