Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen"

Transkript

1 Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Besöksdatum: Urvalsår: Byrå: Diarienr FAR: Namn på person som intervjuats: Byråledare ja/nej: SRF Byrånr: Kvalitetskontrollant: Antal ARK SRF, byrå: Medl nr: Antal ARK FAR, byrå: Sammanfattning av utförd kvalitetskontroll Iakttagelser - uppgifter inför besök allmän del: Beskrivning: : Övriga kommentarer: Iakttagelser - allmänna kontroller - företagsledningen: Beskrivning: Riktlinjer och rutiner Ledningsansvar för kvalitetssäkring Yrkesetiska krav Antagande, omprövning och avslut av uppdrag Professionell skicklighet och kompetens Arbetets planering, utförande och rapportering Uppföljning av kvalitetssäkring Övriga kommentarer: : Övriga information från kontrollen: Bedömning/slutsats: Särskilt gällande FAR: Slutsats av kvalitetskontrollanten Allmänna kontroller - företagsledningen: Uppfyller Reko Uppfyller i huvudsak Reko, men bör förbättras avseende ovan angivna iakttagelser Uppfyller ej Reko p.g.a. ovan angivna iakttagelser Underskrift av kontrollant Ort och datum Underskrift Bekräftelse av företagsledningen Ja Nej Ovanstående beskrivning av väsentliga iakttagelser under sammanfattande bedömning är korrekt: Kommentarer

2 Jag har tagit del av kvalitetskontrollantens slutsats: Underskrift av företagsledningen Ort och datum Underskrift

3 Allmänna kontroller - företagsledningen Urvalsår: Besöksdatum: Byrå: Namn på person som intervjuats: FAR Diarienr: SRF Byrånr: Kvalitetskontrollant: Ämne/frågeställning Reko fr.o.m Bedömning: Bör förb Ja/ ättra Nej/ stark s svag ET 100. Riktlinjer och rutiner 1001 Finns skriftliga riktlinjer och rutiner enligt Reko på byrån? 110, 1002 Finns skriftliga riktlinjer och rutiner som reglerar betalningsuppdrag?, 540

4 101. Ledningsansvar för kvalitetssäkring 1010 Har en kvalitetsansvarig eller grupp kvalitetsansvariga utsetts för att säkerställa att att byråns uppställda kvalitetskrav uppnås? 1011 Finns skriftliga rutiner för kvalitetssäkring av att arbetet utförs enligt de interna riktlinjerna? 102. Yrkesetiska krav 1020 Finns skriftliga riktlinjer och rutiner för att säkerställa att all personal följer FARs yrkesetiska regler 1021 Finns utsedd person eller en grupp av personer som har till uppgift att ge vägledning och lösa frågor om professionellt uppträdande (integritet, yrkesmässig objektivitet och tystnadsplikt)? 1022 Finns skriftliga riktlinjer och rutiner för kombiuppdrag beträffande jävsbestämmelser samt bestämmelser om integritet, yrkesmässig objektivitet och tystnadsplikt? (Gäller kvalificerad revisor eller lekmannarevisor. Revision och redovisning för samma uppdrag.) 1023 Finns tystnadspliktsavtal tecknade med byråns medarbetare? 1024 Finns tystnadspliktsavtal tecknade med underkonsulter? 1025 Följer byrån yrkesetiska krav (FAR/SRF) vad gäller marknadsföring? , 103. Antagande, omprövning och avslut av uppdrag 1030 Finns skriftlig rutin för att utvärdera byråns förutsättningar (resurser och kompetens) att anta ny kund? 310, PTL 1031 Finns skriftliga rutiner för att kontrollera/utvärdera ny kund innan uppdraget antas? (Kundkännedom) 310, PTL

5 1032 Finns skriftliga rutiner för upprättande av uppdragsavtal?, Finns uppdragsavtal tecknade med samtliga uppdragsgivare? (Observera att allmänna villkor ska ingå) 110, Innehåller uppdragsavtalen uppgifter enligt Reko 330? Finns skriftliga riktlinjer och rutiner för omprövning av uppdrag? 310, PTL 1036 Finns skriftliga riktlinjer och rutiner för avslut av uppdrag? Är byrån registrerad hos Bolagsverket i registret mot penningtvätt? (gäller ej revisionsbyråer - dessa är registrerade via Revisorsnämnden) PTL, Finns skriftlig rutin för byråns arbete enligt Penningtvättslagen (PTL)? PTL, Har personalen informerats om innehållet i Penningtvättslagen? PTL 104. Professionell skicklighet och kompetens 1040 Planeras och genomförs kompetensutveckling för alla medarbetare i enlighet med FARs alt. SRFs krav på vidareutbildning? 1041 Följer ledningen upp att samtliga Auktoriserade Redovisningskonsulter har dokumentation över sin vidareutbildning enligt FARs yrkesetiska regler? 1042 Finns forum för regelbunden diskussion om arbetsteknik, redovisning, skatt, samhällsekonomi? 110, 110, 320

6 Arbetets planering, utförande och rapportering a) Planering 1050 Finns skriftliga riktlinjer och rutiner för planering av arbetet i uppdragen utifrån bemanning, kompetens och resurser? 1051 Har någon eller några personer ansvar för bemanning av redovisningsuppdrag?, Finns en utsedd uppdragsansvarig för varje uppdrag? 1053 Finns skriftliga riktlinjer och rutiner för att medarbetare kan ersätta annan medarbetare vid t.ex. sjukdom? 1054 Finns skriftliga samarbetsavtal med underkonsulter? Har byråns ledning kunskap om vilka fullmakter som byråns medarbetare har för uppdragsgivares räkning (t.ex. en förteckning)? 1056 Finns skriftliga riktlinjer och rutin för att säkerställa hanteringen av lösenord, bankdosor mm? 540, b) Utförande 1060 Finns det skriftliga riktlinjer och rutiner för byråns dokumentation och arkivering i 10 år av utfört arbete? 1061 Har byrån proaktivt agerande, t.ex. information till kunderna om regler och lagar inom skatt och redovisning? 1062 Finns skriftliga riktlinjer och rutiner för att kontakta externa experter (t.ex. juridik, skatt och datasystem) i det fall kompetens saknas på byrån? 1063 Säkerställer byrån att kunder i kontantbranschen i förekommande fall sköter grundbokföringen med dagskassaredovisningar? 1064 Finns skriftlig rutin för att avsluta räkenskaperna för enskilda firmor/handelsbolag med fysiska delägare med årsbokslut (alternativt förenklat årsbokslut (K1) för enskilda firmor) Använder byrån bokföringsprogram med inbyggd systemdokumentation och behandlingshistorik? ,

7 c) Hantering av kunders material 1070 Finns skriftliga riktlinjer och rutiner för uppföljning av mottaget och utlämnat kundmaterial på byrån? 1071 Finns skriftliga riktlinjer och rutiner för hantering av kunders material som säkerställer att ingen obehörig får tillgång till materialet? d) Säkerhetskopiering 1080 Finns skriftliga riktlinjer och rutiner för säkerhetskopiering? 1081 Görs regelbundna kontroller av att säkerhetskopieringen/återläsning fungerar? e) Rapportering 1090 Finns skriftliga riktlinjer och rutiner för löpande rapportering till uppdragsgivare? 610, Finns skriftliga rutiner för rapportering till uppdragsgivare vid väsentliga händelser i räkenskapsinformationen? 1092 Finns skriftliga riktlinjer och rutiner för att erforderlig dokumentation överlämnas till uppdragsgivaren? 1093 Bokföring och bokslutsuppdrag: I de fall systemdokumentation och behandlingshistorik inte överlämnas till uppdragsgivaren, finns avtal om arkivering av dessa hos byrån? , 240, Uppföljning av kvalitetssäkring 1101 Finns skriftlig rutin för regelbunden uppdatering av riktlinjer och rutiner i enlighet med Reko? 1102 Finns skriftlig rutin för att delge personalen uppdateringar av riktlinjer och rutiner i enlighet med Reko? 1103 Finns uppföljande interna kontroller som säkerställer att alla redovisningsuppdrag utförs enligt byråns riktlinjer och rutiner?

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet?

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet? Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om förutsättningar för bokslutsrapport Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har

Läs mer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ("Revisionsbyrån")

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade Inger Blomberg 2013-05-06 Dnr 2012-677 Verkställande direktören Marianne Sandén Ljungberg Mazars SET Revisionsbyrå AB Mäster Samuelsgatan 56 111 83 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade

Läs mer

Revisionsinstruktion

Revisionsinstruktion Revisionsinstruktion för partnerorganisation /Giltig från 1 januari 2005 (reviderad i juni 2007) 1 (14) Innehåll Revisionsinstruktionen innehåller fem avdelningar: 1. Inledning 2. Revisorns uppgifter och

Läs mer

Kvalitetskontroll av auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade BESLUT 2014-11-20 Dnr 2012-1354 Dnr 2013-747 Kvalitetskontroll av auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade företag Revisorsnämnden

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 16/2012 Generalsekreteraren. Vägledning om Advokatverksamhet och insiderinformation

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 16/2012 Generalsekreteraren. Vägledning om Advokatverksamhet och insiderinformation SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 16/2012 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Vägledning om Advokatverksamhet och insiderinformation Under senare tid har frågor som berör

Läs mer

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Klippans kommun juni 2009 Karin Andersson Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Allmänna villkor om Redovisningstjänster

Allmänna villkor om Redovisningstjänster Allmänna villkor om Redovisningstjänster version 2011:1 februari 2011 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de redovisningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

International Standard on Quality Control 1

International Standard on Quality Control 1 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens högskola Kandidatuppsats 15 högskolepoäng VT 2011 International Standard on Quality Control 1 Förändrat arbetssätt? Förbättrad revisionskvalité?

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision FAR Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision Bakgrund och syfte med vägledningen I Sverige har det inte funnits någon enhetlig praxis for upphandling av revisionstjänster och tillsättning av revisorer.

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Februari 2012 Granskning av anställdas bisysslor Surahammars kommun Innehållsförteckning 2.1. Revisionsmetod...3 2.2. Avgränsning...4 3.1.

Läs mer

SAMARBETE MELLAN REVISOR & REDOVISNINGSKONSULT

SAMARBETE MELLAN REVISOR & REDOVISNINGSKONSULT UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen - Handelsrätt SAMARBETE MELLAN REVISOR & REDOVISNINGSKONSULT - En jävsituation? Datum: 2011-06-08 Kandidatuppsats VT 2011 Författare: Frida Nyman Handledare:

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2014-03-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning granskning av föreningar KN-KFÖ-2014-00959 Sammanfattning

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer