Anvisningar och kommentarer till FARs uppdragsbrev och allmänna villkor Bakgrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar och kommentarer till FARs uppdragsbrev och allmänna villkor Bakgrund"

Transkript

1 Anvisningar och kommentarer till FARs uppdragsbrev och allmänna villkor Bakgrund I syfte att underlätta förståelsen för innehållet i samt tillämpningen av FARs uppdragsbrev samt allmänna villkor har följande anvisningar och kommentarer tagits fram. Dessa är avsedda att tjäna som internt stöd för FARs medlemmar och ska inte användas som en bilaga till uppdragsavtalet eller överlämnas till uppdragsgivaren. De skriftliga uppdragsavtalen syftar i första hand till att öka parternas förståelse för innehållet i tjänsten och samtidigt klargöra deras respektive rättigheter och skyldigheter i uppdragsrelationen. I syfte att undvika missförstånd etc. om uppdragets omfattning och villkor ligger det i både uppdragsgivarnas och FAR-medlemmarnas intresse att parterna använder sig av skriftliga uppdragsbrev. Dessa ska vara undertecknade av båda parter. För revisorer och redovisningskonsulter är skriftliga uppdragsbrev dessutom ett krav, vilket framgår av såväl ISA som Reko. Uppdragsbrevet dokumenterar och bekräftar att uppdragstagaren åtar sig uppdraget. Samtidigt bekräftar uppdragsgivaren uppdragets syfte och omfattning samt de särskilda villkor i övrigt som ska gälla för uppdraget. Uppdragsbrevet hänvisar till tillämpliga allmänna villkor, vilka utgör en integrerad del av uppdragsavtalet. Innehållet i de allmänna villkoren får dessutom anses utgöra god sed i branschen. De allmänna villkoren innehåller dock avsnitt, eller delar av avsnitt, som sannolikt inte kan tillämpas undantagslöst för alla tjänster. Avvikelser i form av tillägg eller ändringar kan därför göras om parterna är överens om det. För dessa fall ska det i uppdragsbrevet anges att de allmänna villkoren gäller med "följande tillägg, avvikelser eller förändringar". Det är alltså inte tillåtet att införa några ändringar i själva villkorsbilagan utan de allmänna villkoren ska endast förekomma i de versioner som getts ut av FAR. Observera även att utrymmet för avtalade justeringar vad gäller villkoren för revision av svenska företag och organisationer är begränsat. Eftersom FARs villkorsuppsättning i huvudsak återger vad som gäller enligt svensk rätt och god sed kan ändringar eller tillägg i villkoren bara göras om medlemmen utrett och kommit fram till att dessa inte står i strid med t.ex. tvingande regler om tystnadsplikt eller Revisorsnämndens föreskrifter och praxis. Medlemmen bör vid upprättande av uppdragsbrev för en specifik tjänst överväga om det finns ett behov av att också avtala om att s.k. vardagsrådgivning, dvs. rådgivning av löpande och enklare beskaffenhet som ofta sker per telefon, ska omfattas av uppdragsbrevet. Om så är fallet behöver nämligen inte något särskilt uppdragsavtal eller uppdragsbrev skrivas för dessa tjänster. För s.k. vardagsrådgivning gäller dock FARs Allmänna villkor för rådgivningstjänster, varför även dessa ska bifogas uppdragsbrevet. Uppdragsbrev för revision I uppdragsbrevet definieras revisionsuppdraget. För räkenskapsår som påbörjats den 1 januari 2011 eller senare gäller ISA som god revisionssed i Sverige. Utöver den generella hänvisningen till god revisors- och revisionssed som finns i avsnitt 2.1 i de allmänna villkoren har FAR gjort bedömningen att det saknas anledning att i uppdragsbrevet eller i de allmänna villkoren uttryckligen hänvisa till ISA.

2 Både skrivningarna i ISA 210 Villkor för revisionsuppdrag samt det exempel på uppdragsbrev som bilagts till ISAn innehåller mer utförliga och längre textmassor än den mall som FAR tagit fram. FAR har ändå gjort bedömningen att den tillämpliga associationsrättsliga lagstiftningen tillsammans med avsnitt 2 (Revisionsbyråns ansvar att följa god revisors- och revisionssed) och avsnitt 3 (Företagets och Företagsledningens ansvar och medverkan) i de allmänna villkoren på ett likvärdigt sätt behandlar de frågor som tas upp i ISA 210, varför de inte behöver upprepas i uppdragsbrevsmallen. När det gäller avtalstiden ska denna vara identisk med den mandatperiod som gäller för uppdraget. Det finns dock inget som hindrar att parterna kommer överens om att även en senare mandatperiod ska omfattas av samma uppdragsbrev, trots att det brevet bara var avsett för en mandatperiod. Notera dock att en sådan tillämpning kan vara olämplig på grund av senare inträffade omständigheter. Revisorn bör i sådana situationer göra de överväganden som framgår av ISA 210 punkt 13 samt A 28. Uppdragsbrev för revision av finansiella rapporter upprättade enligt ett ramverk för särskilt syfte (ISA 800-uppdrag) Med finansiella rapporter för särskilt syfte menas i ISA 800 finansiella rapporter som upprättas enligt ett ramverk för särskilt syfte. De tillhörande noterna består normalt av en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper samt andra upplysningar. Kraven i det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering är avgörande för de finansiella rapporternas form och innehåll samt vad som utgör fullständiga finansiella rapporter. Uppdraget kan avse att granska en eller flera rapporter. Nedan används dock genomgående uttrycket finansiella rapporter. ISA 800-uppdrag kräver normalt ett särskilt uppdrag. För att tydligare klarlägga uppdraget, föreslås att de bakomliggande förhållandena anges under rubriken Bakgrund. Vid revision av finansiella rapporter som upprättats i anledning av en bestämmelse i ett avtal kan till exempel anges X AB och Y AB ingick den [datum] avtal om [ange det avtalet avser]. Enligt punkten Z i avtalet ska finansiell rapportering upprättas. 1 Vid revision av finansiella rapporter i anledning av villkor för ett projektbidrag kan under rubriken Bakgrund till exempel beskrivas vem som har lämnat respektive mottagit bidrag samt enligt vilka villkor bidraget har lämnats. Om möjligt bör de finansiella rapporterna utgöra en bilaga till uppdragsbrevet tillsammans med t.ex. kontrakt, låneavtal eller villkor för projektbidrag. Av uppdragsbrevet bör tydligt framgå vem som har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna. I de flesta fall är det uppdragsgivarens företagsledning som har det ansvaret men det kan förekomma att ansvaret åligga någon annan. De finansiella rapporterna ska ha upprättats enligt ett ramverk för särskilt syfte. Ramverket kan vara antingen ett regelstyrt ramverk eller avsett att ge en rättvisande bild. För att fastställa om det finns förutsättningar för en revision måste revisorn kunna konstatera att det ramverk för 1 Det bör observeras att ett ISA 800-uppdrag enbart innefattar en granskning av de finansiella rapporterna och inte regelefterlevnad i allmänhet som var fallet enligt RS 800.

3 finansiell rapportering som ska användas vid upprättandet av de finansiella rapporterna är godtagbart. Då de finansiella rapporterna är avsedda för ett särskilt syfte är det viktigt att redan i uppdragsbrevet ange för vilket syfte som de är upprättade samt följaktligen även syftet med revisorns rapport samt hur den får användas och spridas. I ISA 800 punkterna A14 och A15 finns ytterligare information om detta. Observera dock att förbudet mot spridning som finns i uppdragsbrevet bara binder uppdragsgivaren. Om förbudet även ska binda en annan mottagare måste ett särskilt avtal ingås med denne. I de fall där detta inte är möjligt bör medlemmen överväga att ta in en särskild friskrivning i rapporten, vari det anges vem som får använda rapporten och till vad. Då ISA 800-uppdrag normalt följer av en särskild överenskommelse och inte av lag bör FARs allmänna villkor för revisionstjänster inte användas.. Eftersom ett ISA 800-uppdrag trots allt är ett revisionsuppdrag anser FAR att det skulle kunna skapa onödig förvirring om hänvisning gjordes till de villkor som gäller för andra granskningstjänster än revision. Av denna anledning bör i stället de allmänna villkoren för rådgivningstjänster användas. I praktiken torde detta dock inte leda till någon skillnad i sak eftersom villkoren i stora delar är identiska. Som framgår ovan är ISA 800 utarbetad med avseende på fullständiga finansiella rapporter som har upprättats enligt ett ramverk för särskilt syfte. ISA 805 behandlar särskilda överväganden som är relevanta vid en revision av en enskild finansiell rapport eller av en särskild del, ett särskilt konto eller en särskild post i en finansiell rapport. ISA 810 behandlar revisorns ansvar vid ett uppdrag att uttala sig om finansiella rapporter i sammandrag som är härledda från finansiella rapporter som samma revisor reviderat enligt ISA. Exemplet på uppdragsbrev för ISA 800-uppdrag bör kunna användas som utgångspunkt med relevanta justeringar även vid upprättande av uppdragsbrev för uppdrag enligt ISA 805 och ISA 810. Uppdragsbrev för redovisningstjänster och rådgivningstjänster Till skillnad från revisionstjänster är redovisningstjänster och rådgivningstjänster inte föremål för ingående reglering i lag. Det är därför särskilt viktigt att i avtalet utförligt reglera uppdragets gränser och parternas ansvar. I uppdragsbrevet ska normalt uppdragets karaktär och omfattning anges samt eventuell klassificering (rådgivning/bestyrkandeuppdrag, eventuell tillämplig nationell eller internationell standard). Uppdragsbeskrivningen bör vara så klar att varje läsare förstår var gränsen för uppdraget går. Ett sätt att tydligt ange detta är att inte bara ange vad som ingår i uppdraget utan även vad som inte ingår. På så sätt minskar utrymmet för missförstånd. Vidare bör uppdragsbeskrivningen innehålla en uppsättning med särskilda punkter för uppdragsbemanning, tidplan och arvode. Enligt Reko ska uppdragsbrev för redovisningstjänster förnyas senast vart femte år. Särskilt om s.k. kombiuppdrag Vid kombiuppdrag, dvs. uppdrag där samma företag både biträder en uppdragsgivare med redovisningstjänster och utför bestyrkandeuppdrag, gäller särskilda regler om s.k. byråjäv. I sådana situationer är det viktigt att bestämmelserna om revisorers och revisionsbyråers opartiskhet och självständigt noga iakttas. Dessa regler medger t.ex. inte att s.k. enmansbyråer utför kombiuppdrag Detta förhållande kommer till uttryck i uppdragsbreven genom att de alltid

4 måste skrivas under av två olika personer från revisionsbyrån. FAR rekommenderar därför att man inte använder ett gemensamt uppdragsbrev i kombiuppdrag. Särskilt om andra granskningstjänster än revision När det gäller andra granskningstjänster än revision finns exempel på sådana i bilagorna till respektive tillämplig standard. FAR vill här fästa uppmärksamheten på att de allmänna villkoren för andra granskningstjänster än revision utgår från att resultatet av uppdraget, t.ex. en rapport eller ett uttalande, endast är avsett för uppdragsgivaren. Om resultatet även är avsett för tredje man bör detta regleras i uppdragsbrevet som en avvikelse från tillämpliga bestämmelser i villkoren (se särskilt avsnitt 10.2 och 13.3 i villkoren). FARs allmänna villkor FAR har gett ut fyra uppsättningar av allmänna villkor för tillämpning inom respektive område: Revision av svenska företag och organisationer Denna uppsättning är avsedd att användas för de revisioner där revisorn är vald (för filialer utsedd) att genomföra revision i enlighet med för organisationen tillämplig lagstiftning. Villkoren ska tillämpas oavsett om uppdragsgivaren enligt lag är skyldig att ha revisor eller inte. För dessa uppdrag regleras i huvudsak ansvarsförhållandena i tvingande lag, varför villkoren t.ex. inte innehåller någon beloppsmässig begränsning av revisorns ansvar. Andra granskningstjänster än revision Denna uppsättning är avsedd för andra granskningstjänster än revision enligt ovan. I huvudsak avses översiktliga granskningar enligt SÖG 2400 och SÖG 2410, granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400) samt andra bestyrkandeuppdrag än revision eller översiktlig granskning av historisk finansiell information (ISAE 3000). Villkorsuppsättningen kan även användas vid uppdrag enligt ISA För att minimera antalet villkorsuppsättningar gentemot samma kund kan andra granskningstjänster än revision avtalas under rådgivningsvillkoren. Uppdragsbrevet måste då klargöra dels om uppdraget är ett bestyrkandeuppdrag och under vilken standard uppdraget utförs, dels att rådgivningstjänster i de allmänna villkoren i tillämpliga fall ska läsas som andra granskningstjänster än revision. Rådgivningstjänster Denna uppsättning används för rådgivnings- och konsulttjänster såsom skatterådgivning, transaktionsrådgivning eller annan affärsrådgivning. Villkoren kan dock användas för alla avtalade tjänster enligt de anvisningar som anges i detta avsnitt. Som framgår av avsnittet om uppdragsbrev i ISA 800-uppdrag kan rådgivningsvillkoren användas för sådana uppdrag. Redovisningstjänster Uppsättningen är avsedd för redovisningstjänster i meningen löpande bokföring och upprättande av eller biträde med upprättande av andra bokföringshandlingar, t.ex. årsredovisningar eller årsbokslut. För rådgivningstjänster, även inom området redovisning, bör villkoren för rådgivningstjänster tillämpas. För att minimera antalet villkorsuppsättningar gentemot samma kund kan redovisningstjänster utföras enligt rådgivningsvillkoren varvid uppdragsbrevet bör klargöra att redovisningstjänsterna utförs i enlighet med Reko samt att

5 avsnitt 10.2 och 10.3 i rådgivningsvillkoren är tillämpliga för redovisningsrådgivningen men inte vad avser just redovisningstjänster (jfr kommentaren nedan till 10 Sekretess, nyttjanderätt och immateriella rättigheter under Särskilt om övriga villkorsuppsättningar). Vidare ska i sådana fall av uppdragsbrevet framgå att rådgivningstjänster i de allmänna villkoren i tillämpliga delar ska läsas som redovisningstjänster. Särskilt om villkoren för revision av svenska företag och organisationer 1 Allmänt I detta avsnitt anges bl.a. att de allmänna villkoren ska tillämpas oavsett om kundföretaget utsett en juridisk person (ett registrerat revisionsbolag) eller en fysisk person till revisor. Av praktiska skäl betecknas dock revisorn i de allmänna villkoren genomgående som Revisionsbyrån. 2 Revisionsbyråns ansvar att följa god revisors- och revisionssed I detta avsnitt erinras om målet för en revision samt revisionsbyråns skyldigheter att utföra revisionsuppdraget enligt god revisors- och revisionssed. ISA gäller som god revisionssed för revisioner avseende räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2011 eller senare. 3 Företagets och företagsledningens ansvar och medverkan I detta avsnitt lämnas en redogörelse för företagsledningens ansvar för företagets organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter, inklusive bokföring och medelsförvaltning, samt företagsledningens skyldighet att tillhandahålla revisionsbyrån den information som bedöms nödvändig för att revisionsuppdraget ska kunna utföras enligt god revisionssed. Det erinras vidare om att revisionsbyrån har rätt att genomföra granskningen i den omfattning som den anser vara nödvändig. 4 Behandling av personuppgifter Punkten är formulerad för att uppfylla kravet enligt personuppgiftslagen (1998:204) på avtal mellan personuppgiftsansvarig (vanligen uppdragsgivaren) och personuppgiftsbiträdet (vanligen uppdragstagaren) som behöver behandla uppgifter för att utföra ett uppdrag. För ytterligare information och anvisningar vad gäller hantering av personuppgifter i övrigt, t.ex. information till registrerade, hänvisar FAR sina medlemmar till Datainspektionens hemsida för information och anvisningar. 5 Revisionsuppdragets bemanning m.m. 6 Dokumentation m.m. Till skillnad från den minimitid på sju år som gäller för arkivering av räkenskapsmaterial ska revisionsdokumentationen även fortsättningsvis bevaras i minst tio år efter utgången av aktuellt räkenskapsår. Detta följer av 5 i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2). Observera dock att t.ex. allmänna preskriptionsregler medför att det är lämpligt att bevara all annan dokumentation i minst tio år. 7 Tystnadsplikt I detta avsnitt erinras om att revisionsbyrån har tystnadsplikt enligt lag och god revisorssed när det gäller uppgifter som framkommer i samband med att den utför ett revisionsuppdrag.

6 Därutöver anges det uttryckligen att revisionsbyrån har rätt att i samband med ett rättsligt förfarande lämna information i den mån det krävs för att skydda sina befogade intressen (se vidare FARs yrkesetiska regler i EtikR 1 Yrkesetiska regler regel 5 med anvisningar till tystnadsplikten). För att det inte ska råda någon tvekan om att revisionsbyråer som är verksamma i nätverk ska kunna hantera sina uppdrag med tillämpning av sitt nätverks gemensamma resurser har två nya punkter lagts till i detta avsnitt. 8 Arvode, utlägg m.m. I detta avsnitt lämnas en redogörelse för de principer enligt vilka arvodet till revisionsbyrån för ett revisionsuppdrag ska debiteras. Det erinras om att revisionsbyrån enligt Revisorsnämndens praxis inte får lämna kundföretaget en uppgift om ett fast pris utan reservationer. Det måste, när ett totalpris anges, hela tiden röra sig om ett uppskattat arvode som kan komma att justeras beroende på ändrade förutsättningar och omständigheter. 9 Fakturering och betalningsvillkor m.m. 10 Uppdragets upphörande i förtid I situationer där revisionsbyrån tvingas avbryta revisionsuppdraget i förtid på grund av omständigheter som kundföretaget framkallat har revisionsbyrån rätt till ersättning av företaget för nedlagt arbete och upplupna kostnader på grund av revisionsuppdraget. Revisionsbyrån har rätt att frånträda uppdraget i förtid om kundföretaget är i dröjsmål med betalningen av revisionsarvodet eller arvode för annat uppdrag som revisionsbyrån åtagit sig att utföra för kundföretaget. Revisionsbyrån ska tillämpa denna rätt på ett sådant sätt att kundföretaget så långt möjligt inte försätts i revisorsnöd. Ett sätt att undvika detta är att ha tydliga fakturerings- och betalningsrutiner och att revisionsbyrån redan i samband med att uppdragsavtalet ingås går igenom dessa med kunden. På så sätt får kunden redan från början information om att revisorn vid en viss tidpunkt kan komma att lämna uppdraget för det fall att de utställda fakturorna inte betalas. I undantagsfall, om revisionsbyrån önskar avbryta revisionsuppdraget i förtid utan att det föreligger något objektivt godtagbart skäl, är det rimligt att revisionsbyrån lämnar kundföretaget skälig ersättning för de direkta kostnader som uppstår för företaget med anledning av revisionsbyråns avsägelse. Ersättningsskyldigheten begränsas dock till 25 procent av arvodet för ett räkenskapsår, dock högst 25 prisbasbelopp. 11 Skadeståndsansvar och försäkring 12 Meddelanden och elektronisk kommunikation

7 13 Tillämplig lag Då utförandet av dessa uppdrag till stor del regleras enligt svensk lagstiftning och praxis är det olämpligt att på avtalsrättslig väg försöka göra annat lands lag tillämplig. Därför anges även i villkoren att lagvalsreglerna inte ska tillämpas. 14 Tvister Särskilt om övriga villkorsuppsättningar (ej revision) Följande kommentarer kan lämnas till några av punkterna i övriga villkorsuppsättningar som väsentligen avviker från regleringarna i revisionsvillkoren (jfr ovan). 6 Uppdragets bemanning 6.2 Underkonsulter Uppdragstagaren ansvarar gentemot uppdragsgivaren för underkonsulter som för egen personal. Många FAR-medlemmar tillhör företag som ingår i olika nätverksstrukturer. I villkoren definieras sådana företag och individer som underkonsulter till uppdragstagaren i syfte att försöka skydda dem från att uppdragsgivaren riktar direkta krav mot dem. 10 Sekretess, nyttjanderätt och immateriella rättigheter Detta avsnitt innehåller de största skillnaderna mellan de olika villkorsuppsättningarna. Det har huvudsakligen sin grund i att uppdragstagaren vid utförande av sina tjänster använder bl.a. metoder och modeller som uppdragstagaren givetvis måste få behålla de immateriella rättigheterna till. Skulle immateriella rättigheter överlåtas till uppdragsgivaren kan inte rådgivningsbranschen fungera eftersom det skulle förutsätta att rådgivaren skulle tvingas utveckla nya modeller och tankesätt för vare enskild kund. Vissa tjänster utförs dock utan att frågan om immateriella rättigheter rent faktiskt behöver aktualiseras. Så är t.ex. fallet med löpande bokföring och eventuellt andra tjänster där konsulten arbetar med, eller direkt i, system/modeller som kunden innehar ägande- eller nyttjanderätten till oberoende av den aktuella tjänsten. Skrivningar om nyttjanderätt och immateriella rättigheter finns inte i redovisningsvillkoren då dessa är avsedda för löpande redovisningstjänster (men inte redovisningsrådgivning som rapporteras särskilt i uppdragstagarens namn). Även om vi bortser från frågan om metoder och modeller är det regelmässigt olämpligt att överlåta immateriella rättigheter när uppdraget resulterar i en slutsats eller ståndpunkt avgiven i uppdragstagarens namn. Kunden kan t.ex. i princip sedan sälja motsvarande råd och slutsats under åberopande att det är den ursprunglige rådgivaren som går i god för och ansvarar för det trots att rådet eller slutsatsen inte ens behöver återges i sin ursprungliga form. I överlåtelsen ligger nämligen att rådet/slutsatsen kan redigeras, eller återges i valda delar, utan att det egentligen kan angripas civilrättsligt. Skulle man överlåta något avgivet i uppdragstagarens namn ökar också risken för att uppdragstagarens namn och varumärke används på sätt som inte avsetts vid avtalets ingående. I punkt 10.2 i villkoren för rådgivnings- respektive övriga granskningstjänster anges att uppdragsgivaren inte har rätt att till tredje man eller "i den egna organisationen" sprida eller

8 använda material som tillhandahålls av uppdragstagaren i samband med uppdragets fullgörande, såsom resultat i form av exempelvis rapporter. Avsikten är att parterna i andra fall än typuppdragen, där rapporter etc. enbart är avsedda för en begränsad mottagarkrets, i uppdragsbrevet reglerar nyttjande och/eller spridande av resultatet av uppdraget. För övriga granskningstjänster måste det i uppdragsbrevet klargöras om resultatet, eller del av resultatet, är avsett för spridning till tredje man. Så är t.ex. fallet för uppdrag enligt SÖG medan motsatt förhållande gäller för SNT Ansvar Parterna i uppdragsavtalet är uppdragstagaren och uppdragsgivaren (kunden). Arbetstagare hos uppdragstagaren är inte personligen ansvariga för den skada som de vållar genom fel eller försummelse i tjänsten om inte synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter (jfr 4 kap. 1 skadeståndslagen). Punkt 13.5 innehåller bestämmelser om begränsning av uppdragstagarens ersättningsansvar. Ersättningsbeloppet är begränsat till det högsta av två gånger betalt arvode för uppdraget eller tio prisbasbelopp. Valet av "tak" har föregåtts av ingående diskussioner och får sägas utgöra en kompromiss mellan å ena sidan intresset av att begränsa uppdragstagarens ansvar och å andra sidan intresset av att begränsningen inte ska vara oskälig sett ur uppdragsgivarens synvinkel. I valet av "tak" har FAR också beaktat den stora spännvidd som finns mellan olika typer av tjänster. Inom området för transaktionsrådgivning, och i synnerhet om det rör internationella uppdrag, kan nivån på det föreslagna maximibeloppet komma att ifrågasättas. För dessa fall bör det kunna vara möjligt för uppdragstagaren att avtala om avsteg från de allmänna villkoren. Ett sådant avsteg ska då framgå av uppdragsbrevet. Vid uppdrag som löper under flera år, t.ex. löpande bokföring, får med "betalt arvode" förstås årsarvodet för de aktuella tjänsterna. Det kan dock vara lämpligt att klargöra detta, särskilt i uppdragsbrev för tjänster som är återkommande, t.ex. bokförings- eller deklarationsbiträde. 17 Tvister För vissa tjänster, t.ex. transaktionsrelaterade tjänster, kan det vara lämpligare att uppdragstagaren och uppdragsgivaren överenskommer om skiljeförfarande. En skiljedom är som huvudregel inte offentlig. Medlemmen måste dock beakta och väga fördelarna med ett snabbare och icke offentligt förfarande mot kostnaden för detta innan han eller hon föreslår eller accepterar ett skiljeförfarande. Medlemmens försäkringsskydd måste också beaktas vid bestämmande av såväl förfarande som plats och processuella regler för detsamma.

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ("Revisionsbyrån")

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen.

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen. R-2007/0475 Stockholm den 20 april 2007 Till FAR SRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 mars 2007 beretts tillfälle att yttra sig över FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation

Läs mer

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m.

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. UTTALANDE 2003-06-11 Dnr 2003-576 Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. 1. Inledning Revisorslagen (2001:883) trädde i

Läs mer

Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS)

Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS) YTTRANDE 2008-02-15 Dnr 2008-86 FAR SRS Box 6417 113 82 STOCKHOLM Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS) Inledning Revisorsnämnden (RN) som har beretts tillfälle att yttra

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 1997:1) beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6)

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) YTTRANDE 2017-02-10 Dnr 2016 1361 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) Inledning

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

EtikR 3 Skatterådgivningstjänster

EtikR 3 Skatterådgivningstjänster FARS REKOMMENDATIONER I ETIKFRÅGOR (december 2012) 1 Medlem som skatterådgivare EtikR 3 Skatterådgivningstjänster Flertalet FAR-medlemmar tillhandahåller skatterådgivning till sina kunder. I många kundrelationer

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Riktlinjer för lekmannarevision UPPGIFT ENLIGT TEXT PÅ JAK:S HEMSIDA Lekmannarevisorerna arbetar på föreningsstämmans uppdrag för att granska

Läs mer

2. Uppdragets omfattning. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEXIQ AB:s TJÄNSTER (per 2015-01- 01)

2. Uppdragets omfattning. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEXIQ AB:s TJÄNSTER (per 2015-01- 01) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEXIQ AB:s TJÄNSTER (per 2015-01- 01) 1. Allmänt och tillämpning Dessa villkor ( Villkoren ) gäller för alla tjänster, uppdrag och all rådgivning som Lexiq AB ( Lexiq ) tillhandahåller

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU)

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 27 januari 2012 På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Far har visserligen inte inbjudits att lämna synpunkter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

RN har tagit del av A-sons revisionsdokumentation för det aktuella räkenskapsåret.

RN har tagit del av A-sons revisionsdokumentation för det aktuella räkenskapsåret. Dnr 2013-947 2014-05-08 D 14 D 14 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har tagit emot en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan avser A-sons uppdrag

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

Allmänna villkor om Redovisningstjänster

Allmänna villkor om Redovisningstjänster Allmänna villkor om Redovisningstjänster version 2011:1 februari 2011 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de redovisningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor för fristående rådgivning

Allmänna villkor för fristående rådgivning Allmänna villkor för fristående rådgivning version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende fristående rådgivning som Revisionsbyrån åtar sig att utföra för Uppdragsgivaren

Läs mer

Normering enligt ISA Johan Rasmusson

Normering enligt ISA Johan Rasmusson Normering enligt ISA 2012-09-28 Johan Rasmusson Varför normering? Kvalitet i den kommunala revisionen har diskuterats och ifrågasatts under många år. Praxisundersökningar har påvisat behov av förbättrad

Läs mer

NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG

NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG Innehåll FÖRORD... 1 1 UPPGIFTER OCH ANSVAR... 2 1.1 ÖVERGRIPANDE MÅL... 2 1.2 ÖVERVAKNING OCH KVALITETSKONTROLL... 2 1.3 UTFÖRA REVISIONEN... 2 1.4 REVISIONSBEVIS...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Revisionslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1079 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 I denna

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 81 s rekommendationer och uttalanden... 941 Författningar... 1323 Revisorsnämnden... 1565 Sökord... 1579

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.2 ANVISNINGAR OM DISTANSFÖRSÄLJNING AV ADVOKATTJÄNSTER (3.9.2010, ändr. 12.5.2014) 1. Inledning Bestämmelser om distansförsäljning av konsumtionsnyttigheter

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Stadgar och invalskrav m.m Allmänna villkor Etikregler Kvalitetssäkring Författningar Sökord...

Stadgar och invalskrav m.m Allmänna villkor Etikregler Kvalitetssäkring Författningar Sökord... Stadgar och invalskrav m.m.... 5 Allmänna villkor... 29 Etikregler... 61 Kvalitetssäkring... 223 Författningar... 249 Sökord... 329 Förord 3 s Medlemsvolym är framtagen för att ge alla medlemmar i tillgång

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB Kommunstyrelsen Datum Kommunledningskontoret 2017-11-20 Miljö och samhällsbyggnad Kristina Birath, 016-7105156 1 (3) Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB Förslag

Läs mer

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering LULIJO 07 Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering 1 ALLMÄNT OCH DEFINITIONER 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller, om inte annat skriftligen har avtalats, mellan den som har åtagit

Läs mer

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG PM 2016-04 UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG 1 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett stödmaterial för processen att upphandla lagstadgad revision i kommunala bolag,

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

t_err&%24%7bbase%7d=sfst&%24%7btripshow%7d=format%3dthw&bet=1999%3a1079%24 B) Förordning

t_err&%24%7bbase%7d=sfst&%24%7btripshow%7d=format%3dthw&bet=1999%3a1079%24 B) Förordning Databas: SFST Rubrik: Revisionslag (1999:1079) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag 1 YTTRANDE 2015-10-16 2015-773 FAR Box 6417 113 82 STOCKHOLM Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag Revisorsnämnden har följande huvudsakliga

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition God fastighetsmäklarsed 2007-03-26 Deposition 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Avtal om handpenning... 4 3.2 Depositionsavtalet... 4 4. Krav på deposition...

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2)

Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) YTTRANDE AD 1057/2016 0771-670 670 2016-07-13 1 (5) 851 81 Sundsvall www.bolagsverket.se Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

Läs mer

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Antagna av Lantmäteriet februari 2017. Dnr 106-2017/687 1. BAKGRUND 1.1 Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet

Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet PROMEMORIA Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet... 1 Översiktlig beskrivning av reglerna och

Läs mer

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet utfärdat av Sveriges advokatsamfunds styrelse i juni 1994 Med stöd av 35 andra stycket

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 1999:621 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Regler för certifiering

Regler för certifiering Regler för certifiering Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Allmänt Allmänt 1 1 Med kommun avses i dessa regler primärkommuner, landstingskommuner och kommunalförbund. Med kommun avses i dessa regler

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer