2. Uppdragets omfattning. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEXIQ AB:s TJÄNSTER (per )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Uppdragets omfattning. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEXIQ AB:s TJÄNSTER (per 2015-01- 01)"

Transkript

1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEXIQ AB:s TJÄNSTER (per ) 1. Allmänt och tillämpning Dessa villkor ( Villkoren ) gäller för alla tjänster, uppdrag och all rådgivning som Lexiq AB ( Lexiq ) tillhandahåller och utför ( Tjänsterna ). Genom att anlita Lexiq godkänner kunden Villkorens tillämpning på Tjänsterna som Lexiq utför åt kunden. Avtalet om uppdraget att utföra Tjänsterna sluts mellan kunden och Lexiq och inte mellan kunden och enskilda medarbetare hos Lexiq. Om avtalet sluts med flera kunder avseende Lexiqs utförande av Tjänsterna är kunderna solidariskt ansvariga för de skyldigheter som följer av Villkoren. Villkoren får ändras av Lexiq närsomhelst. Gjorda ändringar gäller dock endast gentemot kund för sådana Tjänster eller specifika delar av Tjänster som påbörjas av Lexiq efter att Villkoren har ändrats. För att ändringar av Villkoren ska gälla mot abonnemangskund ska Lexiq meddela kunden ändringarna innan kundens uppsägningsdatum enligt abonnemangsavtalet. Ändringarna börjar då gälla från och med abonnemangavtalets förnyelsedatum. 2. Uppdragets omfattning Lexiq arbetar brett inom affärsjuridik och Tjänsterna utförs inom ramen för de affärsjuridiska områden som anges på Lexiqs hemsida. Rådgivningen omfattar dock aldrig skatterättsliga bedömningar eller skattemässiga konsekvenser av de utförda Tjänsterna, såvida inte detta särskilt skriftligen har avtalats om. 3. Uppdragets utförande Lexiq ska utföra Tjänsterna professionellt och lyhört med iakttagande av kundens specifika behov. Given rådgivning vid utförande av Tjänsterna är endast avsedd för det specifika uppdrag som rådgivningen lämnas för, anpassat till förhållandena i det enskilda ärendet, och ska inte användas för andra ändamål än det särskilda ändamål som uppdraget i fråga rör. Användning av Lexiqs rådgivning för andra ändamål än det som uppdraget specifikt rör eller en tredje parts användning av rådgivningen sker utan ansvar för Lexiq. De råd som Lexiq lämnar till kunden inom ramen för ett visst uppdrag är baserade på det gällande rättsläget vid tidpunkten för rådets lämnande. Lexiq ansvarar därför inte för ändrade rättsliga förhållanden som inträffar därefter, även om Lexiq så långt det är möjligt försöker beakta sådana rättsliga omständigheter inom en nära förestående framtid som kan komma att påverka relevansen av rådgivningen. Med hänsyn till

2 det sagda åtar sig Lexiq inte att uppdatera den rådgivning som lämnats vid utförandet av Tjänsterna med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget. Lexiq kan om omständigheterna kräver det under uppdragets utförande byta ut medarbetare som har jobbat mot kunden. Det är dock Lexiqs ambition att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose kundens önskemål om val av medarbetare. 4. Kundens informationsplikt m.m. Kunden ska informera Lexiq om varje omständighet som kan vara av vikt för att Lexiq ska kunna utföra Tjänsten för kunden och ska vara tillgänglig för Lexiqs frågor. 5. Kommunikation Lexiq väljer det sätt att kommunicera med kunden på som Lexiq anser vara mest lämpligt och ändamålsenligt. Om kunden har särskilda önskemål om hur kommunikationen ska ske, ska kunden skriftligen meddela Lexiq detta. 6. Immateriella rättigheter Kundens immateriella rättigheter till sådant material som är genererat av kunden kvarstår utan att rättigheterna övergår till Lexiq. Lexiq får dock en global, oåterkallelig, royaltifri och icke- exklusiv licens för att nyttja sådana rättigheter för ändamålet att utföra Tjänsterna åt kunden. Alla immateriella rättigheter till sådant material som Lexiq eller eventuella underkonsulter eller samarbetspartners generar under utförandet av Tjänsterna åt kund tillfaller Lexiq. Kunden har en global, oåterkallelig, royaltyfri och icke- exklusiv licens för att nyttja sådana rättigheter i sin verksamhet. 7. Sekretess Lexiq har en skyldighet att upprätthålla strikt sekretess med avseende på all konfidentiell information avseende kunden och dennes verksamhet som Lexiq blir varse om under utförandet av Tjänsterna. Med konfidentiell information avses i denna bestämmelse all information av kommersiell, teknisk eller annan art som kunden kan ha ett intresse av att hemlighålla. Offentliga eller allmänt tillgängliga uppgifter omfattas inte av bestämmelsen. Lexiq har även rätt att lämna ut information för att göra gällande sina rättigheter mot kund vid tvist med kunden. Lexiq har med avsteg från ovanstående stycke rätt att dela med sig av kundens konfidentiella information till sådana underkonsulter som Lexiq kan komma att använda sig av vid utförande av Tjänsterna enligt punkten 17. Lexiq ska i sådant fall meddela Kunden detta innan och ansvarar då för att sådana underkonsulter åtar sig samma sekretessansvar som Lexiq gör i dessa Villkor med avseende på den konfidentiella informationen. Lexiq har alltid rätt att på sin hemsida och i övrig marknadsföring ange att kunden är kund till Lexiq utan att det bryter mot sekretessåtagandet i denna punkt 7. Lexiq har

3 därvidlag rätt att använda sig av kundens relevanta firma, varumärken eller andra kännetecken, men då i enlighet med kundens anvisningar för hur nämnda kännetecken ska framställas grafiskt. Om kunden motsätter sig det häri sagda, ska kunden skriftligen informera Lexiq därom. Lexiq har därutöver en rätt att för marknadsföringsändamål informera allmänheten om Lexiqs biträde i uppdrag som avser tvister, transaktioner (förvärv, försäljningar, fusioner etc) och andra liknande uppdrag, om ärendet har kommit till allmän kännedom. Utöver uppgiften om Lexiqs biträde kommer sådan av Lexiq offentliggjord information endast avse uppgifter som redan har kommit till allmän kännedom. 8. Information om behandling av personuppgifter Lexiq är personuppgiftsansvarig med avseende på kundens personuppgifter. Lexiq behandlar personuppgifter som lämnas av kunden eller som inhämtas av Lexiq inför eller i samband med utförandet av Tjänsterna i syfte att kunna utföra och administrera Tjänsterna (bl.a. inkluderat kontroll av kunders identitet och ägarförhållanden, jävskontroller, inhämtning av information i ett ärende eller om medel och andra tillgångars ursprung). 9. Intressekonflikt Lexiq har en skyldighet att avböja sådant uppdrag som enligt Lexiqs uppfattning innebär att ett jävsförhållande uppstår gentemot redan befintlig kund. För det fall ett jävsförhållande uppstår mellan två eller fler av Lexiqs redan befintliga kunder i ett nytt ärende, ska Lexiq inte åta sig det nya uppdraget såvida inte de båda kunderna begär Lexiqs biträde. Lexiqs skyldighet att avstå antagande av nytt uppdrag med grund i denna bestämmelse ska inte påverka förfallodatum för abonnemangkunds sparade timmar. 10. Arvode Lexiq har rätt till ersättning för utförandet av sina Tjänster i enlighet med vid var tid gällande prislista och enligt sådan debiteringsmodell som Lexiq och kunden har överenskommit om. Lexiq ger om kunden så begär en kostnadsuppskattning för ärendet i fråga. Sådan uppskattning ska dock inte ses som ett löfte utan kan komma att frångås. Lexiq har rätt till ersättning enligt gällande pristaxa för kunden för sådan tid som utgör tidsspillan och som Lexiq inte kan debitera i anledning av utförandet av Tjänsterna för kunden. Detta inkluderar bl.a. ersättning för den tid som Lexiq behöver lägga på transport till och från kund eller i ett uppdrag för kunden eller då kunden har beordrat Lexiq att vara stand- by i ett uppdrag och detta medför att Lexiq därigenom inte har en fullgod möjlighet att utföra annat- arbete. Lexiq har rätt att närsomhelst ändra prislistan. Gjorda ändringar gäller dock inte för redan påbörjat uppdrag. 11. Förskott Lexiq har rätt att före eller under utförandet av Tjänsterna

4 begära förskott av kunden. Förskottet kan uppgå till delbelopp av den totala summan eller till hela beloppet och kan även avse utlägg som Lexiq har i samband med utförande av Tjänsterna. Lexiq har rätt att inte påbörja utförandet av Tjänsterna för kunden förrän förskottet har kommit Lexiq tillhanda. Detta gäller även avseende fortsatt utförande av Tjänsterna för det fall förskott begärs in efter påbörjat uppdrag. 12. Utlägg Kunden ska ersätta Lexiq separat för utlägg som Lexiq har i samband med utförandet av Tjänsterna. Sådana utlägg kan t.ex. avse resor, övernattningar, måltider, databassökningar, etc. som Lexiq har i anledning av utförandet av Tjänsterna. Kostnader överstigande kronor ex moms ska först godkännas av kunden, förutsatt att Lexiq har en rimlig möjlighet att på förhand inhämta ett sådant godkännande. 13. Fakturering Fakturering sker månadsvis och fakturor förfaller till betalning 15 dagar efter fakturadatum om inte annat skriftligen har överenskommits. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen. Lexiq har även rätt att ta ut ersättning för tillkommande inkassoavgifter o.d. Det sagda utesluter inte heller Lexiqs rätt att göra andra påföljder gällande mot kunden vid försenad eller inställd betalning. Fakturorna skickas med till sådan kontaktperson hos kunden som Lexiq har arbetat med vid utförandet av Tjänsterna, såvida inte kunden skriftligen instruerar Lexiq om annat. 14. Krav Eventuella krav mot Lexiq i anledning av utförandet av Tjänsterna ska framställas snarast efter att orsaken till kravet blivit eller borde ha blivit känt för kunden vid rimlig efterforskning och senast 12 månader därefter. Under inga omständigheter ska kunden dock kunna göra gällande krav mot Lexiq senare än 12 månader efter att den sista fakturan som avser uppdraget varom kravet gäller har utställts. Krav ska alltid framställas i skrift till sådan person på Lexiq som är kundens kontaktperson eller som kunden huvudsakligen arbetar med. 15. Ansvarsbegränsning Lexiqs ansvar är begränsat till sådant försäkringsbelopp som utges enligt Lexiqs vid varje tidpunkt gällande ansvarsförsäkring och ska reduceras med den ersättning som kunden kan få ut enligt försäkring som kunden har tecknat eller som har tecknats för kundens räkning, enligt annan försäkring som kunden omfattas av, enligt avtal eller enligt annan skadeslöshetsförbindelse. 16. Ansvarsförsäkring Lexiq har en skyldighet att inneha ansvarsförsäkring om kronor som gäller inom Norden. Om kunden önskar

5 en ansvarsförsäkring med högre försäkringsbelopp eller som gäller utanför Norden, ska kunden ansvara för sådan kostnad. 17. Underleverantörer Lexiq har rätt att använda sig av underleverantörer för utförandet av Tjänsterna utan att först inhämta godkännande från kunden. Kunden ska dock meddelas detta innan så sker. 18. Avslutande av uppdrag i förtid Lexiq har rätt att med omedelbar verkan efter skriftligt meddelande till kunden avsluta utförandet av Tjänsterna och det aktuella uppdraget i förtid om: a) kunden inte fullgör sina betalningsskyldigheter genom att vara i dröjsmål med betalning och inte efter skriftlig påminnelse fullgör sina betalningsskyldigheter senast inom 14 dagar efter sådan påminnelse, b) kunden upprepade gånger är i dröjsmål med betalning, c) kunden är på obestånd, försätts i konkurs, likvidation eller blir föremål för ackord eller liknande förfarande, eller om risk för något av ovanstående föreligger enligt Lexiqs bedömning, d) Lexiq till följd av lagstiftning eller p.g.a. av uppkommet jäv har en skyldighet att frånträda uppdraget, e) Lexiq efter uppdragets påbörjande får kännedom om omständighet som skulle ha lett till att Lexiq inte hade accepterat uppdraget om Lexiq innan uppdragets påbörjande haft kännedom om omständigheten, f) kunden inte tillhandahåller den information som Lexiq behöver för att kunna utföra Tjänsterna, eller g) samarbetet mellan Lexiq och Kunden i övrigt inte fungerar tillfredsställande och inte skäligen kan förväntas bli bättre. Kunden kan när som helst avsluta samarbetet med Lexiq genom att skriftligen begära att Lexiq frånträder uppdraget, med undantag för abonnemangskunder vilkas avlutande av samarbetet regleras särskilt i abonnemangsavtal. Kunden måste dock fortfarande erlägga betalning för redan utförda Tjänster eller kostnader som Lexiq har haft i anledning av utförandet av Tjänsterna före det att uppdraget upphörde. 19. Rättsskyddsförsäkring Kunden får, om tillämpligt, använda rättsskyddsförsäkring till täckande av sina kostnader i anledning av utförda Tjänster. Där sådan rättsskyddsförsäkring inte fullt ut täcker kundens kostnader för Tjänsterna och Lexiqs andra tillhörande kostnader, ska kunden ändå ersätta Lexiq fullt ut för resterande del. Lexiq kan på uppdrag av kunden assistera denne i hanteringen av rättsskyddsförsäkringen och i kontakterna med försäkringsbolaget. Detta sker då mot sådan ordinarie tjänstetaxa som Lexiq och kunden överenskommit om för Tjänsterna. 20. Tillämplig lag Svensk rätt ska tillämpas på dessa Villkor.

6 21. Tvister Eventuella tvister eller oenighet i anledning av dessa Villkor där tvistebeloppet uppgår till kronor ska primärt lösas genom skiljeförfarande administrerat av Swiftcourt via swiftcourt.se. Språket för skiljeförfarandet ska vara svenska och svensk lag ska tillämpas på tvisten. För tvist eller oenighet i frågor som överstiger ett värde om kronor ska hänskjutande primärt ske till medling i enlighet med Medlingsreglerna i Göteborgsklausulerna, Västsvenska Handelskammarens Förtroenderåds regler om medling och skiljeförfarande. För det fall medlingen inte leder till skriftlig fullständig förlikning mellan Lexiq och kunden inom 60 dagar från att själva medlingsprocessen har påbörjats, ska tvisten slutligen avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Språket för skiljeförfarandet ska vara svenska och svensk lag ska tillämpas på tvisten. Orten för skiljeförfarandet ska vara Göteborg.

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Särskilda villkor avseende telefonrådgivning Advokatbyrån Gulliksson AB tillhandahåller en telefonrådgivningstjänst inom området för affärsjuridik

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR För Skånejuristen HB org.nr 969762-5524

ALLMÄNNA VILLKOR För Skånejuristen HB org.nr 969762-5524 För Skånejuristen HB org.nr 969762-5524 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Skånejuristen tillhandahåller sina klienter. Villkoren i det specifika uppdragsavtalet äger företräde framför

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (S 2013:1) 1. Inledning

ALLMÄNNA VILLKOR (S 2013:1) 1. Inledning ALLMÄNNA VILLKOR (S 2013:1) 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som von lode advokat ab, (individuellt och gemensamt benämnt von lode, vi, oss och vår ) tillhandahåller

Läs mer

ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2012:1)

ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2012:1) ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2012:1) 1. Tillämpningsområde m.m. 1.1 Utöver vad som följer av tvingande lag och god advokatsed, gäller dessa allmänna villkor för

Läs mer

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor godkänns då man går vidare via telefonlinjen 0900-2550 på juristfragor.se eller för juristuppdrag via juristfrågor.se eller då deras samarbetspartners kontaktas och det bokas

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor.

ALLMÄNNA VILLKOR. Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor. ALLMÄNNA VILLKOR Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor. Tillämpningsområde Förestående villkor skall äga tillämpning på uppdraget mellan klienten å

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Introduktion

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Introduktion ALLMÄNNA VILLKOR 1. Introduktion 1.1 Följande villkor för åtagandet gäller samtliga uppdrag som ni anförtror åt Advokatfirman Nordia KB ( Nordia, vi, oss eller vår ) samt allt arbete som utförs av Nordia

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INTERNETACCESS FÖRETAG

ALLMÄNNA VILLKOR INTERNETACCESS FÖRETAG ALLMÄNNA VILLKOR INTERNETACCESS FÖRETAG Gällande fr.o.m. 2006-12-20 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Teknikbyrån i Sverige AB, org.nr. 556621-7203 "Teknikbyrån") och juridisk person

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om Redovisningstjänster

Allmänna villkor om Redovisningstjänster Allmänna villkor om Redovisningstjänster version 2011:1 februari 2011 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de redovisningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tjänstens beställning och omfattning. 2. Tjänstens genomförande och nyttjande

Allmänna villkor. 1. Tjänstens beställning och omfattning. 2. Tjänstens genomförande och nyttjande Allmänna villkor Dessa allmänna villkor utgör bilaga till avtal om tillhandahållande av tjänst träffat mellan AB NAME ISP, org nr 556589-1230, (nedan NAME ISP ) och kund. Villkoren omfattar samtliga nu

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag SWISH företag Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en fysisk person som lämnar och godkänner en

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010

TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010 Tillägg till Allmänna Bestämmelser IT-Drift version 2008 1 (15) TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010 Tillägg till Allmänna Bestämmelser IT-Drift version 2008 Detta tillägg tillsammans med Allmänna bestämmelser

Läs mer