FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den"

Transkript

1 FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den 2013

2 Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten en garanti för att kvalificerade revisorer och revisionsföretag håller en jämn och hög kvalitetsnivå i sitt arbete. Som kvalificerad revisor tar du ansvar för att hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna och reglerna inom bland annat revision, redovisning, bolagsrätt och skatt. En hög kompetens bidrar till förtroendet för branschen och för revisionstjänsterna. För att få behålla din titel, och fortsätta att vara FAR-medlem, måste du därför hålla hög kvalitet i ditt arbete samt kontinuerligt vidareutbilda dig. FAR har sedan länge genomfört kvalitetskontroll av revisorsmedlemmar, och kontrollen är ett viktigt stöd för dig i ditt kvalitetsarbete. En godkänd kontroll är ett kvitto på att du levererar tjänster av hög kvalitet. I slutänden är det också en konkurrensfördel att kunna visa en kvalitetsstämpel i form av en godkänd kontroll. I den här foldern beskrivs hur kontrollen går till steg för steg. Dessutom får du praktiska tips på saker som är bra att tänka på innan kvalitetskontrollen äger rum. har du funderingar eller frågor är du alltid välkommen att vända dig till FARs kvalitetssekretariat på telefon Så fungerar FARs kvalitetsarbete för varje medlemskategori ska det finnas en kvalitetsnämnd. Kvalitetsnämnderna är oberoende organ som väljs av FARs stämma. Kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är kvalificerade revisorer och lämnar en redogörelse för sin verksamhet till årsstämman. Till sin hjälp har kvalitetsnämnden kvalitetskontrollanter, som utgörs av FAR-medlemmar, samt av FARs kvalitetssekretariat.

3 Så går det till steg för steg 1. urval görs På våren gör FARs kvalitetssekretariat urvalet av vilka revisorer som ska kontrolleras. Urvalet görs på ett konsekvent sätt så att alla, som huvudregel, blir kontrollerade vart sjätte år. Kontrollerna sker på hösten samma år. 2. kontrollanterna får veta vilka de ska kontrollera Därefter får kvalitetskontrollanterna information om vilka revisorer de ska kontrollera. Om kontrollanten bedömer att det föreligger jäv i något ärende ska detta meddelas till kvalitetssekretariatet. 3. informationsbrev till den som ska kontrolleras Innan sommaren får alla som ska kontrolleras ett brev. Av brevet framgår vem som blivit utsedd till kontrollant. Om du som ska kontrolleras bedömer att det föreligger jäv gällande utsedd kontrollant ska detta meddelas till kvalitetssekretariatet. Kontrollantens arvode och eventuella kostnader i samband med resor och uppehälle betalas av det företag där den kontrollerade är anställd. Innan kvalitetskontrollen påbörjas ska kontrollanten upprätta och underteckna en uppdragsbekräftelse och denna bekräftelse ska godkännas av det företag som ska kontrolleras. Detta för att säkerställa att uppdraget kan utföras enligt de krav som kvalitetsnämnden ställer. 4. kvalitetskontrollen genomförs Kvalitetskontrollen genomförs någon gång under perioden 1 september till 31 december. 5. rapportering till kontrollerad När kontrollen är utförd sammanställer kontrollanten sin rapport som skickas till företagsledningen för det kontrollerade företaget som har två veckor på sig att lämna synpunkter på rapporten. Därefter skickar kontrollanten sin rapport och allt övrigt kontrollmaterial till kvalitetssekretariatet. 6. fars kvalitetssekretariat bereder ärendet Kvalitetssekretariatet bereder ärendena inför kvalitetsnämndens sammanträden. Vid behov kan kvalitetssekretariatet behöva återkomma till kontrollanten eller till den som blivit kontrollerad för frågor eller kompletterande uppgifter. 7. kvalitetsnämnden fattar beslut Kvalitetsnämnden går vid sina sammanträden igenom allt material och fattar beslut. Nämnden behandlar kontrollärenden i den takt de inkommer till kvalitetssekretariatet och är klara för beslut. När nämnden behöver kompletterande information för att kunna fatta ett beslut bordläggs ärendet till nästkommande sammanträde. 8. beslutbrev till den som kontrollerats Efter kvalitetsnämndens sammanträde skickar kvalitetssekretariatet ett beslutsbrev med information om kvalitetsnämndens beslut. FAR har drygt revisorsmedlemmar. Detta betyder att det är en stor grupp som kvalitetskontrolleras varje år. Kvalitetsnämndens ärendehantering löper från november till juni.

4 Jag hade en bra dialog med min kontrollant. Han hjälpte mig att ta fram check listorna och manualerna före kontrollen så att jag hade en chans att förbereda mig. Jag lärde mig otroligt mycket under kvalitetskontrollen. säger zinovia vavolidu, auktoriserad revisor, som blivit kvalitetskontrollerad. beskedet om kvalitetskontroll kom bara ett par dagar innan Zinovia Vavolidu väntade sitt första barn. Men trots den dåliga tajmingen blev kontrollen en positiv upplevelse för henne. Tidpunkten var inte bra för mig. Jag skulle gå på mammaledighet på måndagen och höll på att öppna den sista posten för att sedan gå hem, och brevet innehöll besked om kvalitetskontroll. Men min kontrollant var mycket flexibel. Jag fick skjuta på kontrollen några månader, jag ville inte ta det precis när jag satt med en nyfödd, säger Zinovia Vavolidu, godkänd revisor på Brantz AB. Kontrollantens erfarenhet och den ömsesidiga dialogen var två saker hon uppskattade mycket. Jag tyckte att han hade en bra inställning. Han var noga med att min dokumentation hade en röd tråd kopplad till min riskanalys och min utförda granskning men han gjorde detta med en positiv och praktisk attityd. Eftersom han själv hade egna uppdrag och många års erfarenhet av yrket så visste han verkligen vad det handlade om, säger Zinovia Vavolidu. Hon tycker att hon lärde sig otroligt mycket under kvalitetskontrollen och att det var givande att ha en äldre, erfaren kontrollant. Han hade många bra tips och råd och vissa saker kan man inte läsa sig till utan kommer genom livets skola. Han var väldigt generös och delade med sig av sin kunskap, säger hon. Zinovia Vavolidu rekommenderar alla att vara öppna för kontrollen och inte gå in i den med en negativ och skeptisk inställning. Har man själv en negativ inställning får man en dålig start med sin kontrollant, betonar hon. Ingen vill ju bli underkänd, men om den som ska kontrolleras är öppen och ställer frågor så blir kvalitetskontrollen mycket mer givande. Jag hade en bra dialog med min kon trollant. Han hjälpte mig att ta fram checklistorna och manualerna före kontrollen så att jag hade en chans att förbereda mig, säger Zinovia Vavolidu. För henne är kvalitetskontrollen ett kvitto på att hon gör ett bra jobb. Huruvida kunderna bryr sig om att det finns en kvalitets kontroll beror lite på vilka kunderna är framhåller hon. charlotta danielsson

5 Godkänd eller icke godkänd? i kvalitetskontrollen kan du bli: Godkänd Godkänd med kommentar om iakttagelser Ej godkänd i kombination med omkontroll alt. begränsad omkontroll (inom ett år) Ej godkänd i kombination med ett överlämnande till Revisorsnämnden kvalitetskontrollen omfattar två moment, dels de allmänna kontrollerna avseende ditt företags riktlinjer och rutiner, dels i normalfallet två-tre uppdragskontroller per enskild revisor. För det fall att ett av två kontrollerade uppdrag inte blir godkänt av kontrollanten ska ytterligare ett uppdrag kontrolleras. Av de granskade uppdragen ska sedan kontrollanten göra en sammanfattande bedömning. Den sammanfattande bedömningen framgår av den rapport som skickas till det kontrollerade företaget. Förbered dig inför kontrollen Det är alltid bra att vara förberedd inför en kvalitetskontroll. FAR sammanställer årligen de vanligaste bristerna. Här delar vi med oss av fallgroparna som enkelt kan undvikas. isqc 1-policy Många revisionsföretag är sena med implementeringen av ISQC 1. Vanligt förekommande är att den övervakningsprocess som ISQC 1 förutsätter ännu inte är inrättad. Krav på övervakningsprocess gäller alla revisionsföretag, oavsett antalet anställda. uppdragsavtal Följ upp att det verkligen finns uppdragsavtal. Mallar finns på FARs webbplats. kombiuppdrag Säkerställ att de föreskrivna gränsvärdena iakttagits på ett korrekt sätt. innehav av fastigheter eller värdepapper Tänk på att det inte är tillåtet för ett revisionsföretag, eller annat företag inom koncernen, att inneha fastighet där ingen revisionsverksamhet bedrivs eller där revisionsverksamhet bedrivs i ringa omfattning. Ett revisionsföretag, eller annat företag inom koncernen, får inte heller bedriva värdepappershandel. Kontakta gärna FARs föreningsjurister för vidare vägledning i dessa frågor. dokumentation av genomförda uppdrag Ibland är dokumentationen ofullständig vad gäller exempelvis riskanalys, väsentlighetsbedömning, urval, åtgärder och slutsatser dvs. den röda tråden saknas. Själva granskningsplanen är ofta bristfälligt dokumenterad, detsamma gäller granskningen av resultaträkningen (särskilt intäktsdelen) och årsredovisningen. granskning av varulager Det är viktigt att delta vid varulagerinventeringen eller, i tillämpliga fall, utföra tillräckliga alternativa granskningsåtgärder. tidpunkt för dokumentation Det förekommer fall där granskningsmoment är daterade efter revisionsberättelsens avlämnande. Detta är inte tillåtet. vidareutbildning Som kvalificerad revisor måste du vidareutbilda dig. Av FARs yrkesetiska regler framgår vilka krav som ställs.

6

7 Kvaliteten hos revisorerna har utvecklats positivt de senaste tio åren. det menar michael ottosson, revisorskontrollant, som varit engagerad i kvalitetskontrollen sedan en skräckblandad upplevelse. Så beskriver Michael Ottosson, godkänd revisor vid Revisorsringen i Eslöv AB, de första kvalitetskontrollerna han gjorde 1999 för dåvarande Svenska Revisorssamfundets, SRS, räkning. Jag har haft förmånen att kunna följa kvalitetsutvecklingen under dessa 14 år som jag har varit engagerad i kvalitetskontrollen. Det är fantastiskt roligt att se den kvalitetsförbättring som har skett i branschen. Ibland är jag tveksam till om vi har varit tillräckligt duktiga på att förmedla detta till omvärlden och prissätta vårt arbete rätt, säger han. Att vara kvalitetskontrollant är en av de arbetsuppgifter där Michael Ottosson känner sig som mest nyttig. Många revisorer, inklusive jag själv, går på kurser och träffar kollegor men vi pratar inte så mycket om praktisk revision, hantering av programvaror och så vidare. Jag känner att jag lär mig mycket själv när jag är ute och gör kontroller och jag får samtidigt möjlighet att träffa kollegor och dela med mig av mina erfarenheter, säger han. Han upplever att de allra flesta som blir kvalitetskontrollerade nu för tiden är väl förberedda och införstådda med vad kvalitetskontrollen handlar om. Och det är mycket tack vare de checklistor och manualer som finns att hämta på FARs hemsida. Är den som ska kontrolleras osäker inför en kvalitetskontroll brukar jag rekommendera att gå in på FARs hemsida och titta på materialet som finns där och göra ett självtest. Det är ju bara att hämta checklistorna och manualerna och titta igenom dem för att få en känsla för hur man ligger till, säger han. några av de vanligaste bristerna som upptäcks i kvalitetskontrollen av mindre revisionsbyråer är att policydokumentet enligt ISQC 1 är bristfälligt eller att det inte efterlevs i det praktiska arbetet. Hantering av kombiuppdrag och revisorns dokumentation, och då främst revisionsinsatser som avser granskning av varulager och resultaträkning, är vanligt förekommande brister. Genom att ta del av historiska brister via hemsidan och därefter fokusera på dessa skulle många brister enkelt kunna åtgärdas menar Michael Ottosson. FARs hemsida är en fantastisk informationskälla som fler måste börja använda. Som en förberedelse inför en kvalitetskontroll är hemsidan en bra utgångspunkt för en diskussion med kontrollanten, säger Michael Ottosson. Den anspänning och kanske även olust som vi kontrollanter tidigare träffade på i samband med kontrollerna är numera ofta utbytt till en positiv attityd där den granskade verkligen vill ha ut något av kontrollen. Framförallt är det revisorer i mindre byråer som via kontrollanten vill ha en inblick i hur andra revisorer arbetar praktiskt för att kunna utveckla sin egen byrå och sitt arbetssätt. FARs hemsida är en fantastisk informationskälla som fler måste börja använda. för att upprätthålla revisionsbranschens förtroende gentemot omvärlden måste den av FAR utförda kvalitetskontrollen vara en självklar del av den enskilde revisorns kvalitetssäkring. charlotta danielsson

8 FAR Box 6417, Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2

FARs kvalitetskontroll så funkar den

FARs kvalitetskontroll så funkar den FARs kvalitetskontroll så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete titeln auktoriserad redovisningskonsult är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet. Som auktoriserad

Läs mer

Hon värnar oberoendet

Hon värnar oberoendet Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor NR 6 2013 KARRIÄR Kvalitetskontrollen stärker din konkurrenskraft NÄRINGSLIV FAR vill lära av företagsskandalerna SKATT Näringslivet sågar förslaget om ändrade 3:12-regler

Läs mer

REVISIONS- BERÄTTELSEN STARTSKOTTET FÖR ETT ANGELÄGET LÄRANDE

REVISIONS- BERÄTTELSEN STARTSKOTTET FÖR ETT ANGELÄGET LÄRANDE REVISIONS- BERÄTTELSEN STARTSKOTTET FÖR ETT ANGELÄGET LÄRANDE utgiven av far, september 2013 tryckt av bulls graphics, halmstad 2013 far box 6417 113 82 stockholm 08-506 112 00 www.far.se innehållsförteckning

Läs mer

International Standard on Quality Control 1

International Standard on Quality Control 1 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens högskola Kandidatuppsats 15 högskolepoäng VT 2011 International Standard on Quality Control 1 Förändrat arbetssätt? Förbättrad revisionskvalité?

Läs mer

Vägen till examen. en resa varje revisor måste göra. 20 Balans. Balans Fokus: revisorsprovet. Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst.

Vägen till examen. en resa varje revisor måste göra. 20 Balans. Balans Fokus: revisorsprovet. Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst. Balans Fokus: revisorsprovet Vägen till examen en resa varje revisor måste göra Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst. Att vara väl förberedd är ett måste för att det ska gå vägen, men knappast

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare. Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Redovisning Vårterminen 2009 Ekonomiekandidatprogrammet Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

Reglerna om revisorsrotation

Reglerna om revisorsrotation Reglerna om revisorsrotation Oberoende vs. kvalitet Maria Ekeblad Frida Larsson Humaniora och samhällsvetenskap Företagseknomi Kandidatuppsats 15hp Bengt Bengtsson Karin Brunsson 2013-06-20 Frida Larsson

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Institutionen för handelsrätt EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET HT 2009. Vad är god revisionssed vid granskning av varulager?

Institutionen för handelsrätt EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET HT 2009. Vad är god revisionssed vid granskning av varulager? Institutionen för handelsrätt Uppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID HARK11 LUNDS UNIVERSITET HT 2009 Vad är god revisionssed vid granskning av varulager? Författare Patricia Zajdel Handledare Krister Moberg Sammanfattning

Läs mer

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp, 3 juni 2010 Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Revisorns oberoende En jämförelse mellan små och stora revisionsbyråer

Revisorns oberoende En jämförelse mellan små och stora revisionsbyråer Uppsala Universitet Företagsekonomiska Institutionen Examensarbete C, 10p Revisorns oberoende En jämförelse mellan små och stora revisionsbyråer Handledare: Bengt Öström Författare: Anna Lydén Dilek Caglayan

Läs mer

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade Inger Blomberg 2013-05-06 Dnr 2012-677 Verkställande direktören Marianne Sandén Ljungberg Mazars SET Revisionsbyrå AB Mäster Samuelsgatan 56 111 83 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Redovisningskonsultens roll

Redovisningskonsultens roll Anette Eriksson Annika Sebeniusson Redovisningskonsultens roll Redovisningsbyråers och revisionsbyråers syn på förändringar i branschen. Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-2011 Katharina

Läs mer

Handläggarnas uppfattningar Uppföljning av användningen av Socialstyrelsens behovsbedömningsstöd inom assistansersättning

Handläggarnas uppfattningar Uppföljning av användningen av Socialstyrelsens behovsbedömningsstöd inom assistansersättning Handläggarnas uppfattningar Uppföljning av användningen av Socialstyrelsens behovsbedömningsstöd inom assistansersättning ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Examensarbete. Examensarbete

Examensarbete. Examensarbete Institutionen för ekonomi Titel: Författare: Examensarbete Avskaffandet av revisionsplikten En förskjutning av revisorernas och i ämnet företagsekonomi redovisningskonsulternas yrkesroll? Examensarbete

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013)

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013) Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast/november 2013) Förord till vägledning i redovisningsrevision i kommuner och landsting SKYREV har som ett led i sin strävan att säkra

Läs mer

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Kandidatuppsats VT - 2006 Revisorns oberoende från start till mål Författare: Maria Åström Handledare: Bo Westlund Ventilationsdatum: 2006-06-01

Läs mer