EtikU 5 Revisorers verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EtikU 5 Revisorers verksamhet"

Transkript

1 FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 5 Revisorers verksamhet (december 2009) ETIKU 5 REVISORERS VERKSAMHET 1 1 Inledning Revisors verksamhet Kolumnerna: Analysmodellen Raderna: Verksamheterna Revisionsverksamhet (ruta 1 + 2) Verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet (ruta 3 + 4) Sidoverksamhet utan förhinder (ruta 5 + 6) Sidoverksamhet som rubbar förtroendet (ruta 7 + 8) Utvecklingen av praxis Inledning Detta uttalande syftar till att ge vägledning för FAR-medlemmarnas bedömning av vilken verksamhet som enligt revisorslagen kan anses ha ett naturligt samband med revisionsverksamhet och därför om den i övrigt är förenlig med lagen får bedrivas i ett revisionsföretag, vilken verksamhet som är att betrakta som sidoverksamhet och därför är underkastad begränsningar bl.a. i fråga om ägandet, och vilken sidoverksamhet som inte alls får bedrivas. 2 Revisors verksamhet Enligt revisorslagen finns det arbetsuppgifter som revisorer inte får ägna sig åt. Begränsningarna är hänförliga dels till vilket slags verksamhet en arbetsuppgift utgör, dels till arbetsuppgiftens inverkan på revisorns självständighet och opartiskhet i enskilda uppdrag i revisionsverksamheten. Med avseende på verksamhetens art indelas arbetsuppgifterna i x revisionsverksamhet, x verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet, och x sidoverksamhet. Sidoverksamhet indelas i sin tur i x sidoverksamhet utan förhinder, x sidoverksamhet som genom sin art eller omfattning rubbar förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, och x sidoverksamhet som är oförenlig med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. Med avseende på inverkan på självständighet och opartiskhet i enskilda uppdrag i revisionsverksamheten kan arbetsuppgifterna vara sådana som är godtagbara enligt den s.k. analysmodellen och sådana som inte är godtagbara. Denna vägledning handlar inte om hur analysmodellen ska tillämpas. Huruvida en arbetsuppgift får utföras av en revisor beror alltså både på om verksamhetens art i sig är godtagbar och på om den speciella arbetsuppgiften är godtagbar enligt analysmodellen. (Är svaret på den förra frågan nej, behöver den senare frågan i praktiken naturligtvis inte undersökas.) Schematiskt kan arbetsuppgifterna delas in på följande sätt.

2 2 ETIKU 5 REVISORERS VERKSAMHET Stör ej oberoendet i uppdrag i revisionsverksamheten enligt analysmodellen Stör oberoendet i uppdrag i revisionsverksamheten enligt analysmodellen 1 2 Revisionsverksamhet Tillåten Tillåten ibland Verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet Sidoverksamhet som inte rubbar förtroendet Sidoverksamhet som rubbar förtroendet 3 4 Tillåten 5 6 Tillåten, men ej i revisionsföretaget Kolumnerna: Analysmodellen I kolumnerna åtskiljs verksamheter beroende på om de efter ett test i analysmodellen visar sig vara förenliga med uppdrag i revisionsverksamheten eller inte. Noga taget är det naturligtvis inte den oberoendestörande verksamheten som är förbjuden enligt exempelvis ruta 4. Det som är förbjudet är att bedriva sådan revisionsverksamhet där revisorns opartiskhet eller självständighet blivit störd av den andra verksamheten. När man överväger ett nätverks verksamhetsutbud och organisation är den konkreta frågan dock i regel vilken annan verksamhet än revisionsverksamhet som regelbundet kan bedrivas i nätverket utan att störa revisionsverksamheten. Ruta 2 kan behöva en kommentar. Ett av hoten i analysmodellen, självgranskningshotet, knyts i revisorslagen endast till rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet. Det i praktiken mycket vanliga fallet att ett självgranskningshot uppstår till följd av revisionsrådgivning (rådgivning som föranleds av iakttagelser vid revisionsverksamhet) faller sålunda utanför analysmodellens självgranskningsavsnitt (21 första stycket 1 b). 4 Raderna: Verksamheterna 4.1 Revisionsverksamhet (ruta 1 + 2) Med revisionsverksamhet förstås enligt revisorslagen verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren, och dessutom rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid (sådan granskning). Till revisionsverksamhet hör alltså bl.a. lagstadgad och avtalad revision, lagstadgade tilläggsuppdrag och motsvarande tilläggsuppdrag vid avtalad revision, samt granskning för utfärdande av olika intyg. 4.2 Verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet (ruta 3 + 4) Lagtexten innehåller bara det diffusa uttrycket naturligt samband utan närmare förklaring. I författningskommentaren nämns några exempel på aktiviteter som får anses ha ett sådant naturligt samband, nämligen rådgivning inom områdena redovisning och beskattning; i den allmänna motivtexten nämns även organisationskonsultationstjänster som ett sådant exempel. Några exempel på aktiviteter som lika självklart anses sakna naturligt samband nämns inte. Motsatsvis kan man förstå av författningskommentaren

3 ETIKU 5 REVISORERS VERKSAMHET 3 att kapital- och fastighetsförvaltning hör dit om den är av större omfattning eller saknar reell anknytning till revisionsföretaget. I övrigt får man hålla sig till de allmänna kommentarer som lämnas i propositionen. Några sådana ska lyftas fram här; medlemmarna måste hela tiden hålla i minnet att förarbeten inte har samma tyngd som lagtext. Som motiv för att tillåta sådan verksamhet som exemplifieras med redovisnings-, organisations- och skattekonsultationstjänster sägs att dessa faller inom området för revisorns kärnkompetens, och att samhällsintresset talar för att kärnkompetensen ska kunna tas till vara även utanför revisionsverksamheten. Av detta kan man dra slutsatsen att en verksamhet kan anses ha ett naturligt samband med revisionsverksamhet om det med fog kan hävdas att den faller inom området för revisorns kärnkompetens. Att området för sådan kompetens som krävs för att genomföra lagstadgad revision har ett naturligt samband med revisionsverksamhet är uppenbart. Härtill kommer emellertid enligt motivtexten också vissa av de verksamhetsområden som revisorn till följd av de lagstadgade kraven på teoretisk och praktisk utbildning är särskilt skickad för. Om en viss kompetens ingår i lagens utbildningskrav, skulle rådgivning inom ramen för den kompetensen därför kanske kunna anses ha ett naturligt samband med revisionsverksamhet även om den inte direkt behövs vid revisionen. I auktorisationskraven torde t.ex. ingå en bredare utbildning i juridik än som normalt krävs för ett revisionsuppdrag. Juridisk rådgivning även inom det överskjutande området skulle med den tolkningen av motivuttalandet kunna anses ha ett naturligt samband med revisionsverksamhet. Tolkningen bör tillämpas med försiktighet. Rimligen bör verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet kunna bedrivas av vem som helst inom revisionsföretaget. Vad en auktoriserad eller godkänd revisor får göra bör en specialist inom revisionsföretaget också få göra. Propositionen tillägger att den fortlöpande utvecklingen måste beaktas, såväl nationellt som internationellt. Exakt vad detta innebär är något oklart. Uttalandet exemplifieras med vad som hänt på IT-området och vad som kan väntas hända på miljöområdet, och tanken torde vara att området för naturligt samband inte är fixerat vid kärnkompetensen och utbildningskraven sådana de såg ut vid lagens tillkomst, utan löpande förskjuts allt eftersom den egentliga revisionsverksamheten utvecklas. Att ordet internationellt används i motivtexten är svårt att läsa på annat sätt än att området för naturligt samband också får bestämmas med stöd av utvecklingen i andra jämförbara länder, även om denna ännu inte har nått Sverige. Som konkreta exempel på verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet nämner propositionen uttryckligen utgivning av egenproducerade skrifter inom revision, redovisning och beskattning. Detsamma gäller utbildning, liksom vad propositionen kallar programutveckling, inom nämnda områden. Det får förmodas att de tre uppräknade ämnesområdena inte är avsedda att vara uttömmande, utan att även andra ämnen inom området för ett naturligt samband med revisionsverksamhet hör dit, t.ex. bolagsrätt. Slutligen bör det påpekas att en verksamhet inte kan anses ha ett naturligt samband med revisionsverksamhet bara för att den rymmer enstaka moment där en revisor i allmänhet har särskild kompetens. Det är viktigt att notera att verksamhetens naturliga samband med revisionsverksamhet inte behöver gälla just den revisionsverksamhet som den aktuella revisorn bedriver. Det som krävs är att verksamheten är av sådan karaktär att det är naturligt att en revisor i allmänhet sysslar med den. Att en revisor eller ett revisionsföretag inte har några uppdrag i revisionsverksamheten som innefattar t.ex. granskning av miljöredovisning hindrar alltså inte den revisorn eller byrån från att bedriva konsultverksamhet inom miljöredovisningsområdet (om vi utgår från att detta anses ha ett naturligt samband med revisionsverksamhet i allmänhet). Självfallet innebär naturligt samband med revisionsverksamhet inte heller att uppdragsgivaren också måste vara kund i revisionsverksamheten.

4 4 ETIKU 5 REVISORERS VERKSAMHET 4.3 Sidoverksamhet utan förhinder (ruta 5 + 6) All annan verksamhet än den som hittills har behandlats kallas sidoverksamhet. En revisor som bedriver sidoverksamhet måste hålla den tydligt avskild från revisionsverksamheten, såväl synbart som faktiskt. Det heter att det av lokaler, skyltning, annonsering m.m. ska framgå för en utomstående att det är fråga om två skilda verksamheter, och att bokföring och redovisning ska skiljas åt så långt det är förenligt med god redovisningssed. Motsatsvis framgår klart att det inte är förbjudet att bedriva de två verksamheterna i samma byggnad. Det kan inte utläsas av motivtexten att viss namnlikhet skulle vara utesluten, förutsatt att firmorna ändå skiljer sig klart från varandra. Troligen är det också möjligt att i viss utsträckning utnyttja specialister i sidoverksamheten för specialändamål i revisionsverksamheten. Säkert måste dock alla omständigheter vägas samman vid bedömningen av om sidoverksamheten är tydligt avskild. Flera beröringspunkter som var för sig är acceptabla kan nog innebära att sidoverksamheten bedöms som icke tydligt avskild om de förekommer samtidigt. Drivs revisionsverksamhet som aktiebolag eller handelsbolag, får bolaget inte alls bedriva sidoverksamhet. Däremot kan ett annat företag i samma nätverk bedriva sidoverksamhet, förutsatt att denna hålls tydligt åtskild från revisionsverksamheten, såväl synbart som faktiskt. Revisionsföretaget får dock inte ha andelar i ett företag som bedriver sidoverksamhet. Ägs revisionsföretaget genom ett eller flera s.k. ägarbolag, får inte heller ägarbolagen äga andelar i det bolag som driver sidoverksamhet. Däremot får de fysiska personer som är revisionsföretagets yttersta ägare inneha sådana andelar, direkt eller genom separata ägarbolag. Ägarkretsarna kan vara desamma, med samma ägarandelar. 4.4 Sidoverksamhet som rubbar förtroendet (ruta 7 + 8) Viss sidoverksamhet får över huvud taget aldrig bedrivas. Det gäller två slag av verksamhet: x Sidoverksamhet som är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet: Bestämmelsen är enligt motivtexten avsedd att vara något mer liberal än motsvarande bestämmelse i gamla revisorslagen, som innefattade all sidoverksamhet om utövandet kan rubba förtroendet till (revisorns) opartiskhet eller självständighet. Den nya bestämmelsen gäller verksamheter om vilka det normalt kan förutses att den leder till att revisorn mer eller mindre regelmässigt hamnar i situationer där han eller hon måste avsäga sig pågående uppdrag, men den är inte tillämplig enbart därför att det finns en viss risk för att verksamheten i framtiden kan leda till jäv för revisorn. Beträffande art sägs att t.ex. styrelseuppdrag i en bransch där revisorn också har revisionskunder faller utanför det acceptabla området. Detsamma sägs regelmässigt gälla styrelseuppdrag i banker och försäkringsbolag. Om omfattning heter det att uppdragen i sidoverksamheten inte, vart och ett eller sammantagna, får leda till att revisorn engageras i omfattande affärsverksamhet. x Sidoverksamhet som är oförenlig med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision: Bestämmelsen ska ses mot bakgrund av det särskilda krav på redbarhet som måste ställas på revisorer. Den gäller därför även verksamhet som inte är kriminaliserad men väl framstår som oseriös eller från legala utgångspunkter tveksam. (Utredningens betänkande använde det målande uttrycket skamlig eller skum.) 5 Utvecklingen av praxis De två centrala tolkningsfrågorna är x vilken verksamhet som ska anses ha ett naturligt samband med revisionsverksamhet, dvs. gränsen mot sidoverksamhet, och x vilken sidoverksamhet som ska anses vara av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, dvs. gränsen mot helt förbjuden verksamhet.

5 ETIKU 5 REVISORERS VERKSAMHET 5 I båda fallen är det sannolikt att praxis i Revisorsnämnden och domstolarna kommer att ge efter hand allt tydligare vägledning för tolkningen. FAR kommer att noga följa den utvecklingen och informera medlemmarna om innebörden. Revisorslagen erbjuder möjlighet att begära förhandsbesked från Revisorsnämnden om en viss verksamhets tillåtlighet. FAR-medlemmar som överväger att begära förhandsbesked är välkomna att kontakta FAR för att frågan ska kunna ställas på ett sådant sätt att förhandsbeskedet så långt möjligt blir av allmänt intresse.

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (december 2012) ETIKU 11 MEDLEMMARNAS TILLÄMPNING AV PENNINGTVÄTTSLAGEN

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvättslagstiftningen i ett advokatperspektiv Innehållsförteckning 1. Allmänt...

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling En rapport från E-delegationen 2 Förord Denna rapport har tagits fram av E-delegationens expertgruppen för juridiska frågor på uppdrag

Läs mer

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen?

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen? RiR 2006:11 Vad och vem styr de statliga bolagen? ISBN 91 7086 078 5 RiR 2006:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 2006-05-17 Dnr 33-2005-0283 Vad och

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Gränsdragningen mellan arbetstagare och företagare

Gränsdragningen mellan arbetstagare och företagare Gränsdragningen mellan arbetstagare och företagare Sebastian Åstrand Helsingfors universitet / Juridiska fakulteten Övningsseminariearbete i arbetsavtalsrätt Handledare: Petra Sund-Norrgård Våren 2013

Läs mer

Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst

Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst Författare Sören Öman är vice ordförande i Arbetsdomstolen och föreståndare för Stockholm Centre for

Läs mer

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 1 Bilaga 1 Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Brottskatalogen... 4 2. Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll... 4 2.1. Bokföringsbrott

Läs mer

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 5 2.1 Allmänt om

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Befordran till professor och lektor

Befordran till professor och lektor Rapport 2007:55 R Befordran till professor och lektor en rättslig översikt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Befordran

Läs mer

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Daniel Westman 1. Bakgrund På pappret har upphovsrätten aldrig varit starkare än idag. Anpassningen av upphovsrättslagstiftningen till den

Läs mer

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör av Nils Jareborg 1. Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 2. Inledning 3. Vilseledande handlingar Försök att vilseleda Tillgång till otillåtna hjälpmedel

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 1/2011 Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv Design Harri Heikkilä

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Offentligt etos en god förvaltningskultur Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Innehåll Förord 2 Inledning 4 Demokrati 6 Legalitet 7 Objektivitet, saklighet och likhetskrav 10 Fri åsiktsbildning

Läs mer

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 173-2013 Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande 1 SAMMANFATTNING Polismyndighetens

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

BETALNINGSANSVAR VID DRIVANDE AV RÖRELSE ANSVARSGENOMBROTT?

BETALNINGSANSVAR VID DRIVANDE AV RÖRELSE ANSVARSGENOMBROTT? BETALNINGSANSVAR VID DRIVANDE AV RÖRELSE ANSVARSGENOMBROTT? Av Johan Svensson 1 Uttrycket ansvarsgenombrott förknippas i allmänhet med att aktieägarna i ett aktiebolag, trots ansvarsbegränsningen i 1 kap.

Läs mer

Räkenskapsinformation och dess arkivering

Räkenskapsinformation och dess arkivering Räkenskapsinformation och dess arkivering Introduktion Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om räkenskapsinformation

Läs mer