Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss"

Transkript

1 Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1

2 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av och mål för ett redovisningsuppdrag 16 Regelverk 1. Målsättningar och ansvar Mål och generella principer Redovisningskonsultens ansvar Redovisningskonsultens tystnadsplikt Byrårutiner och kvalitetssäkring Kvalitetssäkring av redovisningstjänster Redovisningskonsultens dokumentation Antagande och bibehållande av uppdrag Antagande och bibehållande av uppdrag Förståelse av verksamheten Uppdragsavtal Kombiuppdrag Planering Planering Principer för uppdragets utförande Områden i redovisningen som kräver särskild uppmärksamhet 54 2

3 Avsnitt Sida 5. Utförande Redovisningskvalitet Skyldighet att ta hänsyn till lagar och regler Felaktigheter i redovisningen Uppskattningar i redovisningen Löpande bokföring Betalningsuppdrag Löneuppdrag Användning av annans arbete Bokslut och årsbokslut/årsredovisning Periodbokslut Rådgivningsuppdrag Budgetar och prognoser Insourcinguppdrag Rapportering Mottagare av rapporter Löpande rapportering Årsbokslut/årsredovisning Rapportering vid väsentliga händelser Företagets fortsatta drift Skattedeklaration Inkomstdeklaration Nyckeltal Kassaflöden Bokslutsrapport Periodbokslutsrapport Upplysning om bokslutsrapport 123 3

4 Avsnitt Sida 7. Avslut av uppdrag Avslut av uppdrag 126 Översättningstabell 129 4

5 Ordlista Nedan definieras ett antal viktiga uttryck som förekommer i den löpande texten. I de fall inte något annat sägs där uttrycket förekommer gäller de definitioner som framgår nedan. Auktoriserad redovisningskonsult Med auktoriserad redovisningskonsult avses en redovisningskonsult som är kvalificerad för och har uppfyllt de krav som ställs för auktorisation hos FAR eller SRF, som är de branschorganisationer som auktoriserar redovisningskonsulter. Auktorisationen upprätthålls genom aktivt medlemskap hos FAR eller SRF. Bestyrkande Med bestyrkande avses att en yrkesutövare (revisor) uttalar en slutsats avsedd att användas för att vitsorda ett förhållande eller öka graden av förtroende för uppdragsgivaren gentemot extern part. Bokföring Med bokföring menas fullgörande av bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen. Bransch Med bransch menas de verksamheter som FAR och SRF organiserar medlemmar inom, dvs redovisning, revision och rådgivning. Branschorganisation Med branschorganisation avses här FAR och SRF. Byrå Med byrå avses ett företag eller en grupp av företag som utför redovisningstjänster. Byråjäv Med byråjäv avses att revisorn, eller någon som är verksam i samma företag som revisorn, inte får biträda uppdragsgivaren vid grundbokföring eller medelsförvaltning. Dokumentation Med dokumentation menas det material (arbetspapper, tjänsteanteckningar, kopior m.m.) som upprättats av och för redovisningskonsulten, eller som redovisningskonsulten inhämtat och bevarat i samband med genomförandet av redovisningsuppdraget. Dokumentationen kan vara i fysisk eller elektronisk form. Extern bekräftelse Med extern bekräftelse menas ett förhållande som bekräftas av extern part. Extern part Med extern part menas en fysisk eller juridisk person som inte är en part i ett uppdragsavtal. 5

6 FAR Med FAR avses branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Fel Med fel menas sådana felaktigheter i redovisningen och/eller i de finansiella rapporterna som inte är avsiktliga utan uppstår av misstag eller bristande kunskap. Finansiella rapporter Med finansiella rapporter avses förutom årsredovisning/årsbokslut även balansräkningar, resultaträkningar, finansieringsanalyser (presenterade som t ex analys av kassaflöde eller finansiering), tilläggsupplysningar samt andra sammanställningar och upplysningar som är en integrerad del av de finansiella rapporterna. Förbjudet lån Med förbjudet lån avses lån lämnat i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen. Företagsledning Med företagsledning avses den eller de personer som har verkställande ansvar för hur företagets verksamhet bedrivs. Förståelse av verksamheten Med förståelse av verksamheten menas en redovisningskonsults allmänna kunskap om samhällsekonomin och den bransch som företaget verkar i, samt mer specifika kunskaper om det aktuella företagets struktur, ekonomiska samband och beroendeförhållanden. God redovisningssed God redovisningssed baseras på ordalydelsen i lagar och regler inom redovisning, och utgör en tolkning av hur dessa bör tillämpas utifrån de syften och de allmänna principer som reglerna ger uttryck för. Bokföringsnämnden har ansvaret för utvecklingen av normgivning som ger vägledning för den faktiska tillämpningen. I avsaknad av uttalanden från normgivande organ ska vägledning hämtas från förekommande praxis. God yrkessed för redovisningstjänster God yrkessed för redovisningstjänster innebär att följa Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, samt de yrkesetiska regler som följer av medlemskapet i den branschorganisation som redovisningskonsulten är ansluten till (FAR eller SRF). Ingående balanser Med ingående balanser avses de saldon som finns vid periodens början. Ingående balanser baseras på de utgående balanserna för föregående period och återspeglar konsekvenserna av transaktioner under tidigare perioder och de redovisningsprinciper som använts under föregående period. Insourcing Med insourcing menas ett uppdrag som utförs i uppdragsgivarens system och miljö i uppdragsgivarens lokaler, dvs ett bemanningsuppdrag hos uppdragsgivaren (t ex ekonomichef att hyra). 6

7 Kombiuppdrag Med kombiuppdrag avses att samma företag biträder en uppdragsgivare med både redovisningstjänster och utför bestyrkandeuppdrag. För kombiuppdrag gäller särskilda regler om s.k. byråjäv. Kvalitetskontroll Med kvalitetskontroll avses den granskning av utfört arbete och uppfyllande av krav som följer av medlemskapet i den branschorganisation som redovisningskonsulten är ansluten till (FAR eller SRF). Kvalitetssäkring Med kvalitetssäkring avses de riktlinjer och rutiner som en byrå har för att ge betryggande säkerhet för att alla redovisningsuppdrag utförs enligt god yrkessed för redovisningstjänster. Löpande bokföring Med löpande bokföring avses den bokföring inklusive avstämningar som utförs löpande under redovisningsperioden. Normgivande organ Med normgivande organ avses Bokföringsnämnden, Rådet för finansiell rapportering och International Accounting Standards Board, IASB. Oegentlighet Med oegentlighet menas sådana fel i redovisningen och/eller i de finansiella rapporterna som hänför sig till en medveten och avsiktlig handling. Outsourcing Med outsourcing menas att en redovisningskonsult ansvarar för uppläggning och genomförande av en eller flera processer i uppdragsgivarens verksamhet. Ett outsourcinguppdrag kan utföras på byrån eller hos uppdragsgivaren. Periodbokslut Med periodbokslut menas ett bokslut för en avgränsad del av ett räkenskapsår som tar sin utgångspunkt i det registrerade räkenskapsårets början. Ett periodbokslut ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning som är uppställda enligt 9 Kap 3 årsredovisningslagen. Tilläggsupplysningar ska ingå om det krävs för att mottagaren ska förstå företagets ekonomiska utveckling, resultat och ställning för den aktuella perioden. Planering Med planering menas att utarbeta en handlingsplan och rutinbeskrivning för redovisningsuppdraget, samt ett arbetsprogram för den förväntade strukturen, omfattningen och förläggningen i tiden av redovisningsuppdraget. Redovisningsbyrå Se byrå. 7

8 Redovisningskonsult Med redovisningskonsult menas, om inte något annat anges i denna standard, en person som yrkesmässigt tillhandahåller redovisningstjänster. Redovisningssystem Med redovisningssystem menas den serie av aktiviteter och dokument hos ett företag med vars hjälp företaget behandlar transaktioner som utgör en ekonomisk redovisning. Sådana system identifierar, samlar, analyserar, beräknar, klassificerar, registrerar, sammanställer och rapporterar transaktioner och andra affärshändelser. Reko Med Reko avses Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, såsom den uttrycks i denna skrift. Revisionsföretag Med revisionsföretag avses antingen ett företag som utför revision eller en enskild utövare av revisionsverksamhet. Ska-krav Med ska-krav avses obligatoriska krav som utgör grunden för Reko och som redovisningskonsulten alltid måste följa för att anses uppfylla standarden. SRF Med SRF avses Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. System för intern kontroll Med system för intern kontroll menas alla de riktlinjer och rutiner (interna kontroller) som företagsledningen har infört för att uppnå målet att, så långt det är praktiskt möjligt, säkra att verksamheten sköts väl och effektivt. Häri ingår rutiner för att säkerställa att de riktlinjer som ledningen lagt fast följs, att tillgångar skyddas, att oegentligheter och fel upptäcks och förhindras, att redovisningen är riktig och fullständig samt att tillförlitlig ekonomisk information upprättas i rätt tid. Uppdragsbeskrivning Med uppdragsbeskrivning menas en skriftlig beskrivning av uppdragets omfattning samt rutiner som klargör vilka överenskommelser som gjorts med uppdragsgivaren. Uppdragsbeskrivningen är normalt en del av uppdragsavtalet. Uppdragsavtal Med uppdragsavtal menas det avtal som tecknas mellan en redovisningsbyrå och en uppdragsgivare (kund). Uppdragsavtalet består av ett uppdragsbrev med allmänna villkor samt eventuella bilagor. Uppdragsgivare Med uppdragsgivare menas det företag, den person eller den grupp av personer som byrån har tecknat ett uppdragsavtal med. 8

9 Uppskattningar i redovisningen Med uppskattningar i redovisningen avses beloppsmässig bestämning av en post när det inte är möjligt att exakt bestämma postens värde. Väsentliga brister Med väsentliga brister avses en avsaknad av fullständig information om ett förhållande som kan ha en väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna. Väsentliga fel Med väsentliga fel avses en utelämnad eller en felaktig information som kan påverka de beslut som användaren av de finansiella rapporterna fattar på basis av informationen i rapporterna. Årsbokslut Med årsbokslut avses den finansiella rapport som definieras i 6 kap. 4-5 bokföringslagen, vilket innebär att ett årsbokslut består av en resultaträkning och en balansräkning samt vissa notupplysningar. Årsredovisning Med årsredovisning avses den finansiella rapport som definieras i 2 kap. 1 årsredovisningslagen, vilket innebär att en årsredovisning består av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse samt i större företag även en finansieringsanalys. Överlämningsbart skick Överlämningsbart skick är ett uttryck för omfattningen av den dokumentation som redovisningskonsulten ska upprätta. Med detta avses att dokumentationen ska vara tillräckligt uttömmande, informativ och överskådlig så att en annan redovisningskonsult kan förstå och överta uppdraget samt fortsätta arbetet. 9

10 Inledning Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, har som målsättning att vara en metodik som leder till hög kvalitet på det arbete som utförs av en redovisningskonsult. Standarden fokuserar enbart på hur själva arbetet ska utföras och den innehåller inte några redovisningsregler. Syftet med att tillämpa standarden, i kombination med goda kunskaper inom de arbetsområden som standarden omfattar, är att skapa en hög kundnytta baserat på en underliggande redovisning som är rätt från början. Rapporteringen ska vara tydlig och lättförståelig och bidra till ett bra beslutsunderlag i uppdragsgivarens verksamhet. För att målsättningen ska uppnås är standarden indelad i två delar, varav den ena utgörs av ett ramverk med grundläggande principer och den andra av regelverk med tillämpningsanvisningar som ger vägledning om hur regelverket kan tolkas och tillämpas i praktiken. Detta innebär att varje avsnitt har sin regeldel som direkt följs av tillämpningsanvisningar för avsnittet. Framställningen är uppbyggd enligt ett processtyrt synsätt med början i grundläggande principer för ansvar och organisation, som följs av de olika stegen i arbetsprocessen i den ordning dessa normalt uppstår. Regeldelen utgörs av ett antal Reko som anger hur ett visst arbetsmoment ska eller bör utföras. Dessa delar är oftast mera formellt framställda. Tillämpningsdelen till varje regel är mera resonerande kring hur respektive regel bör eller kan tillämpas i det praktiska arbetet, ibland med stöd av något exempel. Sambandet mellan de båda delarna är dock hela tiden att regelverket alltid har prioritet framför tillämpningsdelarna. De senare är enbart till för att vägleda om hur regeln bör tolkas och kan aldrig ges företräde så att en skrivning i tillämpningsdelen åsidosätter den avsikt som uttalas i det Reko som tillämpningen avser. Utöver tillämpningsdelen finns ett antal FAQ (vanliga frågor och svar) kring standardens olika delar publicerade på FARs och SRFs hemsidor. Syftet med dessa är samma som för tillämpningsdelen, att ge vägledning om en tänkbar tolkning av regelverket i enskilda situationer, och aldrig att utgöra något regelverk i sig som får företräde framför standardens olika Reko. Till regelverket hör även ett antal obligatoriska ska-krav som utgör grunden för standarden. Det innebär att prioritetsordningen vid tolkning och tillämpning av standarden kan beskrivas på följande sätt: 1. Ska-kraven i ramverket 2. Reko i regeldelen 3. Tillämpningsanvisningar till enskilda Reko 4. FAQ som har publicerats av branschorganisationerna Skulle några oklarheter uppstå kring tolkningen i enskilda situationer hänvisas till sakkunniga inom den branschorganisation som den enskilde medlemmen tillhör (FAR eller SRF). 10

11 Reko Ramverk för redovisningstjänster I. Allmänt om standarden 1. Denna standard definierar och beskriver ett redovisningsuppdrags beståndsdelar och mål samt identifierar uppdrag där Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, är tillämplig. De grundläggande principerna beskrivs i ramverket, som ger en referensram för: a. Auktoriserade redovisningskonsulter som i sin yrkesutövning utför redovisningsuppdrag och andra närliggande konsultuppdrag. b. Medarbetare som arbetar på en byrå med auktoriserade redovisningskonsulter och som deltar i redovisningsuppdrag och andra närliggande konsultuppdrag. Även andra redovisningskonsulter rekommenderas att beakta denna standard i sitt arbete. I standarden kallas, av förenklingsskäl, alla som deltar i ett redovisningsuppdrag för redovisningskonsult, om inte någon annan benämning anges särskilt. 2. Reko är en vägledning för redovisningskonsultens yrkesutövning. Standarden består av ett ramverk som ger en beskrivning av grundläggande principer och enskilda Reko med tillämpningsanvisningar. För att förstå och tillämpa enskilda Reko är det nödvändigt att beakta hela texten i standarden. Målsättningen med standarden är att bidra till en hög kvalitet på de redovisningstjänster som utförs, samt att vara ett stöd i redovisningskonsultens verksamhet. Standarden ska även förtydliga för näringsliv och andra intressenter vad som kan förväntas av en redovisningskonsults yrkesutövning. För att trygga kvaliteten på tjänsterna förbinder sig den som är auktoriserad redovisningskonsult att genomgå den vidareutbildning och de kvalitetskontroller som föreskrivs av branschorganisationerna FAR och SRF, samt att följa dessa organisationers yrkesetiska regler. 3. Målet med ett redovisningsuppdrag är att redovisningskonsulten ska medverka till att skapa en hög kvalitet på redovisningen och rapporteringen, samt att bidra till ett bra beslutsunderlag i uppdragsgivarens verksamhet. Användare av den sammanställda finansiella informationen kan genom redovisningskonsultens medverkan enligt standarden utgå från att tjänsten utförts med vederbörlig professionell kompetens och omsorg. De tillvägagångssätt som beskrivs i detta ramverk och enskilda Reko är dock inte utformade med syfte att redovisningskonsulten ska bestyrka den finansiella informationen. 4. I undantagsfall kan en redovisningskonsult finna det nödvändigt att avvika från en Reko för att uppnå målet på ett mer effektivt sätt. När en sådan situation uppstår ska redovisningskonsulten motivera och dokumentera skälen till avvikelsen. 5. Det är i praktiken omöjligt att utarbeta en standard som ger uttryck för god sed för redovisningstjänster som kan tillämpas överallt och som täcker alla situationer och omständigheter som en redovisningskonsult kan möta i ett redovisningsuppdrag. Redovisningskonsulter ska därför betrakta standarden som grundläggande principer som de ska följa när de utför ett redovisningsuppdrag. Exakt vilka åtgärder som måste vidtas för att tjänsterna ska utmärkas av hög kvalitet och motsvara kraven i Reko i det enskilda fallet måste lämnas till varje enskild redovisningskonsult att professionellt bedöma. 11

12 6. Ramverket består av följande kapitel: I. Allmänt om standarden : Ramverket behandlar redovisningsuppdrag som utförs av redovisningskonsulter. Det ger en referensram för redovisningskonsulter och andra som är intressenter i ett redovisningsuppdrag, som t ex den som anlitar en redovisningskonsult (uppdragsgivaren). II. Ska-krav i standarden: Denna del anger de ska-krav som utgör grunden för Reko. III. Definition av och mål för ett redovisningsuppdrag: Denna del definierar olika typer av redovisningsuppdrag och identifierar målet för ett redovisningsuppdrag. 7. Styrande för redovisningskonsulten är denna standard samt de yrkesetiska regler som följer av medlemskapet i den branschorganisation redovisningskonsulten är ansluten till (FAR eller SRF). En redovisningskonsult ska utföra samtliga uppdrag med integritet och vara objektiv i sina ställningstaganden. En redovisningskonsult ska verka för att uppdragsgivarens behov tillgodoses i varje enskilt uppdrag. 12

13 II. Ska-krav i standarden Standarden ger uttryck för god yrkessed för redovisningstjänster och hur en redovisningskonsult bör förhålla sig till olika situationer samt utforma sitt arbete. I vissa fall ger standarden inget utrymme för egen tolkning utan anger istället krav som redovisningskonsulten ska följa. Dessa har formulerats i ett antal övergripande krav som framgår av punkterna nedan och utgör grunden för Reko. Standarden innehåller följande ska-krav: 1. Redovisningsverksamhetens organisation Redovisningsverksamheten ska vara ändamålsenligt organiserad med avseende på: ledning av verksamheten bemanning vidareutbildning arbetsprocesser och IT-stöd processer för kvalitetssäkring hantering av uppdragsgivarens material Det ska finnas rutiner och riktlinjer för verksamheten som på ett tydligt sätt uttrycker hur ovanstående krav kan uppnås. 2. Antagande, bibehållande och avslut av uppdrag En redovisningskonsult ska bara anta ett uppdrag när en bedömning av uppdragets krav visar att redovisningskonsulten har nödvändig kompetens och tillgängliga resurser för att uppfylla uppdragsgivarens behov. Bedömningen ska också omfatta att relevanta yrkesetiska krav, såsom integritet och objektivitet, samt att god redovisningssed kommer att kunna uppfyllas. Uppdraget ska omprövas när något uppdragsförhållandeförhållande väsentligen förändras. Avslut av uppdrag ska bekräftas skriftligen till uppdragsgivaren med information om orsaken till avslutet. 3. Uppdragsavtal Redovisningskonsulten ska upprätta ett uppdragsavtal som beskriver uppdragets omfattning och arbetsfördelningen mellan redovisningsbyrån och uppdragsgivaren, samt i övrigt tydliggör villkoren för uppdraget. Uppdragsavtalet ska vara skriftligt och skrivas under av båda parter. 13

14 4. Parternas ansvar Det är alltid uppdragsgivaren som har det formella ansvaret för företagets redovisning, även om redovisningskonsultens biträde är långtgående. Redovisningskonsulten får genom uppdragsavtalet ett ansvar mot uppdragsgivaren, för att utföra de arbetsuppgifter som anges i uppdragsavtalet enligt kraven i Reko. 5. Planering av arbetet Redovisningskonsulten ska planera och genomföra redovisningsuppdraget på ett professionellt sätt, med utgångspunkt i uppdragsgivarens behov, och i tillämpliga delar i samråd med denne. Planeringen ska bl. a. omfatta uppdragets: bemanning kompetensbehov tidsåtgång leveransplaner områden som kräver särskild uppmärksamhet Planeringen ska uppdateras vid väsentliga förändringar i uppdraget. 6. Förståelse av uppdragsgivarens verksamhet Redovisningskonsulten ska agera proaktivt utifrån uppdragsgivarens behov. Detta kräver kunskap om uppdragsgivarens verksamhet för att redovisningskonsulten ska kunna identifiera och förstå de händelser, transaktioner och förhållanden som kan ha en betydande påverkan på uppdragsgivarens verksamhet. 7. Utförande En redovisningskonsult ska utföra redovisningsuppdrag och andra närliggande konsultuppdrag enligt kraven i bokföringslagen, årsredovisningslagen och andra för uppdraget tillämpliga lagar och regler, enligt Reko samt med beaktande av god redovisningssed. 8. Dokumentation Redovisningskonsultens egen dokumentation ska innehålla väsentlig information om: uppdragets antagande hur uppdraget har utförts viktiga kontakter med uppdragsgivaren viktiga slutsatser om uppdragsgivarens verksamhet Dokumentationen ska vara skriftlig och så omfattande att det går att följa hur uppdraget har utförts (överlämningsbart skick). 14

15 9. Rapportering Vid avrapportering till uppdragsgivaren ska redovisningskonsulten se till att rätt information når rätt mottagare vid rätt tidpunkt. Rapporterna ska rimlighetsbedömas innan de överlämnas till uppdragsgivaren och vid behov kompletteras med skriftliga kommentarer. 10. Tystnadsplikt Redovisningskonsulten ska se till att uppdraget utförs enligt uppdragsavtalet, i enlighet med yrkesetiska regler samt med tystnadsplikt mot utomstående. Undantag från tystnadsplikten gäller enbart som följd av avtal, lagstiftning eller myndighetsbeslut som medför rätt till sådan information. 15

16 III. Definition av och mål för ett redovisningsuppdrag 1. Med ett redovisningsuppdrag avses i denna standard ett uppdrag där en redovisningskonsult biträder en uppdragsgivare med att sammanställa affärshändelser till en samlad ekonomisk information om företaget. Uppdraget kan ha olika inriktning, t ex: a. Bokföringsuppdrag: redovisningskonsulten biträder vid bokföring av affärshändelser, avstämningar och löpande rapportering av företagets resultat och ställning. b. Bokslutsuppdrag: redovisningskonsulten biträder vid upprättandet av bokslut för en avgränsad period av räkenskapsåret (periodbokslut), eller för hela räkenskapsåret som underlag för årsbokslut/årsredovisning. c. Årsbokslutsuppdrag: redovisningskonsulten biträder vid upprättande av årsbokslut utifrån ett färdigställt bokslut. d. Årsredovisningsuppdrag: redovisningskonsulten biträder vid upprättandet av årsredovisning utifrån ett färdigställt bokslut. e. Koncernredovisningsuppdrag: redovisningskonsulten biträder i arbetet med koncernredovisning. f. Övriga redovisningsuppdrag och därmed närliggande konsultuppdrag: Detta omfattar uppdrag som t ex: löneserviceuppdrag övriga processhanteringsuppdrag (kund-/leverantörsreskontra) budgetar och prognoser nyckeltal och kassaflöden inkomstdeklarationer skatterådgivning rådgivning till företagsledningen insourcinguppdrag Standarden uttrycker ett förhållningssätt som redovisningskonsulten ska följa. Vilka direkta åtgärder som krävs för att följa standarden i ett enskilt uppdrag är upp till redovisningskonsulten att bedöma. 2. Ett redovisningsuppdrag ska utföras med omsorg och på ett sådant sätt att tillämpliga lagar och regler från myndigheter kan följas. Bearbetningen av räkenskapsinformation ska omfatta sådana kontroller att den information som tillhandahållits redovisningskonsulten i allt väsentligt blir korrekt behandlad. Ett viktigt syfte med arbetet ska vara att ge uppdragsgivaren ett bra beslutsunderlag i sin verksamhet. Rapportering ska ske löpande och vara utformad så att den är lättförståelig för uppdragsgivaren. 16

17 Reko Regelverk och tillämpningsanvisningar Reko uttrycker rutiner och arbetssätt som utgör svensk standard för redovisningstjänster genom att definiera ett arbetssätt som styr uppdragets utförande. Regelverket formuleras enligt ett processtyrt synsätt genom att arbetet delas in i olika faser från målsättningar och ansvar till avslut eller överlämning av ett uppdrag. Under de olika faserna redovisas enskilda Reko som innehåller den standard som föreskrivs tillsammans med tillämpningsanvisningar och i förekommande fall exempel och hänvisningar. 1. Målsättningar och ansvar Syftet med denna del av regelverket är att beskriva målsättningen med redovisningskonsultens arbete samt de generella principer som ska beaktas när ett redovisningsuppdrag utförs. Detta regleras av följande Reko: o o o Reko 100 Mål och generella principer Reko 120 Redovisningskonsultens ansvar Reko 130 Redovisningskonsultens tystnadsplikt Regelverk och tillämpning inom detta område framgår av respektive Reko samt avsnittet som helhet. 17

18 Reko 100 Mål och generella principer 1. Syftet med denna Reko är att lägga fast standarder för och ge vägledning om ett redovisningsuppdrags målsättningar och de generella principer som styr uppdragets utförande. 2. Redovisningskonsulten ska iaktta god redovisningssed, god yrkessed för redovisningstjänster och de etiska regler som styr redovisningskonsultens professionella ansvar, enligt vad som följer av medlemskapet i den branschförening som redovisningskonsulten är ansluten till (FAR eller SRF). God redovisningssed uttrycks genom bokföringslagen och dess förarbeten, samt Bokföringsnämnden som genom sina anvisningar ger vägledning om vad som är god redovisningssed. God yrkessed för redovisningstjänster vid utövande av redovisningsverksamhet uttrycks genom Reko. Här anges de grundläggande principerna och viktiga tillvägagångssätten för utförande av redovisningsuppdrag. Yrkesetiska regler som styr redovisningskonsultens professionella ansvar. 3. Redovisningskonsulten ska planera och genomföra uppdraget med integritet och på ett professionellt sätt med utgångspunkt i uppdragsgivarens behov. 4. All rapportering till uppdragsgivaren syftar till att utgöra ett bra beslutsunderlag i uppdragsgivarens verksamhet. 5. Uppdragsgivaren har ett självständigt ansvar för redovisningen. Uppdragsgivaren ska upplysas om sitt självständiga ansvar för företagets redovisning och de rapporter som baseras på denna, även då redovisningskonsultens biträde är långtgående. Ansvarsfördelningen och uppdragets omfattning ska preciseras genom ett uppdragsavtal. 18

19 Tillämpningsanvisningar 100 All rapportering som redovisningskonsulten lämnar ifrån sig ska syfta till att utgöra ett bra beslutsunderlag för uppdragsgivaren. Alla tjänster ska utföras med god kvalitet och det ska vara möjligt att kontrollera och följa upp arbetet. Det behövs därför system och rutiner för hur arbetet med kvalitetssäkring ska bedrivas, både för det enskilda uppdraget och för redovisningsverksamheten i stort. Uppdragsgivaren har alltid ett självständigt ansvar för den ekonomiska redovisningen, även då redovisningskonsultens biträde är långtgående. Redovisningskonsulten ska upplysa uppdragsgivaren om dennes ansvar och förklara vad det innebär. Hur ansvaret fördelar sig mellan redovisningskonsulten och uppdragsgivaren ska preciseras i ett uppdragsavtal. Ett uppdrag ska utföras med integritet och objektivitet. God yrkessed för redovisningstjänster ska följas, vilket uttrycks genom Reko samt de yrkesetiska regler som följer av medlemskapet i den branschorganisation redovisningskonsulten är ansluten till (FAR eller SRF). Nedanstående punkter är en sammanställning av branschorganisationernas yrkesetiska regler. a. God yrkessed innebär att utföra sina arbetsuppgifter med gott omdöme och en hög integritet. En redovisningskonsult får inte främja handlingar som strider mot lagar och regler. Yrkesutövningen ska bedrivas under ordnade former och med sund ekonomi. En ansvarsförsäkring anpassad till verksamheten ska finnas. b. Professionellt uppträdande innebär att samtliga uppdrag ska utföras med integritet och objektivitet. Integritet tar här sikte på att formulera sin egen uppfattning. Objektivitet innebär en skyldighet att vara saklig och opartisk samt att det inte får förekomma väsentliga intressekonflikter med uppdragsgivaren. c. Organisation av verksamheten. Hur verksamheten organiseras beror på respektive byrås förutsättningar och storlek. Byråer med flera medarbetare ska utse en person som har till uppgift att se till att byråns verksamhet är organiserad så att alla uppdrag kan utföras enligt god yrkessed och med professionellt uppträdande. Denna person har även ansvaret för att rutiner och riktlinjer för redovisningsverksamheten har tagits fram. d. Arvodesdebitering. Arvodet för ett uppdrag ska vara skäligt med hänsyn till uppdragets natur och omfattning och med hänsyn till de kunskaper och den erfarenhet som kan utnyttjas. e. Tystnadsplikt. En redovisningskonsult får inte yppa vad som framkommit om en uppdragsgivare och dennes verksamhet för någon utomstående, såvida det inte finns en upplysningsplikt enligt lag eller myndighetsbeslut. En redovisningskonsult får inte heller använda information från uppdraget på ett sätt som är till fördel, nytta eller skada för sig själv eller någon utomstående. f. Vidareutbildning. En redovisningskonsult ska löpande genomgå vidareutbildning för att upprätthålla sin kompetens. Vidareutbildning kan delas in i fördjupning, uppdatering och specialisering. Vid val av utbildning ska hänsyn tas till den roll redovisningskonsulten verkar i, vilken typ av uppdrag som han eller hon arbetar med, redovisningskonsultens planer om framtida uppdrag samt vilka utbildningar som genomgåtts tidigare. g. Yrkesutövning. En redovisningskonsult ska utföra sina uppdrag med omsorg och bara åta sig uppdrag som han eller hon har nödvändig kompetens och tillgängliga resurser för. Risken i uppdraget ska bedömas och riktlinjer för att begränsa risken ska upprättas och följas. 19

20 h. Dokumentation. Den dokumentation som upprättas ska vara relevant för uppdraget. Dokumentationen ska vara så utförlig att det utan svårighet i efterhand går att följa hur uppdraget har utförts (överlämningsbart skick). Utöver dokumentation av bedömningar, beslutade åtgärder samt resultatet av de åtgärder som har utförts, ska bl.a. även väsentliga kontakter med uppdragsgivaren och erhållna tilläggsuppdrag dokumenteras. i. Hantering av räkenskapsinformation. Räkenskapsinformation som tagits emot av uppdragsgivaren ska förvaras så att bokföringslagens krav på bevarande följs, dvs det ska förvaras betryggande och på ett sådant sätt att obehöriga inte har tillgång till materialet. Materialet ska bearbetas och lämnas tillbaka utan onödigt dröjsmål. j. Uppdragsavtal. Redovisningskonsulten ska upprätta ett uppdragsavtal som beskriver vad uppdraget innebär och vad som ska levereras, samt hur ansvaret fördelar sig mellan uppdragsgivaren och redovisningskonsulten. k. Förhållande till kollegor. En redovisningskonsult ska verka för att upprätthålla goda relationer både till sina kollegor inom samma byrå och till övriga kollegor inom branschen. l. Publicitet och marknadsföring. I sin marknadsföring ska redovisningskonsulten ta sikte på sin egen professionella kompetens och de tjänster som han eller hon kan leverera. Marknadsföringen får inte misskreditera kollegor inom branschen eller vara utformad på sådant sätt att utomstående intressenter kan få en felaktig bild av yrkeskåren. En redovisningstjänst som utförs enligt standarden innebär således en tydlig ansvarsfördelning, lägre risk i uppdraget, proaktivitet från redovisningskonsultens sida och en tät kontakt omfattande bl a rapporter som är lätta att förstå för uppdragsgivaren. 20

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster Utgåva 2016

Svensk standard för redovisningstjänster Utgåva 2016 Svensk standard för redovisningstjänster Utgåva 2016 Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAR och Srf konsulterna Att mångfaldiga innehållet i denna bok helt eller delvis är förbjudet enligt

Läs mer

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Besöksdatum: Urvalsår: Byrå: Diarienr FAR: Namn på person som intervjuats: Byråledare ja/nej: SRF Byrånr: Kvalitetskontrollant: Antal ARK SRF, byrå:

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Srf konsulterna. 1. FAR och Srf konsulterna ett samarbete kring auktorisationen av redovisningskonsulter

Läs mer

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans Vad är en bokslutsrapport? Bokslutsrapporten är för många en kvalitetsstämpel. Men vad den innebär mer i detalj är inte lika känt. I denna artikel redogör Yvonne Jansson, Bodil Gistrand och Kristina Lilja

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om dokumentation Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation.

Läs mer

Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS)

Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS) YTTRANDE 2008-02-15 Dnr 2008-86 FAR SRS Box 6417 113 82 STOCKHOLM Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS) Inledning Revisorsnämnden (RN) som har beretts tillfälle att yttra

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet?

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet? Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om förutsättningar för bokslutsrapport Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har

Läs mer

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 1997:1) beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 MISSIV REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM DATUM: 2017-03- 20 Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Bilaga K Direktionens protokoll 160316 12c R I K S D A G E N Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet?

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet? Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om förutsättningar för bokslutsrapport Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016

Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016 RIKSDAGEN Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för

Läs mer

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Riktlinjer för lekmannarevision UPPGIFT ENLIGT TEXT PÅ JAK:S HEMSIDA Lekmannarevisorerna arbetar på föreningsstämmans uppdrag för att granska

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

FARs Kvalitetskontroll av skatterådgivningsverksamhet

FARs Kvalitetskontroll av skatterådgivningsverksamhet FARs Kvalitetskontroll av skatterådgivningsverksamhet så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete och en marknadsfördel titeln auktoriserad skatterådgivare är en kvalitetsstämpel och

Läs mer

Arbetsordning lekmannarevision JAK medlemsbank 2016

Arbetsordning lekmannarevision JAK medlemsbank 2016 Arbetsordning lekmannarevision JAK medlemsbank 2016 Denna arbetsordning fastställdes måndag 30 maj 2016 och utgör lekmannarevisionens granskningsplan, se även bilaga där vi sammanställt den information

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6)

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) YTTRANDE 2017-02-10 Dnr 2016 1361 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) Inledning

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Invalskrav för medlemskap i FAR

Invalskrav för medlemskap i FAR FAR BRANSCHORGANISATIONEN FÖR REDOVISNINGSKONSULTER, REVISORER OCH RÅDGIVARE Invalskrav för medlemskap i FAR (2016-04-05) Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan. De krav som gäller för inval framgår

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

1(8) Arbetsordning. Styrdokument

1(8) Arbetsordning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av 2010-03-12, 23 Dokumentansvarig VD Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen...4 2 Styrelseledamots

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014 1 Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för Pensionsmyndigheten

Läs mer

Intern kontroll enligt koden.

Intern kontroll enligt koden. Intern kontroll enligt koden. 31 januari 2006 Anders Hult Utvecklingen av IK är en resa Internkontrollrapporten kommer därför att bli en statusrapport från denna resa! Budskapet om IK i koden Koden behandlar

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Anvisningar och kommentarer till FARs uppdragsbrev och allmänna villkor Bakgrund

Anvisningar och kommentarer till FARs uppdragsbrev och allmänna villkor Bakgrund Anvisningar och kommentarer till FARs uppdragsbrev och allmänna villkor Bakgrund I syfte att underlätta förståelsen för innehållet i samt tillämpningen av FARs uppdragsbrev samt allmänna villkor har följande

Läs mer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ("Revisionsbyrån")

Läs mer

Hofstetter Redovisning AB. Hammarby fabriksväg 25, 5 tr STOCKHOLM

Hofstetter Redovisning AB.  Hammarby fabriksväg 25, 5 tr STOCKHOLM Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Hofstetter Redovisning AB Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress:

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen.

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen. R-2007/0475 Stockholm den 20 april 2007 Till FAR SRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 mars 2007 beretts tillfälle att yttra sig över FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Normering enligt ISA Johan Rasmusson

Normering enligt ISA Johan Rasmusson Normering enligt ISA 2012-09-28 Johan Rasmusson Varför normering? Kvalitet i den kommunala revisionen har diskuterats och ifrågasatts under många år. Praxisundersökningar har påvisat behov av förbättrad

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

EtikR 3 Skatterådgivningstjänster

EtikR 3 Skatterådgivningstjänster FARS REKOMMENDATIONER I ETIKFRÅGOR (december 2012) 1 Medlem som skatterådgivare EtikR 3 Skatterådgivningstjänster Flertalet FAR-medlemmar tillhandahåller skatterådgivning till sina kunder. I många kundrelationer

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2015-08-31 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

Läs mer

FARs kvalitetskontroll så funkar den

FARs kvalitetskontroll så funkar den FARs kvalitetskontroll så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete titeln auktoriserad redovisningskonsult är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet. Som auktoriserad

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB G4 2004-03-17 VD-instruktion för ITS-Sweden AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 VD Instruktion... 3 Inledning... 3 Styrelsens arbete... 4 Styrelsens Ordförande... 5 Mål och affärsstrategier...

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG

NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG Innehåll FÖRORD... 1 1 UPPGIFTER OCH ANSVAR... 2 1.1 ÖVERGRIPANDE MÅL... 2 1.2 ÖVERVAKNING OCH KVALITETSKONTROLL... 2 1.3 UTFÖRA REVISIONEN... 2 1.4 REVISIONSBEVIS...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Revisionslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1079 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 I denna

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

t_err&%24%7bbase%7d=sfst&%24%7btripshow%7d=format%3dthw&bet=1999%3a1079%24 B) Förordning

t_err&%24%7bbase%7d=sfst&%24%7btripshow%7d=format%3dthw&bet=1999%3a1079%24 B) Förordning Databas: SFST Rubrik: Revisionslag (1999:1079) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

Fullgörande av verksamhetsuppdrag

Fullgörande av verksamhetsuppdrag Granskningsredogörelse Fullgörande av verksamhetsuppdrag Blaikenvind AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse Stockholm 11 september 2015 Ny revisionsberättelse Bifogat översänds på remiss förslag till ny utformning av revisionsberättelser i Sverige. Vissa ändringar gäller bara revisionsberättelserna för företag

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer