BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen"

Transkript

1 F rord 3 Finansmarknadens regelsamlingar utkommer f r nittonde Ôret i rad. Regelverket har genomgôtt stora f rìndringar de senaste Ôren, inte minst avseende mìngden regler. Detta har naturligtvismìrkts ÌvenivÔra regelsamlingar somutg rsav tre delar: B rsvolymen,vìrdepappersvolymen och Bank- & F rsìkringsvolymen. B rsvolymen Ìr regelsamlingen f r b rsbolag och deras rôdgivare,vìrdepappersvolymen Ìr regelsamlingen f r vìrdepappershandel, medan Bank- & F rsìkringsvolymen Ìr regelsamlingen f r banker, kreditmarknadsf retag och f retag som bedriver f rsìkringsverksamhet. I denna bok finner du det uppdaterade regelverket avseende bank, kreditmarknad och f rsìkring. HÌr hittar du lagreglerna och Finansinspektionens f reskrifter och allmìnna rôd pô dessa omrôden. BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen (2010:2043), som innebìr en redaktionell och sprôklig modernisering av f rsìkringsr relsereglerna.reglerna f r f rsìkringsbolaghar tillstordelkommit att omfatta Ìven f rsìkringsf reningar, tidigare kallade underst dsf reningar. Den nya lagen innebìr ocksô en anpassning till allmìn associationsrìttslig lagstiftning. Den innehôller sôledes sìrskilda associationsrìttsliga regler f r f rsìkringsf retag, i de fall sìrarten hos dessa f retag sô f ranleder. I vrigt Ìr aktiebolagslagen (2005:551) och lagen (1987:667) om ekonomiska f reningar numera tillìmpliga Ìven pô f rsìkringsf retag. Genom den nya lagen har den tidigare gìllande f rsìkringsr relselagen (1982:713) upphìvts, liksomlagen (1972:262) omunderst dsf reningar. Tillf ljdavdennya f rsìkringsr relselagenharocksô Finansinspektionengjort omfattande Ìndringarisina f reskrifterochallmìnnarôd pô f rsìkringsomrôdet. ØvenpÔ kapitaltìckningsomrôdet har Finansinspektionens f reskrifter och allmìnna rôd genomgôtt omfattande f rìndringar tillf ljd avìndringarilagen (2006:1371) omkapitaltìckning och stora exponeringar. retsupplagainnehôllerocksôdennyakonsumentkreditlagen (2010:1846), sominnebìr att ett nytt EU-direktiv om konsumentkrediter genomf rs samt att konsumentskyddet pô omrôdet stìrks, bl.a. genom att kraven pô information till konsumenten skìrps. Till f ljd av den nya lagen har Ìven Konsumentverket Ìndrat sina allmìnna rôd om konsumentkreditergenom KOVFS 2011:1. Andra exempel pô nyheter Ìr lagen (2011:755) omelektroniska pengarochlagen (2011:900) om d dandeav f rkommen handling. Bank- & F rsìkringsvolymen 2011/2012 har uppdaterats fram till den 1 juli Øndringar och tillìgg, sedan f regôende upplaga, har markerats med streck i vìnster marginal. Øven bestìmmelser som beslutats men trìder i kraft vid en senare tidpunkt har tagits med. F rfattningsìndringar som trìder i kraft mellan den 1 juli och den 1 augusti finnsendast medidennyalydelsen. Øndringar som trìderikraft efterden 1 augustiligger dels med den per den 1 juli gìllande lydelsen, dels med den kommande lydelsen. Den kommande lydelsen ligger dô pô ett raster, dvs. en svagt tonad bakgrund. Samtliga Ìndringar som trìder i kraft efter den 1 juli har markerats med en not som anger ikrafttrìdandedatumet. F ratt enkelt kunna hitta motiven bakom lagìndringarna Ôterfinns sist i varje lag en f rteckning med lagens propositioner. Bank- & F rsìkringsvolymen 2011/2012har sammanstìlltsinom under ledning av jur.kand. Amanda Sch tt Franze n och jur.kand. Helena Eibertzon. Dina Ôsikter Ìr viktiga f r oss! Alla synpunkter och nskemôl inf r kommande upplagor av b ckerna Ìr vìlkomna till Stockholm den 12 juli 2011 David Nylund AffÌrsomrÔdeschef Bok

2 5 F rfattningar om bank och kreditmarknad Bankr relse Sveriges riksbank, lag(1988:1385)... 7 Valuta- och kreditreglering, lag(1992:1602) Bank- och finansieringsr relse, lag(2004:297) Inf rande av lagen om bank- och finansieringsr relse, lag(2004:298) Bank- och finansieringsr relse, f rordning(2004:329) Sparbankslag (1987:619) Medlemsbanker, lag(1995:1570) Hypotek Sveriges allmìnna hypoteksbank, lag(1994:759) Reglemente f r Sveriges allmìnna hypoteksbank, f rordning (1994:1535) Svenska skeppshypotekskassan, lag(1980:1097) Tillsyn ver hypoteksinstituten, f rordning(1970:68) Tillsyn ver Svenska skeppshypotekskassan, f rordning (1970:68) ^ gìllandeperden1november Filialer UtlÌndska filialer m.m., lag(1992:160) UtlÌndska filialer m.m., f rordning(1992:308) Finansiella konglomerat SÌrskild tillsyn ver finansiella konglomerat, lag(2006:531) SÌrskild tillsyn ver finansiella konglomerat, f rordning(2006:627) InsÌttningsgaranti InsÌttningsgaranti, lag(1995:1571) InsÌttningsgaranti, f rordning(2011:834) Statliga garantier till insìttare i utlìndska instituts filialer, lag (2008:812) Bankst d och bankgaranti Statligt st d till kreditinstitut, lag(2008:814) Statligt st d till kreditinstitut, f rordning(2008:820) Kapitaltillskott till solventa banker m.fl., f rordning(2009:46) Instruktion f r Pr vningsnìmnden f r st d till kreditinstitut, f rordning(2008:850) Statliga garantier till banker m.fl., f rordning(2008:819) Instruktion f r RiksgÌldskontoret, f rordning(2007:1447) RGKFS 2008:1 Statliga garantier till banker m.fl Sekretess Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) ^ utdrag Forts. nìsta sida Bank &kreditmarknad

3 6 KapitaltÌckning KapitaltÌckning och stora exponeringar, lag(2006:1371) Inf rande av kapitaltìckningslagen, lag(2006:1372) KapitaltÌckning och stora exponeringar, f rordning(2006:1533) Kreditupplysning Kreditupplysningslag (1973:1173) Kreditupplysningsf rordning (1981:955) Obligationer Utgivning av sìkerstìllda obligationer, lag(2003:1223) Utgivning av sìkerstìllda obligationer, f rordning(2004:332) Elektroniska pengar Elektroniska pengar, lag(2011:755) Elektroniska pengar, f rordning(2011:776) BetaltjÌnster BetaltjÌnster, lag(2010:751) BetaltjÌnster, f rordning(2010:1008) Obeh riga transaktioner med betalningsinstrument, lag(2010:738) D dande av handling D dande av f rkommen handling, lag(2011:900) InlÔning InlÔningsverksamhet, lag(2004:299) InlÔningsverksamhet, f rordning(2004:330) Konsumenter Finansiell rôdgivning till konsumenter, lag(2003:862) Finansiell rôdgivning till konsumenter, f rordning(2004:17) Distans- och hemf rsìljningslag (2005:59) Konsumentkreditlag (2010:1846) KOVFS 2004:5 FinansiellrÔdgivningtillkonsumenter KOVFS 2011:1 Konsumentkrediter Pensionssparande Individuellt pensionssparande, lag(1993:931) Individuellt pensionssparande, f rordning(1993:951) PenningtvÌtt tgìrder mot penningtvìtt och finansiering av terrorism, lag(2009:62) tgìrder mot penningtvìtt och finansiering av terrorism, f rordning(2009:92) Straff f r finansiering av sìrskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag(2002:444) AnmÌlningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, lag(1996:1006) AnmÌlningsplikt avseendeviss finansiell verksamhet, f rordning (2004:331) 411 EU-rÌtt EU-direktiv m.m. om bank och kreditmarknad (f rteckning)

4 415 F rfattningar om f rsìkring m.m. F rsìkringsr relse F rsìkringsr relselag (2010:2043) Inf rande av f rsìkringsr relselagen, lag(2010:2044) F rsìkringsr relsef rordning (2011:257) UtlÌndska f rsìkringsgivares och tjìnstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, lag(1998:293) Filialer UtlÌndska filialer m.m., lag(1992:160) UtlÌndska filialer m.m., f rordning(1992:308) Finansiella konglomerat SÌrskild tillsyn ver finansiella konglomerat, lag(2006:531) SÌrskild tillsyn ver finansiella konglomerat, f rordning(2006:627) F rsìkringsavtal F rsìkringsavtalslag (2005:104) TillÌmplig lag f r vissa f rsìkringsavtal, lag(1993:645) F rsìkringsf rmedling F rsìkringsf rmedling, lag(2005:405) F rsìkringsf rmedling, f rordning(2005:411) D dande av handling D dande av f rkommen handling, lag(2011:900) Konsumentf rsìkring Trafikskadelag (1975:1410) Patientskadelag (1996:799) Pension Tryggande av pensionsutfìstelse m.m., lag(1967:531) Socialf rsìkringsbalk (2010:110) ^ utdrag Inf rande av socialf rsìkringsbalken, lag (2010:111) ^ utdrag AllmÌnna pensionsfonder, lag(2000:192) SjÌtte AP-fonden, lag(2000:193) EU-rÌtt EU-direktiv m.m. om f rsìkring (f rteckning) F rsìkring

5 663 F rfattningar om aktiebolag och f reningar Aktiebolag Aktiebolagslag (2005:551) Inf rande av aktiebolagslagen, lag(2005:552) Aktiebolagsf rordning (2005:559) Styrelserepresentation f r de privatanstìllda, lag(1987:1245) D dande av handling D dande av f rkommen handling, lag(2011:900) Europabolag Europabolag, lag(2004:575) Europabolag, f rordning(2004:703) Arbetstagarinflytande i europabolag, lag(2004:559) Ekonomiska f reningar Ekonomiska f reningar, lag(1987:667) Ekonomiska f reningar, f rordning(1987:978) Europakooperativ Europakooperativ, lag(2006:595) Europakooperativ, f rordning(2006:922) Arbetstagarinflytande i europakooperativ, lag(2006:477) EU-rÌtt EU-direktiv m.m. om aktiebolag Úvrig associationsrìtt

6 935 F rfattningar om redovisning Bokf ring Bokf ringslag (1999:1078) Byte av redovisningsvaluta Byte av redovisningsvaluta i finansiella f retag, lag(2000:35) Byte av redovisningsvaluta i finansiella f retag, f rordning(2000:650) rsredovisning rsredovisningslag (1995:1554) Vissa ÔrsredovisningsfrÔgor, f rordning(1995:1633) rsredovisning i kreditinstitut och vìrdepappersbolag, lag (1995:1559) rsredovisning i f rsìkringsf retag, lag(1995:1560) rsredovisning i kreditinstitut, vìrdepappersbolag och f rsìkringsf retag, f rordning(1995:1600) EU-rÌtt EU-direktiv m.m. om redovisning (f rteckning) Redovisning

7 1037 Finansinspektionen Myndighetsinstruktion Instruktion f r Finansinspektionen, f rordning(2009:93) Ømnesindelad f rteckning F reskrifter och allmìnna rôd indelade i ÌmnesomrÔden F reskrifter och allmìnna rôd FFFS 1993:6 AvgrÌnsning av underst dsf renings verksamhet gentemot affìrsmìssigtdrivenf rsìkringsr relse FFFS 1993:17 Ans kan om tillstônd att bedriva pensionssparr relse enligt lagenomindividuelltpensionssparande FFFS 2000:9 Kontokort och automattjìnster FFFS 2000:10 Hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och vìrdepappersbolag FFFS 2001:8 InlÔningskontonochtillh randebanktjìnster FFFS 2002:14 Utgivningavelektroniskapengar FFFS 2002:23 KlagomÔlshantering avseende finansiella tjìnster till konsumenter FFFS 2004:4 FinansiellrÔdgivningtillkonsumenter FFFS 2004:6 Kreditriskhantering i kreditinstitut och vìrdepappersinstitut FFFS 2004:9 Ans kan om tillstônd att driva bank- eller finansieringsr relse ellerattgeutelektroniskapengar FFFS 2004:10 Revisorer f rordnade av Finansinspektionen FFFS 2004:11 SÌkerstÌllda obligationer FFFS 2005:1 Styrningochkontrollavfinansiellaf retag FFFS 2005:3 Krediter i konsumentf rhôllanden FFFS 2005:11 F rsìkringsf rmedling FFFS 2005:12 RapporteringavhÌndelseravvÌsentligbetydelse FFFS 2007:1 KapitaltÌckningochstoraexponeringar FFFS 2007:2 Krav f r att godkìnnas som kreditvìrderingsf retag vid tillìmpning av lagen om kapitaltìckning och stora exponeringar FFFS 2007:4 RapporteringavrÌnteriski vrigverksamhet FFFS 2007:5 Offentligg rande av information om kapitaltìckning och riskhantering FFFS 2007:24 F rsìkringstekniskagrunder FFFS 2008:9 Verksamhetsplan f r f rsìkringsgivare frôn tredje land FFFS 2008:14 Rapporteringavkvartals-ochÔrsbokslutsuppgifter Forts. nìsta sida Finansinspektionen

8 1038 FFFS 2008:15 Svenska skadef rsìkringsf retags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter FFFS 2008:17 Svenska f rsìkringsf retags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar,skulderochkapitalavkastning FFFS 2008:18 UtlÌndska f rsìkringsgivares skyldighet att lìmna uppgifter omverksamhetenisverige FFFS 2008:19 Mindre lokala svenska skadef rsìkringsf retags skyldighet att rapportera Ôrsbokslutsuppgifter FFFS 2008:21 Svenska skadef rsìkringsf retags skyldighet att rapportera Ôrsbokslutsuppgifter FFFS 2008:22 Svenska livf rsìkringsf retags skyldighet att rapportera Ôrsbokslutsuppgifter FFFS 2008:25 rsredovisning i kreditinstitut och vìrdepappersbolag FFFS 2008:26 rsredovisning i f rsìkringsf retag FFFS 2009:1 tgìrdermotpenningtvìttochfinansieringavterrorism FFFS 2009:3 Øgar-ochledningspr vning FFFS 2009:8 Fortsatt tillìmpning av vergôngsregler om kapitalbaskrav ochoffentligg randeavinformation FFFS 2010:2 BegrÌnsning av krediter mot sìkerhet i form av pant i bostad FFFS 2010:3 Betalningsinstitut och registrerade betaltjìnstleverant rer FFFS 2010:7 FFFS 2010:9 FFFS 2011:1 FFFS 2011:2 FFFS 2011:4 Hantering av likviditetsrisker f r kreditinstitut och vìrdepappersbolag F rhandsgranskning av interna modeller f r att berìkna solvenskapitalkrav ErsÌttningssystem i kreditinstitut, vìrdepapperbolag och fondbolag med tillstônd f r diskretionìr portf ljf rvaltning ErsÌttningspolicy i f rsìkringsf retag, fondbolag, b rser, clearingorganisationer och institut f r utgivning av elektroniskapengar UtlÌndska f rsìkringsf retags skyldighet att lìmna upplysning om solvens avseende verksamhet i Sverige FFFS 2011:5 Redog relse f r konsekvenser av f rsìkringstekniska riktlinjer FFFS 2011:6 ReservsÌttningsriskerif rsìkringsf retag FFFS 2011:7 Teckningsrisker och Ôterf rsìkringsrisker i f rsìkringsf retag FFFS 2011:8 F rsìkringsklasser FFFS 2011:9 Normalplan f r skadef rsìkringsf retags berìkning av sìkerhetsreserv FFFS 2011:10 Gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal f r f rsìkringsf retagsomingôriengrupp Forts. nìsta sida

9 FFFS 2011:11 Rapportering av vìsentliga affìrshìndelser och avtalinom en f rsìkringsgrupp FFFS 2011:12 F rsìkringstekniska riktlinjer och f rsìkringstekniskt berìkningsunderlag FFFS 2011:13 Finansiellsaneringsplan FFFS 2011:14 Rapportering av Ìgares kvalificerade innehav och Ìgarintressen FFFS 2011:15 Verksamhetsplan vid etablering av filial eller agentur i ett annatees-land FFFS 2011:16 Placeringsriktlinjer och konsekvensanalys f r institut som drivertjìnstepensionsverksamhet FFFS 2011:17 EurokurspÔf rsìkringsomrôdet FFFS 2011:19 Villkor f r att en aktuarie ska fô tjìnstg ra pô ett f rsìkringsf retag FFFS 2011:20 SkuldtÌckning i svenska f rsìkringsf retag FFFS 2011:21 Verksamhetsplanf rsvenskaf rsìkringsf retag FFFS 2011:22 F rsìkringsf retags val av rìntesats f r att berìkna f rsìkringstekniskaavsìttningar FFFS 2011:26 SÌrskild tillsyn ver finansiella konglomerat FFFS 2011:27 F renklad Ôrsredovisning i f rsìkringsf retag som har dispens FFFS 2011:30 Svenska livf rsìkringsf retags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter FFFS 2011:35 InformationsomgÌllerlivf rsìkringochtjìnstepension FFFS 2011:36 Information som gìller skadef rsìkring FFFS 2011:37 Rapportering av likviditetsrisker f r kreditinstitut och vìrdepappersbolag FFFS 2011:39 InformationsomgÌllerf rsìkringochtjìnstepension FullstÌndig f rteckning GÌllande f reskrifter och allmìnna rôd per den 1 juli Finansinspektionen Bes ksadress Brunnsgatan 3 Postadress Box STOCKHOLM Tel: Fax: E-post: Hemsida: Finansinspektionen

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 247. Statligt stöd och garanti... 357. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 247. Statligt stöd och garanti... 357. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 247 Statligt stöd och garanti... 357 Kapitalkrav... 395 Obligationer och e-pengar... 901 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 593. Specialförsäkring... 721. Konsument... 779

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 593. Specialförsäkring... 721. Konsument... 779 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 593 Specialförsäkring... 721 Konsument... 779 Redovisning och rapportering... 809 Allmän associationsrätt... 999 Etik och brott...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 369 Specialförsäkring... 503 Konsument... 563 Redovisning och rapportering... 589 Allmän associationsrätt... 777 Etik och brott...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 245 Statligt stöd och garanti... 309 Kapitalkrav... 359 Obligationer och e-pengar... 915 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse Förmedling och avtal Specialförsäkring Redovisning och rapportering...

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse Förmedling och avtal Specialförsäkring Redovisning och rapportering... Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 641 Specialförsäkring... 829 Redovisning och rapportering... 887 Allmän associationsrätt... 1127 Etik och brott... 1425 Sökord...

Läs mer

Lagf rteckning (A^ Ú)... 5 Inkomstskatt... 7. MervÌrdesskatt... 277. Sociala avgifter... 359. Fastighet... 417. Internationellt...

Lagf rteckning (A^ Ú)... 5 Inkomstskatt... 7. MervÌrdesskatt... 277. Sociala avgifter... 359. Fastighet... 417. Internationellt... Lagf rteckning (A^ Ú)... 5 Inkomstskatt... 7 1 MervÌrdesskatt... 277 Sociala avgifter... 359 Fastighet... 417 Internationellt... 475 Punktskatter... 699 Skattef rfarande... 821 Redovisning... 1065 Brott

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet Takeover Marknadsmissbruk Penningtvätt

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet Takeover Marknadsmissbruk Penningtvätt Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 379 Marknadsmissbruk... 403 Penningtvätt... 473 Börser och clearinginstitut... 563 Associationsrätt... 699 Aktiemarknadsnämnden... 889

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 595. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 595. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 595 Rådet för finansiell rapportering... 1515 s rekommendationer och uttalanden... 1551 BAS... 1707 Sökord...

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 307 Aktiebolag... 713 Handel och kontoföring... 883 Kapitalkrav... 1075 Etik och brott... 1479 Konsument... 1585 Redovisning

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 483 Aktiebolag... 979 Handel och kontoföring... 1149 Kapitalkrav... 1341 Etik, sekretess och brott... 1391 Konsument...

Läs mer

Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse

Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse Lagrådsremiss Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2003 Gunnar Lund Carina Lindfelt (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9 2 Promemorians lagförslag... 11 2.1 Förslag till lag om elektroniska pengar...11 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar...26

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2004:1235 Utkom från trycket den 17 december 2004 utfärdad den

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 maj 2016 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko

Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko 1 Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko Ramverk... 3 Ordlista... 8 Uppgifter och ansvar Reko 100 MÔlochgenerellaprinciper... 12 Reko 110 Redovisningskonsultensansvar... 13 Reko 120 Villkor f r

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2002:150 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2003:514 Utkom från trycket den 15 juli 2003 utfärdad den 26 juni

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

AssociationsrÌtt. Stiftelser Stiftelselag (1994:1220)... 346 Inf rande av stiftelselagen, lag(1994:1221)... 369 Stiftelsef rordning (1995:1280)...

AssociationsrÌtt. Stiftelser Stiftelselag (1994:1220)... 346 Inf rande av stiftelselagen, lag(1994:1221)... 369 Stiftelsef rordning (1995:1280)... Bolag Ett aktiebolags Ôlder (f rteckning)......... 6 Aktiebolagslag (2005:551)... 7 Inf rande av aktiebolagslagen, lag(2005:552)... 155 Aktiebolagsf rordning (2005:559)... 157 Styrelserepresentation f

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2015:704 Utkom från trycket den 1 december 2015 utfärdad den 19

Läs mer

F rord. vôllar ofta svôrigheter i tillìmpningen och medf r dô ocksô problem f r bôde hìstìgare och Skatteverket. Det gìller sôvìl f r inkomstskatt

F rord. vôllar ofta svôrigheter i tillìmpningen och medf r dô ocksô problem f r bôde hìstìgare och Skatteverket. Det gìller sôvìl f r inkomstskatt F rord 3 SkattefrÔgor kring hìstverksamhet, sôvìlinom hìstsport som vrig hìstverksamhet, vôllar ofta svôrigheter i tillìmpningen och medf r dô ocksô problem f r bôde hìstìgare och Skatteverket. Det gìller

Läs mer

F rord. Om f rfattarna

F rord. Om f rfattarna F rord 3 Fastighetsbeskattningen Ìr ett brett omrôde med bestìmmelser f r allt frôn privatpersoner med bostadsrìtter och egnahem till stora byggbolag med fastighetsbestônd imiljardklassen. Den hìr boken

Läs mer

Associationsrätt Bokförings- och redovisningsförfattningar Bokföringsnämnden Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt Bokförings- och redovisningsförfattningar Bokföringsnämnden Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 427 Bokföringsnämnden... 617 Rådet för finansiell rapportering... 1395 s rekommendationer och uttalanden... 1433 BAS... 1589 Sökord...

Läs mer

Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm

Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm 2013-03-08 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Anställning och anställningsskydd... 11. Medbestämmande... 57. Arbetstid, ledighet och arbetsmiljö...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Anställning och anställningsskydd... 11. Medbestämmande... 57. Arbetstid, ledighet och arbetsmiljö... Lagförteckning (A Ö)... 5 Anställning och anställningsskydd... 11 Medbestämmande... 57 Arbetstid, ledighet och arbetsmiljö... 127 Sjuklön och rehabilitering... 371 Diskrimineringsskydd... 423 Personuppgifter

Läs mer

Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01

Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01 Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 1. BAKGRUND 3 1.1 Bakgrund till föreslagna ändringar 3 1.2 Nya lagregler 3 1.3 Nuvarande regler

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-03-01 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden Fonder och förvaltare Aktiebolag Handel och pensionssparande...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden Fonder och förvaltare Aktiebolag Handel och pensionssparande... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 435 Aktiebolag... 927 Handel och pensionssparande... 1099 Clearing och avveckling... 1185 Kapitalkrav (förteckning över

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling 0994.fm Page 1 Tuesday, uly 1, 2014 1:52 PM Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen; Utkom från trycket den

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning;

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2014:1392 Utkom från trycket den 5 december 2014 utfärdad den

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 363. Fastighet... 431. Internationellt...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 363. Fastighet... 431. Internationellt... Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7 Mervärdesskatt... 281 Sociala avgifter... 363 Fastighet... 431 Internationellt... 489 Punktskatter... 703 Skatteförfarande... 829 Redovisning... 971 Brott och

Läs mer

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 75 s rekommendationer och uttalanden... 823 Författningar... 1101 Revisorsnämnden... 1311 Sökord... 1321

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Ansökan om undantag från Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2008:23

Ansökan om undantag från Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2008:23 2009-02-18 BESLUT SPP Livförsäkring AB FI Dnr 09-686 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm 105 39 STOCKHOLM [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Beslut om förseningsavgift

Beslut om förseningsavgift 2014-03-17 B E S L U T Aktiva Fonder i Sverige AB FI Dnr 13 13272 Vendevägen 90 182 32 DANDERYD Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 81 s rekommendationer och uttalanden... 941 Författningar... 1323 Revisorsnämnden... 1565 Sökord... 1579

Läs mer

EtikR 1 Yrkesetiska regler

EtikR 1 Yrkesetiska regler ETIKR 1 YRKESETISKA REGLER 1 FARS REKOMMENDATIONER I ETIKFR GOR EtikR 1 Yrkesetiska regler (januari 2012) Vad innebìr god yrkessed?... 2 A. Internationella yrkesetiska reglers pôverkan pô svensk yrkesetik...

Läs mer

Beslut om förseningsavgift

Beslut om förseningsavgift 2014-02-13 BESLUT Nordea Investment Management AB FI Dnr 13-10926 G 131 Delgivning 1 105 71 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 14 februari 2007 Nr 121 151 INNEHÅLL Nr Sidan 121 Kreditinstitutslag... 378 122 Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 677. Statligt stöd och garanti... 787. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 677. Statligt stöd och garanti... 787. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 677 Statligt stöd och garanti... 787 Kapitalkrav... 823 Obligationer och e-pengar... 1115 Betalning, inlåning och upplysning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Försäkringsrörelselag (2010:2043); utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2043 Utkom från trycket den 18 januari 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap.

Läs mer

Beslut om förseningsavgift

Beslut om förseningsavgift 2014-10-22 B E S L U T B & P Fund Services Aktiebolag Att: Jan Henrik Paulsson FI Dnr 14 12414 Box 7030 103 8686 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Inledning Den 1 januari 2005 träder ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av ägares kvalificerade innehav

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2013:1109 Utkom från trycket den 20 december 2013 utfärdad den

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2014:11 Utkom från trycket

Läs mer

Betaltjänster Registrerad betaltjänstleverantör

Betaltjänster Registrerad betaltjänstleverantör Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm Betaltjänster Registrerad betaltjänstleverantör [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 Ansökan om undantag från tillståndsplikt finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Bolagsordningsändringar föreslagna vid FöreningsSparbanken AB:s ordinarie bolagsstämma 2005-04-21

Bolagsordningsändringar föreslagna vid FöreningsSparbanken AB:s ordinarie bolagsstämma 2005-04-21 1 Firma och ändamål Bankens firma är FöreningsSparbanken AB med Swedbank som bifirma för bankens internationella verksamhet. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker,

Läs mer

Beslut om förseningsavgift

Beslut om förseningsavgift 2007-12-07 BESLUT CIT Group (Nordic) AB FI Dnr 07-10884 Sveavägen 155 Delgivning nr 2 113 46 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Regler rörande penningtvätt och särskilt allvarlig brottslighet/terroristfinansiering 1

Regler rörande penningtvätt och särskilt allvarlig brottslighet/terroristfinansiering 1 Regler rörande penningtvätt och särskilt allvarlig brottslighet/terroristfinansiering 1 Regelverk Den grundläggande lagstiftningen mot penningtvätt finns i Lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2002:1042 Utkom från trycket den 17 december 2002 utfärdad den 5 december 2002. Regeringen

Läs mer

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912 Skandia Investment Management AB 556606-6832 INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING Rapporten innehåller information om kapitaltäckning i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande

Läs mer

Stadgar och invalskrav m.m Allmänna villkor Etikregler Kvalitetssäkring Författningar Sökord...

Stadgar och invalskrav m.m Allmänna villkor Etikregler Kvalitetssäkring Författningar Sökord... Stadgar och invalskrav m.m.... 5 Allmänna villkor... 29 Etikregler... 61 Kvalitetssäkring... 223 Författningar... 249 Sökord... 329 Förord 3 s Medlemsvolym är framtagen för att ge alla medlemmar i tillgång

Läs mer

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension 2013-05-21 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-1288 Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2 Regeringens proposition 2006/07:5 Prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler Del 2 Innehållsförteckning Prop. 2006/07:5 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Lagförslagen i promemorian

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

F rord. Stockholm april 2009 Marie Wernerman VD. FAR SRS F rlag

F rord. Stockholm april 2009 Marie Wernerman VD. FAR SRS F rlag F rord UppsÌgning och avsked Ìr skriven f r dig med direkt personalansvar. Troligtvis Ìr du VD, ekonomi- eller avdelningschef i ett mindre f retag. Boken behandlar inte det som gìller sìrskilt f r statligt

Läs mer

Finansiella företag, årsbokslut

Finansiella företag, årsbokslut Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Finansiella företag, årsbokslut 2011 FM0402 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse Kreditvärderingsinstitut Statligt stöd och garanti Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse Kreditvärderingsinstitut Statligt stöd och garanti Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 11 Kreditvärderingsinstitut... 307 Statligt stöd och garanti... 371 Kapitalkrav... 423 Obligationer och e-pengar... 975 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Arbetsordning för Finansinspektionen

Arbetsordning för Finansinspektionen I N T E R N T R E G E L V E R K Gäller från: 2015-05-18 FI Dnr 15-6817 Dokumentägare: Chefsjuristen (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Ändrade föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Ändrade föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag 2015-02-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14-14349 Ändrade föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 augusti 2014 610/2014 Kreditinstitutslag Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: AVDELNING I RÄTT

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskild tillsyn och kapitalbuffertar; SFS 2014:993 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Kapitaltäckning Q3 2015

Kapitaltäckning Q3 2015 Kapitaltäckning Q3 2015 Offentliggörande av kvartalsvis information om kapitaltäckning, likviditetshantering och riskhantering enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om

Läs mer

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder?

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder? OBS! Formuläret ska ej besvaras! 1 Information om företagets verksamhet Frågan avser verkliga huvudmän för det företag som är föremål för denna periodiska rapportering. Med verklig huvudman avses samma

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2004:95 Utkom från trycket den 9 mars 2004 utfärdad den 26 februari

Läs mer

Varning och straffavgift

Varning och straffavgift 2012-12-10 B E S L U T Sparbanken Gotland FI Dnr 12-3181 Att. styrelsens ordförande Delgivning nr 1 Eskelhem Prästgården 167 622 70 GOTLANDS TOFTA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:150

Regeringens proposition 2002/03:150 Regeringens proposition 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder Prop. 2002/03:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 september Göran Persson Gunnar Lund (Finansdepartementet)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Den svenska kreditmarknaden

Den svenska kreditmarknaden Den svenska kreditmarknaden Svenska Bankföreningen 1999 FÖRORD Svenska Bankföreningen presenterar härmed den tjugonde bearbetade upplagan av Den Svenska Kreditmarknaden. Tyngdpunkten i framställningen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Finansinspektionens organisation och beslutsordning

Finansinspektionens organisation och beslutsordning INTERNT REGELVERK Datum 2015-12-22 FI Dnr 15-17971 Dokumentägare Chefsjurist Per Håkansson Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

F rord. Lycka till med din rekrytering! Stockholm januari 2009 Marie Wernerman. FAR SRS F rlag

F rord. Lycka till med din rekrytering! Stockholm januari 2009 Marie Wernerman. FAR SRS F rlag 3 F rord Boken Rekrytering och anstìllning syftar till att ge dig de redskap du beh ver f r en effektiv och lyckad rekrytering. Du fôr enkelt och verskôdligt svar pô dina praktiska frôgor om rekrytering

Läs mer