BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen"

Transkript

1 F rord 3 Finansmarknadens regelsamlingar utkommer f r nittonde Ôret i rad. Regelverket har genomgôtt stora f rìndringar de senaste Ôren, inte minst avseende mìngden regler. Detta har naturligtvismìrkts ÌvenivÔra regelsamlingar somutg rsav tre delar: B rsvolymen,vìrdepappersvolymen och Bank- & F rsìkringsvolymen. B rsvolymen Ìr regelsamlingen f r b rsbolag och deras rôdgivare,vìrdepappersvolymen Ìr regelsamlingen f r vìrdepappershandel, medan Bank- & F rsìkringsvolymen Ìr regelsamlingen f r banker, kreditmarknadsf retag och f retag som bedriver f rsìkringsverksamhet. I denna bok finner du det uppdaterade regelverket avseende bank, kreditmarknad och f rsìkring. HÌr hittar du lagreglerna och Finansinspektionens f reskrifter och allmìnna rôd pô dessa omrôden. BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen (2010:2043), som innebìr en redaktionell och sprôklig modernisering av f rsìkringsr relsereglerna.reglerna f r f rsìkringsbolaghar tillstordelkommit att omfatta Ìven f rsìkringsf reningar, tidigare kallade underst dsf reningar. Den nya lagen innebìr ocksô en anpassning till allmìn associationsrìttslig lagstiftning. Den innehôller sôledes sìrskilda associationsrìttsliga regler f r f rsìkringsf retag, i de fall sìrarten hos dessa f retag sô f ranleder. I vrigt Ìr aktiebolagslagen (2005:551) och lagen (1987:667) om ekonomiska f reningar numera tillìmpliga Ìven pô f rsìkringsf retag. Genom den nya lagen har den tidigare gìllande f rsìkringsr relselagen (1982:713) upphìvts, liksomlagen (1972:262) omunderst dsf reningar. Tillf ljdavdennya f rsìkringsr relselagenharocksô Finansinspektionengjort omfattande Ìndringarisina f reskrifterochallmìnnarôd pô f rsìkringsomrôdet. ØvenpÔ kapitaltìckningsomrôdet har Finansinspektionens f reskrifter och allmìnna rôd genomgôtt omfattande f rìndringar tillf ljd avìndringarilagen (2006:1371) omkapitaltìckning och stora exponeringar. retsupplagainnehôllerocksôdennyakonsumentkreditlagen (2010:1846), sominnebìr att ett nytt EU-direktiv om konsumentkrediter genomf rs samt att konsumentskyddet pô omrôdet stìrks, bl.a. genom att kraven pô information till konsumenten skìrps. Till f ljd av den nya lagen har Ìven Konsumentverket Ìndrat sina allmìnna rôd om konsumentkreditergenom KOVFS 2011:1. Andra exempel pô nyheter Ìr lagen (2011:755) omelektroniska pengarochlagen (2011:900) om d dandeav f rkommen handling. Bank- & F rsìkringsvolymen 2011/2012 har uppdaterats fram till den 1 juli Øndringar och tillìgg, sedan f regôende upplaga, har markerats med streck i vìnster marginal. Øven bestìmmelser som beslutats men trìder i kraft vid en senare tidpunkt har tagits med. F rfattningsìndringar som trìder i kraft mellan den 1 juli och den 1 augusti finnsendast medidennyalydelsen. Øndringar som trìderikraft efterden 1 augustiligger dels med den per den 1 juli gìllande lydelsen, dels med den kommande lydelsen. Den kommande lydelsen ligger dô pô ett raster, dvs. en svagt tonad bakgrund. Samtliga Ìndringar som trìder i kraft efter den 1 juli har markerats med en not som anger ikrafttrìdandedatumet. F ratt enkelt kunna hitta motiven bakom lagìndringarna Ôterfinns sist i varje lag en f rteckning med lagens propositioner. Bank- & F rsìkringsvolymen 2011/2012har sammanstìlltsinom under ledning av jur.kand. Amanda Sch tt Franze n och jur.kand. Helena Eibertzon. Dina Ôsikter Ìr viktiga f r oss! Alla synpunkter och nskemôl inf r kommande upplagor av b ckerna Ìr vìlkomna till Stockholm den 12 juli 2011 David Nylund AffÌrsomrÔdeschef Bok

2 5 F rfattningar om bank och kreditmarknad Bankr relse Sveriges riksbank, lag(1988:1385)... 7 Valuta- och kreditreglering, lag(1992:1602) Bank- och finansieringsr relse, lag(2004:297) Inf rande av lagen om bank- och finansieringsr relse, lag(2004:298) Bank- och finansieringsr relse, f rordning(2004:329) Sparbankslag (1987:619) Medlemsbanker, lag(1995:1570) Hypotek Sveriges allmìnna hypoteksbank, lag(1994:759) Reglemente f r Sveriges allmìnna hypoteksbank, f rordning (1994:1535) Svenska skeppshypotekskassan, lag(1980:1097) Tillsyn ver hypoteksinstituten, f rordning(1970:68) Tillsyn ver Svenska skeppshypotekskassan, f rordning (1970:68) ^ gìllandeperden1november Filialer UtlÌndska filialer m.m., lag(1992:160) UtlÌndska filialer m.m., f rordning(1992:308) Finansiella konglomerat SÌrskild tillsyn ver finansiella konglomerat, lag(2006:531) SÌrskild tillsyn ver finansiella konglomerat, f rordning(2006:627) InsÌttningsgaranti InsÌttningsgaranti, lag(1995:1571) InsÌttningsgaranti, f rordning(2011:834) Statliga garantier till insìttare i utlìndska instituts filialer, lag (2008:812) Bankst d och bankgaranti Statligt st d till kreditinstitut, lag(2008:814) Statligt st d till kreditinstitut, f rordning(2008:820) Kapitaltillskott till solventa banker m.fl., f rordning(2009:46) Instruktion f r Pr vningsnìmnden f r st d till kreditinstitut, f rordning(2008:850) Statliga garantier till banker m.fl., f rordning(2008:819) Instruktion f r RiksgÌldskontoret, f rordning(2007:1447) RGKFS 2008:1 Statliga garantier till banker m.fl Sekretess Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) ^ utdrag Forts. nìsta sida Bank &kreditmarknad

3 6 KapitaltÌckning KapitaltÌckning och stora exponeringar, lag(2006:1371) Inf rande av kapitaltìckningslagen, lag(2006:1372) KapitaltÌckning och stora exponeringar, f rordning(2006:1533) Kreditupplysning Kreditupplysningslag (1973:1173) Kreditupplysningsf rordning (1981:955) Obligationer Utgivning av sìkerstìllda obligationer, lag(2003:1223) Utgivning av sìkerstìllda obligationer, f rordning(2004:332) Elektroniska pengar Elektroniska pengar, lag(2011:755) Elektroniska pengar, f rordning(2011:776) BetaltjÌnster BetaltjÌnster, lag(2010:751) BetaltjÌnster, f rordning(2010:1008) Obeh riga transaktioner med betalningsinstrument, lag(2010:738) D dande av handling D dande av f rkommen handling, lag(2011:900) InlÔning InlÔningsverksamhet, lag(2004:299) InlÔningsverksamhet, f rordning(2004:330) Konsumenter Finansiell rôdgivning till konsumenter, lag(2003:862) Finansiell rôdgivning till konsumenter, f rordning(2004:17) Distans- och hemf rsìljningslag (2005:59) Konsumentkreditlag (2010:1846) KOVFS 2004:5 FinansiellrÔdgivningtillkonsumenter KOVFS 2011:1 Konsumentkrediter Pensionssparande Individuellt pensionssparande, lag(1993:931) Individuellt pensionssparande, f rordning(1993:951) PenningtvÌtt tgìrder mot penningtvìtt och finansiering av terrorism, lag(2009:62) tgìrder mot penningtvìtt och finansiering av terrorism, f rordning(2009:92) Straff f r finansiering av sìrskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag(2002:444) AnmÌlningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, lag(1996:1006) AnmÌlningsplikt avseendeviss finansiell verksamhet, f rordning (2004:331) 411 EU-rÌtt EU-direktiv m.m. om bank och kreditmarknad (f rteckning)

4 415 F rfattningar om f rsìkring m.m. F rsìkringsr relse F rsìkringsr relselag (2010:2043) Inf rande av f rsìkringsr relselagen, lag(2010:2044) F rsìkringsr relsef rordning (2011:257) UtlÌndska f rsìkringsgivares och tjìnstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, lag(1998:293) Filialer UtlÌndska filialer m.m., lag(1992:160) UtlÌndska filialer m.m., f rordning(1992:308) Finansiella konglomerat SÌrskild tillsyn ver finansiella konglomerat, lag(2006:531) SÌrskild tillsyn ver finansiella konglomerat, f rordning(2006:627) F rsìkringsavtal F rsìkringsavtalslag (2005:104) TillÌmplig lag f r vissa f rsìkringsavtal, lag(1993:645) F rsìkringsf rmedling F rsìkringsf rmedling, lag(2005:405) F rsìkringsf rmedling, f rordning(2005:411) D dande av handling D dande av f rkommen handling, lag(2011:900) Konsumentf rsìkring Trafikskadelag (1975:1410) Patientskadelag (1996:799) Pension Tryggande av pensionsutfìstelse m.m., lag(1967:531) Socialf rsìkringsbalk (2010:110) ^ utdrag Inf rande av socialf rsìkringsbalken, lag (2010:111) ^ utdrag AllmÌnna pensionsfonder, lag(2000:192) SjÌtte AP-fonden, lag(2000:193) EU-rÌtt EU-direktiv m.m. om f rsìkring (f rteckning) F rsìkring

5 663 F rfattningar om aktiebolag och f reningar Aktiebolag Aktiebolagslag (2005:551) Inf rande av aktiebolagslagen, lag(2005:552) Aktiebolagsf rordning (2005:559) Styrelserepresentation f r de privatanstìllda, lag(1987:1245) D dande av handling D dande av f rkommen handling, lag(2011:900) Europabolag Europabolag, lag(2004:575) Europabolag, f rordning(2004:703) Arbetstagarinflytande i europabolag, lag(2004:559) Ekonomiska f reningar Ekonomiska f reningar, lag(1987:667) Ekonomiska f reningar, f rordning(1987:978) Europakooperativ Europakooperativ, lag(2006:595) Europakooperativ, f rordning(2006:922) Arbetstagarinflytande i europakooperativ, lag(2006:477) EU-rÌtt EU-direktiv m.m. om aktiebolag Úvrig associationsrìtt

6 935 F rfattningar om redovisning Bokf ring Bokf ringslag (1999:1078) Byte av redovisningsvaluta Byte av redovisningsvaluta i finansiella f retag, lag(2000:35) Byte av redovisningsvaluta i finansiella f retag, f rordning(2000:650) rsredovisning rsredovisningslag (1995:1554) Vissa ÔrsredovisningsfrÔgor, f rordning(1995:1633) rsredovisning i kreditinstitut och vìrdepappersbolag, lag (1995:1559) rsredovisning i f rsìkringsf retag, lag(1995:1560) rsredovisning i kreditinstitut, vìrdepappersbolag och f rsìkringsf retag, f rordning(1995:1600) EU-rÌtt EU-direktiv m.m. om redovisning (f rteckning) Redovisning

7 1037 Finansinspektionen Myndighetsinstruktion Instruktion f r Finansinspektionen, f rordning(2009:93) Ømnesindelad f rteckning F reskrifter och allmìnna rôd indelade i ÌmnesomrÔden F reskrifter och allmìnna rôd FFFS 1993:6 AvgrÌnsning av underst dsf renings verksamhet gentemot affìrsmìssigtdrivenf rsìkringsr relse FFFS 1993:17 Ans kan om tillstônd att bedriva pensionssparr relse enligt lagenomindividuelltpensionssparande FFFS 2000:9 Kontokort och automattjìnster FFFS 2000:10 Hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och vìrdepappersbolag FFFS 2001:8 InlÔningskontonochtillh randebanktjìnster FFFS 2002:14 Utgivningavelektroniskapengar FFFS 2002:23 KlagomÔlshantering avseende finansiella tjìnster till konsumenter FFFS 2004:4 FinansiellrÔdgivningtillkonsumenter FFFS 2004:6 Kreditriskhantering i kreditinstitut och vìrdepappersinstitut FFFS 2004:9 Ans kan om tillstônd att driva bank- eller finansieringsr relse ellerattgeutelektroniskapengar FFFS 2004:10 Revisorer f rordnade av Finansinspektionen FFFS 2004:11 SÌkerstÌllda obligationer FFFS 2005:1 Styrningochkontrollavfinansiellaf retag FFFS 2005:3 Krediter i konsumentf rhôllanden FFFS 2005:11 F rsìkringsf rmedling FFFS 2005:12 RapporteringavhÌndelseravvÌsentligbetydelse FFFS 2007:1 KapitaltÌckningochstoraexponeringar FFFS 2007:2 Krav f r att godkìnnas som kreditvìrderingsf retag vid tillìmpning av lagen om kapitaltìckning och stora exponeringar FFFS 2007:4 RapporteringavrÌnteriski vrigverksamhet FFFS 2007:5 Offentligg rande av information om kapitaltìckning och riskhantering FFFS 2007:24 F rsìkringstekniskagrunder FFFS 2008:9 Verksamhetsplan f r f rsìkringsgivare frôn tredje land FFFS 2008:14 Rapporteringavkvartals-ochÔrsbokslutsuppgifter Forts. nìsta sida Finansinspektionen

8 1038 FFFS 2008:15 Svenska skadef rsìkringsf retags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter FFFS 2008:17 Svenska f rsìkringsf retags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar,skulderochkapitalavkastning FFFS 2008:18 UtlÌndska f rsìkringsgivares skyldighet att lìmna uppgifter omverksamhetenisverige FFFS 2008:19 Mindre lokala svenska skadef rsìkringsf retags skyldighet att rapportera Ôrsbokslutsuppgifter FFFS 2008:21 Svenska skadef rsìkringsf retags skyldighet att rapportera Ôrsbokslutsuppgifter FFFS 2008:22 Svenska livf rsìkringsf retags skyldighet att rapportera Ôrsbokslutsuppgifter FFFS 2008:25 rsredovisning i kreditinstitut och vìrdepappersbolag FFFS 2008:26 rsredovisning i f rsìkringsf retag FFFS 2009:1 tgìrdermotpenningtvìttochfinansieringavterrorism FFFS 2009:3 Øgar-ochledningspr vning FFFS 2009:8 Fortsatt tillìmpning av vergôngsregler om kapitalbaskrav ochoffentligg randeavinformation FFFS 2010:2 BegrÌnsning av krediter mot sìkerhet i form av pant i bostad FFFS 2010:3 Betalningsinstitut och registrerade betaltjìnstleverant rer FFFS 2010:7 FFFS 2010:9 FFFS 2011:1 FFFS 2011:2 FFFS 2011:4 Hantering av likviditetsrisker f r kreditinstitut och vìrdepappersbolag F rhandsgranskning av interna modeller f r att berìkna solvenskapitalkrav ErsÌttningssystem i kreditinstitut, vìrdepapperbolag och fondbolag med tillstônd f r diskretionìr portf ljf rvaltning ErsÌttningspolicy i f rsìkringsf retag, fondbolag, b rser, clearingorganisationer och institut f r utgivning av elektroniskapengar UtlÌndska f rsìkringsf retags skyldighet att lìmna upplysning om solvens avseende verksamhet i Sverige FFFS 2011:5 Redog relse f r konsekvenser av f rsìkringstekniska riktlinjer FFFS 2011:6 ReservsÌttningsriskerif rsìkringsf retag FFFS 2011:7 Teckningsrisker och Ôterf rsìkringsrisker i f rsìkringsf retag FFFS 2011:8 F rsìkringsklasser FFFS 2011:9 Normalplan f r skadef rsìkringsf retags berìkning av sìkerhetsreserv FFFS 2011:10 Gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal f r f rsìkringsf retagsomingôriengrupp Forts. nìsta sida

9 FFFS 2011:11 Rapportering av vìsentliga affìrshìndelser och avtalinom en f rsìkringsgrupp FFFS 2011:12 F rsìkringstekniska riktlinjer och f rsìkringstekniskt berìkningsunderlag FFFS 2011:13 Finansiellsaneringsplan FFFS 2011:14 Rapportering av Ìgares kvalificerade innehav och Ìgarintressen FFFS 2011:15 Verksamhetsplan vid etablering av filial eller agentur i ett annatees-land FFFS 2011:16 Placeringsriktlinjer och konsekvensanalys f r institut som drivertjìnstepensionsverksamhet FFFS 2011:17 EurokurspÔf rsìkringsomrôdet FFFS 2011:19 Villkor f r att en aktuarie ska fô tjìnstg ra pô ett f rsìkringsf retag FFFS 2011:20 SkuldtÌckning i svenska f rsìkringsf retag FFFS 2011:21 Verksamhetsplanf rsvenskaf rsìkringsf retag FFFS 2011:22 F rsìkringsf retags val av rìntesats f r att berìkna f rsìkringstekniskaavsìttningar FFFS 2011:26 SÌrskild tillsyn ver finansiella konglomerat FFFS 2011:27 F renklad Ôrsredovisning i f rsìkringsf retag som har dispens FFFS 2011:30 Svenska livf rsìkringsf retags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter FFFS 2011:35 InformationsomgÌllerlivf rsìkringochtjìnstepension FFFS 2011:36 Information som gìller skadef rsìkring FFFS 2011:37 Rapportering av likviditetsrisker f r kreditinstitut och vìrdepappersbolag FFFS 2011:39 InformationsomgÌllerf rsìkringochtjìnstepension FullstÌndig f rteckning GÌllande f reskrifter och allmìnna rôd per den 1 juli Finansinspektionen Bes ksadress Brunnsgatan 3 Postadress Box STOCKHOLM Tel: Fax: E-post: Hemsida: Finansinspektionen

Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko

Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko 1 Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko Ramverk... 3 Ordlista... 8 Uppgifter och ansvar Reko 100 MÔlochgenerellaprinciper... 12 Reko 110 Redovisningskonsultensansvar... 13 Reko 120 Villkor f r

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405 Bokföringsnämnden (för K-företag)............................................. 535 Bokföringsnämnden... 1263 Rådet för finansiell

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring... Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7 Ideella föreningar... 87 Trossamfund... 115 Insamlingsregler... 343 Löpande bokföring... 419 Årsbokslut och årsredovisning... 577 Revision... 999 Sökord... 1049

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter

Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter... 4 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 11

Läs mer

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd med anled- ning av en ny försäkringsrörelselag

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd med anled- ning av en ny försäkringsrörelselag BESLUTSPROMEMORIA Datum: 2011-03-31 Ändringar i föreskrifter och allmänna råd med anled- ning av en ny försäkringsrörelselag Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358 Förord 3 FARs Samlingsvolym utkommer nu för 35:e året i följd. Det är bara i FARs Samlingsvolym redovisning du får tillgång till hela den goda redovisningsseden som den uttrycks genom lagar, förordningar

Läs mer

Nya regler för AP-fonderna

Nya regler för AP-fonderna Ds 2015:34 Nya regler för AP-fonderna Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2015:309 Utkom från trycket den 5 juni 2015 utfärdad den 28 maj

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Banker i Sverige. Februari 2013

Banker i Sverige. Februari 2013 Banker i Sverige Februari 2013 Banker i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning,

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

SOU 2015:40 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

SOU 2015:40 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden 2015-06-26 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 15-6103 Enheten för familjerätt och allmän (Anges alltid vid svar) Förmögenhetsrätt - dnr. Ju2015/3397/L2 Att. Mats Holmqvist 103 33 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

Blancokrediter till konsumenter

Blancokrediter till konsumenter RAPPORT DEN 31 MARS 2005 DNR 05-1842-600 2005 : 4 Blancokrediter till konsumenter INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 4 Reglering av kreditgivning 4 Beskrivning av undersökta företag 5 KOSTNADER FÖR

Läs mer

Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument Ds 2015:2 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av säkerställda obligationer; SFS 2003:1223 Utkom från trycket den 14 januari 2004 utfärdad den 18 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

Tillsyn och registrering

Tillsyn och registrering Tillsyn och registrering 7 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-2145 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget och problembilden 4 Utgångsläget 4 Mer än bara registrering 5 Konsumenternas bild av registrering kontra

Läs mer