Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse Kreditvärderingsinstitut Statligt stöd och garanti Kapitalkrav...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse Kreditvärderingsinstitut Statligt stöd och garanti Kapitalkrav..."

Transkript

1 Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse Kreditvärderingsinstitut Statligt stöd och garanti Kapitalkrav Obligationer och e-pengar Betalning, inlåning och kreditupplysning Konsumentskydd Redovisning och rapportering Allmän associationsrätt Etik och brott Sökord

2 Förord 3 Bankvolymen är en regelsamling som samlar EU-rätt, lagstiftning och föreskrifter som reglerar bank- och kreditverksamhet. Bankvolymen utgör tillsammans med Försäkringsvolymen, Värdepappersvolymen, Börsvolymen och Aktiemarknadsnämndens uttalanden Finansmarknadens regelsamlingar och kommer nu ut i en 25:e uppdaterad upplaga. * * * Bland nyheterna i årets upplaga kan nämnas: EUs nya betaltjänstdirektiv: Direktivet träder i kraft den 13 januari Svenska lagar och regler som ska ändras till följd av direktivet väntas beslutas under hösten. Reglering av bostadskrediter: Reglerna skärps ytterligare på området och är främst av konsumentskyddskaraktär. Nytt är bl.a. att fler slags institut och även utländska företag träffas av reglerna. Nya penningtvättsregler: Utöver en ny penningtvättslag har det kommit en ny lag och förordning om registrering av verkliga huvudmän. Syftet bakom lagkravet om registrering av verkliga huvudmän är att öka insynen i och kontrollen av juridiska personer och konstruktioner. Den nya penningtvättsregleringen innebär att fysiska och juridiska personer, som utövar finansiell verksamhet, har skyldighet att förebygga, upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet. MiFID 2 och MiFIR: Ikraftträdandet av MiFIR och genomförandet av MiFID 2 innebär att även lagar, förordningar och Finansinspektionens föreskrifter på banksidan ändras. Dessa ändringar träder i kraft den 3 januari 2018 samtidigt som både EUförordning och -direktiv ska tillämpas. * * * Bankvolymen är uppdaterad per den 1 juli Ändringar sedan föregående upplaga har markerats med streck i vänster marginal. Även bestämmelser som har beslutats men som träder i kraft vid en senare tidpunkt har tagits med. Ändringar som träder i kraft under juli och augusti finns endast med den nya lydelsen. Ändringar som träder i kraft senare finns dels med den per den 1 juli gällande lydelsen, dels med den kommande lydelsen. Den kommande lydelsen ligger då på raster, dvs. en svagt tonad bakgrund. Samtliga ändringar som träder i kraft efter den 1 juli har försetts med en not som anger ikraftträdandedatumet. Boken är indelad ämnesvis i flikar och har därtill såväl en alfabetisk förteckning som ett sökordsregister. För att det enkelt ska gå att hitta motiven bakom lagändringarna finns också en förteckning med lagens propositioner sist i varje lag. * * * På onlinetjänsten Online finns alltid den senast uppdaterade versionen av de regler som ingår i denna bok. Perfekt för dig som vill vara säker på att alltid ha tillgång till den senaste informationen! Vi är alltid intresserade av dina synpunkter och önskemål inför kommande upplagor. Förslag och kommentarer är välkomna till Stockholm den 13 juli 2017 David Nylund Förlagschef

3 5 Alfabetisk förteckning EU-rätt Antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro, förordning 260/2012/EU Bankredovisningsdirektiv 86/635/EEG Betaltjänster på den inre marknaden, direktiv 2007/64/EG Betaltjänster på den inre marknaden, direktiv (EU) 2015/ Distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter, direktiv 2002/65/EG E-penningdirektiv 2009/110/EG Gränsöverskridande betalningar i gemenskapen, förordning 924/2009/EG Insättningsgarantisystem, direktiv 2014/49/EU Kapitaltäckningsdirektiv 2013/36/EU Konsumentkreditavtal, direktiv 2008/48/EG Konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet, direktiv 2014/17/EU 1290 Kreditvärderingsinstitut, förordning 1060/2009/EG Likviditetsersättningskravet för kreditinstitut, förordning (EU) 2015/ Skyldigheter angående offentliggörande av årsredovisningshandlingar för i en medlemsstat inrättade filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i en annan medlemsstat, direktiv 89/117/EEG Tillsynsförordning 575/2013/EU Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, direktiv (EU) 2015/ Lagar och förordningar A D Aktiebolagsförordning (2005:559) Aktiebolagslag (2005:551) Anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, lag (1996:1006) Arbetstagarinflytande i europabolag, lag (2004:559) Arbetstagarinflytande i europakooperativ, lag (2006:477) Avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling, förordning (2011:978) Bank- och finansieringsrörelse, förordning (2004:329) Bank- och finansieringsrörelse, lag (2004:297) Beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter, förordning (2010:1855) 1353 Betaltjänster, lag (2010:751) Bokföringslag (1999:1078) Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, lag (2000:35) Distansavtal och avtal utanför affärslokaler, lag (2005:59) Dödande av förkommen handling, lag (2011:900)

4 6 E F Ekonomiska föreningar, förordning (1987:978) Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) Elektroniska pengar, lag (2011:755) Europabolag, förordning (2004:703) Europabolag, lag (2004:575) Europakooperativ, förordning (2006:922) Europakooperativ, lag (2006:595) Finansiell rådgivning till konsumenter, lag (2003:862) Förebyggande statligt stöd till kreditinstitut, förordning (2015:1035) Förebyggande statligt stöd till kreditinstitut, lag (2015:1017) I J Identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, förordning (2015:70) Identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, lag (2015:62) Identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, förordning (2015:921) Identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, lag (2015:911) Införande av aktiebolagslagen, lag (2005:552) Införande av lagen om bank- och finansieringsrörelse, lag (2004:298) Införande av lagen om kapitalbuffertar, lag (2014:967) Införande av lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lag (2014:969) Inlåningsverksamhet, lag (2004:299) Insättningsgaranti, förordning (2011:834) Insättningsgaranti, lag (1995:1571) Investeringssparkonto, lag (2011:1268) K R Kapitalbuffertar, lag (2014:966) Konsumentkreditlag (2010:1846) Kreditupplysningsförordning (1981:955) Kreditupplysningslag (1973:1173) Kreditvärderingsinstitut, lag (2010:1010) Medlemsbanker, lag (1995:1570) Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, lag (2010:738) Pantbanksförordning (1995:1189) Pantbankslag (1995:1000) Penningtvättsförordning (2009:92) Penningtvättslag (2017:630) Registrering av verkliga huvudmän, förordning (2017:667) Registrering av verkliga huvudmän, lag (2017:631)

5 7 S U Sparbankslag (1987:619) Standardiserat EU-faktablad och beräkning av effektiv ränta vid bostadskrediter, förordning (2016:1034) Statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige, lag (2008:812) Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag (2002:444) Styrelserepresentation för de privatanställda, lag (1987:1245) Svenska skeppshypotekskassan, lag (1980:1097) Sveriges riksbank, lag (1988:1385) Särskild tillsyn över finansiella konglomerat, lag (2006:531) Särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lag (2014:968) 930 Utgivning av säkerställda obligationer, lag (2003:1223) Utländska filialer m.m., förordning (1992:308) Utländska filialer m.m., lag (1992:160) V Å Valuta- och kreditreglering, lag (1992:1602) Valutaväxling och annan finansiell verksamhet, lag (1996:1006) Verksamhet med bostadskrediter, lag (2016:1024) Viss verksamhet med konsumentkrediter, lag (2014:275) Vissa årsredovisningsfrågor, förordning (1995:1633) Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lag (1995:1559) Årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag, förordning (1995:1600) Årsredovisningslag (1995:1554) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2017:630)

6 8 Finansinspektionen FFFS 1998:22 Riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn FFFS 2000:9 Kontokort och automattjänster FFFS 2000:10 Hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2001:8 Inlåningskonton och tillhörande banktjänster FFFS 2002:23 Klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter FFFS 2004:4 Finansiell rådgivning till konsumenter FFFS 2004:6 Kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut FFFS 2004:10 Revisorer förordnade av Finansinspektionen FFFS 2005:1 Styrning och kontroll av finansiella företag FFFS 2007:4 Rapportering av ränterisk i övrig verksamhet FFFS 2008:25 Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2009:3 Ägar- och ledningsprövning FFFS 2010:3 Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer FFFS 2010:7 Hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2011:1 Ersättningssystem i kreditinstitut, värdepapperbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning FFFS 2011:14 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen FFFS 2011:26 Särskild tillsyn över finansiella konglomerat FFFS 2011:37 Rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2011:49 Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare FFFS 2011:50 Ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse FFFS 2012:6 Krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden FFFS 2013:1 Säkerställda obligationer FFFS 2014:1 Styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FFFS 2014:4 Hantering av operativa risker FFFS 2014:5 Informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem 230 FFFS 2014:8 Viss verksamhet med konsumentkrediter FFFS 2014:11 Krediter i konsumentförhållanden FFFS 2014:12 Tillsynskrav och kapitalbuffertar FFFS 2014:13 Rapportering av internt bedömt kapitalbehov FFFS 2014:14 Rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter FFFS 2014:33 Kontracykliskt buffertvärde

7 9 FFFS 2015:1 Information om ränta på bostadskrediter FFFS 2015:15 Rapportering av händelser av väsentlig betydelse FFFS 2016:1 Anmälan av vissa förvärv FFFS 2016:6 Återhämtningsplaner, koncernåterhämtningsplaner och avtal om finansiellt stöd inom koncerner FFFS 2016:14 Skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik FFFS 2016:16 Amortering av krediter mot säkerhet i bostad FFFS 2016:29 Verksamhet med bostadskrediter FFFS 2016:33 Begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad 1371 FFFS 2017:1 Vissa betalkonton FFFS 2017:11 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Konsumentverket KOVFS 2011:1 Konsumentkrediter Riksgäldskontoret RGKFS 2011:2 Instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar RGKFS 2016:2 Insättningsgaranti

8 Bankrörelse 11 Bankrörelse Sveriges riksbank, lag (1988:1385) Valuta- och kreditreglering, lag (1992:1602) Bank- och finansieringsrörelse, lag (2004:297) Införande av lagen om bank- och finansieringsrörelse, lag (2004:298) Bank- och finansieringsrörelse, förordning (2004:329) FFFS 2011:50 Ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse Specialbanker Sparbankslag (1987:619) Medlemsbanker, lag (1995:1570) Pantbankslag (1995:1000) Pantbanksförordning (1995:1189) Riskhantering FFFS 2014:1 Styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FFFS 2010:7 Hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2004:6 Kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut FFFS 2000:10 Hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2014:4 Hantering av operativa risker FFFS 2014:5 Informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem Återhämtningsplaner FFFS 2016:6 Återhämtningsplaner, koncernåterhämtningsplaner och avtal om finansiellt stöd inom koncerner Särskilt förordnade revisorer FFFS 2004:10 Revisorer förordnade av Finansinspektionen Hypotek Svenska skeppshypotekskassan, lag (1980:1097) Konsumentkredit Viss verksamhet med konsumentkrediter, lag (2014:275) FFFS 2014:8 Viss verksamhet med konsumentkrediter Verksamhet med bostadskrediter, lag (2016:1024) FFFS 2016:29 Verksamhet med bostadskrediter Forts. nästa sida

9 12 Finansiella konglomerat Särskild tillsyn över finansiella konglomerat, lag (2006:531) FFFS 2011:26 Särskild tillsyn över finansiella konglomerat Dödande av handling Dödande av förkommen handling, lag (2011:900) Avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling, förordning (2011:978)

10 307 Kreditvärderingsinstitut Kreditvärderingsinstitut, förordning 1060/2009/EG Kreditvärderingsinstitut, lag (2010:1010) Kreditvärderingsinstitut

11 371 Statligt stöd och garanti Insättningsgaranti Insättningsgarantisystem, direktiv 2014/49/EU Insättningsgaranti, lag (1995:1571) Insättningsgaranti, förordning (2011:834) RGKFS 2016:2 Insättningsgaranti Bankstöd och bankgaranti Statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige, lag (2008:812) Statligt stöd & garanti Förebyggande statligt stöd till kreditinstitut, lag (2015:1017) Förebyggande statligt stöd till kreditinstitut, förordning (2015:1035) RGKFS 2011:2 Instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar

12 423 Kapitalkrav EU-rätt Tillsynsförordning 575/2013/EU Likviditetstäckningskravet för kreditinstitut, förordning (EU) 2015/ Kapitaltäckningsdirektiv 2013/36/EU Lagar Särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lag (2014:968) Införande av lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lag (2014:969) Kapitalbuffertar, lag (2014:966) Införande av lagen om kapitalbuffertar, lag (2014:967) Kapitalkrav Föreskrifter FFFS 2014:33 Kontracykliskt buffertvärde FFFS 2014:12 Tillsynskrav och kapitalbuffertar FFFS 2012:6 Krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden

13 975 Obligationer och e-pengar Säkerställda obligationer Utgivning av säkerställda obligationer, lag (2003:1223) FFFS 2013:1 Säkerställda obligationer Elektroniska pengar E-penningdirektiv 2009/110/EG Elektroniska pengar, lag (2011:755) FFFS 2011:49 Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare Obligationer & e-pengar

14 1035 Betalning, inlåning och kreditupplysning Betaltjänster Betaltjänster på den inre marknaden, direktiv 2007/64/EG Betaltjänster på den inre marknaden, direktiv (EU) 2015/ Betaltjänster, lag (2010:751) FFFS 2010:3 Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer FFFS 2017:1 Vissa betalkonton FFFS 2000:9 Kontokort och automattjänster Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, lag (2010:738) Gränsöverskridande betalningar Gränsöverskridande betalningar i gemenskapen, förordning 924/2009/EG Antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro, förordning 260/2012/EU Investeringssparkonto Investeringssparkonto, lag (2011:1268) Inlåning FFFS 2001:8 Inlåningskonton och tillhörande banktjänster Inlåningsverksamhet, lag (2004:299) Kreditupplysning Kreditupplysningslag (1973:1173) Betalning, inlåning & upplysning Kreditupplysningsförordning (1981:955) EU har antagit ett nytt direktiv om betaltjänster på den inre marknaden, direktiv (EU) 2015/2366. Detta direktiv ersätter det nuvarande direktivet från och med den 13 januari I årets upplaga finns både den äldre och nya regleringen.

15 1257 Konsumentskydd Finansiell rådgivning Finansiell rådgivning till konsumenter, lag (2003:862) FFFS 2004:4 Finansiell rådgivning till konsumenter Konsumentkredit Konsumentkreditavtal, direktiv 2008/48/EG Konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet, direktiv 2014/17/EU Konsumentkreditlag (2010:1846) Beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter, förordning (2010:1855) KOVFS 2011:1 Konsumentkrediter FFFS 2014:11 Krediter i konsumentförhållanden Särskilt om bostadskrediter Standardiserat EU-faktablad och beräkning av effektiv ränta vid bostadskrediter, förordning (2016:1034) FFFS 2016:16 Amortering av krediter mot säkerhet i bostad FFFS 2016:33 Begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad FFFS 2015:1 Information om ränta på bostadskrediter Verksamhet med konsumentkrediter Viss verksamhet med konsumentkrediter, lag (2014:275) FFFS 2014:8 Viss verksamhet med konsumentkrediter Verksamhet med bostadskrediter, lag (2016:1024) FFFS 2016:29 Verksamhet med bostadskrediter Konsument Klagomålshantering FFFS 2002:23 Klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter Distansförsäljning Distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter, direktiv 2002/65/EG Distansavtal och avtal utanför affärslokaler, lag (2005:59)

16 1397 Redovisning och rapportering Bokföring Bokföringslag (1999:1078) Byte av redovisningsvaluta Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, lag (2000:35) Årsredovisning Bankredovisningsdirektiv 86/635/EEG Skyldigheter angående offentliggörande av årsredovisningshandlingar för i en medlemsstat inrättade filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i en annan medlemsstat, direktiv 89/117/EEG Årsredovisningslag (1995:1554) Vissa årsredovisningsfrågor, förordning (1995:1633) Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lag (1995:1559) Årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag, förordning (1995:1600) FFFS 2008:25 Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Rapportering Till Finansinspektionen FFFS 2014:14 Rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter FFFS 2014:13 Rapportering av internt bedömt kapitalbehov FFFS 2015:15 Rapportering av händelser av väsentlig betydelse FFFS 2012:6 Krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden FFFS 2011:37 Rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2007:4 Rapportering av ränterisk i övrig verksamhet FFFS 2011:14 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen FFFS 2016:1 Anmälan av vissa förvärv Redovisning & rapportering Till Statistiska centralbyrån FFFS 2016:14 Skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik Identifiering av rapporteringspliktiga konton Identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, lag (2015:62) Identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, förordning (2015:70) Identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, lag (2015:911) Identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, förordning (2015:921)

17 1591 Allmän associationsrätt Aktiebolag Aktiebolagslag (2005:551) Införande av aktiebolagslagen, lag (2005:552) Aktiebolagsförordning (2005:559) Styrelserepresentation för de privatanställda, lag (1987:1245) Europabolag Europabolag, lag (2004:575) Europabolag, förordning (2004:703) Arbetstagarinflytande i europabolag, lag (2004:559) Ekonomiska föreningar Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) Ekonomiska föreningar, förordning (1987:978) Styrelserepresentation för de privatanställda, lag (1987:1245) Europakooperativ Europakooperativ, lag (2006:595) Europakooperativ, förordning (2006:922) Arbetstagarinflytande i europakooperativ, lag (2006:477) Filialer Utländska filialer m.m., lag (1992:160) Utländska filialer m.m., förordning (1992:308) Allmän associationsrätt

18 1887 Etik och brott Penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, direktiv (EU) 2015/ Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2017:630) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) FFFS 2017:11 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Registrering av verkliga huvudmän, lag (2017:631) Registrering av verkliga huvudmän, förordning (2017:667) Valutaväxling och annan finansiell verksamhet, lag (1996:1006) Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag (2002:444) Verksamhetsstyrning FFFS 2005:1 Styrning och kontroll av finansiella företag FFFS 1998:22 Riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn Ersättningssystem FFFS 2011:1 Ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag Ägar- och ledningsprövning FFFS 2009:3 Ägar- och ledningsprövning Etik & brott

19 SÖKORDSREGISTER 2001 A absorption aktiebolag 1708 fusionsplan 1708 gränsöverskridande 1713 aktie aktiebok 1616 aktiebrev 1620 aktieslag 1609 teckning 1605, 1659 aktiebolag absorption 1708 arbetstagarinflytande 1633 beslutförhet 1635 bifirma 1733 bildande 1603 bolagsordning 1607, 1746 bolagsstämma 1622 delning 1714, 1739, 1752 extra bolagsstämma 1624 firma 1733, 1739, 1754 firmateckning 1637 fission 1714, 1752 fusion 1702, 1738, 1751 förordning 1744 införandelag 1742 jäv 1636 konkurs 1729, 1753 lag 1593 ledning 1633, 1747 lekmannarevisor 1649, 1748 likvidation 1721, 1739, 1753 minoritetsrevisor 1642 personligt betalningsansvar 1724 registrering 1606, 1638, 1731, 1745 revision 1641 revisionsberättelse 1645 skadeståndsskyldighet 1734 stiftelseurkund 1604 styrelseordförande 1635 styrelseprotokoll 1636 styrelsesuppleant 1633 upplösning 1728 utdelning 1681 vinstutdelningsbegränsning 1737 värdeöverföring 1679 årsstämma 1623 aktiebolagsregister 1731, 1754 aktiekapital 1600 bankaktiebolag 52 minskning 1688, 1750 ändring 1733 ökning 1447, 1652, 1657, 1748 aktieägare initiativrätt 1624 rätt till insyn 1628 allmän granskning 1649 amorteringskrav bostadskredit 42, 1369 anläggningstillgång 1446 anskaffningsvärde 1446 avskrivning 1446 nedskrivning 1446 uppskrivning 1447 anmälningsplikt vissa förvärv 1539 anskaffningsvärde anläggningstillgång 1446 varulager 1448 arbetstagarinflytande aktiebolag 1633 ekonomisk förening 1796 europabolag 1776 europakooperativ 1862 medlemsbank 156 sparbank 116 Svenska skeppshypotekskassan 241 arbetstagarråd europabolag 1782 europakooperativ 1869 arkivering räkenskapsinformation 1409 auktoriserad revisor aktiebolag 1643 ekonomisk förening 1809 automattjänst 1204 avskrivning anläggningstillgång 1446 avstämningsbolag 1601, 1618 avvecklingsrisk kapitalbaskrav 693 B balanspost kortfristig 1444 långfristig 1444 balansräkning bank 1484, 1503, 1515 kreditinstitut 1503, 1515 uppställningsform 1475, 1496 värdepappersbolag 1484, 1503, 1515 årsredovisning 1443 Sökord

20 2002 SÖKORDSREGISTER bank- och finansieringsrörelse 29 europabolag 58 förordning 84 införandelag 81 konkurs 67 lag 29 pensions- och personalstiftelse 67 registreringsanmälan 91 revision 66 tillstånd svenska företag 37 tillstånd utländska företag 39 tillståndsansökan 89, 103 tillståndsplikt 36 tillsyn 64 utlandsverksamhet 41 ägarprövning 67 bankaktiebolag aktiekapital 52 delning 56 firma 58 fusion 55 likvidation 57 ombildning från sparbank 137 bankredovisningsdirektiv 1414 bankregister 96 bankrörelse europakooperativ 87 tillståndsansökan 103 basmetod kapitalbaskrav 657 behandlingshistorik bokföring 1406 belåningsgrad bostadskrediter 1371 beslutförhet aktiebolag 1635 betalkonto 1169 FIs föreskrifter 1202 betalningsansvar personligt 1470 betalningsinstitut 1103, 1158 filialverksamhet inom EES 1162 filialverksamhet utanför EES 1163 FIs föreskrifter 1186 gränsöverskridande verksamhet 1193 kapitalkrav 1158, 1197 ledningsprövning 1193 revision 1160 uppdragsavtal 1164 ägarprövning 1193 betalningsinstrument kontokort 1204 leverantörs rätt att spärra 1172 leverantörs skyldigheter 1172 obehörig transaktion med 1207 betalningsorder mottagande 1173 vägran att utföra 1173 återkallelse 1174 betalningsplan konsumentkredit 1343 betalningssystem 16 tillträde 1178 betalningstransaktion godkännande 1172 betaltjänst affärsmässiga krav 1216 ansvarsbefrielse 1176 betalningsinstrument 1172 elektroniska pengar 1172 EU-direktiv 1037, 1081 genomförande 1171 gränsöverskridande betalningar 1208 ingripande 1179 lag 1151 personuppgiftsbehandling 1177 revision 1180 tillstånd 1156, 1187 tillsyn 1179 valuteringsdag 1174 återkrav betaltjänstdirektiv 1037, 1081 betaltjänster informationskrav 1120 rättigheter 1127 skyldigheter 1127 villkor 1120 betaltjänstleverantör 1158 FIs föreskrifter 1186 informationskrav 1164 kapitalkrav 1158 revision 1160 uppdragsavtal 1164 bifirma aktiebolag 1733 bildande aktiebolag 1603 biträde föreningsstämma 1800

21 SÖKORDSREGISTER 2003 bokföring lag 1399 löpande 1405 redovisningsvaluta 1404 sidoordnad 1405 tidpunkt 1405 bokföringspost rättelse 1405 bokföringsskyldighet 1401 fysisk person 1402 juridisk person 1401 utländsk filial 1402 bokslutstransaktion 1405 bolag bildande 1603 bolagskategori byte 1730, 1739 bolagsordning aktiebolag 1607, 1746 förköpsförbehåll 1611 hembudsförbehåll 1613 samtyckesförbehåll 1610 bolagsstyrningsrapport 1459 bolagsstämma aktiebolag 1622 fortsatt 1624 kallelse 1624 majoritetskrav 1628 röstlängd 1627 rösträtt 1623 stämmoprotokoll 1629 bolagsstämmobeslut talan mot 1630 bolån EU-direktiv 1290 kreditprövning 1317 lån i utländsk valuta 1320 rådgivning 1319 ränta 1316 bostadskredit amorteringskrav 42, 1369 begränsning 1371 belåningsgrad 1371 ränteinformation 1372 bostadsrättsförening redovisning 1445 brottsmisstanke revisors åtgärder 1648 bruttosoliditet 730 buffert finansiella holdingföretag 945 kapitalbuffertlag 943 systemviktiga institut 945 C compliance finansiellt företag 1982 D delning aktiebolag 1714, 1739, 1752 bankaktiebolag 56 förenklad 1718 majoritetskrav 1718 registrering 1720 delningsplan 1715 registrering 1717 revisorsgranskning 1716 verkställandetillstånd 1718 delårsrapport 1472 bank 1494, 1514 kreditinstitut 1494, 1514 värdepappersbolag 1494, 1514 distans- och hemförsäljning EU-direktiv 1376 finansiell tjänst 1376 distansavtal finansiell tjänst 1392 finansiella instrument 1392 icke finansiell tjänst 1388 informationsplikt 1388, 1393 konsument 1394 ångerrätt 1390, 1394 distansavtalslag 1387 dotterföretag 1602 koncernredovisning 1462, 1464 dödning förkommen handling 300 inteckning 303 E eget kapital aktiebolag 1445 ekonomisk förening 1445 egna aktier 1623 förvärv av 1683 årsredovisning 1448 ekonomisk förening 1787 arbetstagarinflytande 1796 bildande 1790 firma 1835, 1844 fusion 1824, 1829, 1843 föreningsstämma 1800 förlagsinsats 1794 förordning 1840 konkurs 1823 likvidation 1818, 1842 Sökord

22 2004 SÖKORDSREGISTER medlem 1791 registrering 1836, 1841 revision 1807 revisor 1842 skadeståndsskyldighet 1834 styrelse 1796 utdelning 1816 VD 1796 elektronisk ingivning årsredovisning 1479 elektronisk underskrift 1603 elektroniska pengar betaltjänst 1172 EU-direktiv 991 filialverksamhet inom EES 1012 filialverksamhet utanför EES 1012 FIs föreskrifter 1022 ingripande 1014 inlåning 1009 institut för 1010, 1022 kapitalkrav 1008 kreditgivning 1009 lag 1004 rapporteringsskyldighet 1015 registrerad utgivare 1008 revision 1010 ränta 1014 tillstånd 1006 tillsyn 1014 uppdragsavtal 1013 utgivning 1014 ägarprövning 1008 emission fondemission 1654 kontroll 26 konvertibel 1671, 1749 nyemission 1656 riktad 1678 teckningsoption 1663 e-penningdirektiv 991 erinran av revisor 1648 ersättningssystem bank 1987 fondbolag 1987 kreditinstitut 1987 värdepappersbolag 1987 Esma tillsyn 333 etiska frågor hantering av 1985 EU-direktiv betaltjänster 1081 bolåneavtal 1290 distans- och hemförsäljning 1376 kapitaltäckningsdirektiv 827 konsumentkreditavtal 1266 kreditinstitutsdirektiv 827 penningtvätt 1889 terrorismfinansiering 1889 EU-förordning kreditinstitut 425 likviditetstäckningskrav 787 tillsyn 425 europabolag arbetstagarinflytande 1776 arbetstagarråd 1782 bank- och finansieringsrörelse 58, 86 firma 1765 förordning 1773 lag 1765 registrering 1766, 1773 VD 1770 europabolagsregister 1766 europakooperativ arbetstagarinflytande 1862 arbetstagarråd 1869 bank- och finansieringsrörelse 86, 145 bankrörelse 87 dualistiskt 1854 firma 145, 1851 förordning 1859 kreditmarknadsförening 63 lag 1850 medlemsbank 145 monistiskt 1855 registrering 147, 1859 VD 1856 årsredovisning 150, 1856 europakooperativsregister 1852 exponering investerande institut 712 medverkande institut 714 orginator 714 överförd kreditrisk 712 extra bolagsstämma aktiebolag 1624 extra föreningsstämma 1801

23 SÖKORDSREGISTER 2005 F FATCA-avtalet automatisk rapportering 1567 befintliga konton 1556, 1560, 1562 faktiska innehavare 1550 förordning 1566 gränsvärde 1566, 1590 intyganden 1590 konton 1550 lag 1541 nya konton 1559 tidsfrister 1566 undantagna institut 1550 FI handräckning 370 filial förordning 1881 lag 1874 register 1877, 1883 utländsk 1874, 1881 årsredovisningshandlingar 1434 finansiell anläggningstillgång 1446 finansiell rådgivning till konsument dokumentation 1262 FIs föreskrifter 1261 kompetenskrav 1261 lag 1259 tillsyn 1260 finansiell tjänst distans- och hemförsäljning 1376 distansavtal 1392 EU-direktiv 1376 konsument 1374 finansiell verksamhet lag om anmälningsplikt 1973 finansiella instrument distansavtal 1392 finansiella konglomerat europabolag 285 europakooperativ 285 ingripande 295 interntransaktion 292 kapitalbas 291 kapitalkrav 291 lag om särskild tillsyn över 284 moderföretag utanför EES 295 rapportering 292 riskhanteringssystem 293 riskkoncentration 292 tillsyn 290, 293, 298 upphörande 289 verksamhet 288 finansiellt företag compliance 1982 internrevision 1983 kontroll 1979 redovisningsvaluta 1412 regelefterlevnad 1982 riskhantering 1981 riskkontroll 1981 styrning 1979 uppdragsavtal 1983 finansiellt stöd inom koncern 234 koncern 46 finansieringsrörelse tillståndsansökan 103 Finansinspektionen revisorsförordnande 238 firma aktiebolag 1733, 1739, 1754 bankaktiebolag 58 ekonomisk förening 1799, 1835, 1844 europabolag 1765 europakooperativ 145, 1851 medlemsbank 180 sparbank 139 utländsk filial 1875 firmateckning aktiebolag 1637 fission aktiebolag 1714, 1752 fondbolag ersättningssystem 1987 fondemission 1654, 1748 fordringar omräkning 1448 fortsatt föreningsstämma 1801 fusion aktiebolag 1702, 1738, 1751 bankaktiebolag 55 ekonomisk förening 1824, 1829, 1843 gränsöverskridande 1709, 1833 kreditmarknadsförening 61 majoritetskrav 1705 medlemsbank 176 registrering 1707, 1712, 1751, 1828, 1832 revisorsgranskning 1711 sparbank 135 verkställandetillstånd 1712 fusionsintyg 1712, 1832 Sökord

24 2006 SÖKORDSREGISTER fusionsplan 1702, 1710, 1824, 1830 absorption 1708 majoritetskrav 1708, 1826 registrering 1704, 1708, 1711, 1825, 1831 revisorsgranskning 1704, 1708, 1831 verkställandetillstånd 1706, 1709, 1827, 1832 förbjudna lån 1695 förening ekonomisk 1787, 1840 föreningslag 1787 föreningsregister 1845 föreningsstämma biträde 1800 ekonomisk förening 1800, 1842 kallelse 1802 ombud 1800 poströstning 1800 röstlängd 1804 rösträtt 1800 stämmoprotokoll 1805 föreståndare utländsk filial 1879 företag större/mindre 1439 företagsförvärv 1465 förhandlingsdelegation europabolag 1777 förkommen handling avgift för dödande 305 lag om dödande av 300 förköpsförbehåll bolagsordning 1611 förlagsinsats ekonomisk förening 1794 medlemsbank 154 förseningsavgift årsredovisning 1469 först-in-först-ut-principen 1448 försäkringsföretag årsredovisning 1498 förtida avgång revisor 1645 förtidsbetalning konsumentkredit 1359 förvaltarregistrerad aktie 1619 förvaltningsberättelse 1457 bank 1489 koncern 1466 kreditinstitut 1489, 1512 värdepappersbolag 1489, 1512 förvärvsmetoden 1465 G gallring kreditupplysning 1251 god kreditgivningssed 1338, 1354 god redovisningssed 1404, 1411, 1442 god revisionssed 1811 aktiebolag 1641 godkänd revisor aktiebolag 1643 goodwill värdering 1446 granskningsrapport lekmannarevisor 1651 grundbokföring 1405 gränsöverskridande betalningar EU-direktiv 1208 H handelslager 503 handräckning vid kontroll 370 hembudsförbehåll bolagsordning 1613 huvudbokföring 1405 huvudmän penningtvätt 1964, 1969 hållbarhetsrapport 1460 I identitetskontroll penningtvätt 1958, 1960 immateriell tillgång anläggningstillgång 1446 informationsplikt distansavtal 1388, 1393 insättningsgaranti 400 konsumentkredit 1338, 1356 telefonförsäljning 1357, 1394 ingripande kreditinstitut 70 utländskt kreditinstitut m.fl. 75 inkurans 1447 inlåning elektroniska pengar 1009 inlåningskonto 1242 ränta 1243 överföring 1243 inlåningsverksamhet beloppsbegränsning 1245 ingripande 1246 kapitalkrav 1244 lag 1244

25 SÖKORDSREGISTER 2007 registrering 1245 revision 1246 tillsyn 1246 inlösen minoritetsaktie 1697 inlösentvist minoritetsaktie 1700 insatskapital kreditmarknadsförening 59 instituts upplysningsplikt 736 insättningsgaranti avgift 400 ersättning från 397 EU-direktiv 373 förordning 405 garantibelopp 397 garantinivå 382 informationsplikt 400 ingripande 403 instituts uppgiftsskyldighet 419 lag 396 omfattade insättningar 396 Riksgäldskontorets föreskrifter 407, 419 uppgiftsskyldighet 402 utländsk filial 414 återbetalning 402 inteckning dödning 303 intern kontroll penningtvätt 1945 intern metod tillsyn 935 intern modell kapitalbaskrav 684 internmetod kreditrisk 527 internmätningsmetod kapitalbaskrav 661 internrevision finansiellt företag 1983 interntransaktion finansiella konglomerat 292 intresseföretag 1439 koncernredovisning 1465 intäkt upplupen 1445 investerande institut exponering 712 investeringssparkonto avkastning 1240 avtal om 1236 information 1240 insättning 1236 lag 1234 ränta 1240 upphörande 1240 utdelning 1240 uttag 1236 J jämförelsetal 1444 jäv aktieägare 1629 lekmannarevisor 1650 revisor 1643, 1809 styrelseledamot 1636 VD 1637 jävskrets kreditinstitut 51 K kallelse bolagsstämma 1624 föreningsstämma 1802 kapitalbas 466, 488 finansiella konglomerat 291 kreditinstitut 51 kvalificerade innehav 496 kärnprimärkapital 466 minoritetsintresse 492 primärkapital 466 storlek 497 supplementärkapital 484 kapitalbaskrav 932 avvecklingsrisk 693 basmetod 657 intern modell 684 internmätningsmetod 661 kreditvärderingsjusteringsrisk 694 marknadsrisk 665 operativa risker 655 positionsrisk 665 råvarurisk 681 schablonmetod 658 valutarisk 678 kapitalbehov rapportering 1528 kapitalbuffert FIs föreskrifter 952 kontracyklisk 946 lag 943 tillsynskrav 952 kapitalkonserveringsbuffert 945 kapitalkrav 497 beräkningskrav 501 betalningsinstitut 1158, 1197 betaltjänstleverantör 1158 Sökord

26 2008 SÖKORDSREGISTER elektroniska pengar 1008 finansiella konglomerat 291 inlåningsverksamhet 1244 kreditrisk 507 rapporteringskrav 501 kapitaltäckning Svenska skeppshypotekskassan 240 kapitaltäckningsdirektiv 827 kassaflödesanalys 1459 koncernredovisning 1466 klagomålshantering konsument 1374 klyvningsmetoden 1466 kompetenskrav revisor 1643 koncern 1439, 1602 finansiellt stöd 46, 234 större/mindre 1439 värderingsregler 1463 koncernföretag eliminering mellan 1463 koncernredovisning 1461 bank 1489, 1513 dotterföretag 1462, 1464 gemensamt räkenskapsår 1403 kreditinstitut 1489, 1513 offentliggörande 1471 principer 1462 värdepappersbolag 1489, 1513 koncernrevisionsberättelse 1647 koncernåterhämtningsplan 43, 234 konkurs aktiebolag 1729, 1753 bank- och finansieringsrörelse 67 ekonomisk förening 1823 medlemsbank 176 sparbank 134 konsument distans- och hemförsäljning 1376 distansavtal 1394 EU-direktiv 1376 finansiell rådgivning 1259, 1261 finansiell tjänst 1374 klagomålshantering 1374 ångerrätt 1394 konsumentkredit avtal 1266 betalningsplan 1343 effektiv ränta 1353 EU-direktiv 1266 FIs föreskrifter 1361 förtidsbetalning 1345, 1359 informationsplikt 1338, 1356 Konsumentverkets allmänna råd 1354 kreditprövning 1341, 1357 lag 1336 ränta 1285, 1343, 1360 tillsyn 1350 uppsägning 1347 viss verksamhet 246, 254 ångerrätt 1282, 1344, 1359 återtaganderätt 1347, 1359 överlåtelse av fordran 1345 konsumentkreditköp kontantinsats 1345, 1359 kontantinsats konsumentkreditköp 1345, 1359 kontokort 1204 spärrning 1205 kontokredit kontoutdrag 1343 kontracyklisk kapitalbuffert 946 kontrollbalansräkning tvångslikvidation 1723 konvertibel emission 1671, 1749 kostnad upplupen 1445 kreditavtal konsument 1266 kreditbetyg 324 kreditgivning elektroniska pengar 1009 kreditinstitut egendom 49 ersättningssystem 1987 huvudkontor 43 jävskrets 51 kapitalbas 51 kreditliknande engagemang 50 kreditprövning 50, 214 kreditriskhantering 212 lag 29 likviditet 41 likviditetsrisk 204 likviditetstäckningskrav 787 marknadsrisk 216 motbok 51 noter 1486 omyndigs medel 52 riskhantering 41 soliditet 41 statligt stöd 415, 417 särskild tillsyn 930 uppdragsavtal 43

27 uppgiftssystem 42 verksamhet 48 årsredovisning 1481, 1498, 1501 kreditinstitutsdirektiv 827 kreditinstitutsförordning 425 kreditliknande engagemang 50 kreditmarknadsförening europakooperativ 63 fusion 61 insatskapital 59 likvidation 61 revision 61 kreditprövning 50 bank 214 konsumentkredit 1341, 1357 kreditinstitut 214 värdepappersinstitut 214 kreditreglering 25 emissionskontroll 26 placeringskrav 26 räntereglering 26 utlåningsreglering 26 kreditrisk internmetod 527 kapitalkrav 507 schablonmetod 508 kreditriskhantering bank 212 kreditinstitut 212 värdepappersinstitut 212 kreditriskreducering 567 kreditupplysning förordning 1256 gallring 1251 informationsutbyte 1250 känslig uppgift 1250 lag 1249 registerbesked 1252 rättelse 1253 tillstånd 1249 tillsyn 1253 tystnadsplikt 1253 utlämnande 1252 kreditupplysningskopia 1252 kreditvärderingsinstitut EU-förordning 309 lag 370 kreditvärderingsjusteringsrisk kapitalbaskrav 694 kvalificerat innehav kapitalbas 496 rapportering 1535 kvittning nyemission 1660 kärnprimärkapital 466 L ledningsprövning FIs föreskrifter 1993 lekmannarevisor aktiebolag 1649, 1748 jäv 1650 medlemsbank 169 sparbank 128 likvidation aktiebolag 1721, 1739, 1753 bankaktiebolag 57 ekonomisk förening 1818, 1842 fortsatt 1729 kreditmarknadsförening 61 likvidator 1726, 1820 medlemsbank 173 skifte 1728 sparbank 131 Svenska skeppshypotekskassan 244 upphörande 1729 likvidator 1726, 1820 likviditet kreditinstitut 41 likviditetstäckning 715 rapportering 716 likviditetsbuffert 794 likviditetsinflöde 818 likviditetskrav 932 likviditetsrapportering 716 likviditetsrisk bank 204, 1530 hantering 208 identifiering 206 kreditinstitut 204, 1530 mätning 206 värdepappersbolag 204, 1530 likviditetstäckning 715 likviditetstäckningskrav 787 likviditetsutflöde 809 likvidititsteckningsgrad FIs föreskrifter 962 låneförbud 1695 låntagarsammanträde Svenska skeppshypotekskassan 244 M majoritetskrav bolagsstämma 1628 styrelsebeslut 1635 majoritetsmissbruk tvångslikvidation 1725 SÖKORDSREGISTER 2009 Sökord

28 2010 SÖKORDSREGISTER mandattid revisor 1644 styrelseledamot 1634 marknadsrisk 218 bank 216 kapitalbaskrav 665 kreditinstitut 216 värdepappersbolag 216 medlemsbank arbetstagarinflytande 156 bildande 151 egendomsanvändning 171 firma 180 fusion 176 föreningsstämma 160 förlagsinsats 154 konkurs 176 lag 143 ledning 156 lekmannarevisor 169 lekmannarevisorsjäv 170 likvidation 173 medlem 153 registrering 152, 181 registreringsanmälan 92 revision 164 revisorsjäv 165 återbetalning av insats 154 överskottsutdelning 171 medverkande institut exponering 714 minoritetsaktie inlösen 1697 inlösentvist 1700 minoritetsintresse kapitalbas 492 minoritetsrevisor aktiebolag 1642 minskning av reservfonden 1842 misstanke om brott revisors åtgärder 1648 moderbolag 1602 motbok 51 motpartsrisk 623 N nedskrivning anläggningstillgång 1446 nettoförsäljningsvärde omsättningstillgång 1447 nettoomsättning 1439 noter 1450 koncernredovisning 1464 kreditinstitut 1486 mindre och större företag 1450 större företag 1453 värdepappersbolag 1486 nyemission 1656 närstående 1440 juridisk person 1440 lån till 1695 O obehörig transaktion betalningsinstrument 1207 obehörighetsgrunder revisor 1642 obligation FIs föreskrifter 985 säkerställd 977 offentliggörande årsredovisning 1492 ombud föreningsstämma 1800 omsättningstillgång 1446 omyndigs medel 52 ordinarie föreningsstämma 1801 orginator exponering 714 P pantbank förordning 189 ingripande 187 lag 184 långivning 185 pantbok 186, 191 pantförsäljning 186 pantsedel 185 tillståndsansökan 189 tillståndsplikt 184 tillsyn 187 tystnadsplikt 185 ägarprövning 186 patent 1446 penningpolitik 16 penningtvätt EU-direktiv 1889 FIs föreskrifter 1956 förordning 1950 identitetskontroll 1958, 1960 intern kontroll 1945 kundkännedom 1905, 1935 lag 1929 personuppgiftsbehandling 1943 rapportering 1940 rapporteringsskyldighet 1913 riktlinjer 1917

29 SÖKORDSREGISTER 2011 riskbedömning 1932, 1957 samordningsorgan 1951 tillsyn 1919, 1946, 1953 utbildning 1917 verkliga huvudmän 1964, 1969 periodisering lån 1449 poster 1445 personligt betalningsansvar aktiebolag 1724 personuppgiftsbehandling betaltjänst 1177 penningtvätt 1943 placeringskrav 26 positionsrisk kapitalbaskrav 665 poströstning föreningsstämma 1800 primärkapital 466 privat aktiebolag 1600 privatanställd styrelsepresentation 1761 PSD publikt aktiebolag 1600 pågående arbete 1448 R rapportering kapitalbehov 1528 kvartals- och årsbokslutsuppgifter 1527 väsentliga händelser 1529 rapporteringspliktiga konton FATCA-avtalet 1541, , 1590 rapporteringsskyldighet penningtvätt 1913, 1940 terrorismfinansiering 1913 redovisning EU-direktiv 1414 koncern 1461 sammanställd 1414 redovisningsprinciper 1442 redovisningsvaluta 1404 bank 1413 byte 1412 finansiellt företag 1412 kreditinstitut 1413 värdepappersbolag 1413 regelefterlevnad finansiellt företag 1982 registerbesked kreditupplysning 1252 registrering aktiebolag 1606, 1638, 1731, 1745 delning 1720 delningsplan 1717 ekonomisk förening 1836, 1841 europabolag 1766, 1773 europakooperativ 1859 fusion 1707, 1712, 1751, 1828, 1832 fusionsplan 1704, 1708, 1711, 1825, 1831 inlåningsverksamhet 1245 lekmannarevisor 1651 medlemsbank 181 revisor 1649 utländsk filial 1877, 1881 registreringsanmälan bank- och finansieringsrörelse 91 medlemsbank 92 sparbank 92 reservfond minskning 1695, 1750, 1842 resultaträkning bank 1484, 1503, 1522 funktionsindelad 1478 förkortad form 1445 kostnadsindelad 1477 kreditinstitut 1484, 1503, 1522 uppställningsform 1477, 1497 värdepappersbolag 1503, 1522 årsredovisning 1443 revision aktiebolag 1641 bank- och finansieringsrörelse 53, 66 betalningsinstitut 1160 betaltjänst 1180 betaltjänstleverantör 1160 ekonomisk förening 1807 inlåningsverksamhet 1246 institut för elektroniska pengar 1010 kreditmarknadsförening 61 medlemsbank 164 sparbank 123 Svenska skeppshypotekskassan 243 utländsk filial 1876 revisionsberättelse aktiebolag 1645 revisionsbolag 1644 Sökord

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 245 Statligt stöd och garanti... 309 Kapitalkrav... 359 Obligationer och e-pengar... 915 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 247. Statligt stöd och garanti... 357. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 247. Statligt stöd och garanti... 357. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 247 Statligt stöd och garanti... 357 Kapitalkrav... 395 Obligationer och e-pengar... 901 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 677. Statligt stöd och garanti... 787. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 677. Statligt stöd och garanti... 787. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 677 Statligt stöd och garanti... 787 Kapitalkrav... 823 Obligationer och e-pengar... 1115 Betalning, inlåning och upplysning...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse Förmedling och avtal Specialförsäkring Redovisning och rapportering...

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse Förmedling och avtal Specialförsäkring Redovisning och rapportering... Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 641 Specialförsäkring... 829 Redovisning och rapportering... 887 Allmän associationsrätt... 1127 Etik och brott... 1425 Sökord...

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 483 Aktiebolag... 979 Handel och kontoföring... 1149 Kapitalkrav... 1341 Etik, sekretess och brott... 1391 Konsument...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 593. Specialförsäkring... 721. Konsument... 779

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 593. Specialförsäkring... 721. Konsument... 779 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 593 Specialförsäkring... 721 Konsument... 779 Redovisning och rapportering... 809 Allmän associationsrätt... 999 Etik och brott...

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 307 Aktiebolag... 713 Handel och kontoföring... 883 Kapitalkrav... 1075 Etik och brott... 1479 Konsument... 1585 Redovisning

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden Fonder och förvaltare Aktiebolag Handel och pensionssparande...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden Fonder och förvaltare Aktiebolag Handel och pensionssparande... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 435 Aktiebolag... 927 Handel och pensionssparande... 1099 Clearing och avveckling... 1185 Kapitalkrav (förteckning över

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 369 Specialförsäkring... 503 Konsument... 563 Redovisning och rapportering... 589 Allmän associationsrätt... 777 Etik och brott...

Läs mer

Den nya aktiebolagslagen

Den nya aktiebolagslagen Den nya aktiebolagslagen A 246154 FAR FÖRLAG 9 AKTIEBOLAGSLAG 5 Aktiebolagslag (2005:551) 1 kap. Inledande bestämmelser 10 Lagens innehåll 10 Privata och publika aktiebolag 11 Aktieägarnas betalningsansvar

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet Takeover Marknadsmissbruk Penningtvätt

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet Takeover Marknadsmissbruk Penningtvätt Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 379 Marknadsmissbruk... 403 Penningtvätt... 473 Börser och clearinginstitut... 563 Associationsrätt... 699 Aktiemarknadsnämnden... 889

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

Associationsrätt Bokförings- och redovisningsförfattningar Bokföringsnämnden Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt Bokförings- och redovisningsförfattningar Bokföringsnämnden Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 427 Bokföringsnämnden... 617 Rådet för finansiell rapportering... 1395 s rekommendationer och uttalanden... 1433 BAS... 1589 Sökord...

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9 2 Promemorians lagförslag... 11 2.1 Förslag till lag om elektroniska pengar...11 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar...26

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder & förvaltare... 285. Aktiebolag... 653. Handel & kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder & förvaltare... 285. Aktiebolag... 653. Handel & kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder & förvaltare... 285 Aktiebolag... 653 Handel & kontoföring... 819 Kapitalkrav... 1011 Etik & brott... 1303 Konsument... 1405 Redovisning och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2004:1235 Utkom från trycket den 17 december 2004 utfärdad den

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 maj 2016 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 81 s rekommendationer och uttalanden... 941 Författningar... 1323 Revisorsnämnden... 1565 Sökord... 1579

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2003:514 Utkom från trycket den 15 juli 2003 utfärdad den 26 juni

Läs mer

Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse

Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse Lagrådsremiss Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2003 Gunnar Lund Carina Lindfelt (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 75 s rekommendationer och uttalanden... 823 Författningar... 1101 Revisorsnämnden... 1311 Sökord... 1321

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2002:150 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2014:1392 Utkom från trycket den 5 december 2014 utfärdad den

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Rörelse... 9. Förmedling och avtal... 341. Specialförsäkring... 469. Konsument... 529. Redovisning och rapportering...

Alfabetisk förteckning... 5 Rörelse... 9. Förmedling och avtal... 341. Specialförsäkring... 469. Konsument... 529. Redovisning och rapportering... Alfabetisk förteckning... 5 Rörelse... 9 Förmedling och avtal... 341 Specialförsäkring... 469 Konsument... 529 Redovisning och rapportering... 555 Allmän associationsrätt... 743 Etik och brott... 1021

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2013:1109 Utkom från trycket den 20 december 2013 utfärdad den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling 0994.fm Page 1 Tuesday, uly 1, 2014 1:52 PM Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen; Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2 Regeringens proposition 2006/07:5 Prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler Del 2 Innehållsförteckning Prop. 2006/07:5 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Lagförslagen i promemorian

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2007:541 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen

BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen F rord 3 Finansmarknadens regelsamlingar utkommer f r nittonde Ôret i rad. Regelverket har genomgôtt stora f rìndringar de senaste Ôren, inte minst avseende mìngden regler. Detta har naturligtvismìrkts

Läs mer

Siemens Financial Services AB

Siemens Financial Services AB Siemens Financial Services AB Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker Pelare 3 30 September 2017 siemens.se/finance Siemens Financial Services AB Periodisk information om kapitaltäckning

Läs mer

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358 Förord 3 FARs Samlingsvolym utkommer nu för 35:e året i följd. Det är bara i FARs Samlingsvolym redovisning du får tillgång till hela den goda redovisningsseden som den uttrycks genom lagar, förordningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av ägares kvalificerade innehav

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:150

Regeringens proposition 2005/06:150 Regeringens proposition 2005/06:150 Europakooperativ Prop. 2005/06:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd ACKUHÄ=Ackordsförhandling upphävd ACKUHÖ=Ackordsförhandling

Läs mer

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton Dir. 2015:39 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

Periodisk information per

Periodisk information per Periodisk information per 2016-09-30 Periodisk information per 2016-09-30 Resurs Bank AB, ( banken ), org nr 516401-0208, samt den konsoliderade situationen lämnar periodisk information i enlighet med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2005:932 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Periodisk information per

Periodisk information per Periodisk information per 2015-03-31 Periodisk information per 2015-03-31 Resurs Bank AB, ( banken ), org nr 516401-0208, samt den konsoliderade situationen lämnar periodisk information i enlighet med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2011:1046 Utkom från trycket den 18 oktober 2011 utfärdad den 6 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskild tillsyn och kapitalbuffertar; SFS 2014:993 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 595. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 595. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 595 Rådet för finansiell rapportering... 1515 s rekommendationer och uttalanden... 1551 BAS... 1707 Sökord...

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Likviditets- och kapitalhantering

Likviditets- och kapitalhantering RTERT Likviditets- och kapitalhantering Information enligt pelare 3 Q2 2015 1 Inledning Syftet med denna rapport är att ge information rörande FOREX Banks likviditetsrisker och kapitaltäckning i enlighet

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Författningar... 5. EU-regler... 337. Finansinspektionen... 613. Aktiemarknadsnämnden... 767. Börser... 847. MTFer... 977

Författningar... 5. EU-regler... 337. Finansinspektionen... 613. Aktiemarknadsnämnden... 767. Börser... 847. MTFer... 977 Författningar... 5 EU-regler... 337 Finansinspektionen... 613 Aktiemarknadsnämnden... 767 Börser... 847 MTFer... 977 Svensk kod för bolagsstyrning... 1059 Ägarpolicies... 1141 Euroclear... 1229 Sökord...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2006:503 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om aktiebolagsförordningen

Läs mer

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912 Skandia Investment Management AB 556606-6832 INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING Rapporten innehåller information om kapitaltäckning i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektroniska pengar; SFS 2011:755 Utkom från trycket den 21 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Tillämpningsområde

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:204

Regeringens proposition 2009/10:204 Regeringens proposition 2009/10:204 En frivillig revision Prop. 2009/10:204 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2010 Mats Odell Beatrice Ask (Justitiedepartementet)

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Lagrådsremiss. En frivillig revision. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. En frivillig revision. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss En frivillig revision Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 mars 2010 Beatrice Ask Anita Wickström (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Datum Per september månad 2015 infördes kravet för kapitalkonserveringsbufferten som gäller alla institut.

Datum Per september månad 2015 infördes kravet för kapitalkonserveringsbufferten som gäller alla institut. 1(7) Kapitaltäckning Nya kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014 i enlighet med tillsynsförordning (575/2013/EU) som är en del av implementeringen av Basel III-regelverket. I och med att

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer