AssociationsrÌtt. Stiftelser Stiftelselag (1994:1220) Inf rande av stiftelselagen, lag(1994:1221) Stiftelsef rordning (1995:1280)...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AssociationsrÌtt. Stiftelser Stiftelselag (1994:1220)... 346 Inf rande av stiftelselagen, lag(1994:1221)... 369 Stiftelsef rordning (1995:1280)..."

Transkript

1 Bolag Ett aktiebolags Ôlder (f rteckning) Aktiebolagslag (2005:551)... 7 Inf rande av aktiebolagslagen, lag(2005:552) Aktiebolagsf rordning (2005:559) Styrelserepresentation f r de privatanstìllda, lag(1987:1245) Europabolag, lag(2004:575) Europabolag, f rordning(2004:703) Arbetstagarinflytande i europabolag, lag(2004:559) Handelsbolag och enkla bolag, lag(1980:1102) Pr vning av vissa Ìrenden enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag, f rordning(1981:111) F reningar Ekonomiska f reningar, lag(1987:667) Ekonomiska f reningar, f rordning(1987:978) BostadsrÌttslag (1991:614) BostadsrÌttsf rordning (1991:630) Kooperativ hyresrìtt, lag(2002:93) Kooperativ hyresrìtt, f rordning(2002:106) Europakooperativ, lag(2006:595) Europakooperativ, f rordning(2006:922) Arbetstagarinflytande i europakooperativ, lag(2006:477) Sambruksf reningar, lag(1975:417) F rvaltning av samfìlligheter, lag(1973:1150) Stiftelser Stiftelselag (1994:1220) Inf rande av stiftelselagen, lag(1994:1221) Stiftelsef rordning (1995:1280) Úvrigt Tryggande av pensionsutfìstelse m.m., lag(1967:531) Handelsregisterlag (1974:157) Handelsregisterf rordning (1974:188) Firmalag (1974:156) F reskrifter frôn Bolagsverket BOLFS 2008:1 Elektronisk ans kan och anmìlan f r vissa f retag m.m BOLFS 2006:2 Avgifter f r bevis och uppgifter i aktiebolagsregistret och filialregistretsamtf rhandsgranskningavolikaslag BOLFS 2006:1 Avgifter f r bevis om uppgifter i handelsregistret och f reningsregistret

2 6 Ett aktiebolags Ôlder UtifrÔn ett aktiebolags organisationsnummer gôr det att utlìsa bolagets Ôlder. Organisationsnummer b rjar alltid med siffrorna 556 och avslutas med en kontrollsiffra. De sex siffrorna mellan 556 och kontrollsiffran Ìr en l pande nummerf ljd som utgôr frôn det allra f rsta aktiebolaget som registrerades hos Patent- och registreringsverket (numera Bolagsverket).Helt exakt vetskap om bolagets Ôlderger dock inte organisationsnumret. Numret kan ha reserverats vid ans kan och sedan tilldelats vid sjìlva registreringen. r Org.nr r Org.nr r Org.nr r Org.nr Bolagsverket SUNDSVALL Tel: E-post:

3 Aktiebolagslag (2005:551) (senast Ìndrad genom SFS 2010:2071) AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 7 1 kap. Inledande bestìmmelser LagensinnehÔll Privata och publika aktiebolag AktieÌgarnasbetalningsansvar Aktiekapital F rbud mot spridning av aktier m.m. i privata aktiebolag Vardetfinnsdefinitionerochf rklaringar BegreppetavstÌmningsbolag Begreppenmoderbolag,dotterf retagochkoncern BegreppettillÌmpliglagomÔrsredovisning Vissa bestìmmelsers tillìmpning nìr bolaget saknar revisor Undertecknandemedelektronisksignatur SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag kap. Bildande av aktiebolag Stiftare tgìrder som skall vidtas vid bolagsbildningen NÌrbolagetansesbildat Stiftelseurkunden Aktieteckning Betalning av aktierna Registreringavbolaget SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag kap. Bolagsordning BolagsordningensinnehÔll Øndringavbolagsordningen SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag kap. Aktierna Aktieslag Aktiers verlôtbarhet Samtyckesf rbehôll F rk psf rbehôll Hembudsf rbehôll Ut vande av rìttigheter som Ìr knutna till aktierna Aktie som innehas av aktiebolaget sjìlvt Uppdelning och sammanlìggning av aktier kap. Aktiebok GemensammabestÌmmelser BolagsominteÌravstÌmningsbolag AvstÌmningsbolag kap. Aktiebrev BolagsominteÌravstÌmningsbolag AvstÌmningsbolag kap. BolagsstÌmma Ut vande av aktieìgares beslutanderìtt i bolaget RÌtt att delta i bolagsstìmman som aktieìgare OmbudvidbolagsstÌmman Insamlingavfullmakter Postr stning BitrÌdevidbolagsstÌmman UtomstÔendesnÌrvarovidbolagsstÌmman Egna aktiers stìllning vid bolagsstìmman AktieÌgaresr strìtt OrdinariebolagsstÌmma... 37

4 8 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) Extra bolagsstìmma FortsattbolagsstÌmma Ortf rbolagsstìmma AktieÌgaresinitiativrÌtt SammankallandeavbolagsstÌmma Tidf rkallelse KallelsesÌtt KallelsensinnehÔll TillhandahÔllandeavhandlingarinf rôrsstìmman Felikallelsem.m BolagsstÌmmans ppnande TillhandahÔllande av aktiebok R stlìngd HurbolagsstÌmmansordf randeutses Dagordning Styrelsens och den verkstìllande direkt rens upplysningsplikt.. 41 AktieÌgares rìtt tillinsyn i aktiebolag med h gst tio aktieìgare.. 42 Omr stning MajoritetskravvidandrabeslutÌnval Majoritetskravvidval Majoritetskrav vid beslut om Ìndring av bolagsordningen JÌv GenerellinskrÌnkning i bolagsstìmmans beslutanderìtt StÌmmoprotokoll TalanmotbolagsstÌmmobeslut Styrelsenstalanmotbolaget Skiljef rfarande SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag kap. Bolagets ledning Styrelsen Styrelsesuppleanter Styrelsensuppgifter Hurstyrelsenutses BosÌttningskrav Hindermotattvarastyrelseledamot Styrelseledamotsmandattid Styrelseledamotsf rtidaavgông DomstolsbeslutomersÌttaref renstyrelseledamot Styrelsensordf rande StyrelsenssammantrÌden Styrelsensbeslutf rhet Majoritetskravvidstyrelsebeslut JÌvf rstyrelseledamot ArvodenochannanersÌttningtillstyrelseledamot Styrelseprotokoll VerkstÌllandedirekt r ViceverkstÌllandedirekt r DenverkstÌllandedirekt rensuppgifter BosÌttningskravf rdenverkstìllandedirekt ren HinderattvaraverkstÌllandedirekt r VerkstÌllandedirekt rsmandattid JÌvf rdenverkstìllandedirekt ren StyrelsensombolagetsstÌllf retrìdare Den verkstìllande direkt ren som bolagets stìllf retrìdare SÌrskildfirmatecknare InskrÌnkningarifirmateckningsrÌtt SÌrskilddelgivningsmottagare... 52

5 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 9 Generella inskrìnkningar i stìllf retrìdares kompetens Kompetens verskridande Registrering AnmÌlan av aktieinnehav SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag kap. Revision Skyldighetattharevisor Revisorssuppleanter Revisornsuppgifter TillhandahÔllandeavupplysningarm.m Hurenrevisorutses Minoritetsrevisor Obeh righetsgrunder Kompetenskrav JÌv Revisionsbolag Revisoridotterf retag Revisornsmandattid AvgÔngochentledigandeif rtid LÌnsstyrelsef rordnandeavrevisor RevisionsberÌttelsen KoncernrevisionsberÌttelsen Erinringar RevisornsnÌrvarovidbolagsstÌmman Revisornstystnadsplikt tgìrdervidmisstankeombrott RevisornsupplysningspliktgentemotbolagsstÌmman Revisornsupplysningspliktgentemotmedrevisorm.fl Registrering kap. AllmÌn och sìrskild granskning AllmÌngranskning SÌrskildgranskning kap. Úkning av aktiekapitalet, utgivande av nya aktier, upptagande av vissa penninglôn, m.m Úkning av aktiekapitalet och utgivande av nya aktier VissalÔn kap. Fondemission Inneb rdenavfondemission RÌtttillfondaktier Huren fondemission beslutas Registreringavemissionsbeslutet F rsìljning av fondaktie SÌrskilda bestìmmelser om tillhandahôllande av f rslag till beslut m.m. i vissa publika aktiebolag kap. Nyemission av aktier F retrìdesrìtt Huren nyemission beslutas Aktieteckning Tilldelning av aktier Betalning av aktierna Registreringavemissionsbeslutet Styrelsebeslut om emission under f rutsìttning av bolagsstìmmansgodkìnnande Styrelsebeslut om emission enligt bolagsstìmmans bemyndigande SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag

6 10 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 14 kap. Emission av teckningsoptioner med Ôtf ljande teckning av nya aktier F retrìdesrìtt Huren emission av teckningsoptioner beslutas Teckningavteckningsoptioner Tilldelningavteckningsoptioner Registreringavemissionsbeslutet Styrelsebeslut om emission under f rutsìttning av bolagsstìmmansgodkìnnande Styrelsebeslut om emission enligt bolagsstìmmans bemyndigande AktieteckningmedutnyttjandeavoptionsrÌtt Tilldelning av aktier Betalning av aktier Registrering av aktieteckningen SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag kap. Emission av konvertibler med Ôtf ljande konvertering till nya aktier F retrìdesrìtt Huren emission av konvertibler beslutas Teckningavkonvertibler Tilldelningavkonvertibler Betalningavkonvertibler Registreringavemissionsbeslutet Styrelsebeslut om emission under f rutsìttning av bolagsstìmmansgodkìnnande Styrelsebeslut om emission enligt bolagsstìmmans bemyndigande Konvertering till aktier SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag kap. Vissa riktade emissioner m.m TillÌmpningsomrÔde Nyemission av aktier m.m ÚverlÔtelse av aktier, teckningsoptionereller konvertibler VissalÔn Majoritetskrav Informationif rvaltningsberìttelsen kap. VÌrde verf ringar frôn bolaget BegreppetvÌrde verf ring TillÔtnaformerf rvìrde verf ring Skyddet f r bolagets bundna egna kapital och f rsiktighetsregeln VÌrde verf ringar under l pande rìkenskapsôr GÔvatillallmÌnnyttigtÌndamÔl terbìringsskyldighetvidolagligvìrde verf ring BristtÌckningsansvarvidolagligvÌrde verf ring kap. Vinstutdelning Beslutsordning F rslagtillbeslutomvinstutdelning Registrering Vinstutdelning pô begìran av en aktieìgarminoritet Betalningsdag f r beslutad utdelning SÌrskilda bestìmmelser om tillhandahôllande av f rslag till beslut m.m. i vissa publika aktiebolag kap. F rvìrv av egna aktier m.m Teckning av egna aktier Dotterf retags teckning av aktier i moderbolag

7 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 11 Egna aktier som pant F rvìrv av egna aktier Dotterf retags f rvìrv och innehav av aktier i moderbolag F rvìrv och verlôtelse av egna teckningsoptioner och konvertibler SÌrskilda bestìmmelser om vissa publika aktiebolags f rvìrv av egna aktier SÌrskilda bestìmmelser om publika aktiebolags verlôtelse av egna aktier kap. Minskning av aktiekapitalet och reservfonden MinskningsÌndamÔl Metoder f r minskning av aktiekapitalet Beslutsordning Minskning av aktiekapitalet genom beslut av bolagsstìmman TillstÔndfrÔnBolagsverketellerallmÌndomstol Minskning av aktiekapitalet enligt f rbehôlli bolagsordningen Minskningavreservfonden SÌrskilda bestìmmelser om tillhandahôllande av f rslag till beslut m.m. i vissa publika aktiebolag kap. LÔn frôn bolaget till aktieìgare m.fl LÔnm.m.tillnÌrstÔende LÔn till f rvìrv av aktier Dispens F rteckning verlônm.m RÌttsf ljderna vid olagligt lìmnande av lôn eller stìllande av sìkerhet SÌrskilda bestìmmelser om publika aktiebolag kap. Inl sen av minoritetsaktier F rutsìttningarf rinl sen L senbeloppet RÌttentilll senbeloppet Talaniinl sentvist SÌrskilda bestìmmelser nìr majoritetsaktieìgaren har begìrt pr vningavskiljemìn F rhandstilltrìde SÌrskilddomiinl sentvist terkallelseavtalanm.m Verkningaravenskiljedomavseendel senbeloppet NedsÌttningavfaststÌlltl senbelopp UtfÌrdande av nytt aktiebrev Kostnaderna f r skiljef rfarandet Talanmotskiljedom RÌttegÔngskostnaderiallmÌndomstol Inl senavteckningsoptionerochkonvertibler SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag kap. Fusion av aktiebolag GemensammabestÌmmelser Fusionenligt1 andrastycket AbsorptionavhelÌgtdotterbolag GrÌns verskridandefusion Ogiltighet SÌrskilda bestìmmelser om tillhandahôllande av f rslag till beslut m.m. i vissa publika aktiebolag kap. Delning av aktiebolag VadendelninginnebÌr SÌrskilda bestìmmelser om tillhandahôllande av f rslag till beslut m.m. i vissa publika aktiebolag

8 12 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 25 kap. Likvidation och konkurs Frivilliglikvidation AllmÌntomtvÔngslikvidation TvÔngslikvidationpÔgrundavBolagsverketsbeslut TvÔngslikvidation pô grund av bestìmmelse i bolagsordningen TvÔngslikvidationpÔgrundavkapitalbrist,m.m TvÔngslikvidation och inl sen pô grund av majoritetsmissbruk HandlÌggningenavfrÔgoromlikvidation Beslutomattutseellerentledigaenlikvidator Genomf randetavlikvidationen Konkurs SÌrskilda bestìmmelser om tillhandahôllande av f rslag till beslut m.m. i vissa publika aktiebolag kap. Byte av bolagskategori Byte frôn privat till publikt aktiebolag Byte frôn publikt till privat aktiebolag kap. Registrering Aktiebolagsregistret HandlÌggning av registreringsìrenden Kung rande i Post- och InrikesTidningar Verkanavregistreringochkung rande Avregistreringavobeh rigaf retrìdare Avregistreringavfirma Øndring av aktiekapitalet m.m Bemyndigandenm.m kap. Aktiebolags firma Firma Bifirma ÚvrigabestÌmmelseromfirma Uppgifter om firma m.m. i brev, fakturor och orderblanketter samt pôwebbplatser Underskrifter SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag kap. SkadestÔnd Stiftares, styrelseledamots och verkstìllande direkt rs skadestôndsansvar Revisors, lekmannarevisors och sìrskild granskares skadestôndsansvar AktieÌgaresskadestÔndsansvar AktieÌgaresinl senskyldighetvidmissbruk JÌmkningavskadestÔnd GemensamtskadestÔndsansvar TalanomskadestÔndtillbolaget Tidenf rattvìckatalan KonkursbosrÌttattf ratalan kap. Straff och vite Straff Vite kap. Úverklagande ÚverklagandeavBolagsverketsbeslut ÚverklagandeavlÌnsstyrelsensbeslut ÚverklagandeavSkatteverketsbeslut ÚverklagandeavFinansinspektionensbeslut Pr vningstillstônd

9 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 1 KAP kap. Aktiebolag med sìrskild vinstutdelningsbegrìnsning TillÌmpningsomrÔde BolagsordningensinnehÔll Revision VÌrde verf ringarfrônbolaget VissalÔn Koncernf rhôllanden Fusion Delning Likvidation Byteavbolagskategorim.m Bolagetsfirma IkrafttrÌdande- och vergôngsbestìmmelser Propositioner kap. Inledande bestìmmelser Lagens innehôll 1 Denna lag innehôller bestìmmelser om aktiebolag. BestÌmmelserna avser ^ bildande av aktiebolag (2 kap.), ^ bolagsordning(3kap.), ^ aktierna (4 kap.), ^ aktiebok (5 kap.), ^ aktiebrev (6 kap.), ^ bolagsstìmma (7 kap.), ^ bolagetsledning(8kap.), ^ revision (9 kap.), ^ allmìn och sìrskild granskning (10 kap.), ^ kning av aktiekapitalet, utgivande av nya aktier, upptagande av vissa penninglôn, m.m. (11 kap.), ^ fondemission(12kap.), ^ nyemission av aktier (13 kap.), ^ emission av teckningsoptioner med Ôtf ljande teckning av nya aktier (14 kap.), ^ emission av konvertibler med Ôtf ljande konvertering till nya aktier (15 kap.), ^ vissa riktade emissioner m.m. (16 kap.), ^ vìrde verf ringar frôn bolaget (17 kap.), ^ vinstutdelning(18kap.), ^ f rvìrv av egna aktier m.m. (19 kap.), ^ minskning av aktiekapitalet och reservfonden (20 kap.), ^ lôn frôn bolaget till aktieìgare m.fl. (21 kap.), ^ inl sen av minoritetsaktier (22 kap.), ^ fusion av aktiebolag (23 kap.), ^ delning av aktiebolag (24 kap.), ^ likvidation och konkurs (25 kap.), ^ byte av bolagskategori (26 kap.), ^ registrering (27 kap.), ^ aktiebolags firma (28 kap.), ^ skadestônd (29 kap.), ^ straff och vite (30 kap.), ^ verklagande(31kap.),samt ^ aktiebolag med sìrskild vinstutdelningsbegrìnsning (32 kap.). Lag (2005:812)

10 14 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 1 KAP. Privataochpublikaaktiebolag 2 Ett aktiebolag Ìrett privat aktiebolag ellerett publikt aktiebolag. Ett privat aktiebolag kan vara ett aktiebolag med sìrskild vinstutdelningsbegrìnsning enligt bestìmmelserna i 32 kap. Lagen gìller alla aktiebolag, om inte annat f reskrivs. Lag (2005:812) AktieÌgarnas betalningsansvar 3 I ett aktiebolag har aktieìgarna inte nôgot personligt betalningsansvar f r bolagets f rpliktelser. I 25 kap. 19 finns bestìmmelser om personligt betalningsansvar f r aktieìgare i samband med likvidationsskyldighet pô grund av kapitalbrist. Lag (2007:317) Aktiekapital 4 Ett aktiebolag skall ha ett aktiekapital. Aktiekapitalet skall vara bestìmt i bolagets redovisningsvaluta. Av 4 kap. 6 bokf ringslagen (1999:1078) framgôr att redovisningsvalutan fôr vara antingen svenska kronor eller euro. 5 Om aktiekapitalet Ìr bestìmt i kronor, ska det uppgô till minst kr. Om aktiekapitalet Ìr bestìmt ieuro ochhar varit bestìmt ieuro sedan bolaget bildades, ska det uppgô tillminst det beloppieuro somenligt denav Europeiska centralbanken dô faststìllda vìxelkursen motsvarade kr. Har aktiekapitalet tidigare varit bestìmt i kronor, ska det uppgô till minst det belopp i euro som vid bytet av redovisningsvaluta motsvarade kr. I frôga om publika aktiebolag gìller 14 i stìllet f r f rsta och andra styckena. Lag (2010:89) 6 Om aktiekapitalet Ìr f rdelat pô flera aktier, representerar varje aktie en lika stor andel av aktiekapitalet. Aktiens andel i aktiekapitalet utg r aktiens kvotvìrde. F rbud mot spridning av aktier m.m. i privata aktiebolag 7 Ett privat aktiebolag eller en aktieìgare i ett sôdant bolag fôr inte genom annonsering f rs ka sprida aktier eller teckningsrìtter i bolaget eller skuldebrev eller teckningsoptioner som bolaget hargett ut. Ett privat aktiebolag elleren aktieìgare iett sôdant bolag fôr inteheller pô annat sìtt f rs ka sprida i f rsta stycket angivnavìrdepappergenom att erbjuda flerìn 200 personer att teckna eller f rvìrva vìrdepapperen. Detta gìller dock inte om erbjudandet riktar sig enbart till en krets som i f rvìg har anmìlt intresse av sôdana erbjudanden och antalet utbjudna poster inte verstiger 200. F rbudeni f rsta och andra styckena gìller inte erbjudanden som avser verlôtelse till h gst tio f rvìrvare. F rbuden gìller inte heller i frôga om aktiebolag med sìrskild vinstutdelningsbegrìnsning. Lag (2005:812) 8 SÔdana vìrdepapper som anges i 7 fôr, sô lìnge bolaget Ìr privat, inte bli f remôl f r handel pô en reglerad marknad, en motsvarande marknad utanf r Europeiska ekonomiska samarbetsomrôdet eller nôgon annan organiserad marknadsplats. Lag (2007:566) Var det finns definitioner och f rklaringar 9 BestÌmmelser om betydelsen av f ljande begrepp, termer och uttryck finns i nedan angivna paragrafer: ^ absorption, 23 kap. 1 ^ apportegendom, 2 kap. 6 ^ avstìmningsbolag, 1 kap. 10 ^ avstìmningsf rbehôll, 1 kap. 10 ^ byte av redovisningsvaluta, 3 kap. 8 ^ delning, 24 kap. 1

11 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 1 KAP. 15 ^ delningsvederlag, 24 kap. 2 ^ dotterf retag, 1 kap. 11 ^ emissionsbeslut, 11 kap. 2 ^ emissionsbevis, 11 kap. 4 ^ fondaktie, 11 kap. 4 ^ fondaktierìtt, 11 kap. 4 ^ fondaktierìttsbevis, 11 kap. 4 ^ fondemission,12kap.1 ^ fusion,23kap.1 ^ fusionsvederlag, 23 kap. 2 ^ f retrìdesrìtt, 4 kap. 3 ^ f rk psf rbehôll, 4 kap. 18 ^ grìns verskridande fusion, 23 kap. 36 ^ hembudsf rbehôll, 4 kap. 27 ^ inl senf rbehôll, 20 kap. 31 ^ interimsbevis,6kap.9 ^ kombination, 23 kap. 1 ^ koncern,1kap.11 ^ konvertering,11kap.4 ^ konvertibel,11kap.4 ^ kvotvìrde,1kap.6 ^ lekmannarevisor, 10 kap. 1 ^ l senbevis, 22 kap. 13 ^ maximikapital, 3 kap. 1 ^ minimikapital, 3 kap. 1 ^ moderbolag, 1 kap. 11 ^ omvandlingsf rbehôll, 4 kap. 6 ^ sammanlìggning av aktier, 4 kap. 46 ^ samtyckesf rbehôll, 4 kap. 8 ^ stiftare, 2 kap. 1 ^ stiftelseurkund, 2 kap. 5 ^ sìrskild delgivningsmottagare, 8 kap. 40 ^ sìrskild firmatecknare, 8 kap. 37 ^ sìrskild granskare, 10 kap. 21 ^ teckningsoption, 11 kap. 4 ^ teckningsoptionsbevis, 11 kap. 4 ^ teckningsrìtt, 11 kap. 4 ^ teckningsrìttsbevis, 11 kap. 4 ^ tillìmplig lag om Ôrsredovisning, 1 kap. 12 a ^ uppdelning av aktier, 4 kap. 46 ^ ÔrsstÌmma, 7 kap. 10 ^ verskjutande aktier, 4 kap. 47. Lag (2008:12) Begreppet avstìmningsbolag 10 Ett avstìmningsbolag Ìr ett aktiebolag vars bolagsordning innehôller f rbehôll om att bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstìmningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontof ring av finansiellainstrument (avstìmningsf rbehôll). Begreppen moderbolag, dotterf retag och koncern 11 Ett aktiebolag Ìr moderbolag och en annan juridisk person Ìr dotterf retag, om aktiebolaget 1. innehar mer Ìn hìlften av r sterna f r samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen, 2. Ìgeraktierellerandelar i denjuridiska personen och pô grund av avtalmed andra delìgare i denna f rfogar ver mer Ìn hìlften av r sterna f r samtliga aktier eller andelar,

12 16 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 1 KAP. 3. Ìger aktierellerandelar i den juridiska personen och har rìtt att utse elleravsìtta mer Ìn hìlften av ledam terna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller 4. Ìger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rìtt att ensamt ut va ett bestìmmande inflytande ver denna pô grund av avtal med den juridiska personen eller pô grund av f reskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller dìrmed jìmf rbara stadgar. Vidare Ìrenjuridisk person dotterf retag tillmoderbolaget, om ett annat dotterf retag till moderbolaget eller moderbolaget tillsammans med ett eller flera andra dotterf retag eller flera andra dotterf retag tillsammans 1. innehar mer Ìn hìlften av r sterna f r samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen, 2. Ìgeraktierellerandelar i denjuridiska personen och pô grund av avtalmed andra delìgare i denna f rfogar ver mer Ìn hìlften av r sterna f r samtliga aktier eller andelar, eller 3. Ìger aktierellerandelar i den juridiska personen och har rìtt att utse elleravsìtta mer Ìn hìlften av ledam terna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan. Om ett dotterf retag Ìgeraktierellerandelar i enjuridisk person och pô grund av avtal med den juridiska personen eller pô grund av f reskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller dìrmed jìmf rbara stadgar har rìtt att ensamt ut va ett bestìmmande inflytande ver den juridiska personen, Ìr Ìven denna dotterf retag till moderbolaget. Moderbolag och dotterf retag utg r tillsammans en koncern. Med koncernf retag avses i denna lag f retag i samma koncern. 12 I de fall som avses i 11 f rsta stycket 1^3 och andra stycket skall sôdana rìttigheter som tillkommer nôgon som handlar i eget namn men f ren annan fysisk eller juridisk persons rìkning anses tillkomma den personen. Vid bestìmmandet avantalet r ster iett dotterf retag beaktasinte de aktieroch andelar i dotterf retaget som innehas av dotterf retaget sjìlvt eller av dess dotterf retag. Detsamma gìlleraktieroch andelar som innehas av den som handlar i eget namn men f r dotterf retagets eller dess dotterf retags rìkning. Begreppet tillìmplig lag om Ôrsredovisning 12 a Med tillìmplig lag om Ôrsredovisning avses i denna lag Ôrsredovisningslagen (1995:1554) eller, i frôga om aktiebolag som helt eller delvis omfattas av lagen (1995:1559) om Ôrsredovisning i kreditinstitut och vìrdepappersbolag, den lagen och de f reskrifter somharmeddelatsmed st davden.ifrôgaombolagsomupprìttar eller skall upprìtta koncernredovisning enligt Europaparlamentets och rôdets f rordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillìmpning av internationella redovisningsstandarder avses Ìven, sôvitt gìller koncernredovisningen, de redovisningsstandarder som har antagits med st d av f rordningen. Lag (2007:317) 12 a 1 Med tillìmplig lag om Ôrsredovisning avses i denna lag Ôrsredovisningslagen (1995:1554) eller, i frôga om aktiebolag som helt eller delvis omfattas av lagen (1995:1559) om Ôrsredovisning i kreditinstitut och vìrdepappersbolag eller lagen (1995:1560) omôrsredovisningif rsìkringsf retag, dessarespektivelagarochde f reskrifter som har meddelats med st d av dem. I frôga om bolag som upprìttar eller ska upprìtta koncernredovisning enligt Europaparlamentets och rôdets f rordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillìmpning avinternationella redovisningsstandarder avses Ìven, sôvitt gìller koncernredovisningen, de redovisningsstandarder som har antagits med st d av f rordningen. Lag (2010:2071) 1 Denna lydelse trìder ikraft den 1 april 2011 enligt lag (2010:2071) [red.anm.].

13 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 2 KAP. 17 Vissa bestìmmelsers tillìmpning nìr bolaget saknar revisor 12 b BestÌmmelserna i denna lag om bolagets revisor och om den revisionsberìttelse som bolagets revisor lìmnar gìller endast om bolaget enligt lag ska ha revisor eller ÌndÔ haren revisor. Lag (2010:834) Undertecknande med elektronisk signatur 13 En handling enligt denna lag som skall vara undertecknad fôr, om nôgot annat inte anges, undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. Lag (2006:486) SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag 14 Om aktiekapitalet i ett publikt aktiebolag Ìr bestìmt i kronor, skall det uppgô till minst kr. Om aktiekapitalet i ett publikt aktiebolag Ìr bestìmt i euro och har varit bestìmt i euro sedan bolaget bildades, skall det uppgô till minst det belopp i euro som enligt den av Europeiska centralbanken dô faststìllda vìxelkursen motsvarade kr. Har aktiekapitalet tidigare varit bestìmt i kronor, skall det uppgô till minst det belopp i euro som vid bytet av redovisningsvaluta motsvarade kr. 2 kap. Bildande av aktiebolag Stiftare 1 Ett aktiebolag bildas av en eller flera stiftare. En stiftare skall vara 1. en fysisk person som Ìr bosatt inom Europeiskaekonomiska samarbetsomrôdet, 2. en svensk juridisk person, eller 3. en juridisk person som har bildats enligt lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrôdet och som har sitt sìte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom detta omrôde. Handelsbolag eller motsvarandejuridiska personer somhar bildatsenligt lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrôdet fôr vara stiftare endast om varje obegrìnsat ansvarig bolagsman Ìr bosatt inom detta omrôde. Bolagsverket kan f rett sìrskilt fall tillôta annan Ìn den som harangettsi f rsta och andra styckena att vara stiftare. 2 Den som Ìr underôrig eller i konkurs eller som har f rvaltare enligt 11 kap. 7 f r- Ìldrabalken kan inte vara stiftare. Att detsamma gìller den som har nìringsf rbud f ljerav 6 lagen (1986:436) omnìringsf rbud. tgìrder som skall vidtas vid bolagsbildningen 3 Vid bolagsbildningen skall f ljande ÔtgÌrder vidtas: 1. Stiftarna skallupprìtta ett utkast till en stiftelseurkund enligt bestìmmelserna i 5^ En eller flera bland stiftarna skall teckna sig f r samtliga aktier i bolaget enligt bestìmmelserna i Aktierna skall betalas enligt bestìmmelserna i 15^ Stiftarna skall fìrdigstìlla, datera och underteckna stiftelseurkunden. 5. Styrelsen skall anmìla bolaget f r registrering enligt bestìmmelserna i 22 och 23. NÌr bolaget anses bildat 4 Bolaget anses bildat nìr stiftelseurkunden har undertecknats av samtliga stiftare. Av 24 och 25 framgôratt frôgan om bolagsbildning falleromregistreringinte sker inom viss tid och att bolaget fôr rìttshandlingsf rmôga f rst i och med registreringen av bolaget.

14 18 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 2 KAP. Stiftelseurkunden Stiftelseurkundens innehôll 5 I stiftelseurkunden ska stiftarna ange 1. hur mycket som ska betalas f r varje aktie (teckningskursen), och 2. fullstìndigt namn, personnummer eller, om sôdant saknas, f delsedatum och postadress f r styrelseledamot samt, i f rekommande fall, revisor, styrelsesuppleant, revisorssuppleant och lekmannarevisor. Om revisorn Ìr ett registrerat revisionsbolag, ska dess organisationsnummer anges. I f rekommande fall ska det Ìven anges om 1. en aktie ska kunna tecknas med rìtt eller skyldighet att betala aktien med annan egendom Ìn pengar, 2. en aktie ska kunna tecknas med rìtt eller skyldighet f r bolaget att verta egendom mot nôgon annan ersìttning Ìn aktier, 3. en aktie ska kunna tecknas med andra villkor, 4. bolaget ska ersìtta kostnader f r bolagets bildande, och 5. nôgon pô nôgot annat sìtt ska fô sìrskilda rìttighetereller f rmôner av bolaget. En sôdan bestìmmelse som avses i andra stycket ska Ôterges i sin helhet i stiftelseurkunden. Teckningskursen enligt f rsta stycket 1 fôr inte understiga aktiens kvotvìrde. KvotvÌrdet ska dìrvid berìknas pô grundval av bolagsordningens uppgifter om aktiekapital och antal aktier. Om det i bolagsordningen f reskrivs ett minimikapital och ett maximikapital och ett lìgsta och h gsta antal aktier, ska berìkningen ske genom att det h gsta angivna aktiekapitalet divideras med det h gsta antalet aktier eller det lìgsta angivna aktiekapitalet med det lìgsta antalet aktier. Lag (2010:834) 6 Endast egendom som Ìr eller kan antas bli till nytta f r bolagets verksamhet kan utg ra sôdan egendom som avses i 5 andra stycket 1 och 2 (apportegendom). Med apportegendom fôr inte jìmstìllas Ôtagande att utf ra arbete eller tillhandahôlla tjìnst.vìrdet pô apportegendom fôr inte sìttas h gre Ìn det verkliga vìrdet f r bolaget. 7 Stiftelseurkunden skall innehôlla en redog relse f r de omstìndigheter som kan vara av betydelse f r bed mningen av de bestìmmelser som avsesi 5 andra stycket och f r bed mningen av vìrdet pô apportegendom. Av redog relsen skall framgô hur vìrdet pô apportegendomen har bestìmts och vilka rìttsliga och ekonomiska synpunkter som har beaktats vid vìrderingen. F ljande uppgifter skall anges sìrskilt: 1. namn, person- eller organisationsnummer och hemvist betrìffande den som avses med en bestìmmelse, 2. det vìrde som apportegendomen berìknas komma att tas upp till i balansrìkningen, och 3. antalet aktier ibolaget ellerannan ersìttning som skalllìmnas f rapportegendomen. 8 Stiftelseurkunden skallinnehôlla uppgift om det h gsta berìknade beloppet av de kostnader f r bolagets bildande som enligt stiftelseurkunden skall betalas av bolaget. Om det inte uppkommer andra kostnader f r bolagets bildande Ìn allmìnna avgifter och sedvanliga kostnader f r upprìttandet av stiftelseurkunden och liknande arbete, beh ver dock uppgift om kostnaderna inte lìmnas. I frôga om publika aktiebolag gìller Om ett skriftligt avtal har upprìttats r rande en sôdan bestìmmelse som avses i 5 andra stycket, skallavtalet elleren kopia avavtalet fogastillstiftelseurkunden elleri stiftelseurkunden g ras en hìnvisning till avtalet med uppgift om var det finns tillgìngligt f r aktietecknarna. InnehÔllet i ett muntligt avtal skall i sin helhet tas upp i stiftelseurkunden.

15 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 2 KAP. 19 NÌren r relse tillskjuts eller vertas, skallvad som sìgsi f rsta stycket om skriftliga avtal gìlla Ìven balans- och resultatrìkningar f r r relsen under r relsens senaste tvô rìkenskapsôr. I stiftelseurkunden skall det lìmnas en upplysning om r relsens resultat under tiden dìrefter.om balans- ochresultatrìkningarinteharupprìttatsf rr relsen, skall det i stiftelseurkunden lìmnas en upplysning om r relsens resultat under de nìmnda rìkenskapsôren. 10 Stiftelseurkunden skall innehôlla en bolagsordning. BestÌmmelser om bolagsordningensinnehôll finnsi 3 kap. Verkan av att apportbestìmmelser m.m. har redovisats pô felaktigt sìtt 11 Om 5 tredje stycket eller 7 eller 9 inte har iakttagits betrìffande en viss bestìmmelse i stiftelseurkunden, Ìr bestìmmelsen utan verkan mot bolaget. Aktieteckning Hur aktier skall tecknas 12 Aktieteckningskallskeistiftelseurkunden.EnaktieteckningsomhargjortspÔ annat sìtt kan g ras gìllande endast om bolaget registreras utan att aktietecknaren dessf rinnan har anmìlt felet hos Bolagsverket. Aktieteckningen blir bindande f r aktietecknaren nìr stiftelseurkunden har undertecknats av samtliga stiftare. Verkan av att aktier har tecknats med avvikande villkor 13 Om en aktie har tecknats med villkor som inte stìmmer verens med stiftelseurkunden, kan aktietecknaren inte Ôberopa villkoret. Verkan av att villkor f r aktieteckning inte har uppfyllts 14 Efter bolagets registrering kan en aktietecknare inte som grund f r att aktieteckningen Ìr ogiltig Ôberopa att ett villkor i stiftelseurkunden inte har uppfyllts. Betalning av aktierna Vad som lìgst skall betalas f ren aktie 15 Betalningen f r en aktie fôr inte understiga aktiens kvotvìrde. KvotvÌrdet skall dìrvid berìknas pô det sìtt som anges i 5 fjìrde stycket. Om en aktie har tecknats med villkor som strider mot f rsta stycket, skall ett belopp som motsvarar aktiens kvotvìrde ÌndÔ betalas. Lag (2007:317) Hur aktierna skall betalas 16 Aktierna skall betalas i pengar eller, om en bestìmmelse om detta finns i stiftelseurkunden, med apportegendom. Betalning i pengar 17 Betalning i pengar skall ske genom insìttning pô ett sìrskilt konto som stiftarna har ppnat f r ÌndamÔlet hos en bank, ett kreditmarknadsf retag ellerett motsvarande utlìndskt kreditinstitut i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrôdet. Belopp som har satts in pô kontot fôr lyftas f rst nìr hela det belopp som skall betalas i pengar har satts in pô kontot och stiftelseurkunden har undertecknats av samtliga stiftare. Betalning med apportegendom 18 Betalning med apportegendom skall ske genom att apportegendomen avskiljs f r att ingô i bolagets egendom.

16 20 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 2 KAP. 19 Om aktierna betalas med apportegendom eller om bolaget enligt villkor i stiftelseurkunden skall fullg ra f rpliktelser efter bildandet, skall en revisor lìmna ett skriftligt, undertecknat yttrande ver betalningen. Av yttrandet skall det framgô att 1. all apportegendom har tillf rts bolaget, 2. apportegendomen Ìreller kan antas bli till nytta f r bolagets verksamhet, och 3. apportegendomen inte i stiftelseurkunden har tagits upp till h gre vìrde Ìn det verkliga vìrdet f r bolaget. I yttrandet skall revisorn beskriva apportegendomen och ange vilken metod som har anvìnts vid vìrderingen. SÌrskilda svôrigheter att uppskatta vìrdet av egendomen skallanmìrkas. Av yttrandet skalldet ocksô framgô att f rpliktelser som bolaget enligt villkor i stiftelseurkunden skall fullg ra efter bildandet har redovisats ochvìrderats enligt god redovisningssed. Enrevisor somavsesif rsta stycket skallvaraenauktoriseradellergodkìndrevisor ellerett registrerat revisionsbolag. Betalningens verkan mot aktietecknarens borgenìrer 20 Betalning som har erlagts pô det sìtt som anges i 17 eller 18 blir f rbehôllen bolaget mot aktietecknarens borgenìrer nìr stiftelseurkunden har undertecknats av samtliga stiftare. Kvittning m.m. 21 En skuld pô grund av aktieteckning fôr inte kvittas mot en fordran hos bolaget. ÚverlÔts en aktie som Ìnnuinte Ìr fullt betald, Ìr f rvìrvaren, sô snart han eller hon har anmìlt sig f r inf ring i aktieboken, ansvarig f r betalningen tillsammans med verlôtaren. Registrering av bolaget RegistreringsanmÌlan 22 Styrelsen skall inom sex mônader frôn stiftelseurkundens undertecknande anmìla bolaget f r registrering i aktiebolagsregistret. F rutsìttningar f r registrering 23 Bolaget fôr registreras endast om 1. summan av de belopp som enligt 5 fjìrde stycket lìgst skall betalas f r de tecknade aktierna (bolagets aktiekapital) motsvarar det aktiekapital som anges i bolagsordningen eller uppgôr till minst minimikapitalet, 2. full och godtagbar betalning har lìmnats f r samtliga tecknade aktier, 3. ett intyg visas upp frôn ett sôdant kreditinstitut som avses i 17 angôende betalning i pengar, 4. ett revisorsyttrande enligt 19 visas upp angôende sôdan apportegendom och sôdana f rpliktelser f r bolaget som anges i stiftelseurkunden, och 5. bolagsbildningen Ìven i vrigt har skett i enlighet med denna lag och annan f rfattning. Verkan av att registrering inte sker 24 FrÔgan om bolagsbildningen faller, om 1. nôgonanmìlan f rregistreringav bolaget intehargjortsinom f reskriventid, eller 2. Bolagsverket genom ett beslut som har vunnit laga kraft har avskrivit ett Ìrende om sôdan registrering eller har vìgrat registrering. Om frôganom bolagetsbildandehar fallit ellerom aktieteckningen avannat skìlinte Ìr bindande, skall de belopp som har betalats f r tecknade aktier samt uppkommen avkastning, med avdrag f r kostnader pô grund av ÔtgÌrd enligt 25 tredje meningen, genast betalas tillbaka. Detsamma gìller i frôga om apportegendom. Stiftarna och, frôn den tidpunkt dô samtliga stiftare har undertecknat stiftelseurkunden, styrelseledam terna svarar solidariskt f r Ôterbetalningen.

17 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 3 KAP. 21 RÌttshandlingar som har f retagits f re bolagets registrering 25 Innan bolaget har registrerats, kan det inte f rvìrva rìttigheter eller Ôta sig skyldigheter.det kaninteheller f ra talanvid domstoleller nôgon annanmyndighet. Styrelsen kan f r bolagets rìkning f ra talan i môl som r r bolagsbildningen och vidta andra ÔtgÌrder f r att krìva in tecknade aktiebelopp eller andra utfìsta tillskott. 26 Uppkommeren f rpliktelse genom nôgon ÔtgÌrd somvidtasibolagetsnamn f re registreringen, svarar de som har deltagit i ÔtgÌrden eller i beslutet om den solidariskt f r f rpliktelsen. NÌr bolaget har registrerats, vergôransvaret pô bolaget, om f rpliktelsen f ljer av stiftelseurkunden eller har kommit till efter det att bolaget bildades. 27 Om det har slutits avtal f r bolaget f re registreringen gìller f ljande. En avtalspart som inte kìnde till att bolaget inte var registrerat, kan frôntrìda avtalet till dess att bolaget har registrerats. En avtalspart som kìnde till att bolaget inte var registrerat kan, om annat inte har avtalats, frôntrìda avtalet endast om frôgan om bolagets bildande har fallit enligt 24. SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag Uppgift i stiftelseurkunden om kostnader f r bolagets bildande 28 NÌr ett publikt aktiebolag bildas, skall stiftelseurkunden innehôlla uppgift om samtliga kostnader f r bolagets bildande. Uppskjuten apport 29 Om ett publikt aktiebolag inom tvô Ôr frôn registreringen i aktiebolagsregistret trìffar avtal med en stiftare eller en aktieìgare, som innebìr att bolaget f rvìrvar egendommotenersìttningsommotsvararminst entiondelavaktiekapitalet, skallstyrelsen inom sex mônader understìlla bolagsstìmman avtalet f r godkìnnande. Det gìllerdock inte om f rvìrvet sker pô en reglerad marknad elleren motsvarande marknadutanf r Europeiska ekonomiska samarbetsomrôdet eller som ett ledibolagetsl pande affìrsverksamhet. Lag (2007:566) 30 F ljande handlingar skall fogas till styrelsens f rslag om godkìnnande av ett sôdant avtal som avses i 29 : 1. en redog relse, undertecknad av styrelsen, f r de omstìndigheter som kan vara av betydelse f r en bed mning av vìrdet pô egendomen och av avtalet i vrigt, upprìttad med tillìmpning av 7 och 9, 2. ett yttrande, undertecknat av en auktoriserad eller godkìnd revisor eller ett registrerat revisionsbolag, ver redog relsen enligt 1, med sôdana uppgifter som avses i 19. Avtalet skall tillsammans med styrelsens redog relse och revisorns yttrande hôllas tillgìngligt hos bolaget f r aktieìgarna under minst en vecka f re den bolagsstìmma dìr beslutet skall fattas. 31 BolagsstÌmmansbeslut att godkìnna ett sôdant avtal som avsesi 29 skall genast anmìlas f r registrering i aktiebolagsregistret. 3 kap. Bolagsordning Bolagsordningens innehôll Obligatoriska uppgifter 1 Bolagsordningen ska ange 1. bolagets firma, 2. den ort i Sverige dìr bolagets styrelse ska ha sitt sìte, 3. f remôlet f r bolagets verksamhet, angivet till sin art, 4. aktiekapitalet eller, om dettautan Ìndringav bolagsordningen ska kunna bestìmmas till ett lìgre eller h gre belopp, minimikapitalet och maximikapitalet, varvid minimikapitalet inte fôr vara mindre Ìn en fjìrdedel av maximikapitalet,

18 22 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 3 KAP. 5. antalet aktier eller, om det i bolagsordningen har angetts ett minimikapital och ett maximikapital, ett lìgsta och h gsta antal aktier, varvid relationen mellan minimikapitalet och det lìgsta antalet aktier ska vara densamma som relationen mellan maximikapitalet och det h gsta antalet aktier, 6. antalet eller lìgsta och h gsta antalet styrelseledam ter, 7. antalet eller lìgsta och h gsta antalet styrelsesuppleanter, om sôdana ska finnas, 8. antalet ellerlìgsta och h gsta antalet revisorer, omrevisor ska finnasenligt 9 kap. 1, 9. hur bolagsstìmma ska sammankallas, och 10. den tid som bolagets rìkenskapsôr ska omfatta. NÌr antalet styrelseledam ter och styrelsesuppleanter anges enligt f rsta stycket 6 och 7, ska arbetstagarrepresentanter som utses enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation f r de privatanstìllda inte rìknas med. I frôga om publika aktiebolag gìller Ìven 11. Lag (2010:834) Uppgift om redovisningsvaluta 2 Om bolaget skall ha euro som redovisningsvaluta, skall detta anges i bolagsordningen.isô fallskalldet ibolagsordningen ocksô anges att aktiekapitalet skallvara bestìmt i euro. Uppgift om verksamhetens syfte 3 Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte Ìn att ge vinst till f rdelning mellan aktieìgarna, skall detta anges i bolagsordningen. I sô fall skall det ocksô angeshurbolagetsvinst ochbehôllna tillgôngar vidbolagetslikvidation skallanvìndas. Øndring av bolagsordningen Vem som kan besluta om Ìndring av bolagsordningen 4 Øndringar i bolagsordningen beslutas av bolagsstìmman. BestÌmmelser om bolagsstìmmans beslut finnsi 7 kap. AnmÌlan och verkstìllighet av beslut om Ìndring av bolagsordningen 5 Ett beslut om Ìndring av bolagsordningen skall genast anmìlas f r registrering i aktiebolagsregistret och fôr, utomi de fall som avsesi 27 kap. 8, inte verkstìllas f rr- Ìn det har registrerats. Regeringens tillstônd till Ìndringar av bolagsordningen 6 Om det i bolagsordningen pô grund av lag eller annan f rfattning eller efter regeringens medgivande har tagits in en bestìmmelse enligt vilken en annan bestìmmelse i bolagsordningen inte fôr Ìndras utan att regeringen har lìmnat tillstônd till det, fôr inte heller den f rstnìmnda bestìmmelsen Ìndras utan regeringens tillstônd. Panthavares samtycke till att avstìmningsf rbehôll tas bort ur bolagsordningen 7 Ett beslut om Ìndring av bolagsordningen som innebìr att avstìmningsf rbehôll tas bort blir giltigt endast om de som har pantrìtt i bolagets aktier skriftligen har samtyckt till beslutet. SÌrskilda bestìmmelser vid byte av redovisningsvaluta 8 Ett beslut om att inf ra eller Ìndra en sôdan bestìmmelse i bolagsordningen som avses i 2 (beslut om byte av redovisningsvaluta) fôr verkan frôn och med det rìkenskapsôr som b rjarefter det att beslutet om Ìndring av bolagsordningen har registrerats.

19 9 Om bolaget har fattat ett beslut om byte av redovisningsvaluta, fôr Ìndring av bolagsordningens uppgifter om aktiekapitalet eller minimikapitalet och maximikapitalet anstô tillden f rsta ordinarie bolagsstìmman efterdet att beslutet om byte av redovisningsvaluta fick verkan. 10 Om Bolagsverket har registrerat ett beslut om byte av redovisningsvaluta, skall verket vid ingôngen av nìrmast f ljande rìkenskapsôr rìkna om det registrerade aktiekapitalet till den nya valutan. OmrÌkningen skall g ras enligt den vìxelkurs som har faststìllts av Europeiska centralbanken den sista svenska bankdagen under f regôende rìkenskapsôr. Styrelsen skall senast till den f rsta ordinarie bolagsstìmman efter det att beslutet fick verkan lìgga fram f rslag om n dvìndiga f ljdìndringar av bolagsordningens f reskrifter om aktiekapitalets storlek. SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag Uppgift om bolagskategori 11 I frôga om publika aktiebolag, vars firma inte innehôller ordet publikt, skall i bolagsordningen anges beteckningen (publ) efter firman. 4kap. Aktierna Aktieslag Likhetsprincipen 1 Alla aktier har lika rìtt i bolaget, om inte annat f ljer av 2^5. AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 4 KAP. 23 F reskrifter om olika aktieslag 2 Ibolagsordningen fôrdet f reskrivas att aktierav olika slag skall finnas eller kunna ges ut. En sôdan f reskrift skallinnehôlla uppgift om 1. olikheterna mellan aktieslagen, och 2. antalet eller andelen aktier av varje slag. I en uppgift enligt f rsta stycket 2 fôr anges det h gsta och det lìgsta antalet eller den h gsta och den lìgsta andelen aktier av ett visst slag. F reskrifter om f retrìdesrìtt vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler 3 Om en f reskrift enligt 2 innebìr att aktierna skall ge olika rìtt till bolagets tillgôngareller vinst elleratt aktierna skallha olika r stvìrde, skalldet if reskriftenanges vilken f retrìdesrìtt aktieìgarna skall ha vid sôdan nyemission av aktier eller sôdan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom. En f reskrift om f retrìdesrìtt enligt f rsta stycket skallinnebìra 1. att aktieìgarna skallha f retrìdesrìtt i f rhôllande tillderas andelibolagets kapital, eller 2. att en gammal aktie skall ge f retrìdesrìtt till ny aktie av samma slag, att aktier sominte tecknas av de i f rsta hand berìttigade aktieìgarna skall erbjudas samtliga aktieìgare och att, om inte hela antalet aktier som tecknas pô grund av sistnìmnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall f rdelas mellan tecknarna i f rhôllande till det antalaktierde Ìgeroch, i den môn detta inte kan ske, genomlottning. En f reskrift enligt andra stycket 2 fôr tas in i bolagsordningen endast om skillnaderna mellan aktierna Ìr av det slag som anges i f rsta stycket. F reskrifter om rìtt till fondaktie 4 Om en f reskrift enligt 2 innebìr att aktierna i bolaget inte skall ge lika rìtt till andel i bolagets tillgôngar eller vinst, skall det i bolagsordningen ocksô anges vilken rìtt aktieìgarna skallha tillnya aktier vid en kning avaktiekapitalet genom fondemission.

20 24 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 4 KAP. R stvìrdesskillnader 5 Ingen aktie fôr ha ett r stvìrde som verstiger tio gônger r stvìrdet f r nôgon annan aktie. Omvandlingsf rbehôll 6 I bolagsordningen fôr det tas in ett f rbehôll om att en aktie av ett visst slag under vissa angivna f rutsìttningar och pô nìrmare angivet sìtt skall kunna omvandlas till en aktie av annat angivet slag (omvandlingsf rbehôll). Om en aktie omvandlas, skall detta genast anmìlas f r registrering i aktiebolagsregistret. En omvandling Ìr verkstìlld nìr den har registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i aktieboken eller, om bolaget Ìr avstìmningsbolag, i avstìmningsregistret. Aktiers verlôtbarhet 7 Aktier kan verlôtas och f rvìrvasfritt, ominteannat f ljeravett sôdant f rbehôlli bolagsordningen som anges i 8, 18 eller 27 eller annars av lag. Finns det flera f rbehôll i bolagsordningen som inskrìnker aktiers verlôtbarhet, skall de anges var f r sig. Samtyckesf rbehôll Inneb rden av ett samtyckesf rbehôll 8 I bolagsordningen f rett bolag som inte Ìr avstìmningsbolag fôr det tas in ett f rbehôll om att en eller flera aktier fôr verlôtas till en ny Ìgare endast med bolagets samtycke (samtyckesf rbehôll). InnehÔllet i ett samtyckesf rbehôll 9 Av ett samtyckesf rbehôll skall det framgô 1. om bolagsstìmman eller styrelsen skall pr va en frôga om samtycke, 2. vilka slag av verlôtelser som krìver bolagets samtycke, 3. om bolaget skallkunnage eller vìgra samtycke f rett mindre antalaktierìn ans kan om samtycke omfattar, 4. villkoren f ren annan f rvìrvares vertagande enligt 12, 5. dentid, minst en ochh gst tre mônader frôn beh rigans kan enligt 11, inomvilken bolaget skall meddela beslut i frôgan om samtycke, 6. dentid, minst en ochh gst tvô mônader frôn det att bolaget avsìnde meddelande enligt 13, inom vilken talan enligt 14 skall vìckas, och 7. dentid, h gst enmônadfrôn dentidpunkt dô priset f raktierna blev bestìmt, inom vilken aktier som har vertagits av en annan f rvìrvare enligt 12 skall betalas. En f reskrift enligt f rsta stycket 4 beh ver inte innehôlla nôgon uppgift om priset f r aktiernavid vertagande enligt 12.Om en sôdanuppgift saknas, skallpriset bestìmmas sô att det motsvarar det pris som kan pôrìknas vid en f rsìljning under normala f rhôllanden. Samtyckesf rbehôlls tillìmplighet pô utmìtta aktier 10 Ett samtyckesf rbehôll hindrar inte att utmìtta aktier eller aktier som ingôr i ett konkursbo verlôts. Ans kan om samtycke 11 Den som avseratt verlôtaenaktie somomfattas avett samtyckesf rbehôllskall f re verlôtelsen ans ka om samtycke hos bolagets styrelse. Avans kan skallframgôvem dentilltìnktef rvìrvarenìr.vill verlôtarenatt bolaget skall anvisa nôgon annan f rvìrvare om samtycke till verlôtelsen vìgras, skall detta angesi ans kan.i sô fall skall verlôtaren samtidigt ange samtliga villkor f r verlôtelsen.

Den nya aktiebolagslagen

Den nya aktiebolagslagen Den nya aktiebolagslagen A 246154 FAR FÖRLAG 9 AKTIEBOLAGSLAG 5 Aktiebolagslag (2005:551) 1 kap. Inledande bestämmelser 10 Lagens innehåll 10 Privata och publika aktiebolag 11 Aktieägarnas betalningsansvar

Läs mer

BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen

BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen F rord 3 Finansmarknadens regelsamlingar utkommer f r nittonde Ôret i rad. Regelverket har genomgôtt stora f rìndringar de senaste Ôren, inte minst avseende mìngden regler. Detta har naturligtvismìrkts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Aktiebolagslag; utfärdad den 16 juni 2005. SFS 2005:551 Utkom från trycket den 5 juli 2005 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2014:545 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Regeringen föreskriver att 1 kap. 6, 14

Läs mer

Svensk författningssamling 2005:551

Svensk författningssamling 2005:551 Svensk författningssamling 2005:551 Aktiebolagslag (2005:551) - rik... 1 av 141 2013-04-12 13:18 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Aktiebolagslag (2005:551) Svensk författningssamling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Aktiebolagsförordning; utfärdad den 16 juni 2005. SFS 2005:559 Utkom från trycket den 5 juli 2005 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Anmälan för registrering m.m. Registreringsmyndighet

Läs mer

Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko

Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko 1 Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko Ramverk... 3 Ordlista... 8 Uppgifter och ansvar Reko 100 MÔlochgenerellaprinciper... 12 Reko 110 Redovisningskonsultensansvar... 13 Reko 120 Villkor f r

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Innehållsförteckning. Prop. 2004/05:85

Innehållsförteckning. Prop. 2004/05:85 1 Innehållsförteckning DEL 2 21 Författningskommentarer...509 21.1 Förslaget till aktiebolagslag...509 21.2 Förslaget till lag om införande av aktiebolagslagen (2005:000)...902 21.3 Förslaget till lag

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:66 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Fyra aktiebolagsrättsliga frågor

Fyra aktiebolagsrättsliga frågor Ds 2010:8 Fyra aktiebolagsrättsliga frågor Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 817 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Rodhes Aktiebolagsrätt

Rodhes Aktiebolagsrätt Rolf Skog Rodhes Aktiebolagsrätt Tjugoandra upplagan NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Förkortningar 11 Inledning 13 A. Olika typer av rättsregler 14 B. Olika typer av sammanslutningar 17 a. Huvudtyperna av bolag

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2015 kl. 14:00 i bolagets lokaler på

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT 6) För att möjliggöra samt underlätta den nyemission av aktier som föreslås i punkt 7 samt för att möjliggöra och underlätta

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:204

Regeringens proposition 2009/10:204 Regeringens proposition 2009/10:204 En frivillig revision Prop. 2009/10:204 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2010 Mats Odell Beatrice Ask (Justitiedepartementet)

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015;

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015; Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2005:932 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Förslag till dagordning för ÅRSSTÄMMA i InXL innovation AB (publ)

Förslag till dagordning för ÅRSSTÄMMA i InXL innovation AB (publ) Förslag till dagordning för ÅRSSTÄMMA i 1. Årsstämman öppnas. 2. Val av ordförande på stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller flera justeringsmän.

Läs mer

Bolagens rättsliga ställning

Bolagens rättsliga ställning CARL HEMSTRÖM Bolagens rättsliga ställning Om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag Nionde reviderade upplagan NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Förordtillnionde upplagan 7 Förkortningar 8

Läs mer

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd ACKUHÄ=Ackordsförhandling upphävd ACKUHÖ=Ackordsförhandling

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG BESTÄLLNING AKTIEBOLAG Datum Beställningen skickas med post, e-post eller fax till Anvisningar se s. 4-7. Räcker ej utrymmet använd bilaga. Jag vill att Heinestams kontaktar mig när ni har fått beställningen.

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

Organisationsnummer: 556459-9156

Organisationsnummer: 556459-9156 Bilaga 3 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: 556459-9156 1 Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 1998:760 Utkom från trycket den 7 juli 1998 utfärdad den 17 juni 1998. 1 2 Enligt riksdagens 3 beslut föreskrivs i fråga om

Läs mer

SFS 1998:1488 10 10 a

SFS 1998:1488 10 10 a Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713); SFS 1998:1488 Utkom från trycket den 11 december 1998 utfärdad den 3 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr. 556549-1650, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 april 2013 kl. 16.00 i Advokatfirma

Läs mer

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 665 000 kronor och högst 30 660 000 kronor.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 665 000 kronor och högst 30 660 000 kronor. Bolagsordning 1. FIRMA Bolagets firma är Confidence International AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms Iän. 3. VERKSAMHET Bolaget

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep

KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep 1. Allmänt om bolagsorganen i aktiebolaget, funktion och kompetensfördelning - Kompetens och funktion hos andra än bolagsorganen - Koncernchefen,

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Symboliken i vôr logotype

Symboliken i vôr logotype rsredovisning 2005 Symboliken i vôr logotype VÔr logotype, skapad av Jan Sandblom, symboliserar solen som speglar sig i Siljan. SolstrÔlarna ck sin utformning av l ven i Leksands- och RÌttviksdrÌkternas

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Stockholm, 17 februari 2014 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars

Läs mer

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7)

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 867 Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:690 Utkom från trycket den 6 juli 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

F rord. vôllar ofta svôrigheter i tillìmpningen och medf r dô ocksô problem f r bôde hìstìgare och Skatteverket. Det gìller sôvìl f r inkomstskatt

F rord. vôllar ofta svôrigheter i tillìmpningen och medf r dô ocksô problem f r bôde hìstìgare och Skatteverket. Det gìller sôvìl f r inkomstskatt F rord 3 SkattefrÔgor kring hìstverksamhet, sôvìlinom hìstsport som vrig hìstverksamhet, vôllar ofta svôrigheter i tillìmpningen och medf r dô ocksô problem f r bôde hìstìgare och Skatteverket. Det gìller

Läs mer

Svensk aktiebolagsrätt

Svensk aktiebolagsrätt Torsten Sandström Svensk aktiebolagsrätt Tredje upplagan Norstedts Juridik Innehåll Förord 9 Förkortningar 11 1 En resa genom regler om aktiebolag 13 1.1 Perspektiv på aktiebolag 14 1.2 Aktiebolaget och

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Datum. - Om den som anmäls som styrelseledamot/suppleant inte är folkbokförd i Sverige ska en kopia av pass eller annan identitetshandling bifogas.

Datum. - Om den som anmäls som styrelseledamot/suppleant inte är folkbokförd i Sverige ska en kopia av pass eller annan identitetshandling bifogas. 1 Registreringsanmälan stiftelseregistret Datum Sänd till Länsstyrelsen Östergötland Rättsenheten 581 86 Linköping Kom ihåg att bifoga! - Stiftelseförordnandet. Exempelvis: Testamente, gåvobrev eller protokoll.

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ)

Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ) Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Bolaget ALM Equity AB (publ), org.nr.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 13 16 i den föreslagna dagordningen till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 Punkt 13 Styrelsens förslag till

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med

Läs mer

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer