AssociationsrÌtt. Stiftelser Stiftelselag (1994:1220) Inf rande av stiftelselagen, lag(1994:1221) Stiftelsef rordning (1995:1280)...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AssociationsrÌtt. Stiftelser Stiftelselag (1994:1220)... 346 Inf rande av stiftelselagen, lag(1994:1221)... 369 Stiftelsef rordning (1995:1280)..."

Transkript

1 Bolag Ett aktiebolags Ôlder (f rteckning) Aktiebolagslag (2005:551)... 7 Inf rande av aktiebolagslagen, lag(2005:552) Aktiebolagsf rordning (2005:559) Styrelserepresentation f r de privatanstìllda, lag(1987:1245) Europabolag, lag(2004:575) Europabolag, f rordning(2004:703) Arbetstagarinflytande i europabolag, lag(2004:559) Handelsbolag och enkla bolag, lag(1980:1102) Pr vning av vissa Ìrenden enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag, f rordning(1981:111) F reningar Ekonomiska f reningar, lag(1987:667) Ekonomiska f reningar, f rordning(1987:978) BostadsrÌttslag (1991:614) BostadsrÌttsf rordning (1991:630) Kooperativ hyresrìtt, lag(2002:93) Kooperativ hyresrìtt, f rordning(2002:106) Europakooperativ, lag(2006:595) Europakooperativ, f rordning(2006:922) Arbetstagarinflytande i europakooperativ, lag(2006:477) Sambruksf reningar, lag(1975:417) F rvaltning av samfìlligheter, lag(1973:1150) Stiftelser Stiftelselag (1994:1220) Inf rande av stiftelselagen, lag(1994:1221) Stiftelsef rordning (1995:1280) Úvrigt Tryggande av pensionsutfìstelse m.m., lag(1967:531) Handelsregisterlag (1974:157) Handelsregisterf rordning (1974:188) Firmalag (1974:156) F reskrifter frôn Bolagsverket BOLFS 2008:1 Elektronisk ans kan och anmìlan f r vissa f retag m.m BOLFS 2006:2 Avgifter f r bevis och uppgifter i aktiebolagsregistret och filialregistretsamtf rhandsgranskningavolikaslag BOLFS 2006:1 Avgifter f r bevis om uppgifter i handelsregistret och f reningsregistret

2 6 Ett aktiebolags Ôlder UtifrÔn ett aktiebolags organisationsnummer gôr det att utlìsa bolagets Ôlder. Organisationsnummer b rjar alltid med siffrorna 556 och avslutas med en kontrollsiffra. De sex siffrorna mellan 556 och kontrollsiffran Ìr en l pande nummerf ljd som utgôr frôn det allra f rsta aktiebolaget som registrerades hos Patent- och registreringsverket (numera Bolagsverket).Helt exakt vetskap om bolagets Ôlderger dock inte organisationsnumret. Numret kan ha reserverats vid ans kan och sedan tilldelats vid sjìlva registreringen. r Org.nr r Org.nr r Org.nr r Org.nr Bolagsverket SUNDSVALL Tel: E-post:

3 Aktiebolagslag (2005:551) (senast Ìndrad genom SFS 2010:2071) AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 7 1 kap. Inledande bestìmmelser LagensinnehÔll Privata och publika aktiebolag AktieÌgarnasbetalningsansvar Aktiekapital F rbud mot spridning av aktier m.m. i privata aktiebolag Vardetfinnsdefinitionerochf rklaringar BegreppetavstÌmningsbolag Begreppenmoderbolag,dotterf retagochkoncern BegreppettillÌmpliglagomÔrsredovisning Vissa bestìmmelsers tillìmpning nìr bolaget saknar revisor Undertecknandemedelektronisksignatur SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag kap. Bildande av aktiebolag Stiftare tgìrder som skall vidtas vid bolagsbildningen NÌrbolagetansesbildat Stiftelseurkunden Aktieteckning Betalning av aktierna Registreringavbolaget SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag kap. Bolagsordning BolagsordningensinnehÔll Øndringavbolagsordningen SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag kap. Aktierna Aktieslag Aktiers verlôtbarhet Samtyckesf rbehôll F rk psf rbehôll Hembudsf rbehôll Ut vande av rìttigheter som Ìr knutna till aktierna Aktie som innehas av aktiebolaget sjìlvt Uppdelning och sammanlìggning av aktier kap. Aktiebok GemensammabestÌmmelser BolagsominteÌravstÌmningsbolag AvstÌmningsbolag kap. Aktiebrev BolagsominteÌravstÌmningsbolag AvstÌmningsbolag kap. BolagsstÌmma Ut vande av aktieìgares beslutanderìtt i bolaget RÌtt att delta i bolagsstìmman som aktieìgare OmbudvidbolagsstÌmman Insamlingavfullmakter Postr stning BitrÌdevidbolagsstÌmman UtomstÔendesnÌrvarovidbolagsstÌmman Egna aktiers stìllning vid bolagsstìmman AktieÌgaresr strìtt OrdinariebolagsstÌmma... 37

4 8 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) Extra bolagsstìmma FortsattbolagsstÌmma Ortf rbolagsstìmma AktieÌgaresinitiativrÌtt SammankallandeavbolagsstÌmma Tidf rkallelse KallelsesÌtt KallelsensinnehÔll TillhandahÔllandeavhandlingarinf rôrsstìmman Felikallelsem.m BolagsstÌmmans ppnande TillhandahÔllande av aktiebok R stlìngd HurbolagsstÌmmansordf randeutses Dagordning Styrelsens och den verkstìllande direkt rens upplysningsplikt.. 41 AktieÌgares rìtt tillinsyn i aktiebolag med h gst tio aktieìgare.. 42 Omr stning MajoritetskravvidandrabeslutÌnval Majoritetskravvidval Majoritetskrav vid beslut om Ìndring av bolagsordningen JÌv GenerellinskrÌnkning i bolagsstìmmans beslutanderìtt StÌmmoprotokoll TalanmotbolagsstÌmmobeslut Styrelsenstalanmotbolaget Skiljef rfarande SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag kap. Bolagets ledning Styrelsen Styrelsesuppleanter Styrelsensuppgifter Hurstyrelsenutses BosÌttningskrav Hindermotattvarastyrelseledamot Styrelseledamotsmandattid Styrelseledamotsf rtidaavgông DomstolsbeslutomersÌttaref renstyrelseledamot Styrelsensordf rande StyrelsenssammantrÌden Styrelsensbeslutf rhet Majoritetskravvidstyrelsebeslut JÌvf rstyrelseledamot ArvodenochannanersÌttningtillstyrelseledamot Styrelseprotokoll VerkstÌllandedirekt r ViceverkstÌllandedirekt r DenverkstÌllandedirekt rensuppgifter BosÌttningskravf rdenverkstìllandedirekt ren HinderattvaraverkstÌllandedirekt r VerkstÌllandedirekt rsmandattid JÌvf rdenverkstìllandedirekt ren StyrelsensombolagetsstÌllf retrìdare Den verkstìllande direkt ren som bolagets stìllf retrìdare SÌrskildfirmatecknare InskrÌnkningarifirmateckningsrÌtt SÌrskilddelgivningsmottagare... 52

5 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 9 Generella inskrìnkningar i stìllf retrìdares kompetens Kompetens verskridande Registrering AnmÌlan av aktieinnehav SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag kap. Revision Skyldighetattharevisor Revisorssuppleanter Revisornsuppgifter TillhandahÔllandeavupplysningarm.m Hurenrevisorutses Minoritetsrevisor Obeh righetsgrunder Kompetenskrav JÌv Revisionsbolag Revisoridotterf retag Revisornsmandattid AvgÔngochentledigandeif rtid LÌnsstyrelsef rordnandeavrevisor RevisionsberÌttelsen KoncernrevisionsberÌttelsen Erinringar RevisornsnÌrvarovidbolagsstÌmman Revisornstystnadsplikt tgìrdervidmisstankeombrott RevisornsupplysningspliktgentemotbolagsstÌmman Revisornsupplysningspliktgentemotmedrevisorm.fl Registrering kap. AllmÌn och sìrskild granskning AllmÌngranskning SÌrskildgranskning kap. Úkning av aktiekapitalet, utgivande av nya aktier, upptagande av vissa penninglôn, m.m Úkning av aktiekapitalet och utgivande av nya aktier VissalÔn kap. Fondemission Inneb rdenavfondemission RÌtttillfondaktier Huren fondemission beslutas Registreringavemissionsbeslutet F rsìljning av fondaktie SÌrskilda bestìmmelser om tillhandahôllande av f rslag till beslut m.m. i vissa publika aktiebolag kap. Nyemission av aktier F retrìdesrìtt Huren nyemission beslutas Aktieteckning Tilldelning av aktier Betalning av aktierna Registreringavemissionsbeslutet Styrelsebeslut om emission under f rutsìttning av bolagsstìmmansgodkìnnande Styrelsebeslut om emission enligt bolagsstìmmans bemyndigande SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag

6 10 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 14 kap. Emission av teckningsoptioner med Ôtf ljande teckning av nya aktier F retrìdesrìtt Huren emission av teckningsoptioner beslutas Teckningavteckningsoptioner Tilldelningavteckningsoptioner Registreringavemissionsbeslutet Styrelsebeslut om emission under f rutsìttning av bolagsstìmmansgodkìnnande Styrelsebeslut om emission enligt bolagsstìmmans bemyndigande AktieteckningmedutnyttjandeavoptionsrÌtt Tilldelning av aktier Betalning av aktier Registrering av aktieteckningen SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag kap. Emission av konvertibler med Ôtf ljande konvertering till nya aktier F retrìdesrìtt Huren emission av konvertibler beslutas Teckningavkonvertibler Tilldelningavkonvertibler Betalningavkonvertibler Registreringavemissionsbeslutet Styrelsebeslut om emission under f rutsìttning av bolagsstìmmansgodkìnnande Styrelsebeslut om emission enligt bolagsstìmmans bemyndigande Konvertering till aktier SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag kap. Vissa riktade emissioner m.m TillÌmpningsomrÔde Nyemission av aktier m.m ÚverlÔtelse av aktier, teckningsoptionereller konvertibler VissalÔn Majoritetskrav Informationif rvaltningsberìttelsen kap. VÌrde verf ringar frôn bolaget BegreppetvÌrde verf ring TillÔtnaformerf rvìrde verf ring Skyddet f r bolagets bundna egna kapital och f rsiktighetsregeln VÌrde verf ringar under l pande rìkenskapsôr GÔvatillallmÌnnyttigtÌndamÔl terbìringsskyldighetvidolagligvìrde verf ring BristtÌckningsansvarvidolagligvÌrde verf ring kap. Vinstutdelning Beslutsordning F rslagtillbeslutomvinstutdelning Registrering Vinstutdelning pô begìran av en aktieìgarminoritet Betalningsdag f r beslutad utdelning SÌrskilda bestìmmelser om tillhandahôllande av f rslag till beslut m.m. i vissa publika aktiebolag kap. F rvìrv av egna aktier m.m Teckning av egna aktier Dotterf retags teckning av aktier i moderbolag

7 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 11 Egna aktier som pant F rvìrv av egna aktier Dotterf retags f rvìrv och innehav av aktier i moderbolag F rvìrv och verlôtelse av egna teckningsoptioner och konvertibler SÌrskilda bestìmmelser om vissa publika aktiebolags f rvìrv av egna aktier SÌrskilda bestìmmelser om publika aktiebolags verlôtelse av egna aktier kap. Minskning av aktiekapitalet och reservfonden MinskningsÌndamÔl Metoder f r minskning av aktiekapitalet Beslutsordning Minskning av aktiekapitalet genom beslut av bolagsstìmman TillstÔndfrÔnBolagsverketellerallmÌndomstol Minskning av aktiekapitalet enligt f rbehôlli bolagsordningen Minskningavreservfonden SÌrskilda bestìmmelser om tillhandahôllande av f rslag till beslut m.m. i vissa publika aktiebolag kap. LÔn frôn bolaget till aktieìgare m.fl LÔnm.m.tillnÌrstÔende LÔn till f rvìrv av aktier Dispens F rteckning verlônm.m RÌttsf ljderna vid olagligt lìmnande av lôn eller stìllande av sìkerhet SÌrskilda bestìmmelser om publika aktiebolag kap. Inl sen av minoritetsaktier F rutsìttningarf rinl sen L senbeloppet RÌttentilll senbeloppet Talaniinl sentvist SÌrskilda bestìmmelser nìr majoritetsaktieìgaren har begìrt pr vningavskiljemìn F rhandstilltrìde SÌrskilddomiinl sentvist terkallelseavtalanm.m Verkningaravenskiljedomavseendel senbeloppet NedsÌttningavfaststÌlltl senbelopp UtfÌrdande av nytt aktiebrev Kostnaderna f r skiljef rfarandet Talanmotskiljedom RÌttegÔngskostnaderiallmÌndomstol Inl senavteckningsoptionerochkonvertibler SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag kap. Fusion av aktiebolag GemensammabestÌmmelser Fusionenligt1 andrastycket AbsorptionavhelÌgtdotterbolag GrÌns verskridandefusion Ogiltighet SÌrskilda bestìmmelser om tillhandahôllande av f rslag till beslut m.m. i vissa publika aktiebolag kap. Delning av aktiebolag VadendelninginnebÌr SÌrskilda bestìmmelser om tillhandahôllande av f rslag till beslut m.m. i vissa publika aktiebolag

8 12 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 25 kap. Likvidation och konkurs Frivilliglikvidation AllmÌntomtvÔngslikvidation TvÔngslikvidationpÔgrundavBolagsverketsbeslut TvÔngslikvidation pô grund av bestìmmelse i bolagsordningen TvÔngslikvidationpÔgrundavkapitalbrist,m.m TvÔngslikvidation och inl sen pô grund av majoritetsmissbruk HandlÌggningenavfrÔgoromlikvidation Beslutomattutseellerentledigaenlikvidator Genomf randetavlikvidationen Konkurs SÌrskilda bestìmmelser om tillhandahôllande av f rslag till beslut m.m. i vissa publika aktiebolag kap. Byte av bolagskategori Byte frôn privat till publikt aktiebolag Byte frôn publikt till privat aktiebolag kap. Registrering Aktiebolagsregistret HandlÌggning av registreringsìrenden Kung rande i Post- och InrikesTidningar Verkanavregistreringochkung rande Avregistreringavobeh rigaf retrìdare Avregistreringavfirma Øndring av aktiekapitalet m.m Bemyndigandenm.m kap. Aktiebolags firma Firma Bifirma ÚvrigabestÌmmelseromfirma Uppgifter om firma m.m. i brev, fakturor och orderblanketter samt pôwebbplatser Underskrifter SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag kap. SkadestÔnd Stiftares, styrelseledamots och verkstìllande direkt rs skadestôndsansvar Revisors, lekmannarevisors och sìrskild granskares skadestôndsansvar AktieÌgaresskadestÔndsansvar AktieÌgaresinl senskyldighetvidmissbruk JÌmkningavskadestÔnd GemensamtskadestÔndsansvar TalanomskadestÔndtillbolaget Tidenf rattvìckatalan KonkursbosrÌttattf ratalan kap. Straff och vite Straff Vite kap. Úverklagande ÚverklagandeavBolagsverketsbeslut ÚverklagandeavlÌnsstyrelsensbeslut ÚverklagandeavSkatteverketsbeslut ÚverklagandeavFinansinspektionensbeslut Pr vningstillstônd

9 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 1 KAP kap. Aktiebolag med sìrskild vinstutdelningsbegrìnsning TillÌmpningsomrÔde BolagsordningensinnehÔll Revision VÌrde verf ringarfrônbolaget VissalÔn Koncernf rhôllanden Fusion Delning Likvidation Byteavbolagskategorim.m Bolagetsfirma IkrafttrÌdande- och vergôngsbestìmmelser Propositioner kap. Inledande bestìmmelser Lagens innehôll 1 Denna lag innehôller bestìmmelser om aktiebolag. BestÌmmelserna avser ^ bildande av aktiebolag (2 kap.), ^ bolagsordning(3kap.), ^ aktierna (4 kap.), ^ aktiebok (5 kap.), ^ aktiebrev (6 kap.), ^ bolagsstìmma (7 kap.), ^ bolagetsledning(8kap.), ^ revision (9 kap.), ^ allmìn och sìrskild granskning (10 kap.), ^ kning av aktiekapitalet, utgivande av nya aktier, upptagande av vissa penninglôn, m.m. (11 kap.), ^ fondemission(12kap.), ^ nyemission av aktier (13 kap.), ^ emission av teckningsoptioner med Ôtf ljande teckning av nya aktier (14 kap.), ^ emission av konvertibler med Ôtf ljande konvertering till nya aktier (15 kap.), ^ vissa riktade emissioner m.m. (16 kap.), ^ vìrde verf ringar frôn bolaget (17 kap.), ^ vinstutdelning(18kap.), ^ f rvìrv av egna aktier m.m. (19 kap.), ^ minskning av aktiekapitalet och reservfonden (20 kap.), ^ lôn frôn bolaget till aktieìgare m.fl. (21 kap.), ^ inl sen av minoritetsaktier (22 kap.), ^ fusion av aktiebolag (23 kap.), ^ delning av aktiebolag (24 kap.), ^ likvidation och konkurs (25 kap.), ^ byte av bolagskategori (26 kap.), ^ registrering (27 kap.), ^ aktiebolags firma (28 kap.), ^ skadestônd (29 kap.), ^ straff och vite (30 kap.), ^ verklagande(31kap.),samt ^ aktiebolag med sìrskild vinstutdelningsbegrìnsning (32 kap.). Lag (2005:812)

10 14 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 1 KAP. Privataochpublikaaktiebolag 2 Ett aktiebolag Ìrett privat aktiebolag ellerett publikt aktiebolag. Ett privat aktiebolag kan vara ett aktiebolag med sìrskild vinstutdelningsbegrìnsning enligt bestìmmelserna i 32 kap. Lagen gìller alla aktiebolag, om inte annat f reskrivs. Lag (2005:812) AktieÌgarnas betalningsansvar 3 I ett aktiebolag har aktieìgarna inte nôgot personligt betalningsansvar f r bolagets f rpliktelser. I 25 kap. 19 finns bestìmmelser om personligt betalningsansvar f r aktieìgare i samband med likvidationsskyldighet pô grund av kapitalbrist. Lag (2007:317) Aktiekapital 4 Ett aktiebolag skall ha ett aktiekapital. Aktiekapitalet skall vara bestìmt i bolagets redovisningsvaluta. Av 4 kap. 6 bokf ringslagen (1999:1078) framgôr att redovisningsvalutan fôr vara antingen svenska kronor eller euro. 5 Om aktiekapitalet Ìr bestìmt i kronor, ska det uppgô till minst kr. Om aktiekapitalet Ìr bestìmt ieuro ochhar varit bestìmt ieuro sedan bolaget bildades, ska det uppgô tillminst det beloppieuro somenligt denav Europeiska centralbanken dô faststìllda vìxelkursen motsvarade kr. Har aktiekapitalet tidigare varit bestìmt i kronor, ska det uppgô till minst det belopp i euro som vid bytet av redovisningsvaluta motsvarade kr. I frôga om publika aktiebolag gìller 14 i stìllet f r f rsta och andra styckena. Lag (2010:89) 6 Om aktiekapitalet Ìr f rdelat pô flera aktier, representerar varje aktie en lika stor andel av aktiekapitalet. Aktiens andel i aktiekapitalet utg r aktiens kvotvìrde. F rbud mot spridning av aktier m.m. i privata aktiebolag 7 Ett privat aktiebolag eller en aktieìgare i ett sôdant bolag fôr inte genom annonsering f rs ka sprida aktier eller teckningsrìtter i bolaget eller skuldebrev eller teckningsoptioner som bolaget hargett ut. Ett privat aktiebolag elleren aktieìgare iett sôdant bolag fôr inteheller pô annat sìtt f rs ka sprida i f rsta stycket angivnavìrdepappergenom att erbjuda flerìn 200 personer att teckna eller f rvìrva vìrdepapperen. Detta gìller dock inte om erbjudandet riktar sig enbart till en krets som i f rvìg har anmìlt intresse av sôdana erbjudanden och antalet utbjudna poster inte verstiger 200. F rbudeni f rsta och andra styckena gìller inte erbjudanden som avser verlôtelse till h gst tio f rvìrvare. F rbuden gìller inte heller i frôga om aktiebolag med sìrskild vinstutdelningsbegrìnsning. Lag (2005:812) 8 SÔdana vìrdepapper som anges i 7 fôr, sô lìnge bolaget Ìr privat, inte bli f remôl f r handel pô en reglerad marknad, en motsvarande marknad utanf r Europeiska ekonomiska samarbetsomrôdet eller nôgon annan organiserad marknadsplats. Lag (2007:566) Var det finns definitioner och f rklaringar 9 BestÌmmelser om betydelsen av f ljande begrepp, termer och uttryck finns i nedan angivna paragrafer: ^ absorption, 23 kap. 1 ^ apportegendom, 2 kap. 6 ^ avstìmningsbolag, 1 kap. 10 ^ avstìmningsf rbehôll, 1 kap. 10 ^ byte av redovisningsvaluta, 3 kap. 8 ^ delning, 24 kap. 1

11 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 1 KAP. 15 ^ delningsvederlag, 24 kap. 2 ^ dotterf retag, 1 kap. 11 ^ emissionsbeslut, 11 kap. 2 ^ emissionsbevis, 11 kap. 4 ^ fondaktie, 11 kap. 4 ^ fondaktierìtt, 11 kap. 4 ^ fondaktierìttsbevis, 11 kap. 4 ^ fondemission,12kap.1 ^ fusion,23kap.1 ^ fusionsvederlag, 23 kap. 2 ^ f retrìdesrìtt, 4 kap. 3 ^ f rk psf rbehôll, 4 kap. 18 ^ grìns verskridande fusion, 23 kap. 36 ^ hembudsf rbehôll, 4 kap. 27 ^ inl senf rbehôll, 20 kap. 31 ^ interimsbevis,6kap.9 ^ kombination, 23 kap. 1 ^ koncern,1kap.11 ^ konvertering,11kap.4 ^ konvertibel,11kap.4 ^ kvotvìrde,1kap.6 ^ lekmannarevisor, 10 kap. 1 ^ l senbevis, 22 kap. 13 ^ maximikapital, 3 kap. 1 ^ minimikapital, 3 kap. 1 ^ moderbolag, 1 kap. 11 ^ omvandlingsf rbehôll, 4 kap. 6 ^ sammanlìggning av aktier, 4 kap. 46 ^ samtyckesf rbehôll, 4 kap. 8 ^ stiftare, 2 kap. 1 ^ stiftelseurkund, 2 kap. 5 ^ sìrskild delgivningsmottagare, 8 kap. 40 ^ sìrskild firmatecknare, 8 kap. 37 ^ sìrskild granskare, 10 kap. 21 ^ teckningsoption, 11 kap. 4 ^ teckningsoptionsbevis, 11 kap. 4 ^ teckningsrìtt, 11 kap. 4 ^ teckningsrìttsbevis, 11 kap. 4 ^ tillìmplig lag om Ôrsredovisning, 1 kap. 12 a ^ uppdelning av aktier, 4 kap. 46 ^ ÔrsstÌmma, 7 kap. 10 ^ verskjutande aktier, 4 kap. 47. Lag (2008:12) Begreppet avstìmningsbolag 10 Ett avstìmningsbolag Ìr ett aktiebolag vars bolagsordning innehôller f rbehôll om att bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstìmningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontof ring av finansiellainstrument (avstìmningsf rbehôll). Begreppen moderbolag, dotterf retag och koncern 11 Ett aktiebolag Ìr moderbolag och en annan juridisk person Ìr dotterf retag, om aktiebolaget 1. innehar mer Ìn hìlften av r sterna f r samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen, 2. Ìgeraktierellerandelar i denjuridiska personen och pô grund av avtalmed andra delìgare i denna f rfogar ver mer Ìn hìlften av r sterna f r samtliga aktier eller andelar,

12 16 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 1 KAP. 3. Ìger aktierellerandelar i den juridiska personen och har rìtt att utse elleravsìtta mer Ìn hìlften av ledam terna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller 4. Ìger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rìtt att ensamt ut va ett bestìmmande inflytande ver denna pô grund av avtal med den juridiska personen eller pô grund av f reskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller dìrmed jìmf rbara stadgar. Vidare Ìrenjuridisk person dotterf retag tillmoderbolaget, om ett annat dotterf retag till moderbolaget eller moderbolaget tillsammans med ett eller flera andra dotterf retag eller flera andra dotterf retag tillsammans 1. innehar mer Ìn hìlften av r sterna f r samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen, 2. Ìgeraktierellerandelar i denjuridiska personen och pô grund av avtalmed andra delìgare i denna f rfogar ver mer Ìn hìlften av r sterna f r samtliga aktier eller andelar, eller 3. Ìger aktierellerandelar i den juridiska personen och har rìtt att utse elleravsìtta mer Ìn hìlften av ledam terna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan. Om ett dotterf retag Ìgeraktierellerandelar i enjuridisk person och pô grund av avtal med den juridiska personen eller pô grund av f reskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller dìrmed jìmf rbara stadgar har rìtt att ensamt ut va ett bestìmmande inflytande ver den juridiska personen, Ìr Ìven denna dotterf retag till moderbolaget. Moderbolag och dotterf retag utg r tillsammans en koncern. Med koncernf retag avses i denna lag f retag i samma koncern. 12 I de fall som avses i 11 f rsta stycket 1^3 och andra stycket skall sôdana rìttigheter som tillkommer nôgon som handlar i eget namn men f ren annan fysisk eller juridisk persons rìkning anses tillkomma den personen. Vid bestìmmandet avantalet r ster iett dotterf retag beaktasinte de aktieroch andelar i dotterf retaget som innehas av dotterf retaget sjìlvt eller av dess dotterf retag. Detsamma gìlleraktieroch andelar som innehas av den som handlar i eget namn men f r dotterf retagets eller dess dotterf retags rìkning. Begreppet tillìmplig lag om Ôrsredovisning 12 a Med tillìmplig lag om Ôrsredovisning avses i denna lag Ôrsredovisningslagen (1995:1554) eller, i frôga om aktiebolag som helt eller delvis omfattas av lagen (1995:1559) om Ôrsredovisning i kreditinstitut och vìrdepappersbolag, den lagen och de f reskrifter somharmeddelatsmed st davden.ifrôgaombolagsomupprìttar eller skall upprìtta koncernredovisning enligt Europaparlamentets och rôdets f rordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillìmpning av internationella redovisningsstandarder avses Ìven, sôvitt gìller koncernredovisningen, de redovisningsstandarder som har antagits med st d av f rordningen. Lag (2007:317) 12 a 1 Med tillìmplig lag om Ôrsredovisning avses i denna lag Ôrsredovisningslagen (1995:1554) eller, i frôga om aktiebolag som helt eller delvis omfattas av lagen (1995:1559) om Ôrsredovisning i kreditinstitut och vìrdepappersbolag eller lagen (1995:1560) omôrsredovisningif rsìkringsf retag, dessarespektivelagarochde f reskrifter som har meddelats med st d av dem. I frôga om bolag som upprìttar eller ska upprìtta koncernredovisning enligt Europaparlamentets och rôdets f rordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillìmpning avinternationella redovisningsstandarder avses Ìven, sôvitt gìller koncernredovisningen, de redovisningsstandarder som har antagits med st d av f rordningen. Lag (2010:2071) 1 Denna lydelse trìder ikraft den 1 april 2011 enligt lag (2010:2071) [red.anm.].

13 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 2 KAP. 17 Vissa bestìmmelsers tillìmpning nìr bolaget saknar revisor 12 b BestÌmmelserna i denna lag om bolagets revisor och om den revisionsberìttelse som bolagets revisor lìmnar gìller endast om bolaget enligt lag ska ha revisor eller ÌndÔ haren revisor. Lag (2010:834) Undertecknande med elektronisk signatur 13 En handling enligt denna lag som skall vara undertecknad fôr, om nôgot annat inte anges, undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. Lag (2006:486) SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag 14 Om aktiekapitalet i ett publikt aktiebolag Ìr bestìmt i kronor, skall det uppgô till minst kr. Om aktiekapitalet i ett publikt aktiebolag Ìr bestìmt i euro och har varit bestìmt i euro sedan bolaget bildades, skall det uppgô till minst det belopp i euro som enligt den av Europeiska centralbanken dô faststìllda vìxelkursen motsvarade kr. Har aktiekapitalet tidigare varit bestìmt i kronor, skall det uppgô till minst det belopp i euro som vid bytet av redovisningsvaluta motsvarade kr. 2 kap. Bildande av aktiebolag Stiftare 1 Ett aktiebolag bildas av en eller flera stiftare. En stiftare skall vara 1. en fysisk person som Ìr bosatt inom Europeiskaekonomiska samarbetsomrôdet, 2. en svensk juridisk person, eller 3. en juridisk person som har bildats enligt lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrôdet och som har sitt sìte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom detta omrôde. Handelsbolag eller motsvarandejuridiska personer somhar bildatsenligt lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrôdet fôr vara stiftare endast om varje obegrìnsat ansvarig bolagsman Ìr bosatt inom detta omrôde. Bolagsverket kan f rett sìrskilt fall tillôta annan Ìn den som harangettsi f rsta och andra styckena att vara stiftare. 2 Den som Ìr underôrig eller i konkurs eller som har f rvaltare enligt 11 kap. 7 f r- Ìldrabalken kan inte vara stiftare. Att detsamma gìller den som har nìringsf rbud f ljerav 6 lagen (1986:436) omnìringsf rbud. tgìrder som skall vidtas vid bolagsbildningen 3 Vid bolagsbildningen skall f ljande ÔtgÌrder vidtas: 1. Stiftarna skallupprìtta ett utkast till en stiftelseurkund enligt bestìmmelserna i 5^ En eller flera bland stiftarna skall teckna sig f r samtliga aktier i bolaget enligt bestìmmelserna i Aktierna skall betalas enligt bestìmmelserna i 15^ Stiftarna skall fìrdigstìlla, datera och underteckna stiftelseurkunden. 5. Styrelsen skall anmìla bolaget f r registrering enligt bestìmmelserna i 22 och 23. NÌr bolaget anses bildat 4 Bolaget anses bildat nìr stiftelseurkunden har undertecknats av samtliga stiftare. Av 24 och 25 framgôratt frôgan om bolagsbildning falleromregistreringinte sker inom viss tid och att bolaget fôr rìttshandlingsf rmôga f rst i och med registreringen av bolaget.

14 18 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 2 KAP. Stiftelseurkunden Stiftelseurkundens innehôll 5 I stiftelseurkunden ska stiftarna ange 1. hur mycket som ska betalas f r varje aktie (teckningskursen), och 2. fullstìndigt namn, personnummer eller, om sôdant saknas, f delsedatum och postadress f r styrelseledamot samt, i f rekommande fall, revisor, styrelsesuppleant, revisorssuppleant och lekmannarevisor. Om revisorn Ìr ett registrerat revisionsbolag, ska dess organisationsnummer anges. I f rekommande fall ska det Ìven anges om 1. en aktie ska kunna tecknas med rìtt eller skyldighet att betala aktien med annan egendom Ìn pengar, 2. en aktie ska kunna tecknas med rìtt eller skyldighet f r bolaget att verta egendom mot nôgon annan ersìttning Ìn aktier, 3. en aktie ska kunna tecknas med andra villkor, 4. bolaget ska ersìtta kostnader f r bolagets bildande, och 5. nôgon pô nôgot annat sìtt ska fô sìrskilda rìttighetereller f rmôner av bolaget. En sôdan bestìmmelse som avses i andra stycket ska Ôterges i sin helhet i stiftelseurkunden. Teckningskursen enligt f rsta stycket 1 fôr inte understiga aktiens kvotvìrde. KvotvÌrdet ska dìrvid berìknas pô grundval av bolagsordningens uppgifter om aktiekapital och antal aktier. Om det i bolagsordningen f reskrivs ett minimikapital och ett maximikapital och ett lìgsta och h gsta antal aktier, ska berìkningen ske genom att det h gsta angivna aktiekapitalet divideras med det h gsta antalet aktier eller det lìgsta angivna aktiekapitalet med det lìgsta antalet aktier. Lag (2010:834) 6 Endast egendom som Ìr eller kan antas bli till nytta f r bolagets verksamhet kan utg ra sôdan egendom som avses i 5 andra stycket 1 och 2 (apportegendom). Med apportegendom fôr inte jìmstìllas Ôtagande att utf ra arbete eller tillhandahôlla tjìnst.vìrdet pô apportegendom fôr inte sìttas h gre Ìn det verkliga vìrdet f r bolaget. 7 Stiftelseurkunden skall innehôlla en redog relse f r de omstìndigheter som kan vara av betydelse f r bed mningen av de bestìmmelser som avsesi 5 andra stycket och f r bed mningen av vìrdet pô apportegendom. Av redog relsen skall framgô hur vìrdet pô apportegendomen har bestìmts och vilka rìttsliga och ekonomiska synpunkter som har beaktats vid vìrderingen. F ljande uppgifter skall anges sìrskilt: 1. namn, person- eller organisationsnummer och hemvist betrìffande den som avses med en bestìmmelse, 2. det vìrde som apportegendomen berìknas komma att tas upp till i balansrìkningen, och 3. antalet aktier ibolaget ellerannan ersìttning som skalllìmnas f rapportegendomen. 8 Stiftelseurkunden skallinnehôlla uppgift om det h gsta berìknade beloppet av de kostnader f r bolagets bildande som enligt stiftelseurkunden skall betalas av bolaget. Om det inte uppkommer andra kostnader f r bolagets bildande Ìn allmìnna avgifter och sedvanliga kostnader f r upprìttandet av stiftelseurkunden och liknande arbete, beh ver dock uppgift om kostnaderna inte lìmnas. I frôga om publika aktiebolag gìller Om ett skriftligt avtal har upprìttats r rande en sôdan bestìmmelse som avses i 5 andra stycket, skallavtalet elleren kopia avavtalet fogastillstiftelseurkunden elleri stiftelseurkunden g ras en hìnvisning till avtalet med uppgift om var det finns tillgìngligt f r aktietecknarna. InnehÔllet i ett muntligt avtal skall i sin helhet tas upp i stiftelseurkunden.

15 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 2 KAP. 19 NÌren r relse tillskjuts eller vertas, skallvad som sìgsi f rsta stycket om skriftliga avtal gìlla Ìven balans- och resultatrìkningar f r r relsen under r relsens senaste tvô rìkenskapsôr. I stiftelseurkunden skall det lìmnas en upplysning om r relsens resultat under tiden dìrefter.om balans- ochresultatrìkningarinteharupprìttatsf rr relsen, skall det i stiftelseurkunden lìmnas en upplysning om r relsens resultat under de nìmnda rìkenskapsôren. 10 Stiftelseurkunden skall innehôlla en bolagsordning. BestÌmmelser om bolagsordningensinnehôll finnsi 3 kap. Verkan av att apportbestìmmelser m.m. har redovisats pô felaktigt sìtt 11 Om 5 tredje stycket eller 7 eller 9 inte har iakttagits betrìffande en viss bestìmmelse i stiftelseurkunden, Ìr bestìmmelsen utan verkan mot bolaget. Aktieteckning Hur aktier skall tecknas 12 Aktieteckningskallskeistiftelseurkunden.EnaktieteckningsomhargjortspÔ annat sìtt kan g ras gìllande endast om bolaget registreras utan att aktietecknaren dessf rinnan har anmìlt felet hos Bolagsverket. Aktieteckningen blir bindande f r aktietecknaren nìr stiftelseurkunden har undertecknats av samtliga stiftare. Verkan av att aktier har tecknats med avvikande villkor 13 Om en aktie har tecknats med villkor som inte stìmmer verens med stiftelseurkunden, kan aktietecknaren inte Ôberopa villkoret. Verkan av att villkor f r aktieteckning inte har uppfyllts 14 Efter bolagets registrering kan en aktietecknare inte som grund f r att aktieteckningen Ìr ogiltig Ôberopa att ett villkor i stiftelseurkunden inte har uppfyllts. Betalning av aktierna Vad som lìgst skall betalas f ren aktie 15 Betalningen f r en aktie fôr inte understiga aktiens kvotvìrde. KvotvÌrdet skall dìrvid berìknas pô det sìtt som anges i 5 fjìrde stycket. Om en aktie har tecknats med villkor som strider mot f rsta stycket, skall ett belopp som motsvarar aktiens kvotvìrde ÌndÔ betalas. Lag (2007:317) Hur aktierna skall betalas 16 Aktierna skall betalas i pengar eller, om en bestìmmelse om detta finns i stiftelseurkunden, med apportegendom. Betalning i pengar 17 Betalning i pengar skall ske genom insìttning pô ett sìrskilt konto som stiftarna har ppnat f r ÌndamÔlet hos en bank, ett kreditmarknadsf retag ellerett motsvarande utlìndskt kreditinstitut i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrôdet. Belopp som har satts in pô kontot fôr lyftas f rst nìr hela det belopp som skall betalas i pengar har satts in pô kontot och stiftelseurkunden har undertecknats av samtliga stiftare. Betalning med apportegendom 18 Betalning med apportegendom skall ske genom att apportegendomen avskiljs f r att ingô i bolagets egendom.

16 20 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 2 KAP. 19 Om aktierna betalas med apportegendom eller om bolaget enligt villkor i stiftelseurkunden skall fullg ra f rpliktelser efter bildandet, skall en revisor lìmna ett skriftligt, undertecknat yttrande ver betalningen. Av yttrandet skall det framgô att 1. all apportegendom har tillf rts bolaget, 2. apportegendomen Ìreller kan antas bli till nytta f r bolagets verksamhet, och 3. apportegendomen inte i stiftelseurkunden har tagits upp till h gre vìrde Ìn det verkliga vìrdet f r bolaget. I yttrandet skall revisorn beskriva apportegendomen och ange vilken metod som har anvìnts vid vìrderingen. SÌrskilda svôrigheter att uppskatta vìrdet av egendomen skallanmìrkas. Av yttrandet skalldet ocksô framgô att f rpliktelser som bolaget enligt villkor i stiftelseurkunden skall fullg ra efter bildandet har redovisats ochvìrderats enligt god redovisningssed. Enrevisor somavsesif rsta stycket skallvaraenauktoriseradellergodkìndrevisor ellerett registrerat revisionsbolag. Betalningens verkan mot aktietecknarens borgenìrer 20 Betalning som har erlagts pô det sìtt som anges i 17 eller 18 blir f rbehôllen bolaget mot aktietecknarens borgenìrer nìr stiftelseurkunden har undertecknats av samtliga stiftare. Kvittning m.m. 21 En skuld pô grund av aktieteckning fôr inte kvittas mot en fordran hos bolaget. ÚverlÔts en aktie som Ìnnuinte Ìr fullt betald, Ìr f rvìrvaren, sô snart han eller hon har anmìlt sig f r inf ring i aktieboken, ansvarig f r betalningen tillsammans med verlôtaren. Registrering av bolaget RegistreringsanmÌlan 22 Styrelsen skall inom sex mônader frôn stiftelseurkundens undertecknande anmìla bolaget f r registrering i aktiebolagsregistret. F rutsìttningar f r registrering 23 Bolaget fôr registreras endast om 1. summan av de belopp som enligt 5 fjìrde stycket lìgst skall betalas f r de tecknade aktierna (bolagets aktiekapital) motsvarar det aktiekapital som anges i bolagsordningen eller uppgôr till minst minimikapitalet, 2. full och godtagbar betalning har lìmnats f r samtliga tecknade aktier, 3. ett intyg visas upp frôn ett sôdant kreditinstitut som avses i 17 angôende betalning i pengar, 4. ett revisorsyttrande enligt 19 visas upp angôende sôdan apportegendom och sôdana f rpliktelser f r bolaget som anges i stiftelseurkunden, och 5. bolagsbildningen Ìven i vrigt har skett i enlighet med denna lag och annan f rfattning. Verkan av att registrering inte sker 24 FrÔgan om bolagsbildningen faller, om 1. nôgonanmìlan f rregistreringav bolaget intehargjortsinom f reskriventid, eller 2. Bolagsverket genom ett beslut som har vunnit laga kraft har avskrivit ett Ìrende om sôdan registrering eller har vìgrat registrering. Om frôganom bolagetsbildandehar fallit ellerom aktieteckningen avannat skìlinte Ìr bindande, skall de belopp som har betalats f r tecknade aktier samt uppkommen avkastning, med avdrag f r kostnader pô grund av ÔtgÌrd enligt 25 tredje meningen, genast betalas tillbaka. Detsamma gìller i frôga om apportegendom. Stiftarna och, frôn den tidpunkt dô samtliga stiftare har undertecknat stiftelseurkunden, styrelseledam terna svarar solidariskt f r Ôterbetalningen.

17 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 3 KAP. 21 RÌttshandlingar som har f retagits f re bolagets registrering 25 Innan bolaget har registrerats, kan det inte f rvìrva rìttigheter eller Ôta sig skyldigheter.det kaninteheller f ra talanvid domstoleller nôgon annanmyndighet. Styrelsen kan f r bolagets rìkning f ra talan i môl som r r bolagsbildningen och vidta andra ÔtgÌrder f r att krìva in tecknade aktiebelopp eller andra utfìsta tillskott. 26 Uppkommeren f rpliktelse genom nôgon ÔtgÌrd somvidtasibolagetsnamn f re registreringen, svarar de som har deltagit i ÔtgÌrden eller i beslutet om den solidariskt f r f rpliktelsen. NÌr bolaget har registrerats, vergôransvaret pô bolaget, om f rpliktelsen f ljer av stiftelseurkunden eller har kommit till efter det att bolaget bildades. 27 Om det har slutits avtal f r bolaget f re registreringen gìller f ljande. En avtalspart som inte kìnde till att bolaget inte var registrerat, kan frôntrìda avtalet till dess att bolaget har registrerats. En avtalspart som kìnde till att bolaget inte var registrerat kan, om annat inte har avtalats, frôntrìda avtalet endast om frôgan om bolagets bildande har fallit enligt 24. SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag Uppgift i stiftelseurkunden om kostnader f r bolagets bildande 28 NÌr ett publikt aktiebolag bildas, skall stiftelseurkunden innehôlla uppgift om samtliga kostnader f r bolagets bildande. Uppskjuten apport 29 Om ett publikt aktiebolag inom tvô Ôr frôn registreringen i aktiebolagsregistret trìffar avtal med en stiftare eller en aktieìgare, som innebìr att bolaget f rvìrvar egendommotenersìttningsommotsvararminst entiondelavaktiekapitalet, skallstyrelsen inom sex mônader understìlla bolagsstìmman avtalet f r godkìnnande. Det gìllerdock inte om f rvìrvet sker pô en reglerad marknad elleren motsvarande marknadutanf r Europeiska ekonomiska samarbetsomrôdet eller som ett ledibolagetsl pande affìrsverksamhet. Lag (2007:566) 30 F ljande handlingar skall fogas till styrelsens f rslag om godkìnnande av ett sôdant avtal som avses i 29 : 1. en redog relse, undertecknad av styrelsen, f r de omstìndigheter som kan vara av betydelse f r en bed mning av vìrdet pô egendomen och av avtalet i vrigt, upprìttad med tillìmpning av 7 och 9, 2. ett yttrande, undertecknat av en auktoriserad eller godkìnd revisor eller ett registrerat revisionsbolag, ver redog relsen enligt 1, med sôdana uppgifter som avses i 19. Avtalet skall tillsammans med styrelsens redog relse och revisorns yttrande hôllas tillgìngligt hos bolaget f r aktieìgarna under minst en vecka f re den bolagsstìmma dìr beslutet skall fattas. 31 BolagsstÌmmansbeslut att godkìnna ett sôdant avtal som avsesi 29 skall genast anmìlas f r registrering i aktiebolagsregistret. 3 kap. Bolagsordning Bolagsordningens innehôll Obligatoriska uppgifter 1 Bolagsordningen ska ange 1. bolagets firma, 2. den ort i Sverige dìr bolagets styrelse ska ha sitt sìte, 3. f remôlet f r bolagets verksamhet, angivet till sin art, 4. aktiekapitalet eller, om dettautan Ìndringav bolagsordningen ska kunna bestìmmas till ett lìgre eller h gre belopp, minimikapitalet och maximikapitalet, varvid minimikapitalet inte fôr vara mindre Ìn en fjìrdedel av maximikapitalet,

18 22 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 3 KAP. 5. antalet aktier eller, om det i bolagsordningen har angetts ett minimikapital och ett maximikapital, ett lìgsta och h gsta antal aktier, varvid relationen mellan minimikapitalet och det lìgsta antalet aktier ska vara densamma som relationen mellan maximikapitalet och det h gsta antalet aktier, 6. antalet eller lìgsta och h gsta antalet styrelseledam ter, 7. antalet eller lìgsta och h gsta antalet styrelsesuppleanter, om sôdana ska finnas, 8. antalet ellerlìgsta och h gsta antalet revisorer, omrevisor ska finnasenligt 9 kap. 1, 9. hur bolagsstìmma ska sammankallas, och 10. den tid som bolagets rìkenskapsôr ska omfatta. NÌr antalet styrelseledam ter och styrelsesuppleanter anges enligt f rsta stycket 6 och 7, ska arbetstagarrepresentanter som utses enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation f r de privatanstìllda inte rìknas med. I frôga om publika aktiebolag gìller Ìven 11. Lag (2010:834) Uppgift om redovisningsvaluta 2 Om bolaget skall ha euro som redovisningsvaluta, skall detta anges i bolagsordningen.isô fallskalldet ibolagsordningen ocksô anges att aktiekapitalet skallvara bestìmt i euro. Uppgift om verksamhetens syfte 3 Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte Ìn att ge vinst till f rdelning mellan aktieìgarna, skall detta anges i bolagsordningen. I sô fall skall det ocksô angeshurbolagetsvinst ochbehôllna tillgôngar vidbolagetslikvidation skallanvìndas. Øndring av bolagsordningen Vem som kan besluta om Ìndring av bolagsordningen 4 Øndringar i bolagsordningen beslutas av bolagsstìmman. BestÌmmelser om bolagsstìmmans beslut finnsi 7 kap. AnmÌlan och verkstìllighet av beslut om Ìndring av bolagsordningen 5 Ett beslut om Ìndring av bolagsordningen skall genast anmìlas f r registrering i aktiebolagsregistret och fôr, utomi de fall som avsesi 27 kap. 8, inte verkstìllas f rr- Ìn det har registrerats. Regeringens tillstônd till Ìndringar av bolagsordningen 6 Om det i bolagsordningen pô grund av lag eller annan f rfattning eller efter regeringens medgivande har tagits in en bestìmmelse enligt vilken en annan bestìmmelse i bolagsordningen inte fôr Ìndras utan att regeringen har lìmnat tillstônd till det, fôr inte heller den f rstnìmnda bestìmmelsen Ìndras utan regeringens tillstônd. Panthavares samtycke till att avstìmningsf rbehôll tas bort ur bolagsordningen 7 Ett beslut om Ìndring av bolagsordningen som innebìr att avstìmningsf rbehôll tas bort blir giltigt endast om de som har pantrìtt i bolagets aktier skriftligen har samtyckt till beslutet. SÌrskilda bestìmmelser vid byte av redovisningsvaluta 8 Ett beslut om att inf ra eller Ìndra en sôdan bestìmmelse i bolagsordningen som avses i 2 (beslut om byte av redovisningsvaluta) fôr verkan frôn och med det rìkenskapsôr som b rjarefter det att beslutet om Ìndring av bolagsordningen har registrerats.

19 9 Om bolaget har fattat ett beslut om byte av redovisningsvaluta, fôr Ìndring av bolagsordningens uppgifter om aktiekapitalet eller minimikapitalet och maximikapitalet anstô tillden f rsta ordinarie bolagsstìmman efterdet att beslutet om byte av redovisningsvaluta fick verkan. 10 Om Bolagsverket har registrerat ett beslut om byte av redovisningsvaluta, skall verket vid ingôngen av nìrmast f ljande rìkenskapsôr rìkna om det registrerade aktiekapitalet till den nya valutan. OmrÌkningen skall g ras enligt den vìxelkurs som har faststìllts av Europeiska centralbanken den sista svenska bankdagen under f regôende rìkenskapsôr. Styrelsen skall senast till den f rsta ordinarie bolagsstìmman efter det att beslutet fick verkan lìgga fram f rslag om n dvìndiga f ljdìndringar av bolagsordningens f reskrifter om aktiekapitalets storlek. SÌrskilda bestìmmelser f r publika aktiebolag Uppgift om bolagskategori 11 I frôga om publika aktiebolag, vars firma inte innehôller ordet publikt, skall i bolagsordningen anges beteckningen (publ) efter firman. 4kap. Aktierna Aktieslag Likhetsprincipen 1 Alla aktier har lika rìtt i bolaget, om inte annat f ljer av 2^5. AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 4 KAP. 23 F reskrifter om olika aktieslag 2 Ibolagsordningen fôrdet f reskrivas att aktierav olika slag skall finnas eller kunna ges ut. En sôdan f reskrift skallinnehôlla uppgift om 1. olikheterna mellan aktieslagen, och 2. antalet eller andelen aktier av varje slag. I en uppgift enligt f rsta stycket 2 fôr anges det h gsta och det lìgsta antalet eller den h gsta och den lìgsta andelen aktier av ett visst slag. F reskrifter om f retrìdesrìtt vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler 3 Om en f reskrift enligt 2 innebìr att aktierna skall ge olika rìtt till bolagets tillgôngareller vinst elleratt aktierna skallha olika r stvìrde, skalldet if reskriftenanges vilken f retrìdesrìtt aktieìgarna skall ha vid sôdan nyemission av aktier eller sôdan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom. En f reskrift om f retrìdesrìtt enligt f rsta stycket skallinnebìra 1. att aktieìgarna skallha f retrìdesrìtt i f rhôllande tillderas andelibolagets kapital, eller 2. att en gammal aktie skall ge f retrìdesrìtt till ny aktie av samma slag, att aktier sominte tecknas av de i f rsta hand berìttigade aktieìgarna skall erbjudas samtliga aktieìgare och att, om inte hela antalet aktier som tecknas pô grund av sistnìmnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall f rdelas mellan tecknarna i f rhôllande till det antalaktierde Ìgeroch, i den môn detta inte kan ske, genomlottning. En f reskrift enligt andra stycket 2 fôr tas in i bolagsordningen endast om skillnaderna mellan aktierna Ìr av det slag som anges i f rsta stycket. F reskrifter om rìtt till fondaktie 4 Om en f reskrift enligt 2 innebìr att aktierna i bolaget inte skall ge lika rìtt till andel i bolagets tillgôngar eller vinst, skall det i bolagsordningen ocksô anges vilken rìtt aktieìgarna skallha tillnya aktier vid en kning avaktiekapitalet genom fondemission.

20 24 AKTIEBOLAGSLAG (2005:551) 4 KAP. R stvìrdesskillnader 5 Ingen aktie fôr ha ett r stvìrde som verstiger tio gônger r stvìrdet f r nôgon annan aktie. Omvandlingsf rbehôll 6 I bolagsordningen fôr det tas in ett f rbehôll om att en aktie av ett visst slag under vissa angivna f rutsìttningar och pô nìrmare angivet sìtt skall kunna omvandlas till en aktie av annat angivet slag (omvandlingsf rbehôll). Om en aktie omvandlas, skall detta genast anmìlas f r registrering i aktiebolagsregistret. En omvandling Ìr verkstìlld nìr den har registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i aktieboken eller, om bolaget Ìr avstìmningsbolag, i avstìmningsregistret. Aktiers verlôtbarhet 7 Aktier kan verlôtas och f rvìrvasfritt, ominteannat f ljeravett sôdant f rbehôlli bolagsordningen som anges i 8, 18 eller 27 eller annars av lag. Finns det flera f rbehôll i bolagsordningen som inskrìnker aktiers verlôtbarhet, skall de anges var f r sig. Samtyckesf rbehôll Inneb rden av ett samtyckesf rbehôll 8 I bolagsordningen f rett bolag som inte Ìr avstìmningsbolag fôr det tas in ett f rbehôll om att en eller flera aktier fôr verlôtas till en ny Ìgare endast med bolagets samtycke (samtyckesf rbehôll). InnehÔllet i ett samtyckesf rbehôll 9 Av ett samtyckesf rbehôll skall det framgô 1. om bolagsstìmman eller styrelsen skall pr va en frôga om samtycke, 2. vilka slag av verlôtelser som krìver bolagets samtycke, 3. om bolaget skallkunnage eller vìgra samtycke f rett mindre antalaktierìn ans kan om samtycke omfattar, 4. villkoren f ren annan f rvìrvares vertagande enligt 12, 5. dentid, minst en ochh gst tre mônader frôn beh rigans kan enligt 11, inomvilken bolaget skall meddela beslut i frôgan om samtycke, 6. dentid, minst en ochh gst tvô mônader frôn det att bolaget avsìnde meddelande enligt 13, inom vilken talan enligt 14 skall vìckas, och 7. dentid, h gst enmônadfrôn dentidpunkt dô priset f raktierna blev bestìmt, inom vilken aktier som har vertagits av en annan f rvìrvare enligt 12 skall betalas. En f reskrift enligt f rsta stycket 4 beh ver inte innehôlla nôgon uppgift om priset f r aktiernavid vertagande enligt 12.Om en sôdanuppgift saknas, skallpriset bestìmmas sô att det motsvarar det pris som kan pôrìknas vid en f rsìljning under normala f rhôllanden. Samtyckesf rbehôlls tillìmplighet pô utmìtta aktier 10 Ett samtyckesf rbehôll hindrar inte att utmìtta aktier eller aktier som ingôr i ett konkursbo verlôts. Ans kan om samtycke 11 Den som avseratt verlôtaenaktie somomfattas avett samtyckesf rbehôllskall f re verlôtelsen ans ka om samtycke hos bolagets styrelse. Avans kan skallframgôvem dentilltìnktef rvìrvarenìr.vill verlôtarenatt bolaget skall anvisa nôgon annan f rvìrvare om samtycke till verlôtelsen vìgras, skall detta angesi ans kan.i sô fall skall verlôtaren samtidigt ange samtliga villkor f r verlôtelsen.

Svensk författningssamling 2005:551

Svensk författningssamling 2005:551 Svensk författningssamling 2005:551 Aktiebolagslag (2005:551) - rik... 1 av 141 2013-04-12 13:18 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Aktiebolagslag (2005:551) Svensk författningssamling

Läs mer

Innehållsförteckning. Prop. 2004/05:85

Innehållsförteckning. Prop. 2004/05:85 1 Innehållsförteckning DEL 2 21 Författningskommentarer...509 21.1 Förslaget till aktiebolagslag...509 21.2 Förslaget till lag om införande av aktiebolagslagen (2005:000)...902 21.3 Förslaget till lag

Läs mer

Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko

Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko 1 Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko Ramverk... 3 Ordlista... 8 Uppgifter och ansvar Reko 100 MÔlochgenerellaprinciper... 12 Reko 110 Redovisningskonsultensansvar... 13 Reko 120 Villkor f r

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Aktiebolagsförordning; utfärdad den 16 juni 2005. SFS 2005:559 Utkom från trycket den 5 juli 2005 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Anmälan för registrering m.m. Registreringsmyndighet

Läs mer

Fyra aktiebolagsrättsliga frågor

Fyra aktiebolagsrättsliga frågor Ds 2010:8 Fyra aktiebolagsrättsliga frågor Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av

Läs mer

BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen

BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen F rord 3 Finansmarknadens regelsamlingar utkommer f r nittonde Ôret i rad. Regelverket har genomgôtt stora f rìndringar de senaste Ôren, inte minst avseende mìngden regler. Detta har naturligtvismìrkts

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 28 juli 2006 Nr 624 651 INNEHÅLL Nr Sidan 624 Aktiebolagslag... 1898 625 Lag om införande av aktiebolagslagen... 1964 626 Lag om ändring av 8

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:150

Regeringens proposition 2000/01:150 Regeringens proposition 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. Prop. 2000/01:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 augusti 2001 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag

Minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag Promemoria Minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag I alla aktiebolag ska det finnas ett aktiekapital. I ett privat aktiebolag ska aktiekapitalet vara minst 100 000 kr

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2004:297 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson.

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson. UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson Ansvarsgenombrott - moderbolags ansvar för dotterbolags skulder Robert

Läs mer

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt D-UPPSATS 2009:057 Svensk associationsrätt Några utvalda regler i centrala associationsformer Emma Bergwall Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2019 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I HANSA MEDICAL AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2019 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I HANSA MEDICAL AB (PUBL) Bilaga 1A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2019 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I HANSA MEDICAL AB (PUBL) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

Läs mer

STYRELSENS FÖR ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM:

STYRELSENS FÖR ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: STYRELSENS FÖR ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. PERSONALOPTIONSPROGRAM; OCH B. RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER FÖR FULLGÖRANDE

Läs mer

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner.

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Styrelsen i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064, föreslår att bolagsstämman

Läs mer

Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ)

Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ) Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Bolaget ALM Equity AB (publ), org.nr.

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBLER I STRESSCOMANY AB (PUBL)

VILLKOR FÖR KONVERTIBLER I STRESSCOMANY AB (PUBL) VILLKOR FÖR KONVERTIBLER I STRESSCOMANY AB (PUBL) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie aktie i Bolaget; Avstämningsbolag bolag som har

Läs mer

PUNKT 13 - STYRELSENS FÖR ZENTERIO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

PUNKT 13 - STYRELSENS FÖR ZENTERIO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER PUNKT 13 - STYRELSENS FÖR ZENTERIO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman den 30 juni 2015 fattar beslut om emission av teckningsoptioner till

Läs mer

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 13 16 i den föreslagna dagordningen till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 Punkt 13 Styrelsens förslag till

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S och Linc Invest AB ( Förslagsställarna ) som tillsammans innehar ca 68

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Ny aktiebolagslag Enligt en

Läs mer