Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse Kreditvärderingsinstitut Statligt stöd och garanti Kapitalkrav...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 677. Statligt stöd och garanti... 787. Kapitalkrav..."

Transkript

1 Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut Statligt stöd och garanti Kapitalkrav Obligationer och e-pengar Betalning, inlåning och upplysning Konsument Redovisning och rapportering Allmän associationsrätt Etik och brott Sökord

2 Förord 3 Bankvolymen utgör tillsammans med Försäkringsvolymen, Värdepappersvolymen, Börsvolymen och Aktiemarknadsnämndens uttalanden Finansmarknadens regelsamlingar och kommer nu ut i en 21:a uppdaterad upplaga. Till årets upplagor har vi som synes delat upp Bank- och Försäkringsvolymen i två böcker Bankvolymen respektive Försäkringsvolymen. Detta då båda ämnena till årets upplaga har fått en hel del ny EU-rätt att förhålla sig till, i bankfallet därtill i direktverkande förordningsform. Denna EU-rätt ryms i och med detta i böckerna. Vissa bankdirektiv som tidigare funnits i Värdepappersvolymen har också förts över till Bankvolymen. Här hittar du bl.a. det nya kreditinstitutsdirektivet, den nya kreditinstitutsförordningen, omfattande reglering av kreditvärderingsinstitut, e-penningdirektivet och penningtvättsdirektivet. Den nya EU-rätten är mycket omfattande och trots att exempelvis det nya kreditinstitutsdirektivet inte ska tillämpas förrän den 1 januari 2014 har vi av utrymmesskäl valt att inte ta med motsvarande befintliga regler. Viss försiktighet krävs därför vid tillämpningen av EU-reglerna, och vi rekommenderar noggrann läsning av ikraftträdandebestämmelserna. I samband med uppdelningen har vi även strukturerat om böckerna och ordnat materialet efter ämnesområde istället för efter normgivare. Det finns därmed exempelvis inte längre någon Finansinspektionsflik, utan EU-rätt, lagar och föreskrifter ligger samlade under respektive område. Naturligtvis är denna nya ordning även kompletterad med alfabetiska förteckningar för den som vill söka efter dokumentnamn snarare än ämnesområde. Bland lagändringarna i årets upplaga kan nämnas att genomförandet av ett EU-direktiv gällande extra tillsyn över finansiella konglomerat har föranlett ändringar i konglomeratlagen och kapitaltäckningslagen, vilket bl.a. innebär att blandade finansiella holdingföretag ska jämställas med finansiella holdingföretag i gruppsammanhang. * * * Bankvolymen 2013/2014 har uppdaterats per den 1 juli Ändringar och tillägg sedan föregående års upplaga av Bank- och Försäkringsvolymen har markerats med streck i vänster marginal. Även bestämmelser som har beslutats men som träder i kraft vid en senare tidpunkt har tagits med. Ändringar som träder i kraft mellan den 1 juli och den 1 augusti finns endast med i den nya lydelsen. Ändringar som träder i kraft efter den 1 augusti finns dels med den per den 1 juli gällande lydelsen, dels med den kommande lydelsen. Den kommande lydelsen ligger då på raster, dvs. en svagt tonad bakgrund. Samtliga ändringar som träder i kraft efter den 1 juli har försetts med en not som anger ikraftträdandedatumet. För att enkelt kunna hitta motiven bakom lagändringarna återfinns sist i varje lag en förteckning över lagens propositioner. Vad gäller EU-rätten har vi, som ovan nämnts, av utrymmesskäl inte tagit med utgående befintliga bestämmelser. De kommande bestämmelserna ligger i dessa fall inte på raster. Bankvolymen 2013/2014 har sammanställts inom under ledning av undertecknad. På den digitala tjänsten FAR Online uppdateras innehållet i Bankvolymen löpande perfekt för dig som vill vara säker på att alltid ha tillgång till den senaste informationen! Dina åsikter är viktiga för oss! Alla synpunkter och önskemål inför kommande upplagor av böckerna är välkomna till Stockholm den 18 juli 2013 David Nylund Affärsområdeschef Förlag

3 5 Alfabetisk förteckning EU-rätt Antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro, förordning 260/2012/EU Avgifter som Esma tar ut av kreditvärderingsinstitut, förordning 272/2012/EU Bankredovisningsdirektiv 86/635/EEG Betaltjänster på den inre marknaden, direktiv 2007/64/EG Distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter, direktiv 2002/65/EG E-penningdirektiv 2009/110/EG Gränsöverskridande betalningar i gemenskapen, förordning 924/2009/EG Kreditinstitutsdirektiv 2013/36/EU Kreditinstitutsförordning 575/2013/EU Kreditvärderingsinstitut, förordning 1060/2009/EG Kreditvärderingsinstituts regelbundna rapportering av kreditbetygsuppgifter till Esma, förordning 446/2012/EU Skyldigheter angående offentliggörande av årsredovisningshandlingar för i en medlemsstat inrättade filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i en annan medlemsstat, direktiv 89/117/EEG System för garanti av insättningar, direktiv 94/19/EG Uppgiftslämning vid registrering och certifiering av kreditvärderingsinstitut, förordning 449/2012/EU Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, direktiv 2005/60/EG Överensstämmelsebedömningen av kreditvärderingsmetoder, förordning 447/2012/EU Lagar och förordningar A Aktiebolagsförordning (2005:559) Aktiebolagslag (2005:551) Anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, förordning (2004:331) Anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, lag (1996:1006) Arbetstagarinflytande i europabolag, lag (2004:559) Arbetstagarinflytande i europakooperativ, lag (2006:477) Avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling, förordning (2011:978)

4 6 B E Bank- och finansieringsrörelse, förordning (2004:329) Bank- och finansieringsrörelse, lag (2004:297) Belastningsregister, förordning (1999:1134) utdrag Betaltjänster, förordning (2010:1008) Betaltjänster, lag (2010:751) Bokföringslag (1999:1078) Brottsbalk (1962:700) utdrag Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, förordning (2000:650) Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, lag (2000:35) Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) Dödande av förkommen handling, lag (2011:900) Ekonomiska föreningar, förordning (1987:978) Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) Elektroniska pengar, förordning (2011:776) Elektroniska pengar, lag (2011:755) Europabolag, förordning (2004:703) Europabolag, lag (2004:575) Europakooperativ, förordning (2006:922) Europakooperativ, lag (2006:595) F I Finansiell rådgivning till konsumenter, förordning (2004:17) Finansiell rådgivning till konsumenter, lag (2003:862) Införande av aktiebolagslagen, lag (2005:552) Införande av kapitaltäckningslagen, lag (2006:1372) Införande av lagen om bank- och finansieringsrörelse, lag (2004:298) Inlåningsverksamhet, förordning (2004:330) Inlåningsverksamhet, lag (2004:299) Insättningsgaranti, förordning (2011:834) Insättningsgaranti, lag (1995:1571) Investeringssparkonto, lag (2011:1268) K O Kapitaltäckning och stora exponeringar, förordning (2006:1533) Kapitaltäckning och stora exponeringar, lag (2006:1371) Konsumentkreditlag (2010:1846) Kreditupplysningsförordning (1981:955) Kreditupplysningslag (1973:1173) Kreditvärderingsinstitut, lag (2010:1010) Medlemsbanker, lag (1995:1570) Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, lag (2010:738) Offentlighets- och sekretesslag, (2009:400) utdrag

5 7 P S Pantbanksförordning (1995:1189) Pantbankslag (1995:1000) Sparbankslag (1987:619) Statliga garantier till banker m.fl., förordning (2008:819) Statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige, lag (2008:812) Statligt stöd till kreditinstitut, förordning (2008:820) Statligt stöd till kreditinstitut, lag (2008:814) Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag (2002:444) Styrelserepresentation för de privatanställda, lag (1987:1245) Svenska skeppshypotekskassan, lag (1980:1097) Sveriges riksbank, lag (1988:1385) Särskild tillsyn över finansiella konglomerat, förordning (2006:627) Särskild tillsyn över finansiella konglomerat, lag (2006:531) T Å Tillsyn över Svenska skeppshypotekskassan, förordning (1970:68) Utgivning av säkerställda obligationer, förordning (2004:332) Utgivning av säkerställda obligationer, lag (2003:1223) Utländska filialer m.m., förordning (1992:308) Utländska filialer m.m., lag (1992:160) Valuta- och kreditreglering, lag (1992:1602) Vissa årsredovisningsfrågor, förordning (1995:1633) Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lag (1995:1559) Årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag, förordning (1995:1600) Årsredovisningslag (1995:1554) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62) Finansinspektionen FFFS 1998:22 Riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn FFFS 2000:10 Hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2000:9 Kontokort och automattjänster FFFS 2001:8 Inlåningskonton och tillhörande banktjänster FFFS 2002:23 Klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter FFFS 2004:4 Finansiell rådgivning till konsumenter FFFS 2004:6 Kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut FFFS 2004:10 Revisorer förordnade av Finansinspektionen

6 8 FFFS 2005:1 Styrning och kontroll av finansiella företag FFFS 2007:1 Kapitaltäckning och stora exponeringar FFFS 2007:2 Krav för att godkännas som kreditvärderingsföretag vid tillämpning av lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar FFFS 2007:4 Rapportering av ränterisk i övrig verksamhet FFFS 2007:5 Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering FFFS 2008:14 Rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter FFFS 2008:25 Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2009:1 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FFFS 2009:3 Ägar- och ledningsprövning FFFS 2010:2 Begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad FFFS 2010:3 Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer FFFS 2010:7 Hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2011:1 Ersättningssystem i kreditinstitut, värdepapperbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning FFFS 2011:2 Ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar FFFS 2011:14 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen FFFS 2011:26 Särskild tillsyn över finansiella konglomerat FFFS 2011:37 Rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2011:47 Krediter i konsumentförhållanden FFFS 2011:49 Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare FFFS 2011:50 Ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse FFFS 2012:6 Krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden FFFS 2013:1 Säkerställda obligationer FFFS 2013:11 Rapportering av händelser av väsentlig betydelse Konsumentverket KOVFS 2011:1 Konsumentkrediter Riksgäldskontoret RGKFS 2008:1 Statliga garantier till banker m.fl RGKFS 2011:2 Instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar

7 Bankrörelse 9 Bankrörelse Kreditinstitutsförordning 575/2013/EU Kreditinstitutsdirektiv 2013/36/EU Sveriges riksbank, lag (1988:1385) Valuta- och kreditreglering, lag (1992:1602) Bank- och finansieringsrörelse, lag (2004:297) Införande av lagen om bank- och finansieringsrörelse, lag (2004:298) Bank- och finansieringsrörelse, förordning (2004:329) FFFS 2011:50 Ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse Specialbanker Sparbankslag (1987:619) Medlemsbanker, lag (1995:1570) Pantbankslag (1995:1000) Pantbanksförordning (1995:1189) Riskhantering FFFS 2010:7 Hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2004:6 Kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut FFFS 2000:10 Hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag Särskilt förordnade revisorer FFFS 2004:10 Revisorer förordnade av Finansinspektionen Hypotek Svenska skeppshypotekskassan, lag (1980:1097) Tillsyn över Svenska skeppshypotekskassan, förordning (1970:68) Finansiella konglomerat Särskild tillsyn över finansiella konglomerat, lag (2006:531) Särskild tillsyn över finansiella konglomerat, förordning (2006:627) FFFS 2011:26 Särskild tillsyn över finansiella konglomerat Dödande av förkommen handling Dödande av förkommen handling, lag (2011:900) Avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling, förordning (2011:978)

8 677 Kreditvärderingsinstitut Kreditvärderingsinstitut, förordning 1060/2009/EG Kreditvärderingsinstitut, lag (2010:1010) FFFS 2007:2 Krav för att godkännas som kreditvärderingsföretag vid tillämpning av lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar Avgifter som Esma tar ut av kreditvärderingsinstitut, förordning 272/2012/EU 741 Kreditvärderingsinstituts regelbundna rapportering av kreditbetygsuppgifter till Esma, förordning 446/2012/EU Överensstämmelsebedömningen av kreditvärderingsmetoder, förordning 447/2012/EU Uppgiftslämning vid registrering och certifiering av kreditvärderingsinstitut, förordning 449/2012/EU Kreditvärderingsinstitut

9 787 Statligt stöd och garanti Insättningsgaranti System för garanti av insättningar, direktiv 94/19/EG Insättningsgaranti, lag (1995:1571) Insättningsgaranti, förordning (2011:834) Bankstöd och bankgaranti Statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige, lag (2008:812) Statligt stöd & garanti Statligt stöd till kreditinstitut, lag (2008:814) Statligt stöd till kreditinstitut, förordning (2008:820) Statliga garantier till banker m.fl., förordning (2008:819) RGKFS 2008:1 Statliga garantier till banker m.fl RGKFS 2011:2 Instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar Sekretess Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) utdrag

10 823 Kapitalkrav EU-rätt Kreditinstitutsförordning 575/2013/EU Kreditinstitutsdirektiv 2013/36/EU Lagar och förordningar Kapitaltäckning och stora exponeringar, lag (2006:1371) Införande av kapitaltäckningslagen, lag (2006:1372) Kapitaltäckning och stora exponeringar, förordning (2006:1533) Finansinspektionen FFFS 2007:1 Kapitaltäckning och stora exponeringar FFFS 2007:2 Krav för att godkännas som kreditvärderingsföretag vid tillämpning av lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar Kapitalkrav FFFS 2007:5 FFFS 2012:6 Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering Krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden

11 1115 Obligationer och e-pengar Säkerställda obligationer Utgivning av säkerställda obligationer, lag (2003:1223) Utgivning av säkerställda obligationer, förordning (2004:332) FFFS 2013:1 Säkerställda obligationer Elektroniska pengar E-penningdirektivet 2009/110/EG Elektroniska pengar, lag (2011:755) Elektroniska pengar, förordning (2011:776) FFFS 2011:49 Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare Obligationer & e-pengar

12 1173 Betalning, inlåning och upplysning Betaltjänster Betaltjänster på den inre marknaden, direktiv 2007/64/EG Betaltjänster, lag (2010:751) Betaltjänster, förordning (2010:1008) Gränsöverskridande betalningar i gemenskapen, förordning 924/2009/EG Antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro, förordning 260/2012/EU Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, lag (2010:738) FFFS 2000:9 Kontokort och automattjänster FFFS 2010:3 Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer Investeringssparkonto Investeringssparkonto, lag (2011:1268) Inlåning FFFS 2001:8 Inlåningskonton och tillhörande banktjänster Inlåningsverksamhet, lag (2004:299) Inlåningsverksamhet, förordning (2004:330) Kreditupplysning Kreditupplysningslag (1973:1173) Betalning, inlåning & upplysning Kreditupplysningsförordning (1981:955)

13 1315 Konsument Finansiell rådgivning Finansiell rådgivning till konsumenter, lag (2003:862) Finansiell rådgivning till konsumenter, förordning (2004:17) FFFS 2004:4 Finansiell rådgivning till konsumenter Konsumentkredit Konsumentkreditlag (2010:1846) KOVFS 2011:1 Konsumentkrediter FFFS 2011:47 Krediter i konsumentförhållanden FFFS 2010:2 Begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad Klagomålshantering FFFS 2002:23 Klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter Distans- och hemförsäljning Distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter, direktiv 2002/65/EG Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) Konsument

14 1373 Redovisning och rapportering Bokföring Bokföringslag (1999:1078) Byte av redovisningsvaluta Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, lag (2000:35) Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, förordning (2000:650) Årsredovisning Bankredovisningsdirektivet 86/635/EEG Skyldigheter angående offentliggörande av årsredovisningshandlingar för i en medlemsstat inrättade filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i en annan medlemsstat, direktiv 89/117/EEG Årsredovisningslag (1995:1554) Vissa årsredovisningsfrågor, förordning (1995:1633) Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lag (1995:1559) Årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag, förordning (1995:1600) FFFS 2008:25 Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Rapportering FFFS 2008:14 Rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter FFFS 2013:11 Rapportering av händelser av väsentlig betydelse FFFS 2011:37 Rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2007:4 Rapportering av ränterisk i övrig verksamhet FFFS 2011:14 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen Redovisning & rapportering

15 1513 Allmän associationsrätt Aktiebolag Aktiebolagslag (2005:551) Införande av aktiebolagslagen, lag (2005:552) Aktiebolagsförordning (2005:559) Styrelserepresentation för de privatanställda, lag (1987:1245) Europabolag Europabolag, lag (2004:575) Europabolag, förordning (2004:703) Arbetstagarinflytande i europabolag, lag (2004:559) Ekonomiska föreningar Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) Ekonomiska föreningar, förordning (1987:978) Europakooperativ Europakooperativ, lag (2006:595) Europakooperativ, förordning (2006:922) Arbetstagarinflytande i europakooperativ, lag (2006:477) Filialer Utländska filialer m.m., lag (1992:160) Utländska filialer m.m., förordning (1992:308) Allmän associationsrätt

16 1791 Etik och brott Verksamhetsstyrning FFFS 2009:3 Ägar- och ledningsprövning FFFS 2005:1 Styrning och kontroll av finansiella företag FFFS 1998:22 Riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn Ersättningssystem FFFS 2011:1 Ersättningssystem i kreditinstitut, värdepapperbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning FFFS 2011:2 Ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar Penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, direktiv 2005/60/EG Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) FFFS 2009:1 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag (2002:444) Anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, lag (1996:1006) Anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, förordning (2004:331) 1865 Förfalskningsbrott Brottsbalk (1962:700) utdrag Registerutdrag och sekretess vid ledningsprövning Belastningsregister, förordning (1999:1134) utdrag Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) utdrag Etik & brott

17 SÖKORDSREGISTER 1873 A absorption aktiebolag 1627 fusionsplan 1627 gränsöverskridande 1632 aktie aktiebok 1538 aktiebrev 1541 aktieslag 1531 teckning 1527, 1579 aktiebolag absorption 1627 arbetstagarinflytande 1554 beslutförhet 1556 bifirma 1652 bildande 1525 bolagsordning 1529, 1664 bolagsstämma 1543 delning 1633, 1657, 1670 extra bolagsstämma 1545 firma 1652, 1658, 1672 firmateckning 1558 fission 1633, 1670 fusion 1621, 1657, 1669 förordning 1662 införandelag 1660 jäv 1557 konkurs 1648, 1671 lag 1515 ledning 1554, 1665 lekmannarevisor 1569, 1666 likvidation 1640, 1658, 1671 minoritetsrevisor 1563 personligt betalningsansvar 1643 registrering 1528, 1559, 1650, 1663 revision 1561 revisionsberättelse 1566 skadeståndsskyldighet 1653 stiftelseurkund 1525 styrelseordförande 1556 styrelseprotokoll 1557 styrelsesuppleant 1554 upplösning 1647 utdelning 1600 vinstutdelningsbegränsning 1656 värdeöverföring 1599 årsstämma 1544 aktiebolagsregister 1650, 1672 aktiekapital 1522 bankaktiebolag 501 minskning 1608, 1668 ändring 1652 ökning 1421, 1572, 1577, 1666 aktieägare initiativrätt 1545 rätt till insyn 1549 allmän granskning 1569 anläggningstillgång 1420 anskaffningsvärde 1420 avskrivning 1421 nedskrivning 1421 tilläggsupplysning 1424 uppskrivning 1421 anskaffningsvärde anläggningstillgång 1420 varulager 1422 anställda medelantal 1429 APR-modell 1067 arbetstagarinflytande aktiebolag 1554 ekonomisk förening 1711 europabolag 1694 europakooperativ 1765 medlemsbank 596 sparbank 557 Svenska skeppshypotekskassan 649 arbetstagarråd europabolag 1700 europakooperativ 1772 arkivering räkenskapsinformation 1384 auktoriserad revisor aktiebolag 1563 ekonomisk förening 1720 automattjänst 1276 avancerade riskmetoden kapitalkrav 1076 motpartsrisk 1076 avgångsvederlag 1430 avskrivning anläggningstillgång 1421 avstämningsbolag 1523, 1540 B balanspost kortfristig 1426 långfristig 1426 balansräkning bank 1455, 1474, 1485 kreditinstitut 1474, 1485 uppställningsform 1447, 1467 värdepappersbolag 1455, 1474, 1485 årsredovisning 1418 Sökord

18 1874 SÖKORDSREGISTER bank se kreditinstitut bank- och finansieringsrörelse europabolag 506 förordning 526 införandelag 522 konkurs 514 lag 486 pensions- och personalstiftelse 514 registreringsanmälan 533 revision 513 tillstånd svenska företag 492 tillstånd utländska företag 494 tillståndsansökan 531, 544 tillståndsplikt 491 tillsyn 512 utlandsverksamhet 495 ägarprövning 514 bankaktiebolag aktiekapital 501 delning 505 firma 506 fusion 503 likvidation 506 ombildning från sparbank 577 bankgaranti förordning 812 Riksgäldskontorets föreskrifter 816 uppföljning 815 upplysningsskyldighet 815 bankregister 537 bankrörelse europakooperativ 528 tillståndsansökan 544 bankstöd förordning 810 lag 805 basmetoden operativ risk 967 behandlingshistorik bokföring 1381 belastningsregister 1868 utlämnande av 1868 ägar- och ledningsprövning 1868 beslutförhet aktiebolag 1556 betalningsansvar personligt 1443 betalningsinstitut 1225 filialverksamhet inom EES 1228 filialverksamhet utanför EES 1229 FIs föreskrifter 1279 gränsöverskridande verksamhet 1286 kapitalkrav 1225, 1290 ledningsprövning 1286 revision 1226 uppdragsavtal 1229 ägarprövning 1286 betalningsinstrument kontokort 1276 leverantörs rätt att spärra 1236 leverantörs skyldigheter 1236 obehörig transaktion med 1275 betalningsorder mottagande 1237 vägran att utföra 1237 återkallelse 1238 betalningsplan konsumentkredit 1328 betalningssystem 473 tillträde 1242 betalningstransaktion godkännande 1236 betaltjänst affärsmässiga krav 1257 ansvarsbefrielse 1240 betalningsinstrument 1236 elektroniska pengar 1236 EU-direktiv 1175 förordning 1248 genomförande 1235 gränsöverskridande betalningar 1249 ingripande 1242 lag 1218 personuppgiftsbehandling 1241 revision 1243 tillstånd 1223, 1280 tillsyn 1242 valuteringsdag 1238 återkrav betaltjänstdirektivet 1175 betaltjänstleverantör 1225 FIs föreskrifter 1279 informationskrav 1230 kapitalkrav 1225 revision 1226 uppdragsavtal 1229 bifirma aktiebolag 1652 bildande aktiebolag 1525 bokföring lag 1375 löpande 1380 redovisningsvaluta 1380 sidoordnad 1381 tidpunkt 1380

19 SÖKORDSREGISTER 1875 bokföringspost rättelse 1381 bokföringsskyldighet 1377 fysisk person 1378 juridisk person 1377 utländsk filial 1378 bokslutstransaktion 1381 bolag bildande 1525 bolagskategori byte 1649, 1658 bolagsordning aktiebolag 1529, 1664 förköpsförbehåll 1533 hembudsförbehåll 1534 samtyckesförbehåll 1532 bolagsstyrningsrapport 1433 bolagsstämma aktiebolag 1543 fortsatt 1545 kallelse 1545 majoritetskrav 1549 röstlängd 1548 rösträtt 1544 stämmoprotokoll 1550 bolagsstämmobeslut talan mot 1551 bostadskredit 1344 bostadsrättsförening redovisning 1419 brevlådebank förbud mot förbindelse med 1846 brottsbalk 1867 författning 1867 brottsmisstanke revisors åtgärder 1568 bruttosoliditet 315 börs ersättningspolicy 1810 C clearingorganisation ersättningspolicy 1810 compliance finansiellt företag 1800 D delning aktiebolag 1633, 1657, 1670 bankaktiebolag 505 förenklad 1637 majoritetskrav 1637 registrering 1639 delningsplan 1634 registrering 1636 revisorsgranskning 1635 verkställandetillstånd 1637 delårsrapport 1444 bank 1465, 1484 kreditinstitut 1465, 1484 värdepappersbolag 1465, 1484 derivatkontrakt exponeringsbelopp 935 distans- och hemförsäljning EU-direktiv 1351 finansiell tjänst 1351 lag 1362 näringsidkares ombud 1371 distansavtal finansiell tjänst 1366 finansiella instrument 1366 fullgörelse 1366 icke finansiell tjänst 1363 informationsplikt 1364, 1367 konsument 1365, 1368 vara 1363 ångerrätt 1365, 1368 dotterföretag 1523 koncernredovisning 1435, 1437 uppgift om 1426 dödning förkommen handling 672 inteckning 675 E eget kapital 1428 egna aktier 1544 förvärv av 1602 årsredovisning 1423 ekonomisk förening 1705 arbetstagarinflytande 1711 bildande 1707 firma 1741, 1748 fusion 1730, 1734, 1747 föreningsstämma 1714 förlagsinsats 1710 förordning 1744 konkurs 1730 likvidation 1726, 1746 medlem 1708 registrering 1741, 1745 revision 1719 revisor 1746 skadeståndsskyldighet 1739 styrelse 1711 utdelning 1724 VD 1711 elektronisk ingivning årsredovisning 1451 elektronisk signatur 1524 Sökord

20 1876 SÖKORDSREGISTER elektroniska pengar betaltjänst 1236 ersättningspolicy 1810 EU-direktiv 1132 filialverksamhet inom EES 1152 filialverksamhet utanför EES 1152 FIs föreskrifter 1161 förordning 1160 ingripande 1154 inlåning 1149 institut för 1150, 1161 kapitalkrav 1148 kreditgivning 1149 lag 1144 rapporteringsskyldighet 1155 registrerad utgivare 1148 revision 1150 ränta 1154 tillstånd 1146 tillsyn 1154 uppdragsavtal 1153 utgivning 1153 ägarprövning 1148 emission fondemission 1574 kontroll 483 konvertibel 1590, 1667 nyemission 1576 riktad 1597 teckningsoption 1583 E-penningdirektivet 1132 erinran av revisor 1567 ersättningspolicy börs 1810 clearingorganisation 1810 FIs allmänna råd 1810 fondbolag 1810 försäkringsföretag 1810 institut 1810 ersättningssystem bank 1805 fondbolag 1805 informationsplikt 1102 kreditinstitut 1805 värdepappersbolag 1805 Esma-tillsyn 703 etiska frågor hantering av 1803 EU-direktiv betaltjänst 1175 distans- och hemförsäljning 1351 elektroniska pengar 1132 finansiering av terrorism 1816 insättningsgaranti 789 kreditinstitut 368 penningtvätt 1816 redovisning 1390 europabolag arbetstagarinflytande 1694 arbetstagarråd 1700 bank- och finansieringsrörelse 506, 528 firma 1683 förordning 1691 lag 1683 registrering 1684, 1691 VD 1688 europabolagsregister 1684 europakooperativ arbetstagarinflytande 1765 arbetstagarråd 1772 bank- och finansieringsrörelse 528, 585 bankrörelse 528 dualistiskt 1757 firma 585, 1754 förordning 1762 kreditmarknadsförening 510 lag 1753 medlemsbank 585 monistiskt 1758 registrering 587, 1762 VD 1758 årsredovisning 590, 1759 europakooperativsregister 1755 exponeringsbelopp derivatkontrakt 935 riskvägning 942 utanför balansräkningen 933 värdepapperisering 942 exponeringsklasser IRK-metoden 984 kapitaltäckning 926 extern kreditvärdering 897 extra bolagsstämma aktiebolag 1545 F fallissemang 1004 FI handräckning 740 filial förordning 1785 lag 1777 register 1781, 1787 utländsk 1385, 1777, 1785 årsredovisningshandlingar 1410 finansiell anläggningstillgång 1421

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 247. Statligt stöd och garanti... 357. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 247. Statligt stöd och garanti... 357. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 247 Statligt stöd och garanti... 357 Kapitalkrav... 395 Obligationer och e-pengar... 901 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 245 Statligt stöd och garanti... 309 Kapitalkrav... 359 Obligationer och e-pengar... 915 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse Förmedling och avtal Specialförsäkring Redovisning och rapportering...

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse Förmedling och avtal Specialförsäkring Redovisning och rapportering... Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 641 Specialförsäkring... 829 Redovisning och rapportering... 887 Allmän associationsrätt... 1127 Etik och brott... 1425 Sökord...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 593. Specialförsäkring... 721. Konsument... 779

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 593. Specialförsäkring... 721. Konsument... 779 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 593 Specialförsäkring... 721 Konsument... 779 Redovisning och rapportering... 809 Allmän associationsrätt... 999 Etik och brott...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 369 Specialförsäkring... 503 Konsument... 563 Redovisning och rapportering... 589 Allmän associationsrätt... 777 Etik och brott...

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 307 Aktiebolag... 713 Handel och kontoföring... 883 Kapitalkrav... 1075 Etik och brott... 1479 Konsument... 1585 Redovisning

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 483 Aktiebolag... 979 Handel och kontoföring... 1149 Kapitalkrav... 1341 Etik, sekretess och brott... 1391 Konsument...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse Kreditvärderingsinstitut Statligt stöd och garanti Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse Kreditvärderingsinstitut Statligt stöd och garanti Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 11 Kreditvärderingsinstitut... 307 Statligt stöd och garanti... 371 Kapitalkrav... 423 Obligationer och e-pengar... 975 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder & förvaltare... 285. Aktiebolag... 653. Handel & kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder & förvaltare... 285. Aktiebolag... 653. Handel & kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder & förvaltare... 285 Aktiebolag... 653 Handel & kontoföring... 819 Kapitalkrav... 1011 Etik & brott... 1303 Konsument... 1405 Redovisning och

Läs mer

Den nya aktiebolagslagen

Den nya aktiebolagslagen Den nya aktiebolagslagen A 246154 FAR FÖRLAG 9 AKTIEBOLAGSLAG 5 Aktiebolagslag (2005:551) 1 kap. Inledande bestämmelser 10 Lagens innehåll 10 Privata och publika aktiebolag 11 Aktieägarnas betalningsansvar

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet Takeover Marknadsmissbruk Penningtvätt

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet Takeover Marknadsmissbruk Penningtvätt Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 379 Marknadsmissbruk... 403 Penningtvätt... 473 Börser och clearinginstitut... 563 Associationsrätt... 699 Aktiemarknadsnämnden... 889

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9 2 Promemorians lagförslag... 11 2.1 Förslag till lag om elektroniska pengar...11 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar...26

Läs mer

Associationsrätt Bokförings- och redovisningsförfattningar Bokföringsnämnden Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt Bokförings- och redovisningsförfattningar Bokföringsnämnden Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 427 Bokföringsnämnden... 617 Rådet för finansiell rapportering... 1395 s rekommendationer och uttalanden... 1433 BAS... 1589 Sökord...

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden Fonder och förvaltare Aktiebolag Handel och pensionssparande...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden Fonder och förvaltare Aktiebolag Handel och pensionssparande... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 435 Aktiebolag... 927 Handel och pensionssparande... 1099 Clearing och avveckling... 1185 Kapitalkrav (förteckning över

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Rörelse... 9. Förmedling och avtal... 341. Specialförsäkring... 469. Konsument... 529. Redovisning och rapportering...

Alfabetisk förteckning... 5 Rörelse... 9. Förmedling och avtal... 341. Specialförsäkring... 469. Konsument... 529. Redovisning och rapportering... Alfabetisk förteckning... 5 Rörelse... 9 Förmedling och avtal... 341 Specialförsäkring... 469 Konsument... 529 Redovisning och rapportering... 555 Allmän associationsrätt... 743 Etik och brott... 1021

Läs mer

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2 Regeringens proposition 2006/07:5 Prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler Del 2 Innehållsförteckning Prop. 2006/07:5 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Lagförslagen i promemorian

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse

Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse Lagrådsremiss Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2003 Gunnar Lund Carina Lindfelt (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 81 s rekommendationer och uttalanden... 941 Författningar... 1323 Revisorsnämnden... 1565 Sökord... 1579

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2004:1235 Utkom från trycket den 17 december 2004 utfärdad den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 75 s rekommendationer och uttalanden... 823 Författningar... 1101 Revisorsnämnden... 1311 Sökord... 1321

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 maj 2016 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen

BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen F rord 3 Finansmarknadens regelsamlingar utkommer f r nittonde Ôret i rad. Regelverket har genomgôtt stora f rìndringar de senaste Ôren, inte minst avseende mìngden regler. Detta har naturligtvismìrkts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2003:514 Utkom från trycket den 15 juli 2003 utfärdad den 26 juni

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2013:1109 Utkom från trycket den 20 december 2013 utfärdad den

Läs mer

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358 Förord 3 FARs Samlingsvolym utkommer nu för 35:e året i följd. Det är bara i FARs Samlingsvolym redovisning du får tillgång till hela den goda redovisningsseden som den uttrycks genom lagar, förordningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2010:1514 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling 0994.fm Page 1 Tuesday, uly 1, 2014 1:52 PM Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen; Utkom från trycket den

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2014:1392 Utkom från trycket den 5 december 2014 utfärdad den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av ägares kvalificerade innehav

Läs mer

Författningar... 5. EU-regler... 337. Finansinspektionen... 613. Aktiemarknadsnämnden... 767. Börser... 847. MTFer... 977

Författningar... 5. EU-regler... 337. Finansinspektionen... 613. Aktiemarknadsnämnden... 767. Börser... 847. MTFer... 977 Författningar... 5 EU-regler... 337 Finansinspektionen... 613 Aktiemarknadsnämnden... 767 Börser... 847 MTFer... 977 Svensk kod för bolagsstyrning... 1059 Ägarpolicies... 1141 Euroclear... 1229 Sökord...

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2002:150 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2009:34 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 janauari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Lagrådsremiss. Nya kapitaltäckningsregler. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Nya kapitaltäckningsregler. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Nya kapitaltäckningsregler Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 juli 2006 Sven Erik Österberg Mats Walberg (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2005:932 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 595. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 595. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 595 Rådet för finansiell rapportering... 1515 s rekommendationer och uttalanden... 1551 BAS... 1707 Sökord...

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret 2015 uppgick till 19 010 tkr (15 403 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2015:817 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 26 november 2015.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2011:1046 Utkom från trycket den 18 oktober 2011 utfärdad den 6 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2006:503 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om aktiebolagsförordningen

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2007:541 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd ACKUHÄ=Ackordsförhandling upphävd ACKUHÖ=Ackordsförhandling

Läs mer

Bolagens rättsliga ställning

Bolagens rättsliga ställning CARL HEMSTRÖM Bolagens rättsliga ställning Om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag Nionde reviderade upplagan NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Förordtillnionde upplagan 7 Förkortningar 8

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektroniska pengar; SFS 2011:755 Utkom från trycket den 21 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2016:947 Utkom från trycket den 15 november 2016 utfärdad den 3 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Nya regler för finansiella konglomerat och grupper. Eva-Lena Norgren (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Nya regler för finansiella konglomerat och grupper. Eva-Lena Norgren (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Nya regler för finansiella konglomerat och grupper Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 april 2013 Peter Norman Eva-Lena Norgren (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:150

Regeringens proposition 2005/06:150 Regeringens proposition 2005/06:150 Europakooperativ Prop. 2005/06:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer