Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse Kreditvärderingsinstitut Statligt stöd och garanti Kapitalkrav...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav..."

Transkript

1 Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut Statligt stöd och garanti Kapitalkrav Obligationer och e-pengar Betalning, inlåning och kreditupplysning Konsument Redovisning och rapportering Allmän associationsrätt Etik och brott Sökord

2 Förord 3 Bankvolymen är en regelsamling som samlar EU-rätt, lagstiftning och föreskrifter som reglerar bank- och kreditverksamhet. Bankvolymen utgör tillsammans med Försäkringsvolymen, Värdepappersvolymen, Börsvolymen och Aktiemarknadsnämndens uttalanden Finansmarknadens regelsamlingar och kommer nu ut i en 23:e uppdaterad upplaga. * * * Bland nyheterna i årets upplaga kan nämnas: Lag och förordning om identifiering av rapporteringspliktiga konton enligt FATCAavtalet. Den amerikanska federala skattemyndigheten får tillgång till information om amerikanska personers kapitaltillgångar och kapitalinkomster som förvaltas av eller betalas till icke-amerikanska finansiella institut. EU-förordning om likviditetstäckningskravet för kreditinstitut. Kreditinstitut ska ha likvida tillgångar till ett sammanlagt värde som täcker likviditetsutflöden minus likviditetsinflöden i stressituationer. Direktiv om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet. Förändringar av penningtvättslagen som bl.a. innebär att verksamhetsutövare ska göra en bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet. Därtill har begreppet person i politiskt utsatt ställning utvidgats i lagen, samtidigt som motsvarande bestämmelser strukits ur FI-föreskrifterna. * * * Bankvolymen är uppdaterad per den 1 juli Ändringar sedan föregående upplaga har markerats med streck i vänster marginal. Även bestämmelser som har beslutats men som träder i kraft vid en senare tidpunkt har tagits med. Ändringar som träder i kraft mellan den 1 juli och den 1 augusti finns endast med den nya lydelsen. Ändringar som träder i kraft efter den 1 augusti finns dels med den per den 1 juli gällande lydelsen, dels med den kommande lydelsen. Den kommande lydelsen ligger då på raster, dvs. en svagt tonad bakgrund. Samtliga ändringar som träder i kraft efter den 1 juli har försetts med en not som anger ikraftträdandedatumet. Boken är indelad ämnesvis i flikar och har därtill såväl en alfabetisk förteckning som ett sökordsregister. För att det enkelt ska gå att hitta motiven bakom lagändringarna finns också en förteckning med lagens propositioner sist i varje lag. * * * Bankvolymen 2015/2016 har sammanställts under ledning av jur.kand. Stefan Öhman vid. På onlinetjänsten FAR Online finns alltid den senast uppdaterade versionen av de regler som ingår i denna bok. Perfekt för dig som vill vara säker på att alltid ha tillgång till den senaste informationen! Vi är alltid intresserade av dina synpunkter och önskemål inför kommande upplagor. Förslag och kommentarer är välkomna till Stockholm den 15 juli 2015 David Nylund Förlagschef

3 5 Alfabetisk förteckning EU-rätt Antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro, förordning 260/2012/EU Bankredovisningsdirektiv 86/635/EEG Betaltjänster på den inre marknaden, direktiv 2007/64/EG Distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter, direktiv 2002/65/EG E-penningdirektiv 2009/110/EG Gränsöverskridande betalningar i gemenskapen, förordning 924/2009/EG Insättningsgarantisystem, direktiv 2014/49/EU Kapitaltäckningsdirektiv 2013/36/EU Konsumentkreditavtal, direktiv 2008/48/EG Konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet, direktiv 2014/17/EU 1176 Kreditvärderingsinstitut, förordning 1060/2009/EG Likviditetsersättningskravet för kreditinstitut, förordning (EU) 2015/ Skyldigheter angående offentliggörande av årsredovisningshandlingar för i en medlemsstat inrättade filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i en annan medlemsstat, direktiv 89/117/EEG Tillsynsförordning 575/2013/EU Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, direktiv 2005/60/EG Lagar och förordningar A Aktiebolagsförordning (2005:559) Aktiebolagslag (2005:551) Anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, förordning (2004:331) Anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, lag (1996:1006) Arbetstagarinflytande i europabolag, lag (2004:559) Arbetstagarinflytande i europakooperativ, lag (2006:477) Avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling, förordning (2011:978) B E Bank- och finansieringsrörelse, förordning (2004:329) Bank- och finansieringsrörelse, lag (2004:297) Belastningsregister, förordning (1999:1134) utdrag Beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter, förordning (2010:1855) 1161 Betaltjänster, förordning (2010:1008) Betaltjänster, lag (2010:751) Bokföringslag (1999:1078) Brottsbalk (1962:700) utdrag

4 6 Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, förordning (2000:650) Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, lag (2000:35) Distansavtal och avtal utanför affärslokaler, lag (2005:59) Dödande av förkommen handling, lag (2011:900) Ekonomiska föreningar, förordning (1987:978) Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) Elektroniska pengar, förordning (2011:776) Elektroniska pengar, lag (2011:755) Europabolag, förordning (2004:703) Europabolag, lag (2004:575) Europakooperativ, förordning (2006:922) Europakooperativ, lag (2006:595) F I Finansiell rådgivning till konsumenter, förordning (2004:17) Finansiell rådgivning till konsumenter, lag (2003:862) Identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, förordning (2015:70) Identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, lag (2015:62) Införande av aktiebolagslagen, lag (2005:552) Införande av lagen om bank- och finansieringsrörelse, lag (2004:298) Införande av lagen om kapitalbuffertar, lag (2014:967) Införande av lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lag (2014:969) Inlåningsverksamhet, förordning (2004:330) Inlåningsverksamhet, lag (2004:299) Insättningsgaranti, förordning (2011:834) Insättningsgaranti, lag (1995:1571) Investeringssparkonto, lag (2011:1268) K O Kapitalbuffertar, förordning (2014:993) Kapitalbuffertar, lag (2014:966) Konsumentkreditlag (2010:1846) Kreditupplysningsförordning (1981:955) Kreditupplysningslag (1973:1173) Kreditvärderingsinstitut, lag (2010:1010) Medlemsbanker, lag (1995:1570) Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, lag (2010:738) Offentlighets- och sekretesslag, (2009:400) utdrag P S Pantbanksförordning (1995:1189) Pantbankslag (1995:1000) Penningtvättsförordning (2009:92)

5 7 Pennintvättslag (2009:62) Sparbankslag (1987:619) Statliga garantier till banker m.fl., förordning (2008:819) Statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige, lag (2008:812) Statligt stöd till kreditinstitut, förordning (2008:820) Statligt stöd till kreditinstitut, lag (2008:814) Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag (2002:444) Styrelserepresentation för de privatanställda, lag (1987:1245) Svenska skeppshypotekskassan, lag (1980:1097) Sveriges riksbank, lag (1988:1385) Särskild tillsyn över finansiella konglomerat, förordning (2006:627) Särskild tillsyn över finansiella konglomerat, lag (2006:531) Särskild tillsyn och kapitalbuffertar, förordning (2014:993) Särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lag (2014:968) 867 T Å Tillsyn över Svenska skeppshypotekskassan, förordning (1970:68) Utgivning av säkerställda obligationer, förordning (2004:332) Utgivning av säkerställda obligationer, lag (2003:1223) Utländska filialer m.m., förordning (1992:308) Utländska filialer m.m., lag (1992:160) Valuta- och kreditreglering, lag (1992:1602) Viss verksamhet med konsumentkrediter, lag (2014:275) Vissa årsredovisningsfrågor, förordning (1995:1633) Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lag (1995:1559) Årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag, förordning (1995:1600) Årsredovisningslag (1995:1554) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62) Finansinspektionen FFFS 1998:22 Riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn FFFS 2000:10 Hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2000:9 Kontokort och automattjänster FFFS 2001:8 Inlåningskonton och tillhörande banktjänster FFFS 2002:23 Klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter FFFS 2004:4 Finansiell rådgivning till konsumenter FFFS 2004:6 Kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut

6 8 FFFS 2004:10 Revisorer förordnade av Finansinspektionen FFFS 2005:1 Styrning och kontroll av finansiella företag FFFS 2007:4 Rapportering av ränterisk i övrig verksamhet FFFS 2008:25 Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2009:1 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FFFS 2009:3 Ägar- och ledningsprövning FFFS 2010:2 Begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad FFFS 2010:3 Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer FFFS 2010:7 Hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2011:1 Ersättningssystem i kreditinstitut, värdepapperbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning FFFS 2011:2 Ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar FFFS 2011:14 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen FFFS 2011:26 Särskild tillsyn över finansiella konglomerat FFFS 2011:37 Rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2011:49 Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare FFFS 2011:50 Ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse FFFS 2012:6 Krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden FFFS 2013:1 Säkerställda obligationer FFFS 2013:11 Rapportering av händelser av väsentlig betydelse FFFS 2014:1 Styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FFFS 2014:4 Hantering av operativa risker FFFS 2014:5 Informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem 209 FFFS 2014:8 Viss verksamhet med konsumentkrediter FFFS 2014:11 Krediter i konsumentförhållanden FFFS 2014:12 Tillsynskrav och kapitalbuffertar FFFS 2014:13 Rapportering av internt bedömt kapitalbehov FFFS 2014:14 Rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter FFFS 2014:33 Kontracykliskt buffertvärde FFFS 2015:1 Information om ränta på bostadskrediter Konsumentverket KOVFS 2011:1 Konsumentkrediter Riksgäldskontoret RGKFS 2008:1 Statliga garantier till banker m.fl RGKFS 2011:2 Instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar

7 Bankrörelse 9 Bankrörelse Sveriges riksbank, lag (1988:1385) Valuta- och kreditreglering, lag (1992:1602) Bank- och finansieringsrörelse, lag (2004:297) Införande av lagen om bank- och finansieringsrörelse, lag (2004:298) Bank- och finansieringsrörelse, förordning (2004:329) FFFS 2011:50 Ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse Specialbanker Sparbankslag (1987:619) Medlemsbanker, lag (1995:1570) Pantbankslag (1995:1000) Pantbanksförordning (1995:1189) Riskhantering FFFS 2014:1 Styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FFFS 2010:7 Hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2004:6 Kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut FFFS 2000:10 Hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2014:4 Hantering av operativa risker FFFS 2014:5 Informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem Särskilt förordnade revisorer FFFS 2004:10 Revisorer förordnade av Finansinspektionen Hypotek Svenska skeppshypotekskassan, lag (1980:1097) Tillsyn över Svenska skeppshypotekskassan, förordning (1970:68) Finansiella konglomerat Särskild tillsyn över finansiella konglomerat, lag (2006:531) Särskild tillsyn över finansiella konglomerat, förordning (2006:627) FFFS 2011:26 Särskild tillsyn över finansiella konglomerat Dödande av handling Dödande av förkommen handling, lag (2011:900) Avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling, förordning (2011:978)

8 245 Kreditvärderingsinstitut Kreditvärderingsinstitut, förordning 1060/2009/EG Kreditvärderingsinstitut, lag (2010:1010) Kreditvärderingsinstitut

9 309 Statligt stöd och garanti Insättningsgaranti Insättningsgarantisystem, direktiv 2014/49/EU Insättningsgaranti, lag (1995:1571) Insättningsgaranti, förordning (2011:834) Bankstöd och bankgaranti Statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige, lag (2008:812) Statligt stöd & garanti Statligt stöd till kreditinstitut, lag (2008:814) Statligt stöd till kreditinstitut, förordning (2008:820) Statliga garantier till banker m.fl., förordning (2008:819) RGKFS 2008:1 Statliga garantier till banker m.fl RGKFS 2011:2 Instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar Sekretess Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

10 359 Kapitalkrav EU-rätt Tillsynsförordning 575/2013/EU Likviditetstäckningskravet för kreditinstitut, förordning (EU) 2015/ Kapitaltäckningsdirektiv 2013/36/EU Lagar och förordningar Särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lag (2014:968) Införande av lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lag (2014:969) Kapitalbuffertar, lag (2014:966) Införande av lagen om kapitalbuffertar, lag (2014:967) Särskild tillsyn och kapitalbuffertar, förordning (2014:993) Kapitalkrav Föreskrifter FFFS 2014:33 Kontracykliskt buffertvärde FFFS 2014:12 Tillsynskrav och kapitalbuffertar FFFS 2012:6 Krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden

11 915 Obligationer och e-pengar Säkerställda obligationer Utgivning av säkerställda obligationer, lag (2003:1223) Utgivning av säkerställda obligationer, förordning (2004:332) FFFS 2013:1 Säkerställda obligationer Elektroniska pengar E-penningdirektiv 2009/110/EG Elektroniska pengar, lag (2011:755) Elektroniska pengar, förordning (2011:776) FFFS 2011:49 Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare Obligationer & e-pengar

12 973 Betalning, inlåning och kreditupplysning Betaltjänster Betaltjänster på den inre marknaden, direktiv 2007/64/EG Betaltjänster, lag (2010:751) Betaltjänster, förordning (2010:1008) Gränsöverskridande betalningar i gemenskapen, förordning 924/2009/EG Antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro, förordning 260/2012/EU Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, lag (2010:738) FFFS 2000:9 Kontokort och automattjänster FFFS 2010:3 Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer Investeringssparkonto Investeringssparkonto, lag (2011:1268) Inlåning FFFS 2001:8 Inlåningskonton och tillhörande banktjänster Inlåningsverksamhet, lag (2004:299) Inlåningsverksamhet, förordning (2004:330) Kreditupplysning Kreditupplysningslag (1973:1173) Betalning, inlåning & upplysning Kreditupplysningsförordning (1981:955)

13 1117 Konsument Finansiell rådgivning Finansiell rådgivning till konsumenter, lag (2003:862) Finansiell rådgivning till konsumenter, förordning (2004:17) FFFS 2004:4 Finansiell rådgivning till konsumenter Konsumentkredit Konsumentkreditavtal, direktiv 2008/48/EG Konsumentkreditlag (2010:1846) Beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter, förordning (2010:1855) KOVFS 2011:1 Konsumentkrediter FFFS 2014:11 Krediter i konsumentförhållanden Konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet, direktiv 2014/17/EU FFFS 2015:1 Information om ränta på bostadskrediter FFFS 2010:2 Begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad Viss verksamhet med konsumentkrediter, lag (2014:275) FFFS 2014:8 Viss verksamhet med konsumentkrediter Klagomålshantering FFFS 2002:23 Klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter Distansförsäljning Distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter, direktiv 2002/65/EG Distansavtal och avtal utanför affärslokaler, lag (2005:59) Konsument

14 1259 Redovisning och rapportering Bokföring Bokföringslag (1999:1078) Byte av redovisningsvaluta Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, lag (2000:35) Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, förordning (2000:650) Årsredovisning Bankredovisningsdirektiv 86/635/EEG Skyldigheter angående offentliggörande av årsredovisningshandlingar för i en medlemsstat inrättade filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i en annan medlemsstat, direktiv 89/117/EEG Årsredovisningslag (1995:1554) Vissa årsredovisningsfrågor, förordning (1995:1633) Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lag (1995:1559) Årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag, förordning (1995:1600) FFFS 2008:25 Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Rapportering Till Finansinspektionen FFFS 2014:14 Rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter FFFS 2014:13 Rapportering av internt bedömt kapitalbehov FFFS 2013:11 Rapportering av händelser av väsentlig betydelse FFFS 2012:6 Krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden FFFS 2011:37 Rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2007:4 Rapportering av ränterisk i övrig verksamhet FFFS 2011:14 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen Redovisning & rapportering Enligt FATCA-avtalet Identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, lag (2015:62) Identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, förordning (2015:70)

15 1425 Allmän associationsrätt Aktiebolag Aktiebolagslag (2005:551) Införande av aktiebolagslagen, lag (2005:552) Aktiebolagsförordning (2005:559) Styrelserepresentation för de privatanställda, lag (1987:1245) Europabolag Europabolag, lag (2004:575) Europabolag, förordning (2004:703) Arbetstagarinflytande i europabolag, lag (2004:559) Ekonomiska föreningar Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) Ekonomiska föreningar, förordning (1987:978) Styrelserepresentation för de privatanställda, lag (1987:1245) Europakooperativ Europakooperativ, lag (2006:595) Europakooperativ, förordning (2006:922) Arbetstagarinflytande i europakooperativ, lag (2006:477) Filialer Utländska filialer m.m., lag (1992:160) Utländska filialer m.m., förordning (1992:308) Allmän associationsrätt

16 1707 Etik och brott Verksamhetsstyrning FFFS 2009:3 Ägar- och ledningsprövning FFFS 2005:1 Styrning och kontroll av finansiella företag FFFS 1998:22 Riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn Ersättningssystem FFFS 2011:1 Ersättningssystem i kreditinstitut, värdepapperbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning FFFS 2011:2 Ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar Penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, direktiv 2005/60/EG Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) FFFS 2009:1 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag (2002:444) Anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, lag (1996:1006) Anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, förordning (2004:331) 1784 Förfalskningsbrott Brottsbalk (1962:700) utdrag Registerutdrag och sekretess vid ledningsprövning Belastningsregister, förordning (1999:1134) utdrag Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) utdrag Etik & brott

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 677. Statligt stöd och garanti... 787. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 677. Statligt stöd och garanti... 787. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 677 Statligt stöd och garanti... 787 Kapitalkrav... 823 Obligationer och e-pengar... 1115 Betalning, inlåning och upplysning...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 369 Specialförsäkring... 503 Konsument... 563 Redovisning och rapportering... 589 Allmän associationsrätt... 777 Etik och brott...

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder & förvaltare... 285. Aktiebolag... 653. Handel & kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder & förvaltare... 285. Aktiebolag... 653. Handel & kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder & förvaltare... 285 Aktiebolag... 653 Handel & kontoföring... 819 Kapitalkrav... 1011 Etik & brott... 1303 Konsument... 1405 Redovisning och

Läs mer

BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen

BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen F rord 3 Finansmarknadens regelsamlingar utkommer f r nittonde Ôret i rad. Regelverket har genomgôtt stora f rìndringar de senaste Ôren, inte minst avseende mìngden regler. Detta har naturligtvismìrkts

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405 Bokföringsnämnden (för K-företag)............................................. 535 Bokföringsnämnden... 1263 Rådet för finansiell

Läs mer

Inledning och ramverk

Inledning och ramverk Förord 3 Samlingsvolymen kommer nu ut i en trettiofemte uppdaterad utgåva. Den här delen, FARs Samlingsvolym revision, innehåller regler om revisorer och revision, medan FARs Samlingsvolym redovisning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 oktober 2008 Mats Odell Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2004:297 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter

Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter... 4 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 11

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST LEDNING OCH KONTROLLFUNKTIONER. Copyright SwedSec Licensiering AB

Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST LEDNING OCH KONTROLLFUNKTIONER. Copyright SwedSec Licensiering AB Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST LEDNING OCH KONTROLLFUNKTIONER 1 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Målgrupp... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och funktion... 3 Ändringar av kunskapskraven... 3 Kunskapskravens

Läs mer

Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument Ds 2015:2 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2015:309 Utkom från trycket den 5 juni 2015 utfärdad den 28 maj

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring... Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7 Ideella föreningar... 87 Trossamfund... 115 Insamlingsregler... 343 Löpande bokföring... 419 Årsbokslut och årsredovisning... 577 Revision... 999 Sökord... 1049

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-04-24. Förstärkta kapitaltäckningsregler

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-04-24. Förstärkta kapitaltäckningsregler 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-04-24 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Peter Kindlund samt justitierådet Göran Lambertz. Förstärkta kapitaltäckningsregler Enligt

Läs mer

Promemoria. Förstärkt insättningsgaranti

Promemoria. Förstärkt insättningsgaranti Promemoria Förstärkt insättningsgaranti Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Juni 2015 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 4 2 Lagförslag... 5 2.1 Förslag till lag

Läs mer

Finansbolagens Förening Finansbolagens Service FF AB. Årsberättelse 2014

Finansbolagens Förening Finansbolagens Service FF AB. Årsberättelse 2014 Finansbolagens Förening Finansbolagens Service FF AB Årsberättelse 2014 Utgiven av Finansbolagens Service FF AB Finansbolagens Förening - Finansbolagens Service - FF AB... 1 Medlemmar... 2 Associerade

Läs mer

Finansbolagens Förening Årsberättelse 2010

Finansbolagens Förening Årsberättelse 2010 Finansbolagens Förening Årsberättelse 2010 Finansbolagens Förening... 1 Medlemmar Associerade Styrelse Kommittéer Kansli Medlemskap och representation Föreningen under året... 8 Årsmöte och informationsmöten

Läs mer

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358 Förord 3 FARs Samlingsvolym utkommer nu för 35:e året i följd. Det är bara i FARs Samlingsvolym redovisning du får tillgång till hela den goda redovisningsseden som den uttrycks genom lagar, förordningar

Läs mer