SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1"

Transkript

1 Tid och plats Beslutande Kl i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira (S) Per-Gunnar Modigh (S), kl , 19-20, Karin Gustafsson (S) tjänstgör för P-G Modigh (S) Tony Georgiou (S) Wera Larsson (S) Monika Larsson (S) Jaime Chairi-Kabir (S) Fahimeh Nordborg (V) Marie Kide (MP) Pia Fogelberg (M) Dalida Naim (KD) tjänstgör för S Hellqvist (M) Robin Mashallah (S) tjänstgör för S Abdu (FP) Mikael Hall (C) Ej tjänstgörande ersättare Christoffer Hagström (S), kl Karin Gustafsson (S), Representanter för Eva K Holmström, LO, ej 25 Personalorganisationerna Monica Larsson, SACO, ej 25 Jenny Andersson, TCO, ej 25 Övriga närvarande Justerare Birgitta Lindström Sundefors, förvaltningschef Ulf Halvorsen, chef för strategisk planering och utveckling Anna Österlund, projektledare Skolverket, 20 Tina Tenggren, rektor F-5, 20 Eva Dahl, rektor 6-9, 20 Dan Petersson, ekonomichef, Birgitta Lundskog, områdeschef, Roger Wennberg, rektor, 29 Lisbeth Romo, sekreterare Wera Larsson (S) med Monika Larsson (S) som ersättare. Paragraf 19-24, Tid och plats för justering Utbildningsförvaltningen måndag 3 mars 2014, kl Sekreterare.... Lisbeth Romo Ordförande... Mats Wiking Justerande... Wera Larsson ANSLAG/BEVIS Utbildningsnämndens protokoll är justerat. Paragrafer 19-24, Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslaget sätts upp. Anslaget tas ned. Protokollet finns hos Trollhättans Stad, Utbildningsförvaltningen, Gärdhemsvägen 9, Trollhättan Underskrift...

2 UN 19/2014 Förändring av dagens föredragningslista Ordföranden anmäler ett extra ärende till dagens föredragningslista: Yttrande i mål mellan Utbildningsnämnden i Trollhättans Stad och Lilla Edets kommun, dnr 2011/

3 UN 20/2014 Information om Kronans deltagande i Skolverkets projekt Handledning för lärande Kronan deltar i Skolverkets projekt Handledning för lärande som syftar till att elevernas måluppfyllelse ska öka. Vid dagens sammanträde informerar Anna Österlund från Skolverket om projektet. Under tre år kommer Skolverket, på uppdrag av regeringen, att stödja tio utvalda skolor. Satsningen inriktas mot årskurs sex till nio. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet. De skolor som valts ut ligger i s k utanförskapsområden, har låga kunskapsresultat och en negativ kunskapsutveckling över tid. En av de utvalda skolorna är Kronan. Lärarna på Kronan får stöd av handledare i att bl a utveckla sin undervisningsmetod. I insatserna ingår även utveckling av studiehandledning på elevernas modersmål och läxhjälp. Handledningen genomförs av särskilt kvalificerade personer som Skolverket anlitar. De metoder och arbetssätt som visar sig vara verkningsfulla och ha en positiv effekt för elevernas resultat ska spridas till andra skolor. Vid dagens sammanträde medverkar även Kronans rektorer. Rektorerna upplever att eleverna nu får en annan stöttning i sitt lärande, att kvalitén har ökat i alla delar i undervisningen och att eleverna är mer medveta om vad de kan förvänta sig av undervisningen. Projektet genomförs under tiden och kommer att slutrapporteras till Utbildningsdepartementet i april Utbildningsnämnden antecknar informationen till protokollet.

4 UN 21/2014 Övrig information Kontaktpolitiker Wera Larsson (S) utses till att vara sammankallande för Östra skolområdets kontaktpolitikergrupp. Rapport från Utbildningsnämndens kontaktpolitiker --- Ordförandens information --- Förvaltningschefens information --- Utbildningsnämnden antecknar informationen till protokollet.

5 UN 22/2014 Dnr 2011/ Revidering av Utbildningsnämndens delegation av beslutanderätt Utbildningsnämnden har den 21 juni 2011 tagit beslut om sin omarbetade delegationsordning ( 99/2011). Delegationsordningen behöver nu revideras fr o m 1 mars Under skolformerna Förskoleklass, Grundskola och Grundsärskola behöver tillägg och revideringar göras avseende beslut om placering. Inför Kunskapsförbundets beslut om elevs mottagande till gymnasiesärskolan, ska hemkommunen pröva om den sökande tillhör målgruppen. I delegationsordningen har detta lagts till under Allmänt. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna revideringar och kompletteringar i nämndens delegationsordning. Enligt förvaltningens förslag Beslutet exp Områdeschefer 0-16 Områdeschef för elevstöd Rektorer F-9 Särskolesamordnare

6 UN 23/2014 Dnr 2014/ Bokslut/årsredovisning år Utbildningsförvaltningen har utarbetat årsbokslutet för år Totalt redovisas ett överskott på tkr varav nämnden redovisar ett underskott på tkr och områdena/enheterna ett överskott på tkr. Investeringsredovisningen har en negativ avvikelse på tkr. Denna avvikelse ska belasta resultatet för 2013 som efter justering hamnar på tkr. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner presenterat förslag till bokslut för år 2013 innehållande årsredovisning. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen överföra nämndens avvikelse efter justeringar till nämndens fond för Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen överföra förvaltningens resultat till resultatenheternas fonder samt att beloppet i de fonder som överstiger 3 procent av bruttoomslutningen överförs till nämndsfonden. Utbildningsnämnden förslår kommunstyrelsen att överföra 765 tkr av ej utnyttjade investeringsanslag på Lyrfågelskolan till Information enligt 19 MBL Information enligt 19 MBL har lämnats och avstämning Enligt förvaltningens förslag. Beslutet exp Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Områdeschefer 0-16 Områdeschef elevhälsa, Kostchef Ekonomi UTB

7 UN 24/2014 Dnr 2013/ Återrapportering av utförd internkontroll I Trollhättans Stads internkontrollregelmente framgår att nämnderna ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig inom nämndens verksamheter. Varje förvaltning ska årligen upprätta en plan för uppföljning och utveckling av den interna kontrollen. Planen ska antas av nämnden och sedan återkopplas till kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens återrapportering av 2013 års interkontroll. Utbildningsnämnden överlämnar 2013 års internkontrollarbete till kommunstyrelsen för kännedom. Enligt förvaltningens förslag. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Ekonomikontoret

8 UN 25/2014 Dnr 2011/ Yttrande i mål mellan Utbildningsnämnden i Trollhättans Stad och Lilla Edet kommun Utbildningsförvaltningen i Trollhättans Stad har utifrån 8 kap. 13 andra stycket skollagen tagit emot ett barn som är folkbokfört i Lilla Edets kommun. Det har visat sig att barnet har ett omfattande stödbehov, med en för barnet egen assistentresurs på 40 timmar/vecka. Utbildningsförvaltningen har därför med stöd av 8 kap. 17 skollagen ansökt hos hemkommunen om bidrag för särskilt stöd eftersom kostnaden för barnets stödbehov inte ryms inom den interkommunala ersättningen. Lilla Edets kommun beslöt att avslå ansökan. I beslutet hänvisades till tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 skollagen och att beslutet kunde överklagas enligt formerna för s k förvaltningsbesvär, d v s en felaktig fullföljdhänvisning då ärendet handlar om interkommunal ersättning. Utbildningsnämnden överklagade Lilla Edets beslut enligt fullföljdshänvisningen. Förvaltningsrätten i Göteborg har därefter i dom meddelat att Trollhättans Stad inte har rätt att överklaga beslut som fattats av Lilla Edets kommun. Förvaltningsrättens dom kan överklagas till kammarrätten. Utbildningsförvaltningen har skrivit fram ett förslag till yttrande i vilket Utbildningsnämnden överklagar förvaltningsrättens beslut. I yttrandet hänvisar Utbildningsnämnden till vad som tidigare anförts i överklagandet till förvaltningsrätten. Nämnden anför också att det är viktigt att beslutet prövas utifrån riktighet och att överklagandet prövas för ledning av rättstillämpningen och att förvaltningsrättens dom därmed ska upphävas. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till yttrande. Utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till yttrande. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Beslutet expedieras till: Förvaltningsrätten

9 UN 26/2014 Dnr 2013/ Ansökan från Området för elevstöd att få byta namn Sedan januari 2014 ingår nu även Modersmålsenheten och Välkomsten i området för elevstöd. I samband med denna förändring vill Utbildningsförvaltningen förtydliga de olika verksamheterna inom området och därmed byta namn. Att området även fortsättningsvis erbjuder elevstöd är givet men nu erbjuds även modersmålsundervisning. Modersmål kan ses som ett stöd för att stärka språkutvecklingen i svenska språket men det är samtidigt ett eget ämne i grundskolan. Förvaltningen anser att namnet Området för elevstöd och modersmål ger en tydligare beskrivning av området som helhet. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna begäran om namnändring från Området för elevstöd. Nytt namn blir Området för elevstöd och modersmål. Namnändringen gäller fr.o.m Enligt förvaltningens förslag. Beslutet expedieras till: Områdeschef för elevstöd Områdeschefer 0-16 Ekonomiavdelningen Systemhandläggare Procapita Chefssekreterare Publicerade internet

10 UN 27/2014 Dnr 2014/ Ansökan om undantag från Utbildningsnämndens skolskjutsbestämmelser Eleven ( PUL ) (född ) är folkbokförd i Trollhättan men har gått i Sollebrunns skola sedan årskurs 1, enligt närhetsprincipen. Eleven har ett omfattande stödbehov och i årskurs 4 blev det svårt för hemskolan att möta hans behov på ett tillfredsställande sätt. Sedan läsåret 2013/2014 går eleven på Mossbergska friluftsskolan. Skolan är en grundskola för elever i årskurs 1-6 med omfattande behov av särskilt stöd. Fr o m vårterminen 2014 behöver eleven en fritidsplats vilket Mossbergska friluftsskolan kan erbjuda utifrån elevens omfattande stödbehov. Eleven har dock skolskjuts tur och retur mellan hemmet och skolan. Enligt Utbildningsnämndens skolskjutsbestämmelser kan skolskjuts inte förläggas efter fritidshemsvistelsen, den måste ske i anslutning till skoldagens slut. Trollhättans Stad kan inte erbjuda ett fritidshem som kan tillgodose det omfattande stödbehov som eleven har. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna begäran om undantag från nämndens skolskjutsbestämmelser för ( PUL ). Därmed beviljas att hämtningar på Mossbergska friluftsskolan senareläggs till efter fritidsvistelsen. Beslutet ska gälla med omedelbar verkan. Enligt förvaltningens förslag. Beslutet expedieras till: Vårdnadshavare Mossbergska friluftsskolan Skolskjutshandläggare

11 UN 28/2014 Dnr 2014/ Uppdatering av regler för ersättning av förstörda glasögon och kontaktlinser till barn/elever 1976 beslutade dåvarande Skolstyrelsen att de hade ersättningsansvar gentemot elever som under skoltid skadade sina glasögon (St 72 /86) preciserades närmare kriterierna för att ersättning skulle utgå, samt hur hög denna ersättning fick lov att vara. Ersättningsnivån har sedan dess varit oförändrad. Mot denna bakgrund finns det anledning att uppdatera gällande beslut avseende kriterier och ersättningsnivå. Utbildningsförvaltningen bedömer det som rimligt att ersättningsansvaret fortsätter att gälla enligt den ursprungliga intentionen, att Trollhättans Stads olycksfallsförsäkring inte täcker kostnader för förstörda glasögon och kontaktlinser om inte olycksfallsskadan lett till att barnet/eleven behöver behandlas av läkare. Även skador på glasögon eller kontaktlinser som uppkommer under vistelsetiden i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg bör ingå i ersättningsansvaret. Underlag vid beräkning av ersättningsnivån har varit en analys av andra kommuners reglering inom området, nivån på självrisk utifrån försäkringar inom området samt prisnivån för glasögon för barn och ungdomar. Ersättningsnivån föreslås utgöra 3 % av vid åtgärdstillfället rådande prisbasbelopp. För 2014 innebär detta en högsta ersättningsnivå om kr baseras på prisbasbeloppet kr. Om hemförsäkring finns och självrisken är lägre än högsta ersättningsnivå, ersätts kostnaden motsvarade självrisken. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till uppdaterade regler för ersättning av förstörda glasögon och kontaktlinser till barn/elever. Enligt förvaltningens förslag. Beslutet expedieras till: Områdeschefer Rektorer Förskolechefer Områdesassistenter/handläggare Ekonomiavdelningen Publicerare intranät Publicerare internet

12 UN 29/2014 Dnr 2014/ Välkomsten verksamheten för nyanlända i grundskolan En rapport togs fram under våren 2013 som beskriver Välkomstens uppbyggnad och innehåll, tänkbar långsiktig finansiering, placering och anknytning till övrig verksamhet mm. Den beskriver också hur man långsiktigt kan möta de behov gruppen nyanlända har och kopplingen till mottagande skolors verksamhet. Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskningen av Trollhättans Stad 2009 samt Utbildningsdepartementets PM ligger till grund för de förslag till förändringar som presenterades i rapporten. Vid Utbildningsnämndens sammanträde behandlades förslag till Välkomstens organisation och dimensionering ( 90/2013). Nämnden beslöt att återremittera första beslutssatsen om att Välkomsten upphör som egen skolenhet fr.o.m och förvaltningen fick i uppdrag att: 1. Utreda möjligheten att ha kvar Välkomsten som en undervisningsgrupp. 2. Utreda möjligheten att placera Välkomsten i en stadsdel som ger möjlighet till större integration än i Södra och Centrala området. 3. Utreda möjligheten till fler veckor i Välkomsten och därmed också utöka kunskapskraven. 4. Viktigt att få vårdnadshavarna att söka till olika skolområden. Välkomsten kommer därför att ha en särskild uppgift med att informera om det fria skolvalet. På uppdrag av förvaltningschefen har ytterligare en översyn av organisation och dimensionering gjorts av Välkomsten. Utredarna har tagit del av dokumentation, utredningar, forskningsrapporter och Skolinspektionens övergripande granskningsrapport Intervjuer har genomförts med skolledare och personal. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att Välkomsten blir en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp. Detta för att få ett långsiktigt ansvarstagande vad gäller kartläggning och uppföljning av eleverna och stärka sambandet med mottagande skolor. Utbildningsnämnden beslutar att eleven tillhör den särskilda undervisningsgruppen under den period som han/hon behöver efter sina förutsättningar. Utbildningsnämnden beslutar att i och med att Välkomsten blir en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp gäller PM för placering i kommunövergripande särskild undervisningsgrupp och dess struktur.

13 Forts UN 29/2014 Utbildningsnämnden beslutar att Välkomsten placeras som en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp åk 1-9 i Östra skolområdet, Lyrfågelskolan åk 1-9. Utbildningsnämnden beslutar att Välkomsten ska utveckla rutiner för information om det fria skolvalet. Välkomsten får i uppdrag att säkerställa en beredskap på mottagande skolor så att vårdnadshavare och elever kan göra ett fritt skolval. Utbildningsnämnden beslutar att göra en översyn av rutiner för Välkomstens verksamhet. Uppdraget innebär att föreslå ev. förändringar/nya principer för mottagning av nyanlända, kartläggning av deras kunskaper, samverkan mellan Välkomsten och hemskolorna samt mottagande till skolorna. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att även placera Modersmålsenheten tillsammans med Välkomsten för att säkra samarbetet mellan Modersmålsenheten och Välkomsten. Utbildningsnämnden beslutar att fastställa upprättad resursfördelningsmodell för Välkomsten. Förhandling enligt 11 MBL Förhandling enligt 11 MBL har skett De fackliga organisationerna hade inget att erinra mot förslaget. Enligt förvaltningens förslag. Beslutet expedieras till: Områdeschef er 0-16 Områdeschef för elevstöd Rektor Sofia Bråberg Rektor Roger Wennberg Ekonomiavdelningen Planerare/utvecklare Anna Möll Systemhandläggare Procapita Chefssekreterare Publicerade internet

14 UN 30/2014 Dnr 2013/ Redovisning av undersökningen av kostnadsskillnad mottagningskök och tillagningskök På Utbildningsnämndens sammanträde redovisades lokalplanering av förskola i Sjuntorp (Fors 1:47). Nämnden gav förvaltningen i uppdrag undersöka kostnadsskillnaden mellan mottagningskök/tillagningskök ( 12/2014). Förvaltningen har presenterat en bild som visar budget/utfall av kostnaderna 2013 för förskolekök inom Sjuntorp samt några jämförande exempel på förskolor i Trollhättans Stad. Bilden är inte fullständig och ger endast en fingervisning av hur kostnadsskillnaderna skulle kunna komma att se ut i fastigheten Fors 1:47 i Sjuntorp med olika köksalternativ. Undersökningen visade att köksfrågan är komplicerad, varför inga generella slutsatser kan dras. Undersökningen visade i stort att skillnaderna när det gäller personalkostnader, hyreskostnader samt livsmedelskostnader i Sjuntorp inte divergerar på ett tydligt sätt mellan de olika köksalternativen. På grund av den knappa tid som Utbildningsförvaltningen fått på sig, erfar förvaltningen att det är omöjligt att få en generell bild av skillnaderna i kostnaderna mellan de olika typerna av kök. Förvaltningen föreslår därför att detta utreds ytterligare inför planering och genomförande av de kommande behov av förskolor som finns i planen för förskolornas utbyggnad i Trollhättan (UN 11/2014). Utbildningsförvaltningens undersökning visar på en ringa förmodad kostnadsskillnad mellan de olika alternativen i Sjuntorp, men exakt summa är svårbedömd. Skillnaderna tycks föreligga framförallt vid själva byggnationen och inte i driftskostnaderna, då en del av dessa redan finns. Detta gäller exempelvis personalkostnader och livsmedelskostnader. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning. Utbildningsnämnden beslutar att inför kommande nybyggnationer av förskolor/skolor göra en mer omfattande undersökning av kostnadsskillnaderna mellan olika köksalternativ. Information enligt 19 MBL Information enligt 19 MBL har lämnats

15 Forts UN 30/2014 Yrkande 1 Ordföranden Mats Wiking (S) inlämnar följande yrkande: Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning och föreslår att det i lokalplaneringen för nya förskolan i Sjuntorp planeras för ett tilllagningskök. Utbildningsnämnden beslutar att inför kommande nybyggnationer av förskolor/skolor göra en mer omfattande undersökning av kostnadsskillnaderna mellan olika köksalternativ. Utbildningsnämnden ger också förvaltningen i uppdrag att ytterligare se över det sammanlagda lokalbehovet av förskolor i Sjuntorp, med anledning av befolkningsprognosen 2013 och Fahimeh Nordborg (V) ställer sig bakom yrkandet. Yrkande 2 Remigiusz Bielinski (M), Pia Fogelberg (M), Mikael Hall (C) och Dalida Naim (KD) inlämnar följande tilläggsyrkande: På grund av nedanstående punkter: - Kostnader för återställning av Röda villan och Blå huset - Kalkyl för energibesparingen vid installation av bergvärmepump - Förklaring till den höga räntan är vi fortfarande missnöjda med hyressättningen för fastigheten Fors 1:47 och kommer att agera utifrån detta när ärendet kommer upp i kommunfullmäktige. Beträffande köket yrkar vi på att vid en eventuell flytt av Sjuntorps förskolor till f d vårdcentralen Sjuntorp, Fors 1:47, skall fastigheten utrustas med ett tillagningskök. Proposition Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag, första beslutssatsen i ordförandens m fl yrkande samt Bielinskis m fl tilläggsyrkande. Ordföranden finner att nämnden beslutat bifalla ordförandens yrkande. Härefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag till andra och tredje beslutssatsen i ordförandens m fl yrkande. Ordföranden finner att nämnden beslutat bifalla dessa beslutssatser.

16 Forts UN 30/2014 Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning och att det i lokalplaneringen för den nya förskolan i Sjuntorp planeras för ett tillagningskök. Utbildningsnämnden beslutar att inför kommande nybyggnationer av förskolor/skolor ska en mer omfattande undersökning göras av kostnadsskillnaderna mellan olika köksalternativ. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ytterligare se över det sammanlagda lokalbehovet av förskolor i Sjuntorp, med anledning av befolkningsprognosen 2013 och Reservation Mot beslutet reserverar sig Remigiusz Bielinski (M), Pia Fogelberg (M), Mikael Hall (C) och Dalida Naim (KD) till förmån för sitt tilläggsyrkande. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Områdeschef Södra skolområdet Planerare/utvecklare Anna Möll Ekonomichef

17 UN 31/2014 Dnr 2013/ Motion: Knarkhundar i våra skolor i förebyggande syfte Dan Möllengård (FP) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med rubriken Knarkhundar i våra skolor i förebyggande syfte. Motionären föreslår att möjligheten till narkotikafria miljöer i skolan så långt som möjligt ska bejakas och att det är skolledningen som får avgöra om behovet av narkotikahundar finns. Ett tjänstemannayttrande har skrivits fram av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Förvaltningarna anser att alla barn och unga ska kunna vistas i miljöer som är drogfria. I allt väsentligt råder samma situation som då tidigare motioner i samma ärende behandlats. Förvaltningarna finner inte att det tillvägagångssätt som används i Landskrona, som motionären hänvisar till, förändrar tidigare ställningstaganden. Förslag till beslut Arbetsmarknads- och socialnämnden och Utbildningsnämnden beslutar att var för sig ställa sig bakom tjänstemannayttrandet samt föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom tjänstemannayttrandet samt föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämnden Kunskapsförbundet Väst

18 UN 32/2014 Dnr 2013/ Motion: Inför certifiering för drogfri skola Dan Möllengård (FP) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion mot Narkotika del 2 med rubriken Inför certifiering för drogfri skola. De kravdokument som ställs för att bli certifierad finns nedtecknade i dokumentet Certifiering för en drogfri skola/verksamhet RS 2360:2013. Denna standard har som syfte att förebygga att barn och ungdomar fastnar i någon form av missbruk. Det svenska SFK Certifiering framhåller också att standarden hjälper skolledningen att arbeta systematiskt med åtgärder för att kontinuerligt bekämpa användningen av droger inom skolan. Ett tjänstemannayttrande har skrivits fram av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Förvaltningarna anser att det är av stor vikt att skapa en drogfri miljö i våra skolor. Trots detta ser förvaltningarna inte i dagsläget någon möjlighet att genomföra en certifiering av skolorna vare sig tidsmässigt eller ekonomiskt. Arbetet för en drogfri skola bedrivs överallt, men på olika sätt, utifrån skolornas och skolområdenas olika förutsättningar. Då intresset för det förebyggande arbetet ökat, föreslås Utbildningsförvaltningen få uppdraget att särskilt beskriva och följa upp detta i samband med årsbokslutet Förslag till beslut Arbetsmarknads- och socialnämnden och Utbildningsnämnden beslutar att var för sig ställa sig bakom tjänstmannayttrandet samt föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Utbildningsnämnden ger Utbildningsförvaltningen i uppdrag att särskilt beskriva och följa upp arbetet för en drogfri skola i samband med årsbokslutet Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom tjänstmannayttrandet samt föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Utbildningsnämnden ger Utbildningsförvaltningen i uppdrag att särskilt beskriva och följa upp arbetet för en drogfri skola i samband med årsbokslutet Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämnden Kunskapsförbundet Väst

19 UN 33/2014 Dnr 2014/7-002 Delegationsärenden I förteckning redovisas för tiden beslut som fattats av nämnden utsedd delegat samt beslut som fattats efter vidaredelegation av förvaltningschefen. Utbildningsnämnden beslutar att lägga förteckningen till handlingarna.

20 UN 34/2014 Dnr 2014/8-000 Anmälningsärenden/meddelanden I meddelandelista redovisas anmälningsärenden/meddelanden för tiden Utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisade anmälningsärenden/meddelanden till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1 2014-10-28 1 Tid och plats Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Kl. 15.00-17.15 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-02-02 1-16 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-17.00 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Margaretha Fransson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00. Justerande...

Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00. Justerande... Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erika Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) Martin Lundstedt (S) tj.g.ers

Läs mer

UtKI ö 6C- A rek."-- C

UtKI ö 6C- A rek.-- C a KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UtKI ö 6C- A rek."-- C Handläggare Datum Diarienummer Carlsson Karin 2015-04-30 UBN-2015-2105 Utbildningsnämnden Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS: Utbildningsnämnden 2015-03-25 1/17 Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Plats och tid Rådhuset, kommunstyrelsesalen kl. 13.15-17.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) 13-19 Susanne

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

83 Motion 3/2014 Industriprogrammet på Jenningsskolan

83 Motion 3/2014 Industriprogrammet på Jenningsskolan Barn- och utbildningsutskottet Ärendelista Måndag 10 november 2014 60 Godkännande av föredragningslista 81 Redovisning från Röda tråden-gruppen 82 Motion 11/2013: Samlad skoldag 83 Motion 3/2014 Industriprogrammet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson ( ) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 2009-12-15 1 (12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl 15.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordf Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Inga

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Britta Carlén, Kerstin Johansson

Britta Carlén, Kerstin Johansson DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2009-01-28 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Le kl 8.30 11.00 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291

Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291 Barn och utbildningsnämnden 2007 10 25 156 312 Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291 Bilagor: 1 Kompletteringar till förstudie 2 Särskilt yttrande från moderaterna 3 Särskilt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

62 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 63 Ansökan om medfinansiering för genomförandet av steg 2 Lågstadiet i FENIXprojektet.

62 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 63 Ansökan om medfinansiering för genomförandet av steg 2 Lågstadiet i FENIXprojektet. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-06-20 60 Meddelanden. 61 Anmälan om delegationsbeslut. 62 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 63 Ansökan om medfinansiering för genomförandet av steg

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) Plats och tid Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Paragrafer 38-39 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer