SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1"

Transkript

1 Tid och plats Beslutande Kl i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira (S) Per-Gunnar Modigh (S), kl , 19-20, Karin Gustafsson (S) tjänstgör för P-G Modigh (S) Tony Georgiou (S) Wera Larsson (S) Monika Larsson (S) Jaime Chairi-Kabir (S) Fahimeh Nordborg (V) Marie Kide (MP) Pia Fogelberg (M) Dalida Naim (KD) tjänstgör för S Hellqvist (M) Robin Mashallah (S) tjänstgör för S Abdu (FP) Mikael Hall (C) Ej tjänstgörande ersättare Christoffer Hagström (S), kl Karin Gustafsson (S), Representanter för Eva K Holmström, LO, ej 25 Personalorganisationerna Monica Larsson, SACO, ej 25 Jenny Andersson, TCO, ej 25 Övriga närvarande Justerare Birgitta Lindström Sundefors, förvaltningschef Ulf Halvorsen, chef för strategisk planering och utveckling Anna Österlund, projektledare Skolverket, 20 Tina Tenggren, rektor F-5, 20 Eva Dahl, rektor 6-9, 20 Dan Petersson, ekonomichef, Birgitta Lundskog, områdeschef, Roger Wennberg, rektor, 29 Lisbeth Romo, sekreterare Wera Larsson (S) med Monika Larsson (S) som ersättare. Paragraf 19-24, Tid och plats för justering Utbildningsförvaltningen måndag 3 mars 2014, kl Sekreterare.... Lisbeth Romo Ordförande... Mats Wiking Justerande... Wera Larsson ANSLAG/BEVIS Utbildningsnämndens protokoll är justerat. Paragrafer 19-24, Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslaget sätts upp. Anslaget tas ned. Protokollet finns hos Trollhättans Stad, Utbildningsförvaltningen, Gärdhemsvägen 9, Trollhättan Underskrift...

2 UN 19/2014 Förändring av dagens föredragningslista Ordföranden anmäler ett extra ärende till dagens föredragningslista: Yttrande i mål mellan Utbildningsnämnden i Trollhättans Stad och Lilla Edets kommun, dnr 2011/

3 UN 20/2014 Information om Kronans deltagande i Skolverkets projekt Handledning för lärande Kronan deltar i Skolverkets projekt Handledning för lärande som syftar till att elevernas måluppfyllelse ska öka. Vid dagens sammanträde informerar Anna Österlund från Skolverket om projektet. Under tre år kommer Skolverket, på uppdrag av regeringen, att stödja tio utvalda skolor. Satsningen inriktas mot årskurs sex till nio. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet. De skolor som valts ut ligger i s k utanförskapsområden, har låga kunskapsresultat och en negativ kunskapsutveckling över tid. En av de utvalda skolorna är Kronan. Lärarna på Kronan får stöd av handledare i att bl a utveckla sin undervisningsmetod. I insatserna ingår även utveckling av studiehandledning på elevernas modersmål och läxhjälp. Handledningen genomförs av särskilt kvalificerade personer som Skolverket anlitar. De metoder och arbetssätt som visar sig vara verkningsfulla och ha en positiv effekt för elevernas resultat ska spridas till andra skolor. Vid dagens sammanträde medverkar även Kronans rektorer. Rektorerna upplever att eleverna nu får en annan stöttning i sitt lärande, att kvalitén har ökat i alla delar i undervisningen och att eleverna är mer medveta om vad de kan förvänta sig av undervisningen. Projektet genomförs under tiden och kommer att slutrapporteras till Utbildningsdepartementet i april Utbildningsnämnden antecknar informationen till protokollet.

4 UN 21/2014 Övrig information Kontaktpolitiker Wera Larsson (S) utses till att vara sammankallande för Östra skolområdets kontaktpolitikergrupp. Rapport från Utbildningsnämndens kontaktpolitiker --- Ordförandens information --- Förvaltningschefens information --- Utbildningsnämnden antecknar informationen till protokollet.

5 UN 22/2014 Dnr 2011/ Revidering av Utbildningsnämndens delegation av beslutanderätt Utbildningsnämnden har den 21 juni 2011 tagit beslut om sin omarbetade delegationsordning ( 99/2011). Delegationsordningen behöver nu revideras fr o m 1 mars Under skolformerna Förskoleklass, Grundskola och Grundsärskola behöver tillägg och revideringar göras avseende beslut om placering. Inför Kunskapsförbundets beslut om elevs mottagande till gymnasiesärskolan, ska hemkommunen pröva om den sökande tillhör målgruppen. I delegationsordningen har detta lagts till under Allmänt. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna revideringar och kompletteringar i nämndens delegationsordning. Enligt förvaltningens förslag Beslutet exp Områdeschefer 0-16 Områdeschef för elevstöd Rektorer F-9 Särskolesamordnare

6 UN 23/2014 Dnr 2014/ Bokslut/årsredovisning år Utbildningsförvaltningen har utarbetat årsbokslutet för år Totalt redovisas ett överskott på tkr varav nämnden redovisar ett underskott på tkr och områdena/enheterna ett överskott på tkr. Investeringsredovisningen har en negativ avvikelse på tkr. Denna avvikelse ska belasta resultatet för 2013 som efter justering hamnar på tkr. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner presenterat förslag till bokslut för år 2013 innehållande årsredovisning. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen överföra nämndens avvikelse efter justeringar till nämndens fond för Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen överföra förvaltningens resultat till resultatenheternas fonder samt att beloppet i de fonder som överstiger 3 procent av bruttoomslutningen överförs till nämndsfonden. Utbildningsnämnden förslår kommunstyrelsen att överföra 765 tkr av ej utnyttjade investeringsanslag på Lyrfågelskolan till Information enligt 19 MBL Information enligt 19 MBL har lämnats och avstämning Enligt förvaltningens förslag. Beslutet exp Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Områdeschefer 0-16 Områdeschef elevhälsa, Kostchef Ekonomi UTB

7 UN 24/2014 Dnr 2013/ Återrapportering av utförd internkontroll I Trollhättans Stads internkontrollregelmente framgår att nämnderna ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig inom nämndens verksamheter. Varje förvaltning ska årligen upprätta en plan för uppföljning och utveckling av den interna kontrollen. Planen ska antas av nämnden och sedan återkopplas till kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens återrapportering av 2013 års interkontroll. Utbildningsnämnden överlämnar 2013 års internkontrollarbete till kommunstyrelsen för kännedom. Enligt förvaltningens förslag. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Ekonomikontoret

8 UN 25/2014 Dnr 2011/ Yttrande i mål mellan Utbildningsnämnden i Trollhättans Stad och Lilla Edet kommun Utbildningsförvaltningen i Trollhättans Stad har utifrån 8 kap. 13 andra stycket skollagen tagit emot ett barn som är folkbokfört i Lilla Edets kommun. Det har visat sig att barnet har ett omfattande stödbehov, med en för barnet egen assistentresurs på 40 timmar/vecka. Utbildningsförvaltningen har därför med stöd av 8 kap. 17 skollagen ansökt hos hemkommunen om bidrag för särskilt stöd eftersom kostnaden för barnets stödbehov inte ryms inom den interkommunala ersättningen. Lilla Edets kommun beslöt att avslå ansökan. I beslutet hänvisades till tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 skollagen och att beslutet kunde överklagas enligt formerna för s k förvaltningsbesvär, d v s en felaktig fullföljdhänvisning då ärendet handlar om interkommunal ersättning. Utbildningsnämnden överklagade Lilla Edets beslut enligt fullföljdshänvisningen. Förvaltningsrätten i Göteborg har därefter i dom meddelat att Trollhättans Stad inte har rätt att överklaga beslut som fattats av Lilla Edets kommun. Förvaltningsrättens dom kan överklagas till kammarrätten. Utbildningsförvaltningen har skrivit fram ett förslag till yttrande i vilket Utbildningsnämnden överklagar förvaltningsrättens beslut. I yttrandet hänvisar Utbildningsnämnden till vad som tidigare anförts i överklagandet till förvaltningsrätten. Nämnden anför också att det är viktigt att beslutet prövas utifrån riktighet och att överklagandet prövas för ledning av rättstillämpningen och att förvaltningsrättens dom därmed ska upphävas. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till yttrande. Utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till yttrande. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Beslutet expedieras till: Förvaltningsrätten

9 UN 26/2014 Dnr 2013/ Ansökan från Området för elevstöd att få byta namn Sedan januari 2014 ingår nu även Modersmålsenheten och Välkomsten i området för elevstöd. I samband med denna förändring vill Utbildningsförvaltningen förtydliga de olika verksamheterna inom området och därmed byta namn. Att området även fortsättningsvis erbjuder elevstöd är givet men nu erbjuds även modersmålsundervisning. Modersmål kan ses som ett stöd för att stärka språkutvecklingen i svenska språket men det är samtidigt ett eget ämne i grundskolan. Förvaltningen anser att namnet Området för elevstöd och modersmål ger en tydligare beskrivning av området som helhet. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna begäran om namnändring från Området för elevstöd. Nytt namn blir Området för elevstöd och modersmål. Namnändringen gäller fr.o.m Enligt förvaltningens förslag. Beslutet expedieras till: Områdeschef för elevstöd Områdeschefer 0-16 Ekonomiavdelningen Systemhandläggare Procapita Chefssekreterare Publicerade internet

10 UN 27/2014 Dnr 2014/ Ansökan om undantag från Utbildningsnämndens skolskjutsbestämmelser Eleven ( PUL ) (född ) är folkbokförd i Trollhättan men har gått i Sollebrunns skola sedan årskurs 1, enligt närhetsprincipen. Eleven har ett omfattande stödbehov och i årskurs 4 blev det svårt för hemskolan att möta hans behov på ett tillfredsställande sätt. Sedan läsåret 2013/2014 går eleven på Mossbergska friluftsskolan. Skolan är en grundskola för elever i årskurs 1-6 med omfattande behov av särskilt stöd. Fr o m vårterminen 2014 behöver eleven en fritidsplats vilket Mossbergska friluftsskolan kan erbjuda utifrån elevens omfattande stödbehov. Eleven har dock skolskjuts tur och retur mellan hemmet och skolan. Enligt Utbildningsnämndens skolskjutsbestämmelser kan skolskjuts inte förläggas efter fritidshemsvistelsen, den måste ske i anslutning till skoldagens slut. Trollhättans Stad kan inte erbjuda ett fritidshem som kan tillgodose det omfattande stödbehov som eleven har. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna begäran om undantag från nämndens skolskjutsbestämmelser för ( PUL ). Därmed beviljas att hämtningar på Mossbergska friluftsskolan senareläggs till efter fritidsvistelsen. Beslutet ska gälla med omedelbar verkan. Enligt förvaltningens förslag. Beslutet expedieras till: Vårdnadshavare Mossbergska friluftsskolan Skolskjutshandläggare

11 UN 28/2014 Dnr 2014/ Uppdatering av regler för ersättning av förstörda glasögon och kontaktlinser till barn/elever 1976 beslutade dåvarande Skolstyrelsen att de hade ersättningsansvar gentemot elever som under skoltid skadade sina glasögon (St 72 /86) preciserades närmare kriterierna för att ersättning skulle utgå, samt hur hög denna ersättning fick lov att vara. Ersättningsnivån har sedan dess varit oförändrad. Mot denna bakgrund finns det anledning att uppdatera gällande beslut avseende kriterier och ersättningsnivå. Utbildningsförvaltningen bedömer det som rimligt att ersättningsansvaret fortsätter att gälla enligt den ursprungliga intentionen, att Trollhättans Stads olycksfallsförsäkring inte täcker kostnader för förstörda glasögon och kontaktlinser om inte olycksfallsskadan lett till att barnet/eleven behöver behandlas av läkare. Även skador på glasögon eller kontaktlinser som uppkommer under vistelsetiden i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg bör ingå i ersättningsansvaret. Underlag vid beräkning av ersättningsnivån har varit en analys av andra kommuners reglering inom området, nivån på självrisk utifrån försäkringar inom området samt prisnivån för glasögon för barn och ungdomar. Ersättningsnivån föreslås utgöra 3 % av vid åtgärdstillfället rådande prisbasbelopp. För 2014 innebär detta en högsta ersättningsnivå om kr baseras på prisbasbeloppet kr. Om hemförsäkring finns och självrisken är lägre än högsta ersättningsnivå, ersätts kostnaden motsvarade självrisken. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till uppdaterade regler för ersättning av förstörda glasögon och kontaktlinser till barn/elever. Enligt förvaltningens förslag. Beslutet expedieras till: Områdeschefer Rektorer Förskolechefer Områdesassistenter/handläggare Ekonomiavdelningen Publicerare intranät Publicerare internet

12 UN 29/2014 Dnr 2014/ Välkomsten verksamheten för nyanlända i grundskolan En rapport togs fram under våren 2013 som beskriver Välkomstens uppbyggnad och innehåll, tänkbar långsiktig finansiering, placering och anknytning till övrig verksamhet mm. Den beskriver också hur man långsiktigt kan möta de behov gruppen nyanlända har och kopplingen till mottagande skolors verksamhet. Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskningen av Trollhättans Stad 2009 samt Utbildningsdepartementets PM ligger till grund för de förslag till förändringar som presenterades i rapporten. Vid Utbildningsnämndens sammanträde behandlades förslag till Välkomstens organisation och dimensionering ( 90/2013). Nämnden beslöt att återremittera första beslutssatsen om att Välkomsten upphör som egen skolenhet fr.o.m och förvaltningen fick i uppdrag att: 1. Utreda möjligheten att ha kvar Välkomsten som en undervisningsgrupp. 2. Utreda möjligheten att placera Välkomsten i en stadsdel som ger möjlighet till större integration än i Södra och Centrala området. 3. Utreda möjligheten till fler veckor i Välkomsten och därmed också utöka kunskapskraven. 4. Viktigt att få vårdnadshavarna att söka till olika skolområden. Välkomsten kommer därför att ha en särskild uppgift med att informera om det fria skolvalet. På uppdrag av förvaltningschefen har ytterligare en översyn av organisation och dimensionering gjorts av Välkomsten. Utredarna har tagit del av dokumentation, utredningar, forskningsrapporter och Skolinspektionens övergripande granskningsrapport Intervjuer har genomförts med skolledare och personal. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att Välkomsten blir en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp. Detta för att få ett långsiktigt ansvarstagande vad gäller kartläggning och uppföljning av eleverna och stärka sambandet med mottagande skolor. Utbildningsnämnden beslutar att eleven tillhör den särskilda undervisningsgruppen under den period som han/hon behöver efter sina förutsättningar. Utbildningsnämnden beslutar att i och med att Välkomsten blir en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp gäller PM för placering i kommunövergripande särskild undervisningsgrupp och dess struktur.

13 Forts UN 29/2014 Utbildningsnämnden beslutar att Välkomsten placeras som en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp åk 1-9 i Östra skolområdet, Lyrfågelskolan åk 1-9. Utbildningsnämnden beslutar att Välkomsten ska utveckla rutiner för information om det fria skolvalet. Välkomsten får i uppdrag att säkerställa en beredskap på mottagande skolor så att vårdnadshavare och elever kan göra ett fritt skolval. Utbildningsnämnden beslutar att göra en översyn av rutiner för Välkomstens verksamhet. Uppdraget innebär att föreslå ev. förändringar/nya principer för mottagning av nyanlända, kartläggning av deras kunskaper, samverkan mellan Välkomsten och hemskolorna samt mottagande till skolorna. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att även placera Modersmålsenheten tillsammans med Välkomsten för att säkra samarbetet mellan Modersmålsenheten och Välkomsten. Utbildningsnämnden beslutar att fastställa upprättad resursfördelningsmodell för Välkomsten. Förhandling enligt 11 MBL Förhandling enligt 11 MBL har skett De fackliga organisationerna hade inget att erinra mot förslaget. Enligt förvaltningens förslag. Beslutet expedieras till: Områdeschef er 0-16 Områdeschef för elevstöd Rektor Sofia Bråberg Rektor Roger Wennberg Ekonomiavdelningen Planerare/utvecklare Anna Möll Systemhandläggare Procapita Chefssekreterare Publicerade internet

14 UN 30/2014 Dnr 2013/ Redovisning av undersökningen av kostnadsskillnad mottagningskök och tillagningskök På Utbildningsnämndens sammanträde redovisades lokalplanering av förskola i Sjuntorp (Fors 1:47). Nämnden gav förvaltningen i uppdrag undersöka kostnadsskillnaden mellan mottagningskök/tillagningskök ( 12/2014). Förvaltningen har presenterat en bild som visar budget/utfall av kostnaderna 2013 för förskolekök inom Sjuntorp samt några jämförande exempel på förskolor i Trollhättans Stad. Bilden är inte fullständig och ger endast en fingervisning av hur kostnadsskillnaderna skulle kunna komma att se ut i fastigheten Fors 1:47 i Sjuntorp med olika köksalternativ. Undersökningen visade att köksfrågan är komplicerad, varför inga generella slutsatser kan dras. Undersökningen visade i stort att skillnaderna när det gäller personalkostnader, hyreskostnader samt livsmedelskostnader i Sjuntorp inte divergerar på ett tydligt sätt mellan de olika köksalternativen. På grund av den knappa tid som Utbildningsförvaltningen fått på sig, erfar förvaltningen att det är omöjligt att få en generell bild av skillnaderna i kostnaderna mellan de olika typerna av kök. Förvaltningen föreslår därför att detta utreds ytterligare inför planering och genomförande av de kommande behov av förskolor som finns i planen för förskolornas utbyggnad i Trollhättan (UN 11/2014). Utbildningsförvaltningens undersökning visar på en ringa förmodad kostnadsskillnad mellan de olika alternativen i Sjuntorp, men exakt summa är svårbedömd. Skillnaderna tycks föreligga framförallt vid själva byggnationen och inte i driftskostnaderna, då en del av dessa redan finns. Detta gäller exempelvis personalkostnader och livsmedelskostnader. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning. Utbildningsnämnden beslutar att inför kommande nybyggnationer av förskolor/skolor göra en mer omfattande undersökning av kostnadsskillnaderna mellan olika köksalternativ. Information enligt 19 MBL Information enligt 19 MBL har lämnats

15 Forts UN 30/2014 Yrkande 1 Ordföranden Mats Wiking (S) inlämnar följande yrkande: Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning och föreslår att det i lokalplaneringen för nya förskolan i Sjuntorp planeras för ett tilllagningskök. Utbildningsnämnden beslutar att inför kommande nybyggnationer av förskolor/skolor göra en mer omfattande undersökning av kostnadsskillnaderna mellan olika köksalternativ. Utbildningsnämnden ger också förvaltningen i uppdrag att ytterligare se över det sammanlagda lokalbehovet av förskolor i Sjuntorp, med anledning av befolkningsprognosen 2013 och Fahimeh Nordborg (V) ställer sig bakom yrkandet. Yrkande 2 Remigiusz Bielinski (M), Pia Fogelberg (M), Mikael Hall (C) och Dalida Naim (KD) inlämnar följande tilläggsyrkande: På grund av nedanstående punkter: - Kostnader för återställning av Röda villan och Blå huset - Kalkyl för energibesparingen vid installation av bergvärmepump - Förklaring till den höga räntan är vi fortfarande missnöjda med hyressättningen för fastigheten Fors 1:47 och kommer att agera utifrån detta när ärendet kommer upp i kommunfullmäktige. Beträffande köket yrkar vi på att vid en eventuell flytt av Sjuntorps förskolor till f d vårdcentralen Sjuntorp, Fors 1:47, skall fastigheten utrustas med ett tillagningskök. Proposition Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag, första beslutssatsen i ordförandens m fl yrkande samt Bielinskis m fl tilläggsyrkande. Ordföranden finner att nämnden beslutat bifalla ordförandens yrkande. Härefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag till andra och tredje beslutssatsen i ordförandens m fl yrkande. Ordföranden finner att nämnden beslutat bifalla dessa beslutssatser.

16 Forts UN 30/2014 Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning och att det i lokalplaneringen för den nya förskolan i Sjuntorp planeras för ett tillagningskök. Utbildningsnämnden beslutar att inför kommande nybyggnationer av förskolor/skolor ska en mer omfattande undersökning göras av kostnadsskillnaderna mellan olika köksalternativ. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ytterligare se över det sammanlagda lokalbehovet av förskolor i Sjuntorp, med anledning av befolkningsprognosen 2013 och Reservation Mot beslutet reserverar sig Remigiusz Bielinski (M), Pia Fogelberg (M), Mikael Hall (C) och Dalida Naim (KD) till förmån för sitt tilläggsyrkande. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Områdeschef Södra skolområdet Planerare/utvecklare Anna Möll Ekonomichef

17 UN 31/2014 Dnr 2013/ Motion: Knarkhundar i våra skolor i förebyggande syfte Dan Möllengård (FP) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med rubriken Knarkhundar i våra skolor i förebyggande syfte. Motionären föreslår att möjligheten till narkotikafria miljöer i skolan så långt som möjligt ska bejakas och att det är skolledningen som får avgöra om behovet av narkotikahundar finns. Ett tjänstemannayttrande har skrivits fram av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Förvaltningarna anser att alla barn och unga ska kunna vistas i miljöer som är drogfria. I allt väsentligt råder samma situation som då tidigare motioner i samma ärende behandlats. Förvaltningarna finner inte att det tillvägagångssätt som används i Landskrona, som motionären hänvisar till, förändrar tidigare ställningstaganden. Förslag till beslut Arbetsmarknads- och socialnämnden och Utbildningsnämnden beslutar att var för sig ställa sig bakom tjänstemannayttrandet samt föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom tjänstemannayttrandet samt föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämnden Kunskapsförbundet Väst

18 UN 32/2014 Dnr 2013/ Motion: Inför certifiering för drogfri skola Dan Möllengård (FP) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion mot Narkotika del 2 med rubriken Inför certifiering för drogfri skola. De kravdokument som ställs för att bli certifierad finns nedtecknade i dokumentet Certifiering för en drogfri skola/verksamhet RS 2360:2013. Denna standard har som syfte att förebygga att barn och ungdomar fastnar i någon form av missbruk. Det svenska SFK Certifiering framhåller också att standarden hjälper skolledningen att arbeta systematiskt med åtgärder för att kontinuerligt bekämpa användningen av droger inom skolan. Ett tjänstemannayttrande har skrivits fram av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Förvaltningarna anser att det är av stor vikt att skapa en drogfri miljö i våra skolor. Trots detta ser förvaltningarna inte i dagsläget någon möjlighet att genomföra en certifiering av skolorna vare sig tidsmässigt eller ekonomiskt. Arbetet för en drogfri skola bedrivs överallt, men på olika sätt, utifrån skolornas och skolområdenas olika förutsättningar. Då intresset för det förebyggande arbetet ökat, föreslås Utbildningsförvaltningen få uppdraget att särskilt beskriva och följa upp detta i samband med årsbokslutet Förslag till beslut Arbetsmarknads- och socialnämnden och Utbildningsnämnden beslutar att var för sig ställa sig bakom tjänstmannayttrandet samt föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Utbildningsnämnden ger Utbildningsförvaltningen i uppdrag att särskilt beskriva och följa upp arbetet för en drogfri skola i samband med årsbokslutet Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom tjänstmannayttrandet samt föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Utbildningsnämnden ger Utbildningsförvaltningen i uppdrag att särskilt beskriva och följa upp arbetet för en drogfri skola i samband med årsbokslutet Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämnden Kunskapsförbundet Väst

19 UN 33/2014 Dnr 2014/7-002 Delegationsärenden I förteckning redovisas för tiden beslut som fattats av nämnden utsedd delegat samt beslut som fattats efter vidaredelegation av förvaltningschefen. Utbildningsnämnden beslutar att lägga förteckningen till handlingarna.

20 UN 34/2014 Dnr 2014/8-000 Anmälningsärenden/meddelanden I meddelandelista redovisas anmälningsärenden/meddelanden för tiden Utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisade anmälningsärenden/meddelanden till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1 2014-10-28 1 Tid och plats Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Kl. 15.00-17.15 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande

Läs mer

Förändring av dagens föredragningslista

Förändring av dagens föredragningslista 2014-05-06 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-17.50 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-30 1 2013-04-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 13.00-16.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

Anna Foldemark Lanhage (V) Camilla Andersson (MP) Abshir Anbashe Elmi (M), kl 15.42-17.20 Dana Roman Blomster (KD)

Anna Foldemark Lanhage (V) Camilla Andersson (MP) Abshir Anbashe Elmi (M), kl 15.42-17.20 Dana Roman Blomster (KD) 1(14) Utbildningsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 15:00-17:20 ande ledamöter Fahimeh Nordborg (V), Ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice ordförande Monica Larsson (S) tjänstgör för M Wiking

Läs mer

Annelie Fredriksson (S) med Jorge Pereira (S) som ersättare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lisbeth Romo

Annelie Fredriksson (S) med Jorge Pereira (S) som ersättare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lisbeth Romo 1(15) Utbildningsnämnden Plats och tid Stenströmsrummet, kl. 15:00-17:55 ande Ledamöter Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Monica Larsson (S) Per-Gunnar Modigh (S) Emine Korkmaz (S) Anna Foldemark Lanhage (V) Camilla Andersson (MP) Dana Roman Blomster (KD)

Monica Larsson (S) Per-Gunnar Modigh (S) Emine Korkmaz (S) Anna Foldemark Lanhage (V) Camilla Andersson (MP) Dana Roman Blomster (KD) 1(11) Utbildningsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet och Åsaka/Velandarummet, kl. 15:00-17:55 ande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1 2013-06-18 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-17.52 i Åsaka/Velandarummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

1(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

1(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(12) Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 15:00-18:17 Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Per-Gunnar Modigh (S) Anna Foldemark Lanhage (V) Alicja Ostrowska (MP) Abshir Anbashe Elmi (M), kl 16.36-18.30 Dana Roman Blomster (KD)

Per-Gunnar Modigh (S) Anna Foldemark Lanhage (V) Alicja Ostrowska (MP) Abshir Anbashe Elmi (M), kl 16.36-18.30 Dana Roman Blomster (KD) Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 15:00-18:30 Ledamöter Ersättare Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice ordförande Annelie Fredriksson

Läs mer

Anna Foldemark Lanhage (V) Camilla Andersson (MP)

Anna Foldemark Lanhage (V) Camilla Andersson (MP) 1(14) Utbildningsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 15:00-17:20 ande ledamöter Ersättare Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice

Läs mer

Monica Larsson (S) Per-Gunnar Modigh (S) Anna Foldemark Lanhage (V) Dana Roman Blomster (KD), kl 16.20-18.55

Monica Larsson (S) Per-Gunnar Modigh (S) Anna Foldemark Lanhage (V) Dana Roman Blomster (KD), kl 16.20-18.55 1(31) Utbildningsnämnden Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 15:00-18:55 ande ledamöter Ersättare Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice

Läs mer

Birgitta Lindström Sundefors, Mikael Selin, IT-samordnare, 2. Johan Lundgren (-) med Remigiusz Bielinski (M) som ersättare.

Birgitta Lindström Sundefors, Mikael Selin, IT-samordnare, 2. Johan Lundgren (-) med Remigiusz Bielinski (M) som ersättare. 1(20) Utbildningsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 13:00-17:15 ande Ledamöter Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Anna Foldemark Lanhage (V)

Anna Foldemark Lanhage (V) 1(20) Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 15:00-17:25 Ledamöter Ersättare Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice ordförande Annelie Fredriksson

Läs mer

Christoffer Hagström (S) Per-Gunnar Modigh (S) Anna Foldemark Lanhage (V) Abshir Anbashe Elmi (M), kl :40, 75-90

Christoffer Hagström (S) Per-Gunnar Modigh (S) Anna Foldemark Lanhage (V) Abshir Anbashe Elmi (M), kl :40, 75-90 1(24) Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 15:00-18:40 Beslutande Ledamöter Ersättare Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice ordförande Annelie

Läs mer

Birgitta Lindström Sundefors, förvaltningschef Ulf Halvorsen, chef strategisk planering/utveckling Dan Petersson, ekonomichef Stadens revisorer, 127

Birgitta Lindström Sundefors, förvaltningschef Ulf Halvorsen, chef strategisk planering/utveckling Dan Petersson, ekonomichef Stadens revisorer, 127 1(17) Utbildningsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 15:00-18:30 ande ledamöter Ersättare Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice

Läs mer

Per-Gunnar Modigh (S) Emine Korkmaz (S) Anna Foldemark Lanhage (V) Abshir Anbashe Elmi (M)

Per-Gunnar Modigh (S) Emine Korkmaz (S) Anna Foldemark Lanhage (V) Abshir Anbashe Elmi (M) 1(16) Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 15:00-17:15 ande ledamöter Ersättare Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice ordförande Annelie

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18)

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-16.40 Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande Ulla Bäckman (M) Eva Sjöberg (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.15-15.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-04-30 kl. 8:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom/henne.

Läs mer

Riktlinjer vid val av skola

Riktlinjer vid val av skola Bilaga till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-19 UN/2012:296 Riktlinjer vid val av skola 1. Gällande bestämmelser Lidingö stads riktlinjer vid val av skola utgår från gällande lagstiftning.

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (9) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12:00 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S) Lars Nyborg (C) Ola

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Blerta Mlinaku (S) Anna Andersson (C) Margareta Gustavsson (S) Margareta Warnholtz (M) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M)

Blerta Mlinaku (S) Anna Andersson (C) Margareta Gustavsson (S) Margareta Warnholtz (M) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M) Protokoll Nr 12 Sammanträdesdatum 2016-10-26 Sammanträdestid 13.15 - Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Peter Dygården (S), 2:e vice ordförande Charlotta Jonson

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.00 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Bengt Jarring (KD) tjänstgörande ersättare Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Mikael Malm, (S) tjänstgörande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Paragrafer 139-149 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun 1 (7) Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun Utredning och uppföljning har gjorts på uppdrag av förvaltningschefen om nuvarande hantering av tilläggsbelopp. Utredningen har presenterats för förvaltningens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Övriga närvarande Stadsdirektör Annika Wennerblom, ekonomichef Dan Jonasson, personalchef Per Johansson, sekr Ulla Andersson

Övriga närvarande Stadsdirektör Annika Wennerblom, ekonomichef Dan Jonasson, personalchef Per Johansson, sekr Ulla Andersson Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 13.00-13.30 Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson (M) 2:e vice ordf Sture Nilsson (S) Anita Frisk-Kjell (S)

Läs mer

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-01-11 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-50833010 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Mer tid för kunskap -

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Anvisningar för ansökan om ersättning/tilläggsbelopp för barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd. Denna information gäller förskola, förskoleklass,

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Helene Svensson, (S) ledamot Pehr Magnusson, (M) ledamot

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, 08.30 11.40 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Anki Dåderman (S), ersättare

Läs mer

Motion av Anna Manell (L) om ändrade principer vid skolval

Motion av Anna Manell (L) om ändrade principer vid skolval KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per (KLK) Håkansson Katarina (UBF) Datum 2016-11-21 Diarienummer KSN-2015-1698 Kommunstyrelsen Motion av Anna Manell (L) om ändrade principer vid skolval Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00 KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:35-16:15 Besiutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-12-21 Sid:121 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Barn- och utbildningskontoret kl 15.00 Beslutande Diana Brandin (S) ordförande Nelly Jansson (KD) Lizbeth Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-25 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.00-15.15 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Sigvard Olsson (s), för Jörgen Banck Torbjörn

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s)

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s) Barn- och utbildningsutskottet 2015-10-12 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-10-12 kl. 13:00 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14)

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen kl. 08.30-11.30 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Anne Karlén Hellgren (S) ersätter

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 14 maj 2014 kl. 08:15-12:15 (S) Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 14 maj 2014 kl. 08:15-12:15 (S) Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 14 maj 2014 kl. 08:15-12:15 Beslutande Boerje Bohlin (S) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 27 september 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 52-59 Utses att justera: Michael Grönlund (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid B-rummet, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström,(s)ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(bv) Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sida 1 (10) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl. 18.30-19.40 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning ungdomsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-22, reviderad 2015-05-28 A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande 6 kap. 36 KL Efter

Läs mer

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-09-19 Kl. 09:00 10.30 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016 Sid Justering... 2 55 Information om barnkonventionen... 3 56 Information bidragsansökan till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

118 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 120 Redovisning av kostnader för införande av mellanmål för elever i åk 1-6.

118 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 120 Redovisning av kostnader för införande av mellanmål för elever i åk 1-6. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-11-21 116 Meddelanden. 117 Anmälan om delegationsbeslut. 118 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 119 Information om hållbarhet internbudget 2013. 120

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde. tf. förvaltningssekreterare. Vänligen observera tid och plats för sammanträdet.

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde. tf. förvaltningssekreterare. Vänligen observera tid och plats för sammanträdet. Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde Tid: Måndag den 17 oktober, klockan 08:30 Plats: Konferensrummet plan 3, Barn- och utbildningsförvaltningen, Residensgatan Vänersborg Mats Andersson

Läs mer

Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Peter Andersson (S) Alicja Zawadska Przychodzen (S) Sune Svensson (S) Jonas Tilhon (V) Rode Samuelsson (KD)

Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Peter Andersson (S) Alicja Zawadska Przychodzen (S) Sune Svensson (S) Jonas Tilhon (V) Rode Samuelsson (KD) Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl 17.30-17.55 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Peter Andersson Alicja Zawadska Przychodzen Sune Svensson Jonas Tilhon

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer