SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1"

Transkript

1 Tid och plats Beslutande Kl i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira (S) Per-Gunnar Modigh (S), kl , 19-20, Karin Gustafsson (S) tjänstgör för P-G Modigh (S) Tony Georgiou (S) Wera Larsson (S) Monika Larsson (S) Jaime Chairi-Kabir (S) Fahimeh Nordborg (V) Marie Kide (MP) Pia Fogelberg (M) Dalida Naim (KD) tjänstgör för S Hellqvist (M) Robin Mashallah (S) tjänstgör för S Abdu (FP) Mikael Hall (C) Ej tjänstgörande ersättare Christoffer Hagström (S), kl Karin Gustafsson (S), Representanter för Eva K Holmström, LO, ej 25 Personalorganisationerna Monica Larsson, SACO, ej 25 Jenny Andersson, TCO, ej 25 Övriga närvarande Justerare Birgitta Lindström Sundefors, förvaltningschef Ulf Halvorsen, chef för strategisk planering och utveckling Anna Österlund, projektledare Skolverket, 20 Tina Tenggren, rektor F-5, 20 Eva Dahl, rektor 6-9, 20 Dan Petersson, ekonomichef, Birgitta Lundskog, områdeschef, Roger Wennberg, rektor, 29 Lisbeth Romo, sekreterare Wera Larsson (S) med Monika Larsson (S) som ersättare. Paragraf 19-24, Tid och plats för justering Utbildningsförvaltningen måndag 3 mars 2014, kl Sekreterare.... Lisbeth Romo Ordförande... Mats Wiking Justerande... Wera Larsson ANSLAG/BEVIS Utbildningsnämndens protokoll är justerat. Paragrafer 19-24, Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslaget sätts upp. Anslaget tas ned. Protokollet finns hos Trollhättans Stad, Utbildningsförvaltningen, Gärdhemsvägen 9, Trollhättan Underskrift...

2 UN 19/2014 Förändring av dagens föredragningslista Ordföranden anmäler ett extra ärende till dagens föredragningslista: Yttrande i mål mellan Utbildningsnämnden i Trollhättans Stad och Lilla Edets kommun, dnr 2011/

3 UN 20/2014 Information om Kronans deltagande i Skolverkets projekt Handledning för lärande Kronan deltar i Skolverkets projekt Handledning för lärande som syftar till att elevernas måluppfyllelse ska öka. Vid dagens sammanträde informerar Anna Österlund från Skolverket om projektet. Under tre år kommer Skolverket, på uppdrag av regeringen, att stödja tio utvalda skolor. Satsningen inriktas mot årskurs sex till nio. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet. De skolor som valts ut ligger i s k utanförskapsområden, har låga kunskapsresultat och en negativ kunskapsutveckling över tid. En av de utvalda skolorna är Kronan. Lärarna på Kronan får stöd av handledare i att bl a utveckla sin undervisningsmetod. I insatserna ingår även utveckling av studiehandledning på elevernas modersmål och läxhjälp. Handledningen genomförs av särskilt kvalificerade personer som Skolverket anlitar. De metoder och arbetssätt som visar sig vara verkningsfulla och ha en positiv effekt för elevernas resultat ska spridas till andra skolor. Vid dagens sammanträde medverkar även Kronans rektorer. Rektorerna upplever att eleverna nu får en annan stöttning i sitt lärande, att kvalitén har ökat i alla delar i undervisningen och att eleverna är mer medveta om vad de kan förvänta sig av undervisningen. Projektet genomförs under tiden och kommer att slutrapporteras till Utbildningsdepartementet i april Utbildningsnämnden antecknar informationen till protokollet.

4 UN 21/2014 Övrig information Kontaktpolitiker Wera Larsson (S) utses till att vara sammankallande för Östra skolområdets kontaktpolitikergrupp. Rapport från Utbildningsnämndens kontaktpolitiker --- Ordförandens information --- Förvaltningschefens information --- Utbildningsnämnden antecknar informationen till protokollet.

5 UN 22/2014 Dnr 2011/ Revidering av Utbildningsnämndens delegation av beslutanderätt Utbildningsnämnden har den 21 juni 2011 tagit beslut om sin omarbetade delegationsordning ( 99/2011). Delegationsordningen behöver nu revideras fr o m 1 mars Under skolformerna Förskoleklass, Grundskola och Grundsärskola behöver tillägg och revideringar göras avseende beslut om placering. Inför Kunskapsförbundets beslut om elevs mottagande till gymnasiesärskolan, ska hemkommunen pröva om den sökande tillhör målgruppen. I delegationsordningen har detta lagts till under Allmänt. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna revideringar och kompletteringar i nämndens delegationsordning. Enligt förvaltningens förslag Beslutet exp Områdeschefer 0-16 Områdeschef för elevstöd Rektorer F-9 Särskolesamordnare

6 UN 23/2014 Dnr 2014/ Bokslut/årsredovisning år Utbildningsförvaltningen har utarbetat årsbokslutet för år Totalt redovisas ett överskott på tkr varav nämnden redovisar ett underskott på tkr och områdena/enheterna ett överskott på tkr. Investeringsredovisningen har en negativ avvikelse på tkr. Denna avvikelse ska belasta resultatet för 2013 som efter justering hamnar på tkr. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner presenterat förslag till bokslut för år 2013 innehållande årsredovisning. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen överföra nämndens avvikelse efter justeringar till nämndens fond för Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen överföra förvaltningens resultat till resultatenheternas fonder samt att beloppet i de fonder som överstiger 3 procent av bruttoomslutningen överförs till nämndsfonden. Utbildningsnämnden förslår kommunstyrelsen att överföra 765 tkr av ej utnyttjade investeringsanslag på Lyrfågelskolan till Information enligt 19 MBL Information enligt 19 MBL har lämnats och avstämning Enligt förvaltningens förslag. Beslutet exp Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Områdeschefer 0-16 Områdeschef elevhälsa, Kostchef Ekonomi UTB

7 UN 24/2014 Dnr 2013/ Återrapportering av utförd internkontroll I Trollhättans Stads internkontrollregelmente framgår att nämnderna ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig inom nämndens verksamheter. Varje förvaltning ska årligen upprätta en plan för uppföljning och utveckling av den interna kontrollen. Planen ska antas av nämnden och sedan återkopplas till kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens återrapportering av 2013 års interkontroll. Utbildningsnämnden överlämnar 2013 års internkontrollarbete till kommunstyrelsen för kännedom. Enligt förvaltningens förslag. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Ekonomikontoret

8 UN 25/2014 Dnr 2011/ Yttrande i mål mellan Utbildningsnämnden i Trollhättans Stad och Lilla Edet kommun Utbildningsförvaltningen i Trollhättans Stad har utifrån 8 kap. 13 andra stycket skollagen tagit emot ett barn som är folkbokfört i Lilla Edets kommun. Det har visat sig att barnet har ett omfattande stödbehov, med en för barnet egen assistentresurs på 40 timmar/vecka. Utbildningsförvaltningen har därför med stöd av 8 kap. 17 skollagen ansökt hos hemkommunen om bidrag för särskilt stöd eftersom kostnaden för barnets stödbehov inte ryms inom den interkommunala ersättningen. Lilla Edets kommun beslöt att avslå ansökan. I beslutet hänvisades till tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 skollagen och att beslutet kunde överklagas enligt formerna för s k förvaltningsbesvär, d v s en felaktig fullföljdhänvisning då ärendet handlar om interkommunal ersättning. Utbildningsnämnden överklagade Lilla Edets beslut enligt fullföljdshänvisningen. Förvaltningsrätten i Göteborg har därefter i dom meddelat att Trollhättans Stad inte har rätt att överklaga beslut som fattats av Lilla Edets kommun. Förvaltningsrättens dom kan överklagas till kammarrätten. Utbildningsförvaltningen har skrivit fram ett förslag till yttrande i vilket Utbildningsnämnden överklagar förvaltningsrättens beslut. I yttrandet hänvisar Utbildningsnämnden till vad som tidigare anförts i överklagandet till förvaltningsrätten. Nämnden anför också att det är viktigt att beslutet prövas utifrån riktighet och att överklagandet prövas för ledning av rättstillämpningen och att förvaltningsrättens dom därmed ska upphävas. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till yttrande. Utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till yttrande. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Beslutet expedieras till: Förvaltningsrätten

9 UN 26/2014 Dnr 2013/ Ansökan från Området för elevstöd att få byta namn Sedan januari 2014 ingår nu även Modersmålsenheten och Välkomsten i området för elevstöd. I samband med denna förändring vill Utbildningsförvaltningen förtydliga de olika verksamheterna inom området och därmed byta namn. Att området även fortsättningsvis erbjuder elevstöd är givet men nu erbjuds även modersmålsundervisning. Modersmål kan ses som ett stöd för att stärka språkutvecklingen i svenska språket men det är samtidigt ett eget ämne i grundskolan. Förvaltningen anser att namnet Området för elevstöd och modersmål ger en tydligare beskrivning av området som helhet. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna begäran om namnändring från Området för elevstöd. Nytt namn blir Området för elevstöd och modersmål. Namnändringen gäller fr.o.m Enligt förvaltningens förslag. Beslutet expedieras till: Områdeschef för elevstöd Områdeschefer 0-16 Ekonomiavdelningen Systemhandläggare Procapita Chefssekreterare Publicerade internet

10 UN 27/2014 Dnr 2014/ Ansökan om undantag från Utbildningsnämndens skolskjutsbestämmelser Eleven ( PUL ) (född ) är folkbokförd i Trollhättan men har gått i Sollebrunns skola sedan årskurs 1, enligt närhetsprincipen. Eleven har ett omfattande stödbehov och i årskurs 4 blev det svårt för hemskolan att möta hans behov på ett tillfredsställande sätt. Sedan läsåret 2013/2014 går eleven på Mossbergska friluftsskolan. Skolan är en grundskola för elever i årskurs 1-6 med omfattande behov av särskilt stöd. Fr o m vårterminen 2014 behöver eleven en fritidsplats vilket Mossbergska friluftsskolan kan erbjuda utifrån elevens omfattande stödbehov. Eleven har dock skolskjuts tur och retur mellan hemmet och skolan. Enligt Utbildningsnämndens skolskjutsbestämmelser kan skolskjuts inte förläggas efter fritidshemsvistelsen, den måste ske i anslutning till skoldagens slut. Trollhättans Stad kan inte erbjuda ett fritidshem som kan tillgodose det omfattande stödbehov som eleven har. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna begäran om undantag från nämndens skolskjutsbestämmelser för ( PUL ). Därmed beviljas att hämtningar på Mossbergska friluftsskolan senareläggs till efter fritidsvistelsen. Beslutet ska gälla med omedelbar verkan. Enligt förvaltningens förslag. Beslutet expedieras till: Vårdnadshavare Mossbergska friluftsskolan Skolskjutshandläggare

11 UN 28/2014 Dnr 2014/ Uppdatering av regler för ersättning av förstörda glasögon och kontaktlinser till barn/elever 1976 beslutade dåvarande Skolstyrelsen att de hade ersättningsansvar gentemot elever som under skoltid skadade sina glasögon (St 72 /86) preciserades närmare kriterierna för att ersättning skulle utgå, samt hur hög denna ersättning fick lov att vara. Ersättningsnivån har sedan dess varit oförändrad. Mot denna bakgrund finns det anledning att uppdatera gällande beslut avseende kriterier och ersättningsnivå. Utbildningsförvaltningen bedömer det som rimligt att ersättningsansvaret fortsätter att gälla enligt den ursprungliga intentionen, att Trollhättans Stads olycksfallsförsäkring inte täcker kostnader för förstörda glasögon och kontaktlinser om inte olycksfallsskadan lett till att barnet/eleven behöver behandlas av läkare. Även skador på glasögon eller kontaktlinser som uppkommer under vistelsetiden i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg bör ingå i ersättningsansvaret. Underlag vid beräkning av ersättningsnivån har varit en analys av andra kommuners reglering inom området, nivån på självrisk utifrån försäkringar inom området samt prisnivån för glasögon för barn och ungdomar. Ersättningsnivån föreslås utgöra 3 % av vid åtgärdstillfället rådande prisbasbelopp. För 2014 innebär detta en högsta ersättningsnivå om kr baseras på prisbasbeloppet kr. Om hemförsäkring finns och självrisken är lägre än högsta ersättningsnivå, ersätts kostnaden motsvarade självrisken. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till uppdaterade regler för ersättning av förstörda glasögon och kontaktlinser till barn/elever. Enligt förvaltningens förslag. Beslutet expedieras till: Områdeschefer Rektorer Förskolechefer Områdesassistenter/handläggare Ekonomiavdelningen Publicerare intranät Publicerare internet

12 UN 29/2014 Dnr 2014/ Välkomsten verksamheten för nyanlända i grundskolan En rapport togs fram under våren 2013 som beskriver Välkomstens uppbyggnad och innehåll, tänkbar långsiktig finansiering, placering och anknytning till övrig verksamhet mm. Den beskriver också hur man långsiktigt kan möta de behov gruppen nyanlända har och kopplingen till mottagande skolors verksamhet. Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskningen av Trollhättans Stad 2009 samt Utbildningsdepartementets PM ligger till grund för de förslag till förändringar som presenterades i rapporten. Vid Utbildningsnämndens sammanträde behandlades förslag till Välkomstens organisation och dimensionering ( 90/2013). Nämnden beslöt att återremittera första beslutssatsen om att Välkomsten upphör som egen skolenhet fr.o.m och förvaltningen fick i uppdrag att: 1. Utreda möjligheten att ha kvar Välkomsten som en undervisningsgrupp. 2. Utreda möjligheten att placera Välkomsten i en stadsdel som ger möjlighet till större integration än i Södra och Centrala området. 3. Utreda möjligheten till fler veckor i Välkomsten och därmed också utöka kunskapskraven. 4. Viktigt att få vårdnadshavarna att söka till olika skolområden. Välkomsten kommer därför att ha en särskild uppgift med att informera om det fria skolvalet. På uppdrag av förvaltningschefen har ytterligare en översyn av organisation och dimensionering gjorts av Välkomsten. Utredarna har tagit del av dokumentation, utredningar, forskningsrapporter och Skolinspektionens övergripande granskningsrapport Intervjuer har genomförts med skolledare och personal. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att Välkomsten blir en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp. Detta för att få ett långsiktigt ansvarstagande vad gäller kartläggning och uppföljning av eleverna och stärka sambandet med mottagande skolor. Utbildningsnämnden beslutar att eleven tillhör den särskilda undervisningsgruppen under den period som han/hon behöver efter sina förutsättningar. Utbildningsnämnden beslutar att i och med att Välkomsten blir en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp gäller PM för placering i kommunövergripande särskild undervisningsgrupp och dess struktur.

13 Forts UN 29/2014 Utbildningsnämnden beslutar att Välkomsten placeras som en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp åk 1-9 i Östra skolområdet, Lyrfågelskolan åk 1-9. Utbildningsnämnden beslutar att Välkomsten ska utveckla rutiner för information om det fria skolvalet. Välkomsten får i uppdrag att säkerställa en beredskap på mottagande skolor så att vårdnadshavare och elever kan göra ett fritt skolval. Utbildningsnämnden beslutar att göra en översyn av rutiner för Välkomstens verksamhet. Uppdraget innebär att föreslå ev. förändringar/nya principer för mottagning av nyanlända, kartläggning av deras kunskaper, samverkan mellan Välkomsten och hemskolorna samt mottagande till skolorna. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att även placera Modersmålsenheten tillsammans med Välkomsten för att säkra samarbetet mellan Modersmålsenheten och Välkomsten. Utbildningsnämnden beslutar att fastställa upprättad resursfördelningsmodell för Välkomsten. Förhandling enligt 11 MBL Förhandling enligt 11 MBL har skett De fackliga organisationerna hade inget att erinra mot förslaget. Enligt förvaltningens förslag. Beslutet expedieras till: Områdeschef er 0-16 Områdeschef för elevstöd Rektor Sofia Bråberg Rektor Roger Wennberg Ekonomiavdelningen Planerare/utvecklare Anna Möll Systemhandläggare Procapita Chefssekreterare Publicerade internet

14 UN 30/2014 Dnr 2013/ Redovisning av undersökningen av kostnadsskillnad mottagningskök och tillagningskök På Utbildningsnämndens sammanträde redovisades lokalplanering av förskola i Sjuntorp (Fors 1:47). Nämnden gav förvaltningen i uppdrag undersöka kostnadsskillnaden mellan mottagningskök/tillagningskök ( 12/2014). Förvaltningen har presenterat en bild som visar budget/utfall av kostnaderna 2013 för förskolekök inom Sjuntorp samt några jämförande exempel på förskolor i Trollhättans Stad. Bilden är inte fullständig och ger endast en fingervisning av hur kostnadsskillnaderna skulle kunna komma att se ut i fastigheten Fors 1:47 i Sjuntorp med olika köksalternativ. Undersökningen visade att köksfrågan är komplicerad, varför inga generella slutsatser kan dras. Undersökningen visade i stort att skillnaderna när det gäller personalkostnader, hyreskostnader samt livsmedelskostnader i Sjuntorp inte divergerar på ett tydligt sätt mellan de olika köksalternativen. På grund av den knappa tid som Utbildningsförvaltningen fått på sig, erfar förvaltningen att det är omöjligt att få en generell bild av skillnaderna i kostnaderna mellan de olika typerna av kök. Förvaltningen föreslår därför att detta utreds ytterligare inför planering och genomförande av de kommande behov av förskolor som finns i planen för förskolornas utbyggnad i Trollhättan (UN 11/2014). Utbildningsförvaltningens undersökning visar på en ringa förmodad kostnadsskillnad mellan de olika alternativen i Sjuntorp, men exakt summa är svårbedömd. Skillnaderna tycks föreligga framförallt vid själva byggnationen och inte i driftskostnaderna, då en del av dessa redan finns. Detta gäller exempelvis personalkostnader och livsmedelskostnader. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning. Utbildningsnämnden beslutar att inför kommande nybyggnationer av förskolor/skolor göra en mer omfattande undersökning av kostnadsskillnaderna mellan olika köksalternativ. Information enligt 19 MBL Information enligt 19 MBL har lämnats

15 Forts UN 30/2014 Yrkande 1 Ordföranden Mats Wiking (S) inlämnar följande yrkande: Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning och föreslår att det i lokalplaneringen för nya förskolan i Sjuntorp planeras för ett tilllagningskök. Utbildningsnämnden beslutar att inför kommande nybyggnationer av förskolor/skolor göra en mer omfattande undersökning av kostnadsskillnaderna mellan olika köksalternativ. Utbildningsnämnden ger också förvaltningen i uppdrag att ytterligare se över det sammanlagda lokalbehovet av förskolor i Sjuntorp, med anledning av befolkningsprognosen 2013 och Fahimeh Nordborg (V) ställer sig bakom yrkandet. Yrkande 2 Remigiusz Bielinski (M), Pia Fogelberg (M), Mikael Hall (C) och Dalida Naim (KD) inlämnar följande tilläggsyrkande: På grund av nedanstående punkter: - Kostnader för återställning av Röda villan och Blå huset - Kalkyl för energibesparingen vid installation av bergvärmepump - Förklaring till den höga räntan är vi fortfarande missnöjda med hyressättningen för fastigheten Fors 1:47 och kommer att agera utifrån detta när ärendet kommer upp i kommunfullmäktige. Beträffande köket yrkar vi på att vid en eventuell flytt av Sjuntorps förskolor till f d vårdcentralen Sjuntorp, Fors 1:47, skall fastigheten utrustas med ett tillagningskök. Proposition Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag, första beslutssatsen i ordförandens m fl yrkande samt Bielinskis m fl tilläggsyrkande. Ordföranden finner att nämnden beslutat bifalla ordförandens yrkande. Härefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag till andra och tredje beslutssatsen i ordförandens m fl yrkande. Ordföranden finner att nämnden beslutat bifalla dessa beslutssatser.

16 Forts UN 30/2014 Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning och att det i lokalplaneringen för den nya förskolan i Sjuntorp planeras för ett tillagningskök. Utbildningsnämnden beslutar att inför kommande nybyggnationer av förskolor/skolor ska en mer omfattande undersökning göras av kostnadsskillnaderna mellan olika köksalternativ. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ytterligare se över det sammanlagda lokalbehovet av förskolor i Sjuntorp, med anledning av befolkningsprognosen 2013 och Reservation Mot beslutet reserverar sig Remigiusz Bielinski (M), Pia Fogelberg (M), Mikael Hall (C) och Dalida Naim (KD) till förmån för sitt tilläggsyrkande. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Områdeschef Södra skolområdet Planerare/utvecklare Anna Möll Ekonomichef

17 UN 31/2014 Dnr 2013/ Motion: Knarkhundar i våra skolor i förebyggande syfte Dan Möllengård (FP) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med rubriken Knarkhundar i våra skolor i förebyggande syfte. Motionären föreslår att möjligheten till narkotikafria miljöer i skolan så långt som möjligt ska bejakas och att det är skolledningen som får avgöra om behovet av narkotikahundar finns. Ett tjänstemannayttrande har skrivits fram av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Förvaltningarna anser att alla barn och unga ska kunna vistas i miljöer som är drogfria. I allt väsentligt råder samma situation som då tidigare motioner i samma ärende behandlats. Förvaltningarna finner inte att det tillvägagångssätt som används i Landskrona, som motionären hänvisar till, förändrar tidigare ställningstaganden. Förslag till beslut Arbetsmarknads- och socialnämnden och Utbildningsnämnden beslutar att var för sig ställa sig bakom tjänstemannayttrandet samt föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom tjänstemannayttrandet samt föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämnden Kunskapsförbundet Väst

18 UN 32/2014 Dnr 2013/ Motion: Inför certifiering för drogfri skola Dan Möllengård (FP) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion mot Narkotika del 2 med rubriken Inför certifiering för drogfri skola. De kravdokument som ställs för att bli certifierad finns nedtecknade i dokumentet Certifiering för en drogfri skola/verksamhet RS 2360:2013. Denna standard har som syfte att förebygga att barn och ungdomar fastnar i någon form av missbruk. Det svenska SFK Certifiering framhåller också att standarden hjälper skolledningen att arbeta systematiskt med åtgärder för att kontinuerligt bekämpa användningen av droger inom skolan. Ett tjänstemannayttrande har skrivits fram av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Förvaltningarna anser att det är av stor vikt att skapa en drogfri miljö i våra skolor. Trots detta ser förvaltningarna inte i dagsläget någon möjlighet att genomföra en certifiering av skolorna vare sig tidsmässigt eller ekonomiskt. Arbetet för en drogfri skola bedrivs överallt, men på olika sätt, utifrån skolornas och skolområdenas olika förutsättningar. Då intresset för det förebyggande arbetet ökat, föreslås Utbildningsförvaltningen få uppdraget att särskilt beskriva och följa upp detta i samband med årsbokslutet Förslag till beslut Arbetsmarknads- och socialnämnden och Utbildningsnämnden beslutar att var för sig ställa sig bakom tjänstmannayttrandet samt föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Utbildningsnämnden ger Utbildningsförvaltningen i uppdrag att särskilt beskriva och följa upp arbetet för en drogfri skola i samband med årsbokslutet Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom tjänstmannayttrandet samt föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Utbildningsnämnden ger Utbildningsförvaltningen i uppdrag att särskilt beskriva och följa upp arbetet för en drogfri skola i samband med årsbokslutet Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämnden Kunskapsförbundet Väst

19 UN 33/2014 Dnr 2014/7-002 Delegationsärenden I förteckning redovisas för tiden beslut som fattats av nämnden utsedd delegat samt beslut som fattats efter vidaredelegation av förvaltningschefen. Utbildningsnämnden beslutar att lägga förteckningen till handlingarna.

20 UN 34/2014 Dnr 2014/8-000 Anmälningsärenden/meddelanden I meddelandelista redovisas anmälningsärenden/meddelanden för tiden Utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisade anmälningsärenden/meddelanden till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-10-16 1 (11) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2014-10-23 Kl. 08.30 Plats Bruksgymnasiet, sammanträdesrum

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer