SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1"

Transkript

1 Tid och plats Beslutande Kl i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah (S) tjänstgör för J Pereira (S) Per-Gunnar Modigh (S) Tony Georgiou (S) Wera Larsson (S) Monika Larsson (S) Jaime Chairi-Kabir (S) Fahimeh Nordborg (V), kl , Jens Jönsson (MP) tjänstgör för F Nordborg, Marie Kide (MP) Pia Fogelberg (M) Sebastian Hellqvist (M) Dalida Naim (KD), kl , tjänstgör för S Abdu (FP), Christoffer Hagström (S) tjänstgör för S Abdu (FP), Mikael Hall (C) Ej tjänstgörande ersättare Christoffer Hagström (S), kl Sofia Andersson (S) Jens Jönsson (MP) Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Eva K Holmström, LO Jenny Andersson, TCO Birgitta Lindström Sundefors, förvaltningschef Ulf Halvorsen, chef för strategisk planering och utveckling Dan Petersson, ekonomichef Johanna Linnarsson, folkhälsosamordnare, 93 Peter Göthblad, utvecklingsledare, 93 Anna Hulterström, projektledare, 94 Birgitta Lundskog, områdeschef, 100 Lisbeth Romo, sekreterare Annelie Fredriksson (S) med Remigiusz Bielinski (M) som ersättare. Paragrafer 93-95, , Tid och plats för justering Utbildningsförvaltningen måndag 6 oktober 2014, kl Sekreterare.... Lisbeth Romo Ordförande... Mats Wiking Justerande... Annelie Fredriksson ANSLAG/BEVIS Utbildningsnämndens protokoll är justerat. Paragrafer 93-95, , Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslaget sätts upp. Anslaget tas ned. Protokollet finns hos Trollhättans Stad, Utbildningsförvaltningen, Gärdhemsvägen 9, Trollhättan Underskrift...

2 UN 93/ / Information om folkhälsoarbetet i Trollhättan I Trollhättans Stads Mål- och resursplan (MRP) anges att Samtliga nämnder har ansvar för att skapa förutsättningar för utveckling av en god, jämlik och jämställd hälsa för alla i Trollhättan. Vid dagens sammanträde informerar folkhälsosamordnare Johanna Linnarsson och utvecklingsledare Peter Göthblad om folkhälsoarbetet regionalt och i Trollhättan. Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete. Folkhälsopolitisk policy Västra Götaland tar upp följande sex utmaningar för folkhälsoarbetet. 1. Jämlika och jämställda livsvillkor 2. Trygga och goda uppväxtvillkor 3. Livslångt lärande 4. Ökat arbetsdeltagande, och egen försörjning (som Trollhättans Stad valt att lägga till). 5. Åldrande med livskvalitet 6. Goda levnadsvanor Det praktiska arbetet sker främst på kommunnivå. En folkhälsostrategi för år för Trollhättan har tagits fram och antagits av kommunstyrelsen. Trollhättans folkhälsoarbete följs upp i stadens årliga bokslut samt i välfärdsredovisningen som också ligger till grund för framtida prioriteringar.

3 UN 94/ / Information om projekt Välkommen Projektledare Anna Hulterström informerar om projekt Välkommen. Syftet med projektet är en ökad integration. Målet är ökad kompetens bland personal som tar emot nyanlända elever, kulturell mångfald samt skapa förutsättningar för det fria skolvalet. Projektet visar på förväntningar hos personal kring ökad mångfald samt en vilja att få möjlighet att lära av varandra och utvecklas gemensamt när man får nya kollegor. Projektet visar också på vikten av att lägga tid på aktivitet som främjar att man lär känna varandra och på sikt utvecklar en gemensam värdegrund. Projektet pågår t o m och projektledaren kan presentera följande slutsatser: - Behov av kompetensutvecklingsinsatser, bland annat vid undervisningen av nyanlända. - Förankringsarbete. - Att lära av varandra. - Att arbeta i process.

4 UN 95/2014 Övrig information Information från nämndens politiker Vikarier Robin Mashallah (S), tjänstgörande ersättare, vill till förvaltningen framföra vikten av en god introduktion för timvikarier. Verksamheter använder sig inte alltid av vikariepoolens timanställda utan har en egen lista. Mashallah inlämnar följande protokollsanteckning: Utbildningsnämnden har vid tidigare tillfälle beslutat att Trollhättans Stads centrala vikariepool läggs på respektive skolområde. Det är av stor vikt att denna omorganisation faller på plats. Dessutom vore det önskvärt med introduktion för de vikarier som finns listade. Således kan också personalen känna tillit till det system som finns. Förvaltningschefens information Statistikuppgifter i SIRIS Uppgifter om grundskolornas betyg i årskurs 9 läsåret 2013/2014 finns fr o m att tillgå i Skolverkets databas SIRIS: I SIRIS finns statistikuppgifter på betygs- och provresultat ner till skolenhetsnivå. Förvaltningschefen informerar om att Trollhättans betygsresultat ökar. Utbildningsnämnden antecknar informationen till protokollet.

5 UN 96/2014 Dnr 2013/ Budgetrapport, augusti Rapporter ska lämnas till kommunstyrelsen efter februari, april, juni, augusti och oktober månad enligt upprättad anvisning. Utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till augustirapport år 2014 per Den totala sammanställningen visar på en positiv prognos på ca 200 tkr. Förskoleklass, grundskola, grundsärskola tkr Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg tkr 0-16 enheterna tkr Ledning och stödverksamheter 0 tkr I prognosen ingår beräknade intäkter avseende målgruppsförändringar med ca tkr. Tillfälliga satsningar på tkr kan kompenseras med uttag ur områdenas resultatfonder. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner presenterat förslag till augustirapport år Utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om utbetalning av ersättning för ökad målgrupp om tkr. Information enligt 19 MBL Information enligt 19 MBL har lämnats Enligt förvaltningens förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Områdeschefer 0-16 Områdeschef elevhälsa Kostchef Ekonomi UTB

6 UN 97/2014 Dnr 2012/ Taxor för uthyrning av skollokaler, under icke skoltid Vid uthyrning av skollokaler utanför skoltid, tillämpas en prissättning efter en fastställd taxa. Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya taxor. I föreliggande förslag har tidigare taxor räknats upp med konsumentprisindex (KPI) samt avrundats till jämna kronor. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till taxor för uthyrning av skollokaler under icke skoltid. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till nya taxor för uthyrning av skollokaler under icke skoltid. Enligt förvaltningens förslag. Kommunstyrelsen Ekonomi UTB för kännedom

7 UN 98/2014 Dnr 2014/ Läsårets utläggning 2015/ Enligt 3 kap. 2 skolförordningen ska dagarna för terminernas början och slut beslutas av huvudmannen för skolan. I samma förordning föreskrivs att antalet skoldagar under läsåret ska vara minst 178, att eleverna under läsåret ska få minst 12 lovdagar och att högst 5 studiedagar får läggas ut inom läsåret. Upprättat förslag till läsårstider 2015/2016 grundar sig på dessa föreskrifter. Fr.o.m. läsåret 2004/2005 har läsåret omfattat, efter framställan från verksamheten, ytterligare 2 kompetensutvecklingsdagar för lärarna, vilket inneburit att eleverna fått 2 lovdagar mer under läsåret. Detta innefattar även förslaget till läsår 2015/2016. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att läsåret 2015/2016 ska utläggas enligt upprättat förslag. Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen mandat att flytta kompetensutvecklingsdagar. Information enligt 19 MBL Information enligt 19 MBL har lämnats Enligt förvaltningens förslag. Administratör för skolskjutsar, områdeschefer 0-16, områdeschef elevhälsa och modersmål, kostchef Utbildningsförvaltningarna i Vänersborg, Lilla Edet, Uddevalla, Lysekil, Grästorp, Nossebro, Vara och Alingsås Fridaskolan i Trollhättan, Nya Skolan, Montessoriskolan Trilobiten, Enskild pedagogisk omsorg i Trollhättan Publicerare internet Personalkontoret För kännedom: Kunskapsförbundet Väst och Fyrbodals kommunalförbund Beredningen Utbildning

8 UN 99/2014 Dnr 2014/ Koordinator till Sociala insatsgruppen Ansökan till Folkhälsorådet 2015 Folkhälsorådet är ett tvärsektoriellt organ, knutet till kommunstyrelsen, med syfte att genom samverkan stötta och samordna utvecklingen av folkhälsoarbetet i Trollhättan. Utvecklingsmedel för folkhälsoarbete söks hos Folkhälsorådet. Medlen avser utvecklingsinsatser och ges inte till ordinarie verksamhet. Folkhälsorådet har beslutat att 2015 års utvecklingsmedel ska prioriteras utifrån barnperspektivet. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt ansökan om medel för koordinator till Sociala insatsgruppen. Ansökan avser lönekostnad för 50 % koordinator under två år, totalt kr. Sociala Insatsgruppen är en samverkansform mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen samt polisen. Gruppen arbetar förebyggande och består av personal i respektive organisationer som i sitt dagliga arbete möter ungdomar. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden ställer sig bakom ansökan om medel från Folkhälsorådet för koordinator till Sociala insatsgruppen. Enligt förvaltningens förslag. Arbetsmarknads- och socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Ekonomi UTB

9 UN 100/2014 Dnr 2014/ Remiss: Betänkande Våld i nära relationer - en folkhälsofråga (SOU 2014:49) Trollhättans Stad har getts möjligheter att lämna synpunkter på betänkandet Våld i nära relationer en folkhälsofråga. Betänkandet föreslår en rad förbättringar samt ändringar i lagrum med förslag för att underlätta för våldsutsatta och barn som utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer. Betänkandet betonar också bland annat vikten av ett förebyggande arbete och att lokala myndigheter måste samarbeta mer i vardagen i ett löpande utvecklingsarbete. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Omsorgsförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen har gemensamt utarbetat ett förslag till yttrande. Förslag till beslut Arbetsmarknads- och socialnämnden, Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden beslutar var för sig att anta förslag till yttrande samt överlämna det till kommunstyrelsen. Enligt förvaltningens förslag. Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämnden Omsorgsnämnden

10 UN 101/2014 Dnr 2014/ Yttrande till förvaltningsrätten avseende beslut om vinterskjuts från hemmet för elev i Trollhättans kommun Vårdnadshavare har till Förvaltningsrätten i Göteborg överklagat delegationsbeslut av den avseende avslag på ansökan om vinterskjuts som utgår från hemmet för elev i Trollhättans kommun. Förvaltningsrätten har underrättat Utbildningsnämnden att yttra sig i målet. I yttrandet framför Utbildningsnämnden att det överklagade beslutet inte strider mot skollagen eller någon annan lag eller författning och att överklagandet därför ska avslås. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och översänder yttrandet till förvaltningsrätten. Enligt förvaltningens förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Förvaltningsrätten i Göteborg Skolskjutshandläggare

11 UN 102/2014 Dnr 2013/ Uppföljningsuppdrag av motion Behov av stöd för exceptionellt begåvade barn, dnr KS 2012/ Maria Nilsson (KD) och Penilla Gunther (KD) inkom till kommunfullmäktige i med en motion angående behov av stöd för exceptionellt begåvade barn. I motionen yrkades att en handlingsplan utvecklas som stöd för förskolor och skolor i Trollhättan för hur barn med exceptionell begåvning upptäcks och sedan ges bemötande och undervisning på rätt nivå. Utbildningsnämnden behandlade förvaltningens motionssvar i april 2013, utifrån bedömningen att en stadsövergripande handlingsplan särskilt för barn med exceptionell begåvning inte är nödvändig, eftersom det redan i styrdokumenten så tydligt understryks att det är en central uppgift för varje förskola och skola att möta varje barn/elev med dess individuella förutsättningar. Kommunfullmäktige behandlade motionen ( 84). Fullmäktige beslöt att avslå motionen men gav Utbildningsnämnden i uppdrag att följa upp hur man arbetar med exceptionell begåvade barn. Utbildningsförvaltningen har i sin kartläggning genomfört halvstrukturerade intervjuer med skolledare i förskola och grundskolans tidiga respektive senare år. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom tjänstemannasvaret samt överlämna svaret till kommunfullmäktige. Yrkande Remigiusz Bielinski (M), Pia Fogelberg (M), Sebastian Hellqvist (M) och Mikael Hall (C) tilläggsyrkar att Utbildningsförvaltningen inom ett års tid återkommer med en redovisning över hur man synliggör särbegåvande barns/elevers behov. Proposition Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att nämnden beslutat bifalla det.

12 Forts UN 102/2014 Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom tjänstemannasvaret samt överlämna svaret till kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden ger Utbildningsförvaltningen i uppdrag att inom ett års tid återkomma med en redovisning över hur man synliggör särbegåvande barns/elevers behov. Kommunstyrelsen Förvaltningsledningen

13 UN 103/2014 Dnr 2013/ Uppföljningsuppdrag av motion Ge lärarna tid att vara lärare, dnr KS 2013/ Bo Eriksson (MP) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion om att ge lärarna tid att vara lärare. Kommunfullmäktige behandlade motionen ( 32). Fullmäktige beslöt att bifalla en av motionens yrkande, att skolförvaltningen ska undersöka möjligheten att minska lärarnas administration. Från Utbildningsförvaltningens tidigare redovisade synpunkter i ärendet omnämns bland annat att regeringen haft för avsikt att minska administrationen i skolan. Utbildningsförvaltningen har skrivit fram ett förslag till svar. I svaret redogör förvaltningen för bland annat om lagändringen som syftar till att minska lärarnas administrativa börda. I svaret redogörs också för hur förvaltningen under hösten 2014 kommer skaffa sig en mer detaljerad bild av lärarnas arbetsmiljö/arbetsbelastning. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens svar samt översända svaret till kommunfullmäktige. Information enligt 19 MBL Information enligt 19 MBL har lämnats Enligt förvaltningens förslag. Kommunstyrelsen

14 UN 104/2014 Dnr 2012/ Uppföljningsuppdrag av motion Inrättande av ungdomsfullmäktige i Trollhättans Stad, dnr KS 2012/ Fahimeh Nordborg (V) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion om inrättande av ungdomsfullmäktige i Trollhättans Stad. Kommunfullmäktige behandlade motionen ( 152). Fullmäktige beslöt att bifalla en av motionens yrkande på så sätt att förutsättningar utreds för ett införande av ungdomsfullmäktige och/eller andra forum för ungdomsinflytande. Uppdraget från kommunfullmäktige har regelbundet följts upp och redovisats, senast Utbildningsnämndens ordförande har skrivit fram ett förslag till redovisning, Om ungdomsinflytande i Trollhättan. I redovisningen beskriver ordföranden såväl genomförda som kommande insatser i det pågående demokratiarbetet. Ordförandens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom ordförandens redovisning samt överlämna den till kommunfullmäktige. Enligt ordförandens förslag. Kommunstyrelsen

15 UN 105/2014 Dnr 2014/7-002 Delegationsärenden I förteckning redovisas för tiden beslut som fattats av nämnden utsedd delegat samt beslut som fattats efter vidaredelegation av förvaltningschefen. Utbildningsnämnden beslutar att lägga förteckningen till handlingarna.

16 UN 106/2014 Dnr 2014/8-000 Anmälningsärenden/meddelanden I meddelandelista redovisas anmälningsärenden/meddelanden för tiden Utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisade anmälningsärenden/meddelanden till handlingarna.

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Kommundelssalen, kommundelskontoret Ljungbyholm Omfattning 81-102 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer