SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1"

Transkript

1 Tid och plats Beslutande Kl i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah (S) tjänstgör för J Pereira (S) Per-Gunnar Modigh (S) Tony Georgiou (S) Wera Larsson (S) Monika Larsson (S) Jaime Chairi-Kabir (S) Fahimeh Nordborg (V), kl , Jens Jönsson (MP) tjänstgör för F Nordborg, Marie Kide (MP) Pia Fogelberg (M) Sebastian Hellqvist (M) Dalida Naim (KD), kl , tjänstgör för S Abdu (FP), Christoffer Hagström (S) tjänstgör för S Abdu (FP), Mikael Hall (C) Ej tjänstgörande ersättare Christoffer Hagström (S), kl Sofia Andersson (S) Jens Jönsson (MP) Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Eva K Holmström, LO Jenny Andersson, TCO Birgitta Lindström Sundefors, förvaltningschef Ulf Halvorsen, chef för strategisk planering och utveckling Dan Petersson, ekonomichef Johanna Linnarsson, folkhälsosamordnare, 93 Peter Göthblad, utvecklingsledare, 93 Anna Hulterström, projektledare, 94 Birgitta Lundskog, områdeschef, 100 Lisbeth Romo, sekreterare Annelie Fredriksson (S) med Remigiusz Bielinski (M) som ersättare. Paragrafer 93-95, , Tid och plats för justering Utbildningsförvaltningen måndag 6 oktober 2014, kl Sekreterare.... Lisbeth Romo Ordförande... Mats Wiking Justerande... Annelie Fredriksson ANSLAG/BEVIS Utbildningsnämndens protokoll är justerat. Paragrafer 93-95, , Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslaget sätts upp. Anslaget tas ned. Protokollet finns hos Trollhättans Stad, Utbildningsförvaltningen, Gärdhemsvägen 9, Trollhättan Underskrift...

2 UN 93/ / Information om folkhälsoarbetet i Trollhättan I Trollhättans Stads Mål- och resursplan (MRP) anges att Samtliga nämnder har ansvar för att skapa förutsättningar för utveckling av en god, jämlik och jämställd hälsa för alla i Trollhättan. Vid dagens sammanträde informerar folkhälsosamordnare Johanna Linnarsson och utvecklingsledare Peter Göthblad om folkhälsoarbetet regionalt och i Trollhättan. Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete. Folkhälsopolitisk policy Västra Götaland tar upp följande sex utmaningar för folkhälsoarbetet. 1. Jämlika och jämställda livsvillkor 2. Trygga och goda uppväxtvillkor 3. Livslångt lärande 4. Ökat arbetsdeltagande, och egen försörjning (som Trollhättans Stad valt att lägga till). 5. Åldrande med livskvalitet 6. Goda levnadsvanor Det praktiska arbetet sker främst på kommunnivå. En folkhälsostrategi för år för Trollhättan har tagits fram och antagits av kommunstyrelsen. Trollhättans folkhälsoarbete följs upp i stadens årliga bokslut samt i välfärdsredovisningen som också ligger till grund för framtida prioriteringar.

3 UN 94/ / Information om projekt Välkommen Projektledare Anna Hulterström informerar om projekt Välkommen. Syftet med projektet är en ökad integration. Målet är ökad kompetens bland personal som tar emot nyanlända elever, kulturell mångfald samt skapa förutsättningar för det fria skolvalet. Projektet visar på förväntningar hos personal kring ökad mångfald samt en vilja att få möjlighet att lära av varandra och utvecklas gemensamt när man får nya kollegor. Projektet visar också på vikten av att lägga tid på aktivitet som främjar att man lär känna varandra och på sikt utvecklar en gemensam värdegrund. Projektet pågår t o m och projektledaren kan presentera följande slutsatser: - Behov av kompetensutvecklingsinsatser, bland annat vid undervisningen av nyanlända. - Förankringsarbete. - Att lära av varandra. - Att arbeta i process.

4 UN 95/2014 Övrig information Information från nämndens politiker Vikarier Robin Mashallah (S), tjänstgörande ersättare, vill till förvaltningen framföra vikten av en god introduktion för timvikarier. Verksamheter använder sig inte alltid av vikariepoolens timanställda utan har en egen lista. Mashallah inlämnar följande protokollsanteckning: Utbildningsnämnden har vid tidigare tillfälle beslutat att Trollhättans Stads centrala vikariepool läggs på respektive skolområde. Det är av stor vikt att denna omorganisation faller på plats. Dessutom vore det önskvärt med introduktion för de vikarier som finns listade. Således kan också personalen känna tillit till det system som finns. Förvaltningschefens information Statistikuppgifter i SIRIS Uppgifter om grundskolornas betyg i årskurs 9 läsåret 2013/2014 finns fr o m att tillgå i Skolverkets databas SIRIS: I SIRIS finns statistikuppgifter på betygs- och provresultat ner till skolenhetsnivå. Förvaltningschefen informerar om att Trollhättans betygsresultat ökar. Utbildningsnämnden antecknar informationen till protokollet.

5 UN 96/2014 Dnr 2013/ Budgetrapport, augusti Rapporter ska lämnas till kommunstyrelsen efter februari, april, juni, augusti och oktober månad enligt upprättad anvisning. Utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till augustirapport år 2014 per Den totala sammanställningen visar på en positiv prognos på ca 200 tkr. Förskoleklass, grundskola, grundsärskola tkr Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg tkr 0-16 enheterna tkr Ledning och stödverksamheter 0 tkr I prognosen ingår beräknade intäkter avseende målgruppsförändringar med ca tkr. Tillfälliga satsningar på tkr kan kompenseras med uttag ur områdenas resultatfonder. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner presenterat förslag till augustirapport år Utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om utbetalning av ersättning för ökad målgrupp om tkr. Information enligt 19 MBL Information enligt 19 MBL har lämnats Enligt förvaltningens förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Områdeschefer 0-16 Områdeschef elevhälsa Kostchef Ekonomi UTB

6 UN 97/2014 Dnr 2012/ Taxor för uthyrning av skollokaler, under icke skoltid Vid uthyrning av skollokaler utanför skoltid, tillämpas en prissättning efter en fastställd taxa. Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya taxor. I föreliggande förslag har tidigare taxor räknats upp med konsumentprisindex (KPI) samt avrundats till jämna kronor. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till taxor för uthyrning av skollokaler under icke skoltid. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till nya taxor för uthyrning av skollokaler under icke skoltid. Enligt förvaltningens förslag. Kommunstyrelsen Ekonomi UTB för kännedom

7 UN 98/2014 Dnr 2014/ Läsårets utläggning 2015/ Enligt 3 kap. 2 skolförordningen ska dagarna för terminernas början och slut beslutas av huvudmannen för skolan. I samma förordning föreskrivs att antalet skoldagar under läsåret ska vara minst 178, att eleverna under läsåret ska få minst 12 lovdagar och att högst 5 studiedagar får läggas ut inom läsåret. Upprättat förslag till läsårstider 2015/2016 grundar sig på dessa föreskrifter. Fr.o.m. läsåret 2004/2005 har läsåret omfattat, efter framställan från verksamheten, ytterligare 2 kompetensutvecklingsdagar för lärarna, vilket inneburit att eleverna fått 2 lovdagar mer under läsåret. Detta innefattar även förslaget till läsår 2015/2016. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att läsåret 2015/2016 ska utläggas enligt upprättat förslag. Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen mandat att flytta kompetensutvecklingsdagar. Information enligt 19 MBL Information enligt 19 MBL har lämnats Enligt förvaltningens förslag. Administratör för skolskjutsar, områdeschefer 0-16, områdeschef elevhälsa och modersmål, kostchef Utbildningsförvaltningarna i Vänersborg, Lilla Edet, Uddevalla, Lysekil, Grästorp, Nossebro, Vara och Alingsås Fridaskolan i Trollhättan, Nya Skolan, Montessoriskolan Trilobiten, Enskild pedagogisk omsorg i Trollhättan Publicerare internet Personalkontoret För kännedom: Kunskapsförbundet Väst och Fyrbodals kommunalförbund Beredningen Utbildning

8 UN 99/2014 Dnr 2014/ Koordinator till Sociala insatsgruppen Ansökan till Folkhälsorådet 2015 Folkhälsorådet är ett tvärsektoriellt organ, knutet till kommunstyrelsen, med syfte att genom samverkan stötta och samordna utvecklingen av folkhälsoarbetet i Trollhättan. Utvecklingsmedel för folkhälsoarbete söks hos Folkhälsorådet. Medlen avser utvecklingsinsatser och ges inte till ordinarie verksamhet. Folkhälsorådet har beslutat att 2015 års utvecklingsmedel ska prioriteras utifrån barnperspektivet. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt ansökan om medel för koordinator till Sociala insatsgruppen. Ansökan avser lönekostnad för 50 % koordinator under två år, totalt kr. Sociala Insatsgruppen är en samverkansform mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen samt polisen. Gruppen arbetar förebyggande och består av personal i respektive organisationer som i sitt dagliga arbete möter ungdomar. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden ställer sig bakom ansökan om medel från Folkhälsorådet för koordinator till Sociala insatsgruppen. Enligt förvaltningens förslag. Arbetsmarknads- och socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Ekonomi UTB

9 UN 100/2014 Dnr 2014/ Remiss: Betänkande Våld i nära relationer - en folkhälsofråga (SOU 2014:49) Trollhättans Stad har getts möjligheter att lämna synpunkter på betänkandet Våld i nära relationer en folkhälsofråga. Betänkandet föreslår en rad förbättringar samt ändringar i lagrum med förslag för att underlätta för våldsutsatta och barn som utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer. Betänkandet betonar också bland annat vikten av ett förebyggande arbete och att lokala myndigheter måste samarbeta mer i vardagen i ett löpande utvecklingsarbete. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Omsorgsförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen har gemensamt utarbetat ett förslag till yttrande. Förslag till beslut Arbetsmarknads- och socialnämnden, Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden beslutar var för sig att anta förslag till yttrande samt överlämna det till kommunstyrelsen. Enligt förvaltningens förslag. Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämnden Omsorgsnämnden

10 UN 101/2014 Dnr 2014/ Yttrande till förvaltningsrätten avseende beslut om vinterskjuts från hemmet för elev i Trollhättans kommun Vårdnadshavare har till Förvaltningsrätten i Göteborg överklagat delegationsbeslut av den avseende avslag på ansökan om vinterskjuts som utgår från hemmet för elev i Trollhättans kommun. Förvaltningsrätten har underrättat Utbildningsnämnden att yttra sig i målet. I yttrandet framför Utbildningsnämnden att det överklagade beslutet inte strider mot skollagen eller någon annan lag eller författning och att överklagandet därför ska avslås. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och översänder yttrandet till förvaltningsrätten. Enligt förvaltningens förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Förvaltningsrätten i Göteborg Skolskjutshandläggare

11 UN 102/2014 Dnr 2013/ Uppföljningsuppdrag av motion Behov av stöd för exceptionellt begåvade barn, dnr KS 2012/ Maria Nilsson (KD) och Penilla Gunther (KD) inkom till kommunfullmäktige i med en motion angående behov av stöd för exceptionellt begåvade barn. I motionen yrkades att en handlingsplan utvecklas som stöd för förskolor och skolor i Trollhättan för hur barn med exceptionell begåvning upptäcks och sedan ges bemötande och undervisning på rätt nivå. Utbildningsnämnden behandlade förvaltningens motionssvar i april 2013, utifrån bedömningen att en stadsövergripande handlingsplan särskilt för barn med exceptionell begåvning inte är nödvändig, eftersom det redan i styrdokumenten så tydligt understryks att det är en central uppgift för varje förskola och skola att möta varje barn/elev med dess individuella förutsättningar. Kommunfullmäktige behandlade motionen ( 84). Fullmäktige beslöt att avslå motionen men gav Utbildningsnämnden i uppdrag att följa upp hur man arbetar med exceptionell begåvade barn. Utbildningsförvaltningen har i sin kartläggning genomfört halvstrukturerade intervjuer med skolledare i förskola och grundskolans tidiga respektive senare år. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom tjänstemannasvaret samt överlämna svaret till kommunfullmäktige. Yrkande Remigiusz Bielinski (M), Pia Fogelberg (M), Sebastian Hellqvist (M) och Mikael Hall (C) tilläggsyrkar att Utbildningsförvaltningen inom ett års tid återkommer med en redovisning över hur man synliggör särbegåvande barns/elevers behov. Proposition Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att nämnden beslutat bifalla det.

12 Forts UN 102/2014 Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom tjänstemannasvaret samt överlämna svaret till kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden ger Utbildningsförvaltningen i uppdrag att inom ett års tid återkomma med en redovisning över hur man synliggör särbegåvande barns/elevers behov. Kommunstyrelsen Förvaltningsledningen

13 UN 103/2014 Dnr 2013/ Uppföljningsuppdrag av motion Ge lärarna tid att vara lärare, dnr KS 2013/ Bo Eriksson (MP) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion om att ge lärarna tid att vara lärare. Kommunfullmäktige behandlade motionen ( 32). Fullmäktige beslöt att bifalla en av motionens yrkande, att skolförvaltningen ska undersöka möjligheten att minska lärarnas administration. Från Utbildningsförvaltningens tidigare redovisade synpunkter i ärendet omnämns bland annat att regeringen haft för avsikt att minska administrationen i skolan. Utbildningsförvaltningen har skrivit fram ett förslag till svar. I svaret redogör förvaltningen för bland annat om lagändringen som syftar till att minska lärarnas administrativa börda. I svaret redogörs också för hur förvaltningen under hösten 2014 kommer skaffa sig en mer detaljerad bild av lärarnas arbetsmiljö/arbetsbelastning. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens svar samt översända svaret till kommunfullmäktige. Information enligt 19 MBL Information enligt 19 MBL har lämnats Enligt förvaltningens förslag. Kommunstyrelsen

14 UN 104/2014 Dnr 2012/ Uppföljningsuppdrag av motion Inrättande av ungdomsfullmäktige i Trollhättans Stad, dnr KS 2012/ Fahimeh Nordborg (V) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion om inrättande av ungdomsfullmäktige i Trollhättans Stad. Kommunfullmäktige behandlade motionen ( 152). Fullmäktige beslöt att bifalla en av motionens yrkande på så sätt att förutsättningar utreds för ett införande av ungdomsfullmäktige och/eller andra forum för ungdomsinflytande. Uppdraget från kommunfullmäktige har regelbundet följts upp och redovisats, senast Utbildningsnämndens ordförande har skrivit fram ett förslag till redovisning, Om ungdomsinflytande i Trollhättan. I redovisningen beskriver ordföranden såväl genomförda som kommande insatser i det pågående demokratiarbetet. Ordförandens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom ordförandens redovisning samt överlämna den till kommunfullmäktige. Enligt ordförandens förslag. Kommunstyrelsen

15 UN 105/2014 Dnr 2014/7-002 Delegationsärenden I förteckning redovisas för tiden beslut som fattats av nämnden utsedd delegat samt beslut som fattats efter vidaredelegation av förvaltningschefen. Utbildningsnämnden beslutar att lägga förteckningen till handlingarna.

16 UN 106/2014 Dnr 2014/8-000 Anmälningsärenden/meddelanden I meddelandelista redovisas anmälningsärenden/meddelanden för tiden Utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisade anmälningsärenden/meddelanden till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1 2014-10-28 1 Tid och plats Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Kl. 15.00-17.15 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande

Läs mer

Förändring av dagens föredragningslista

Förändring av dagens föredragningslista 2014-05-06 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-17.50 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-30 1 2013-04-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 13.00-16.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1 2014-02-25 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-18.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

Annelie Fredriksson (S) med Jorge Pereira (S) som ersättare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lisbeth Romo

Annelie Fredriksson (S) med Jorge Pereira (S) som ersättare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lisbeth Romo 1(15) Utbildningsnämnden Plats och tid Stenströmsrummet, kl. 15:00-17:55 ande Ledamöter Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Anna Foldemark Lanhage (V) Camilla Andersson (MP) Abshir Anbashe Elmi (M), kl 15.42-17.20 Dana Roman Blomster (KD)

Anna Foldemark Lanhage (V) Camilla Andersson (MP) Abshir Anbashe Elmi (M), kl 15.42-17.20 Dana Roman Blomster (KD) 1(14) Utbildningsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 15:00-17:20 ande ledamöter Fahimeh Nordborg (V), Ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice ordförande Monica Larsson (S) tjänstgör för M Wiking

Läs mer

1(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

1(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(12) Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 15:00-18:17 Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Per-Gunnar Modigh (S) Anna Foldemark Lanhage (V) Alicja Ostrowska (MP) Abshir Anbashe Elmi (M), kl 16.36-18.30 Dana Roman Blomster (KD)

Per-Gunnar Modigh (S) Anna Foldemark Lanhage (V) Alicja Ostrowska (MP) Abshir Anbashe Elmi (M), kl 16.36-18.30 Dana Roman Blomster (KD) Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 15:00-18:30 Ledamöter Ersättare Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice ordförande Annelie Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1 2013-06-18 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-17.52 i Åsaka/Velandarummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

Birgitta Lindström Sundefors, förvaltningschef Ulf Halvorsen, chef strategisk planering/utveckling Dan Petersson, ekonomichef Stadens revisorer, 127

Birgitta Lindström Sundefors, förvaltningschef Ulf Halvorsen, chef strategisk planering/utveckling Dan Petersson, ekonomichef Stadens revisorer, 127 1(17) Utbildningsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 15:00-18:30 ande ledamöter Ersättare Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice

Läs mer

Monica Larsson (S) Per-Gunnar Modigh (S) Emine Korkmaz (S) Anna Foldemark Lanhage (V) Camilla Andersson (MP) Dana Roman Blomster (KD)

Monica Larsson (S) Per-Gunnar Modigh (S) Emine Korkmaz (S) Anna Foldemark Lanhage (V) Camilla Andersson (MP) Dana Roman Blomster (KD) 1(11) Utbildningsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet och Åsaka/Velandarummet, kl. 15:00-17:55 ande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande,

Läs mer

Christoffer Hagström (S) Per-Gunnar Modigh (S) Anna Foldemark Lanhage (V) Abshir Anbashe Elmi (M), kl :40, 75-90

Christoffer Hagström (S) Per-Gunnar Modigh (S) Anna Foldemark Lanhage (V) Abshir Anbashe Elmi (M), kl :40, 75-90 1(24) Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 15:00-18:40 Beslutande Ledamöter Ersättare Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice ordförande Annelie

Läs mer

Birgitta Lindström Sundefors, Mikael Selin, IT-samordnare, 2. Johan Lundgren (-) med Remigiusz Bielinski (M) som ersättare.

Birgitta Lindström Sundefors, Mikael Selin, IT-samordnare, 2. Johan Lundgren (-) med Remigiusz Bielinski (M) som ersättare. 1(20) Utbildningsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 13:00-17:15 ande Ledamöter Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Monica Larsson (S) Per-Gunnar Modigh (S) Anna Foldemark Lanhage (V) Dana Roman Blomster (KD), kl 16.20-18.55

Monica Larsson (S) Per-Gunnar Modigh (S) Anna Foldemark Lanhage (V) Dana Roman Blomster (KD), kl 16.20-18.55 1(31) Utbildningsnämnden Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 15:00-18:55 ande ledamöter Ersättare Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice

Läs mer

Övriga närvarande Stadsdirektör Annika Wennerblom, ekonomichef Dan Jonasson, personalchef Per Johansson, sekr Ulla Andersson

Övriga närvarande Stadsdirektör Annika Wennerblom, ekonomichef Dan Jonasson, personalchef Per Johansson, sekr Ulla Andersson Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 13.00-13.30 Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson (M) 2:e vice ordf Sture Nilsson (S) Anita Frisk-Kjell (S)

Läs mer

Anna Foldemark Lanhage (V) Camilla Andersson (MP)

Anna Foldemark Lanhage (V) Camilla Andersson (MP) 1(14) Utbildningsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 15:00-17:20 ande ledamöter Ersättare Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Blerta Mlinaku (S) Anna Andersson (C) Margareta Gustavsson (S) Margareta Warnholtz (M) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M)

Blerta Mlinaku (S) Anna Andersson (C) Margareta Gustavsson (S) Margareta Warnholtz (M) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M) Protokoll Nr 12 Sammanträdesdatum 2016-10-26 Sammanträdestid 13.15 - Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Peter Dygården (S), 2:e vice ordförande Charlotta Jonson

Läs mer

PROTOKOLL (10)

PROTOKOLL (10) 2013-09-30 1(10) Tid och plats Måndagen den 30 september 2013 kl 16.30-17.30 Sammanträdesrum kv Grävlingen, Tingvallavägen 36, Trollhättan Beslutande Sven-Åke Strandlind, ordf. (s) Michael Meijer, v ordf

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.15-15.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Remigiusz Bielinski med Karin Gustafsson (S) som ersättare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 60-65, Lisbeth Romo

Remigiusz Bielinski med Karin Gustafsson (S) som ersättare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 60-65, Lisbeth Romo Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 14:00-18:50 Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Justerare Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Anna Foldemark Lanhage (V)

Anna Foldemark Lanhage (V) 1(20) Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 15:00-17:25 Ledamöter Ersättare Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice ordförande Annelie Fredriksson

Läs mer

Gunnar Henriksson. Justerande... Gunnar Henriksson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Henriksson. Justerande... Gunnar Henriksson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-09-18 1 (12) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 18 september 2012, kl 13.00-15.10. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35 1 (10) Plats och tid Silen, 16.00 17.55 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson (S) Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14)

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen kl. 08.30-11.30 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Anne Karlén Hellgren (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Peter Andersson (S) Alicja Zawadska Przychodzen (S) Sune Svensson (S) Jonas Tilhon (V) Rode Samuelsson (KD)

Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Peter Andersson (S) Alicja Zawadska Przychodzen (S) Sune Svensson (S) Jonas Tilhon (V) Rode Samuelsson (KD) Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl 17.30-17.55 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Peter Andersson Alicja Zawadska Przychodzen Sune Svensson Jonas Tilhon

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Per-Gunnar Modigh (S) Emine Korkmaz (S) Anna Foldemark Lanhage (V) Abshir Anbashe Elmi (M)

Per-Gunnar Modigh (S) Emine Korkmaz (S) Anna Foldemark Lanhage (V) Abshir Anbashe Elmi (M) 1(16) Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 15:00-17:15 ande ledamöter Ersättare Mats Wiking (S), Ordförande Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice ordförande Annelie

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.00 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Bengt Jarring (KD) tjänstgörande ersättare Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Mikael Malm, (S) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg. Bengt Fröjd ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg. Bengt Fröjd ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-11-20 1 (15) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 20 november 2012, kl 13.00-15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) 1-7, 15.00-17.00 Sven-Olov

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD)

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.35 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 70-80 Närvarande: Protokoll 5/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-05-28 Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 1 oktober 2015 Tid: 16.00 21.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 5 oktober Paragrafer: 60-73 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(9) Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 15:00 16:00 ande Ledamöter Ersättare Ann-Christin Holgersson (S), Ordförande Sven Åke Möll (S), 1:e vice ordförande Maria Nilsson (KD), 2:e vice ordförande Mussa

Läs mer

Kommunstyrelsens folkhälsoutskotts protokoll

Kommunstyrelsens folkhälsoutskotts protokoll Datum: Onsdagen den 4 december 2013 Tid: 08.00 10.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 18 december Paragrafer: 24-28 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter:

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c)

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c) 2016-03-17 1(14) Plats och tid Vindelns kommun, kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 17 mars 2016, kl 08.30-14.40, lunch kl. 11.50-13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-02 1-13 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-17.30 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Margaretha Fransson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Timmerslätt förskola, kl 18:00 21.30 34-41 Lars-Inge Stomberg (M)

Timmerslätt förskola, kl 18:00 21.30 34-41 Lars-Inge Stomberg (M) 1(6) Timmerslätt förskola, kl 18:00 21.30 34-41 Lars-Inge Stomberg (M) Ordförande Ann Panzar (S) V. ordförande Ludwig Karestedt (M) Kent Vahlén (FP) Jan Nyström (FP) Per-Åke Wesley (KD) Bahaddin Ali (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, 08.30 11.40 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Anki Dåderman (S), ersättare

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 24 mars 2009, kl 08.30-09.30. Beslutande Svenerik Nykvist (s), ordförande Solveig Oskarsson (s) Kjell Söderlund (s) Sami Hoikkala

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid Plats 2016-11-09 15:00-17:00 Rådsalen ande ledamöter Ronny Larsson (S) (ordförande) Jan-Olov Carlsson (S) Anna Gransten (MP) Fredrik Lundquist (M) Kjell Johansson (C) Per-Henrik Jerlström

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen

Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-30 SID 1 (1) KS/2016:268 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen Sammanfattning Rubricerad

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg. James Bucci ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg. James Bucci ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-03-13 1 (15) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 13 mars 2012, kl 13.00-15.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsens folkhälsoutskotts protokoll

Kommunstyrelsens folkhälsoutskotts protokoll sid 1/9 Datum: Onsdagen den 16 maj 2012 Tid: 08.30 10.10 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 8-14 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-23 1(11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 april 2008 kl. 14.00 17.00 Gert Jonsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

16 Information från informationsdagen den 14 februari 2012.

16 Information från informationsdagen den 14 februari 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-02-29 14 Meddelanden. 15 Anmälan om delegationsbeslut. 16 Information från informationsdagen den 14 februari 2012. 17 Information elevdatorer till Dackeskolan. 18 Yttrande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare.

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:20 1-14 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Margaretha Zettergren (FP)

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2005 03 16 1(10) Plats och tid Skogstorpsskolan, Kumla onsdagen den 16 mars 2005, kl. 15.20 17.00 Beslutande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-01-21 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00-12:30 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson (s), v ordf Denny

Läs mer

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 REGION GOTLAND Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 Ärenden: BUN au 27 Månadsrapport februari

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer