Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20"

Transkript

1 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) 1-7, Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare 8-13 Anders Rapp (S) Gunilla Pettersson (S) Alf Fransson (S) Maria Grönberg Eskel (S) Karl Järvelä (S) Martin Lundstedt (S) tjg ersättare Tobias Sandberg (V) Hulda Johansson (MP) Mariana Ekberg (M) Lars Muregård (M) Johan Lundgren (FP) Bedros Cicek (KD) Ej tjänstgörande ersättare Jennie Olsson (S) Jonas Nilsson (S) Sven-Olov Johansson (C) 1-7 Sara Andersson (M) Övriga närvarande Said Niklund, förvaltningschef, 1-3, 5-13 Karl-Gustaf Elf, områdeschef, 1-2, 4-7 Malin Hedelin, områdeschef, 1-3, 5-13 Anitta Into, områdeschef, 1-2, 4-13 Christina Vallgren, områdeschef, 1-2, 4-13 Susann Berg, ekonom, 1 Göran Cedgård, utvecklingsledare Soy Falk, utvecklingsledare, 1-2, 4-13 Anders Jansson, alkoholhandläggare, 1-2 och 4 EvyMarie Ögrim, projektledare, 1-2 Barbro Isaksson, sekreterare Tid och plats för justering Sekreterare Ordförande Anders Rapp Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Barbro Isaksson. Lars-Gunnar Andersson Paragrafer 1-13 Justerande... Anders Rapp Gunilla Pettersson ANSLAG/BEVIS Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll är justerat. Sammanträdesdatum Anslaget Anslaget sätts upp tas ner Protokollet finns hos Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9, Trollhättan Underskrift.. Barbro Isaksson

2 Asn 1 Dnr 2013/ Ekonomiskt resultat information Ekonom Susann Berg informerar om förvaltningens ekonomiska resultat för Slutligt bokslut återkommer till nämnden för beslut vid februarisammanträdet. Informationen läggs till handlingarna.

3 Asn 2 Kartläggning avseende psykiska diagnoser - information Den satsning som regeringen påbörjade 2007 för att skapa konkreta och varaktiga förbättringar för personer med psykisk ohälsa fortsätter. Socialdepartementet har utarbetat en plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa PRIO psykisk ohälsa. En viktig del i handlingsplanen är en bred överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Syftet med överenskommelsen är att skapa förbättringar för de målgrupper och områden som omfattas av överenskommelsen. Utifrån överenskommelsen har Trollhättans Stad deltagit i en inventering kring personer med psykisk funktionsnedsättning i kommunen. Projektet drivs i samverkan med Omsorgsförvaltningen och kommer att fortgå under Projektledare Evy-Marie Ögrim informerar om resultatet av den inventering som har gjorts i Trollhättans Stad samt det fortsatta arbetet Ordföranden tackar för informationen. Informationen läggs till handlingarna.

4 Asn 3 Dnr 2013/ Internutredning med anledning av inkommen Lex Sarah-rapport - information På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 november 2013 ( 175) informerades om gjord anmälan om missförhållanden, Lex Sarah. Utvecklingsledare Göran Cedgård informerar om det pågående utredningsarbetet. Informationen läggs till handlingarna.

5 Asn 4 Dnr 2014/ / Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen till en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med vilka prioriteringar som bör göras och styra upp tillsynen i tid och inriktning. Enligt 9 kapitlet 2 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ska inges till länsstyrelsen. Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. Bestämmelserna i alkohollagens 9 kapitel ger tillståndsmyndigheterna rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljningen av alkoholdrycker. Med alkohol avses en dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol. Målsättning med tillsynen All försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet inte föreligger, eller att särskild risk för människors hälsa inte uppstår. Av särskild vikt är också att underåriga inte serveras alkohol. Tillsynsplan enligt alkohollagen för 2014 är framtagen. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag till beslut Arbetsmarknads- och socialnämnden antar tillsynsplanen för år Enligt förvaltningens förslag till beslut. Anders Jansson, alkoholhandläggare

6 Asn 5 Dnr 2012/ Återredovisning av utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare Trollhättans Stad ansökte i samverkan med Vänersborgs kommun och Lilla Edets kommun om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Socialstyrelsen beviljade kr till arbetet och kr. Återredovisning av beviljade utvecklingsmedel ska vara inlämnad till Socialstyrelsen senast den 31 januari Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag till beslut Arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig bakom återredovisningen av utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare (dnr /2012). Enligt förvaltningens förslag till beslut. Socialstyrelsen Malin Hedelin, områdeschef Gerd Holmgren, enhetschef

7 Asn 6 Dnr 2013/ Brukarundersökning 2013 Under november månad 2013 genomfördes brukarundersökningen inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF). Resultatet bekräftar en verksamhet som kännetecknas av en mycket hög grad av kund-/brukarnöjdhet. Sammantaget visar resultatet på att över 95 % av de svarande svarar att vi i mycket eller ganska hög grad ger brukarna en god service inom de frågeområden som ställts. Förvaltningen kan notera en fördubbling av antalet svarande och en hög svarsfrekvens på de allra flesta deltagande enheterna. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag till beslut Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger brukarundersökningen till handlingarna. Enligt förvaltningens förslag till beslut. Göran Cedgård, utvecklingsledare

8 Asn 7 Arbetsmarknadsläget Områdeschef K-G Elf redogör för arbetsmarknadsläget i Trollhättans Stad i december. Statistiken visar en mindre minskning när det gäller andelen öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i åldern år, samt en liten ökning när det gäller totalt antal öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i åldern år. Statistiken läggs till handlingarna.

9 Asn 8 Dnr 2013/ Sammanställning försörjningsstöd december 2013 Områdeschef Christina Vallgren redogör för sammanställning över utbetalt försörjningsstöd under december. Totalt har cirka 100 miljoner kronor betalats ut i försörjningsstöd Sammanställningen läggs till handlingarna.

10 Asn 9 Statistik integration Statistik avseende integration presenteras. Statistiken läggs till handlingarna.

11 Asn 10 Omvärldsbevakning Aktuella lagförslag, föreskrifter, rapporter och utredningar som berör nämndens verksamhetsområden presenteras. Informationen läggs till handlingarna.

12 Asn 11 Dnr 2013/ Meddelanden I meddelandelistan redovisas skrivelser och meddelanden som inkommit för anmälan vid arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 16 januari. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag till beslut Listan över anmälda skrivelser och meddelanden godkänns. Enligt förvaltningens förslag till beslut.

13 Asn 12 Dnr 2013/ Delegationsanmälningar Beslut i Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskott den 3 respektive 12 december 2013 för enskilda ärenden anmäls. Protokoll från arbetsmarknads- och integrationsutskottets sammanträde den 17 december 2013 anmäls. Ordförandebeslut, och delegeringsbeslut fattade under perioden 1-31 december 2013 av ekonomihandläggare, socialsekreterare, enhetschef, områdeschef respektive förvaltningschef anmäls. Beslut enligt: SoL socialtjänstlag LVM lag om vård av missbrukare i vissa fall LVU lag med särskilda bestämmelser om vård av unga LUL lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare FB föräldrabalk ÄB äktenskapsbalk NL namnlag Beslut fattade med stöd av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning (utöver ovanstående lagar) enligt förteckning till dagens sammanträde, anmäls. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag till beslut Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. Enligt förvaltningens förslag till beslut.

14 Asn 13 Dödsboanmälan - delegationsanmälning Sekretess.

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 2015-04-20 1(16) Plats och tid Arbetsmarknadsavdelningen, Alvesta 2015-04-20 kl. 13.15 17.10 Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 Justerade paragrafer

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-16.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders Carlsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Humanistiska nämnden 2009-02-17 1 (23) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Carola Öberg (S) tj ers Roger Sandström (S) Agneta Lindgren

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer