Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala"

Transkript

1 Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen och skriftligen. 1.1 Ordförande 1. Styrelsen Ordföranden har det övergripande ansvaret för föreningen. Ordförande är sammankallande i styrelsen. Det åligger ordföranden att ha det övergripande ansvaret i föreningen ansvara för den löpande förvaltningen representera föreningen utåt vara ansvarig utgivare för Press Judicata representera föreningen i Iustus förlags styrelse representera föreningen vid Iustus förlags bolagsstämma tillsammans med skattmästaren sammanställa budgetförslag ansvara för styrelsens budget att inför varje styrelsemöte komma in med en skriftlig meddelandelista till sekreteraren vid avslutat ämbete lämna över ämbetet till sin efterträdare, både muntligen och skriftligen Denna ämbetsbeskrivning ändras av styrelsen efter hörande av ordföranden, dock med undantag av sista strecksatsen som endast kan ändras efter tillstyrkande av ordförande. 1.2 Vice Ordförande Målsättning: Ansvar för avtal och tillhandahållande av nycklar till behöriga ämbetsmän. Särskilt jämlikhetsansvar: fungera som kontaktperson för medlemmar som anser sig utsatta för diskriminerande eller annan kränkande särbehandling inom JF. Vara särskilt ansvarig för att eventuella fall av diskriminering, trakasserier och annan kränkande särbehandling inom föreningen utreds snarast möjligt. Vice ordförande är ledamot av styrelsen.

2 Representera föreningen utåt. Biträder ordförande i dennes arbete. Informera ämbetsmän i början av terminen om föreningskultur. 1.3 Sekreterare Sekreteraren verkar som styrelsens sekreterare samt leder administrationsutskottets arbete. Sekreteraren är ledamot av styrelsen samt ordförande i administrativa utskottet. Sekreteraren är ämbetsman i föreningen. Sekreteraren har ett självständigt budgetansvar. Det åligger sekreteraren att föra protokoll vid styrelsens sammanträden utskick inom styrelsen hålls inom de angivna tidsramarna leda administrationsutskottets arbete ansvara för föreningens medlemsregister och för att hålla detta uppdaterat och i gott skick ansvara för att medlemskort distribueras till medlemmarna tillse att erforderligt kontorsmateriel finns att tillgå på kontoret informera administrationsutskottet om styrelsens arbete att inför varje styrelsemöte komma in en skriftlig meddelandelista till ordföranden att vid mandatperiodens slut lämna en skriftlig överlämningsrapport till styrelsens ordförande inför varje styrelsemöte anslå dagordning på föreningens anslagstavlor efter varje styrelsemöte anslå protokoll på föreningens anslagstavlor 1.4 Skattmästare Skattmästaren ansvarar för föreningens ekonomi och löpande bokföring. Skattmästaren är ledamot av föreningens styrelse och av administrationsutskottet. Skattmästaren är ämbetsman i föreningen. Till sin hjälp har skattmästaren två vice skattmästare. Det åligger skattmästaren att handha den löpande redovisningen sammanställa årsredovisning skriva verksamhetsberättelse tillsammans med ordförande sammanställa budgetförslag ansvara för föreningens budget att inför varje styrelsemöte komma in med en skriftlig meddelandelista till sekreteraren

3 att inför varje styrelsemöte komma in med en ekonomisk rapport till sekreteraren före decemberstämman komma in med skriftligt överlämningsdokument till ordförande 1.5 Ordförande sociala utskottet Ledamot tillika ordförande för det sociala utskottet leder det sociala utskottets arbete. Det åligger ledamot tillika ordförande för det sociala utskottet att leda det sociala utskottets arbete ansvara för det sociala utskottets budget att inför varje styrelsemöte komma in med en skriftlig meddelandelista till sekreteraren före decemberstämman komma in med skriftligt överlämningsdokument till ordförande vid avslutat ämbete lämna över ämbetet till sin efterträdare, både muntligen och skriftligen Ledamot tillika ordförande för det sociala utskottet kan förrätta val till sociala utskottet. 1.6 Jämlikhetsansvarig att lyfta och diskutera frågor om jämlikhet inom JF. Ansvara för att JF når ut med information till medlemmarna om möjligheten att påverka den sociala kulturen och de traditioner de deltar i. Informationen skall innehålla en presentation av JF:s jämlikhetsarbete och kontaktuppgifter till den jämlikhetsansvarige, samt en uppmaning om att kontakta jämlikhetsansvarig om medlemmarna hittar fel eller brister inom föreningen som rör jämlikhetsfrågor. Målsättning: Fungera som kontaktperson för medlemmar som anser sig utsatta för diskriminerande eller annan kränkande särbehandling inom JF. Vara särskilt ansvarig för att eventuella fall av diskriminering, trakasserier och annan kränkande särbehandling inom föreningen utreds snarast möjligt. På varje utbildningsdag ansvara för att informera ämbetsmännen om jämlikhetsansvarigs funktion och om medlemmarnas rättigheter. I början av varje år upprätta en handlingsplan för att uppnå jämlikhetsmålen. I slutet av varje år följa upp hur handlingsplan och policy har efterlevts. Resultatet skall presenteras för styrelsen för utvärdering och diskussion om förbättring. 1.7 Ordförande studieutskottet

4 Vad gör Studieutskottet Studieutskottet har hand om allt som rör utbildningsfrågor och institutionen. Studieutskottet består av 13 studenter som sitter med i alla beslutande och beredande organ på juridiska fakulteten för att representera studenterna. Vår uppgift är att driva studenternas frågor gentemot beslutsfattarna på universitetet. SU är en del av Uppsala studentkår men vi är även en del av Juridiska föreningen. Enkelt förklarat kan man säga att vi får vår rätt att utöva studentinflytande från kåren och stöd i vår faktiska verksamhet från Juridiska Föreningen. Mandatet för att utöva studentinflytandet kommer ursprungligen från Högskoleförordningen 3:9. Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ inom högskolan vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation. Om beslut inte skall fattas eller beredning genomföras av ett organ utan av en enda person skall information lämnas till och samråd ske med studentrepresentant i god tid före beslut respektive slutförande av beredningen." Förutom att ge ett studentperspektiv på frågor som kommer upp i de olika organen så driver vi även egna frågor. Studieutskottet är även medlem i Juristernas Riks Organisation (JURO) som har möten två gånger per termin. Vi som sitter i utskottet väljs på ett år och vi träffas normalt var tredje vecka för att diskutera olika frågor som dykt upp och för att stämma av med de representanter som sitter med i andra utskott. Att vara aktiv i Studieutskottet innebär en möjlighet att påverka din vardag samtidigt som det ger en värdefull inblick i den akademiska världen. Ordförande & Vice-ordförande posten i Studieutskottet Ordföranden Denne har en övergripande roll och måste se till att studieutskottets arbeten i de olika posterna och därutöver sköts på ett bra sätt. Ordföranden får automatisk vissa poster och måste delta i mötena i Fakultetsnämnden, Valberedningen samt JURO. Denne sitter även med i JF:s styrelse och deltar i de mötena. Förutom engagemang i ovannämnda poster håller Studieutskottet i Bokbytardagarna i början av varje termin, Årets lärare årligen i april-månad samt olika typer av föreläsningar. I ordförandes roll ingår det även att lära upp vicen och sätta in denne i arbetet för att denne ska kunna göra en bra uppföljning av arbetet. Ordföranden har även hand om budgeten som tilldelas utskottet från både JF och Kåren och ska redovisa för JF:s skattmästare. Ordföranden har även mycket kontakt med studenterna. Viceordföranden Dennes roll är att sätta sig in i ordförandens jobb och läras upp av denne samt lära sig de andra posternas uppgifter för att själv bli ordförande under nästkommande termin. Vicen ska även avlasta ordföranden i dennes arbete och vara suppleant på vissa av ordförandes poster. Vicens främsta roll är att genom att sätta sig in i arbetet, verka för kontinunerlighet av utskottets arbete för att sedan överföra det till nästa

5 vice. Eftersom Studieutskottets arbete bygger mycket på uppföljning är detta väldigt viktigt. För ordförande och vice-post krävs det att den ansökande är en seriös, driven, ansvarsfull och sympatisk person som är någorlunda insatt i studieutskottets arbete. 2.1 PR-gruppen 1. Administrativa utskottet Målsättning: Att nå ut med nödvändig information om föreningens verksamhet till dess medlemmar. PR-gruppen ansvarar för föreningens information, såväl internt som externt. Detta innebär att PR-gruppen skall: - samarbeta med och hjälpa alla de grupper och personer inom föreningen som ordnar aktiviteter för medlemmar. -PR-gruppen skall i god tid innan arrangemangen nå ut till medlemmarna via affischer, per e-post och information på föreläsningar och i klasser etc. - Den information som går ut till medlemmarna skall vara tydlig. PR-gruppen skall färdigställa en affisch inom sju arbetsdagar från det att beställning gjorts. - PR-gruppen skall i samarbete med marknadsgruppen kontinuerligt. - kontrollera att obehöriga inte sätter upp information på föreningens anslagstavlor. Inom ramen för detta ansvarsområde ligger även uppgiften att rensa anslagstavlorna från sådan information. 2.2 Marknadsgruppen Målsättning: I stora drag går det att dela upp marknadsgruppens arbete på två mål. Det första målet är att jobba ut mot företag och få dem att använda föreningen i sin marknadsföring. Vi marknadsför alltså juridiska föreningen som marknadsföringskanal. Det andra målet är studenter och mot dem så marknadsför vi de företag som har valt att samarbeta med oss i den mån inte andra grupper inom JF gör det (programgruppen t.ex.). Arbetet varierar men går i regel ut på att: - marknadsföra föreningen som marknadsföringskanal. - upprätthålla ett jämnt antal annonser i PJ. - erbjuda möjlighet att sponsra andra enskilda grupper i juridiska föreningen m.m. - övervaka föreningens samarbetsavtal - organisera JF Åre skiweek - jobba för en närmare interaktion mellan studenterna och våra medsamarbetspartners genom att uppmuntra deras deltagande i studentaktiviteter (baler, gasquer o.s.v.).

6 Ansvarsområden: Uppgifterna, som till en del går ut på att synliggöra JF utåt (i meningen utåt: utanför universitet) för att på så sätt kunna dra in stöd till andra grupper i JF delegeras jämt över gruppen. Till exempel har en person nu hand om recceveckan, en om skidresan, en juristjouren o.s.v. Arbetet som syftar till att marknadsföra våra samarbetspartners (dvs. se till att avtalen följs) sköts huvudsakligen av marknadssekreteraren och vice. Även om det delegerats en del i gruppen tar vi hjälp av varandra i mer omfattande uppgifter. Marknadssekreteraren har en samordnande roll och övervakar gruppens arbete. För marksek och vice marksek handlar det om att kolla mejl och svara minst en gång per dag. Sedan varierar det men flera timmar varje vecka från marknadssekreterarens sida. Marknadsassistenterna lägger i regel ner mindre tid men sköter de uppgifter som delegeras på dem 2.3 Kontaktdagsgruppen (se överlämningar) 2.4 Press Judicata Målsättning: Press Judicata är Juridiska föreningens tidskrift. PJ skall vara en länk mellan föreningen och studenterna. Redaktionen skall vara öppen för initiativ från såväl medlemmar som andra. Press Judicata skall verka för att vara en mångfacetterad tidskrift som riktar sig till så gott som alla möjliga läsare. Ha det övergripande ansvaret för det redaktionella arbetet med tidningen. - Verka för en tidning som ska representera JF och dess medlemmar. - Verka för en långsiktig redaktion och ett i längden hållbart redaktionsarbete. - Ha den löpande kontakten med sponsorer med fasta sponsoravtal. - Ha den löpande kontakten med tryckeri. - Verka för externa medarbetare. - Stödja skribenterna i deras arbete. - Chefredaktören skall inbjuda marknadsgruppen och fotografen till redaktionsmötena så att samarbetet mellan dessa kan bedrivas friktionsfritt. 2.5 IT-förman

7 Målsättning: Se till så att föreningens informationsteknologi fungerar på ett tillfredställande sätt IT-förmannen ansvarar för föreningens datorer och nätverk. ITförmannen skall se till att datorerna hålls rena från onödiga och skadliga programvaror. IT-förmannen är ytterst ansvarig för hemsidan. - IT-förmannen skall i den utsträckning det behövs bistå de ämbetsmän som har till uppgift att uppdatera hemsidan. - IT-förmannen skall i samarbete med fotografen tillse att bilder från föreningens arrangemang finns lagrade på PJ-datorn. - IT-förmannen skall även, i den mån det behövs, avlasta kontaktdagsgruppen med administrationen av hemsidan kontaktdagen.se. 2.6 Fotograf Målsättning: Bildmässigt dokumentera föreningens sociala verksamhet och över verksamhet i den mån det är önskvärt för föreningsmedlemmarna. Fotografen ansvarar för att fotografera under föreningens arrangemang. Om fotografen inte kan närvara vid något arrangemang ansvarar fotografen för att ordna en ersättare. -Fotografen skall i samarbete med Press Judicatas chefredaktör ha som målsättning att fotografier från arrangemang och övrig verksamhet skall användas till tidningen. -Fotografen skall i samarbete med IT-förmannen tillse att bilder från föreningens arrangemang finns lagrade på PJ-datorn. - Fotografen ska se till så att fotografier från arrangemang och övrig verksamhet kommer upp på föreningens facebooksida i skälig omfattning och inom skälig tid. 2.7 Bokförman Bokförmannen ska organisera inköp och returer av kurslitteratur för T1-6 från Iustus förlag, inklusive den gröna lagboken. Bokförmannen är ämbetsman i föreningen. Det åligger bokförmannen att löpande kontrollera boktillgången, antingen personligen eller genom kontakt med den som står i caféet för dagen beställa hem nya böcker från Iustus och ansvara för att leveransen tas emot på Jontes prissätta böckerna och upprätta en prislista till caféet redovisa bokförsäljningen under året och/eller terminen vid efterfrågan även beställa kurslitteratur till de som läser fördjupningsterminer vid behov skicka böcker i retur i slutet av året eller terminen

8 2.8 Husförman Husförmannen ansvarar att den praktiska driften av Jontes Stuga kan genomföras på ett tillfredsställande sätt. Vid behov införskaffa förbrukningsvaror (hushålls- och toalettpapper, skurmedel etc.) Löpande införskaffa städmaterial (moppar, hinkar, trasor, etc.) Vid behov utföra enklare snickeri- och målerigöromål Kontakta professionella snickare, elektriker, rörmokare, etc. vid behov samt sköta kontakten med dem. Skotta trappor och ramp under vinterhalvåret, samt se till att eventuellt spridande salt och grus. 2.9 Arkivarie Målsättning: Organisera föreningens dokument på ett översiktligt sätt. Arkivarien ansvarar för att ha översikt över förenings olika arkiv samt sammanställa vad dessa arkiv innehåller. Ämbetet är tämligen nytt utan tidigare verksamhet. - sammanställa och säkerhetskopiera samtliga dokument på de gamla datorerna och föra över till en extern hårddisk. (aktuellt projekt) - organisera föreningens fysiska dokument så att de finns lättillgängliga för föreningens ämbetsmän Juristjouren Målsättning: Juristjouren utövar ideell rådgivande verksamhet riktad till allmänheten. Jouren erbjuder gratis juridisk rådgivning efter bästa förmåga avseende alla rättsområden utom skatterätt. Verksamma i Juristjouren är juriststudenter vid Uppsala Universitet. Rådgivarna har alla fullföljt termin fyra på juristprogrammet. Ansvarsområde och arbetsuppgifter: Projektledarna för Juristjouren ansvarar för att rekrytera nya medarbetare till jouren, sköta hemsidan, marknadsföra verksamheten, planera och bemanna jourens arbetstillfällen (i dagsläget 2 kvällar á 2 timmar /vecka) samt att själv närvara och leda arbetet vid dessa tillfällen. Det är av stor vikt att juristjourens verksamhet startar så tidigt på terminen som möjligt Scholaris

9 Målsättning: Arbetet inom Scholaris innebär kortfattat att man arbetar för att underlätta och öka kontakten mellan Uppsalas många juridikstudenter och aktörer på den juridiska arbetsmarknaden. Utöver detta försöker vi hålla kontakt med studenter, bl.a. genom att informera (via facebook, affischering samt genom direktkontakt vid föreläsningar m.m.). Genom vår hemsida hjälper vi byråer och myndigheter att lägga ut platsannonser avseende alla former av tjänster, från extrajobb som receptionist hos advokatbyråer till notarietjänster vid domstolar m.m. Uppgifterna inom vår verksamhet är för närvarande uppdelat på olika ansvarsområden, där assistenterna uppdaterar hemsidan (lägger upp och tar ner annonser), medan förmännen sköter PR, en del ytterligare kontakt med byråer etc, samt organisatoriska bitar Valberedningen Valberedningen ansvarar för att ta emot ansökningar till utlysta ämbeten samt intervjua och nominera sökande inför föreningens stämmor. Ordföranden sköter det administrativa arbetet och sammankallar till möte. Intervjuarbetet sköts av ledamöterna och ordföranden i förening. Det åligger ordföranden att sammanställa ansökningar och fördela intervjuer bland ledamöterna ordna intervjuunderlag åt ledamöterna informera ledamöterna om de olika ämbetenas funktioner och ansvar bevaka valberedningsmailen och svara på frågor från sökande arbeta aktivt för att uppmuntra föreningens medlemmar att söka ämbeten personligen delta i intervjuer till viktiga poster, såsom vice gruppsekreterare och styrelseposter Det åligger ledamöterna att både självständigt och i förening med ordföranden genomföra intervjuer med sökande arbeta aktivt för att uppmuntra föreningens medlemmar att söka ämbeten bevaka valberedningsmailen och svara på frågor från sökande 2.13 Programgruppen Mål: Arrangera events i samarbete med JF:s sponsorer. Ha kontakt med sponsorer. I samverkan med sponsorer genomföra events.

10 Antingen genomföra ett event som sponsor vill arrangera eller hjälpa sponsorn ta fram ett koncept för event. Boka lokaler. Se till så att eventet blir känt (tillsammans med PR-gruppen) Bjuda in folk till eventet. Ansvarar för kontakt med sponsorer avseende events. Ansvarar för genomförandet av events Merchandisegruppen Målsättning: att skapa, marknadsföra och sköta handelsvaror för Juridiska Föreningen i Uppsalas räkning. Arbetsuppgifterna är inte slutgiltigt fastslagna än och kommer att arbetas fram tillsammans med den, av stämman, framröstade ämbetsmannen. Arbetsuppgifter kommer dock inkludera: - Att undersöka intresse för handelsvaror från föreningens medlemmar genom marknadsundersökningar eller dylikt - Att designa handelsvaror för båda stående utbud och särskilda tillfällen - Att beställa handelsvaror då det behövs - Att organisera och sköta ett eventuellt lager av handelsvaror på Juridiska Föreningen vid behov, detta inkluderar inventering i samråd med skattmästare under februarimånad. - Att sätta ett lämpligt pris på föreningens handelsvaror - Att, då det behövs, beställa cafétröjor till föreningens caféverksamhet - Att ansvara för att gruppens budget inte överskrids och används på ett ansvarsfullt sätt Gruppens övergripande ansvar kommer vara att skapa ett utbud av handelsvaror som JF kan sälja i sin föreningslokal. Detta arbete medför att gruppen kommer att tänka ut potentiella produkter, arbeta fram en slutgiltig design med leverantör eller annan JF grupp, beställa de handelsvaror som arbetats fram samt att prissätta och utforma rutiner för försäljningen av varorna. Merchandiseförmannen kommer ha ett naturligt nära samarbete med PR och Marksek men även andra delar av föreningen kommer kunna utnyttja gruppen för att skapa handelsvaror passande för särskilda tillfällen. Merchandiseförmannen har ett samordnande och övervakande ansvar för gruppen. Denne är ytterst ansvarig för gruppens arbete och för att gruppens ansvarsområden sköts på ett tillfredställande sätt. Gruppen bör sträva efter att gruppens kostnader håller sig under den budget som stämman beviljat gruppen samt att lagrets storlek begränsas genom flytande lager och mindre beställningar. Denna kommer också ansvara för gruppens kommunikationskanaler som främst innebär ett designerat mailkonto.

11 Arbetsbördan kommer variera stort beroende på behov men en del tid bör läggas i början av ämbetsperioden för att planera kommande utbud för föreningen. Merchandiseförmannen tillhör administrativa utskottet. 3. Sociala utskottet 3.1 Internationella sekreteraren Mål: systerföreningar. Främja samarbetet och sammanhållningen med våra nordiska Anordna nordisk vecka i Uppsala. Marknadsföra nordisk vecka. Stå i kaféet två gånger per termin. Ansvarar för den nordiska veckan. Ska vid deltagande på andra nordiska veckor sprida good will. 3.2 Klubbverket Klubbverket ansvarar för bar- och caféverksamheten Klubbmästaren leder klubbverket och har det övergripande ansvaret för föreningens cafeoch pubverksamhet, samt beredning av mat, servering, dukning, och städning vid de arrangemang som innefattar servering av mat och/eller försäljning av alkohol. Klubbverkare finns till klubbmästarens förfogande i ovan angivna ansvarsområden. Det åligger klubbmästaren att: ansvara för att all hantering av mat förenignes verksamhet sker i enlighet med iakttagande av god hygien och i enlighet med hälsovårdsmyndighetens föreskrifter. utbilda klubbverket om innehållet i föreningens serveringsoch alkohol tillstånd och se till att föreskrifterna följs. Ansvarar för att klubbverket organiseras genom att upprätta rutiner för bl.a. inköp, dukning, servering, försäljning av alkohol, ansvara för att klubbverket sammanträder minst en gång i månaden årligen lämna in en restaurangrapport 3.3 Vice klubbmästare tillika cafémästare

12 Målsättning: Att hålla JF:s Café öppet och erbjuda våra medlemmar möjlighet att utnyttja Jontes stuga till basgruppsmöten luncher med mera. Är en del av klubbverket med ansvar för att JF:s Caféverksamhet ska fungera. Ser till att caféet är bemannat under veckorna Ansvarar för inköp av café mat, kaffe och snacks. Ansvara för att hygienrutiner finns och att dessa följs. Ser till att café kläderna tvättas (antingen genom att själv göra det eller se ta hjälp av klubbverket). 3.4 Idrottsförman Målsättning: Erbjuda JF:s medlemmar möjlighet att träna tillsammans. Fortsätta och utveckla möjligheten för föreningens medlemmar att tävla mot andra föreningar i Akademiker mästerskapen. Se om det finns möjlighet att utöka verksamheten med exempelvis aerobics, yoga eller liknande som efterfrågas av föreningens medlemmar. Fortsätta att arrangera Culpa Cup och eventuellt starta liknande tävling i andra sporter. Ansvarar för att det finns halltider för föreningens medlemmar att spela fotboll och innebandy på. Har själv möjlighet att inom ramarna för sin budget utöka idrottsverksamheten till även andra områden än endast fotboll och innebandy. Ansvara för att det finns material i form av bollar med mera för att idrottsverksamheten ska fungera. Huvudansvarig för anordnandet av Culpa Cup som går av stapeln under vårterminen. Bokar halltider för föreningens idrottsverksamhet. Ser till att lokalerna blir upplåsta inför varje tillfälle, samt utrymda och låsta efter varje träningstillfälle. Arrangera Culpa Cup, vilket innebär att idrottsförmannen sköter allt praktiskt och administrativt arbete runt om kring arrangemanget såsom att bjuda in sponsorer, ta emot anmälningar från studentlag, boka lokaler och domare, ansvara för matinköp till middagen samt tillsammans med klubbmästaren ansvara för att middagen blir praktiskt möjlig och genomförbar.

13 Sköter anmälningar samt uttagningar för de lag som tävlar för JF i akademiker mästerskapen samt sköter alla praktiska detaljer runt omkring mästerskapen såsom anmälan, resa, övernattning med mera. 3.5 Recceförman Det åligger recceförmanen att 1) Målsättning - arrangera en öppen och rolig reccevecka/inspark för alla recentiorer - få alla reccar att delta 2) Arbetsuppgifter - planera aktiviteter dagtid och kvällstid - boka nationer/lokaler - upprätta en budget för recceveckan/insparken och skriftligen lämna in denna till skattmästaren - utlysa sökningen av faddrar och domare - arrangera en obligatorisk utbildning för alla faddrar och domare - tillsammans med kommittén gå på utbildning hos Studenthälsan - fördela uppgifterna till alla i kommittén - välja lämpliga faddrar och domare - tillsammans med kommittén välja ett tema för veckan - skriva om veckan i Press Judicata, på föreningens hemsida och övriga marknadsföringskanaler - ha kontakt med institutionen om recceveckan/insparken samt lämna in en rapport efter avslutad veckan/inspark - vid avslutat ämbete lämna över ämbetet till sin efterträdare, både muntligen och skriftligen - tjänstgöra i caféet två gånger per termin 3)Ansvarsuppgifter - ha det övergripande ansvaret för recceveckan - ansvara för budgeten - ansvara för en god sammanhållning i kommittén - ansvara för att löpande underrätta styrelsen om verksamheten - ansvara för att vid problem omedelbart upplysa ordföranden för Juridiska föreningen 3.6 Gasqueförman Gasqueförmannen arrangerar föreningens gasquer och övriga större fester som inte anordnas på Jontes stuga. Gasqueförmannen har självständigt budgetansvar. Arrangera föreningens höstbal

14 Arrangera diplomeringsmiddagen i samråd med juridiska institutionen Vara föreningens representant i kommittén för P3 Gasquen Att leda gasquegruppens arbete och vara ansvarig för dess arbete. Upprätta en budget inför varje arrangemang som ska godkännas av ordförande för sociala utskottet (det är ordförande för varje utskott som ansvarar och ifrågasätter budgetarna). Upprätta en redovisning av varje arrangemang som vid mandatperiodens slut lämna en skriftlig överlämningsrapport som ska lämnas till efterträdaren samt ordförande för sociala utskottet. Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin. Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen och skriftligen. 3.7 SJM Att vara arrangör för SJM innebär att man anordnar den lokala uttagningen och finalen i tävlingen. De år som Uppsala är huvudarrangör innefattar ämbetet även att anordna den nationella uttagningen i samarbete med övriga orters lokalarrangörer samt anordna riksfinalen. Ämbetet innefattar även att ansvara över att deltagarna och juryn får löpande information om tävlingens tillvägagångssätt och viktiga datum. Ett visst ekonomiskt ansvar följer även med ämbetet då en budget för middag, resor etc. måste upprättas och redovisas för den ort som är huvudarrangörer. I ämbetet ingår uppgifter så som att marknadsföra tävlingen, rekrytera en jury, boka lokal etc. för lokalfinalen samt anordna en avslutningsmiddag.

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar.

Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar. Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar. 2015/2016 1 Lysning Juridiska Föreningen utlyser härmed följande poster (se nedan

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Under våren har UTN och Uppsala studentkår förhandlat fram ett sektionsavtal som i princip uppfyller

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

1 / 26. Informationsgruppens mötesanteckningar. Göta Studentkår

1 / 26. Informationsgruppens mötesanteckningar. Göta Studentkår 1 / 26 Informationsgruppens mötesanteckningar Göta Studentkår INFORMATIONSGRUPPENS MÖTEN Informationsgruppen är en av de två arbetsgrupperna som inrättats i arbetet med sammanslagningen. Informationsgruppens

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer