Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala"

Transkript

1 Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen och skriftligen. 1.1 Ordförande 1. Styrelsen Ordföranden har det övergripande ansvaret för föreningen. Ordförande är sammankallande i styrelsen. Det åligger ordföranden att ha det övergripande ansvaret i föreningen ansvara för den löpande förvaltningen representera föreningen utåt vara ansvarig utgivare för Press Judicata representera föreningen i Iustus förlags styrelse representera föreningen vid Iustus förlags bolagsstämma tillsammans med skattmästaren sammanställa budgetförslag ansvara för styrelsens budget att inför varje styrelsemöte komma in med en skriftlig meddelandelista till sekreteraren vid avslutat ämbete lämna över ämbetet till sin efterträdare, både muntligen och skriftligen Denna ämbetsbeskrivning ändras av styrelsen efter hörande av ordföranden, dock med undantag av sista strecksatsen som endast kan ändras efter tillstyrkande av ordförande. 1.2 Vice Ordförande Målsättning: Ansvar för avtal och tillhandahållande av nycklar till behöriga ämbetsmän. Särskilt jämlikhetsansvar: fungera som kontaktperson för medlemmar som anser sig utsatta för diskriminerande eller annan kränkande särbehandling inom JF. Vara särskilt ansvarig för att eventuella fall av diskriminering, trakasserier och annan kränkande särbehandling inom föreningen utreds snarast möjligt. Vice ordförande är ledamot av styrelsen.

2 Representera föreningen utåt. Biträder ordförande i dennes arbete. Informera ämbetsmän i början av terminen om föreningskultur. 1.3 Sekreterare Sekreteraren verkar som styrelsens sekreterare samt leder administrationsutskottets arbete. Sekreteraren är ledamot av styrelsen samt ordförande i administrativa utskottet. Sekreteraren är ämbetsman i föreningen. Sekreteraren har ett självständigt budgetansvar. Det åligger sekreteraren att föra protokoll vid styrelsens sammanträden utskick inom styrelsen hålls inom de angivna tidsramarna leda administrationsutskottets arbete ansvara för föreningens medlemsregister och för att hålla detta uppdaterat och i gott skick ansvara för att medlemskort distribueras till medlemmarna tillse att erforderligt kontorsmateriel finns att tillgå på kontoret informera administrationsutskottet om styrelsens arbete att inför varje styrelsemöte komma in en skriftlig meddelandelista till ordföranden att vid mandatperiodens slut lämna en skriftlig överlämningsrapport till styrelsens ordförande inför varje styrelsemöte anslå dagordning på föreningens anslagstavlor efter varje styrelsemöte anslå protokoll på föreningens anslagstavlor 1.4 Skattmästare Skattmästaren ansvarar för föreningens ekonomi och löpande bokföring. Skattmästaren är ledamot av föreningens styrelse och av administrationsutskottet. Skattmästaren är ämbetsman i föreningen. Till sin hjälp har skattmästaren två vice skattmästare. Det åligger skattmästaren att handha den löpande redovisningen sammanställa årsredovisning skriva verksamhetsberättelse tillsammans med ordförande sammanställa budgetförslag ansvara för föreningens budget att inför varje styrelsemöte komma in med en skriftlig meddelandelista till sekreteraren

3 att inför varje styrelsemöte komma in med en ekonomisk rapport till sekreteraren före decemberstämman komma in med skriftligt överlämningsdokument till ordförande 1.5 Ordförande sociala utskottet Ledamot tillika ordförande för det sociala utskottet leder det sociala utskottets arbete. Det åligger ledamot tillika ordförande för det sociala utskottet att leda det sociala utskottets arbete ansvara för det sociala utskottets budget att inför varje styrelsemöte komma in med en skriftlig meddelandelista till sekreteraren före decemberstämman komma in med skriftligt överlämningsdokument till ordförande vid avslutat ämbete lämna över ämbetet till sin efterträdare, både muntligen och skriftligen Ledamot tillika ordförande för det sociala utskottet kan förrätta val till sociala utskottet. 1.6 Jämlikhetsansvarig att lyfta och diskutera frågor om jämlikhet inom JF. Ansvara för att JF når ut med information till medlemmarna om möjligheten att påverka den sociala kulturen och de traditioner de deltar i. Informationen skall innehålla en presentation av JF:s jämlikhetsarbete och kontaktuppgifter till den jämlikhetsansvarige, samt en uppmaning om att kontakta jämlikhetsansvarig om medlemmarna hittar fel eller brister inom föreningen som rör jämlikhetsfrågor. Målsättning: Fungera som kontaktperson för medlemmar som anser sig utsatta för diskriminerande eller annan kränkande särbehandling inom JF. Vara särskilt ansvarig för att eventuella fall av diskriminering, trakasserier och annan kränkande särbehandling inom föreningen utreds snarast möjligt. På varje utbildningsdag ansvara för att informera ämbetsmännen om jämlikhetsansvarigs funktion och om medlemmarnas rättigheter. I början av varje år upprätta en handlingsplan för att uppnå jämlikhetsmålen. I slutet av varje år följa upp hur handlingsplan och policy har efterlevts. Resultatet skall presenteras för styrelsen för utvärdering och diskussion om förbättring. 1.7 Ordförande studieutskottet

4 Vad gör Studieutskottet Studieutskottet har hand om allt som rör utbildningsfrågor och institutionen. Studieutskottet består av 13 studenter som sitter med i alla beslutande och beredande organ på juridiska fakulteten för att representera studenterna. Vår uppgift är att driva studenternas frågor gentemot beslutsfattarna på universitetet. SU är en del av Uppsala studentkår men vi är även en del av Juridiska föreningen. Enkelt förklarat kan man säga att vi får vår rätt att utöva studentinflytande från kåren och stöd i vår faktiska verksamhet från Juridiska Föreningen. Mandatet för att utöva studentinflytandet kommer ursprungligen från Högskoleförordningen 3:9. Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ inom högskolan vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation. Om beslut inte skall fattas eller beredning genomföras av ett organ utan av en enda person skall information lämnas till och samråd ske med studentrepresentant i god tid före beslut respektive slutförande av beredningen." Förutom att ge ett studentperspektiv på frågor som kommer upp i de olika organen så driver vi även egna frågor. Studieutskottet är även medlem i Juristernas Riks Organisation (JURO) som har möten två gånger per termin. Vi som sitter i utskottet väljs på ett år och vi träffas normalt var tredje vecka för att diskutera olika frågor som dykt upp och för att stämma av med de representanter som sitter med i andra utskott. Att vara aktiv i Studieutskottet innebär en möjlighet att påverka din vardag samtidigt som det ger en värdefull inblick i den akademiska världen. Ordförande & Vice-ordförande posten i Studieutskottet Ordföranden Denne har en övergripande roll och måste se till att studieutskottets arbeten i de olika posterna och därutöver sköts på ett bra sätt. Ordföranden får automatisk vissa poster och måste delta i mötena i Fakultetsnämnden, Valberedningen samt JURO. Denne sitter även med i JF:s styrelse och deltar i de mötena. Förutom engagemang i ovannämnda poster håller Studieutskottet i Bokbytardagarna i början av varje termin, Årets lärare årligen i april-månad samt olika typer av föreläsningar. I ordförandes roll ingår det även att lära upp vicen och sätta in denne i arbetet för att denne ska kunna göra en bra uppföljning av arbetet. Ordföranden har även hand om budgeten som tilldelas utskottet från både JF och Kåren och ska redovisa för JF:s skattmästare. Ordföranden har även mycket kontakt med studenterna. Viceordföranden Dennes roll är att sätta sig in i ordförandens jobb och läras upp av denne samt lära sig de andra posternas uppgifter för att själv bli ordförande under nästkommande termin. Vicen ska även avlasta ordföranden i dennes arbete och vara suppleant på vissa av ordförandes poster. Vicens främsta roll är att genom att sätta sig in i arbetet, verka för kontinunerlighet av utskottets arbete för att sedan överföra det till nästa

5 vice. Eftersom Studieutskottets arbete bygger mycket på uppföljning är detta väldigt viktigt. För ordförande och vice-post krävs det att den ansökande är en seriös, driven, ansvarsfull och sympatisk person som är någorlunda insatt i studieutskottets arbete. 2.1 PR-gruppen 1. Administrativa utskottet Målsättning: Att nå ut med nödvändig information om föreningens verksamhet till dess medlemmar. PR-gruppen ansvarar för föreningens information, såväl internt som externt. Detta innebär att PR-gruppen skall: - samarbeta med och hjälpa alla de grupper och personer inom föreningen som ordnar aktiviteter för medlemmar. -PR-gruppen skall i god tid innan arrangemangen nå ut till medlemmarna via affischer, per e-post och information på föreläsningar och i klasser etc. - Den information som går ut till medlemmarna skall vara tydlig. PR-gruppen skall färdigställa en affisch inom sju arbetsdagar från det att beställning gjorts. - PR-gruppen skall i samarbete med marknadsgruppen kontinuerligt. - kontrollera att obehöriga inte sätter upp information på föreningens anslagstavlor. Inom ramen för detta ansvarsområde ligger även uppgiften att rensa anslagstavlorna från sådan information. 2.2 Marknadsgruppen Målsättning: I stora drag går det att dela upp marknadsgruppens arbete på två mål. Det första målet är att jobba ut mot företag och få dem att använda föreningen i sin marknadsföring. Vi marknadsför alltså juridiska föreningen som marknadsföringskanal. Det andra målet är studenter och mot dem så marknadsför vi de företag som har valt att samarbeta med oss i den mån inte andra grupper inom JF gör det (programgruppen t.ex.). Arbetet varierar men går i regel ut på att: - marknadsföra föreningen som marknadsföringskanal. - upprätthålla ett jämnt antal annonser i PJ. - erbjuda möjlighet att sponsra andra enskilda grupper i juridiska föreningen m.m. - övervaka föreningens samarbetsavtal - organisera JF Åre skiweek - jobba för en närmare interaktion mellan studenterna och våra medsamarbetspartners genom att uppmuntra deras deltagande i studentaktiviteter (baler, gasquer o.s.v.).

6 Ansvarsområden: Uppgifterna, som till en del går ut på att synliggöra JF utåt (i meningen utåt: utanför universitet) för att på så sätt kunna dra in stöd till andra grupper i JF delegeras jämt över gruppen. Till exempel har en person nu hand om recceveckan, en om skidresan, en juristjouren o.s.v. Arbetet som syftar till att marknadsföra våra samarbetspartners (dvs. se till att avtalen följs) sköts huvudsakligen av marknadssekreteraren och vice. Även om det delegerats en del i gruppen tar vi hjälp av varandra i mer omfattande uppgifter. Marknadssekreteraren har en samordnande roll och övervakar gruppens arbete. För marksek och vice marksek handlar det om att kolla mejl och svara minst en gång per dag. Sedan varierar det men flera timmar varje vecka från marknadssekreterarens sida. Marknadsassistenterna lägger i regel ner mindre tid men sköter de uppgifter som delegeras på dem 2.3 Kontaktdagsgruppen (se överlämningar) 2.4 Press Judicata Målsättning: Press Judicata är Juridiska föreningens tidskrift. PJ skall vara en länk mellan föreningen och studenterna. Redaktionen skall vara öppen för initiativ från såväl medlemmar som andra. Press Judicata skall verka för att vara en mångfacetterad tidskrift som riktar sig till så gott som alla möjliga läsare. Ha det övergripande ansvaret för det redaktionella arbetet med tidningen. - Verka för en tidning som ska representera JF och dess medlemmar. - Verka för en långsiktig redaktion och ett i längden hållbart redaktionsarbete. - Ha den löpande kontakten med sponsorer med fasta sponsoravtal. - Ha den löpande kontakten med tryckeri. - Verka för externa medarbetare. - Stödja skribenterna i deras arbete. - Chefredaktören skall inbjuda marknadsgruppen och fotografen till redaktionsmötena så att samarbetet mellan dessa kan bedrivas friktionsfritt. 2.5 IT-förman

7 Målsättning: Se till så att föreningens informationsteknologi fungerar på ett tillfredställande sätt IT-förmannen ansvarar för föreningens datorer och nätverk. ITförmannen skall se till att datorerna hålls rena från onödiga och skadliga programvaror. IT-förmannen är ytterst ansvarig för hemsidan. - IT-förmannen skall i den utsträckning det behövs bistå de ämbetsmän som har till uppgift att uppdatera hemsidan. - IT-förmannen skall i samarbete med fotografen tillse att bilder från föreningens arrangemang finns lagrade på PJ-datorn. - IT-förmannen skall även, i den mån det behövs, avlasta kontaktdagsgruppen med administrationen av hemsidan kontaktdagen.se. 2.6 Fotograf Målsättning: Bildmässigt dokumentera föreningens sociala verksamhet och över verksamhet i den mån det är önskvärt för föreningsmedlemmarna. Fotografen ansvarar för att fotografera under föreningens arrangemang. Om fotografen inte kan närvara vid något arrangemang ansvarar fotografen för att ordna en ersättare. -Fotografen skall i samarbete med Press Judicatas chefredaktör ha som målsättning att fotografier från arrangemang och övrig verksamhet skall användas till tidningen. -Fotografen skall i samarbete med IT-förmannen tillse att bilder från föreningens arrangemang finns lagrade på PJ-datorn. - Fotografen ska se till så att fotografier från arrangemang och övrig verksamhet kommer upp på föreningens facebooksida i skälig omfattning och inom skälig tid. 2.7 Bokförman Bokförmannen ska organisera inköp och returer av kurslitteratur för T1-6 från Iustus förlag, inklusive den gröna lagboken. Bokförmannen är ämbetsman i föreningen. Det åligger bokförmannen att löpande kontrollera boktillgången, antingen personligen eller genom kontakt med den som står i caféet för dagen beställa hem nya böcker från Iustus och ansvara för att leveransen tas emot på Jontes prissätta böckerna och upprätta en prislista till caféet redovisa bokförsäljningen under året och/eller terminen vid efterfrågan även beställa kurslitteratur till de som läser fördjupningsterminer vid behov skicka böcker i retur i slutet av året eller terminen

8 2.8 Husförman Husförmannen ansvarar att den praktiska driften av Jontes Stuga kan genomföras på ett tillfredsställande sätt. Vid behov införskaffa förbrukningsvaror (hushålls- och toalettpapper, skurmedel etc.) Löpande införskaffa städmaterial (moppar, hinkar, trasor, etc.) Vid behov utföra enklare snickeri- och målerigöromål Kontakta professionella snickare, elektriker, rörmokare, etc. vid behov samt sköta kontakten med dem. Skotta trappor och ramp under vinterhalvåret, samt se till att eventuellt spridande salt och grus. 2.9 Arkivarie Målsättning: Organisera föreningens dokument på ett översiktligt sätt. Arkivarien ansvarar för att ha översikt över förenings olika arkiv samt sammanställa vad dessa arkiv innehåller. Ämbetet är tämligen nytt utan tidigare verksamhet. - sammanställa och säkerhetskopiera samtliga dokument på de gamla datorerna och föra över till en extern hårddisk. (aktuellt projekt) - organisera föreningens fysiska dokument så att de finns lättillgängliga för föreningens ämbetsmän Juristjouren Målsättning: Juristjouren utövar ideell rådgivande verksamhet riktad till allmänheten. Jouren erbjuder gratis juridisk rådgivning efter bästa förmåga avseende alla rättsområden utom skatterätt. Verksamma i Juristjouren är juriststudenter vid Uppsala Universitet. Rådgivarna har alla fullföljt termin fyra på juristprogrammet. Ansvarsområde och arbetsuppgifter: Projektledarna för Juristjouren ansvarar för att rekrytera nya medarbetare till jouren, sköta hemsidan, marknadsföra verksamheten, planera och bemanna jourens arbetstillfällen (i dagsläget 2 kvällar á 2 timmar /vecka) samt att själv närvara och leda arbetet vid dessa tillfällen. Det är av stor vikt att juristjourens verksamhet startar så tidigt på terminen som möjligt Scholaris

9 Målsättning: Arbetet inom Scholaris innebär kortfattat att man arbetar för att underlätta och öka kontakten mellan Uppsalas många juridikstudenter och aktörer på den juridiska arbetsmarknaden. Utöver detta försöker vi hålla kontakt med studenter, bl.a. genom att informera (via facebook, affischering samt genom direktkontakt vid föreläsningar m.m.). Genom vår hemsida hjälper vi byråer och myndigheter att lägga ut platsannonser avseende alla former av tjänster, från extrajobb som receptionist hos advokatbyråer till notarietjänster vid domstolar m.m. Uppgifterna inom vår verksamhet är för närvarande uppdelat på olika ansvarsområden, där assistenterna uppdaterar hemsidan (lägger upp och tar ner annonser), medan förmännen sköter PR, en del ytterligare kontakt med byråer etc, samt organisatoriska bitar Valberedningen Valberedningen ansvarar för att ta emot ansökningar till utlysta ämbeten samt intervjua och nominera sökande inför föreningens stämmor. Ordföranden sköter det administrativa arbetet och sammankallar till möte. Intervjuarbetet sköts av ledamöterna och ordföranden i förening. Det åligger ordföranden att sammanställa ansökningar och fördela intervjuer bland ledamöterna ordna intervjuunderlag åt ledamöterna informera ledamöterna om de olika ämbetenas funktioner och ansvar bevaka valberedningsmailen och svara på frågor från sökande arbeta aktivt för att uppmuntra föreningens medlemmar att söka ämbeten personligen delta i intervjuer till viktiga poster, såsom vice gruppsekreterare och styrelseposter Det åligger ledamöterna att både självständigt och i förening med ordföranden genomföra intervjuer med sökande arbeta aktivt för att uppmuntra föreningens medlemmar att söka ämbeten bevaka valberedningsmailen och svara på frågor från sökande 2.13 Programgruppen Mål: Arrangera events i samarbete med JF:s sponsorer. Ha kontakt med sponsorer. I samverkan med sponsorer genomföra events.

10 Antingen genomföra ett event som sponsor vill arrangera eller hjälpa sponsorn ta fram ett koncept för event. Boka lokaler. Se till så att eventet blir känt (tillsammans med PR-gruppen) Bjuda in folk till eventet. Ansvarar för kontakt med sponsorer avseende events. Ansvarar för genomförandet av events Merchandisegruppen Målsättning: att skapa, marknadsföra och sköta handelsvaror för Juridiska Föreningen i Uppsalas räkning. Arbetsuppgifterna är inte slutgiltigt fastslagna än och kommer att arbetas fram tillsammans med den, av stämman, framröstade ämbetsmannen. Arbetsuppgifter kommer dock inkludera: - Att undersöka intresse för handelsvaror från föreningens medlemmar genom marknadsundersökningar eller dylikt - Att designa handelsvaror för båda stående utbud och särskilda tillfällen - Att beställa handelsvaror då det behövs - Att organisera och sköta ett eventuellt lager av handelsvaror på Juridiska Föreningen vid behov, detta inkluderar inventering i samråd med skattmästare under februarimånad. - Att sätta ett lämpligt pris på föreningens handelsvaror - Att, då det behövs, beställa cafétröjor till föreningens caféverksamhet - Att ansvara för att gruppens budget inte överskrids och används på ett ansvarsfullt sätt Gruppens övergripande ansvar kommer vara att skapa ett utbud av handelsvaror som JF kan sälja i sin föreningslokal. Detta arbete medför att gruppen kommer att tänka ut potentiella produkter, arbeta fram en slutgiltig design med leverantör eller annan JF grupp, beställa de handelsvaror som arbetats fram samt att prissätta och utforma rutiner för försäljningen av varorna. Merchandiseförmannen kommer ha ett naturligt nära samarbete med PR och Marksek men även andra delar av föreningen kommer kunna utnyttja gruppen för att skapa handelsvaror passande för särskilda tillfällen. Merchandiseförmannen har ett samordnande och övervakande ansvar för gruppen. Denne är ytterst ansvarig för gruppens arbete och för att gruppens ansvarsområden sköts på ett tillfredställande sätt. Gruppen bör sträva efter att gruppens kostnader håller sig under den budget som stämman beviljat gruppen samt att lagrets storlek begränsas genom flytande lager och mindre beställningar. Denna kommer också ansvara för gruppens kommunikationskanaler som främst innebär ett designerat mailkonto.

11 Arbetsbördan kommer variera stort beroende på behov men en del tid bör läggas i början av ämbetsperioden för att planera kommande utbud för föreningen. Merchandiseförmannen tillhör administrativa utskottet. 3. Sociala utskottet 3.1 Internationella sekreteraren Mål: systerföreningar. Främja samarbetet och sammanhållningen med våra nordiska Anordna nordisk vecka i Uppsala. Marknadsföra nordisk vecka. Stå i kaféet två gånger per termin. Ansvarar för den nordiska veckan. Ska vid deltagande på andra nordiska veckor sprida good will. 3.2 Klubbverket Klubbverket ansvarar för bar- och caféverksamheten Klubbmästaren leder klubbverket och har det övergripande ansvaret för föreningens cafeoch pubverksamhet, samt beredning av mat, servering, dukning, och städning vid de arrangemang som innefattar servering av mat och/eller försäljning av alkohol. Klubbverkare finns till klubbmästarens förfogande i ovan angivna ansvarsområden. Det åligger klubbmästaren att: ansvara för att all hantering av mat förenignes verksamhet sker i enlighet med iakttagande av god hygien och i enlighet med hälsovårdsmyndighetens föreskrifter. utbilda klubbverket om innehållet i föreningens serveringsoch alkohol tillstånd och se till att föreskrifterna följs. Ansvarar för att klubbverket organiseras genom att upprätta rutiner för bl.a. inköp, dukning, servering, försäljning av alkohol, ansvara för att klubbverket sammanträder minst en gång i månaden årligen lämna in en restaurangrapport 3.3 Vice klubbmästare tillika cafémästare

12 Målsättning: Att hålla JF:s Café öppet och erbjuda våra medlemmar möjlighet att utnyttja Jontes stuga till basgruppsmöten luncher med mera. Är en del av klubbverket med ansvar för att JF:s Caféverksamhet ska fungera. Ser till att caféet är bemannat under veckorna Ansvarar för inköp av café mat, kaffe och snacks. Ansvara för att hygienrutiner finns och att dessa följs. Ser till att café kläderna tvättas (antingen genom att själv göra det eller se ta hjälp av klubbverket). 3.4 Idrottsförman Målsättning: Erbjuda JF:s medlemmar möjlighet att träna tillsammans. Fortsätta och utveckla möjligheten för föreningens medlemmar att tävla mot andra föreningar i Akademiker mästerskapen. Se om det finns möjlighet att utöka verksamheten med exempelvis aerobics, yoga eller liknande som efterfrågas av föreningens medlemmar. Fortsätta att arrangera Culpa Cup och eventuellt starta liknande tävling i andra sporter. Ansvarar för att det finns halltider för föreningens medlemmar att spela fotboll och innebandy på. Har själv möjlighet att inom ramarna för sin budget utöka idrottsverksamheten till även andra områden än endast fotboll och innebandy. Ansvara för att det finns material i form av bollar med mera för att idrottsverksamheten ska fungera. Huvudansvarig för anordnandet av Culpa Cup som går av stapeln under vårterminen. Bokar halltider för föreningens idrottsverksamhet. Ser till att lokalerna blir upplåsta inför varje tillfälle, samt utrymda och låsta efter varje träningstillfälle. Arrangera Culpa Cup, vilket innebär att idrottsförmannen sköter allt praktiskt och administrativt arbete runt om kring arrangemanget såsom att bjuda in sponsorer, ta emot anmälningar från studentlag, boka lokaler och domare, ansvara för matinköp till middagen samt tillsammans med klubbmästaren ansvara för att middagen blir praktiskt möjlig och genomförbar.

13 Sköter anmälningar samt uttagningar för de lag som tävlar för JF i akademiker mästerskapen samt sköter alla praktiska detaljer runt omkring mästerskapen såsom anmälan, resa, övernattning med mera. 3.5 Recceförman Det åligger recceförmanen att 1) Målsättning - arrangera en öppen och rolig reccevecka/inspark för alla recentiorer - få alla reccar att delta 2) Arbetsuppgifter - planera aktiviteter dagtid och kvällstid - boka nationer/lokaler - upprätta en budget för recceveckan/insparken och skriftligen lämna in denna till skattmästaren - utlysa sökningen av faddrar och domare - arrangera en obligatorisk utbildning för alla faddrar och domare - tillsammans med kommittén gå på utbildning hos Studenthälsan - fördela uppgifterna till alla i kommittén - välja lämpliga faddrar och domare - tillsammans med kommittén välja ett tema för veckan - skriva om veckan i Press Judicata, på föreningens hemsida och övriga marknadsföringskanaler - ha kontakt med institutionen om recceveckan/insparken samt lämna in en rapport efter avslutad veckan/inspark - vid avslutat ämbete lämna över ämbetet till sin efterträdare, både muntligen och skriftligen - tjänstgöra i caféet två gånger per termin 3)Ansvarsuppgifter - ha det övergripande ansvaret för recceveckan - ansvara för budgeten - ansvara för en god sammanhållning i kommittén - ansvara för att löpande underrätta styrelsen om verksamheten - ansvara för att vid problem omedelbart upplysa ordföranden för Juridiska föreningen 3.6 Gasqueförman Gasqueförmannen arrangerar föreningens gasquer och övriga större fester som inte anordnas på Jontes stuga. Gasqueförmannen har självständigt budgetansvar. Arrangera föreningens höstbal

14 Arrangera diplomeringsmiddagen i samråd med juridiska institutionen Vara föreningens representant i kommittén för P3 Gasquen Att leda gasquegruppens arbete och vara ansvarig för dess arbete. Upprätta en budget inför varje arrangemang som ska godkännas av ordförande för sociala utskottet (det är ordförande för varje utskott som ansvarar och ifrågasätter budgetarna). Upprätta en redovisning av varje arrangemang som vid mandatperiodens slut lämna en skriftlig överlämningsrapport som ska lämnas till efterträdaren samt ordförande för sociala utskottet. Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin. Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen och skriftligen. 3.7 SJM Att vara arrangör för SJM innebär att man anordnar den lokala uttagningen och finalen i tävlingen. De år som Uppsala är huvudarrangör innefattar ämbetet även att anordna den nationella uttagningen i samarbete med övriga orters lokalarrangörer samt anordna riksfinalen. Ämbetet innefattar även att ansvara över att deltagarna och juryn får löpande information om tävlingens tillvägagångssätt och viktiga datum. Ett visst ekonomiskt ansvar följer även med ämbetet då en budget för middag, resor etc. måste upprättas och redovisas för den ort som är huvudarrangörer. I ämbetet ingår uppgifter så som att marknadsföra tävlingen, rekrytera en jury, boka lokal etc. för lokalfinalen samt anordna en avslutningsmiddag.

Ämbetsbeskrivningar för det sociala utskottet

Ämbetsbeskrivningar för det sociala utskottet Ämbetsbeskrivningar för det sociala utskottet 1.1 Internationella Sekreteraren Främja samarbetet och sammanhållningen med våra nordiska systerföreningar. Kontinuerligt utveckla det nordiska samarbetet

Läs mer

Vid avslutat ämbete lämna över till sin efterträdare, både muntligen och skriftligen.

Vid avslutat ämbete lämna över till sin efterträdare, både muntligen och skriftligen. Ämbetsbeskrivningar Samtliga ämbetsmän Tjänstgöra vid caféet enligt instruktion från cafémästaren. Vid avslutat ämbete lämna över till sin efterträdare, både muntligen och skriftligen. Vid avslutat ämbete

Läs mer

Föreningsstämma 16 februari 2014 kl. 16.00. Jontes stuga, Handlingar

Föreningsstämma 16 februari 2014 kl. 16.00. Jontes stuga, Handlingar Föreningsstämma 16 februari 2014 kl. 16.00 Jontes stuga, Handlingar Juridiska Föreningen i Uppsalas februaristämma 2014. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Val av stämmosekreterare 4 Val av

Läs mer

Arbetsbeskrivningar för Juridiska Föreningen i Göteborg

Arbetsbeskrivningar för Juridiska Föreningen i Göteborg Arbetsbeskrivningar för Juridiska Föreningen i Göteborg Juridiska Föreningen 1. Juridiska Föreningens styrelse Samtliga ledamöter av Juridiska Föreningens Styrelse ska: delta vid styrelsemöten stå till

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala 1. Övergripande mål 1.1 En förening för alla Juridiska Föreningen i Uppsala ska verka för att göra föreningen mer öppen och tillgänglig för alla juriststudenter

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den kl. 13.30 i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare Ordförande

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 15e oktober 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 15e oktober 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 15e oktober 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Närvarande: 1 Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet. 2 Val av en justeringsman tillika rösträknare

Närvarande: 1 Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet. 2 Val av en justeringsman tillika rösträknare Närvarande: Ordförande: Christina Odengran Vice Ordförande: Mary Ohrling Sekreterare: David Wedar Skattmästare: Fredrik Jonasson Ordförande för Sociala Utskottet: Filip Lindell Ordförande för Juridiska

Läs mer

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER 1 BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER Det åligger alla förtroendevalda att; Vara engagerad i de frågor som föreningen driver Följa föreningens policys Vid förtroendeperiodens slut lämna in en verksamhetsberättelse

Läs mer

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet

Läs mer

Föreningsstämma 17 februari 2013 kl. 16.00. Jontes Stuga, Övre Slottsgatan 3. Handlingar

Föreningsstämma 17 februari 2013 kl. 16.00. Jontes Stuga, Övre Slottsgatan 3. Handlingar Föreningsstämma 17 februari 2013 kl. 16.00 Jontes Stuga, Övre Slottsgatan 3 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas februaristämma. 1 Stämmans öppnande Öppnades av Jesper

Läs mer

Senast reviderad 2015-10-11. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Senast reviderad 2015-10-11. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Innehåll 1. Medlemmar... 1 1.1 Aktiva medlemmar... 1 1.1.1 Ansvarig/ordförande... 1 1.1.2 Val av Ansvarig/ordförande... 1 1.1.3 Överlämning... 1

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens ( JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Senast reviderad 2015-04-01. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Senast reviderad 2015-04-01. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland 1 Innehåll Undergrupper... 3 Arbetsmarknad... 3 Festkommittén... 3 Praktik... 3 PR-gruppen... 4 Sportkommittén... 4 Webbansvarig... 4 Resegruppen...

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

KICKFUCK13 med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 1 februari 2013 kl. 16.45 på M/S Viking Cinderella

KICKFUCK13 med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 1 februari 2013 kl. 16.45 på M/S Viking Cinderella KICKFUCK13 med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 1 februari 2013 kl. 16.45 på M/S Viking Cinderella Närvarande: Ordförande Marcus Marrtila Ordförande emeritus Eric Lennerth Vice ordförande Mary

Läs mer

Utlysning av poster FEMJUR Uppsala Verksamhetsåret 2016

Utlysning av poster FEMJUR Uppsala Verksamhetsåret 2016 Utlysning av poster FEMJUR Uppsala Verksamhetsåret 2016 Feministiska Juriststudenter Härmed utlyses följande poster inom Feministiska Juriststudenter Uppsala för verksamhetsåret 2016. Sista ansökningsdag

Läs mer

STADGAR Sveriges Backhoppar veteraner

STADGAR Sveriges Backhoppar veteraner STADGAR Sveriges Backhoppar veteraner Stadgarna fastställdes av årsmötet i Taivalkoski Finland i samband med Veteran VM i Backhoppning och Nordisk Kombination den 2008-02-25. Föreningens syften: Föreningens

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Föreningsstämma 26 september 2016 kl Jontes stuga, Övre Slottsgatan 1. Handlingar

Föreningsstämma 26 september 2016 kl Jontes stuga, Övre Slottsgatan 1. Handlingar Föreningsstämma 26 september 2016 kl 17.30 Jontes stuga, Övre Slottsgatan 1 Handlingar Juridiska Föreningen i Uppsalas septemberstämma 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Val av stämmosekreterare

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , ,

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , , Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12, 2015-10-28, 2016-04-20 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande...............................

Läs mer

Kallar till föreningsstämma! Söndag den 20 november 2016 kl. 10:00, Eva Netzelius salen, Campus Blåsenhus, Von Kraemers allé 5.

Kallar till föreningsstämma! Söndag den 20 november 2016 kl. 10:00, Eva Netzelius salen, Campus Blåsenhus, Von Kraemers allé 5. Kallar till föreningsstämma! Söndag den 20 november 2016 kl. 10:00, Eva Netzelius salen, Campus Blåsenhus, Von Kraemers allé 5. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast söndag den 6 november 2016

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX 1 Innehåll Arbetsordning för SAUS... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning... 4 Instruktion för ledamot... 5 Det åligger

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

Befattningsbeskrivningar

Befattningsbeskrivningar Befattningsbeskrivningar Styrelsen Ordförande... 1 Förste vice ordförande och Utbildningsansvarig... 3 Andre vice ordförande... 5 Skattmästare... 6 Vice Skattmästare... 7 Näringslivsansvarig... 8 Marknadsföringsansvarig...

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Arbetsordning för KogVet

Arbetsordning för KogVet Arbetsordning för KogVet sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet Verksamhetsåret 2017 8 november 2016 Sammanfattning Denna arbetsordning syftar till att ge styrelsen och ordföranden stöd vid

Läs mer

Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse

Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse Allmänt En styrelsemedlem i KarlEkon skall ständigt arbeta för föreningens och medlemmarnas bästa. Förutom det dagliga arbetet på den specifika posten skall

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 10e november 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 10e november 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 10e november 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Punkten 10 och framåt Skattmästare Anton Sahlén

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires!

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires! Grupper i Gloryfires Kören bygger på alla körmedlemmars engagemang och att vi fördelar arbetsuppgifter mellan oss. Vi är organiserade i 6 beslutsfattande grupper som träffas kontinuerligt för att leda

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

Bilaga 2 Juridiska Föreningen (JF) Resultatrapport Sida: 1 Räkenskapsår: 140101-141231 15-05-12 11:21 Uppställning enligt BFL Preliminär Datum: 140101-141231 Senaste vernr: A 408 Per fg år Perioden Ack

Läs mer

Decemberstämma Reviderat Revidering Styrelsen Representation 40000 40000 Kick-Off 10000 10000 Kostnad 50000 50000 Studierådet - JURO-möten 10000 10000 Skattmästeriet - möten 1500 1500 Upstartsprogram 2000

Läs mer

KALLELSE FÖR SISOFS MÖTE Torsdag 1 oktober 2015 kl Språkbubblan (E279), plan 2, hus E, Södra huset, Frescati

KALLELSE FÖR SISOFS MÖTE Torsdag 1 oktober 2015 kl Språkbubblan (E279), plan 2, hus E, Södra huset, Frescati KALLELSE FÖR SISOFS MÖTE 2015-10-01 Torsdag 1 oktober 2015 kl. 12 13 Språkbubblan (E279), plan 2, hus E, Södra huset, Frescati 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesfunktionärer: 2a. Val av mötesordförande 2b.

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

KICKFUCK13 med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 1 februari 2013 kl. 16.45 på M/S Viking Cinderella

KICKFUCK13 med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 1 februari 2013 kl. 16.45 på M/S Viking Cinderella KICKFUCK13 med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den kl. 16.45 på M/S Viking Cinderella Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Ordförande emeritus David Callermo Vice ordförande Jesper Röjdeby Vice

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Det var en gång... Recceveckan 2012

Det var en gång... Recceveckan 2012 Det var en gång... Recceveckan 2012 Jurist! Javisst! Stort grattis till att ha blivit antagen till Juristprogrammet vid Uppsala universitet! Snart kommer du att vara i full gång med allt vad juridikstudier

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas majstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Juridiska Föreningen i Uppsalas majstämma 2008

Juridiska Föreningen i Uppsalas majstämma 2008 Juridiska Föreningen i Uppsalas majstämma 2008 Protokoll 2008-05-10, kl. 12.00 i Brusewitzsalen 1 Stämmans öppnande Ordförande Antonia Wopenka förklarade stämman öppnad (kl. 12.14). 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Proposition gällande styrelsens struktur

Proposition gällande styrelsens struktur Proposition gällande styrelsens struktur Bakgrund Idag består styrelsen för Industriell ekonomi utav tolv medlemmar, varav sex ledamöter från några av sektionens kommittéer samt sex förtroendevalda presidiemedlemmar.

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Styrdokument rörande andre kurator

Styrdokument rörande andre kurator Andre kurator Sidan 1 av 6 Styrdokument rörande andre kurator Dokumentet innehåller: Utdrag ur nationens stadgar, fastställda av landskapet den 23 mars 2015. Utdraget består av de paragrafer som är särskilt

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri.

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri. EHVS Stadgar Uppdaterade 2015-11-18 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 1 Föreningens namn är Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, förkortat EHVS. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö 2 Föreningen är ideell med syftet

Läs mer

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

Senast reviderad Reglemente. för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Senast reviderad Reglemente. för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Innehållsförteckning 1. Policy... 3 1.1. Alumnlista... 3 1.2. Profilkläder... 3 1.3. Alkohol... 3 2. Styrelsen... 4 2.1 Styrelsens medlemmar...

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser:

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser: SM I JURIDIK ALLMÄNT 1 Organisatör Svenska juridiska mästerskapen (SJM) organiseras av Sammanslutningen för de Svenska Juridiska Mästerskapen (SSJM). Sammanslutningen består av representanter från Uppsalas,

Läs mer

Protokoll för konstituerande styrelsesammanträde för Juridiska Föreningen i Uppsala 2013-01-06 kl. 19.00 å Jontes stuga

Protokoll för konstituerande styrelsesammanträde för Juridiska Föreningen i Uppsala 2013-01-06 kl. 19.00 å Jontes stuga Protokoll för konstituerande styrelsesammanträde för Juridiska Föreningen i Uppsala 2013-01-06 kl. 19.00 å Jontes stuga Närvarande: Ordförande Eric Lennerth, Vice ordförande Jesper Röjdeby, Ordförande

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning...

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Reglemente för Förtroenderådet i Ryd

Reglemente för Förtroenderådet i Ryd Styrelsen 2010-11-03 Sida 1 (5) Reglemente för Förtroenderådet i Ryd Detta reglemente är ett komplement till FR Ryds stadgar. Dess syfte är i första hand att vara till hjälp för styrelsen i dess löpande

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Välkommen till Uppsala!

Välkommen till Uppsala! Välkommen till Uppsala! Reccekommittén vill gratulera till antagningen till Sveriges ledande Juristprogram på Sveriges, i särklass, främsta universitet. Juristutbildningen innehåller nio terminer och snart

Läs mer

Handbok för föreningar i samarbete med Jönköpings Studentkår

Handbok för föreningar i samarbete med Jönköpings Studentkår Handbok för föreningar i samarbete med Jönköpings Studentkår Detta dokument ska ge föreningar i samarbete med Jönköpings Studentkår den allmänna information som är av vikt för att bedriva en förening i

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Styrelsemötesprotokoll 2013-10-29 Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Måndagen den 21 oktober, kl. 19:00 Kårhus Örat Vid förhinder skriv på premöten på forumet 1. Mötets öppnande a. 19.08 2. Val av justeringsperson

Läs mer

Föreningsstämma 12 maj 2013 kl. 10.00. Bruzewitssalen Gamla Torget plan 3. Handlingar

Föreningsstämma 12 maj 2013 kl. 10.00. Bruzewitssalen Gamla Torget plan 3. Handlingar Föreningsstämma 12 maj 2013 kl. 10.00 Bruzewitssalen Gamla Torget plan 3 Handlingar Juridiska Föreningen i Uppsalas majstämma. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Val av stämmosekreterare 4

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer