Föreningsstämma 3 december 2011 kl Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar"

Transkript

1 Föreningsstämma 3 december 2011 kl Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar

2 Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Val av stämmosekreterare 4 Val av två justerare tillika rösträknare 5 Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande 6 Fastställande av föredragningslista 7 Fastställande av röstlängd 8 Förslag till stadgeändring a) Proposition 11/01 och 11/02, stadgegruppens förslag till stadgerevidering och styrelsens förslag till tillägg i stadgeändring i det utförande dessa gick genom på föreningsstämman den 7 maj (se bilaga 1) b) Proposition 11/03, styrelsens förslag till stadgeändring avseende seniorskollegium (se bilaga 2) Förslag till föredragningslista för det fallet att den stadgeändring som gick genom den 7 maj detta år går genom för en andra gång. 9 Val av styrelse och valberedning a) Ordförande b) Vice Ordförande c) Sekreterare tillika ordförande för det administrativa utskottet d) Ordförande för det sociala utskottet

3 e) Skattmästare f) Vice Ordförande Studierådet g) Ordförande valberedningen h) Fyra (4) ledamöter av valberedningen 10 Val till det administrativa utskottet a) Vice Marknadssekreterare b) Fyra (4) marknadsassistenter c) PR-förman d) Tre (3) PR-assistenter e) Vice programsekreterare f) Två (2) Scholarisförmän g) Två (2) Scholarisassistenter h) Vice IT-förman i) Tre (3) vice skattmästare j) Bokförman k) Fotograf l) Husförman m) Två (2) stipendieansvariga n) Biträdande chefredaktör Press Judicata o) Biträdande layoutansvarig Press Judicata 11 Val till det sociala utskottet a) Två (2) ansvariga för SJM b) Vice gasqueförman c) Två (2) gasqueassistenter d) Recceförman HT 2012 e) Vice Recceförman HT 2012 f) Fyra (4) recceassistenter g) Internationell sekreterare h) Vice internationell sekreterare i) Två (2) internationella assistenter

4 12 Val till studierådet a) En (1) studiebevakare på 100 % eller två (2) studiebevakare på 50 % vardera. 13 Val av revisor 14 Delegation till styrelsen om förrättande av eventuella fyllnadsval 15 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår (se bilaga 3) 16 Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår (se bilaga 4) 17 Informationspunkter a) Arbetsordning för ledamot med jämlikhetsansvar b) Om val till studierådet c) Om val till Kontaktdagsstyrelen 18 Övriga frågor 19 Stämmans avslutande 2. Förslag till föredragningslista för det fallet att den stadgeändring som gick genom den 7 maj detta år inte går genom för en andra gång. 9 Val av styrelse och valberedning a) Ordförande b) Vice Ordförande c) Sekreterare tillika ordförande för det administrativa utskottet d) Ordförande för det sociala utskottet e) Skattmästare f) Vice Ordförande Studierådet g) Ordförande valberedningen h) Fyra (4) ledamöter av valberedningen

5 10 Val av revisor 11 Delegation till styrelsen om förrättande av eventuella fyllnadsval 12 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår (se bilaga 3) 13 Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår (se bilaga 4) 14 Informationspunkter a) Arbetsordning för ledamot med jämlikhetsansvar b) Om val till studierådet c) Om val till Kontaktdagsstyrelen 15 Övriga frågor 16 Stämmans avslutande Fortsättning på föredragningslista alternativ 2. nedan

6 Förslag till Dagordning Val till det administrativa utskottet, Juridiska Föreningen i Uppsala Brusewitzsalen Mötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av mötessekreterare 4 Val av rösträknare 5 Val av Biträdande chefredaktör för Press Judicata 6 Val av Biträdande layoutansvarig för Press Judicata 7 Val av Marknadssekreterare 8 Val av fyra (4) Marknadsassistenter 9 Val av PR-förman 10 Val av tre (3) PR-assistenter 11 Val av Programsekreterare 12 Val av två (2) Scholarisförmän 13 Val av två (2) Scholarisassistenter

7 14 Val av Vice IT-förman 15 Val av tre (3) Vice skattmästare 16 Val av Bokförman 17 Val av Fotograf 18 Val av Husförman 19 Val av två (2) stipendieansvariga 20 Delegering av eventuella fyllnadsval till styrelsen 21 Mötets avslutande

8 Förslag till Dagordning Val till det sociala utskottet, Juridiska Föreningen i Uppsala Brusewitzsalen Mötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av mötessekreterare 4 Val av rösträknare 5 Val av Recceförman, ht Val av Vice Recceförman, ht Val av fyra (4) Recceassistenter, ht Val av Vice gasqueförman 9 Val av två (2) Gasqueassistenter 10 Val av Internationell sekreterare 11 Val av Vice internationell sekreterare 12 Val av två (2) internationella assistenter 13 Val av två (2) ansvariga för Svenska Juridiska Mästerskapen

9 14 Delegering av eventuella fyllnadsval till styrelsen 15 Mötets avslutande

10 Proposition 11/01 och 11/02(reviderad) Bilaga 1 Stadgegruppens förslag till stadgerevidering I januari 2011 beslutade styrelsen att upprätta en stadgegrupp som skulle se över stadgarna i sin helhet för att sedan komma med förslag på ändringar i denna. Alla som var intresserade fick ingå i stadgegruppen. Information om detta gavs på Facebook samt på föreningens anslagstavlor. Stadgegruppens slutliga sammansättning blev fyra föreningsmedlemmar varav en är styrelsemedlem. Bakgrunden till upprättandet av en stadgegrupp är att det under stämmor 2010 kommit upp klagomål från flertalet föreningsmedlemmar om att föreningsstämmorna är onödigt utdragna. Stadgegruppen har fått instruktioner om att särskilt ta detta i beaktande när de ser över stadgarna. De har dock varit fria att komma med förslag på ändringar i andra områden om de anser att en ändring där är behövlig. Förslaget på ändringar är främst redaktionella och ägnade att göra stadgarna mer tydliga. Bland de större förändringarna skall nämnas ändringar i: 1 kap 4 - där ett tillägg gjorts avseende likabehandling inom föreningen 2 kap där förfarandet vid ansökan om medlemskap samt utträde har effektiviserats. Även möjligheterna till uteslutning har konkretiserats 3 kap 3 - En ny klausul som ger styrelsen möjlighet att frånta ämbetsman dennes ämbete vid allvarlig misskötsamhet av ämbetet 8 kap - där valberedningens struktur förändras 9 kap där marknadssekreteraren läggs till som granskare av Press Judicata innan nummer går till tryck I såväl 3:1 som 6 kap har det gjorts betydande ändringar för att effektivisera förfarandet vid valen på årstämmorna. I och med dessa ändringar kan alla val ske efter varandra och separata protokoll behöver ej föras för de olika utskotten. Något som förutspås spara mycket tid. På föreningsstämman den 7:e maj antogs stadgegruppens förslag till ändring samt delar av ett förslag från styrelsen på tillägg i ändringen. Styrelsen avser inte att lämna proposition för att de förslag på ändringar som inte gick genom på majstämman. Anledningen till detta är ett den nuvarande styrelsen avträder vid årsskiftet. Därför går det inte att förutse om nästa styrelse kommer att vara intresserade av att driva samma förslag. Om en sådan ändring önskas är det istället upp till nästa styrelse att ta initiativet till denna. Därför är styrelsens förslag till tillägg i stadgeändringen justerade till att bara avse de ändringar som gick genom på föreningsstämman i maj. Det nya reducerade innehållet finns beskrivet nedan.

11 Styrelsens förslag till tillägg i stadgeändring avseende 4:10, 4:12, 5:1, 5:2, 6:1, 6:6 och 6:7. Styrelsen föreslår två tillägg till stadgegruppens förslag på stadgeändring. 1. Styrelsens sammansättning. Med anledning av en ändring i studieutskottets arbetsordning där även ordföranden för studieutskottet blir en vicepost förslår vi att detsamma ska gälla för denna styrelsepost. Styrelsen ser inga problem i att dessa ledmöter då bara sitter i styrelsen ett halvår. Det går snabbt att komma in i styrelsearbetet och en överlämning ska hur som helst ske när övergången till att bli ordinarie sker. 2. Nytt namn på studieutskottet Med anledning av en eventuell omstrukturering av studieutskottet och bildandet av ett sektionsråd tillsammans med Uppsala studentkår föreslår styrelsen att studieutskottet byter namn till studierådet. Vid andra studentföreningar där denna sektionsbildning har skett går dessa under namnet studieråd. Nedan följer stadgegruppens och styrelsens förslag på ändring i stadgarna som de gick genom på majstämman. Om dessa ändringar röstas genom på föreningsstämman den 3:e dec kommer de att gälla som de att börja gälla som de nya stadgarna. Stadgegruppens förslag på ändringar är kursiverade och styrelsens förslag på ändringar är skrivna i fetstil. Efter förslaget finns även de nuvarande stadgarna bifogade.

12 Föreslagen Lydelse Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen i Uppsala, i dessa stadgar kallad föreningen, är en sammanslutning av studerande vid den juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Med studerande avses även registrerad för studieuppehåll, dock ej för studieavbrott. Föreningen har sitt säte i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att gynna de juridiska studierna genom att främja och bevaka medlemmarnas intressen, främst vad avser utbildningsfrågor, studiesociala frågor och arbetslivsfrågor. Föreningen skall dessutom verka för sammanhållning mellan juridikstuderande och förmedla kontakt mellan dem och andra jurister. I studiebevakande och studiesociala frågor representerar föreningen samtliga studerande vid juridiska fakulteten i Uppsala. 3 Föreningen bedriver förlagsverksamhet genom aktiebolaget Iustus. Överlåtelse av aktier beslutas i enlighet med kapitel 12 2 mening 3 och 4 varvid likviden läggs till verksamhetsfonden. 4 Föreningen skall vara partipolitiskt obunden samt religiöst neutral. Föreningen ska verka för att alla människor på lika villkor ska kunna delta i föreningens verksamhet och känns sig välkomna och uppskattade. 5 Föreningens högsta beslutande organ är av föreningsstämman. 6 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från 1 januari till 31 december. 7 Firman tecknas på det sätt som föreningens styrelse beslutar.

13 Kapitel 2 Medlemskap 1 Medlem i föreningen är envar som ansökt om medlemskap samt uppfyller kravet i kapitel Medlem är skyldig att erlägga fastställda avgifter. Dessa avgifter beslutas av föreningsstämman. 3 Den som ej erlägger fastställda avgifter upphör automatiskt att vara medlem. 4 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall meddela styrelsen skriftligen. Medlemskapet avslutas när meddelande kommit styrelsen tillhanda. 5 Föreningsstämman äger rätt att utesluta medlem, som uppenbart motarbetar föreningens ändamål eller, under sin tid som medlem handlat på sådant sätt att föreningens anseende skadats. För beslut om uteslutning fordras två tredjedels majoritet bland de närvarande röstberättigade. Styrelsen äger rätt att avstänga medlem i väntan på föreningsstämma. För detta krävs enighet. Styrelsen eller föreningsstämman kan bevilja återinträde för tidigare utesluten medlem om uteslutningen visar sig vara uppenbart felaktig. 6 Tidigare ämbetsman i föreningen äger rätt att beviljas seniorsmedlemskap i föreningen. Seniorsmedlemskap medför inte valbarhet enligt dessa stadgar förutom enligt kapitel 2 8, kapitel 3 3 och kapitel Seniorsmedlemskap medför ej rösträtt enligt någon del av dessa stadgar. Seniorsmedlem har dock yttranderätt enligt kapitel 4 3. Seniorsmedlem är skyldig att avlägga särskilda avgifter för varje år. Dessa avgifter beslutas av föreningsstämman. 7 Styrelsen kan bevilja stödmedlemskap till den som vill verka för föreningens ändamål. Stödmedlemskap medför inte valbarhet enligt dessa stadgar förutom enligt kapitel 2 8, kapitel 3 3, kapitel 4 10 punkt e) och kapitel Stödmedlemskap medför ej rösträtt enligt någon del av dessa stadgar. Person som har valts i enlighet med kapitel 4 10 punkt e) ska dock ha rösträtt vid styrelsens sammanträden enligt kapitel 5. Stödmedlem är skyldig att avlägga särskilda avgifter för varje år. Dessa avgifter beslutas av föreningsstämman. 8 Valbar till hedersledamot är den som gjort betydande insatser för rättsvetenskapen, Uppsala som lärosäte, juridiska fakulteten, föreningen eller är någon som föreningen annars vill visa sin vördnad eller uppskattning. Hedersledamotskap medför inte valbarhet enligt dessa stadgar förutom enligt kapitel 3 3 och kapitel Hedersledamotskap medför ej rösträtt enligt någon del av dessa stadgar

14 9 Hedersledamot utses av föreningsstämman, med minst två tredjedels majoritet bland de närvarande röstberättigade, efter förslag av särskild valberedning som skall bestå av tre personer: inspektor som också är den särskilda valberedningens ordförande, styrelsens ordförande och Valberedningens ordförande. Den föreslagna hedersledamoten skall godkännas av föreningsstämman innan vederbörande tillfrågas, varefter styrelsen har att meddela utnämningen och utdela föreningens hedersmedalj. Uppnås ej den erforderliga majoriteten skall varken förslag eller beslut protokollföras.

15 Kapitel 3 Ämbetsmän, tjänstemän och inspektor 1 Personer som är förtroendevalda av föreningsstämman eller styrelsen är föreningens ämbetsman om inte annat anges. Personer som är förtroendevalda vid val till studieutskottet har rätt att vara föreningens ämbetsman. 2 Tjänstemän anställs av styrelsen efter ansökan. För tjänstemän skall det finnas skriftliga instruktioner. 3 Om ämbetsman allvarligt missköter sitt ämbete har styrelsen möjlighet att besluta att denna ska fråntas detta. För sådant beslut krävs enhällighet i styrelsen. Styrelsen har möjlighet att bevilja återupptagande av tidigare fråntaget ämbete om fråntagandet visar sig vara uppenbarligen felaktigt. 4 Inspektor väljs av föreningsstämman på tre år. 5 Till inspektor väljes en kunnig, erfaren, redlig och allmänt aktad person som har anknytning till juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Om inspektor övergår till verksamhet som är oförenlig med föreningens ändamål må inspektor entledigas av föreningsstämma före mandattidens utgång. 6 Inspektor äger rätt att påkalla att föreningsstämman eller styrelsen skall sammanträda för att behandla viss fråga.

16 Kapitel 4 Föreningsstämma 1 Ordinarie föreningsstämma hålls tre gånger per år. Den första hålls i december, dock före den 10 december, den andra hålls i februari månad och den tredje hålls i maj, dock mellan den 10 och 25 maj. 2 Extra föreningsstämma skall hållas om styrelsen, inspektor eller minst 20 ordinarie medlemmar så begärt. Kallelse till extra föreningsstämman skall av styrelsen göras inom en månad från det att begäran härom har framställts. 3 Rösträtt och motionsrätt tillkommer samtliga vilka är ordinarie medlemmar enligt kapitel 2 1. Motionsrätt tillkommer även inspektor. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt. Yttranderätt tillkommer seniorsmedlem. 4 Kallelse till föreningsstämman skall anslås på föreningens anslagstavlor samt föreningens hemsida senast tre veckor före stämman. 5 Fullständig föredragningslista skall anslås på föreningens anslagstavlor senast två veckor före stämman. 6 Motion skall inges till styrelsen senast 15 dagar före stämman. Ärende sominte anmälts 15 dagar före stämman får endast tas upp med minst tre fjärdedels majoritet av de närvarande röstberättigade. 7 Omröstning sker öppet. Om någon så begär skall dock val förrättas genom sluten omröstning. När val förrättats genom sluten omröstning ska resultatet i form av röstsiffror redovisas i stämmoprotokollet. 8 Beslut fattas av föreningsstämman med enkel majoritet om ej annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, utom vid personval då lotten avgör. Justerare och rösträknare skall vara närvarande när val förrättas. 9 Röstberättigad får ej delta i beslut rörande ansvarsfrihet för sig själv. 10 Vid decemberstämman åligger det stämman a) att välja föreningens ordförande för kommande verksamhetsår b) att välja vice ordförande för kommande verksamhetsår c) att välja en vice ordförande för studierådet c) att välja en ordförande för det sociala utskottet för kommande verksamhetsår d) att välja en sekreterare för kommande verksamhetsår e) att välja en skattmästare för kommande verksamhetsår

17 f) att välja två revisorer för kommande verksamhetsår g) att vart tredje år välja inspektor h) att välja valberedning för kommande verksamhetsår i) att välja biträdande chefredaktör för föreningens tidskrift j) att fastställa budget för kommande verksamhetsår k) att fastställa en verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 11 Vid februaristämman åligger det stämman a) att fastställa verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår b) att vid behov revidera budget och verksamhetsplan 12 Vid majstämman åligger det stämman a) att välja en vice ordförande för studierådet b) att välja en ledamot av styrelsen och tillika jämlikhetsansvarig för ett år c) att välja en biträdande chefredaktör för föreningens tidsskrift d) att granska verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår e) att fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående verksamhetsår f) att pröva frågan om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår

18 Kapitel 5 Styrelse 1 Styrelsen består av sju ledamöter, vilka är ordförande, vice ordförande, skattmästare, ordförande för studierådet, ordförande för det sociala utskottet, sekreterare, samt ytterligare en ledamot med särskilt jämlikhetsansvar. 2 Fem av styrelsens ledamöter väljs vid decemberstämman och deras mandattid sammanfaller med verksamhetsåret. En ledamot väljs vid majstämman och dessas mandattid är 1 juli till 30 juni. En ledamot väljs som vice ordförande för studierådet på decemberstämman. Ytterligare en ledamot väljs som denna post på majstämman. Deras mandattid börjar löpa då de övergår till att bli ordinarie ordförande för studierådet. Om vakans skulle uppstå skall styrelsen förordna någon på posten fram tills nästa föreningsstämma då fyllnadsval hålls. 3 Valbar till styrelsen är envar som är medlem i föreningen. Valbar till posten som Skattmästare är även person som innehar lämpliga kvalifikationer och som har valts av stämman eller då stämman har delegerat valet till styrelsen. 4 Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen har beslutanderätt i enlighet med dessa stadgar och i de ärenden för vilka styrelsen har erhållit föreningsstämmans bemyndigande. 5 Styrelsen är ansvarig inför föreningsstämman. 6 Det åligger styrelsen i den mån inte annat stadgas a) att leda föreningens verksamhet och förvalta dess tillgångar b) att till föreningsstämman framlägga förslag till budget och verksamhetsplan c) att inför föreningsstämman väcka de förslag den finner påkallade d) att kontinuerligt informera medlemmarna om den löpande verksamheten e) att själv eller genom ombud å föreningens vägnar söka, kära och svara f) att två veckor före majstämman inge verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse. g) att ansvara för arbetsordningar och ämbetsbeskrivningar 7 Styrelsen sammanträder på kallelse av styrelsens ordförande. Ordföranden

19 skall kalla till sammanträde om så begärs av minst två styrelseledamöter, inspektor eller revisorerna. Kallelse utsändes senast en vecka före sammanträdet. 8 Beslut fattas genom öppen omröstning. Beslut skall dock förrättas med sluten omröstning om en ledamot begär det. 9 Styrelsen är beslutför när minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening mötets ordförande biträder. Vid personval avgör lotten. 10 Yttrande- och förslagsrätt tillkommer förutom styrelsens ledamöter också inspektor och revisorerna. Styrelsen må därutöver bevilja annan person yttranderätt. 11 Den vid decemberstämman utsedda styrelsen skall före mandatperiodens början hålla konstituerande sammanträde. 12 Styrelsen beslutar om utdelning av föreningens förtjänstmedaljer av första och andra graden. Utdelandet skall ske efter förtjänst och vara restriktivt. För utdelande krävs en enig styrelse. 13 Föreningens förtjänstmedalj av första graden skall utdelas till varje avgående ordförande i föreningen, såvida inte styrelsen anser att särskilda skäl talar däremot. 14 Om styrelsens arbete föreskrivs vidare i Arbetsordning för Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse.

20 Kapitel 6 Utskott 1 Föreningens utskott är administrativa utskottet, sociala utskottet och studierådet. Styrelsen kan vid behov inrätta tillfälliga utskott. Tillfälliga utskott får ej inrättas för längre tid än till nästa decemberstämma. 2 Utskotten är ansvariga inför styrelsen. Styrelsen äger fastställa hur många ämbetsmän som, utöver de styrelseledamöter som leder dessa, ingår i varje utskott. 3 Administrativa utskottets mandat löper 1 januari till 31 december. Sociala utskottets och studieutskottets mandat löper 1 juli till 30 juni. 4 Sekreteraren tillika ordföranden för det administrativa utskottet är sammankallande och leder utskottets arbete. Administrativa utskottet ansvarar för föreningens kontakt med näringslivet samt för all information. Utskottet skall även vara de övriga utskotten behjälpligt i frågor som ligger inom utskottets ansvarsområde. Inom utskottets ansvarsområde ligger även praktiska frågor kring lokal och bokförsäljning. 5 Den styrelseledamot som valts till ordförande för det sociala utskottet är sammankallande och leder utskottets arbete. Sociala utskottet svarar för föreningens sociala verksamhet. 6 Den styrelseledamot som valts till ordförande för studierådet är sammankallande och leder dess arbete. Studierådet svarar för föreningens studiebevakande verksamhet och för föreningens verksamhet inom studiesociala frågor. De skall verka för en hög kvalitet på utbildningen vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. 7 Val till ämbeten inom utskotten sker enligt av styrelsen fastlagd ordning på stämmorna i maj och december. Om föreningsstämman så finner nödvändigt kan fyllnadsval dock ske även vid annat tillfälle. Vid val till studieutskottet äger samtliga inskrivna vid juridiska fakulteten rätt att kandidera till dessa poster. Samtliga inskrivna vid juridiska fakulteten har rösträtt i detta val. 8 Om utskottens arbete föreskrivs vidare i Arbetsordning för Juridiska föreningen i Uppsalas administrativa utskott, Arbetsordning för Juridiska föreningen i Uppsalas studieråd och Arbetsordning för Juridiska föreningen i Uppsalas studieutskott.

21 Kapitel 7 Stipendienämnd 1 Föreningsstämman skall utse en stipendienämnd bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ledamot av föreningens styrelse och övriga skall vara medlemmar i föreningen. 2 Stipendienämnden är ansvarig inför föreningsstämman. 3 Stipendienämnden svarar för att administrera och fördela föreningens stipendier. 4 Stipendienämnd och ämbetsmän är ej behöriga att inneha föreningens stipendier. 5 Om stipendienämndens arbete föreskrivs vidare i Arbetsordning för Juridiska föreningen i Uppsalas stipendienämnd.

22 Kapitel 8 Valberedning 1 Föreningsstämman skall utse en valberedning bestående fyra ledamöter och en ordförande, hämtade från föreningens medlemmar. 2 Valberedningen är ansvarig inför föreningsstämman. 3 Valberedningen svarar för att framlägga förslag till kandidater till de ämbeten som skall tillsättas av föreningsstämman eller genom fyllnadsval av styrelsen. 4 Ordföranden för valberedningen svarar för att valberedningen sammanträder i tillräcklig omfattning för att fullgöra sina uppgifter. 5 Om valberedningens arbete föreskrivs vidare i Arbetsordning för Juridiska föreningen i Uppsalas valberedning.

23 Kapitel 9 Föreningens tidskrift 1 Ändamålet med tidskriften är att främja den juridiska debatten, i övrigt förmedla sådant som är av intresse för juridikstuderande samt att vara en informationskanal för Juridiska föreningen. I varje nummer skall föreningen ha rätt till minst en tiondel av utrymmet för information från föreningen om dess verksamhet. 2 Ansvarig utgivare för föreningens tidsskrift är tidningens Chefredaktör eller biträdande chefredaktör. Innan tidsskriften går i tryck skall en av styrelsen däri utsedd person samt marknadssekreteraren läsa igenom tidsskriften. 3 Tidningsredaktionen är en arbetsgrupp med syfte att framställa en föreningstidskrift. Redaktionens arbete leds av tidningens chefredaktör. En biträdande chefredaktör är chefredaktörens ställföreträdare. Chefredaktören utser övriga i tidningsredaktionen. 4 Biträdande chefredaktören väljs vid decemberstämman och vid majstämman. Biträdande chefredaktören har en mandatperiod 1 januari till 30 juni respektive 1 juli till 31 december. Biträdande chefredaktören blir därefter chefredaktör med mandatperiod 1 juli till 31 december respektive 1 januari till 30 juni. 5 Chefredaktör och biträdande redaktör ansvarar inför styrelsen. 6 Om redaktionens arbete föreskrivs vidare i Arbetsordning för Juridiska föreningen i Uppsalas tidskrift.

24 Kapitel 10 Associerad förening 1 En förening som är fristående men ändå önskar vara föreningen närstående, då dess verksamhet är av stort intresse för föreningens medlemmar, kan ansöka om att bli en associerad förening. Den associerade föreningen har från föreningen fristående stadgar, ledning och ekonomi. 2 Beslut om associering fattas av föreningsstämman. Innan beslut fattas skall styrelsen och inspektor ges tillfälle att uttala sin mening. 3 Styrelsen upprättar avtal mellan föreningen och den associerade föreningen. Avtalet skall innehålla en beskrivning av den associerade föreningens huvudsakliga verksamhet och syfte samt vilka förmåner den associerade föreningen har att åtnjuta från föreningen och hur dess förmåner får användas. 4 Den associerade föreningen är skyldig att kontinuerligt hålla föreningens styrelse underrättad om sitt arbete, och skall inlämna sin verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till föreningens styrelse. 5 Båda parter har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om inte annat avtalats.

25 Kapitel 11 Revision och bokslut 1 För granskning av föreningens förvaltning väljer föreningsstämman två revisorer. 2 Det åligger revisorerna att inventera alla föreningens tillgångar samt granska dess räkenskaper och andra väsentliga handlingar samt att granska föreningens verksamhet. 3 Bokslut skall vara upprättat av föregående verksamhetsårs styrelse före utgången av februari då räkenskapsböcker, protokoll från styrelsen samt styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorerna. 4 Samtliga handlingar inklusive revisorernas berättelse över sin granskning, skall av föregående verksamhetsårs styrelse överlämnas till styrelsen senast två veckor före majstämman.

26 Kapitel 12 Verksamhetsfond 1 För tryggande av föreningens verksamhet finns en verksamhetsfond bestående av medel insatta hos av föreningen vald kapitalförvaltare. Dess avkastning står till föreningens disposition. 2 Verksamhetsfondens storlek fastställs av föreningsstämman. Avsättning till verksamhetsfonden beslutas av föreningsstämman. Beslut om nedsättning av verksamhetsfonden kräver beslut på två efter varandra följande föreningsstämmor med minst sex veckor och högst sex månaders mellanrum samt minst tre fjärdedelars majoritet av de närvarande röstberättigade. Före beslut skall yttrande från inspektor och revisorerna inhämtas. 3 Förvaltning av verksamhetsfonden skall ske med beaktande av att fonden skall växa för att behålla sitt värde; nödvändig avsättning skall därför göras varje verksamhetsår. Verksamhetsfonden skall bestå av värdepapper och bankmedel så att en god avkastning med en god riskspridning erhålls. 4 Styrelsen skall om verksamhetsfondens värde understigit halva det av föreningsstämman fastställda värdet genast kalla till föreningsstämma. 5 Föreningen får ej förbruka medel från verksamhetsfonden om dess värde har understigit halva det av föreningsstämman fastställda värdet.

27 Kapitel 13 Stadgeändring och upplösning av föreningen 1 Ändringar av dessa stadgar kan endast ske genom likalydande beslut på två efter varandra följande ordinarie föreningsstämmor, där minst tre fjärdedelar av de närvarande röstberättigade instämt. 2 Upplösning av föreningen samt ändring av kapitel 13 1 kan endast ske genom likalydande beslut på två ordinarie föreningsstämmor, där minst tre fjärdedelar av närvarande röstberättigade instämt efter tillstyrkan av inspektor. 3 I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar överlåtas till en stiftelse, vars styrelse och stadgar beslutas av sista föreningsstämman. I styrelsen bör inspektor ingå. Tillgångarna skall förvaltas på sådant sätt att de tjänar föreningens syften enligt dessa stadgars första kapitel.

28 Nuvarande lydelse Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen i Uppsala, i dessa stadgar kallad föreningen, är en sammanslutning av studerande vid den juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Med studerande avses även registrerad för studieuppehåll, dock ej för studieavbrott. Föreningen har sitt säte i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att gynna de rättsvetenskapliga studierna genom att främja och bevaka medlemmarnas intressen, främst vad avser utbildningsfrågor, studiesociala frågor och arbetslivsfrågor. Föreningen skall dessutom verka för sammanhållning mellan juridikstuderande och förmedla kontakt mellan dem och andra jurister. I studiebevakande och studiesociala frågor representerar föreningen samtliga studerande vid juridiska fakulteten i Uppsala. 3 Föreningen bedriver förlagsverksamhet genom förlagsaktiebolaget Iustus. Överlåtelse av aktier beslutas i enlighet med kapitel 12 2 mening 3 och 4 varvid likviden läggs till verksamhetsfonden. 4 Föreningen skall vara partipolitiskt obunden samt religiöst neutral. 5 Föreningens högsta beslutande organ är av föreningsstämman. 6 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från 1 januari till 31 december. 7 Beslut om firmateckning fattas av föreningens styrelse.

29 Kapitel 2 Medlemskap 1 Medlem i föreningen är envar som inlämnat ansökan om medlemskap till styrelsen samt uppfyller kravet i kapitel Medlem är skyldig att erlägga fastställda avgifter. Dessa avgifter beslutas av föreningsstämman. 3 Den som ej erlägger fastställda avgifter upphör automatiskt att vara medlem. 4 Medlem, som ej längre önskar vara medlem, äger rätt att begära utträde ur föreningen. Begäran om utträde skall inlämnas skriftligen till styrelsen. 5 Föreningsstämman äger rätt att utesluta medlem, som uppenbart motarbetar föreningens ändamål eller, under sin tid som medlem handlat på sådant sätt att föreningens anseende skadats. För beslut om uteslutning fordras två tredjedels majoritet bland de närvarande röstberättigade. Styrelsen äger rätt att avstänga medlem i väntan på föreningsstämma. För detta krävs enighet. Styrelsen eller föreningsstämman kan bevilja återinträde för tidigare utesluten medlem. 6 Tidigare ämbetsman i föreningen äger rätt att beviljas seniorsmedlemskap i föreningen. Seniorsmedlemskap medför inte valbarhet enligt dessa stadgar förutom enligt kapitel 2 8, kapitel 3 3 och kapitel Seniorsmedlemskap medför ej rösträtt enligt någon del av dessa stadgar. Seniorsmedlem har dock yttranderätt enligt kapitel 4 3. Seniorsmedlem är skyldig att avlägga särskilda avgifter för varje år. Dessa avgifter beslutas av föreningsstämman. 7 Styrelsen kan bevilja stödmedlemskap till den som vill verka för föreningens ändamål. Stödmedlemskap medför inte valbarhet enligt dessa stadgar förutom enligt kapitel 2 8, kapitel 3 3, kapitel 4 10 punkt e) och kapitel Stödmedlemskap medför ej rösträtt enligt någon del av dessa stadgar. Person som har valts i enlighet med kapitel 4 10 punkt e) ska dock ha rösträtt vid styrelsens sammanträden enligt kapitel 5. Stödmedlem är skyldig att avlägga särskilda avgifter för varje år. Dessa avgifter beslutas av föreningsstämman. 8 Valbar till hedersledamot är den som gjort betydande insatser för rättsvetenskapen, Uppsala som lärosäte, juridiska fakulteten, föreningen eller är någon som föreningen annars vill visa sin vördnad eller uppskattning. Hedersledamotskap medför inte valbarhet enligt dessa stadgar förutom enligt kapitel 3 3 och kapitel Hedersledamotskap medför ej rösträtt enligt någon del av dessa stadgar

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Sveriges Naturistförbund

Sveriges Naturistförbund Naturism, definition och mål Naturism är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII Kapitel I - XII Fastställd vid General Konvent i Visby 2013 att gälla från den 4 augusti 2013. Innehållsförteckning Paragraf Rubrik Sida 1 Kapitel I. Organisation 1.1 1 Fyra organisatoriska nivåer 6 1.2

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer