Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires!"

Transkript

1 Grupper i Gloryfires Kören bygger på alla körmedlemmars engagemang och att vi fördelar arbetsuppgifter mellan oss. Vi är organiserade i 6 beslutsfattande grupper som träffas kontinuerligt för att leda och fördela arbetet i respektive grupp. Dessa grupper kan, vid behov, vända sig till Utförargruppen vars syfte är att genomföra punktinsatser. Medlemmarna i utförargruppen ansvarar inte för ett eget område utan genomför endast enskilda arbetsuppgifter vid behov. Vår förhoppning är att alla ska bidra utifrån sin förmåga, möjligheter och kompetens. Välkommen till The Gloryfires!

2 Grupper inom The Gloryfires Varje grupp består av en gruppledare och ett antal nyckelpersoner. Grupperna ansvarar för att alla gruppens arbetsuppgifter utförs och de strukturerar och fördelar arbetet mellan sig. Gruppen består av mellan 2-7 personer, förutom utförargruppen som kan innehålla hur många deltagare som helst. Utförargruppen får arbetsuppgifter tilldelade från alla andra grupper. Gruppledaren är länken mellan styrelse och de andra grupperna. Gruppledarträffar bör genomföras 1 ggr/termin. Alla medlemmar i The Gloryfires ska delta i minst en arbetsgrupp och alla förväntas medverka i sin grupp så att arbetsfördelningen blir jämn mellan körens medlemmar. Styrelsen Styrelsen ansvarar för samt leder körens organisation och har det yttersta ansvaret för att verksamheten Gloryfires fungerar. Styrelsemedlemmarna väljs av årsstämman. Styrelseuppdraget omfattar två år. Årsstämman väljer ordförande samt kassör. Resterande poster fördelar styrelsen mellan sig vid ett första konstituerande möte. Dirigent ingår alltid i styrelsen. Ordförande ansvarar för att leda och sammankalla gruppen. Möten en gång/månad, 2,5 tim/tillfälle. - Fattar beslut som rör körens organisation, visioner och mål som rör verksamhet och struktur - Ansvarar för alla ekonomiska frågor som rör kören såsom t ex upprättande av budget, teckna avtal, fakturering, betala fakturor etc. - Ansvarar för att kören har en replokal samt sköter alla kontakter som rör denna - Ansvarar för att kontinuerligt (1 ggr/år) redovisa till STIM - Upprätta och fylla i närvarolistor vid rep - Ansvarar för att redovisa närvaro till Vuxenskolan - Ansvarar för att upprätta och uppdatera körens medlemsregister Övrigt: Styrelsens medlemmar ska även ingå i minst en annan grupp inom körens organisation, undantaget för detta är körens kassör och ordförande.

3 Musikgruppen : Syftar till att tillsammans med dirigent sätta körens musikaliska mål samt arbeta för att dessa ska uppnås. Gruppen består av personer som har kunskap/nyfikenhet inom musikalisk utveckling, körens musikaliska genre samt besitter musikalisk kompetens som kan vara berikande för kören. Dirigent och kapellmästare ingår alltid som medlemmar i musikgruppen. Andra deltagare kan vara stämledare, bandmedlemmar samt andra körmedlemmar som besitter den kompetens som krävs. Möten en till två gånger/månad - Sätta kortsiktiga- och långsiktiga mål för att på så sätt driva körens musikaliska utveckling framåt samt utföra det arbete som krävs för att de uppsatta målen ska nås. - Vara dirigent behjälplig i hennes/hans arbete, som tex att planera och leda övningar, uppsjungning, work shops vid behov samt annan aktuell avlastning - Ansvara för körens arkiv såsom inspelning av stämfiler, kopiera noter, organisera notarkivet. - Ta fram låtar till körens repertoar genom att kontinuerligt lyssna på låtar. - Ansvara för att kontinuerligt planera för körens verksamhet gällande repertoar och spelningar. - Samarbeta med PR- och Spelningsgrupp vid terminsplaneringa och konserter.

4 Producentgruppen: Syftar till att boka in spelningar samt sköta kontakter med arrangör. Gruppen ansvarar för att koordinera spelningar samt inhämta och sprida information om spelningar till alla berörda parter. Gruppen består av personer som kan och vill kommunicera med många olika aktörer, som t ex andra grupper inom Gloryfires såväl som spelningsarrangörer. Har intresse av att organisera, strukturera, koordinera och som vill ta helhetsgrepp om alla delar som en spelning innebär. Möten efter behov. Bokar in konserter och andra framträdanden i god tid före genomförandet. Ansvarar för fortlöpande kontakter med arrangörer. Avtalar om tider, priser, tema, spellängd. Konfirmerar gjorda överenskommelser som även skickas till kassören. Upprättar körscheman inför en spelning gällande samling, uppsjungning, lokal för uppsjungning, av- och pårigg, soundcheck samt tid för publikinsläpp. Ansvara för att upprätthålla kontinuerlig kontakt med övriga grupper för att respektive grupps behov uppmärksammas och tillfredsställs i samband med spelningar, tex scentekniksgruppens behov av utrustning, eventgruppens behov av fikautrymme etc. Ansvarar för att sprida information om spelningar till körens medlemmar.

5 PR-gruppen: Syftar till att löpande marknadsföra kören såväl inför bokade spelningar som för att möjliggöra framtida spelningar. Gruppen består av personer som har kunskap/nyfikenhet inom marknadsföring, försäljning, layout, formgivning. Gruppen innehåller en eller flera personer som vill ha kontakter med media samt skapa och upprätthålla relation med såväl etablerade kunder såväl som potentiella kunder. Möten efter behov. - Upprätta en marknadsföringsplan med olika marknadsföringsaktiviteter efter styrelsesoch musikgrupps direktiv. - Etablera och upprätthålla kontinuerliga kontakter med tidningar, radio och tv i närområdet såväl som riksmedia. - Etablera och upprätthålla kontakter med potentiella spelningsarrangörer. - Ansvara för att affischering, annonsering, pressrealeser genomförs samt bjuda in strategiska personer till spelningar. - Ansvara för att kören har ett fräscht och aktuellt marknadsföringsmaterial, planscher, pressmaterial, bildarkiv etc. - Ansvara för att kören har kontinuerlig kontakt med etablerade relationer, t ex genom tackkort, julkort, sommarhälsningar etc. - Ansvara för att gruppen har löpande kontakt med webbgruppen samt förser webbgruppen med material för att uppdatera webbsidan.

6 Scenteknikgruppen: Syftar till att körens scenteknik fungerar, såväl vid rep som vid spelningar och att både kör och band har adekvat utrustning. Gruppen består av personer med kunskaper/nyfikenhet inom ljud- och ljusteknik. - Ansvarar för att rätt teknisk utrustning finns på plats vid rep och spelningar - Ansvarar för inhandling-, skötsel och transport av utrustning - Ansvarar för att boka in adekvat personal till spelningar - Sköter kontakten med arrangören vad gäller scentekniska frågor alternativt förser spelningsgruppsdeltagare med rätt information så att hon/han kan sköta kontakten. - Hålla sig a jour med teknisk utveckling inom området för att på så sätt utveckla körens tekniska utrustning. Möten efter behov.

7 Eventgruppen: Syftar till att anordna trivselaktiviteter för kören samt att ansvara för praktiska frågor som mat, transport och logi i samband med spelning. Gruppen består av kreativa, påhittiga personer som gillar att anordna olika typer av aktiviteter, såväl som fika under rep som aktiviteter vars syfte är att stärka körens sammanhållning. Möten efter behov Ansvarar för att fika/mat ordnas under repetitioner, spelningar och heldagsövningar. Ansvarar vid behov för bokning av lokaler för heldagsövningar. Ansvarar för att planera, ordna och boka fester och event. Ansvarar för inköp av avtackningspresenter, blommor e dyl Ansvara och samordna mat, transport och logi i samband med spelningar, körresor och turnéer.

8 Webgruppen: Syftar till att Gloryfires hemsida fungerar och uppdateras kontinuerligt både internt och extern samt att mailen samt maillistor hålls uppdaterade. Gruppen består av personer med intresse för IT samt som besitter god datorvana. Personerna bör ha intresse för PR och kommunikation samt har ett nära samarbete med PR-gruppen för att den externa hemsidan kontinuerligt uppdateras med bilder, annat material samt information om kören. Möten vid behov. Ansvarar för att körens hemsida (extern och intern) fungerar. Ansvarar för mailen samt att maillistor hålls uppdaterade. Ansvarar för kontinuerlig uppdatering av körens kalendarium, medlemslistor, stämfiler samt textarkiv. Ansvarar för att körmedlemmarnas kontaktuppgifter hålls uppdaterade. Ansvarar för att publicera bilder, utvalda filmer/ljudupptagningar samt information om körens spelningsprogram på hemsidan.

9 Utförargruppen: Syftar till att vara en viktig resurs för kören. Gruppen har inget specifikt ansvarsområde utan utför enskilda uppgifter på uppdrag av resterande grupper och arbetsuppgifterna varierar efter gruppernas behov. Alla medlemmar som vill ha varierande arbetsuppgifter. Även de medlemmar som inte har möjlighet/kan ta ansvar för ett område utan som istället kan utföra isolerade arbetsinsatser. Gruppledaren ansvarar för att fördela inkomna arbetsuppgifter jämnt över gruppens deltagare. Varje medlem tar ansvar för att anmäla intresse samt åta sig arbetsuppgifter som gruppledaren annonserar, alla ska bidra till att arbetsfördelningen blir jämn mellan gruppens medlemmar. Omfång och antal uppgifter är varierande efter körens behov. Exempel på arbetsuppgifter kan vara affischering, utskick, fest- och lägerförberedelser, strukturera och organisera körens material etc. Dessutom tillkommer stämledargruppen som ansvarar för respektive stämma. Stämledarna ansvarar även för nyintag till kören, detta tillsammans med dirigent. Dirigent ansvarar för att tillsätta stämledare.

10 INTRESSEANMÄLAN TILL GRUPPER Fyll i minst två, gärna fler alternativ till grupptillhörighet. Ifylld intresseanmälan ska lämnas till Andreas Stedt. Namn: Alternativ 1. Motivera gärna varför du vill delta i denna grupp: Alternativ 2. Motivera gärna varför du vill delta i denna grupp: Alternativ 3. Motivera gärna varför du vill delta i denna grupp: Alternativ 4. Motivera gärna varför du vill delta i denna grupp:

The Gloryfires Lathund för spelningar

The Gloryfires Lathund för spelningar Styrelsen har tagit fram en Lathund vid spelningar som vi kan använda oss av. Vi hoppas att den ska kunna tydliggöra och förenkla arbetet för alla aktiviteter som sker inför, under och efter en spelning.

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Styrning och ledning Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten. Uppdaterad 2015-07-28. Innehållsförteckning

Styrning och ledning Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten. Uppdaterad 2015-07-28. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. LAG... 2 2. Organisation... 2 2.1. Arbetsutkott (AU)... 2 2.2. Kansliet... 3 3. Handlingar... 4 4. Personalärenden... 4 5. Resor... 4 6. Betalningsrutiner... 4 7. Arvodering styrelsemöten...

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Senast uppdaterad: 2015-08-19 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Fair Trade Shop Globalen Uppsala

Fair Trade Shop Globalen Uppsala Fair Trade Shop Globalen Uppsala Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utveckling av Fair Trade Shop Globalen... 3 Föreningens organisation... 3 Syfte, mål och uppföljning... 4 Mål:

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Teknologkårens instruktionssamling

Teknologkårens instruktionssamling Fastställd av KS 2012-09-21 Teknologkårens instruktionssamling 1. Utskott & arbetsgrupper 1. Arbetsmarknadsutskottet 2. Informationsutskottet 3. Studieutskottet 4. Utbildningsutskottet 5. Förvaltningsutskottet

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Innehållsförteckning. Förord... 3 Lilla Hjärtat inför 2015... 4 Värderingar... 6 Vision och målsättning... 7

Innehållsförteckning. Förord... 3 Lilla Hjärtat inför 2015... 4 Värderingar... 6 Vision och målsättning... 7 Verksamhetsplan 2015 Innehållsförteckning Förord... 3 Lilla Hjärtat inför 2015... 4 Värderingar... 6 Vision och målsättning... 7 Mål för 2015... 7 Organisationsschema... 8 Styrelsen... 9 Medlemsengagemang...

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande.

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande. POLICYDOKUMENT FÖR AKTIVA SYNSKADADE Inledning Policydokumentet beskriver beslutade riktlinjer för föreningens aktiviteter och funktionärsorganisation. Syftet är att öka tydligheten avseende förutsättningar

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Varför ska en fastighetsägare engagera sig i grannsamverkan? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva bostadsområden.

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Attrahera Behålla Utveckla

Attrahera Behålla Utveckla Kompendium Attrahera Behålla Utveckla En vägledning för medlemsrekrytering och medlemsvård i Seniorförbundet Ett kompendium från Seniorförbundet, baserat på Kristdemokraternas program för medlemsvård,

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar.

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Uppsala 2008-11-12 Till Styrelsen och TANGOGRUPPEN CAMBALACHE Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Med anledning

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer