Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll."

Transkript

1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. Tid för justering: 37 Fastställelse av föredragningslista Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista. Ärendet Föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet har utsänts till ledamöter och ersättare. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Landstingsdirektörens rapport februari 2013 Förslag till beslut Dnr HSS Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. Ärendet Landstingsdirektören lämnar en skriftlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet. Bilaga 38 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport Förslag till beslut Dnr HSS Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger den muntliga rapporten till handlingarna. Ärendet Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar en muntlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

13 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Dnr HSS Hälso- och sjukvårdsdirektörens ekonomirapport mars 2013 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner ekonomirapporten. Ärendet Perioden avser januari till och med februari månad. Prognosen för 2013 bedöms efter årets första två månader att vara i nivå med budget. Hänsyn har inte tagits till återbetalning av målrelaterad ersättning för Specialistvården Specialistläkarnas produktion ligger i nivå med budget och utfall föregående år. Produktionen inom psykoterapin ligger fortsatt på en hög nivå sedan införandet av vårdval inom området. Inom primär hörselrehabilitering ser vi inte samma ökning av kostnader som föregående år. Det är dock för tidigt att dra slutsatsen att detta inte är en tillfällig minskning. Flera av avtalen har lågt utfall vilket beror på att vårdgivaren ligger efter med faktureringen. Vårdvalproduktionen för egna verksamheter inom ögonbottenfotografering, ljusbehandling och starroperationer saknas i utfallet då det bokförs tertialvis i efterhand. Gynekologi är ett nytt vårdval som kommer att starta i april Vårdcentralsuppdraget I skrivande stund finns endast produktion från januari månad tillgänglig och den ligger betydligt högre än motsvarande period föregående år. Besöken ökade under hela förra året och hittills finns inget som tyder på att denna ökning avtar. En förklaring till den höga besöksersättningen för årets första månader är att Närakuten stängde 11 dagar och patienterna togs om hand av vårdcentralerna. Tandvård Förväntningarna är att budget kommer att hållas. Övrigt Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har erhållit 55 miljoner av Landstingsfullmäktiga i kökortningssatsning. Beslut om hur dessa 55 miljoner ska disponeras fattas av hälsooch sjukvårdsstyrelsen i mars. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

14 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Vårdavtal egna verksamheter Produktionen på Akademiska sjukhuset för årets första 2 månader ligger 1 % under beställningen i vårdavtalet. Prognosen för den rörliga ersättningen till Lasarettet i Enköping avviker mot budget med 2,6 miljoner kronor till följd av att produktionen för Husläkarmottagningens helgjour föreslås justeras från Lasarettets beställning då det tillhör Primärvårdens vårdåtagande. Bortsätt från detta överensstämmer produktionen för Lasarettet i Enköping all väsentlighet med beställningen. Bilaga 40 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

15 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 1(4) utfall t o m februari 2013 Tkr Verksamhet Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Totalt Specialistvård Vårdcentralsuppdraget Övrigt primärvård Tandvård Närvård Bidrag Beredningar Övrigt Summa Tkr Verksamhet Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Vårdersättningar egna verksamheter Fast ersättning Rörlig ersättning Målrelaterad ersättning Summa Prognostiserat resultat Marie Johansson

16 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 2(4) utfall t o m februari 2013 Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Specialistvård Specialistläkare Läkemedel specialistläkare Psykoterapeuter Hembesöksverksamhet Naprapater Kiropraktorer Privata sjukgymnaster Fotterapeuter Primär hörselrehab Mammografi Psykiatri i Enköping Psykiatri Norduppland Elisabethsjukhuset Uppsala Närakut Ortopediakuten Sjukvårdsrådgivningen Rehab Vidarkliniken Ögonbottenfotografering Ljusbehandling Starroperationer Gynekologi Summa Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Vårdcentralsuppdraget Kapitering och besök Mödrahälsovård Barnhälsovård Kapitering läkemedel primärvård IT-kostnader VC-uppdrag Sjukgymnastik Tolkkostnader Summa Marie Johansson

17 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 3(4) utfall t o m februari 2013 Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Övrigt primärvård Läkemedelsförskrivning utanför C-län Influensavaccinationer säsongsinfluensa Primärvård utanför C-län Primärvård icke C-länsinvånare Apodos Summa Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Tandvård Tandvårdsadministration Tandvårdsstöd Barntandvård Tandreglering barn & ungdom Tolkkostnader Summa Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Närvård Folkhälsoprojekt Länsdelsberedningarnas folkhälsoarbete Närvårdsutveckling Samhällsmedicinsk verksamhet Närvårdsenheten Östhammar Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Bidrag * Bidrag till patientföreningar, förbund m fl Summa Marie Johansson

18 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 4(4) utfall t o m februari 2013 Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Beredningar Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Handikapprådet Pensionärsrådet Länsdelsberedning Norra Länsdelsberedning Mellersta Länsdelsberedning Södra Summa Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Övrigt Hälsoäventyret Biobanken Tobiasregistret Utvecklingsprojekt Vårdgaranti (kösattsning/kömiljard) Rehabiliteringsgarantin Reserverade verksamhetsmedel Landstingets forskningsmedel Summa Ansvar Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Vårdersättningar egna verksamheter Ersättning Primärvården Fast ersättning Akademiska sjukhuset Rörlig ersättning Akademiska sjukhuset Målrelaterad ersättning Fast ersättning Lasarettet i Enköping Rörlig ersättning Lasarettet Målrelaterad ersättning Ersättning Habilitering och hjälpmedel Målrelaterad ersättning Ersättning Folktandvården Summa Marie Johansson

19 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Handläggare: Tord Jansson HSS Information om uppföljning av köer Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet Hälso- och sjukvårdsstyrelsen informeras om uppföljning av kösituationen i landstinget i Uppsala län. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

20 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Information Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet Vid styrelsens sammanträde lämnas information inom följande område: - Södra länsdelsberedningen, - Naprapatupphandlingen, Peter Jansson, utredare, hälso- och sjukvårdsavdelningen Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

21 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Handläggare: Karin Lindblom Dnr HSS Årsredovisning 2012 för hälso- och sjukvårdsstyrelsens verksamhetsområde Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger årsredovisningen med beaktande till handlingarna. Ärendet I bilaga redovisas årsredovisning 2012 för hälso- och sjukvårdsstyrelsens verksamhetsområde Bilaga 43 Kopia till: Landstingsstyrelsen Landstingets revisorer Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

22 Dnr HSS Årsredovisning 2012 för hälso- och sjukvårdsstyrelsens verksamhetsområde Viktiga händelser Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem, enligt lagen om valfrihetssystem, införts inom specialistvården. Den 1 februari infördes vårdval för ögonbottenfotografering vid diabetes och vårdval för ljusbehandling vid psoriasis. Vårdval för kataraktoperationer (operation av grå starr) infördes 1 april. Inom vårdval för ljusbehandling ingår landstingets egenregi, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. För vårdval ögonbottenfotografering ingår Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Eye Diagnostics AB. Inom vårdval kataraktoperationer ingår Akademiska sjukhuset och Capio Medocular AB. Åtgärder för att korta vårdköer Landstingsfullmäktige beslutande vid sitt sammanträde den 24 april att tillskjuta 40 mnkr i syfte att korta vårdköerna. Medlen har använts för att göra extra beställningar till Akademiska sjukhuset och Lasarettet till Enköping, upphandlingar av obesitasoperationer och inom viss ortopedi samt till utökad köpt vårdgarantivård. Sjukhusen har genomfört extrabeställningarna och den köpta vårdgarantivården har utökats. Kösituationen avseende obesitasoperationer förbättrades avsevärt efter avslutad obesitasupphandling varvid avtalet med Vårdbolaget tio100 inte nyttjats under Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 22 oktober att det upphandlade värdet av obesitasoperationer skulle användas för att utöka den köpta vårdgarantivården samt för att förstärka resurserna vid Vårdgarantienheten. Ny närvårdsavdelning Under våren invigdes den nya närvårdsavdelningen i södra länsdelen. Landstinget driver verksamheten i samverkan med Enköpings kommun och Håbo kommun. Närvårdsavdelningen indelas i en palliativ enhet och en geriatrisk/rehabiliterande enhet. Vården på enheterna ställer stora krav på helhetssyn, kontinuitet och samverkan vilket uppnås genom att enheten arbetar i team. Nationell patientenkät Resultaten från den andra nationella patientenkäten för primärvård har publicerats offentligt under våren Även en första undersökning för Barn- och ungdomspsykiatrin har redovisats. Mätningar av psykiatrisk öppen- och slutenvård samt somatisk öppen- och slutenvård genomfördes för andra gången under våren och resultaten redovisades under hösten. 1 (44)

23 Beslut om ny vårdgivare för Uppsala närakut Hälso- och sjukvårdsstyrelsens utskott godkände i juni en ny vårdgivare för Uppsala närakut med ortopedakut. Från och med den 11 januari 2013 tar CityAkuten i Praktikertjänst AB över driften av Uppsala närakut. Avtalet löper till och med den 31 januari 2015, med rätt för landstinget att förlänga avtalet upp till 24 månader. Utveckling vårdval i primärvården Målrelaterad ersättning har införts för mödrahälsovårdsuppdraget och för barnhälsovårdsuppdraget. Tre nya barnavårdscentraler (två filialer och en ny enhet) startade under hösten 2012, i Uppsala kommun. Två helt nya vårdcentraler godkändes under året varav den ena startar den 1 februari 2013 och den andra 17 april 2013, också dessa belägna i Uppsala kommun. Tre redan befintliga, privata vårdcentraler har godkänts och gått in i vårdvalet och ingår därmed i sammanhållen journalförning. En landstingsdriven vårdcentral har öppnat en ny filial. Vårdlotsar Utifrån en genomgripande analys av vårdkonsumtionen inom landstinget och Uppsala kommun har hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat att under hösten 2012 inleda ett pilotprojekt med särskilda vårdlotsar. Syftet är att öka livskvaliteten och minska vårdkonsumtionen i utvalda patientgrupper. Projektet påbörjas i januari 2013 för att pågå i sex månader. Bättre liv för sjuka äldre Som en del av den nationella satsningen "Bättre liv för sjuka äldre" har en länsgemensam handlingsplan och aktivitetsplan tagits fram. Landstinget har i det arbetet samverkat med Regionförbundet och samtliga åtta kommuner i länet. Vad gäller prestationsersättningar har landstinget enbart fått ersättning för påbörjad registrering i kvalitetsregistret Senior Alert. Stimulansmedel för vårdvalsutveckling Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut bidrag till landstingen för utveckling av vårdvalssystem. Landstinget tilldelades kronor som fram till sista mars ska användas till olika insatser i syfte att stimulera utvecklingen av vårdvalssystem inom både den specialiserade vården som inom primärvården. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att stimulansmedlen ska användas till utveckling av ersättningssystem, processer, analyser och uppdrag inom vårdval, IT-utveckling, utvärdering av vårdval primärvård, medicinska revisioner samt kommunikationsinsatser. Nationell Patientöversikt och Min Journal Landstinget är producent och konsument i Nationell patientöversikt, vilket innebär att landstinget "lämnar" och kan ta del av andra vårdgivares vårddokumentation. E-tjänsten Min journal är nu tillgänglig för samtliga C-länspatienter och "utomlänspatienter" via ehälsotjänsten Mina Vårdkontakter. Kompetenscentrum i Enköping Ett kompetenscentrum i Enköping med specialisttandläkare har skapats under året och under 2012 kunde patientbehandlingar erbjudas inom specialiteterna tandreglering, pedodonti (specialiserad barntandvård) och endodonti (rotbehandling) samt psykologbehandling för tandvårdsrädda patienter. Syftet är bland annat att öka tillgängligheten till specialisttandvård för invånarna i södra länsdelen. 2 (44)

24 Upphandling av dostjänsten En upphandling av dostjänsten har genomförts i samverkan med de sju landstingen i Uppsala/Örebroregionen under ledning av Landstinget i Sörmland. Ett antal överklaganden har inneburit att tjänsten försenats och att alla landsting i regionen fått teckna kortare avtal med Dosapoteket för att säkerställa dosförsörjning tills den nya aktören kan tillträda. Den framtida hanteringen i regionen är ännu ej löst. Upphandling av läkemedelsförsörjning och tillverkning av läkemedel Ett nytt avtal med Apoteket AB angående läkemedelsförsörjning och läkemedelstillverkning trädde i kraft den 1 januari Det nya avtalet innebär en kostnadsminskning för landstinget med ca 15 miljoner kronor jämfört med Flera tjänster än tidigare hanteras dock i landstingets egen regi Nytt samverkansavtal inom psykiatri SKL och regeringen tecknade 2012 en överenskommelse om gemensamma insatser inom psykiatriområdet. Under hösten pågick ett intensivt regionalt arbete för att uppfylla kraven i överenskommelsen. I december 2012 undertecknades ett avtal i Uppsala län mellan landstinget och kommunerna om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Uppsala län fick därmed del av de statliga stimulansmedlen. Förfrågan om vårdavtal från Uppsala Cancer Clinic AB (UCC) UCC har startat en privat cancerklinik vid Samariterhemmet i Uppsala. UCC har inkommit med en förfrågan om vårdavtal med landstinget. Landstinget anlitade med anledning av denna förfrågan en extern oberoende utredare för att undersöka möjligheterna till ett avtal angående behandling och vård av patienter med spridd cancer till bukhinnan. Utredaren förordade i sin rapport att verksamheten ska bedrivas i lokaler vid Akademiska sjukhuset i direkt närhet till övrig högspecialiserad operationsverksamhet för att UCC:s verksamhet ska kunna upprätthålla erforderlig patientsäkerhet. Utredningen pekade på möjligheter för ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset och UCC. Utifrån ovanstående förutsättningar pågår fortsatta samtal mellan parterna för att hitta kortsiktiga och långsiktiga möjligheter till samarbete. 3 (44)

25 Sammanfattande bedömning Sammanfattningsvis har perioden präglats av hög förändringstakt. Målen i styrkortet kommer i allt väsentligt att uppnås under året. Tio av de elva målen har uppnåtts helt eller delvis. Ekonomin uppvisar ett underskott på tkr. Den största avvikelsen jämfört med föregående år och budget finns inom Vårdcentralsuppdraget där underskottet för 2012 totalt uppgår till tkr jämför med tkr för Det totala antalet besök inom vårdcentralsuppdraget har ökat med 7,6 procent jämför med Arbetet med att implementera Socialstyrelsen sjukdomsförebyggande metoder har genomförts och målet i styrkortet, Arbetsrutiner har börjat införas för att följa Socialstyrelsens sjukdomsförebyggande metoder har uppnåtts för Implementeringsarbetet omfattar screening, åtgärd och uppföljning samt dokumentation av de fyra levnadsvanorna; riskbruk av alkohol, tobaksbruk, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Det Mobila hembesöksteamet (MHT inom Uppsala kommun) har under året haft 1445 kontakter. 85 procent av kontakterna resulterade i fortsatt vård i hemmet. Vid 14 procent av kontakterna fanns behov av besök på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset och en procent av kontakterna ledde till direktinläggning på geriatriken på Akademiska sjukhuset. En uppföljning respektive en utredning av projektet kommer att ske under Uppföljningen kommer att ligga till grund för beslut om eventuell fortsatt verksamhet. För att förkorta väntetiderna på akutmottagningen pågår ett projekt inom ramen för SKL:s nationella satsning "Akut förbättring". Målsättningen är att förbättra de akuta patientflödena samt skapa en bättre arbetsmiljö på akutmottagningen. Akademiska sjukhuset medverkar också i projekt som syftar till att minska inflödet till akutmottagningarna samt utarbeta insatser för att förbättra utflödet från akutmottagningen till avdelningar inom sjukhuset. Vad gäller följande mål i styrkortet, Upplevelsen av gott bemötande har ökat/handlingsplanen följs, Upplevelsen av tillgänglighet har ökat/handlingsplanen följs och Ökad faktisk tillgänglighet så uppnås de delvis. Vårdval infördes inom primär hörselrehabilitering den 1 november Det finns nu totalt tolv godkända audionommottagningar. Av dessa är åtta privatdrivna mottagningar varav fyra i Uppsala, två i Stockholm, en i Enköping och en i Sollentuna. Under slutet av 2012 har ytterligare en ansökan inkommit från privat audionommottagning som avser nyetablering i Uppsala län. Vårdvalet inom primär hörselrehabilitering har medfört en nyetablering av vårdgivare vilket resulterat i en ökad möjlighet för brukarna att välja vårdgivare samt en ökad tillgänglighet. Friare val infördes 1 maj 2012 för vissa hjälpmedelsområden som hanteras inom Habilitering och hjälpmedel. De hjälpmedelsområden som ingår i Friare val är syn- och kommunikationshjälpmedel för alla åldrar samt hjälpmedel för rörelse, förflyttning, hygien och kognition för åldrarna 0 till och med 20 år. En uppföljning av införandet av Friare val kommer att ske under 2013 med avrapportering i juni. Målet i styrkortet kring utökat vårdval har uppnåtts. Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. Den 1 februari infördes vårdal för ögonbottenfotografering vid diabetes och vårdval för ljusbehandling vid psoriasis. Vårdval för kataraktoperationer infördes 1 april. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fattat beslut om att under 2013 införa vårdval inom ytterligare två områden: öppenvårds- 4 (44)

26 gynekologi och höft- och knäprotesoperationer. Därutöver ska specialitetsområdena ögonsjukdomar och öron-näs- och halssjukdomar analyseras för eventuellt vårdvalssystem Införandet av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete vid de fyra piloterna (Plastikkirurgi och käkkirurgi, Eriksbergs vårdcentral, Habilitering och hjälpmedel samt Landstingets ledningskontor) befinner sig i slutskedet. Nästa steg i utvärderingen är att genomföra en så kallad utbildningsrevision. Syftet med denna granskning är att få lärdomar användbara för det fortsatta arbetet med att införa ett ledningssystem. Ett samarbete med Folkhälsoinstitutet (FHI), i syfte att utveckla befolkningsundersökningen Liv och hälsa, har resulterat i ett avtal mellan FHI och landstinget. Samarbetet kommer att ge möjlighet att jämföra befolkningsdata på nationell och regional nivå vad gäller trender i hälsoutvecklingen, livsvillkor och levnadsvanor. Under våren deltog landstinget i undersökningen med tilläggsurval och tilläggsmodul. Datainsamlingen avslutades i maj och databearbetning pågår. För att främja en jämlik hälso- och sjukvård har SKL startat ett projekt för att stärka landstingens strukturer för kunskapsstyrning. Projektet inleddes våren 2012 med kartläggning och analys av landstingens organisation av kunskapsstyrning. Landstinget har bidragit med två rapporter, en rapport om kunskapsstyrning samt en analys av Öppna jämförelser. Projektets syfte är att åstadkomma en förbättrad struktur för utveckling och kunskapsstyrning på både nationell, regional och lokal nivå. Respektive förvaltning har på olika sätt arbetat för att uppnå en kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning. Läkemedelskommitténs lista över rekommenderade läkemedel har används i ökad utsträckning. Kostnader för receptförskrivna läkemedel på vårdcentralerna har minskat med 10,2 procent. Akademiska sjukhuset har minskat sina kostnader med 1,7 procent och Lasarettet i Enköping har minskat sina kostnader med 3,9 %. Läkemedelskommittén och läkemedelsenheten kommer under 2013 att ha ett ökat fokus på stöd till verksamhetschefer och förskrivare på sjukhusen för att säkerställa en kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning och läkemedelsanvändning. Projektet kring förbättrat anhörigstöd arbetar för att skapa en förståelse för anhörigstöd parallellt med att utarbeta modeller och handlingsplaner för stöd till anhöriga. Projektet använder sig av en arbetsmetod som heter Lärande Nätverk. Lärande Nätverk har startats på Enköpings lasarett och samtliga divisioner på Akademiska sjukhuset förutom Kirurgdivisionen och Neurodivisionen. Målet med projektet är att identifiera förbättringsområden med hjälp av både personal och anhöriga. Projektet fortlöper under Apotekare med uppgift att genomföra läkemedelsgenomgångar anställdes under januari/februari. Under året har ca 4000 genomgångar genomförts på de två sjukhusen samt ca 900 genomgångar inom primärvården. Kostnaden för läkemedelsgenomgångar ingår nu i ram och beräknas vara en viktig del av patientsäkerhetsarbetet även framgent. Läkemedelsgenomgångar är från och med januari 3013 uppdelade i enkla respektive fördjupade läkemedelsgenomgångar enligt en ny författning SOSFS 2012:9. Antalet enkla läkemedelsgenomgångar beräknas öka under Antalet fördjupade läkemedelsgenomgångar som är mer tidskrävande beräknas också att öka om än i någon mindre omfattning. Informationsinsatser avseende möjligheten att ansluta sig till tjänsten Mina vårdkontakter är genomförda för landstingets vårdförvaltningar och för privata vårdgivare. Hos lands- 5 (44)

27 tingets vårdförvaltningar pågår arbetet med anslutning till Mina vårdkontakter, även flera privata vårdgivare har valt att anslutna sig. Det är nu möjligt för C-länspatienter och "utomlänspatienter" att få tillgång till "Min Journal" via Mina vårdkontakter. Patienterna kan även uppdatera sina patientkort inom kort. Inom Habilitering och hjälpmedel pågår ett projekt kallat Riktlinjer och beslutsstöd för behovsbaserad hjälpmedelsförskrivning. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för en likvärdig bedömning och tillgänglighet till hjälpmedel oavsett funktionsnedsättning, att säkerställa att det är behov och nytta som är grunden för bedömning samt att förskrivna hjälpmedel bidrar till god hälsa. I projektets arbete ingår också att göra det möjligt för individen att vara delaktig i förskrivningsprocessen så att de beslut som fattas kan förklaras och förstås. Projektet ska avslutas under våren Landstingsfullmäktige beslutade den 24 april 2012 att anta likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan. Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration har, på uppdrag av landstingsstyrelsen, reviderat de tidigare versionerna av likabehandlingsdokumenten. Förvaltningarna arbetar nu med att se över sina interna dokument. Landstinget har i augusti färdigställt en omfattande handlingsplan i syfte att kvalitetssäkra en jämställd sjukskrivningsprocess. Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i olika form av statistik och analys alltifrån livsstilsrelaterade tillstånd, läkemedelsanvändning, bemötande och till våld i nära relationer eftersom där föreligger risk för sjukskrivning. Under 2012 har ett kökortningsarbete startats inom landstinget. Ett antal köer har identifierat för vilka riktade åtgärder satts in, däribland upphandling av viss ortopedi, obesitasoperationer, utökad köpt vårdgarantivård samt förstärkning av Vårdgarantienheten. Utfallet visar att antalet väntande till specialistvård har minskat med ca 270 personer under Trots detta uppfylls inte kraven för kömiljarden för vare sej nybesök eller operation/behandling. Vid utgången av december månad 2012 uppgick tillgängligheten till 61 procent för nybesök respektive 60 procent för operation/åtgärd. Störst problem att nå målen finns det inom området ortopedi med stora volymer, långa väntetider och ett ökat inflöde av patienter. Landstingsfullmäktige beslutande i februari att överföra 55 miljoner från finansförvaltningen till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för satsningar i syfte att klara kömiljardens krav samt vårdgarantin för De extra resurserna ska exempelvis användas till att finansiera nya riktade upphandlingar, ökad slussning till externa vårdgivare och för tilläggsbeställningar till egna sjukhus. Landstingets vårdcentraler (privata och egen regi) har för de två måtten, telefonkontakt samma dag och tillgänglighet till läkarbesök inom 7 dagar, en måluppfyllelse i snitt om 92 procent för båda måtten. Kravet i den lagstadgade vårdgarantin är 100 procent. Målet kring god vård i styrkortet har uppnåtts. Målet kring att införa kvalitetsledningssystemet har inte uppnåtts Målet i styrkortet, Landstingets prioriterade områden i Öppna jämförelser 2011 har analyserats på en övergripande nivå, har uppnåtts Målet i styrkortet kring forskningsbokslut har uppnåtts. 6 (44)

28 Socialstyrelsen har under de senaste åren intensifierat arbetet med att ta fram och följa upp nationella riktlinjer kring stora sjukdomsgrupper. För närvarande finns det färdiga riktlinjer inom ett tiotal områden som ska implementeras i landstingets verksamheter. Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro-regionen antar politiska viljeinriktningar till stöd för landstingens styrning och ledning av riktlinjernas implementering som beaktas i budgetoch planeringsprocessen. Under 2012 har Samverkansnämnden antagit två politiska viljeinriktningarna, en för sjukdomsförebyggande metoder och en för rörelseorganens sjukdomar. Bättre liv för sjuka äldre är en prioriterad samverkansfråga mellan kommuner och landsting. Den nationella satsningen syftar till att utveckla god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling för äldre och sammanhållen vård och omsorg. Under 2012 har en länsgemensam handlingsplan och en aktivitetsplan tagits fram i syfte att nå målen i satsningen. Trots detta arbete uppgick prestationsersättningen från staten till landstinget och länets kommuner (för år 2012) till 48 kr per invånare över 64 år, vilket var en av de lägsta ersättningarna i landet. Högst ersättning erhöll Västmanlands län med kr per invånare över 64 år. Målet för Modellområdesprojektet är att förbättra barn och ungas psykiska hälsa genom samverkan mellan berörda verksamheter i kommun och landsting. Med erfarenhet från Modellområdesprojektet pågår ett fortsatt arbete i länet med utveckling av samarbetet mellan kommun och landsting för att förbättra barn och ungdomars hälsa Psynkprojektet (SKL). Målen i styrkortet kring prioriterade strategiska områden och viktiga samarbeten, har uppnåtts. 7 (44)

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09 128 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen måndagen den 25 november 2013

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen måndagen den 25 november 2013 2013-11-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ledamöter och ersättare KALLELSE På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen måndagen den 25 november 2013 Plats: Konferenscentrum,

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Dnr HSS 2015-0008 Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Läkemedelskommittén arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Enheten för kunskapsstyrning utgör kommitténs administrativa stöd i

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

Bilaga Uppföljning 2014

Bilaga Uppföljning 2014 Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning 2014 Innehåll 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...2 2 Former för uppföljning...3 2.1 Vad som skall

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA Hälso- och sjukvårdsstyrelsens den 17 december 2012 kl 11.00

FÖREDRAGNINGSLISTA Hälso- och sjukvårdsstyrelsens den 17 december 2012 kl 11.00 FÖREDRAGNINGSLISTA Hälso- och sjukvårdsstyrelsens den 17 december 2012 kl 11.00 Information om rapporten Vårdval i Uppsala län, projektledare Mio Fredriksson. OBS lokal landstingsservice Regnellianum,

Läs mer

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård Socialförvaltningen Hanna Elmeskog, närvårdskoordinator 0171-46 84 17 / 070-28 98 137 hanna.elmeskog@habo.se 2015-06-01 Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård 2015-2016 Håbo kommun

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017 LS2017-0070 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2017-01-25 Enheten för kunskapsstöd Agneta Eklund Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017 Läkemedelskommittén verkar på uppdrag av regionstyrelsen. Läkemedelsteamet

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (4) HSN 1511-1378 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 36 Antagande av leverantör - upphandling av öppen-

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen torsdagen den 12 februari 2015

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen torsdagen den 12 februari 2015 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ledamöter och ersättare KALLELSE På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen torsdagen den 12 februari 2015 Plats: Landstingets

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Hälsoval Jämtlands län

Hälsoval Jämtlands län Hälsoval Jämtlands län - ökar patientens valfrihet och inflytande i vården Varför hälsoval? Obligatoriskt för landstingen att från och med 2010 införa valfrihetssystem (vårdval) i primärvården. Lagen om

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Bilaga 46 a 2013-03-01 Dnr HSS 2013-0021 Dnr CK 2012-0369 Bodil Aksén 018-611 62 24 Bodil.aksen@lul.se Landstingsstyrelsen Yttrande över motion Ta sjukdomen KOL på allvar Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion

Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 24 (40) Dnr CK 2011-0336 61 Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (7) HSN 1511-1379 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 35 Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Det går att förebygga ohälsa! Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Det går att förebygga ohälsa! Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Det går att förebygga ohälsa! WHO bedömer att Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor 80 % av hjärt-/kärlsjukdomar 90 % av

Läs mer

PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL

PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL Tidigare ordnades en halvdagsutbildning av IT-avdelningen för primärvård, som handlade om primärvårdens specifika uppdrag och ersättningssystem. Den utbildningen

Läs mer

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-18 1 (5) HSN 1512-1458 Handläggare: Anne Siltamäki Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, p 5 Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Effektmått på hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Effektmått på hälsoinriktad hälso- och sjukvård Effektmått på hälsoinriktad hälso- och sjukvård Maria Bjerstam Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Hälsoinriktad = Hälsofrämjande för att stärka eller bibehålla människors fysiska,

Läs mer

Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden av vårdgarantin

Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden av vårdgarantin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Hertzberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-17 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 1 (4) HSN 2016-4163 Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan:

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan: Bilaga 2 I; Uppföljning sida 1 (6) A Uppföljning Avtalad verksamhet kommer att följas upp enligt nedanstående rutiner. Kraven på uppföljningen kan komma att ändras under avtalstiden. Bonus utgår för ställda

Läs mer

Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå. Kom och prova att prioritera hjälpmedel

Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå. Kom och prova att prioritera hjälpmedel Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå Kom och prova att prioritera hjälpmedel Riktlinjer och beslutsstöd för behovsbaserad hjälpmedelsförskrivning Projekt 2011 2012 Behovsbaserat regelverk Tydliga

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Palliativ-senior alert 19 sept ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 1 Varför en

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (4) HSN 2017-0302 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Nr Ärenden Dnr 204 Val av justerare. I tur: Vivianne Macdisi (S) Tid för justering:

Nr Ärenden Dnr 204 Val av justerare. I tur: Vivianne Macdisi (S) Tid för justering: FÖREDRAGNINGSLISTA Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 16 december 2013 kl 11.00, konferenscentrum Slottsgränd 1, Uppsala Information Akademiska vårdcentraler, Claudio Troncoso Munoz, handläggare vid hälsooch

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Mellanlänsavtal med Region Uppsala

Mellanlänsavtal med Region Uppsala Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-23 1 (3) HSN 2016-4697 Handläggare: Anne Lund Jensen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Mellanlänsavtal med Region Uppsala Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingets hälsofrämjande. Landstinget Västmanland

Landstingets hälsofrämjande. Landstinget Västmanland www.pwc.se Förstudie Landstingets hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Thomas Lidgren Landstinget Västmanland Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Revisionsmetod...

Läs mer

Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri

Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri PROMEMORIA 2012-12-04 Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri Sammanfattning För att förbättra tillgängligheten och patientnöjdheten valde den politiska ledningen (M, VL, FP, C och KD) att

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Yttrande angående Överenskommelse om samverkan mellan Älvkarleby kommun, Landstinget i Uppsala län och Polismyndigheten i Uppsala län

Yttrande angående Överenskommelse om samverkan mellan Älvkarleby kommun, Landstinget i Uppsala län och Polismyndigheten i Uppsala län LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 56 Dnr PS 2013-0023 Yttrande angående Överenskommelse om samverkan mellan Älvkarleby kommun, Landstinget

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer Jönköpings län Kommunalt forum 2015 Inledning Målet med hälso-och sjukvården är god hälsa och vård på

Läs mer

Implementering av nationella riktlinjer för god vård och omvårdnad vid demenssjukdom

Implementering av nationella riktlinjer för god vård och omvårdnad vid demenssjukdom Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2010-12-07 p 7 2010-11-05 Handläggare: Anna Forssell Gunilla Malmefeldt Peter Lundqvist Implementering av nationella riktlinjer

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Maria Bjerstam Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 6205 5 1 Hälsans bestämningsfaktorer 2 Implementering The story Någon får en idé om en ny metod

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda År 2015 Katharina Martinsson tf verksamhetschef 20150219 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Bilaga Uppföljning 2016

Bilaga Uppföljning 2016 Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning 2016 Innehåll 1 Uppföljning... 2 1.1 Allmänna förutsättningar... 2 1.2 Områden för uppföljning... 2 1.3 Hälsovalsrapport... 2 2 Former för uppföljning... 3 2.1 Vad som

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-13 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? 2016-12-16 1 (5) Avdelningen för Vård och omsorg Anna Östbom Frågor och svar Villkor 2 Funktion för koordinering 1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård DATUM Hans Tanghöj 2007-05-03 DIARIENR Nämnden för Hälso- och sjukvård MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND Försäljningen av alkohol liksom den alkoholrelaterade dödligheten

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-14 1 (6) HSN 1204-0539 Handläggare: Tore Broström Ewa Dagergård Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-06-18, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-21 1 (5) HSN 2017-0619 Handläggare: Susanna Stål Karlström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad

Läs mer