Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll."

Transkript

1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. Tid för justering: 37 Fastställelse av föredragningslista Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista. Ärendet Föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet har utsänts till ledamöter och ersättare. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Landstingsdirektörens rapport februari 2013 Förslag till beslut Dnr HSS Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. Ärendet Landstingsdirektören lämnar en skriftlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet. Bilaga 38 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport Förslag till beslut Dnr HSS Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger den muntliga rapporten till handlingarna. Ärendet Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar en muntlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

13 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Dnr HSS Hälso- och sjukvårdsdirektörens ekonomirapport mars 2013 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner ekonomirapporten. Ärendet Perioden avser januari till och med februari månad. Prognosen för 2013 bedöms efter årets första två månader att vara i nivå med budget. Hänsyn har inte tagits till återbetalning av målrelaterad ersättning för Specialistvården Specialistläkarnas produktion ligger i nivå med budget och utfall föregående år. Produktionen inom psykoterapin ligger fortsatt på en hög nivå sedan införandet av vårdval inom området. Inom primär hörselrehabilitering ser vi inte samma ökning av kostnader som föregående år. Det är dock för tidigt att dra slutsatsen att detta inte är en tillfällig minskning. Flera av avtalen har lågt utfall vilket beror på att vårdgivaren ligger efter med faktureringen. Vårdvalproduktionen för egna verksamheter inom ögonbottenfotografering, ljusbehandling och starroperationer saknas i utfallet då det bokförs tertialvis i efterhand. Gynekologi är ett nytt vårdval som kommer att starta i april Vårdcentralsuppdraget I skrivande stund finns endast produktion från januari månad tillgänglig och den ligger betydligt högre än motsvarande period föregående år. Besöken ökade under hela förra året och hittills finns inget som tyder på att denna ökning avtar. En förklaring till den höga besöksersättningen för årets första månader är att Närakuten stängde 11 dagar och patienterna togs om hand av vårdcentralerna. Tandvård Förväntningarna är att budget kommer att hållas. Övrigt Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har erhållit 55 miljoner av Landstingsfullmäktiga i kökortningssatsning. Beslut om hur dessa 55 miljoner ska disponeras fattas av hälsooch sjukvårdsstyrelsen i mars. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

14 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Vårdavtal egna verksamheter Produktionen på Akademiska sjukhuset för årets första 2 månader ligger 1 % under beställningen i vårdavtalet. Prognosen för den rörliga ersättningen till Lasarettet i Enköping avviker mot budget med 2,6 miljoner kronor till följd av att produktionen för Husläkarmottagningens helgjour föreslås justeras från Lasarettets beställning då det tillhör Primärvårdens vårdåtagande. Bortsätt från detta överensstämmer produktionen för Lasarettet i Enköping all väsentlighet med beställningen. Bilaga 40 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

15 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 1(4) utfall t o m februari 2013 Tkr Verksamhet Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Totalt Specialistvård Vårdcentralsuppdraget Övrigt primärvård Tandvård Närvård Bidrag Beredningar Övrigt Summa Tkr Verksamhet Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Vårdersättningar egna verksamheter Fast ersättning Rörlig ersättning Målrelaterad ersättning Summa Prognostiserat resultat Marie Johansson

16 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 2(4) utfall t o m februari 2013 Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Specialistvård Specialistläkare Läkemedel specialistläkare Psykoterapeuter Hembesöksverksamhet Naprapater Kiropraktorer Privata sjukgymnaster Fotterapeuter Primär hörselrehab Mammografi Psykiatri i Enköping Psykiatri Norduppland Elisabethsjukhuset Uppsala Närakut Ortopediakuten Sjukvårdsrådgivningen Rehab Vidarkliniken Ögonbottenfotografering Ljusbehandling Starroperationer Gynekologi Summa Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Vårdcentralsuppdraget Kapitering och besök Mödrahälsovård Barnhälsovård Kapitering läkemedel primärvård IT-kostnader VC-uppdrag Sjukgymnastik Tolkkostnader Summa Marie Johansson

17 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 3(4) utfall t o m februari 2013 Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Övrigt primärvård Läkemedelsförskrivning utanför C-län Influensavaccinationer säsongsinfluensa Primärvård utanför C-län Primärvård icke C-länsinvånare Apodos Summa Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Tandvård Tandvårdsadministration Tandvårdsstöd Barntandvård Tandreglering barn & ungdom Tolkkostnader Summa Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Närvård Folkhälsoprojekt Länsdelsberedningarnas folkhälsoarbete Närvårdsutveckling Samhällsmedicinsk verksamhet Närvårdsenheten Östhammar Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Bidrag * Bidrag till patientföreningar, förbund m fl Summa Marie Johansson

18 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 4(4) utfall t o m februari 2013 Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Beredningar Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Handikapprådet Pensionärsrådet Länsdelsberedning Norra Länsdelsberedning Mellersta Länsdelsberedning Södra Summa Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Övrigt Hälsoäventyret Biobanken Tobiasregistret Utvecklingsprojekt Vårdgaranti (kösattsning/kömiljard) Rehabiliteringsgarantin Reserverade verksamhetsmedel Landstingets forskningsmedel Summa Ansvar Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Vårdersättningar egna verksamheter Ersättning Primärvården Fast ersättning Akademiska sjukhuset Rörlig ersättning Akademiska sjukhuset Målrelaterad ersättning Fast ersättning Lasarettet i Enköping Rörlig ersättning Lasarettet Målrelaterad ersättning Ersättning Habilitering och hjälpmedel Målrelaterad ersättning Ersättning Folktandvården Summa Marie Johansson

19 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Handläggare: Tord Jansson HSS Information om uppföljning av köer Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet Hälso- och sjukvårdsstyrelsen informeras om uppföljning av kösituationen i landstinget i Uppsala län. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

20 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Information Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet Vid styrelsens sammanträde lämnas information inom följande område: - Södra länsdelsberedningen, - Naprapatupphandlingen, Peter Jansson, utredare, hälso- och sjukvårdsavdelningen Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

21 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Handläggare: Karin Lindblom Dnr HSS Årsredovisning 2012 för hälso- och sjukvårdsstyrelsens verksamhetsområde Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger årsredovisningen med beaktande till handlingarna. Ärendet I bilaga redovisas årsredovisning 2012 för hälso- och sjukvårdsstyrelsens verksamhetsområde Bilaga 43 Kopia till: Landstingsstyrelsen Landstingets revisorer Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

22 Dnr HSS Årsredovisning 2012 för hälso- och sjukvårdsstyrelsens verksamhetsområde Viktiga händelser Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem, enligt lagen om valfrihetssystem, införts inom specialistvården. Den 1 februari infördes vårdval för ögonbottenfotografering vid diabetes och vårdval för ljusbehandling vid psoriasis. Vårdval för kataraktoperationer (operation av grå starr) infördes 1 april. Inom vårdval för ljusbehandling ingår landstingets egenregi, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. För vårdval ögonbottenfotografering ingår Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Eye Diagnostics AB. Inom vårdval kataraktoperationer ingår Akademiska sjukhuset och Capio Medocular AB. Åtgärder för att korta vårdköer Landstingsfullmäktige beslutande vid sitt sammanträde den 24 april att tillskjuta 40 mnkr i syfte att korta vårdköerna. Medlen har använts för att göra extra beställningar till Akademiska sjukhuset och Lasarettet till Enköping, upphandlingar av obesitasoperationer och inom viss ortopedi samt till utökad köpt vårdgarantivård. Sjukhusen har genomfört extrabeställningarna och den köpta vårdgarantivården har utökats. Kösituationen avseende obesitasoperationer förbättrades avsevärt efter avslutad obesitasupphandling varvid avtalet med Vårdbolaget tio100 inte nyttjats under Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 22 oktober att det upphandlade värdet av obesitasoperationer skulle användas för att utöka den köpta vårdgarantivården samt för att förstärka resurserna vid Vårdgarantienheten. Ny närvårdsavdelning Under våren invigdes den nya närvårdsavdelningen i södra länsdelen. Landstinget driver verksamheten i samverkan med Enköpings kommun och Håbo kommun. Närvårdsavdelningen indelas i en palliativ enhet och en geriatrisk/rehabiliterande enhet. Vården på enheterna ställer stora krav på helhetssyn, kontinuitet och samverkan vilket uppnås genom att enheten arbetar i team. Nationell patientenkät Resultaten från den andra nationella patientenkäten för primärvård har publicerats offentligt under våren Även en första undersökning för Barn- och ungdomspsykiatrin har redovisats. Mätningar av psykiatrisk öppen- och slutenvård samt somatisk öppen- och slutenvård genomfördes för andra gången under våren och resultaten redovisades under hösten. 1 (44)

23 Beslut om ny vårdgivare för Uppsala närakut Hälso- och sjukvårdsstyrelsens utskott godkände i juni en ny vårdgivare för Uppsala närakut med ortopedakut. Från och med den 11 januari 2013 tar CityAkuten i Praktikertjänst AB över driften av Uppsala närakut. Avtalet löper till och med den 31 januari 2015, med rätt för landstinget att förlänga avtalet upp till 24 månader. Utveckling vårdval i primärvården Målrelaterad ersättning har införts för mödrahälsovårdsuppdraget och för barnhälsovårdsuppdraget. Tre nya barnavårdscentraler (två filialer och en ny enhet) startade under hösten 2012, i Uppsala kommun. Två helt nya vårdcentraler godkändes under året varav den ena startar den 1 februari 2013 och den andra 17 april 2013, också dessa belägna i Uppsala kommun. Tre redan befintliga, privata vårdcentraler har godkänts och gått in i vårdvalet och ingår därmed i sammanhållen journalförning. En landstingsdriven vårdcentral har öppnat en ny filial. Vårdlotsar Utifrån en genomgripande analys av vårdkonsumtionen inom landstinget och Uppsala kommun har hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat att under hösten 2012 inleda ett pilotprojekt med särskilda vårdlotsar. Syftet är att öka livskvaliteten och minska vårdkonsumtionen i utvalda patientgrupper. Projektet påbörjas i januari 2013 för att pågå i sex månader. Bättre liv för sjuka äldre Som en del av den nationella satsningen "Bättre liv för sjuka äldre" har en länsgemensam handlingsplan och aktivitetsplan tagits fram. Landstinget har i det arbetet samverkat med Regionförbundet och samtliga åtta kommuner i länet. Vad gäller prestationsersättningar har landstinget enbart fått ersättning för påbörjad registrering i kvalitetsregistret Senior Alert. Stimulansmedel för vårdvalsutveckling Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut bidrag till landstingen för utveckling av vårdvalssystem. Landstinget tilldelades kronor som fram till sista mars ska användas till olika insatser i syfte att stimulera utvecklingen av vårdvalssystem inom både den specialiserade vården som inom primärvården. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att stimulansmedlen ska användas till utveckling av ersättningssystem, processer, analyser och uppdrag inom vårdval, IT-utveckling, utvärdering av vårdval primärvård, medicinska revisioner samt kommunikationsinsatser. Nationell Patientöversikt och Min Journal Landstinget är producent och konsument i Nationell patientöversikt, vilket innebär att landstinget "lämnar" och kan ta del av andra vårdgivares vårddokumentation. E-tjänsten Min journal är nu tillgänglig för samtliga C-länspatienter och "utomlänspatienter" via ehälsotjänsten Mina Vårdkontakter. Kompetenscentrum i Enköping Ett kompetenscentrum i Enköping med specialisttandläkare har skapats under året och under 2012 kunde patientbehandlingar erbjudas inom specialiteterna tandreglering, pedodonti (specialiserad barntandvård) och endodonti (rotbehandling) samt psykologbehandling för tandvårdsrädda patienter. Syftet är bland annat att öka tillgängligheten till specialisttandvård för invånarna i södra länsdelen. 2 (44)

24 Upphandling av dostjänsten En upphandling av dostjänsten har genomförts i samverkan med de sju landstingen i Uppsala/Örebroregionen under ledning av Landstinget i Sörmland. Ett antal överklaganden har inneburit att tjänsten försenats och att alla landsting i regionen fått teckna kortare avtal med Dosapoteket för att säkerställa dosförsörjning tills den nya aktören kan tillträda. Den framtida hanteringen i regionen är ännu ej löst. Upphandling av läkemedelsförsörjning och tillverkning av läkemedel Ett nytt avtal med Apoteket AB angående läkemedelsförsörjning och läkemedelstillverkning trädde i kraft den 1 januari Det nya avtalet innebär en kostnadsminskning för landstinget med ca 15 miljoner kronor jämfört med Flera tjänster än tidigare hanteras dock i landstingets egen regi Nytt samverkansavtal inom psykiatri SKL och regeringen tecknade 2012 en överenskommelse om gemensamma insatser inom psykiatriområdet. Under hösten pågick ett intensivt regionalt arbete för att uppfylla kraven i överenskommelsen. I december 2012 undertecknades ett avtal i Uppsala län mellan landstinget och kommunerna om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Uppsala län fick därmed del av de statliga stimulansmedlen. Förfrågan om vårdavtal från Uppsala Cancer Clinic AB (UCC) UCC har startat en privat cancerklinik vid Samariterhemmet i Uppsala. UCC har inkommit med en förfrågan om vårdavtal med landstinget. Landstinget anlitade med anledning av denna förfrågan en extern oberoende utredare för att undersöka möjligheterna till ett avtal angående behandling och vård av patienter med spridd cancer till bukhinnan. Utredaren förordade i sin rapport att verksamheten ska bedrivas i lokaler vid Akademiska sjukhuset i direkt närhet till övrig högspecialiserad operationsverksamhet för att UCC:s verksamhet ska kunna upprätthålla erforderlig patientsäkerhet. Utredningen pekade på möjligheter för ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset och UCC. Utifrån ovanstående förutsättningar pågår fortsatta samtal mellan parterna för att hitta kortsiktiga och långsiktiga möjligheter till samarbete. 3 (44)

25 Sammanfattande bedömning Sammanfattningsvis har perioden präglats av hög förändringstakt. Målen i styrkortet kommer i allt väsentligt att uppnås under året. Tio av de elva målen har uppnåtts helt eller delvis. Ekonomin uppvisar ett underskott på tkr. Den största avvikelsen jämfört med föregående år och budget finns inom Vårdcentralsuppdraget där underskottet för 2012 totalt uppgår till tkr jämför med tkr för Det totala antalet besök inom vårdcentralsuppdraget har ökat med 7,6 procent jämför med Arbetet med att implementera Socialstyrelsen sjukdomsförebyggande metoder har genomförts och målet i styrkortet, Arbetsrutiner har börjat införas för att följa Socialstyrelsens sjukdomsförebyggande metoder har uppnåtts för Implementeringsarbetet omfattar screening, åtgärd och uppföljning samt dokumentation av de fyra levnadsvanorna; riskbruk av alkohol, tobaksbruk, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Det Mobila hembesöksteamet (MHT inom Uppsala kommun) har under året haft 1445 kontakter. 85 procent av kontakterna resulterade i fortsatt vård i hemmet. Vid 14 procent av kontakterna fanns behov av besök på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset och en procent av kontakterna ledde till direktinläggning på geriatriken på Akademiska sjukhuset. En uppföljning respektive en utredning av projektet kommer att ske under Uppföljningen kommer att ligga till grund för beslut om eventuell fortsatt verksamhet. För att förkorta väntetiderna på akutmottagningen pågår ett projekt inom ramen för SKL:s nationella satsning "Akut förbättring". Målsättningen är att förbättra de akuta patientflödena samt skapa en bättre arbetsmiljö på akutmottagningen. Akademiska sjukhuset medverkar också i projekt som syftar till att minska inflödet till akutmottagningarna samt utarbeta insatser för att förbättra utflödet från akutmottagningen till avdelningar inom sjukhuset. Vad gäller följande mål i styrkortet, Upplevelsen av gott bemötande har ökat/handlingsplanen följs, Upplevelsen av tillgänglighet har ökat/handlingsplanen följs och Ökad faktisk tillgänglighet så uppnås de delvis. Vårdval infördes inom primär hörselrehabilitering den 1 november Det finns nu totalt tolv godkända audionommottagningar. Av dessa är åtta privatdrivna mottagningar varav fyra i Uppsala, två i Stockholm, en i Enköping och en i Sollentuna. Under slutet av 2012 har ytterligare en ansökan inkommit från privat audionommottagning som avser nyetablering i Uppsala län. Vårdvalet inom primär hörselrehabilitering har medfört en nyetablering av vårdgivare vilket resulterat i en ökad möjlighet för brukarna att välja vårdgivare samt en ökad tillgänglighet. Friare val infördes 1 maj 2012 för vissa hjälpmedelsområden som hanteras inom Habilitering och hjälpmedel. De hjälpmedelsområden som ingår i Friare val är syn- och kommunikationshjälpmedel för alla åldrar samt hjälpmedel för rörelse, förflyttning, hygien och kognition för åldrarna 0 till och med 20 år. En uppföljning av införandet av Friare val kommer att ske under 2013 med avrapportering i juni. Målet i styrkortet kring utökat vårdval har uppnåtts. Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. Den 1 februari infördes vårdal för ögonbottenfotografering vid diabetes och vårdval för ljusbehandling vid psoriasis. Vårdval för kataraktoperationer infördes 1 april. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fattat beslut om att under 2013 införa vårdval inom ytterligare två områden: öppenvårds- 4 (44)

26 gynekologi och höft- och knäprotesoperationer. Därutöver ska specialitetsområdena ögonsjukdomar och öron-näs- och halssjukdomar analyseras för eventuellt vårdvalssystem Införandet av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete vid de fyra piloterna (Plastikkirurgi och käkkirurgi, Eriksbergs vårdcentral, Habilitering och hjälpmedel samt Landstingets ledningskontor) befinner sig i slutskedet. Nästa steg i utvärderingen är att genomföra en så kallad utbildningsrevision. Syftet med denna granskning är att få lärdomar användbara för det fortsatta arbetet med att införa ett ledningssystem. Ett samarbete med Folkhälsoinstitutet (FHI), i syfte att utveckla befolkningsundersökningen Liv och hälsa, har resulterat i ett avtal mellan FHI och landstinget. Samarbetet kommer att ge möjlighet att jämföra befolkningsdata på nationell och regional nivå vad gäller trender i hälsoutvecklingen, livsvillkor och levnadsvanor. Under våren deltog landstinget i undersökningen med tilläggsurval och tilläggsmodul. Datainsamlingen avslutades i maj och databearbetning pågår. För att främja en jämlik hälso- och sjukvård har SKL startat ett projekt för att stärka landstingens strukturer för kunskapsstyrning. Projektet inleddes våren 2012 med kartläggning och analys av landstingens organisation av kunskapsstyrning. Landstinget har bidragit med två rapporter, en rapport om kunskapsstyrning samt en analys av Öppna jämförelser. Projektets syfte är att åstadkomma en förbättrad struktur för utveckling och kunskapsstyrning på både nationell, regional och lokal nivå. Respektive förvaltning har på olika sätt arbetat för att uppnå en kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning. Läkemedelskommitténs lista över rekommenderade läkemedel har används i ökad utsträckning. Kostnader för receptförskrivna läkemedel på vårdcentralerna har minskat med 10,2 procent. Akademiska sjukhuset har minskat sina kostnader med 1,7 procent och Lasarettet i Enköping har minskat sina kostnader med 3,9 %. Läkemedelskommittén och läkemedelsenheten kommer under 2013 att ha ett ökat fokus på stöd till verksamhetschefer och förskrivare på sjukhusen för att säkerställa en kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning och läkemedelsanvändning. Projektet kring förbättrat anhörigstöd arbetar för att skapa en förståelse för anhörigstöd parallellt med att utarbeta modeller och handlingsplaner för stöd till anhöriga. Projektet använder sig av en arbetsmetod som heter Lärande Nätverk. Lärande Nätverk har startats på Enköpings lasarett och samtliga divisioner på Akademiska sjukhuset förutom Kirurgdivisionen och Neurodivisionen. Målet med projektet är att identifiera förbättringsområden med hjälp av både personal och anhöriga. Projektet fortlöper under Apotekare med uppgift att genomföra läkemedelsgenomgångar anställdes under januari/februari. Under året har ca 4000 genomgångar genomförts på de två sjukhusen samt ca 900 genomgångar inom primärvården. Kostnaden för läkemedelsgenomgångar ingår nu i ram och beräknas vara en viktig del av patientsäkerhetsarbetet även framgent. Läkemedelsgenomgångar är från och med januari 3013 uppdelade i enkla respektive fördjupade läkemedelsgenomgångar enligt en ny författning SOSFS 2012:9. Antalet enkla läkemedelsgenomgångar beräknas öka under Antalet fördjupade läkemedelsgenomgångar som är mer tidskrävande beräknas också att öka om än i någon mindre omfattning. Informationsinsatser avseende möjligheten att ansluta sig till tjänsten Mina vårdkontakter är genomförda för landstingets vårdförvaltningar och för privata vårdgivare. Hos lands- 5 (44)

27 tingets vårdförvaltningar pågår arbetet med anslutning till Mina vårdkontakter, även flera privata vårdgivare har valt att anslutna sig. Det är nu möjligt för C-länspatienter och "utomlänspatienter" att få tillgång till "Min Journal" via Mina vårdkontakter. Patienterna kan även uppdatera sina patientkort inom kort. Inom Habilitering och hjälpmedel pågår ett projekt kallat Riktlinjer och beslutsstöd för behovsbaserad hjälpmedelsförskrivning. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för en likvärdig bedömning och tillgänglighet till hjälpmedel oavsett funktionsnedsättning, att säkerställa att det är behov och nytta som är grunden för bedömning samt att förskrivna hjälpmedel bidrar till god hälsa. I projektets arbete ingår också att göra det möjligt för individen att vara delaktig i förskrivningsprocessen så att de beslut som fattas kan förklaras och förstås. Projektet ska avslutas under våren Landstingsfullmäktige beslutade den 24 april 2012 att anta likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan. Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration har, på uppdrag av landstingsstyrelsen, reviderat de tidigare versionerna av likabehandlingsdokumenten. Förvaltningarna arbetar nu med att se över sina interna dokument. Landstinget har i augusti färdigställt en omfattande handlingsplan i syfte att kvalitetssäkra en jämställd sjukskrivningsprocess. Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i olika form av statistik och analys alltifrån livsstilsrelaterade tillstånd, läkemedelsanvändning, bemötande och till våld i nära relationer eftersom där föreligger risk för sjukskrivning. Under 2012 har ett kökortningsarbete startats inom landstinget. Ett antal köer har identifierat för vilka riktade åtgärder satts in, däribland upphandling av viss ortopedi, obesitasoperationer, utökad köpt vårdgarantivård samt förstärkning av Vårdgarantienheten. Utfallet visar att antalet väntande till specialistvård har minskat med ca 270 personer under Trots detta uppfylls inte kraven för kömiljarden för vare sej nybesök eller operation/behandling. Vid utgången av december månad 2012 uppgick tillgängligheten till 61 procent för nybesök respektive 60 procent för operation/åtgärd. Störst problem att nå målen finns det inom området ortopedi med stora volymer, långa väntetider och ett ökat inflöde av patienter. Landstingsfullmäktige beslutande i februari att överföra 55 miljoner från finansförvaltningen till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för satsningar i syfte att klara kömiljardens krav samt vårdgarantin för De extra resurserna ska exempelvis användas till att finansiera nya riktade upphandlingar, ökad slussning till externa vårdgivare och för tilläggsbeställningar till egna sjukhus. Landstingets vårdcentraler (privata och egen regi) har för de två måtten, telefonkontakt samma dag och tillgänglighet till läkarbesök inom 7 dagar, en måluppfyllelse i snitt om 92 procent för båda måtten. Kravet i den lagstadgade vårdgarantin är 100 procent. Målet kring god vård i styrkortet har uppnåtts. Målet kring att införa kvalitetsledningssystemet har inte uppnåtts Målet i styrkortet, Landstingets prioriterade områden i Öppna jämförelser 2011 har analyserats på en övergripande nivå, har uppnåtts Målet i styrkortet kring forskningsbokslut har uppnåtts. 6 (44)

28 Socialstyrelsen har under de senaste åren intensifierat arbetet med att ta fram och följa upp nationella riktlinjer kring stora sjukdomsgrupper. För närvarande finns det färdiga riktlinjer inom ett tiotal områden som ska implementeras i landstingets verksamheter. Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro-regionen antar politiska viljeinriktningar till stöd för landstingens styrning och ledning av riktlinjernas implementering som beaktas i budgetoch planeringsprocessen. Under 2012 har Samverkansnämnden antagit två politiska viljeinriktningarna, en för sjukdomsförebyggande metoder och en för rörelseorganens sjukdomar. Bättre liv för sjuka äldre är en prioriterad samverkansfråga mellan kommuner och landsting. Den nationella satsningen syftar till att utveckla god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling för äldre och sammanhållen vård och omsorg. Under 2012 har en länsgemensam handlingsplan och en aktivitetsplan tagits fram i syfte att nå målen i satsningen. Trots detta arbete uppgick prestationsersättningen från staten till landstinget och länets kommuner (för år 2012) till 48 kr per invånare över 64 år, vilket var en av de lägsta ersättningarna i landet. Högst ersättning erhöll Västmanlands län med kr per invånare över 64 år. Målet för Modellområdesprojektet är att förbättra barn och ungas psykiska hälsa genom samverkan mellan berörda verksamheter i kommun och landsting. Med erfarenhet från Modellområdesprojektet pågår ett fortsatt arbete i länet med utveckling av samarbetet mellan kommun och landsting för att förbättra barn och ungdomars hälsa Psynkprojektet (SKL). Målen i styrkortet kring prioriterade strategiska områden och viktiga samarbeten, har uppnåtts. 7 (44)

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA Hälso- och sjukvårdsstyrelsens den 17 december 2012 kl 11.00

FÖREDRAGNINGSLISTA Hälso- och sjukvårdsstyrelsens den 17 december 2012 kl 11.00 FÖREDRAGNINGSLISTA Hälso- och sjukvårdsstyrelsens den 17 december 2012 kl 11.00 Information om rapporten Vårdval i Uppsala län, projektledare Mio Fredriksson. OBS lokal landstingsservice Regnellianum,

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Nr Ärenden Dnr 204 Val av justerare. I tur: Vivianne Macdisi (S) Tid för justering:

Nr Ärenden Dnr 204 Val av justerare. I tur: Vivianne Macdisi (S) Tid för justering: FÖREDRAGNINGSLISTA Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 16 december 2013 kl 11.00, konferenscentrum Slottsgränd 1, Uppsala Information Akademiska vårdcentraler, Claudio Troncoso Munoz, handläggare vid hälsooch

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen måndagen den 28 april 2014

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen måndagen den 28 april 2014 2014-04-15 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ledamöter och ersättare KALLELSE På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen måndagen den 28 april 2014 Plats: Konferenscentrum,

Läs mer

Delredovisning uppdrag att följa upp vårdvalssystem i primärvården

Delredovisning uppdrag att följa upp vårdvalssystem i primärvården KKV2000, v1.1, 2010-05-05 2011-05-13 Dnr 314/2011 1 (8) Delredovisning uppdrag att följa upp vårdvalssystem i primärvården S2009/5070/FS Lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, infördes januari 2009

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen onsdagen den 18 juni 2014

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen onsdagen den 18 juni 2014 2014-06-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ledamöter och ersättare KALLELSE På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen onsdagen den 18 juni 2014 Plats: Konferenscentrum,

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri

Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri PROMEMORIA 2012-12-04 Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri Sammanfattning För att förbättra tillgängligheten och patientnöjdheten valde den politiska ledningen (M, VL, FP, C och KD) att

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Maria Bjerstam Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 6205 5 1 Hälsans bestämningsfaktorer 2 Implementering The story Någon får en idé om en ny metod

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Svar på revisorernas granskning angående vårdgarantin inom JLL (LS/1622/2011)

Svar på revisorernas granskning angående vårdgarantin inom JLL (LS/1622/2011) ... Jämtlands Läns Landsting 1(4) Kontaktperson v rdgaranti JLL Marie Norlen Tfn: 063 142475 E-post: marie.norlen@jll.se 2012-01-24 LSj1622j2011 Landstingets revisorer Svar på revisorernas granskning angående

Läs mer

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater HSN 2008-09-02 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Hälso- och sjukvårdsdirektören 2008-07-25 HSN 0807-0913 LS 0804-0372 Handläggare: Bengt Haglund Yttrande över motion av Lena-Maj Anding

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

INFORMATION - PENSIONÄRSRÅD 2013-10-17 VÅRDUTVECKLARE: MARIANNE NILSSON

INFORMATION - PENSIONÄRSRÅD 2013-10-17 VÅRDUTVECKLARE: MARIANNE NILSSON INFORMATION - PENSIONÄRSRÅD 2013-10-17 VÅRDUTVECKLARE: MARIANNE NILSSON HÄLSOCENTRALER I JÄMTLAND 28 enheter distriktsläkare distriktssjuksköterskor sjuksköterskor med annan vidarutb. barnmorskor undersköterskor

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 18 (40) Dnr CK 2011-0489 56 Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-09-02 Diarienummer SCN-2015-0283 Socialnämnden Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER INOM LANDSTINGET DALARNA

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER INOM LANDSTINGET DALARNA BIL 1 2012-04-25 LD11/02518 UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER INOM LANDSTINGET DALARNA Sammanfattning av uppdragen Upprätta långsiktig plan för varaktig tillämpning av riktlinjerna Kartläggning

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-06-19 103 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingsstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2013

Landstingsstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2013 2013-10-15 Landstingsdirektörens stab Jessica Bräck Tfn 018-611 60 41 E-post jessica.brack@lul.se Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2013 Härmed översänds handlingar inför

Läs mer

VÅRDVAL UPPSALA LÄN. UPPDRAG, ERSÄTTNING - Kapitel 3 & 4 ur förfrågningsunderlag/regelbok för privat psykoterapi

VÅRDVAL UPPSALA LÄN. UPPDRAG, ERSÄTTNING - Kapitel 3 & 4 ur förfrågningsunderlag/regelbok för privat psykoterapi sida 1 (10) VÅRDVAL UPPSALA LÄN UPPDRAG, ERSÄTTNING - Kapitel 3 & 4 ur förfrågningsunderlag/regelbok för privat psykoterapi Förfrågningsunderlaget är i sin helhet fastställt av hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD15/00372 Uppdnr 994 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket)

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) En idéburen verksamhet där det viktigaste kriteriet för medlemskap är viljan att utveckla sin organisation mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Medlemskapet

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen måndagen den 19 maj 2014

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen måndagen den 19 maj 2014 2014-05-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ledamöter och ersättare KALLELSE På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen måndagen den 19 maj 2014 Plats: Konferenscentrum,

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Datum. Bilaga Uppföljning. 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...

Datum. Bilaga Uppföljning. 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport... Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning Innehåll 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...2 2 Former för uppföljning...3 2.1 Vad som skall rapporteras...3

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2014-02-10 1 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 1 (3) HSN 1105-0509 Handläggare: Britt Fälth Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 8 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn.

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn. 1 (4) Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2015-02-03 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-18 PaN 1210-04469-52 K 2852-2012 HSN 1210-1310 Återföring Bristande samverkan Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-06-18 Rev /08041 Johan Magnusson Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 1 Köpt vård intern kontroll Inledning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer