Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll."

Transkript

1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. Tid för justering: 37 Fastställelse av föredragningslista Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista. Ärendet Föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet har utsänts till ledamöter och ersättare. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Landstingsdirektörens rapport februari 2013 Förslag till beslut Dnr HSS Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. Ärendet Landstingsdirektören lämnar en skriftlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet. Bilaga 38 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport Förslag till beslut Dnr HSS Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger den muntliga rapporten till handlingarna. Ärendet Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar en muntlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

13 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Dnr HSS Hälso- och sjukvårdsdirektörens ekonomirapport mars 2013 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner ekonomirapporten. Ärendet Perioden avser januari till och med februari månad. Prognosen för 2013 bedöms efter årets första två månader att vara i nivå med budget. Hänsyn har inte tagits till återbetalning av målrelaterad ersättning för Specialistvården Specialistläkarnas produktion ligger i nivå med budget och utfall föregående år. Produktionen inom psykoterapin ligger fortsatt på en hög nivå sedan införandet av vårdval inom området. Inom primär hörselrehabilitering ser vi inte samma ökning av kostnader som föregående år. Det är dock för tidigt att dra slutsatsen att detta inte är en tillfällig minskning. Flera av avtalen har lågt utfall vilket beror på att vårdgivaren ligger efter med faktureringen. Vårdvalproduktionen för egna verksamheter inom ögonbottenfotografering, ljusbehandling och starroperationer saknas i utfallet då det bokförs tertialvis i efterhand. Gynekologi är ett nytt vårdval som kommer att starta i april Vårdcentralsuppdraget I skrivande stund finns endast produktion från januari månad tillgänglig och den ligger betydligt högre än motsvarande period föregående år. Besöken ökade under hela förra året och hittills finns inget som tyder på att denna ökning avtar. En förklaring till den höga besöksersättningen för årets första månader är att Närakuten stängde 11 dagar och patienterna togs om hand av vårdcentralerna. Tandvård Förväntningarna är att budget kommer att hållas. Övrigt Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har erhållit 55 miljoner av Landstingsfullmäktiga i kökortningssatsning. Beslut om hur dessa 55 miljoner ska disponeras fattas av hälsooch sjukvårdsstyrelsen i mars. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

14 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Vårdavtal egna verksamheter Produktionen på Akademiska sjukhuset för årets första 2 månader ligger 1 % under beställningen i vårdavtalet. Prognosen för den rörliga ersättningen till Lasarettet i Enköping avviker mot budget med 2,6 miljoner kronor till följd av att produktionen för Husläkarmottagningens helgjour föreslås justeras från Lasarettets beställning då det tillhör Primärvårdens vårdåtagande. Bortsätt från detta överensstämmer produktionen för Lasarettet i Enköping all väsentlighet med beställningen. Bilaga 40 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

15 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 1(4) utfall t o m februari 2013 Tkr Verksamhet Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Totalt Specialistvård Vårdcentralsuppdraget Övrigt primärvård Tandvård Närvård Bidrag Beredningar Övrigt Summa Tkr Verksamhet Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Vårdersättningar egna verksamheter Fast ersättning Rörlig ersättning Målrelaterad ersättning Summa Prognostiserat resultat Marie Johansson

16 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 2(4) utfall t o m februari 2013 Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Specialistvård Specialistläkare Läkemedel specialistläkare Psykoterapeuter Hembesöksverksamhet Naprapater Kiropraktorer Privata sjukgymnaster Fotterapeuter Primär hörselrehab Mammografi Psykiatri i Enköping Psykiatri Norduppland Elisabethsjukhuset Uppsala Närakut Ortopediakuten Sjukvårdsrådgivningen Rehab Vidarkliniken Ögonbottenfotografering Ljusbehandling Starroperationer Gynekologi Summa Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Vårdcentralsuppdraget Kapitering och besök Mödrahälsovård Barnhälsovård Kapitering läkemedel primärvård IT-kostnader VC-uppdrag Sjukgymnastik Tolkkostnader Summa Marie Johansson

17 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 3(4) utfall t o m februari 2013 Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Övrigt primärvård Läkemedelsförskrivning utanför C-län Influensavaccinationer säsongsinfluensa Primärvård utanför C-län Primärvård icke C-länsinvånare Apodos Summa Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Tandvård Tandvårdsadministration Tandvårdsstöd Barntandvård Tandreglering barn & ungdom Tolkkostnader Summa Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Närvård Folkhälsoprojekt Länsdelsberedningarnas folkhälsoarbete Närvårdsutveckling Samhällsmedicinsk verksamhet Närvårdsenheten Östhammar Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Bidrag * Bidrag till patientföreningar, förbund m fl Summa Marie Johansson

18 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 4(4) utfall t o m februari 2013 Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Beredningar Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Handikapprådet Pensionärsrådet Länsdelsberedning Norra Länsdelsberedning Mellersta Länsdelsberedning Södra Summa Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Övrigt Hälsoäventyret Biobanken Tobiasregistret Utvecklingsprojekt Vårdgaranti (kösattsning/kömiljard) Rehabiliteringsgarantin Reserverade verksamhetsmedel Landstingets forskningsmedel Summa Ansvar Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Vårdersättningar egna verksamheter Ersättning Primärvården Fast ersättning Akademiska sjukhuset Rörlig ersättning Akademiska sjukhuset Målrelaterad ersättning Fast ersättning Lasarettet i Enköping Rörlig ersättning Lasarettet Målrelaterad ersättning Ersättning Habilitering och hjälpmedel Målrelaterad ersättning Ersättning Folktandvården Summa Marie Johansson

19 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Handläggare: Tord Jansson HSS Information om uppföljning av köer Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet Hälso- och sjukvårdsstyrelsen informeras om uppföljning av kösituationen i landstinget i Uppsala län. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

20 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Information Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet Vid styrelsens sammanträde lämnas information inom följande område: - Södra länsdelsberedningen, - Naprapatupphandlingen, Peter Jansson, utredare, hälso- och sjukvårdsavdelningen Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

21 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Handläggare: Karin Lindblom Dnr HSS Årsredovisning 2012 för hälso- och sjukvårdsstyrelsens verksamhetsområde Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger årsredovisningen med beaktande till handlingarna. Ärendet I bilaga redovisas årsredovisning 2012 för hälso- och sjukvårdsstyrelsens verksamhetsområde Bilaga 43 Kopia till: Landstingsstyrelsen Landstingets revisorer Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

22 Dnr HSS Årsredovisning 2012 för hälso- och sjukvårdsstyrelsens verksamhetsområde Viktiga händelser Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem, enligt lagen om valfrihetssystem, införts inom specialistvården. Den 1 februari infördes vårdval för ögonbottenfotografering vid diabetes och vårdval för ljusbehandling vid psoriasis. Vårdval för kataraktoperationer (operation av grå starr) infördes 1 april. Inom vårdval för ljusbehandling ingår landstingets egenregi, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. För vårdval ögonbottenfotografering ingår Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Eye Diagnostics AB. Inom vårdval kataraktoperationer ingår Akademiska sjukhuset och Capio Medocular AB. Åtgärder för att korta vårdköer Landstingsfullmäktige beslutande vid sitt sammanträde den 24 april att tillskjuta 40 mnkr i syfte att korta vårdköerna. Medlen har använts för att göra extra beställningar till Akademiska sjukhuset och Lasarettet till Enköping, upphandlingar av obesitasoperationer och inom viss ortopedi samt till utökad köpt vårdgarantivård. Sjukhusen har genomfört extrabeställningarna och den köpta vårdgarantivården har utökats. Kösituationen avseende obesitasoperationer förbättrades avsevärt efter avslutad obesitasupphandling varvid avtalet med Vårdbolaget tio100 inte nyttjats under Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 22 oktober att det upphandlade värdet av obesitasoperationer skulle användas för att utöka den köpta vårdgarantivården samt för att förstärka resurserna vid Vårdgarantienheten. Ny närvårdsavdelning Under våren invigdes den nya närvårdsavdelningen i södra länsdelen. Landstinget driver verksamheten i samverkan med Enköpings kommun och Håbo kommun. Närvårdsavdelningen indelas i en palliativ enhet och en geriatrisk/rehabiliterande enhet. Vården på enheterna ställer stora krav på helhetssyn, kontinuitet och samverkan vilket uppnås genom att enheten arbetar i team. Nationell patientenkät Resultaten från den andra nationella patientenkäten för primärvård har publicerats offentligt under våren Även en första undersökning för Barn- och ungdomspsykiatrin har redovisats. Mätningar av psykiatrisk öppen- och slutenvård samt somatisk öppen- och slutenvård genomfördes för andra gången under våren och resultaten redovisades under hösten. 1 (44)

23 Beslut om ny vårdgivare för Uppsala närakut Hälso- och sjukvårdsstyrelsens utskott godkände i juni en ny vårdgivare för Uppsala närakut med ortopedakut. Från och med den 11 januari 2013 tar CityAkuten i Praktikertjänst AB över driften av Uppsala närakut. Avtalet löper till och med den 31 januari 2015, med rätt för landstinget att förlänga avtalet upp till 24 månader. Utveckling vårdval i primärvården Målrelaterad ersättning har införts för mödrahälsovårdsuppdraget och för barnhälsovårdsuppdraget. Tre nya barnavårdscentraler (två filialer och en ny enhet) startade under hösten 2012, i Uppsala kommun. Två helt nya vårdcentraler godkändes under året varav den ena startar den 1 februari 2013 och den andra 17 april 2013, också dessa belägna i Uppsala kommun. Tre redan befintliga, privata vårdcentraler har godkänts och gått in i vårdvalet och ingår därmed i sammanhållen journalförning. En landstingsdriven vårdcentral har öppnat en ny filial. Vårdlotsar Utifrån en genomgripande analys av vårdkonsumtionen inom landstinget och Uppsala kommun har hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat att under hösten 2012 inleda ett pilotprojekt med särskilda vårdlotsar. Syftet är att öka livskvaliteten och minska vårdkonsumtionen i utvalda patientgrupper. Projektet påbörjas i januari 2013 för att pågå i sex månader. Bättre liv för sjuka äldre Som en del av den nationella satsningen "Bättre liv för sjuka äldre" har en länsgemensam handlingsplan och aktivitetsplan tagits fram. Landstinget har i det arbetet samverkat med Regionförbundet och samtliga åtta kommuner i länet. Vad gäller prestationsersättningar har landstinget enbart fått ersättning för påbörjad registrering i kvalitetsregistret Senior Alert. Stimulansmedel för vårdvalsutveckling Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut bidrag till landstingen för utveckling av vårdvalssystem. Landstinget tilldelades kronor som fram till sista mars ska användas till olika insatser i syfte att stimulera utvecklingen av vårdvalssystem inom både den specialiserade vården som inom primärvården. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att stimulansmedlen ska användas till utveckling av ersättningssystem, processer, analyser och uppdrag inom vårdval, IT-utveckling, utvärdering av vårdval primärvård, medicinska revisioner samt kommunikationsinsatser. Nationell Patientöversikt och Min Journal Landstinget är producent och konsument i Nationell patientöversikt, vilket innebär att landstinget "lämnar" och kan ta del av andra vårdgivares vårddokumentation. E-tjänsten Min journal är nu tillgänglig för samtliga C-länspatienter och "utomlänspatienter" via ehälsotjänsten Mina Vårdkontakter. Kompetenscentrum i Enköping Ett kompetenscentrum i Enköping med specialisttandläkare har skapats under året och under 2012 kunde patientbehandlingar erbjudas inom specialiteterna tandreglering, pedodonti (specialiserad barntandvård) och endodonti (rotbehandling) samt psykologbehandling för tandvårdsrädda patienter. Syftet är bland annat att öka tillgängligheten till specialisttandvård för invånarna i södra länsdelen. 2 (44)

24 Upphandling av dostjänsten En upphandling av dostjänsten har genomförts i samverkan med de sju landstingen i Uppsala/Örebroregionen under ledning av Landstinget i Sörmland. Ett antal överklaganden har inneburit att tjänsten försenats och att alla landsting i regionen fått teckna kortare avtal med Dosapoteket för att säkerställa dosförsörjning tills den nya aktören kan tillträda. Den framtida hanteringen i regionen är ännu ej löst. Upphandling av läkemedelsförsörjning och tillverkning av läkemedel Ett nytt avtal med Apoteket AB angående läkemedelsförsörjning och läkemedelstillverkning trädde i kraft den 1 januari Det nya avtalet innebär en kostnadsminskning för landstinget med ca 15 miljoner kronor jämfört med Flera tjänster än tidigare hanteras dock i landstingets egen regi Nytt samverkansavtal inom psykiatri SKL och regeringen tecknade 2012 en överenskommelse om gemensamma insatser inom psykiatriområdet. Under hösten pågick ett intensivt regionalt arbete för att uppfylla kraven i överenskommelsen. I december 2012 undertecknades ett avtal i Uppsala län mellan landstinget och kommunerna om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Uppsala län fick därmed del av de statliga stimulansmedlen. Förfrågan om vårdavtal från Uppsala Cancer Clinic AB (UCC) UCC har startat en privat cancerklinik vid Samariterhemmet i Uppsala. UCC har inkommit med en förfrågan om vårdavtal med landstinget. Landstinget anlitade med anledning av denna förfrågan en extern oberoende utredare för att undersöka möjligheterna till ett avtal angående behandling och vård av patienter med spridd cancer till bukhinnan. Utredaren förordade i sin rapport att verksamheten ska bedrivas i lokaler vid Akademiska sjukhuset i direkt närhet till övrig högspecialiserad operationsverksamhet för att UCC:s verksamhet ska kunna upprätthålla erforderlig patientsäkerhet. Utredningen pekade på möjligheter för ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset och UCC. Utifrån ovanstående förutsättningar pågår fortsatta samtal mellan parterna för att hitta kortsiktiga och långsiktiga möjligheter till samarbete. 3 (44)

25 Sammanfattande bedömning Sammanfattningsvis har perioden präglats av hög förändringstakt. Målen i styrkortet kommer i allt väsentligt att uppnås under året. Tio av de elva målen har uppnåtts helt eller delvis. Ekonomin uppvisar ett underskott på tkr. Den största avvikelsen jämfört med föregående år och budget finns inom Vårdcentralsuppdraget där underskottet för 2012 totalt uppgår till tkr jämför med tkr för Det totala antalet besök inom vårdcentralsuppdraget har ökat med 7,6 procent jämför med Arbetet med att implementera Socialstyrelsen sjukdomsförebyggande metoder har genomförts och målet i styrkortet, Arbetsrutiner har börjat införas för att följa Socialstyrelsens sjukdomsförebyggande metoder har uppnåtts för Implementeringsarbetet omfattar screening, åtgärd och uppföljning samt dokumentation av de fyra levnadsvanorna; riskbruk av alkohol, tobaksbruk, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Det Mobila hembesöksteamet (MHT inom Uppsala kommun) har under året haft 1445 kontakter. 85 procent av kontakterna resulterade i fortsatt vård i hemmet. Vid 14 procent av kontakterna fanns behov av besök på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset och en procent av kontakterna ledde till direktinläggning på geriatriken på Akademiska sjukhuset. En uppföljning respektive en utredning av projektet kommer att ske under Uppföljningen kommer att ligga till grund för beslut om eventuell fortsatt verksamhet. För att förkorta väntetiderna på akutmottagningen pågår ett projekt inom ramen för SKL:s nationella satsning "Akut förbättring". Målsättningen är att förbättra de akuta patientflödena samt skapa en bättre arbetsmiljö på akutmottagningen. Akademiska sjukhuset medverkar också i projekt som syftar till att minska inflödet till akutmottagningarna samt utarbeta insatser för att förbättra utflödet från akutmottagningen till avdelningar inom sjukhuset. Vad gäller följande mål i styrkortet, Upplevelsen av gott bemötande har ökat/handlingsplanen följs, Upplevelsen av tillgänglighet har ökat/handlingsplanen följs och Ökad faktisk tillgänglighet så uppnås de delvis. Vårdval infördes inom primär hörselrehabilitering den 1 november Det finns nu totalt tolv godkända audionommottagningar. Av dessa är åtta privatdrivna mottagningar varav fyra i Uppsala, två i Stockholm, en i Enköping och en i Sollentuna. Under slutet av 2012 har ytterligare en ansökan inkommit från privat audionommottagning som avser nyetablering i Uppsala län. Vårdvalet inom primär hörselrehabilitering har medfört en nyetablering av vårdgivare vilket resulterat i en ökad möjlighet för brukarna att välja vårdgivare samt en ökad tillgänglighet. Friare val infördes 1 maj 2012 för vissa hjälpmedelsområden som hanteras inom Habilitering och hjälpmedel. De hjälpmedelsområden som ingår i Friare val är syn- och kommunikationshjälpmedel för alla åldrar samt hjälpmedel för rörelse, förflyttning, hygien och kognition för åldrarna 0 till och med 20 år. En uppföljning av införandet av Friare val kommer att ske under 2013 med avrapportering i juni. Målet i styrkortet kring utökat vårdval har uppnåtts. Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. Den 1 februari infördes vårdal för ögonbottenfotografering vid diabetes och vårdval för ljusbehandling vid psoriasis. Vårdval för kataraktoperationer infördes 1 april. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fattat beslut om att under 2013 införa vårdval inom ytterligare två områden: öppenvårds- 4 (44)

26 gynekologi och höft- och knäprotesoperationer. Därutöver ska specialitetsområdena ögonsjukdomar och öron-näs- och halssjukdomar analyseras för eventuellt vårdvalssystem Införandet av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete vid de fyra piloterna (Plastikkirurgi och käkkirurgi, Eriksbergs vårdcentral, Habilitering och hjälpmedel samt Landstingets ledningskontor) befinner sig i slutskedet. Nästa steg i utvärderingen är att genomföra en så kallad utbildningsrevision. Syftet med denna granskning är att få lärdomar användbara för det fortsatta arbetet med att införa ett ledningssystem. Ett samarbete med Folkhälsoinstitutet (FHI), i syfte att utveckla befolkningsundersökningen Liv och hälsa, har resulterat i ett avtal mellan FHI och landstinget. Samarbetet kommer att ge möjlighet att jämföra befolkningsdata på nationell och regional nivå vad gäller trender i hälsoutvecklingen, livsvillkor och levnadsvanor. Under våren deltog landstinget i undersökningen med tilläggsurval och tilläggsmodul. Datainsamlingen avslutades i maj och databearbetning pågår. För att främja en jämlik hälso- och sjukvård har SKL startat ett projekt för att stärka landstingens strukturer för kunskapsstyrning. Projektet inleddes våren 2012 med kartläggning och analys av landstingens organisation av kunskapsstyrning. Landstinget har bidragit med två rapporter, en rapport om kunskapsstyrning samt en analys av Öppna jämförelser. Projektets syfte är att åstadkomma en förbättrad struktur för utveckling och kunskapsstyrning på både nationell, regional och lokal nivå. Respektive förvaltning har på olika sätt arbetat för att uppnå en kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning. Läkemedelskommitténs lista över rekommenderade läkemedel har används i ökad utsträckning. Kostnader för receptförskrivna läkemedel på vårdcentralerna har minskat med 10,2 procent. Akademiska sjukhuset har minskat sina kostnader med 1,7 procent och Lasarettet i Enköping har minskat sina kostnader med 3,9 %. Läkemedelskommittén och läkemedelsenheten kommer under 2013 att ha ett ökat fokus på stöd till verksamhetschefer och förskrivare på sjukhusen för att säkerställa en kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning och läkemedelsanvändning. Projektet kring förbättrat anhörigstöd arbetar för att skapa en förståelse för anhörigstöd parallellt med att utarbeta modeller och handlingsplaner för stöd till anhöriga. Projektet använder sig av en arbetsmetod som heter Lärande Nätverk. Lärande Nätverk har startats på Enköpings lasarett och samtliga divisioner på Akademiska sjukhuset förutom Kirurgdivisionen och Neurodivisionen. Målet med projektet är att identifiera förbättringsområden med hjälp av både personal och anhöriga. Projektet fortlöper under Apotekare med uppgift att genomföra läkemedelsgenomgångar anställdes under januari/februari. Under året har ca 4000 genomgångar genomförts på de två sjukhusen samt ca 900 genomgångar inom primärvården. Kostnaden för läkemedelsgenomgångar ingår nu i ram och beräknas vara en viktig del av patientsäkerhetsarbetet även framgent. Läkemedelsgenomgångar är från och med januari 3013 uppdelade i enkla respektive fördjupade läkemedelsgenomgångar enligt en ny författning SOSFS 2012:9. Antalet enkla läkemedelsgenomgångar beräknas öka under Antalet fördjupade läkemedelsgenomgångar som är mer tidskrävande beräknas också att öka om än i någon mindre omfattning. Informationsinsatser avseende möjligheten att ansluta sig till tjänsten Mina vårdkontakter är genomförda för landstingets vårdförvaltningar och för privata vårdgivare. Hos lands- 5 (44)

27 tingets vårdförvaltningar pågår arbetet med anslutning till Mina vårdkontakter, även flera privata vårdgivare har valt att anslutna sig. Det är nu möjligt för C-länspatienter och "utomlänspatienter" att få tillgång till "Min Journal" via Mina vårdkontakter. Patienterna kan även uppdatera sina patientkort inom kort. Inom Habilitering och hjälpmedel pågår ett projekt kallat Riktlinjer och beslutsstöd för behovsbaserad hjälpmedelsförskrivning. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för en likvärdig bedömning och tillgänglighet till hjälpmedel oavsett funktionsnedsättning, att säkerställa att det är behov och nytta som är grunden för bedömning samt att förskrivna hjälpmedel bidrar till god hälsa. I projektets arbete ingår också att göra det möjligt för individen att vara delaktig i förskrivningsprocessen så att de beslut som fattas kan förklaras och förstås. Projektet ska avslutas under våren Landstingsfullmäktige beslutade den 24 april 2012 att anta likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan. Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration har, på uppdrag av landstingsstyrelsen, reviderat de tidigare versionerna av likabehandlingsdokumenten. Förvaltningarna arbetar nu med att se över sina interna dokument. Landstinget har i augusti färdigställt en omfattande handlingsplan i syfte att kvalitetssäkra en jämställd sjukskrivningsprocess. Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i olika form av statistik och analys alltifrån livsstilsrelaterade tillstånd, läkemedelsanvändning, bemötande och till våld i nära relationer eftersom där föreligger risk för sjukskrivning. Under 2012 har ett kökortningsarbete startats inom landstinget. Ett antal köer har identifierat för vilka riktade åtgärder satts in, däribland upphandling av viss ortopedi, obesitasoperationer, utökad köpt vårdgarantivård samt förstärkning av Vårdgarantienheten. Utfallet visar att antalet väntande till specialistvård har minskat med ca 270 personer under Trots detta uppfylls inte kraven för kömiljarden för vare sej nybesök eller operation/behandling. Vid utgången av december månad 2012 uppgick tillgängligheten till 61 procent för nybesök respektive 60 procent för operation/åtgärd. Störst problem att nå målen finns det inom området ortopedi med stora volymer, långa väntetider och ett ökat inflöde av patienter. Landstingsfullmäktige beslutande i februari att överföra 55 miljoner från finansförvaltningen till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för satsningar i syfte att klara kömiljardens krav samt vårdgarantin för De extra resurserna ska exempelvis användas till att finansiera nya riktade upphandlingar, ökad slussning till externa vårdgivare och för tilläggsbeställningar till egna sjukhus. Landstingets vårdcentraler (privata och egen regi) har för de två måtten, telefonkontakt samma dag och tillgänglighet till läkarbesök inom 7 dagar, en måluppfyllelse i snitt om 92 procent för båda måtten. Kravet i den lagstadgade vårdgarantin är 100 procent. Målet kring god vård i styrkortet har uppnåtts. Målet kring att införa kvalitetsledningssystemet har inte uppnåtts Målet i styrkortet, Landstingets prioriterade områden i Öppna jämförelser 2011 har analyserats på en övergripande nivå, har uppnåtts Målet i styrkortet kring forskningsbokslut har uppnåtts. 6 (44)

28 Socialstyrelsen har under de senaste åren intensifierat arbetet med att ta fram och följa upp nationella riktlinjer kring stora sjukdomsgrupper. För närvarande finns det färdiga riktlinjer inom ett tiotal områden som ska implementeras i landstingets verksamheter. Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro-regionen antar politiska viljeinriktningar till stöd för landstingens styrning och ledning av riktlinjernas implementering som beaktas i budgetoch planeringsprocessen. Under 2012 har Samverkansnämnden antagit två politiska viljeinriktningarna, en för sjukdomsförebyggande metoder och en för rörelseorganens sjukdomar. Bättre liv för sjuka äldre är en prioriterad samverkansfråga mellan kommuner och landsting. Den nationella satsningen syftar till att utveckla god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling för äldre och sammanhållen vård och omsorg. Under 2012 har en länsgemensam handlingsplan och en aktivitetsplan tagits fram i syfte att nå målen i satsningen. Trots detta arbete uppgick prestationsersättningen från staten till landstinget och länets kommuner (för år 2012) till 48 kr per invånare över 64 år, vilket var en av de lägsta ersättningarna i landet. Högst ersättning erhöll Västmanlands län med kr per invånare över 64 år. Målet för Modellområdesprojektet är att förbättra barn och ungas psykiska hälsa genom samverkan mellan berörda verksamheter i kommun och landsting. Med erfarenhet från Modellområdesprojektet pågår ett fortsatt arbete i länet med utveckling av samarbetet mellan kommun och landsting för att förbättra barn och ungdomars hälsa Psynkprojektet (SKL). Målen i styrkortet kring prioriterade strategiska områden och viktiga samarbeten, har uppnåtts. 7 (44)

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2012:1 ISSN

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN?

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? Hälso- och sjukvårdsavdelningen: Vårdvalsenheten/Område Uppföljning och Analys VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer