Strategi för energieffektivisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för energieffektivisering 2015-2020"

Transkript

1 Strategi för energieffektivisering 2020

2 Beslutande organ: Styrgrupp: Arbetsgrupp: Strategin kommer att antas av Kommunstyrelsen (KS). Enligt reglemente för KS 2 skall KS besluta om energiplaner samt enl 3 har KS ansvar för Koncernövergripande frågor. Kommundirektörens ledningsgrupp. Energikontoret Skåne (sammankallande) Kristina Forslund, Göran Axberg, Lars Frostemark, Christel Mårtensson, Lars Kroon, Anna-Karin Olsson

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Inrapportering och årlig uppföljning... 4 Kommunens arbete med energieffektivisering... 5 Omfattning och avgränsning... 5 Energieffektivisering Energianvändning i Höörs kommun % Fossilbränslefri kommun Genomförda åtgärder Målsättningar och målstrukturer Övergripande mål Kommunala mål för Höörs kommun Effektmål för övergripande åtgärder Effektmål för byggnader Effektmål för fordon och transporter Effektmål för utbildnings- och informationsåtgärder Effektmål för åtgärder inom upphandling Effektmål för övrig energianvändning Handlingsplan Övergripande åtgärder Åtgärder för effektiv energianvändning i byggnader Åtgärder för effektiv energianvändning i fordon och transporter Utbildnings- och informationsåtgärder Åtgärder inom upphandling Åtgärder inom övrig energianvändning... 25

4 4 (27) Inledning Denna strategi för energieffektivisering för Höörs kommun siktar på att bli ett ledande dokument i arbetet med att göra verksamhet mer energieffektiv. Strategin är en uppdatering av strategi för energieffektivisering som antogs och reviderades Den tidigare framtagna strategin utgjorde en del av arbete inom ramen för det statliga stödet för energieffektivisering i kommuner och landsting som var möjligt att söka mellan 2010 och Då den ursprungliga strategin sträckte sig fram till 2014 syftar denna uppdatering till att ge stöd och riktning i det fortsatta arbetet. Uppdateringen tar utgångspunkt i de årliga uppföljningar som genomförts inom ramen för det statliga stödet från energimyndigheten. Dessa uppföljningar innefattar energistatistik i form av energianvändning i framförallt fastigheter och transporter och status för de åtgärder som finns i strategin. Med stöd i den nulägesbild som finns för energianvändning formuleras mål och föreslås ett antal åtgärder i syfte att energieffektivisera energianvändningen i verksamhet. Syftet med arbetet är; att uppnå verklig energieffektivisering i verksamhet, som i sin tur leder till lägre energianvändning, minskad miljöbelastning och förhoppningsvis även lägre kostnader Den tidigare strategin utgick från programperioden utifrån det nationella stödet men den kommunala ambitionen är att energieffektiviseringsarbetet ska drivas kontinuerligt mot ständiga förbättringar. Därför är denna uppdatering av strategin en viktig del i långsiktiga arbete mot minskad energianvändning genom att ta avstamp framtill Inrapportering och årlig uppföljning Under perioden genomfördes en årlig uppföljning och rapportering till Energimyndigheten innehållande energianvändning och status för handlingsplanens åtgärder. Uppföljningen sammanställdes i årliga rapporter som lagts ut på hemsida tillsammans med en kortare populärversion av rapporten. Det är viktigt att kommunicera energianvändning och det energieffektiviseringsarbete som bedrivs både internt inom kommunorganisation och utåt till medborgare även i fortsättningen. Intentionen är att det även fortsättningsvis ska genomföras en årlig uppföljning av energianvändningen och status för handlingsplanens åtgärder inom kommunen.

5 5 (27) Kommunens arbete med energieffektivisering I kommunen Kommunen har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt med energieffektivisering. Man betraktar alla sektorers arbete med energieffektivisering i ett gemensamt sammanhang och med en större överblick. I samverkan I arbetet med att ta fram denna energistrategi med nuläge, mål och åtgärder har ett nära samarbete skett med Energikontoret Skåne, som är en del av Kommunförbundet i Skåne, där Anna Evander och Magnus Strand främst varit ansvariga och genomfört delar av arbetet. Genom Kommunförbundet Skåne bedrivs ett antal nätverk för kommunala fastighetschefer, tekniska chefer och VA-chefer där kommunen deltar. Kommunen kommer också att delta i andra former av aktiviteter och seminarier för erfarenhetsutbyte och nätverk för energieffektvisering som finns i Skåne. Det kommunala bostadsbolaget deltar i Skåneinitiativet som är en ambitiös energieffektiviseringssatsning och ett nätverk inom SABO. Dessutom deltar bostadsbolagets ansvarige drifttekniker i det nätverk för energieffektivisering i kommunala lokaler som Energikontoret sedan våren 2014 samordnar med stöd från Länsstyrelsen Skåne. Alla dessa nätverk och aktiviteter i kombination med det praktiska arbetet i kommunen blir komponenter i arbetet för strategisk kommunal energieffektivisering Omfattning och avgränsning I det strategiska arbetet för energieffektivisering i Höörs kommun arbetas det bland annat med att effektivisera energianvändningen i de kommunala byggnaderna, att minska energiåtgången för fordon och transporter, arbeta för att minska energianvändningen i övrig energianvändning i kommunen och att ha energifokus i fysisk planering. Det utförs också utbildnings- och informationsinsatser för att höja medvetenheten om energieffektiviseringsfrågor för anställda i kommunen. Betydande energiaspekter För en kommun är betydande energiaspekter knutna till materialanvändning samt till transporters, byggnaders och verksamheters energianvändning. Förordningen och stödet från Energimyndigheten under perioden fokuserade bara på den direkta energianvändningen i transporter och i byggnader samt energianvändning för övriga verksamheter så som gatubelysning etc. Materialanvändningen ingick därför inte i strategin och man har valt att utforma energieffektiviseringsstrategin likvärdigt förra upplägget beroende på bland annat inväntande av direktiv för den nya perioden 2020 från Energimyndigheten.

6 6 (27) Avgränsning Strategin för energieffektivisering omfattar inte kommunen som geografiskt område utan bara kommunen som organisation. Därför är t.ex. åtgärderna främst riktade till anställda och inte mot medborgare etc. Ett undantag från detta är skolelever som kan omfattas av informations- och utbildningsåtgärder då de i detta avseende är brukare i lokaler etc. Kollektivtrafiken omfattas inte av denna strategi med undantag av de resor som företas i tjänsten av kommunalt anställd personal. Skånetrafiken genom Region Skåne redovisar kollektivtrafiken. Detta innebär att köpt eller använd energi inom ägda och hyrda byggnader, ägda och leasade fordon, arbetsmaskiner och köpta rese- och transporttjänster samt energianvändning inom VA-verksamhet och gatubelysning ingår. Strategin syftar även till att förbättra och följa upp arbete med att efterfråga och ställa krav på energieffektiva produkter och tjänster vid upphandling och inköp. Även energiaspekter vid kommunal planering kan i begränsad omfattning ingå. Genomförande En arbetsgrupp tillsätts med representanter från olika sektorer. Respektive verksamhetsoch bolagschefer är ansvariga för genomförandet av sina respektive åtgärder och ska årligen rapportera till arbetsgruppen i erforderlig omfattning. I dagsläget har det inte kommit något direktiv från Energimyndigheten gällande fortsatt bidrag till kommunerna för perioden Genomförandetakten med strategi för energieffektivisering 2020 i Höörs kommun kommer att vara beroende av Energimyndighetens beslut om fortsatt bidrag till kommunernas arbete med energieffektivisering. Energieffektivisering Arbetet med energieffektivisering i Höörs kommun har under de senaste åren utgått från det statliga energieffektiviseringsstöd som getts till kommuner och landsting mellan perioden 2010 och Stödet syftade till att stärka det strategiska arbetet med energieffektivisering i den egna organisationen. Pengarna kunde användas till olika informationsinsatser, utbildningar och kartläggningar men kunde däremot inte användas till investeringar och operativt arbete. Som del i arbetet med stödet tog Höörs kommun fram en strategi för energieffektivisering för perioden vilken antogs den och reviderades Energianvändning i Höörs kommun Energieffektiviseringsstrategin följdes upp för vart år, under åren och energianvändning och genomförda åtgärder rapporterades årligen till Energimyndigheten. Här nedan är en kort sammanfattning av nuläget och utvecklingen sedan 2010 i Höörs kommun vad gäller energianvändning i fastigheter och transporter. För mer detaljerad energistatistik och uppföljning av åtgärdsstatus hänvisas till den årliga uppföljningsrapporten för energieffektivisering som finns att hämta på hemsida.

7 7 (27) Energianvändning i byggnader Energieffektivisering av de kommunala fastigheterna har handlat om att minska den totala energianvändningen och om att fasa ut den olja som finns kvar i ett par fastigheter. En annan viktig del i arbetet har även varit att få bättre statistikinsamling och kvalitet över energianvändningen i olika fastigheter. Kommunägda fastigheter Det kommunalt ägda beståndet av fastigheter är relativt litet sedan mitten av 2009 då de flesta kommunala byggnaderna övergick i Höörs Fastighets AB:s ägo. Kvar finns i byggnadsbeståndet bland annat idrottsplatser och badplatser. Energianvändningen omfattar ca 650 tusen kwh, ca kronor. I figuren nedan visas total energianvändning för de kommunala lokalerna med en förändring i 2013 statistikinsamling då det framkommit att olja används till uppvärmning i en av fastigheter. Något som inte varit känt i tidigare års uppföljningar Total energianvändning (kwh) kommunägda fastigheter (ej normalårskorrigerade uppgifter) Olja [kwh] El [kwh] Höörs Fastighets AB (HFAB) Höörs kommun äger 100 % av det kommunala fastighetsbolaget Höörs Fastighets AB (HFAB) som äger och förvaltar lokaler för kommunal verksamhet, bostäder och en mindre andel industrifastigheter. Energianvändningen omfattar ca 15 miljoner kwh, ca 15 miljoner kronor. Nedan visas den totala energianvändningen för hela HFAB. Tabell 1 Energianvändning HFAB HFAB Total yta [m 2 BRA] Olja [kwh] Fjärrvärme [kwh] Pellets [kwh] El värme +övrigt [kwh] Summa energi [kwh] kwh/m

8 8 (27) Transporter De transporter som sker i olika verksamheter omsätter årligen stora mängder drivmedel. Höörs kommun har i sin inköpspolicy kriterier om att nya fordon ska vara miljöklassade ägde och leasade kommunen totalt 72 stycken personbilar och lätta lastbilar varav 57 % av dessa klassades som miljöbilar enligt 2007 och 2013 års miljöbilsdefinition. Det är kraftig ökning sedan 2009 då enbart 5 % var miljöbilar. Energianvändningen omfattar ca 700 tusen kwh, ca kronor. Nedan visas hur bränsleförbrukningen och körd sträcka har förändrats sedan Tabell 2, Total inköpt drivmedel i Höörs kommun Bensin [liter] Diesel [liter] varav Evolution Diesel [liter] Etanol [liter] kwh/km 0,74 0,73 1,26 0,67 0,64 Körsträcka [km] * * Övrig energianvändning Gatubelysning och energianvändning i den kommunala VA-verksamheten är två andra kommunala verksamhetsområden som är energikrävande. Det utförs kontinuerligt arbete med att byta ut gammal belysningsarmatur och uttjänta pumpar. Energianvändningen omfattar ca 4,5 miljoner kwh, ca 5 miljoner kronor. Tabell 3, Energianvändning i VA-verksamhet och gatubelysning , Höörs kommun VA-verksamhet El [kwh] Gas [kwh] Olja [kwh] Gatubelysning El [kwh] * * Elanvändningen har räknats fram utirån totala elkostnaden med ett antaget elpris på 1,2 kr/kwh.

9 9 (27) 100 % Fossilbränslefri kommun 2020 Klimatsamverkan Skåne driver satsningen 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 i syfte att kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne ska minska sin klimatpåverkan. De som ansluter sig ska aktivt arbeta för: Ingen fossil energianvändning i byggnader Inget fossilt bränsle i transporter Ingen användning av fossil el Kommunstyrelsen i Höör antog den 16 maj 2013 utmaningen att bli fossilbränslefri till 2020 (KSF 2013/59). Det finns flera beröringspunkter med övriga mål inom klimat- och energiområdet i kommunen, bl.a. arbetet med energieffektiviseringsstrategin. Diagrammet nedan visar status för andel fossil respektive fossilfri energi använd till uppvärmning i fastigheter, inköpt drivmedel för personbilar och lätta lastbilar samt elanvändning. Uppvärmning Drivmedel Elanvändning 15% 85% 89% 11% 100% Fossilbränslefritt Fossilt Genomförda åtgärder Handlingsplanen i energieffektiviseringsstrategin innefattade ett 20-tal åtgärder inom olika åtgärdsområden. Flertalet av dessa har genomförts under perioden, andra åtgärder är pågående då de bygger på kontinuerligt arbete och ett par åtgärder har inte genomförts eller avstannat då de stött på problem i genomförandet. Här nedan lyfts några exempel på genomförda åtgärder under perioden För ytterligare information om utförda åtgärder hänvisas till dokumentet strategi för energieffektivisering, uppföljning

10 10 (27) Åtgärd 2.4 Besiktningar för tekniska energieffektiviseringsåtgärder HFAB arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringsåtgärder, under 2012 gjordes en prioriteringsordning för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder för HBABs samtliga fastigheter utifrån den kartläggning som tidigare genomförts. Under 2013 har det projekterats för solcellsanläggningar på tre av HFABs fastigheter och anläggningarna planeras att komma på plats under Åtgärd 3.2 Rese- och mötespolicy Under 2013 togs en ny rese- och mötespolicy fram för kommunen. Arbetet skedde i samverkan med ett antal andra kommuner inom ramen för ett projekt som samordnas av Hållbar Mobilitet Skåne. En workshop anordnades av Energikontoret Skåne och Hållbar Mobilitet Skåne under hösten 2013 för ledningsgrupp där material till den nya policyn diskuterades. Den nya policyn antogs i kommunstyrelsen den 14 november Åtgärd 4.2 och 4.3 Energiinformation till personal och beslutsfattare Energiinformationsträffar där ämnet energieffektivisering och arbetet med energieffektiviseringsstrategin presenterats har hållits för olika personalgrupper vid åtta tillfällen under 2013 och totalt har 110 personer deltagit vid träffarna. Energiinformation har även getts vid ett chefs- och arbetsledarmöte där arbetet med energieffektiviseringsstrategin presenterades för 50 deltagare. Målsättningar och målstrukturer I allt förändringsarbete är det nödvändigt att formulera mål för verksamheten. När det gäller energieffektivisering finns det många olika målsättningar att förhålla sig till på olika nivåer, från globala till lokala och vidare ner på bolags- och fastighetsnivå. För att mål ska fungera väl bör de vara precisa, mätbara, möjligt att jobba emot och motiverande på de olika nivåerna. Man kan inte bara kopiera ett EU-mål och sätta samma typ av mål för exempelvis ett bostadsbolag. Övergripande mål Globala mål Förenta nationernas klimatkonvention UNFCCC trädde i kraft Klimatkonventionen är ett internationellt miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 1992 och trädde i kraft Syftet är att "stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt". Klimatkonventionen ligger till grund för det lagligt bindande Kyotoprotokollet som trädde i kraft den 16 februari Överenskommelsen har som mål att de årliga globala utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 5,2 procent från året 1990 till perioden Kyotoprotokollet ska omförhandlas i UNFCCC:s klimatkonferens i Paris EU-mål Svensk energi- och klimatpolitik påverkas i allt större utsträckning av beslut på EU-nivå. Ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet är ledord som används.

11 11 (27) Förnybarhetsdirektivet, handelsdirektivet och energieffektiviseringsdirektivet är exempel på direktiv som påverkar Sveriges politik. Energieffektiviseringsdirektivet trädde i kraft i december 2012 och nya beslut kom till Kommissionens uppskattningar visar att EU endast kommer att nå upp till hälften av EU:s 2020-mål med befintliga styrmedel. Det nya direktivet ställer hårdare krav på energieffektivisering. Den europeiska energipolitikens mål i korthet: 20 % minskade utsläpp av CO2, 20 % förnybar energi; 20 % energieffektivisering; för hela EU. Bindande kraven på Sverige blev 17 %, 49 %, samt 20 %. Basår är 1990 och målår är 2020, mätmetodiken för framförallt effektiviseringsmålet är oklar. Nationella mål Den svenska energipolitiken ska enligt regeringen bygga på samma grundpelare som energisamarbetet i EU. Under år 2009 beslutade riksdagen om en ny klimat- och energipolitik utifrån regeringens propositioner 2008/09:162 och 2008/09:163. Propositionerna går under det gemensamma namnet En sammanhållen klimat - och energipolitik. Den nya klimat- och energipolitiken innebär att ett antal mål och strategier satts upp. Andelen förnybar energi år 2020 ska uppgå till minst 50 % av den totala energianvändningen. Detta är i linje med EG-direktivet 2009/28/EG. Den långsiktiga ambitionen är en svensk fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen år Riksdagen har även tagit ett beslut om ett effektiviseringsmål, med sektorövergripande mål om 20 % minskad energiintensitet mellan åren Visionen för år 2050 är att Sverige inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Regionala mål för Skåne Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska 16 miljökvalitetsmålen som regional miljömyndighet. Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att se till att miljökvalitetsmålen och delmålen får genomslag. För strategisk energieffektivisering är målen; 1: Begränsad klimatpåverkan, 2: Frisk luft, 3: Bara naturlig försurning och 15: God bebyggd miljö, relevanta. Den 18 november 2009 beslutade Länsstyrelsen om följande delmål för Skåne: Utsläpp av växthusgaser: Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska år 2020 vara minst 30 procent lägre än Målet gäller verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Utsläppen ska räknas som koldioxidekvivalenter och omfatta de växthusgaser som ingår i EU:s klimatbeslut. Upptag och utsläpp till och från skogsbruk eller annan markanvändning ingår inte i målet. Effektivare energianvändning: Energianvändningen i Skåne ska år 2020 vara 10 % lägre än genomsnittet för åren Målet avser slutlig energianvändning. Förnybar el: Produktionen av förnybar el i Skåne ska år 2020 vara 6 terawattimmar högre än år 2002.

12 12 (27) Biogas: Biogasproduktionen i Skåne ska vara 3 terawattimmar år Transporter: Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska år 2015 vara 10 % lägre än år Alla ovanstående mål från Förenta nationerna, via EU till nationella och regionala mål kan för Höörs kommuns verksamhet sammanfattas till: att man skyndsamt bör avveckla all användning av fossila bränslen, att man därefter effektiviserar all energianvändning Kommunala mål för Höörs kommun Övergripande kommunala mål När det gäller energieffektivisering inom den kommunala organisationen och dess bolag, som detta projekt omfattar, berörs följande tidigare författade måldokument: Lokala miljömål för Höörs kommun (antagna av kommunfullmäktige ) Mål 1A. Andelen miljöfordon enligt Vägverkets miljöfordonsdefinition vid inköp av fordon till personbilpark skall för 2009 vara 50 % samt från %. Mål 1B. Utsläpp av koldioxid/invånare i Höörs kommun ska till 2015, som medelvärde, ha minskat jämfört med basåret Mål 1C. Minska energiåtgången per m 2 i kommunalt ägda och de kommunala bolagens fastighetsbestånd. Mål 1D. Snarast värms samtliga fastigheter som ägs av kommunen och de kommunala fastighetsbolagen upp med förnybar energi. Mål 15E. En ökad del av den använda energin ska baseras på förnybar energi och miljöpåverkan från uppvärmning skall begränsas. De lokala miljömålen ska revideras för att antas och börja gälla från år Vision 2025 I samband med arbetet med kommunal översiktsplan antogs en vision för Höörs kommun år I visionen formuleras ett antal punkter som är viktiga framtidsfrågor för kommunen, bland annat Hållbar utveckling, vilket i visionen definieras som: Hållbar utveckling innebär att vi tänker på miljö, ekonomi och det sociala ansvaret och agerar långsiktigt. Att agera långsiktigt i syfte att främja god ekonomi och miljö är själva kärnan i allt energieffektiviseringsarbete. Det strategiska arbetet med energieffektivisering bidrar därför till arbetet i enlighet med Vision 2025.

13 13 (27) Effektmål för övergripande åtgärder Övergripande åtgärder 1. Den totala kunskapen för energieffektivisering inom kommunen ökar under perioden Målet mäts genom att redovisa deltagande i antalet externa samverkansträffar. Effektmål för byggnader HFAB HFAB följer målsättningen som satts inom ramen för Sveriges allmännyttiga bostadsföretags (SABO) energiutmaning Skåneinitiativet. Målet som satts inom Skåneinitiativet är: 1. Att minska energianvändningen med 20 % till utgången av år 2016, jämfört med energianvändning år Målet mäts som normalårskorrigerad energianvändning per kvadratmeter och följs upp i den årliga uppföljningen av detta dokument och genom rapportering till SABO. Målet är ursprungligen tänkt att gälla enbart för bostäder, men beslutat är att målet skall gälla alla HFABs byggnader. HFAB har också som målsättning att fasa ut användning av fossil olja för uppvärmning. Målet är: 2. Senast vid slutet av år 2016 skall alla byggnader som använder olja som primär uppvärmning vara konverterade till förnybart bränsle. 3. Senast vid slutet av år 2020 skall all användning av olja för uppvärmning även för spetsvärme och/eller reservändamål vara ersatt med förnybart bränsle. Kommunägda byggnader För de kommunägda byggnaderna gäller samma målsättning för energieffektivisering som för HFAB, alltså Skåneinitiativets mål, som är: 1. Att minska energianvändningen med 20 % till utgången av år 2016, jämfört med energianvändning år Målet mäts som normalårskorrigerad energianvändning per kvadratmeter och följs upp i en årliga uppföljningen av detta dokument.

14 14 (27) Effektmål för fordon och transporter Höörs kommun För Höörs kommun är målen att: 1. Alla personbilar som köps in eller leasas av kommunen skall vara miljöbilar och andelen bilar som drivs med förnybara drivmedel eller el ska öka. 2. Energieffektiviteten i fordon ska kontinuerligt förbättras genom inköp eller leasing av bränslesnåla fordon. 3. Andelen förnybara drivmedel och/eller el som drivmedel till personbilar och lätta lastbilar skall öka i den kommunala fordonsparken och utgöra minst 15 % vid utgången av år 2015 och 100 % vid utgången av år Andelen resor i tjänsten med bil skall minska till förmån för resor med kollektivtrafik i tjänsten. Mål 1; mäts som andel av nyanskaffade bilar som är miljöbilar enligt regeringens definition och bilar som drivs med förnybara bränslen eller el. Mål 2; kan mätas som bränsleförbrukning l/mil, kwh/km alternativt g CO2/km. Mål 3; mäts som andel energi i köpt drivmedel som är förnybart. Mål 4; mäts genom uppföljning av körda kilometer med bil och resor med kollektivtrafik. Målen följs upp i den årliga uppföljningen av denna strategi. Kommunens reviderade rese- och mötespolicy antogs av kommunstyrelsen, I denna policy anges riktlinjer för resor och möten. Mötes- och resepolicy är en del av arbete för en långsiktigt ekonomisk, ekologisk, och social hållbar utveckling. HFAB För HFAB gäller följande antagna policy som rör fordon och transporter. Fordonspolicy med användarinstruktioner. Antagen av styrelsen i HFAB, HBAB och HIBAB den Rese- och representationspolicy. Antagen i styrelsen för HFAB, HBAB och HIBAB I dessa policydokument anges riktlinjer med fokus på bland annat miljöpåverkan, ekonomi och säkerhet vid resor och transporter. Dessutom finns riktlinjer om vilka fordon som skall köpas eller leasas.

15 15 (27) Effektmål för Utbildnings- och informationsåtgärder Utbildnings och informationsåtgärder 1. Den totala kunskapen för energieffektivisering inom kommunen ökar under perioden Målet mäts genom att redovisa antalet deltagare i utbildnings- och informationsinsatser. Effektmål för åtgärder inom upphandling Åtgärder inom upphandling 1. Den totala kunskapen för energieffektivisering inom upphandling i kommunen ökar under perioden Målet mäts genom att redovisa antalet möten av inköpsgruppen och deltagare i utbildnings- och informationsinsatser. Effektmål för övrig energianvändning Gatubelysning För energianvändning (el) i gatubelysning är målet att: 1. Arbeta för att energieffektivisera gatubelysningen i kommunen vid utbyte och uppsättning av ny belysning. Målet kan mätas som total årlig elanvändning (kwh) till gatubelysning. Målet följs upp inom ramen för den årliga uppföljningen av denna strategi. VA-verksamhet 1. Den totala årliga elanvändningen i VA-verksamheten minskar under perioden 2015 till Målet kan, om möjligt, med fördel mätas i förhållande till verksamhetens omfattning t.ex. som total årlig elanvändning per årligen levererat dricksvatten och årligen behandlat avloppsvatten. Alternativt kan målet mätas enbart som total årlig elanvändning i VAverksamheten.

16 16 (27) Handlingsplan I syfte att uppnå målen om ökad energieffektivitet och minskad klimatpåverkan i Höörs kommun har en handlingsplan för arbetet utarbetats. Åtgärder är indelade i följande kategorier. 1. Övergripande åtgärder 2. Åtgärder för effektiv energianvändning i byggnader 3. Åtgärder för effektiv energianvändning i fordon och transporter 4. Utbildnings och informationsåtgärder 5. Åtgärder inom upphandling 6. Åtgärder inom övrig energianvändning Åtgärderna är förklarade med en beskrivning av åtgärdens innehåll, tidplan, ansvarig för genomförande, förväntat resultat samt vilken uppföljning och redovisning som skall genomföras.

17 17 (27) Övergripande åtgärder Nr Åtgärdsnamn och beskrivning Tidplan Ansvarig för genomförande Förväntat resultat Uppföljning/redovisning 1.1 Samverkan Att i tillämpliga delar av arbetet samverka med andra kommuner och/eller organisationer för att utbyta erfarenheter, lära av varandras styrkor och jämföra arbetssätt och resultat i arbetet med energieffektivisering Ledningsgruppen och arbetsgruppen. Kunskapsutbyte och synergieffekter av aktiva samarbeten. Deltagande i nätverksträffar, kommunövergripande samarbetsprojekt, eller liknande. Antal (och beskrivning av de) samverkansformer som kommunen är aktiv inom. Nr Åtgärder för effektiv energianvändning i byggnader Åtgärdsnamn och beskrivning 2.1 Energiuppföljning byggnader Åstadkomma en bättre uppföljning av energianvändning i och de kommunala bolagens byggnader, med en detaljering som tillåter att visa den specifika energianvändningen för varje byggnad årsvis. Vid renovering och underhåll ska energieffektivisering beaktas. Specifika energiberäkningar ska utföras. Tidplan Start 2015 Ansvarig för genomförande HFAB, samhällsbyggnadssektor samt fastighetsförvaltare var för sig. Förväntat resultat Bättre uppföljning av energianvändning i byggnaderna. Identifiering av vilka byggnader som har högst specifik energianvändning samt högre medvetenhet kring förändringar i byggnaderna över tid. Uppföljning/redovisning Redovisning av specifik energianvändning per byggnad årsvis.

18 18 (27) 2.2 Fossilbränslefri uppvärmning Konvertera kommunala byggnader som värms med fossila bränslen till uppvärmning från förnybara energikällor. Prioritet läggs på de fastigheter som idag har olja som huvudsaklig uppvärmning. 2.3 Fossilbränslefri uppvärmning Utreda alternativ till fossilbränslefri uppvärmning i den kommunala fastigheten Förrådet 4 och Ormanäs reningsverk. 2.4 Kommunikation och information till verksamheter I de kommunala verksamhetslokalerna kommunicera uppgifter om aktuell energianvändning till byggnadernas verksamheter. Informationen om byggnadens energianvändning bör utformas på ett lättförståeligt och informativt sätt och gärna kompletteras med energispartips. Kan kombineras med åtgärd 4.2. Start 2015 HFAB samt samhällsbyggnadssektor var för sig. Minskad miljöpåverkan från uppvärmning samt ökad energieffektivitet i kommunala byggnader. Redovisningen av tidplan för konvertering av de byggnader som i dagsläget värms med fossila bränslen samt uppföljning av genomförda konverteringar Samhällsbyggnadssektor. Minskad miljöpåverkan från uppvärmning samt ökad energieffektivitet i kommunala byggnader. Redovisningen av tidplan för konvertering av de byggnader som i dagsläget värms med fossila bränslen samt uppföljning av genomförda konverteringar. Redovisning av genomförda informationsinsatser, samt eventuell utvärdering och andra noterade följdeffekter. Start 2015 Kommunlednings kansli genom fastighetsförvaltare. Bättre ömsesidig förståelse mellan fastighetsägare och hyresgäst. Bättre kunskap hos hyresgäster om byggnadernas energianvändning och den egna möjligheten att påverka.

19 19 (27) 2.5 Tekniska effektiviseringsåtgärder Genomföra besiktningar av kommunala byggnader för att identifiera möjliga tekniska energieffektiviseringsåtgärder. Besiktningarna bör genomföras i en prioritetsordning där byggnader med högst specifik och faktisk energianvändning utförs först. Möjliga tekniska åtgärder att genomföra kan vara uppvärmnings- och ventilationsåtgärder, åtgärder inom belysning samt lokal tillförsel av energi exempelvis solenergi. 2.6 Utbildning av driftpersonal Genomföra utbildning för personalen som ansvarar för driften av de kommunala byggnaderna. 2.7 Kommunen som aktiv hyresgäst I de lokaler eller byggnader som kommunen hyr av externa fastighetsägare (ej HFAB) samverka med fastighetsägaren för att verka för att byggnaden är så energieffektiv som möjligt. Bör speciellt beaktas vid ingång av nya eller vid förlängning av befintliga hyresavtal. Start 2015 Identifiering av energieffektiviserings åtgärder som kan minska energianvändningen och ge lönsamhet enligt LCCberäkning Start 2015 HFAB samt fastighetsförvaltare var för sig. HFAB samt fastighetsförvaltare. Kommunlednings kansli genom fastighetsförvaltare. Bättre drift av byggnaderna och förbättrad arbetsmiljö för personalen. Tydliggöra roll som hyresgäst i syfte att både veta vad man betalar för, och om möjligt bidra till sänkt energianvändning. Resultat av energibesiktningar samt utvärdering av specifik energianvändning före och efter åtgärd, samt övriga erfarenheter från energibesiktningar och genomförda åtgärder. Utvärdering efter genomförda utbildningsinsatser, samt eventuella följdeffekter i form av identifierade energibesparingar. Redovisning av genomgång av kommunalt hyrda lokaler, samt beskrivning av upprättad dialog.

20 20 (27) 2.8 IT-åtgärder Utreda möjligheten att minska elanvändningen i IT-utrustningen och därtill tillhörande installationer såsom kylning av datorrum och serverhallar. Utredningen bör fokusera på både tekniska åtgärder såväl som beteenderelaterade åtgärder. Start 2015 Kommunförvaltning i samverkan med arbetsgruppen. Höjd medvetenhet om energianvändning i ITutrustning, samt i förlängningen sänkt energianvändning. Redovisning av genomförd utredning samt plan för genomförande av åtgärder. Åtgärder för effektiv energianvändning i fordon och transporter Nr Åtgärdsnamn och beskrivning Tidplan Ansvarig för genomförande Förväntat resultat Uppföljning/redovisning 3.1 Samordning av internklimatkompensation för bilar. Arbeta för att uppnå en uppföljning av förvaltningarnas påverkan på klimatet Servicechef. Bättre uppföljning av vilka fordon som finns, samt körsträckor och bränsleförbrukning. Redovisning från var förvaltning som visar om behov funnits under året för klimatkompensation samt var pengarna klimatkompenserats. 3.2 Samordning av internklimatkompensation för resor av flyg-tåg. Arbeta för att uppnå en uppföljning av förvaltningarnas påverkan på klimatet Servicechef. Bättre uppföljning av vilka resesätt kommunen nyttjar. Redovisning från var förvaltning som visar om behov funnits under året för klimatkompensation samt var pengarna klimatkompenserats. 3.3 Riktlinjer för hyrbilar Uppdatera rese- och mötespolicyn med riktlinjer för korttidshyra av bilar. Arbeta för att uppnå en uppföljning av förvaltningarnas påverkan på klimatet Personalkontoret och servicechef. Bättre uppföljning av de hyrbilar som nyttjas av kommunen. Redovisning av den uppdaterade rese- och mötespolicyn.

21 21 (27) 3.4 Uppföljning av reseoch mötespolicy för kommunen och de kommunala bolagen i syfte att minska energianvändning och negativ miljöpåverkan från resor, samt att i möjlig mån ersätta eller komplettera fysiska möten med telefon- /videomöten. Arbeta med genomförande av uppföljningen. Utreda teknikbehov för att klara videokonferenser samt utbildning för användande av tekniken. 3.5 Samordnad hantering av inköp av arbetsredskap för att övergå till fossilfritt drivmedel. 3.6 Cykel för resor i tjänsten Uppmana personal att använda tjänstecyklar som färdmedel vid (korta) resor i tjänsten. Kan med fördel kombineras med kampanjer om att cykla till och från arbetet såsom Skåne trampar och att förvaltningarna utmanar varandra Personalkontoret och HFAB var för sig. Minskad miljöpåverkan och minskade kostnader för resor och möten. Uppföljning av hur antagen policy förankras och efterlevs i hela kommunorganisationen. Antal telefon- och videomöten, samt förändrade resmönster Samhällsbyggnadssektor, kultur- och fritid och Växthuset. Minskad miljöpåverkan. Redovisning av utförda inköp. Start 2015 Kommunförvaltning och HFAB var för sig. Minskad bilkörning vid (korta) resor i tjänsten. Positiva hälsoeffekter genom ökad fysisk aktivitet. Bedömning av användningsgrad av tjänstecyklar, samt om möjligt bedömningar av minskad bilkörning och därav sänkta koldioxidutsläpp.

22 22 (27) 3.7 Utredning om ansvar och kostnad för cyklar, elcyklar, cykelgarage och omkostnader för eventuella reparationer tas upp i 2016 års budget Kommunlednings kansli, Växthuset och servicechef. Samordning av ansvarig är med fördel Växthuset. För själva cykelbokningen via bokningssystemet ansvarar receptionen för. Minskad bilkörning vid (korta) resor i tjänsten. Positiva hälsoeffekter genom ökad fysisk aktivitet. Bedömning av användningsgrad av tjänstecyklar, samt om möjligt bedömningar av minskad bilkörning och därav sänkta koldioxidutsläpp. 3.8 Utbildning i sparsam körning Genom ett mer sparsamt körsätt kan man åstadkomma både lägre bränsleförbrukning och kortare körtid. Åtgärden bör kombineras med utbildning i trafiksäkerhetsfrågor och bör riktas mot personal som i sitt dagliga arbete kör mycket bil. 3.9 Fordon och arbetsredskap Utreda kostnader och möjligheter att använda eldrivna fordon och arbetsredskap Kommunförvaltning och Servicechef. Minskad bränsleförbrukning samt kortare restider. Redovisning av genomförda utbildningar samt uppföljning av bränsleförbrukning före och efter genomförd åtgärd Samhällsbyggnadssektor och Växthuset. Minskad fossil bränsleförbrukning. Redovisning av utredning av kostnader och möjligheter för elfordon av maskinpark.

23 23 (27) Utbildnings- och informationsåtgärder Nr Åtgärdsnamn och beskrivning Tidplan Ansvarig för genomförande Förväntat resultat Uppföljning/redovisning 4.1 Energi i skolan Informationsinsats riktad till lärare och skolelever om energianvändning, dess miljöpåverkan samt vilka beteenderelaterade och andra faktorer som påverkar energianvändningen. Start 2015 Barn- och utbildningssektor. Höjd kunskapsnivå hos lärare och elever om energieffektivisering och miljöpåverkan från energianvändning. Redovisning av utvärdering av genomförd insats. 4.2 Beteendefrågor Arbeta med information mot verksamheterna som bedrivs i de kommunala lokalerna i syfte att höja medvetenheten om energieffektiviseringsfrågor och vilken betydelse det egna beteendet har för byggnadens/ verksamhetens energianvändning. Start 2015 Arbetsgruppen. Högre medvetenhet hos personal och brukare i verksamheterna samt minskad verksamhetsenergi. Utvärdering av genomförda informationsinsatser samt om möjligt mätningar av verksamhetsel före och efter genomförd insats. 4.3 Information till beslutsfattare Utbilda nytillsatta politiker inom den kommunala organisationen och kommunala bolag i energieffektivisering. Start 2015 Arbetsgruppen. Ökad medvetenhet om energieffektivisering och pågående arbete inom området. Redovisning av genomförda informationsinsatser/ utbildningar.

24 24 (27) Åtgärder inom upphandling Nr Åtgärdsnamn och beskrivning 5.1 Information om upphandling och anskaffning Informationsinsats riktad mot personal i organisation i syfte att öka kunskapen och medvetenheten och upphandling som ett verktyg för energieffektivitet och kostnadseffektivitet. 5.2 Uppföljning av information om upphandling och anskaffning Uppföljning av den informationsinsats som riktades mot personal i organisation år Syftet var att öka kunskapen och medvetenheten och upphandling som ett verktyg för energieffektivitet och kostnadseffektivitet. 5.3 Uppföljning av inköpspolicy Inköpsansvariga bildar tillsammans med inköpssamordnaren en inköpsgrupp. Syftet med inköpsgruppen är att ha ett forum för aktuella inköpsfrågor, att sprida inköpsinformation såsom t.ex. nya avtal. Tidplan Ansvarig för genomförande Förväntat resultat 2015 Ekonomichef. Ökad medvetenhet i organisation om hur upphandling fungerar och hur det kan användas för att gynna energieffektivitet Ekonomichef. Ökad medvetenhet i organisation om hur upphandling fungerar och hur det kan användas för att gynna energieffektivitet. Start 2015 Ekonomichef. Ökad medvetenhet i organisation om upphandling och hur det kan användas för att gynna energieffektivitet. Uppföljning/redovisning Redovisning av genomförd informationsinsats. Redovisning av 2012 års genomförda informationsinsats. Utvärdering av genomförda gruppmöten.

25 25 (27) 5.4 Miljövänlig och energieffektiv upphandling Arbeta med kriterier för miljövänlig och energieffektivupphandling vid entreprenadupphandling och senaste miljöklassning som kriterium då det är tillämpligt Samhällsbyggnadssektor, Upphandlingsansvarig och HFAB. Ökad medvetenhet hos kommunen som upphandlare samt hos anbudsgivare/ leverantörer av tjänster till kommunen samt bättre energieffektivitet vid upphandlade entreprenader. Redovisning av uppsatta kriterier för miljövänlig och energieffektiv upphandling. Nr Åtgärder inom övrig energianvändning Åtgärdsnamn och beskrivning 6.1 Gatubelysning Arbeta med utbyte av ljuskällor, och/eller armaturer. 6.2 Gatubelysning Utreda möjligheten till bättre styrning (tidsstyrning, dimning, m.m.) för att åstadkomma lägre energianvändning. 6.3 Gatubelysning Förankra en belysningspolicy som reglerar ställningstagande till energieffektivisering av gatubelysning. 6.4 VA-Verksamhet Genomföra tekniska energieffektiviseringsåtgärder såsom varvtalsstyrning och/eller utbyte av pumpar m.m. Tidplan Start 2015 Start 2016 Ansvarig för genomförande Samhällsbyggnadssektor. Samhällsbyggnadssektor Samhällsbyggnadssektor Samhällsbyggnadssektor. Förväntat resultat Sänkt energianvändning per belysningspunkt för gatubelysning. Sänkt energianvändning och sänkta kostnader för gatubelysning. Förväntat resultat är samordning och samsyn av gatubelysning. Sänkt energianvändning i VAverksamheten. Uppföljning/redovisning Redovisning av kostnader, samt energianvändning före och efter genomförda åtgärder. Redovisning av kostnader, samt energianvändning före och efter genomförda åtgärder. Redovisning av antagen policy. Redovisning av energianvändning före och efter genomförda åtgärder.

26 26 (27) 6.5 Tankställe för biogas i kommunen Inrätta ett tankställe för biogas i kommunen. 6.6 Utredning av biogasproduktion i kommunen. Utreda möjligheter till utökad biogasproduktion, eventuellt i samverkan med andra kommuner och organisationer. 6.7 Utreda möjligheterna att upprätta flera laddningsstolpar vid kommunhuset och andra platser i kommunen till eldrivna fordon och till kommuninvånare och besökare till Höörs kommun. 6.8 Utreda behov av elförsörjning till laddningsstolpar vid utbyggnad av parkeringsplats för verksamhetsfordon, personalfordon och besökare till kommunhuset. 6.9 Energifokus i fysisk planering Kommunen arbetar aktivt för att integrera energifrågor i arbetet med fysisk planering i kommunen Kommunledningskansli Kommunledningskansli Samhällsbyggnadssektor Samhällsbyggnadssektor och HFAB Planerings- och utvecklingsenhet samt Plan- och GIS-enhet. Tillkomst av ett tankställe för biogas och till följd av detta sänkta utsläpp av koldioxid från bilkörning. Minskad miljöpåverkan och ökad energieffektivisering genom biogasproduktion. Minskad miljöpåverkan. Ökad insikt om möjligheterna att upprätta flera laddningsstolpar för verksamhetsfordon, personalfordon och besökare till kommunhuset. Ökat fokus på energifrågor i arbetet med fysisk planering samt på lång sikt bättre energieffektivitet i kommunen. Färdigställt tankställe för biogas. Redovisning av färdigställd utredning inklusive förslag till handlingsplan. Redovisning av utredning av laddningsstolpar för elfordon. Redovisning av utredning för extra elbehov av laddningsstolpar vid kommunhuset. Redovisning av på vilket sätt energifrågor integreras i den fysiska planeringen i kommunen.

27 27 (27) 6.10 Utreda nyttjandet av ett energieffektiviseringsprogram som spårar de åtgärder som skulle kunna göras inom kommunen för att ytterligare energieffektivisera Arbetsgruppen. Minskad klimatpåverkan. Redovisning av energieffektivisering.

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

2012-05-23 Strategi fö ör energieffektivisering Uppföljning 2011

2012-05-23 Strategi fö ör energieffektivisering Uppföljning 2011 2012-05-23 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2011 Strategi för energieffektivisering; Uppföljning 2009 2011, Höörs kommun Sida 2 av 32 Innehåll Inledning... 5 Energianvändning i byggnader...

Läs mer

Strategi för hållbar energianvändning

Strategi för hållbar energianvändning Strategi för hållbar energianvändning Beslutande organ: Strategin är antagen av Kommunstyrelsen (KS) 04-11, 65. Enligt reglemente för KS 2 ska KS besluta om energiplaner samt enligt 3 har KS ansvar för

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering 2009-2014 Slutrapport och uppföljning Sammanfattning År 2010-2014 har ett statligt stöd funnits för att stärka kommuner och landstings strategiska energieffektiviseringsarbete.

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-28 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering; Uppföljning 2009 2013, Höörs kommun Sida 2 av 35 Innehåll Inledning... 5 Begreppsförklaring... 5

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2011-03-31 Rev. 2012-03-30 Strategi för energieffektivisering 2010-2014 Strategi för energieffektivisering i Höörs kommun 2010-2014 Sida 2 av 28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 2.1 Byggnader 4 2.2 Transporter 5 3 MÅL 7 3.1 Byggnader 7 3.2 Transporter 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 Inledning Denna strategi syftar till att

Läs mer

Förslag till. Strategi för energieffektivisering för Trelleborgs kommun och dess bolag (31)

Förslag till. Strategi för energieffektivisering för Trelleborgs kommun och dess bolag (31) 1 (31) Datum 2015-01-13 Förslag till Strategi för energieffektivisering för Trelleborgs kommun och dess bolag 2015-2020 Framtagen i samarbete med Energikontoret Skåne Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Läs mer

En energieffektivare kommun

En energieffektivare kommun En energieffektivare kommun Strategi för energieffektivisering i Landskrona stad Igor Nikitovic Energi- och klimatrådgivare Stadsbyggnadsförvaltningen Landskrona stad INNEHÅLL 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2014-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 736 MWh energi år 2013 till kommunens byggnader

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2011-03-30 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 973 MWh energi år 2011 till kommunens byggnader

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2011-03-30 Strategi för energieffektivisering 2010-2014 Strategi för energieffektivisering i Höörs kommun 2010-2014 Sida 1 av 31 Strategi för energieffektivisering i Höörs kommun 2010-2014 Sida 2 av 31

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2013-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 21 441 MWh energi år 2012 till kommunens byggnader

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Ett steg till. Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 Resultat av utvärderingsenkät

Ett steg till. Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 Resultat av utvärderingsenkät Ett steg till Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 Resultat av utvärderingsenkät Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Tillsammans

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Nybro Kommun 21-535 Mattias Andersson 382 8 NYBRO Strategi Kommun/Landsting Nybro Kommun Antal årsarbetskrafter: 174 Antal invånare: 19579 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting.

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Åsa Söderlund Söderhamns kommun 21-2727 3365-1 Margareta Örn-Liljedahl 826 8 SÖDERHAMN Strategi Kommun/Landsting Antal årsarbetskrafter: Antal invånare: Söderhamns kommun 2369 25456 Målsättning

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 Ystad kommun Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Nationella mål... 3 Ystad kommun... 3 Nulägesanalys av energianvändning i Ystads kommuns verksamhet...

Läs mer

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun 2010-2020 2010-06-09 Reviderad 2016-XX-XX 1 Förord Klimatfrågorna har under de senare åren hamnat i fokus i takt med att nya forskningsrapporter visar på ökande

Läs mer

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting.

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Madeleine Nettelbladt Kalmar Kommun 21-11 3376-1 Jane Wågsäter Box 611 391 26 KALMAR Strategi Kommun/Landsting Kalmar Kommun Antal årsarbetskrafter: 484 Antal invånare: 62388 Målsättning

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-30 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning 2009-2013 Sida 2 av 27 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning...

Läs mer

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 1(7) Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 2010-12-09 Energikartläggning Eslövs kommun Uppdragsnummer: 227405 Uppdragsansvarig: Maria Larsson Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Energiplan för Bollebygds kommun. - med energieffektiviseringsstrategi

Energiplan för Bollebygds kommun. - med energieffektiviseringsstrategi Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-22 122 1 (18) Dnr: KS2011/224 Energiplan för Bollebygds kommun - med energieffektiviseringsstrategi Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517

Läs mer

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist.

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist. 1(9) Handläggare Marie Rosenqvist Mörbylånga Kommun 21-2912 Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 8 MÖRBYLÅNGA Strategi Kommun/Landsting Mörbylånga Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 1421

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31 Malmö 2011-03-31 Datum 2011-03-31 Uppdragsnummer 61631041450000 Utgåva/Status Godkänd Marika Andersson Uppdragsledare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 19 Malmö Telefon 010-615 60 00 Fax 010-615 20

Läs mer

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Högsby Kommun 21-773 Anders Ivarsson 579 8 HÖGSBY Strategi Kommun/Landsting Högsby Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 5777 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Öppna jämförelser energi och klimat andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Aktuellt i politiken energi & klimat - EU: 2030-paket och Energiunion: försörjningstrygghet & solidaritet,

Läs mer

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-12-19 Handläggare: Örjan Lönngren Telefon: 08-508 28 173 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p. 17 Förslag till Färdplan för

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA AVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-05-08 Handläggare: Solveig Nilsson Telefon: 08-508 04 052 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2013-06-13

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Torsås kommun 21-259 Stan Weyns Box 53 385 25 TORSÅS Strategi Kommun/Landsting Torsås kommun Antal årsarbetskrafter: 551 Antal invånare: 744 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Angående förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 Remissvar

Angående förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 Remissvar Dnr Sida 1 (5) 2013-08-08 Handläggare Daniel Edenborgh 08-508 270 91 daniel.edenborgh@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-08-27 Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsens

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Strategin ska konkretisera och strukturera kommunens arbete och vare ett verktyg för att uppfylla fastställda mål inom miljö och klimatområdet.

Strategin ska konkretisera och strukturera kommunens arbete och vare ett verktyg för att uppfylla fastställda mål inom miljö och klimatområdet. (fastställd 2014-04-28) Sustainable Energy Action Plan Bilaga till Övertorneå kommuns Energiplan som antogs av kommunfullmäktige 2010-05-03 Inledning Övertorneå kommun undertecknade 2013 Borgmästaravtalet

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Energi- och klimatfrågor till 2020

Energi- och klimatfrågor till 2020 Energi- och klimatfrågor till 2020 Daniel Johansson Statssekreterare Klimatförändringar och andra miljöhot Mänskligheten står inför en global miljöutmaning Jorden utsätts globalt för ett förändringstryck

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Energistrategi 2035. -en kortversion

Energistrategi 2035. -en kortversion Energistrategi 2035 -en kortversion Augusti 2011 Producerad av Emma Sjödahl utifrån Helsingborgs energistrategi 2035 som producerades av Infab. ISBN: 978-91-8586720-2 2 Innehåll Helsingborg ska ligga i

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2013-04-30 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Kommunens organisation av arbetet med strategi för energieffektivisering...

Läs mer

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se - en målsättning Dokument Lokala miljömål Fordonsupphandling Inköpspolicy för motorfordon Lokala miljömål Andelen miljöfordon enligt Vägverkets miljöfordonsdefinition vid inköp av fordon till kommunens

Läs mer

Skånes Klimat- och energistrategi

Skånes Klimat- och energistrategi Skånes Klimat- och energistrategi Social hållbarhet Johannes Elamzon Klimat - och energistrateg johannes.elamzon@lansstyrelsen.se Foto: Bertil Hagberg Länsstyrelsens uppgifter inom klimatområdet enligt

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi!

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi! Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun Så här jobbar vi! Exempel på vad som gjorts den senaste tiden Strategiskt arbete Översiktsplan (Kf 2012-05) Gång- och cykelplan ( Kf April2012) Energi- och klimatstrategi

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Strategi och handlingsplan för energieffektivisering inom Svalövs kommuns egna verksamheter

Strategi och handlingsplan för energieffektivisering inom Svalövs kommuns egna verksamheter Strategi och handlingsplan för energieffektivisering inom Svalövs kommuns egna verksamheter 1 Sammanfattning Denna strategi och handlingsplan omfattas i huvudsak av mål och åtgärder för hur Svalövs kommun

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Fordonspolicy för Huddinge kommun

Fordonspolicy för Huddinge kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-15 REV 2014-10-27 KFN-2014/310.119 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Fordonspolicy för

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Redovisning av miljöledningsarbete Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Arbetsförmedlingen Organisationsnr: 202100-2114 sid 1 av 5 Denna rapportering

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri EnergiTing Sydost Ljungby, 9 nov. 2017 Sara Anderson Transportsektorn Drygt 372 000 nya personbilar registrerades 2016, nytt svenskt rekord Energianvändningen

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga initierar och driver egna projekt verkar som bas och hjälp i projekt som

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2016

Energi- och klimatplan 2012-2016 Energi- och klimatplan 2012-2016 Upprättad: 2011-04-26 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2013-02-25, 8 Kontaktperson: Mikael Lundgren Energi- och Klimatplan 2012-2016 Bakgrund Enligt lagen

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Handlingsplan för energieffektivisering

Handlingsplan för energieffektivisering Mellerud kommuns Handlingsplan för energieffektivisering Bilaga 2 till kommunens Strategi för energieffektivisering Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-10, 105. Strategi för Energieffektivisering (Huvuddokument)

Läs mer

Datum 2009-06-09 Dnr 0901056. Bränslestrategi för övergång till förnybar energi

Datum 2009-06-09 Dnr 0901056. Bränslestrategi för övergång till förnybar energi Regionstyrelsen Datum 2009-06-09 Dnr 0901056 1 (3) Regionstyrelsen Bränslestrategi för övergång till förnybar energi Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen fastställer en bränslestrategi för Region Skånes

Läs mer

Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134

Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134 Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134 1 2015-09-08 Inledning Denna energi- och klimatstrategi inkl. handlingsplan ersätter energi-

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun BESLUTSDEL /ÅTGÄRDER ÄTGÅRDSOMRÅDE ÅTGÄRD KLART KOSTNAD ANSVARIG Övergripande Kommunen skall ha ett eget statistiksystem

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING Anvisningar för klimatväxling är en del av Riktlinjer för resor och möten och ska uppmuntra till att minska antalet resor, använda förnybara

Läs mer

Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun

Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 PRESENTATION AV TOMELILLA KOMMUN... 3 1.2 BAKGRUND OCH SYFTE... 4 1.3 PROJEKTORGANISATION... 4 2. INVENTERING...

Läs mer

Klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategi Klimat- och energistrategi Bilaga 3 - Nationella och regionala mål och samarbeten Nationella klimat- och energimål Halten av växthusgaser i atmosfären, i enlighet med klimatkonventionen ska stabiliseras

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys

Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys 2010-2020 Bilaga till Energi- och Klimatplan 2010-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-26, 27 Innehåll: 1. Sammanfattning...3 2. Nulägesanalys...4 3. Energimyndighetens

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30 90

Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30 90 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr MB 31 a 1 (6) MILJÖPLAN 2014-2020 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30 90 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att

Läs mer

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial Åtgärdsworkshop Valdemarsvik Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 22? Hemläxa och bakgrundsmaterial 1 Detta dokument innehåller de fakta kring Valdemarsviks nuläge, alternativ

Läs mer

Inköpspolicy för fordon

Inköpspolicy för fordon Inköpspolicy för fordon Projektets mål: Bilar som köps in ska vara miljöbilar eller dra i genomsnitt 1 dl mindre drivmedel per mil (med undantag för bilar med specialtillstånd) Minst 10 av de 33 skånska

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 Innehåll 1 Vision och mål 5 1.1 Mål... 5 1.2 Delmål... 5 2 Handlingsplan 6 2.1 Energiprocessen... 6 2.2 Förordning om energieffektiva

Läs mer