Strategi för energieffektivisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för energieffektivisering"

Transkript

1 Strategi för energieffektivisering Uppföljning

2 Strategi för energieffektivisering; Uppföljning , Höörs kommun Sida 2 av 35

3 Innehåll Inledning... 5 Begreppsförklaring... 5 Energianvändning i byggnader... 6 Kommunägda fastigheter... 6 Höörs Fastighets AB... 7 Höörs Byggnads AB... 9 Höörs Industribyggnads AB Bränslemix fjärrvärme Energianvändning transporter Höörs kommuns fordonspark Totalt inköpt drivmedel Höörs kommun Fordon och transporter HFAB-koncernen Uppföljning av bränsleförbrukning Resor i tjänsten med egen bil Med kollektivtrafiken inom Skåne Med fjärrtåg och flyg Övrig dieselanvändning fiskebåt Ringsjön Övrig energianvändning VA-verksamhet Gatubelysning % Fossilbränslefri kommun Uppföljning mot angivna mål Projektmål Strategisk energieffektivisering i Höörs kommun Kommunala mål för Höörs kommun Lokala miljömål Mål enligt Energimyndighetens föreskrifter Effektmål för byggnader HFAB-koncernen Kommunägda byggnader Effektmål för fordon och transporter Höörs kommun Status 2013 mål för fordon och transporter Höörs kommun HFAB-koncernen Effektmål för övrig energianvändning Gatubelysning Strategi för energieffektivisering; Uppföljning , Höörs kommun Sida 3 av 35

4 VA-verksamhet Åtgärdsarbetet Status åtgärd 2 och Handlingsplanens åtgärder status Strategi för energieffektivisering; Uppföljning , Höörs kommun Sida 4 av 35

5 Inledning Detta dokument är en uppföljning av arbetet med energieffektivisering i Höörs kommun till och med år Arbetet har sin utgångspunkt i Strategi för energieffektivisering, Höörs kommun och denna uppföljning är ett komplement till strategin och en redovisning av arbetet som kommer att uppdateras årligen. Denna version av uppföljningen som gäller åren innehåller: En sammanställning av kommunens energianvändning Uppföljning mot angivna mål Redovisning av åtgärdsarbetet 2013 Begreppsförklaring Normalårskorrigering Korrigering av byggnadens uppmätta klimatberoende energianvändning utifrån skillnaden mellan klimatet på orten under ett normalår och det verkliga klimatet under den period då byggnadens energianvändning verifieras. Atemp Byggnadens uppvärmda area, över 10 C, exklusive garageutrymmet. BRA BOA LOA Bruksarea är byggnadens area räknat från byggnadsdelarnas insida. Atemp = BRA Boarean avser den yta som är användningsbar för boende. Atemp = 1,25 * (BOA+LOA) för flerbostadshus med uppvärmd källare över 10 C Atemp = 1,15 * (BOA+LOA) för flerbostadshus med uppvärmd källare som är garage eller som saknar källare. Lokalarea avser bruksarea för lokalutrymmen Energienheter 1 Gigawattimme [GWh] = Megawattimmar [MWh] = kilowattimmar [kwh] Strategi för energieffektivisering; Uppföljning , Höörs kommun Sida 5 av 35

6 Energianvändning i byggnader Höörs kommun äger 100 % av Höörs fastighets AB (HFAB) som i sin tur framtill ägde 100 % av Höörs Bostads AB (HBAB) och Höörs industribyggnads AB (HIBAB). Efter första februari 2014 har koncernen fusionerats och består idag enbart av ett bolag, Höörs Fastighets AB som kommunen fortsatt äger till 100 %. Den schematiska bilden nedan beskriver fördelningen av fastighetsytor för hur det såg ut under 2013, enligt den gamla modellen där det fanns tre olika kommunala bolag. Kommunen har också ett mindre fastighetsbestånd i eget ägande. Ägarstrukturen och storleken på fastighetsbestånden framgår av figuren nedan. Utöver de ägda byggnaderna finns ett litet antal förhyrda lokaler för kommunal verksamhet hos externa fastighetsägare. Höörs Kommun Höörs Fastighets AB Eget ägande Hyrda lokaler Höörs byggnads AB Höörs Industribyggnads AB Bostäder m 2 BOA + LOA Lokaler m 2 BRA Lokaler m 2 LOA Lokaler m 2 BRA?? m 2 Figur 1, Fastigheter Höörs kommun Ytorna gäller för 2013 och är exklusive ytor som hyrs ut med kallhyra eller ytor där ingen energianvändning finns, t.ex. ouppvärmda ytor. Kommunägda fastigheter Det kommunalt ägda beståndet av fastigheter är relativt litet sedan mitten av 2009 då de flesta kommunala byggnaderna övergick i Höörs Fastighets AB:s ägo. I byggnadsbeståndet finns bland annat idrottsplatser och badplatser. I tabellen nedan visas total energianvändning och total yta (ytor utan energianvändning är exkluderade). Värdena är inte normalårskorrigerade vilket innebär att vissa skillnader kan bero på skillnader i väderlek mellan olika år. En förändring i årets statistikinsamling är att det upptäckts att olja används till uppvärmning i en av kommunens fastigheter (Förrådet 4), vilket inte har varit känt i föregående års uppföljningar. Det har även för åren förekommit användning av olja som därmed inte har ingått i den årliga uppföljningen. Arbete genomförs nu för att komplettera oljeanvändningen för dessa år. Tabell 1, Energianvändning kommunägda fastigheter Yta [m 2 BRA] El [kwh] Olja [kwh] Energi per yta [kwh/m 2 ] 81,3 80,4 87,8 90,8 103,9 Strategi för energieffektivisering; Uppföljning , Höörs kommun Sida 6 av 35

7 Höörs Fastighets AB Höörs Fastighets AB (HFAB) äger och förvaltar lokaler för kommunal verksamhet, bland annat skolor och förskolor. Den totala energianvändningen uppgick 2013 till drygt 8,5 miljoner kwh och energianvändningen per kvadratmeter bruksarea (m 2 BRA) har minskat kraftigt under Under 2011 gjordes en omförhandling av hyresavtalen mellan kommunen och HFAB till (uthyrning med) varmhyra, vilket är en viktig förutsättning för att HFAB ska kunna göra långsiktiga investeringar för energieffektivisering. Tabell 2, Energianvändning HFAB HFAB Total yta [m2 BRA] Olja [kwh] Fjärrvärme [kwh] Pellets [kwh] Elvärme [kwh] El övrigt [kwh] Summa energi [kwh] Energi per yta [kwh/m2 BRA] 167,5 168,8 164,0 154,2 Oljeanvändningen minskade drastiskt under Genomförda åtgärder under året har bl.a. bestått i att Backa förskola har fått sin olja helt ersatt med pellets och el som reserv. I Munkarp Skola har en värmepump ersatt oljan sedan hösten En annan del i förklaringen är att 2013 var ett milt år med få köldtoppar vilket gjort att de fastigheter med oljepanna som reserv inte haft så stor användning. Den minskade oljeanvändningen är den främsta förklaringen till att energianvändningen per yta har minskat så kraftigt under HFAB har långtgående planer på att inom närmsta tiden investera i solceller på ett par fastigheter, i dagsläget äger man en solfångare som under 2013 producerade kwh värme. [kwh/m2 BRA] 180,0 Energianvändning HFAB 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 El övrigt [kwh/m2] Elvärme [kwh/m2] Pellets [kwh/m2] Fjärrvärme [kwh/m2] Olja [kwh/m2] 20,0 0, Diagram 1, Energianvändning per kvadratmeter , HFAB Diagrammet på nästa sida visar energianvändningen per kvadratmeter för varje fastighet i HFAB:s bestånd. Strategi för energieffektivisering; Uppföljning , Höörs kommun Sida 7 av 35

8 350,0 Energianvändning per kvadratmeter HFAB 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Olja 2012 [kwh/m2] Fjärrvärme 2012 [kwh/m2] Pellets 2012 [kwh/m2] Elvärme 2012 [kwh/m2] El övrig 2012 [kwh/m2] Olja 2013 [kwh/m2] Fjärrvärme 2013 [kwh/m2] Pellets 2013 [kwh/m2] Elvärme 2013 [kwh/m2] El övrig 2013 [kwh/m2] Diagram 2, Energianvändning per kvadratmeter HFAB

9 Höörs Byggnads AB Höörs Byggnads AB (HBAB) äger och förvaltar flerbostadshus i kommunen, med en total yta av ca kvadratmeter bostadsyta plus lokalyta. Den normalårskorrigerade energianvändningen har minskat under 2013 till ca 5,5 miljoner kwh vilket är en minskning med 8 % jämfört med år Tabell 3, Energianvändning , HBAB HBAB Total yta [m 2 BOA+LOA] Fjärrvärme [kwh] Elvärme [kwh] El övrigt [kwh] Summa energi [kwh] Energi per yta [kwh/m 2 BOA+LOA] 163,0 169,2 169,3 157 [kwh/m2 BRA] 180,0 Energianvändning HBAB 160,0 140,0 120,0 100,0 El övrigt [kwh/m2] 80,0 Elvärme [kwh/m2] 60,0 Fjärrvärme [kwh/m2] 40,0 20,0 0, Diagram 3, Energianvändning per kvadratmeter , HBAB Diagrammet nedan visar normalårskorrigerad energianvändning per kvadratmeter för varje fastighet i HBAB:s byggnadsbestånd. Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 9 av 35

10 350,0 Energianvändning per kvadratmeter HBAB 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Fjärrvärme 2012 [kwh/m2] Fjärrvärme 2013 [kwh/m2] Elvärme 2012 [kwh/m2] Elvärme 2013 [kwh/m2] El övrig 2012 [kwh/m2] El övrig 2013 [kwh/m2] Diagram 4, Energianvändning per kvadratmeter HBAB Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 10 av 35

11 Höörs Industribyggnads AB Höörs Industribyggnads AB (HIBAB) äger ett antal lokalfastigheter med en total yta av kvadratmeter lokalarea. För två av fastigheterna står HIBAB för energikostnaderna och i övriga är det hyresgästen som betalar energikostnaderna. I tabellen nedan visas energianvändning och ytor för de två byggnader där HIBAB står för energikostnaderna. Energianvändningen per kvadratmeter har i dessa fastigheter minskat med 12 % mellan år 2010 och Tabell 4, Energianvändning HIBAB HIBAB Total yta [m 2 BOA+LOA] Fjärrvärme [kwh] El [kwh] Summa energi [kwh] Energi per yta [kwh/m 2 BOA+LOA] 153,5 145,5 136,1 135,4 Bränslemix fjärrvärme Fjärrvärmeproduktionen i Höörs kommun ägs och drivs av Rindi Energi AB. I produktionen används till största delen träflis med gasol som spetsvärme. Ingående bränslen i produktionen för år visas i diagrammet nedan. Andelen förnybart bränsle har framtill 2012 ökat varje år till 96 % från 84 % år Under 2013 ökade andelen gasol till 16 % och flisen stod för 84 % av den totala bränslemixen. [MWh/år] Bränslemix fjärrvärmeproduktion Gasol [MWh] Flis [MWh] Diagram 5, Bränslemix fjärrvärme Höörs kommun Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 11 av 35

12 Energianvändning transporter Höörs kommuns fordonspark Höörs kommuns ägda och leasade fordon år framgår av tabellen nedan. Antal personbilar och lätta lastbilar (<3,5 ton), samt dessa fordons körsträckor och drivmedelförbrukning skall årligen rapporteras till Energimyndigheten. De kommunägda bolagens bilar ingår ej i denna tabell. Den 1 januari 2013 trädde en ny miljöbilsdefinition ikraft vilken innebär att personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar, som tas i bruk från och med 1 januari 2013 klassas som miljöbil om bilens koldioxidutsläpp inte överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp i förhållande till fordonets tjänstevikt. Det innebär alltså att gränsen för miljöbil är flytande; tyngre bilar får släppa ut mer än lättare bilar. Av de 41 miljöbilar som kommunen hade under 2013 så var 36 st miljöbilsklassade enligt 2007 års definition och 5 st. klassade enligt 2013 års definition. Tabell 5, Fordon och miljöbilar Personbilar Lätta lastbilar Totalt varav miljöbilar 2007 och 2013 def. [st] Total andel miljöbilar (2007 och 2013 års definition) [%] 5% 5% 3% 52% 57% Totalt inköpt drivmedel Höörs kommun Höörs kommun köpte under åren 2009 till 2013 in följande mängder drivmedel för lätta fordon. Tabell 6, Totalt inköpt drivmedel för lätta fordon, personbilar och lätta lastbilar, Höörs kommun Bensin [liter] Diesel [liter] varav Evolution Diesel [liter] Etanol [liter] Energi totalt [kwh] kwh/km 0,74 0,73 1,26 0,67 0,64 Körsträcka [km] * * *Uppskattade utifrån bedömda snittförbrukningar (l/mil) Totalt körda sträckor under 2013 innebar en liten minskning jämfört med 2012 samtidigt som även energianvändningen per körd sträcka minskade något. Totala körsträckor för kommunens personbilar och lätta lastbilar för år 2011 bygger på faktiska mätaravläsningar men anmärkningsvärt liten jämfört med övriga år, vilket indikerar att underlaget varit bristfälligt eller att det missats att läsa av mätarställningar under detta år. Till övriga fordon tankandes följande mängder drivmedel. Tabell 7, Drivmedel till övriga fordon och arbetsmaskiner , Höörs kommun Övriga fordon och arbetsmaskiner Bensin [liter] Diesel [liter] Energi totalt [kwh] Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 12 av 35

13 Fordon och transporter HFAB-koncernen HFAB-koncernen hade under 2013 femton fordon som sammanlagt rullade kilometer. I tabellen nedan anges total bränsleförbrukning och energieffektivitet i HFAB:s fordon. Tabell 8, Fordon, bränsleförbrukning och körsträcka Antal fordon [st] Bensin [liter] Diesel [liter] Energianvändning [kwh] CO2 från drivmedel [kg] Körsträcka [km] Energieffektivitet [kwh/km] 0,95 0,94 0,77 Utsläpp [g CO2/km] Uppföljning av bränsleförbrukning I kommunen används ett system för tankning av bilar där varje bil har ett eget tankkort avsett att används endast för denna bil. Tack vare denna lösning finns det en bra översikt över den årliga bränsleförbrukningen per fordon. En förutsättning för detta är givetvis att det finns bra rutiner för att efterleva detta system så att rätt bil tankas med rätt kort. Från och med år 2011 ingår även HFABkoncernens fordon i detta system för tankning. Resor i tjänsten med egen bil Körning i tjänsten med privat bil år 2013 uppgår till ca kilometer. Detta kan jämföras med den totala körsträckan för ägda och leasade bilar som 2013 var ca km. Uppgifterna om körning med privat bil i tjänsten för 2009 och 2010 bygger på uppgifter för en av årets månader som sedan skalats upp för att motsvara ett helt år. För 2011, 2012 och 2013 gäller uppgifterna för hela året. Uppgifterna gäller för kommunen exklusive bolagen. Tabell 9, Körsträcka privatbilar Körsträcka [km] Nedan visas körsträcka med privatbil per förvaltning för kommunens anställda. Det körs mest privatbil i tjänst inom sociala sektorn och barn- och utbildningssektorn. Tabell 10 Körsträcka privatbilar per förvaltning. Förvaltning Barn- o utbildningssektor Kommunledningskansli Kultur o Fritid Miljö- o byggmyndighet Räddningstjänst Samhällsbyggnadssektor Social sektor Förtroendevalda Totalt Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 13 av 35

14 Med kollektivtrafiken inom Skåne Höörs kommun tillhandahåller ett antal kollektivtrafikkort som anställda får använda för resor i tjänsten inom Skåne. I tabellen visas användandet av dessa kort och en kalkyl för vilka effekter det medfört i sänkta kostnader och minskad miljöpåverkan. Antaganden för kalkylen är att en genomsnittlig resa går till Lund, tur och retur. Kalkylkostnad för motsvarande bilresor bygger på att alternativet till resande med kollektivtrafikkort är att resa i privat bil. Uppgifter för 2013 års kollektivresande saknas i denna uppföljning. Tabell 11, Kollektivtrafikresor i tjänsten Kalkyl resor med kollektivtrafik Kort utlånat [antal dagar] Kostnad kollektivtrafikkort [kr] Kalkylkostnad motsv. bilresor [kr] CO 2-utsläpp tågresor [kg CO 2] 0,010 0,012 0,012 0,013 CO 2-utsläpp motsv. bilresor [kg CO 2] Besparing [kr] Minskade utsläpp [kg CO 2] Att använda kollektivtrafikkorten istället för att köra bil har enligt denna kalkyl inte bara varit en bra ekonomisk affär utan också inneburit en besparing av ca 13,8 ton CO 2. Med fjärrtåg och flyg Resor med flyg har ökat kraftigt under 2013 efter att under flera år ha minskat stadigt. Även tågresorna ökade under Mellan 2009 och 2012 har förändringen från flyg till tåg inneburit en besparing av ca 12,5 ton CO 2. Under 2013 ökade de totala utsläppen från flygresor med nästan 7 ton CO 2. Tabell 12 och Tabell 13 nedan visar att flyg är både mer energikrävande och en större orsak till utsläpp av koldioxid än tåg. Genom att ersätta flygresor med tåg när det är praktiskt möjligt finns det goda möjligheter att minska både energianvändning och koldioxidutsläpp. Tabell 12, Resor med flyg Höörs kommun Flygresor Personresor [st] Sträcka [km] Energi [kwh] CO2 [kg] Tabell 13, Resor med fjärrtåg Höörs kommun Tågresor Personresor [st] Sträcka [km] Energi [kwh] CO2 [kg] <0,01 <0,01 0,01 0,01 0,4 Informationen om kommunens resor har erhållits från den resebyrå kommunen använder. Övrig dieselanvändning fiskebåt Ringsjön För att försöka återställa balansen mellan rovfisk och bytesfisk s.k. vitfisk utför Ringsjöns vattenråd uttrålning av vitfisk vilket finansieras av vattenrådets huvudmän (sydvatten AB, Höörs-, Hörbys- samt Eslövs kommun). Dieselanvändningen för detta fiske för 2009 till 2013 framgår av tabellen nedan. Ökningen år 2012 beror till viss del på att fiske detta år även bedrevs i Vallentunasjön i Täby kommun dieselförbrukning för detta bedöms till ca liter. Under 2013 har nya trålare införskaffats till Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 14 av 35

15 verksamheten. I upphandlingen av dessa båtar har stor vikt lagts vid låg miljöpåverkan och bränsleförbrukning. Tabell 14, Dieselanvändning fiskebåt Ringsjön Fiske Ringsjön Diesel [liter] Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 15 av 35

16 Övrig energianvändning VA-verksamhet Tabellen nedan visar den totala energianvändningen i VA-verksamheten Totalt användes 3,3 miljoner kwh energi under 2013 där 73 % av energin bestod av el, 24 % av gas och 3 % av olja. Energianvändningen har ökat stadigt sedan I tidigare års uppföljningar har användningen av olja och gas olyckligt bytt plats vilket har lett till att oljeanvändningen har sett större ut än vad den egentligen har varit. Tabellen nedan har justerat detta för tidigare års statistik. Oljan och gasen används dels till uppvärmning av reningsverkets lokaler och dels till uppvärmning av rötkammaren. Tabell 15, Energianvändning VA-verksamhet VA-verksamhet El [kwh] Gas [kwh] Olja [kwh] Gatubelysning Tabellen nedan visar den totala elanvändningen till gatubelysningen i kommunen. Det har påbörjats ett arbete med att dokumentera kommunens belysningspunkter. När detta arbete är färdigställt kan man gå vidare med att utreda möjligheterna till energieffektivisering. Bland annat finns 300 kvicksilverarmaturer kvar som behöver bytas ut senast år Under året bytte kommunen elleverantör vilket dessvärre har lett till att inga uppgifter för elanvändningen kan fås för Vid en sammanställning av fakturor för perioden maj 2013 maj 2014 ges en totalkostnad på kr för inköpt el till gatubelysning. Tabell 16, Elanvändning gatubelysning Gatubelysning El [kwh] * * Elanvändningen har räknats fram utirån totala elkostnaden med ett antaget elpris på 1,2 kr/kwh. Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 16 av 35

17 100 % Fossilbränslefri kommun 2020 Klimatsamverkan Skåne driver satsningen 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 i syfte att kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne ska minska sin klimatpåverkan. De som ansluter sig ska aktivt arbeta för att: Ingen fossil energianvändning i byggnader Inget fossilt bränsle i transporter Ingen användning av fossil el Kommunstyrelsen i Höör antog den 16 maj 2013 utmaningen att bli fossilbränslefri till 2020 (KSF 2013/59). Det finns flera beröringspunkter med övriga mål inom klimat- och energiområdet i kommunen, bl.a. arbetet med energieffektiviseringsstrategin. Status 2013 Detta är inte en heltäckande bild av kommunens miljöpåverkan utan ett första steg att visa hur situationen ser ut, ambitionen är att utveckla uppföljningen och inkludera fler aspekter allt eftersom. Diagrammet nedan visar andel fossil respektive fossilfri energi använd till uppvärmning exkl. el för Höörs kommunägda fastigheter och Höörs fastighets AB (HFAB) samt oljeanvändning till VAverksamheten under VA-verksamhetens gasanvändning har inte inkluderats då det är oklart hur mycket som används till uppvärmning av fastigheter respektive uppvärmning av rötgaskammare. Uppvärmning - andel fossil energianvändning i byggnader (exklusive el) 15% Fossilbränslefritt Fossilt 85% Diagram 6, andel fossil energianvändning (exkl. el) till uppvärmning för Höörs kommunägda fastigheter och Höörs fastighets AB (HFAB) samt VA-verksamheten Diagrammet nedan visar andel fossil respektive fossilfri el som används av Höörs kommunägda fastigheter, Höörs fastighets AB och VA-verksamheten. Sedan 2014 köps det enbart in miljömärkt el i kommunen och HFAB. Elanvändning 100% Fossilbränslefritt Fossilt Diagram 7, andel fossil/ fossilfri el i Höörs kommunägda fastigheter, Höörs fastighets AB och VA-verksamheten. Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 17 av 35

18 Diagrammet nedan visar hur stor andel av fordonsbränslet till Höörs kommuns personbilar och lätta lastbilar som 2013 var fossilt (89 %) respektive fossilbränslefritt (11 %). År 2012 var den fossilfria andelen 17,3% vilket främst berodde av att det tankades mycket mer Preem Evolution Diesel vilket innehåller ca 20 % inblandad biodiesel som är fossilfri Personbilar och lätta lastbilar som tankas med diesel tankas med antingen konventionell diesel eller Preem Evolution Diesel. År 2013 var 60 % av all tankad diesel konventionell diesel och 40 % Preem Evolution Diesel. Det finns även ett par elbilar i kommunen men dessa ingår dock inte i statistiken då det inte varit möjligt att följa upp deras elanvändning under Övriga fordon och arbetsmaskiner tankas med bensin eller diesel. Andel fossilfritt fordonsbränsle köpta bränslen till personbilar och lätta lastbilar 11% 89% Fossilbränslefritt Fossilt Diagram 8, Andel fossilt och fossilfritt fordonsbränsle baserat på energiinnehåll som användes till Höörs kommuns personbilar och lätta lastbilar Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 18 av 35

19 Uppföljning mot angivna mål Inom ramen för arbetet med strategisk energieffektivisering har ett antal målsättningar angetts som följs upp i denna årliga rapport. Dessutom redovisas viss uppföljning av andra relevanta mål som satts för kommunen. Projektmål Strategisk energieffektivisering i Höörs kommun Kommunens projektmål är att under perioden åstadkomma en större förståelse för energieffektiviseringens nytta och väsen på alla nivåer inom kommunen och i dess bolag. Målet är även att en långsiktig energieffektivisering och därmed minskande kostnader åstadkoms. Målen är bland annat att: 1. Åstadkomma en bättre redovisning och uppföljning när det gäller energianvändning och effektivitet 2. Starta processen med att få alla verksamheter och bolag inom kommunen delaktiga i effektivisering, redovisning och uppföljning 3. Att delta i projektet MILOU 2 med målet att införa energieffektivitetsaspekter m.m. i upphandling- och anskaffningsprocesserna 4. Att delta i Energikontorets utvecklingsprojekt och länsstyrelsens nätverksträffar inom projektet 5. Att 2011 till Energimyndigheten redovisa kommunens mål i MWh och procent för år 2014 samt Att årligen till Energimyndigheten redovisa efterfrågade uppgifter om kommunens totala mängd köpt energi i MWh 7. Att arbeta för ett tankställe för biogas inom kommunen 8. Info och utbildning av beslutsfattare i kommunens administration och bolag. Uppföljning Projektmålen följs upp vid projekttidens slut Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 19 av 35

20 Kommunala mål för Höörs kommun Vision 2025 Höörs kommun är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och företagande. Kommunfullmäktige har arbetat fram en vision för Höörs kommun år 2025, där hållbar utveckling har en framskjuten position. För att konkretisera visionen har fullmäktige också antagit sex strategier (KF 4, ). En av strategierna handlar om hållbar utveckling, vilket formuleras på följande sätt: Hållbar utveckling innebär att vi tänker på miljö, ekonomi och det sociala ansvaret och agerar långsiktigt. Inriktningsmål För att ytterligare konkretisera visionen finns 13 långsiktiga inriktningsmål. (KF 57, ). Av dem är det framförallt två mål som är relevanta för arbetet med energieffektivisering: Mål 9: Vi ska arbeta systematisk för att minska den kommunala verksamhetens negativa miljöpåverkan och medverka till att hela samhället minskar sin negativa miljöpåverkan Mål 13: Höörs kommun ska ha en god ekonomisk hushållning Effektmål De olika nämnderna har brutit ner de långsiktiga målen och formulerat mer kortsiktiga så kallade effektmål för den egna verksamheten. Det finns också sex kommunövergripande effektmål som formulerats av ledningsgruppen. De av kommunens effektmål som anknyter till energianvändning är framförallt följande: Effektmål 6.1: Att busstrafiksystemet 2015 når samtliga handelscentra i tätorten och dess ytterområden Effektmål 6.2: Cykeltrafiken ska öka med 1 % under Effektmål 11.2: Att effektivisera energianvändningen så att den relativa kostnadsandelen minskar. Effektmålen är antagna i och med antagande av 2013 års budget och uppföljning sker i samband med årsredovisningen. Lokala miljömål Kommunens Lokala miljömål är antagna av kommunfullmäktige i januari Fem av de lokala miljömålen är relevanta för ämnet energieffektivisering: Mål 1A. Andelen miljöfordon enligt Vägverkets miljöfordonsdefinition vid inköp av fordon till kommunens personbilpark skall för 2009 vara 50 % samt från %. Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 20 av 35

21 Mål 1B. Utsläpp av koldioxid/invånare i Höörs kommun ska till 2015, som medelvärde, ha minskat jämfört med basåret Mål 1C. Minska energiåtgången per m2 i kommunalt ägda och de kommunala bolagens fastighetsbestånd. Mål 1D. Snarast värms samtliga fastigheter som ägs av kommunen och de kommunala fastighetsbolagen upp med förnyelsebar energi. Mål 15E. En ökad del av den använda energin ska baseras på förnyelsebar energi och miljöpåverkan från uppvärmning skall begränsas. Gröna nyckeltal Höörs kommun följer 20 gröna nyckeltal för att mäta miljötillstånd och miljöpåverkan. Nyckeltal 1-16 mäter miljötillståndet i kommunen som geografiskt område, medan nyckeltal mäter miljöpåverkan från kommunens egna verksamheter. Nyckeltalen reviderades år Mer information finns på Uppföljning av lokala miljömål Mål 1A kunde inte nås, då vissa fordon och fordonstyper som behövs i verksamheten inte varit möjliga att få som miljöklassade fordon. Ett nytt mål för miljöfordon har angetts i Energieffektiviseringsstrategin. I kommunens gröna nyckeltal mäts andel miljöfordon som en andel av den totala personbilsparken. Mål 1B: Utsläpp av koldioxid/invånare följs inte upp inom ramen för denna uppföljningsrapport, men bör anses vara en övergripande ambition med arbetet. Det gröna nyckeltal som tidigare följde utsläpp av koldioxid/invånare har utgått, eftersom det inte går att få fram tillförlitlig statistik över koldioxidutsläpp per invånare på kommunnivå. Mål 1C, 1D och 15E: Arbete mot målen pågår. I Energieffektiviseringsstrategin har målformuleringarna kring energianvändning i byggnader preciserats och stramats upp. De lokala miljömålen är i behov av revidering. Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 21 av 35

22 Mål enligt Energimyndighetens föreskrifter Enligt Energimyndighetens föreskrifter för det statliga stödet för energieffektivisering krävs att kommunen anger målsättningar för kommunens totala verksamhet i totalt använd energi till byggnader och transporter jämfört med basåret Med hänsyn till detta sätter kommunen följande mål: Tabell 17, Målsättning för köpt energi i byggnader och transporter enligt Energimyndighetens föreskrifter Målsättning för total tillförd energi (basår 2009) Minskning till år 2014 Byggnader 3 % 5 % Transporter 3 % 5 % Minskning till år 2020 Uppföljning av målen sker i samband med den årliga inrapporteringen till Energimyndigheten. Effektmål för byggnader HFAB-koncernen HFAB-koncernen följer målsättningen som satts inom ramen för Sveriges allmännyttiga bostadsföretags (SABO) energiutmaning Skåneinitiativet. Målet som satts inom Skåneinitiativet är: 1. Att minska energianvändningen med 20 % till utgången av år 2016, jämfört med energianvändning år 2007 Målet mäts som normalårskorrigerad energianvändning per kvadratmeter och följs upp i den årliga uppföljningen av detta dokument och genom rapportering till SABO. Målet är ursprungligen tänkt att gälla enbart för bostäder, men HFAB har beslutat att målet skall gälla alla koncernens byggnader. HFAB-koncernen har också som målsättning att fasa ut användning av olja för uppvärmning. Målet är: 2. Senast vid slutet av år 2016 skall alla byggnader som använder olja som primär uppvärmning vara konverterade till förnybart bränsle. 3. Senast vid slutet av år 2020 skall all användning av olja för uppvärmning även för spetsvärme och/eller reservändamål vara ersatt med förnybart bränsle. Status HFAB-koncernens mål år 2013 Mål 1: För HFAB har den normalårskorrigerade energianvändningen per kvadratmeter minskat från 167,5 kwh/m 2 år 2010 till 154 kwh/m 2 år 2013, vilket är en minskning på 8,1 % mellan dessa år. För HBAB har den normalårskorrigerade energianvändningen per kvadratmeter minskat från 163 kwh/m 2 år 2010 till 157 kwh/m 2 år 2012, vilket är en minskning på 3,7 % mellan dessa år. För HIBAB har den normalårskorrigerade energianvändningen per kvadratmeter minskat från 153,5 kwh/m 2 år 2010 till 135,4 kwh/m 2 år 2012, vilket är en minskning på 11,8 % mellan dessa år. Dessa förändringar mellan år 2010 och 2013 får ses som indikationer på utvecklingen mot målet. Enligt målformuleringen ska energianvändningen jämföras med år basåret Uppgifter om energianvändningen per kvadratmeter år 2007 saknas i denna uppföljningsrapport och därför kan målet för närvarande inte följas upp helt enligt målskrivningen. Mål 2 och 3: HFAB har inga byggnader kvar med olja som huvudsaklig uppvärmningskälla, vilket under 2013 visade sig tydligt i uppföljningen av energianvändningen. Dock finns ett fåtal oljepannor kvar för tillskottvärme vid effekttoppar och/eller som reservaggregat. Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 22 av 35

23 Kommunägda byggnader För de kommunägda byggnaderna gäller samma målsättning för energieffektivisering som för HFAB, alltså Skåneinitiativets mål, som är: 1. Att minska energianvändningen med 20 % till utgången av år 2016, jämfört med energianvändning år 2007 Målet mäts som normalårskorrigerad energianvändning per kvadratmeter och följs upp i den årliga uppföljningen av detta dokument. Status, målsättning de kommunägda byggnaderna Mål 1: Energianvändningen per kvadratmeter i de kommunägda byggnaderna har ökat från 81,3 kwh/m 2 år 2009 till 86,7 kwh/m , vilket är en ökning på 6,1 %. Under 2013 minskade dock energianvändning per kvadratmeter med 4,5 % jämfört med Däremot är energianvändningen inte normalårskorrigerad vilket ger att en viss del av förändringen kan bero på skillnader i medeltemperaturer mellan olika år. Effektmål för fordon och transporter Höörs kommun För Höörs kommun är målen att 1. Alla personbilar som köps in eller leasas av kommunen skall vara miljöbilar och andelen bilar som drivs med förnybara drivmedel eller el ska öka. 2. Energieffektiviteten i kommunens fordon ska kontinuerligt förbättras genom inköp eller leasing av bränslesnåla fordon. 3. Andelen förnybara drivmedel och/eller el som drivmedel till personbilar och lätta lastbilar skall öka i den kommunala fordonsparken och utgöra minst 15 % vid utgången av år 2015 och 100 % vid utgången av år Andelen resor i tjänsten med bil skall minska till förmån för resor med kollektivtrafik i tjänsten. Mål 1; mäts som andel av nyanskaffade bilar som är miljöbilar enligt regeringens definition och bilar som drivs med förnybara bränslen eller el. Mål 2; kan mätas som bränsleförbrukning l/mil, kwh/km alternativt g CO2/km. Mål 3; mäts som andel energi i köpt drivmedel som är förnybart. Mål 4; mäts genom uppföljning av körda kilometer med bil och resor med kollektivtrafik. Målen följs upp i den årliga uppföljningen. Status 2013 mål för fordon och transporter Höörs kommun Mål 1: Alla nya personbilar som köptes in eller leasades till den kommunala fordonsparken år 2013 var miljöbilar. Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 23 av 35

24 Mål 2: Tabellen nedan visar den genomsnittliga energieffektiviteten (beräknad förbrukning, blandad körning) i Höörs kommuns personbilar 2009 till Trenden är särskilt positiv både för personbilarna de lätta lastbilarna. Den stora förändringen för energieffektiviteten för de lätta lastbilarna berodde till stor del av att tre stycken nya elbilar införskaffats vilka sänker totalvärdet väldigt mycket. Tabell 18, Energieffektivitet personbilar Personbilar Antal (st) CO2-Energi (CO2- utsläpp/km) Energieffektivitet (kwh/100 km) Energieffektivitet, omräknat till liter bensin/100 km ,4 66,0 66, ,6 63,0 63, ,7 57,8 58, ,6 50,6 51, ,8 48,5 49,9 Källa: Miljöfordonsdiagnos Tabell 19, Energieffektivitet lätta lastbilar, Lätta lastbilar Källa: Miljöfordonsdiagnos Antal (st) CO2-Energi (CO2- utsläpp/km) Energieffektivitet (kwh/100 km) Energieffektivitet, omräknat till liter bensin/100 km ,2 79,6 78, ,9 76,4 75, ,0 81,4 80, ,6 75,9 74, ,6 64,8 64,8 Mål 3: År 2013 tankades liter E85 vilket motsvarar 1,8 % av energiinnehållet i allt bränsle som använts i personbilar och lätta lastbilar. Andelen E85 har minskat något jämfört med år 2009 då andelen var 2,7 %. Tas hänsyn till låginblandning av förnybart bränsle i de bränslen som tankats blir den totala volymandelen förnybart bränsle 12,3% år Det är en minskning från 17,3 % för år 2012 vilket framförallt beror av att det har tankats mindre Evolution Diesel under 2013 som består av 20 % förnybart bränsle. Tabell 20, Andel förnybart bränsle Liter bränsle Förnybar andel [%] Bensin [liter] % Evolution Diesel* [liter] % Diesel [liter] % Etanol [liter] % Bränsle totalt [liter] ,3 % *Preem Evolution Diesel med 20 % förnybart innehåll (10 % vinter, 35 % sommar) Mål 4: Det har inte varit möjligt att följa upp kollektivtrafikresor under Användningen av kollektivtrafik för resor i tjänsten hade ökat under perioden 2009 till Körning i tjänsten med privat bil har under 2013 ökat jämfört med Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 24 av 35

25 HFAB-koncernen För HFAB-koncernen gäller följande antagna policy som rör fordon och transporter. Fordonspolicy med användarinstruktioner Antagen av styrelsen i HFAB, HBAB och HIBAB den Rese- och representationspolicy Antagen i styrelsen för HFAB, HBAB och HIBAB I dessa policydokument anges riktlinjer med fokus på bland annat miljöpåverkan, ekonomi och säkerhet vid resor och transporter. Dessutom finns riktlinjer om vilka fordon som skall köpas eller leasas. Fordonspolicy med användarinstruktioner Enligt fordonspolicyn ska anskaffning av nya fordon föregås av en behovsanalys som visar vilken typ av fordon som bäst möter behovet. Om behovsanalysen visas på behov av (nya) fordon så gäller följande riktlinjer för vilken typ av fordon som ska väljas: I första hand ska miljöbil väljas, i annat fall ska det nya fordonet ha en bränsleförbrukning som är 10 % lägre än det fordon som ersätts. Med miljöbil menas fordon som klarar kraven i regeringens definition. I första hand ska fordon som drivs med förnybara bränslen väljas, biogas, etanol eller elhybrid. I andra hand väljs etanol (E85) och diesel med partikelfilter och i sista hand bensin, under förutsättning att tankstation finns där verksamheten bedrivs. Fordonspolicyn beskriver också följande prioritering av transportmedel vid resor i arbetet. I första hand ska bilpoolen användas eller bolagets cykel om resan understiger fem kilometer. Tjänsteresa med egen bil ska godkännas i förväg av närmsta chef och ersättningen följer kollektivavtalet. Rese- och representationspolicy I policyn för resor och representation finns bland annat följande formulering om prioritering av färdsätt vid resor i arbetet. Vid tjänsteresa ska det färdsätt väljas som med hänsyn till restid, miljö och total kostnad är mest effektivt. Ett av de övergripande målen i HFAB är att minska miljöpåverkan därför ska hänsyn till miljön prägla valet av resealternativ. Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 25 av 35

26 Effektmål för övrig energianvändning Gatubelysning För energianvändning (el) i gatubelysning är målet att: 1. Den totala årliga elanvändningen i gatubelysning minskar under perioden från och med år 2009 till och med år Målet kan om möjligt med fördel mätas som elanvändning (kwh) till gatubelysning per totalt antal ljuskällor per år. Alternativt kan målet mätas enbart som total årlig elanvändning till gatubelysning. Målet följs upp inom ramen för den årliga uppföljningen av denna strategi. Status 2013: Då kommunen under året har bytt leverantör har det inte varit möjligt att få ut uppgifter för energianvändningen för Uträkningen utifrån totalkostnaden för inköpt el var för perioden maj maj kr, det är dock svårt att utifrån denna uppgift räkna ut elanvändningen. Den årliga elanvändningen till gatubelysning hade ökat med ca 13 % från 2009 till VA-verksamhet 1. Den totala årliga elanvändningen i VA-verksamheten minskar under perioden från och med 2009 till och med Målet kan, om möjligt, med fördel mätas i förhållande till verksamhetens omfattning t.ex. som total årlig elanvändning per årlig mängd levererat dricksvatten och årlig mängd behandlat avloppsvatten. Alternativt kan målet mätas enbart som total årlig elanvändning i VA-verksamheten. Status 2013: Den årliga elanvändningen i VA-verksamheten har ökat med ca 13, % från 2009 till Under 2013 minskade dock elanvändningen jämfört med Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 26 av 35

27 Åtgärdsarbetet Åtgärder enligt förordning (2009:893) Enligt Energimyndighetens föreskrifter för statligt stöd till energieffektivisering skall kommunen åta sig att genomföra minst två av de åtgärder som finns beskrivna i förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. Energieffektiva åtgärder för myndigheter enligt (2009:893) är: 1. utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav, 2. köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning, 3. köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge, 4. byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3, 5. utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa, eller 6. köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Höörs kommun har valt att genomföra åtgärd 2 och 4 under stödperioden. Status åtgärd 2 och 4 I Höörs kommun finns en inköpsgrupp med representanter från varje sektor. Gruppen samordnas av kommunens inköpssamordnare. Många av de större upphandlingarna görs i samverkan med en grupp av sex kommuner i närområdet. Under 2013 gick kommunen med i projektet MILOU 2 som ett led i arbetet kring miljöanpassad upphandling. För upphandling av fordon har kommunen tillsammans med de andra kommunerna i samverkansgruppen utarbetat en särskild upphandlingsmodell. Modellen bygger på att man har tecknat ett flerårigt ramavtal med fem fordonsleverantörer. En årlig avropsförfrågan går till dessa leverantörer som har att möta krav på fordonsstorlekar, energieffektivitet och drivmedel. Detta gynnar möjligheterna att för kommunen att kunna anskaffa miljövänliga och energieffektiva fordon på en marknad i snabb förändring. Konkurrensutsättningen under 2012 har gett möjlighet att köpa fyra elbilar. Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 27 av 35

28 Handlingsplanens åtgärder status Samverkan Att i tillämpliga delar av arbetet samverka med andra kommuner och/eller organisationer för att utbyta erfarenheter, lära av varandras styrkor och jämföra arbetssätt och resultat i arbetet med energieffektivisering Arbetsgruppen Kunskapsutbyte och synergieffekter av aktiva samarbeten. Deltagande i nätverksträffar, kommunövergripande samarbetsprojekt, eller liknande. Antal (och beskrivning av de) samverkansformer som kommunen är aktiv inom. Status: pågående Exempel på former för samverkan EE-nätverket (Nätverket för energieffektivisering i skånska kommuner och landsting) som är ett nätverk där de flesta skånska kommuner och Region Skåne ingår. EE-nätverket drivs av Länsstyrelsen i Skåne och Energikontoret Skåne i samverkan. Höörs kommun deltar i nätverkets aktiviteter, såsom nätverksträffar, workshops och utbildningar. HBAB deltar i Skåneinitiativet som är en ambitiös energieffektiviseringssatsning och ett nätverk inom SABO. Genom Kommunförbundet Skåne bedrivs ett antal nätverk för kommunala fastighetschefer, tekniska chefer och VA-chefer där kommunen deltar. Kommunen deltar i arbetet med Skånes färdplan för biogas och kommer under de närmaste åren bidra med insatser för att underlätta kunskap om biogaspotentialen i kommunen samt etablering av tankställen i kommunen. Syftet är att bl.a. att minska fossilenergiberoendet. Många av de större upphandlingarna görs i samverkan med en grupp av sex kommuner i närområdet. 2.1 Energiuppföljning byggnader Åstadkomma en bättre uppföljning av energianvändning i kommunens och de kommunala bolagens byggnader, med en detaljering som tillåter att visa den specifika energianvändningen för varje byggnad årsvis. Start 2011 HFAB, teknisk sektor samt kommunens fastighetsstrateg var för sig Bättre uppföljning av energianvändningen i byggnaderna. Identifiering av vilka byggnader som har högst specifik energianvändning samt högre medvetenhet kring förändringar i byggnaderna över tid. Redovisning av specifik energianvändning per byggnad årsvis. Status: Genomförd HFAB-koncernen har bra tekniska system för energiuppföljning av sina byggnader. Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 28 av 35

29 2.2 Fossilbränslefri uppvärmning Utreda möjligheten att konvertera kommunala byggnader som värms med fossila bränslen till uppvärmning från förnybara energikällor. Start 2011 HFAB samt teknisk sektor var för sig Minskad miljöpåverkan från uppvärmning samt ökad energieffektivitet i kommunala byggnader. Redovisningen av tidplan för konvertering av de byggnader som i dagsläget värms med fossila bränslen samt uppföljning av genomförda konverteringar. Status: pågående Inga byggnader i HFABs fastighetsbestånd har längre olja som huvudsaklig uppvärmning, vilket för första gången visade sig tydligt i den årliga energiuppföljningen. För kommunens fastigheter har det dock upptäckts att fastigheten Förrådet 4 använder olja till uppvärmning, något som inte varit känt vid tidigare uppföljningar. 2.3 Kommunikation och information till verksamheter I de kommunala verksamhetslokalerna kommunicera uppgifter om aktuell energianvändning till byggnadernas verksamheter. Informationen om byggnadens energianvändning bör utformas på ett lättförståeligt och informativt sätt och gärna kompletteras med energispartips. Kan kombineras med åtgärd 4.2. Tidplan Start 2012 Ansvarig för Kommunförvaltni ngen genom kommunens fastighetsstrateg Förväntat resultat Bättre ömsesidig förståelse mellan fastighetsägare och hyresgäst. Bättre kunskap hos hyresgäster om byggnadernas energianvändning och den egna möjligheten att påverka. Status: pågående Åtgärden kommer bland annat att genomföras i samband med HFAB:s kundmöten med sina hyresgäster. Redovisning av genomförda informationsinsatser, samt eventuell utvärdering och andra noterade följdeffekter. 2.4 Tekniska effektiviseringsåtgärder Genomföra besiktningar av de kommunala byggnaderna för att identifiera möjliga tekniska energieffektiviseringsåtgärd er. Besiktningarna bör genomföras i en prioritetsordning där byggnader med högst specifik och faktisk energianvändning utförs först. Möjliga tekniska åtgärder att genomföra kan vara uppvärmnings- och ventilationsåtgärder, åtgärder inom belysning samt lokal tillförsel av energi exempelvis solenergi HFAB samt teknisk sektor var för sig Identifiering av energieffektiviserings åtgärder som kan minska energianvändningen och ge lönsamhet enligt LCCberäkning. Resultat av energibesiktigningar samt utvärdering av specifik energianvändning före och efter åtgärd, samt övriga erfarenheter från energibesiktningar och genomförda åtgärder. Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 29 av 35

30 Status: pågående HFAB arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringsåtgärder, under 2012 gjordes en prioriteringsordning för av energieffektiviseringsåtgärder HBABs samtliga fastigheter utifrån den kartläggning som tidigare genomförts. Under 2013 har det projekterats för solcellsanläggningar på tre av HFABs fastigheter och anläggningarna planeras att komma på plats under Utbildning av driftpersonal Genomföra utbildning för personalen som ansvarar för driften av de kommunala byggnaderna HFAB samt teknisk sektor Bättre drift av byggnaderna och förbättrad arbetsmiljö för personalen. Utvärdering efter genomförda utbildningsinsatser, samt eventuella följdeffekter i form av identifierade energibesparingar. Status: pågående HFAB har genomfört förändringar i organisationen för att förbättra sitt energiarbete, med bland annat tillsättning av en ny energiansvarig och en vaktmästare som blivit drifttekniker som utbildats inom bland annat styr- och reglerteknik. 2.6 Kommunen som aktiv hyresgäst I de lokaler eller byggnader som kommunen hyr av externa fastighetsägare (ej HFAB) samverka med fastighetsägaren för att verka för att byggnaden är så energieffektiv som möjligt. Start 2012 Kommunförvaltni ngen genom kommunens fastighetsstrateg Tydliggöra kommunens roll som hyresgäst i syfte att både veta vad man betalar för, och om möjligt bidra till sänkt energianvändning. Redovisning av genomgång av kommunalt hyrda lokaler, samt beskrivning av upprättad dialog. Status: Ej påbörjad under IT-åtgärder Utreda möjligheten att minska elanvändningen i ITutrustningen och därtill tillhörande installationer såsom kylning av datorrum och serverhallar. Utredningen bör fokusera på både tekniska åtgärder såväl som beteenderelaterade åtgärder. Start 2012 Kommunförvaltni ngen i samverkan med arbetsgruppen Höjd medvetenhet om energianvändning i IT-utrustning, samt i förlängningen sänkt energianvändning. Redovisning av genomförd utredning samt plan för av åtgärder. Status: Ej påbörjad under Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 30 av 35

31 3.1 Samordnad fordonshantering Arbeta för att uppnå en bättre och mer samordnad uppföljning av de kommunala fordonens bränsleförbrukning och körda kilometer, med en detaljering som tillåter att visa antal körda kilometer och bränsleförbrukning och bränsletyp per fordon, årsvis Bilansvarig samt HFAB Bättre uppföljning av vilka fordon som finns, samt körsträckor och bränsleförbrukning Redovisning av körsträckor och bränsleförbrukning per fordon, årsvis. Övriga effekter i form av eventuella identifierade effektiviseringsåtgärder. Status: pågående Ett kontinuerligt förbättringsarbete pågår för att förbättra rutiner för uppföljning av bränsleförbrukningar och körsträckor. Sedan 2011 ingår HFAB-koncernens fordon i kommunens tankkort-system vilket ytterligare förenklar och förbättrar uppföljningen. 3.2 Rese- och mötespolicy Upprätta en rese- och mötespolicy för kommunen (och de kommunala bolagen), i syfte att minska energianvändning och negativ miljöpåverkan från resor, samt att i möjlig mån ersätta eller komplettera fysiska möten med telefon-/videomöten. Därefter arbeta för ett brett av policyn. Start under 2011 Personalkontoret och HFAB var för sig Minskad miljöpåverkan och minskade kostnader för resor och möten. Redovisning av antagen policy samt uppföljning av hur den förankras och efterlevs i hela kommunorganisationen. Antal telefon- och videomöten, samt förändrade resmönster. Status: Genomförd Under 2013 togs en nya rese- och mötespolicy fram för kommunen. Arbetet skedde i samverkan med ett antal andra kommuner inom ramen för ett projekt som samordnas av Hållbar Mobilitet Skåne. En workshop anordnades av Energikontoret Skåne och Hållbar Mobilitet Skåne under hösten 2013 för kommunens ledningsgrupp där material till den nya policyn diskuterades. Den nya policyn antogs i kommunstyrelsen 14 november HFAB-koncernen har antagit en rese- och representationspolicy som anger tydliga riktlinjer för företagets resor. Se beskrivning av HFAB:s policydokument i målkapitlet i denna rapport. Energieffektivisering i Höörs kommun; Uppföljning Sida 31 av 35

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering 2009-2014 Slutrapport och uppföljning Sammanfattning År 2010-2014 har ett statligt stöd funnits för att stärka kommuner och landstings strategiska energieffektiviseringsarbete.

Läs mer

2012-05-23 Strategi fö ör energieffektivisering Uppföljning 2011

2012-05-23 Strategi fö ör energieffektivisering Uppföljning 2011 2012-05-23 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2011 Strategi för energieffektivisering; Uppföljning 2009 2011, Höörs kommun Sida 2 av 32 Innehåll Inledning... 5 Energianvändning i byggnader...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 2.1 Byggnader 4 2.2 Transporter 5 3 MÅL 7 3.1 Byggnader 7 3.2 Transporter 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 Inledning Denna strategi syftar till att

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Högsby Kommun 21-773 Anders Ivarsson 579 8 HÖGSBY Strategi Kommun/Landsting Högsby Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 5777 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Nybro Kommun 21-535 Mattias Andersson 382 8 NYBRO Strategi Kommun/Landsting Nybro Kommun Antal årsarbetskrafter: 174 Antal invånare: 19579 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting.

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Madeleine Nettelbladt Kalmar Kommun 21-11 3376-1 Jane Wågsäter Box 611 391 26 KALMAR Strategi Kommun/Landsting Kalmar Kommun Antal årsarbetskrafter: 484 Antal invånare: 62388 Målsättning

Läs mer

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist.

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist. 1(9) Handläggare Marie Rosenqvist Mörbylånga Kommun 21-2912 Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 8 MÖRBYLÅNGA Strategi Kommun/Landsting Mörbylånga Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 1421

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2014-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 736 MWh energi år 2013 till kommunens byggnader

Läs mer

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Torsås kommun 21-259 Stan Weyns Box 53 385 25 TORSÅS Strategi Kommun/Landsting Torsås kommun Antal årsarbetskrafter: 551 Antal invånare: 744 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2015-2020

Strategi för energieffektivisering 2015-2020 Strategi för energieffektivisering 2020 Beslutande organ: Styrgrupp: Arbetsgrupp: Strategin kommer att antas av Kommunstyrelsen (KS). Enligt reglemente för KS 2 skall KS besluta om energiplaner samt enl

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2011-03-30 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 973 MWh energi år 2011 till kommunens byggnader

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting.

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Astrid Fell Mönsterås Kommun 21-951 3368-1 Henrik Andersson Box 54 383 22 MÖNSTERÅS Strategi Kommun/Landsting Mönsterås Kommun Antal årsarbetskrafter: 923 Antal invånare: 1299 Målsättning

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2013-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 21 441 MWh energi år 2012 till kommunens byggnader

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Öppna jämförelser energi och klimat andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Aktuellt i politiken energi & klimat - EU: 2030-paket och Energiunion: försörjningstrygghet & solidaritet,

Läs mer

Strategi för hållbar energianvändning

Strategi för hållbar energianvändning Strategi för hållbar energianvändning Beslutande organ: Strategin är antagen av Kommunstyrelsen (KS) 04-11, 65. Enligt reglemente för KS 2 ska KS besluta om energiplaner samt enligt 3 har KS ansvar för

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-30 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning 2009-2013 Sida 2 av 27 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning...

Läs mer

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 1(7) Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 2010-12-09 Energikartläggning Eslövs kommun Uppdragsnummer: 227405 Uppdragsansvarig: Maria Larsson Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting.

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Åsa Söderlund Söderhamns kommun 21-2727 3365-1 Margareta Örn-Liljedahl 826 8 SÖDERHAMN Strategi Kommun/Landsting Antal årsarbetskrafter: Antal invånare: Söderhamns kommun 2369 25456 Målsättning

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 Ystad kommun Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Nationella mål... 3 Ystad kommun... 3 Nulägesanalys av energianvändning i Ystads kommuns verksamhet...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2013-04-30 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Kommunens organisation av arbetet med strategi för energieffektivisering...

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING Anvisningar för klimatväxling är en del av Riktlinjer för resor och möten och ska uppmuntra till att minska antalet resor, använda förnybara

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi 2011-2014

Energieffektiviseringsstrategi 2011-2014 Energieffektiviseringsstrategi 2011-2014 Hörby kommun 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD... 4 KOMMUNENS BETYDANDE ENERGIASPEKTER... 4 NULÄGESANALYS...

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING Klimatkompenseringen sker genom så kallad klimatväxling. Detta innebär att aktiviteter som leder till klimatutsläpp beläggs med en avgift

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Förslag till. Strategi för energieffektivisering för Trelleborgs kommun och dess bolag (31)

Förslag till. Strategi för energieffektivisering för Trelleborgs kommun och dess bolag (31) 1 (31) Datum 2015-01-13 Förslag till Strategi för energieffektivisering för Trelleborgs kommun och dess bolag 2015-2020 Framtagen i samarbete med Energikontoret Skåne Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Läs mer

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se - en målsättning Dokument Lokala miljömål Fordonsupphandling Inköpspolicy för motorfordon Lokala miljömål Andelen miljöfordon enligt Vägverkets miljöfordonsdefinition vid inköp av fordon till kommunens

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Handlingsplan för energieffektivisering

Handlingsplan för energieffektivisering Mellerud kommuns Handlingsplan för energieffektivisering Bilaga 2 till kommunens Strategi för energieffektivisering Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-10, 105. Strategi för Energieffektivisering (Huvuddokument)

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2011-03-31 Rev. 2012-03-30 Strategi för energieffektivisering 2010-2014 Strategi för energieffektivisering i Höörs kommun 2010-2014 Sida 2 av 28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning...

Läs mer

Rapportering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2012

Rapportering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2012 MILJÖFÖRVALTNINGEN ENERGI OCH KLIMAT TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-01-18 Handläggare: Emma Hedberg Telefon: 08-508 28 749 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p. 20 Rapportering av energianvändning

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31 Malmö 2011-03-31 Datum 2011-03-31 Uppdragsnummer 61631041450000 Utgåva/Status Godkänd Marika Andersson Uppdragsledare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 19 Malmö Telefon 010-615 60 00 Fax 010-615 20

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Energi och koldioxid i Växjö 2012

Energi och koldioxid i Växjö 2012 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö 212 Inledning Varje år sedan genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

Ett steg till. Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 Resultat av utvärderingsenkät

Ett steg till. Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 Resultat av utvärderingsenkät Ett steg till Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 Resultat av utvärderingsenkät Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Tillsammans

Läs mer

Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys

Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys 2010-2020 Bilaga till Energi- och Klimatplan 2010-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-26, 27 Innehåll: 1. Sammanfattning...3 2. Nulägesanalys...4 3. Energimyndighetens

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

Akademiska och forskningsprojekt samt examensarbeten. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Akademiska och forskningsprojekt där vi är delaktiga

Akademiska och forskningsprojekt samt examensarbeten. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Akademiska och forskningsprojekt där vi är delaktiga Summa projekt och ex.arbeten UTVECKLINGSARBETE 5/16 ÖVERGRIPANDE MÅL Utvecklingen inom våra geografiska områden syftar till hållbar utveckling. Detta avser såväl den ekologiska, sociala som ekonomiska

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2011-03-30 Strategi för energieffektivisering 2010-2014 Strategi för energieffektivisering i Höörs kommun 2010-2014 Sida 1 av 31 Strategi för energieffektivisering i Höörs kommun 2010-2014 Sida 2 av 31

Läs mer

Energistrategi 2035. -en kortversion

Energistrategi 2035. -en kortversion Energistrategi 2035 -en kortversion Augusti 2011 Producerad av Emma Sjödahl utifrån Helsingborgs energistrategi 2035 som producerades av Infab. ISBN: 978-91-8586720-2 2 Innehåll Helsingborg ska ligga i

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Energieffektiviserings- strategi

Energieffektiviserings- strategi Energieffektiviserings- strategi Fastställd av kommunfullmäktige 2012-02-27 12 Energieffektiviseringsstrategi 1 Bakgrund Liksom majoriteten av landets kommuner har Sollefteå kommun tecknat ett avtal med

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA AVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-05-08 Handläggare: Solveig Nilsson Telefon: 08-508 04 052 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2013-06-13

Läs mer

Energiplan för Bollebygds kommun. - med energieffektiviseringsstrategi

Energiplan för Bollebygds kommun. - med energieffektiviseringsstrategi Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-22 122 1 (18) Dnr: KS2011/224 Energiplan för Bollebygds kommun - med energieffektiviseringsstrategi Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING: Statligt bidrag till Energieffektivisering Emmaboda kommun får totalt 1,4 milj. för perioden 2011-2014. Beloppet är

Läs mer

Energibokslut Storumans kommun

Energibokslut Storumans kommun Energibokslut Storumans kommun Uppföljning av energieffektiviseringar i Storumans kommunorganisation Inkluderar förvaltningar och majoritetsägda bolag Nulägesanalys av betydande energiaspekter inom Fastigheter,

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga initierar och driver egna projekt verkar som bas och hjälp i projekt som

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 13 mars 2013 Vellinge.se Projektledare Jonas Andermyr Projektgrupp Hans Folkeson Rickard

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPDRAG Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan inom miljöanpassad offentlig

Läs mer

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel. I fordonsunderlaget som baseras på personbilar och lätta lastbilar, ingår både kommuners och landstings filialer (förvaltningar) och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen ! " # &'(& % $ % Inledning Storumans kommun präglas av storslagna naturmiljöer med stora kontraster i form av högfjällsområden i väster och skogslandskap i de östra delarna. Delar av skogslandet har inslag

Läs mer

Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun

Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 PRESENTATION AV TOMELILLA KOMMUN... 3 1.2 BAKGRUND OCH SYFTE... 4 1.3 PROJEKTORGANISATION... 4 2. INVENTERING...

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer