Strategi för energieffektivisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för energieffektivisering"

Transkript

1 Strategi för energieffektivisering Uppföljning

2 Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 2 av 27

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 4 Begreppsförklaring... 4 Kommunens organisation av arbetet med strategi för energieffektivisering... 5 Uppföljning byggnader... 7 Osby kommunfastigheter... 7 Osbybostäder AB... 9 Fjärrvärme Uppföljning fordon och transporter Uppföljning övrig energianvändning % Fossilbränslefri kommun Status Uppföljning mot angivna mål Projektmål Kommunövergripande effektmål Uppföljning av mål ur klimatstrategin Mål ur klimatstrategin Målsättningar enligt Energimyndighetens föreskrifter Åtgärdsarbetet under Åtgärder enligt förordning (2009:893) Åtgärder ur klimatstrategin Handlingsplanens åtgärder Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 3 av 27

4 Inledning Detta dokument är en uppföljning av arbetet med energieffektivisering i Osby kommun till och med år Arbetet har sin utgångspunkt i Strategi för energieffektivisering, Osby kommun och denna uppföljning är ett komplement till strategin och en redovisning av arbetet som kommer att uppdateras årligen. Denna version av uppföljningen som gäller åren innehåller: En sammanställning av kommunens energianvändning Uppföljning mot angivna mål Redovisning av åtgärdsarbetet 2013 Begreppsförklaring Normalårskorrigering Korrigering av byggnadens uppmätta klimatberoende energianvändning utifrån skillnaden mellan klimatet på orten under ett normalår och det verkliga klimatet under den period då byggnadens energianvändning verifieras. Atemp Byggnadens uppvärmda area, över 10 C, exklusive garageutrymmet. Energienheter 1 Gigawattimme [GWh] = Megawattimmar [MWh] = kilowattimmar [kwh] Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 4 av 27

5 Kommunens organisation av arbetet med strategi för energieffektivisering I kommunen För arbetet finns följande organisation och grupper. Enligt kommunstyrelsens beslut utgörs styrgrupp för arbetet av fastighetsnämndens, miljö- och byggnämndens, utbildningsnämndens och kommunstyrelsens presidier. Beslutande organ för strategin är: Styrgrupp för projektet är: Arbetsgrupp för projektet är: Kommunstyrelsen. Osby kommuns Strategi för energieffektivisering antogs av kommunstyrelsen Kommunstyrelsens presidium Anders Pettersson, Erland Nilsson Fastighetsnämndens presidium; Torsten Johansson, Sten Andersson Miljö- och byggnämndens presidium; Mats Bentzer, Tommy Augustsson Utbildningsnämndens presidium Mats Ernstsson, Ingmar Bernthsson Ingvar Wimhed; VD Osbybostäder Annika Wijk; Miljö och bygg Charlotta Gibrand; Energi- och klimatrådgivare Susanne Rönnefeldt Berg; Ekonomiavdelningen (nytillkommen 2013) Daniel Oredsson, Upphandlingsansvarig Östra Göinge och Osby kommun (nytillkommen 2013) Björn Svensson, Fastighetsstrateg (nytillkommen 2013) Anna Evander, Anders Nylander och Magnus Strand från Energikontoret Skåne Genomförande: Respektive verksamhets- och bolagschefer är ansvariga för genomförandet av sina respektive åtgärder och ska årligen rapportera till arbetsgruppen i erforderlig omfattning Förändringar i arbetsgrupp och styrgrupp Det har skett en del förändringar i arbetsgruppen under Nytillkomna i arbetet är Susanne Rönnefeldt Berg, tjänsteman på ekonomiavdelningen, Björn Svensson, fastighetsstrateg, Daniel Oredsson upphandlingsansvarig Östra Göinge och Osby kommun samt Magnus Strand från Energikontoret Skåne. Förändringar i kommunens organisation Under 2013 har det skett stora förändringar i kommunens organisation, ett förändringsarbete som vid tiden för denna uppföljning ännu inte är helt klart. En av dessa förändringar är att fastighetsförvaltningen har upphört som myndighet och verksamheten har övergått till det kommunala bolaget Osbybostäder AB. Vilket gör att driften av kommunens fastigheter i fortsättningen kommer utgå från en och samma verksamhet, vilket kan medföra fördelar i arbetet med energieffektiviseringsåtgärder. Samverkanspartner Energikontoret Skåne Arbetet med genomförande och uppföljning av kommunens Strategi för energieffektivisering sker i nära samarbete med Energikontoret Skåne, som är en del av Kommunförbundet i Skåne, där Anna Evander, Anders Nylander och Magnus Strand främst är ansvariga och är med i arbetsgruppen. Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 5 av 27

6 Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 6 av 27

7 Uppföljning byggnader Den totala energianvändningen i byggnader ägda av Osby kommun och Osbybostäder var 2013 ca 26 GWh, eller 26 miljoner kwh el, olja och fjärrvärme. Under perioden har energianvändningen per kvadratmeter minskat i både de kommunala lokalfastigheterna och i Osbybostäders fastigheter. Under 2013 kommer fastighetskontorets personal övergå till Osbybostäder AB. Kommunen kommer fortsättningsvis att äga sin fastigheter som förut men kommer att köpa fastighetsdrift och -skötsel av Osbybostäder AB. En tjänst med beställarkompetens kommer att finnas kvar i kommunens organisation som en gemensam resurs till förvaltningarna för att kunna beställa drift och skötselavtal samt beställa lokalförsörjningsplaner och investeringar. Investeringar i kommunens fastigheter beslutas av kommunfullmäktige efter budgetberedningens förslag. Osby kommunfastigheter De kommunalt ägda lokalfastigheterna har en total yta på ca m 2 A temp och den totala normalårskorrigerade energianvändningen uppgick 2013 till ca 17 miljoner kwh. I tabellen nedan visas energianvändningen både som total användning och energi per kvadratmeter. Energianvändning per kvadratmeter (kwh/m 2 A temp) har minskat under perioden med cirka 14,5 %. Under 2013 skedde en stor minskning av energianvändningen per yta vilket till stor del beror på att kommunen har köpt en ny fastighet kallad Brio-huset och denna fastighet ingår för första gången i uppföljningen. Fastigheten har en relativt stor yta på m 2 jämfört med dess energianvändning vilket gör att den totala energianvändningen per yta för kommunens lokaler minskar kraftigt. Om Brio-huset inte räknas med i uppföljningen är totala energianvändningen per yta 179,9 kwh/m2 vilket är en minskning med 5,5 % jämfört med Osby kommunfastigheter Energianvändning El övrig [kwh/m2 Atemp] Elvärme [kwh/m2 Atemp] Fjärrvärme [kwh/m2 Atemp] Olja [kwh/m2 Atemp] Diagram 1, Energianvändning per kvadratmeter, Osby kommunfastigheter Diagram 1 visar energianvändningen per kvadratmeter uppdelat i olja, fjärrvärme, elvärme och övrig el. Tabell 1, Energianvändning Osby kommunfastigheter Total yta [m2 Atemp] Olja [kwh] Fjärrvärme [kwh] Elvärme [kwh] El övrig [kwh] Energi totalt [kwh] Energi per yta [kwh/m2] 189,8 193,4 189,3 181,2 165,7 På nästa sida visas i Diagram 2 energianvändning per yta för kommunens fastigheter under 2012 och Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 7 av 27

8 500 Osby kommunfastigheter Olja 2012 [kwh/m2 Atemp] Olja 2013 [kwh/m2] Fjärrvärme 2012 [kwh/m2 Atemp] Fjärrvärme 2013 [kwh/m2 Atemp] Elvärme 2012 [kwh/m2 Atemp] Elvärme 2013 [kwh/m2 Atemp] El övrig 2012 [kwh/m2 Atemp] El övrig 2013 [kwh/m2 Atemp] Diagram 2, Energianvändning per kvadratmeter och fastighet 2012 och 2013

9 Osbybostäder AB Osbybostäders totala fastighetsbestånd uppgår till drygt m 2 A temp med en total normalårskorrigerad energianvändning år 2013 på ca 9,2 miljoner kwh. Energianvändningen per kvadratmeter (kwh/m 2 A temp) har minskat under perioden , med cirka 3 %. I den totala elanvändningen ingår hushållsel för boende i två fastigheter om sammanlagt ca m 2 A temp. Tabell 2, Energianvändning , Osbybostäder År Yta [m 2 Atemp] Olja [kwh] Fjärrvärme [kwh] Elvärme [kwh] El övrig [kwh] Summa [kwh] Energi per yta [kwh/m 2 Atemp] 160,4 160,3 156,5 156,8 155,6 Diagrammet nedan visar energianvändningen per kvadratmeter för hela beståndet under perioden Energianvändningen per kvadratmeter har minskat och det är främst elanvändningen som har minskat. Oljeanvändningen har dock ökat något under perioden. 180 Osbybostäder energianvändning El övrig [kwh/m2 Atemp] Elvärme [kwh/m2 Atemp] Fjärrvärme [kwh/m2 Atemp] Olja [kwh/m2 Atemp] Diagram 3, Energianvändning per kvadratmeter, Osbybostäder Diagram 4 på nästa sida visar energianvändningen per kvadratmeter i Osbybostäders olika fastigheter för åren 2012 och Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 9 av 27

10 kwh/m2 Atemp Osbybostäder - Energianvändning 2012 och ,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Olja 2012 [kwh/m2] Olja 2013 [kwh/m2] Fjärrvärme 2012 [kwh/m2 Atemp] Fjärrvärme 2013 [kwh/m2] Elvärme 2012 [kwh/m2 Atemp] Elvärme 2013 [kwh/m2 Atemp] El övrig 2012 [kwh/m2 Atemp] El övrig 2013 [kwh/m2 Atemp] Diagram 4, Energianvändning per kvadratmeter och fastighet , Osbybostäder

11 Fjärrvärme Fjärrvärme i Osby produceras och distribueras av det kommunägda bolaget Fjärrvärme i Osby AB. Ca 1100 hushåll, 65 företag och 35 offentliga lokaler (skolor m.m.) får sin uppvärmning genom fjärrvärme. Under 2011 utrangerades en äldre panna från Gullarpsverket och nu har man för avsikt att installera ökad kapacitet för fjärrvärmeproduktion i form av en fliseldad fastbränslepanna i anslutning till befintliga pannor vid Gullarpsverket. Den nya pannan kommer att vara på 8 MW och beräknas vara i drift Produktionen vid Gullarpsverket beräknas under de närmaste 5 6 åren öka med ca MWh. Installationen av den nya flispannan kommer att starkt reducera användningen av olja och därigenom bidra till betydande miljöfördelar genom minskade utsläpp. I nedanstående diagram visas bränslemixen för fjärrvärmeproduktionen i Osby kommun En mycket hög andel av förnybart bränsle används i produktionen. År 2013 var 96,2 % av det använda bränslet förnybart vilket var en minskning jämfört med året tidigare då 97,4% av bränslet var förnybart. 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Bränslemix fjärrvärme Fossilt bränsle [%] Förnybart bränsle [%] Diagram 5, bränslemix fjärrvärme Osby Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 11 av 27

12 Uppföljning fordon och transporter I tabellen nedan visas bränsleförbrukning och körsträckor för Osby kommuns personbilar och lätta lastbilar. Tabell 3, Fordon, bränsleförbrukning och körsträckor Antal personbilar [st] Antal lätta lastbilar [st] ej undersökt Summa fordon [st] Bensin [liter] Diesel [liter] Energianvändning [kwh] CO 2 från drivmedel [kg] Total körsträcka [km] Energieffektivitet [kwh/km] - - 0,75 0,84 Utsläpp [g CO 2/km] Resultaten för körsträckor och bränsleförbrukningar är inte helt jämförbara mellan år 2009 och övriga år då metodiken har varit olika mellan åren för att göra sammanställningarna. Uppgifterna för åren har sammanställts genom att fråga respektive förvaltning om deras fordon, körsträckor och köpta bränslen. För 2011 saknades fullständiga uppgifter om körsträckor och bränsleförbrukningar för socialförvaltningen varför dessa uppgifter uppskattades. På grund av det bristande underlaget 2009 och 2011 visas inte parametrarna Energieffektivitet [kwh/km] och Utsläpp [g CO 2/km]. I samband med att fastighetsförvaltningen övergick till Osbybostäder AB under 2013 så föll ansvaret för uppföljningen av de fordonen som följde med i flytten mellan stolarna. Det gör att för Osbybostäders fordon under 2013 har 2012 års värden använts. Energieffektiviteten i kommunens fordon har enligt tabellen ovan blivit sämre under 2013 vilket främst beror av att socialförvaltningen har ökat sin dieselanvändning kraftigt med ca 40 % men enbart haft en motsvarande ökning på 10 % av körda km. Det indikerar att det finns felkällor i den insamlade statistiken. Andel miljöbilar enligt nationell undersökning Organisationen Miljöfordon Syd har genomfört en årlig jämförande undersökning av andel miljöbilar i de svenska kommunernas fordonsparker. Denna undersökning visar att Osby kommun har åstadkommit en avsevärd förbättring i andel miljöbilar under perioden Metodiken i undersökningen ger att det totala antalet personbilar kan skilja sig något mot verkligheten. Den 1 januari 2013 trädde en ny miljöbilsdefinition ikraft vilken innebär att personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar, som tas i bruk från och med 1 januari 2013 klassas som miljöbil om inte bilens koldioxidutsläpp inte överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp i förhållande till fordonets tjänstevikt. Det innebär alltså att gränsen för miljöbil är flytande; tyngre bilar får släppa ut mer än lättare bilar. Det finns fordon som både är klassade enligt 2007 års och 2013 års miljöbilsdefinition, man ska alltså inte summera antalet miljö bilar nedan då det kan innebära att man räknas samma fordon dubbelt. Mer än hälften av kommunens fordon (57 %) är under 2013 klassade enligt en eller båda miljöbilsdefinitionerna. Tabell 4, andel miljöbilar, Osby kommun Miljöbilar Antal personbilar (st.) varav miljöbilar 2007 (st.) varav miljöbilar 2013 (st.) 19 Total andel miljöbilar (2007 och 2013 års definition) [%] 3 % 15 % 51 % 56 % 57 % Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 12 av 27

13 Kommunens resepolicy Kommunen har antagit en resepolicy för tjänsteresor från 2009 som reglerar hur medarbetarnas tjänsteresor ska ske. Målsättningen med resepolicyn är att minska resornas negativa påverkan på den yttre miljön samt att minska kostnaderna för resorna. Det kan ske genom att ersätta fysiska möten med distanskommunikation, samåka, samordna möten/ärenden samt genom att minska användandet av bil till förmån för cykel och kollektivtrafik. Kommunens medarbetare uppmanas till ett antal olika åtgärder för att följa policyn. Under 2014 kommer den nuvarande resepolicyn revideras. Körning i tjänsten med privat bil Under 2013 genomfördes en omorganisation av Osby kommuns förvaltningar vilket innebär att det inte är möjligt att fördela km-ersättning per förvaltning. Totalt gavs det ersättning för km under 2013 varav km av dessa avsåg förtroendevalda, vilket var en minskning med 6 % jämfört med Tabell 5, Körning med privat bil i tjänsten Bilersättning per förvaltning (km/år) Kommunledningskontoret i.u. Räddningstjänsten i.u. Gatuförvaltningen i.u. Fastighetsförvaltningen i.u. Utbildningsförvaltningen i.u. Socialförvaltningen i.u. Miljö- och byggförvaltningen i.u. Totalt förvaltningar Förtroendevalda Arbetsmarknadsåtgärder i.u. SUMMA Övriga resor i tjänsten När det gäller tågresor och flygresor som genomförs av kommunens personal finns ingen redovisning av antal km utan endast kostnaden. Flertalet av tågresorna sker med Skånetrafikens periodkort som ger fritt resande under en månads tid alternativt resor för en i förväg betald summa pengar (jojo-kort). Kortet gäller även för bussresor. Från och med 2013 särredovisas dessa kostnader i ekonomisystemet och stod för ca 40 % av de totala tågresorna. Tabell 6. Kostnad för övriga resor i tjänsten Tågresor (kr) varav resor med Skånetrafiken (kr) Flygresor (kr) Bussresor (kr) Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 13 av 27

14 Uppföljning övrig energianvändning VA-verksamheten VA-verksamheten i Osby kommun består av: - Osby avloppsreningsverk, Osby vattenverk samt Osby vattenreservoar. Till dessa hör 19 stycken pumpstationer eller pumphus - Lönsboda avloppsreningsverk, Lönsboda vattenverk samt Lönsboda vattentorn. Till dessa hör 3 stycken pumpstationer eller pumphus - Killeberg vattenverk med en pumpstation - Hököns vattenverk - Vattenborra reningsverk respektive vattenverk Samt ett antal mindre vattenverk med tillhörande pumpstationer. Under 2012 gjordes en energiinventering genomförts i VA-verksamheten i syfte att utreda möjligheter till energieffektiviseringar. Vid upphandling av ny utrustning till VA-verksamheten tillämpas alltid livscykelskostnad (LCC) för att gynna energieffektiva alternativ. Uppgifter för 2013 innefattar enbart de större reningsverken, statistik saknas för de mindre vilket dock inte ska påverka totalen märkvärt. Tabell 7. Elanvändning i VA-verksamhet VA-verksamhet (kwh) Gatubelysning Under 2013 minskade energianvändning för gatubelysning med kwh men har ökat något sedan år Kommunen fick under 2011 en ny elleverantör vilket gör att statistiken för 2011 gäller för feb 2011 jan Statistik för 2010 saknas. Tabell 8. Elanvändning för gatubelysning Gatubelysning (kwh) Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 14 av 27

15 100 % Fossilbränslefri kommun 2020 Klimatsamverkan Skåne driver satsningen 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 i syfte att kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne ska minska sin klimatpåverkan. De som ansluter sig ska aktivt arbeta för att: Ingen fossil energianvändning i byggnader Inget fossilt bränsle i transporter Ingen användning av fossil el Kommunstyrelsen i Osby kommun antog utmaningen i januari 2014 (Dnr 2013.ks ). Det finns flera beröringspunkter med mål som sedan tidigare finns uppsatta i kommunen och det arbete som utgår från energieffektiviseringsstrategin. Status 2013 Detta är inte en heltäckande bild av kommunens miljöpåverkan utan ett första steg att visa hur situationen ser ut, ambitionen är att utveckla uppföljningen och inkludera fler aspekter allt eftersom. Diagrammet nedan visar andel fossil respektive fossilfri energi använd till uppvärmning exkl. el för Osby kommunfastigheter under Uppvärmning - andel fossil energianvändning i byggnader (exklusive el) 18% 82% Fossilbränslefritt Fossilt Diagram 6, andel fossil energianvändning (exkl. el) till uppvärmning av Osby kommunfastigheters byggnader Diagrammet nedan visar andel fossil/ fossilfri el som använts av; Osby kommunfastigheter, VAverksamheten samt till gatubelysning, under Elanvändning 100% Fossilbränslefritt Fossilt Diagram 7, andel fossil/ fossilfri el som användes av Osby kommunfastigheter, VA-verksamhet och till gatubelysning Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 15 av 27

16 Diagrammet nedan visar hur stor andel av fordonsbränslet till Osby kommuns personbilar och lätta lastbilar som 2013 var fossilt respektive fossilfritt. Det används enbart diesel och bensin i kommunens fordon. Andel fossilfritt fordonsbränsle köpta bränslen till personbilar och lätta lastbilar 5% 95% Fossilbränslefritt Fossilt Diagram 8, andel fossilt/ fossilfritt fordonsbränsle som användes till Osby kommuns personbilar och lätta lastbilar Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 16 av 27

17 Uppföljning mot angivna mål Osby kommun har ett antal målsättningar som är relevanta för arbetet med energieffektivisering. I följande avsnitt visas uppföljning av utvecklingen mot mål som satts i Strategi för energieffektivisering, Osby kommun Klimatstrategi, Osby kommun. Projektmål Osby kommuns projektmål Kommunens projektmål är att under perioden åstadkomma en större förståelse för energieffektiviseringens nytta och väsen på alla nivåer inom kommunen och i dess bolag. Målet är även att en långsiktig energieffektivisering och därmed minskande kostnader åstadkoms. Målen är bland annat att: 1. Åstadkomma en bättre redovisning och uppföljning när det gäller energianvändning och effektivitet 2. Starta processen med att få alla verksamheter och bolag inom kommunen delaktiga i effektivisering, redovisning och uppföljning 3. Att delta i Energikontorets utvecklingsprojekt och länsstyrelsens nätverksträffar inom projektet 4. Att 2011 till Energimyndigheten redovisa kommunens mål i MWh och procent för år 2014 samt Att årligen till Energimyndigheten redovisa kommunens totala mängd köpt energi i MWh 6. Att årligen till Energimyndigheten redovisa MWh och procentuell minskning jämfört med Att arbeta för ett tankställe för biogas i kommunen 8. Info och utbildning av beslutsfattare i kommunens administration och bolag. Status för samtliga mål är god och uppföljning av samtliga projektmål görs vid projekttiden slut i mars Kommunövergripande effektmål Osby kommuns klimatstrategi Kommunens klimatstrategi antogs av kommunfullmäktige Arbetet med Klimatstrategin påbörjades hösten 2006 genom att Osby kommun ansökte om deltagande i projekt klimatcoachning stöd till lokalt klimatarbete i små kommuner. Kommunen blev antagen att delta och påbörjade arbetet med strategin. Kommunstyrelsen hade det övergripande ansvaret för projektet. Arbetsgruppen för projektet bestod av representanter från kommunledningskontoret, bygg- och miljökontoret, fastighetskontoret, Osbybostäder, Fjärrvärmebolaget, ekonomi- och inköpskontoret samt näringslivskontoret. Styrgruppen bestod av ledningsgruppen för översiktsplanearbetet med representation från kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden. Vision för Osby kommun Visionen är att all energitillförsel till Osby kommun i huvudsak baseras på förnybara energikällor och kännetecknas av en effektiv energianvändning i samhällets alla delar där nyttjandet av fossil energi är minimal. Strategi för Osby kommun Kommunens egen verksamhet ska vara föregångare inom energi- och klimatarbetet i det geografiska området Osby kommun. Klimatarbetet ska bedrivas på bred front i den kommunala organisationen, delaktighet ska skapas och betydelsen av alla anställdas medverkan ska tydliggöras. Ett utåtriktat arbete i form av kunskapsspridning och kampanjer ska bedrivas i förhållande till kommuninvånare och näringsliv för att öka medvetenheten om klimatpåverkan och skapa dialog om åtgärder. Möjligheter till samverkan med myndigheter, organisationer, andra kommuner och näringsliv ska prövas. Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 17 av 27

18 Uppföljning av mål ur klimatstrategin När klimatstrategin tillkom fanns personalresurser för att arbeta strategiskt och samordnat med klimatfrågor i kommunorganisationen och utåt mot kommuninvånare och näringsliv, genom en heltidstjänst uppdelad på 50 % energi- och klimatrådgivning och 50 % strategiskt energi- och klimatarbete. Denna heltidstjänst har försvunnit, men endast energi- och klimatrådgivningsfunktionen har ersatts, med en tredjedelstjänst. Det saknas alltså fortfarande personalresurser i kommunen motsvarande en halvtidstjänst för att arbeta strategiskt med energi- och klimatfrågor. Den tillfälliga lösningen på detta är att uppföljning av åtgärder och mål som antagits i klimatstrategin till viss del redovisas i detta uppföljningsdokument. Mål ur klimatstrategin Mätbara mål som syftar till att nå visionen 1. Utsläppen av växthusgaser skall vara minst 20 % lägre år 2020, jämfört med år Det innebär en minskning med 1.3 ton per invånare år 2020 i jämförelse med utsläppen per invånare år År 2012 skall ingen av de kommunala fastigheterna (inklusive Osbybostäder) ha en uppvärmning (inklusive tappvatten) som baseras på fossila bränslen (exklusive eventuella behov vid effekttoppar). 3. År 2012 ska minst 50 % av det bränsle/drivmedel som används i kommunens tjänstebilar/leasingbilar (inklusive Osbybostäder) utgöras av förnybara bränslen (exempelvis etanol eller biogas) eller el (elhybrid). 4. Den totala elförbrukningen i den kommunala verksamheten (inklusive Osbybostäder) ska minska med 5 % under perioden Från och med 2009 och till 2012 skall Osby kommun årligen genomföra: i. En klimatrelaterad kampanj i syfte att få allmänheten att åka mer kollektivt samt välja att cykla/promenera framför bil ii. Minst en informationsaktivitet för att öka kunskapen om klimatpåverkan 6. Luften i Osby kommun ska vara av sådan kvalitet att den inte innebär någon hälsorisk för kommunens invånare. Detta innebär att halterna av SO2 och NO2 fortsättningsvis ska ligga under miljökvalitetsnormen. Förhöjda halter av sot och bensen ska motverkas och halten av partiklar PM10 ska minska. Utsläpp av skadliga ämnen till luft ska minska eller upphöra. Status mål 1: Mätning saknas Ingen uppföljning totala utsläpp av växthusgaser i kommunen har skett för år 2013 Status mål 2: Målet ej nått Fjärrvärmeproduktionen i kommunen använder enbart fossila bränslen som tillskott vid effekttoppar, se redovisning i tidigare avsnitt. Uppvärmning med el bedöms som fri från fossila bränslen då kommunen köper miljömärkt el från förnybara källor. Det finns dock ett antal oljepannor kvar i de kommunala fastigheterna (inklusive Osbybostäder). Se redovisning av åtgärd 2.1 i handlingsplanen (sid 22 i denna rapport). Status mål 3: Målet ej nått. År 2013 användes enbart bensin och diesel som bränsle i de kommunala fordonen. Status mål 4: Mätning saknas Det finns oklarheter i hur målet ska mätas och följas upp och det finns inte tillräckligt tillförlitlig sammanställning av kommunens elförbrukning under målets basår Därför kan inte målet följas upp. Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 18 av 27

19 Status mål 5: Målet uppnått under 2012 Osby kommuns energi- och klimatrådgivare har under 2012 genomfört flera informationsinsatser om klimat och energi, bl.a. en föreläsning om klimat som lockade ca 250 besökare. Mer om detta finns att läsa i energi- och klimatrådgivningens verksamhetsberättelse. Status mål 6: Mätning saknas Ingen uppföljning av luftkvalitén i kommunen har skett för år Målsättningar enligt Energimyndighetens föreskrifter Enligt Energimyndighetens föreskrifter för det statliga stödet krävs målsättningar för kommunens verksamhet i totalt använd energi till byggnader och transporter jämfört med basåret Med hänsyn till detta sätter kommunen följande mål: Tabell 9, Målsättning för byggnader och transporter enligt Energimyndighetens föreskrifter Målsättning för total köpt energi (basår 2009) Minskning till år 2014 Byggnader 3 % 5 % Transporter 3 % 5 % Minskning till år 2020 Målen följs upp genom årlig redovisning till Energimyndigheten. Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 19 av 27

20 Åtgärdsarbetet under 2013 Åtgärder enligt förordning (2009:893) Enligt Energimyndighetens föreskrifter för statligt stöd till energieffektivisering skall kommunen åta sig att genomföra minst två av de åtgärder som finns beskrivna i förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. Osby kommun har valt att genomföra åtgärd 2 och 5 under stödperioden enligt listan nedan. Energieffektiva åtgärder för myndigheter enligt (2009:893) är: 1. utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav, 2. köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning, 3. köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge, 4. byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3, 5. utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa, eller 6. köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Status åtgärd 2: pågående Under 2013 inledde Osby och Östra Göinge en samverkan genom en gemensam upphandlingsenhet. Osby kommun har under året även deltagit i olika aktiviteter inom ramen för projektet Milou2 (Miljöanpassad offentlig upphandling). Det har under året bl.a. genomförts en workshop för förvaltningschefer och chefer för de kommunala bolagen samt en workshop för kommunens upphandlingsenhet. Arbetet kommer att fortsätta med aktiviteter och workshops under Kommunen använder Miljöstyrningsrådets miljökriterier vid upphandling och det finns en strävan mot att anskaffa miljövänliga produkter. Den höga andelen miljöbilar i kommunens fordonspark och det faktum att kommunen köper miljömärkt el är ett resultat av medvetet ställda krav på miljö- och energiprestanda i samband med upphandlingar. Status åtgärd 5: pågående Med hjälp av bland annat genomförda energibesiktningar har ett antal åtgärder för energieffektivisering i byggnader genomförts under år Genomförda åtgärder presenteras i redovisningen av handlingsplanens åtgärd 2.2. Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 20 av 27

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 2.1 Byggnader 4 2.2 Transporter 5 3 MÅL 7 3.1 Byggnader 7 3.2 Transporter 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 Inledning Denna strategi syftar till att

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-28 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering; Uppföljning 2009 2013, Höörs kommun Sida 2 av 35 Innehåll Inledning... 5 Begreppsförklaring... 5

Läs mer

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist.

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist. 1(9) Handläggare Marie Rosenqvist Mörbylånga Kommun 21-2912 Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 8 MÖRBYLÅNGA Strategi Kommun/Landsting Mörbylånga Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 1421

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2015-2020

Strategi för energieffektivisering 2015-2020 Strategi för energieffektivisering 2020 Beslutande organ: Styrgrupp: Arbetsgrupp: Strategin kommer att antas av Kommunstyrelsen (KS). Enligt reglemente för KS 2 skall KS besluta om energiplaner samt enl

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Del 1. Exempel på åtgärder för att uppnå energiplanens detaljmål. Bilaga del 1 till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Transporter i hela

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2014-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 736 MWh energi år 2013 till kommunens byggnader

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Öppna jämförelser energi och klimat andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Aktuellt i politiken energi & klimat - EU: 2030-paket och Energiunion: försörjningstrygghet & solidaritet,

Läs mer

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun BESLUTSDEL /ÅTGÄRDER ÄTGÅRDSOMRÅDE ÅTGÄRD KLART KOSTNAD ANSVARIG Övergripande Kommunen skall ha ett eget statistiksystem

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2011-03-30 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 973 MWh energi år 2011 till kommunens byggnader

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Energi och klimatstrategi 2012-2020

Energi och klimatstrategi 2012-2020 Energi och klimatstrategi 2012-2020 Titel: Energi- och klimatstrategi 2012-2020 Id nr: 8:5 Typ: Strategi Giltighetstid: 2020-12-31 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-06-12, 89 Uppdateras: Innehållsförteckning

Läs mer

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 Ystad kommun Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Nationella mål... 3 Ystad kommun... 3 Nulägesanalys av energianvändning i Ystads kommuns verksamhet...

Läs mer

Energi- och klimatstrategi

Energi- och klimatstrategi Bilaga 1 - tio i topp lista över åtgärder för kommunen som organisation och som geografi Energi- och klimatstrategi 2011-2020 Ansvarig för åtgärder markeras i fet stil (ev. övrig medverkande sätts inom

Läs mer

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPDRAG Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan inom miljöanpassad offentlig

Läs mer

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 1(7) Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 2010-12-09 Energikartläggning Eslövs kommun Uppdragsnummer: 227405 Uppdragsansvarig: Maria Larsson Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Akademiska och forskningsprojekt samt examensarbeten. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Akademiska och forskningsprojekt där vi är delaktiga

Akademiska och forskningsprojekt samt examensarbeten. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Akademiska och forskningsprojekt där vi är delaktiga Summa projekt och ex.arbeten UTVECKLINGSARBETE 5/16 ÖVERGRIPANDE MÅL Utvecklingen inom våra geografiska områden syftar till hållbar utveckling. Detta avser såväl den ekologiska, sociala som ekonomiska

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Energistrategi 2035. -en kortversion

Energistrategi 2035. -en kortversion Energistrategi 2035 -en kortversion Augusti 2011 Producerad av Emma Sjödahl utifrån Helsingborgs energistrategi 2035 som producerades av Infab. ISBN: 978-91-8586720-2 2 Innehåll Helsingborg ska ligga i

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Kommunal Energieffektiviseringsplan

Kommunal Energieffektiviseringsplan Kommunal Energieffektiviseringsplan 1 2011.03.30 1. Inledning... 3 Mål med arbetet... 3 Avgränsningar... 3 Genomförande... 3 Strategi... 3 2. Nuläge... 5 Nulägesbeskrivning... 5 Byggnader... 5 Transporter...

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING: Statligt bidrag till Energieffektivisering Emmaboda kommun får totalt 1,4 milj. för perioden 2011-2014. Beloppet är

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Vägval för energi och klimat

Vägval för energi och klimat Vägval för energi och klimat Underlag för vägledande debatt i KF 2014-01-07 U N D E RL A G F Ö R V Ä G L E D A N D E D E B A T T I K F Vägval för energi och klimat Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Miljöarbete i Eskilstuna

Miljöarbete i Eskilstuna Miljöarbete i Eskilstuna SKL ledningssystem för hållbar utveckling Magnus Johansson (MP) Kommunalråd Eskilstuna Eskilstuna - en ekokommun Översikt Industristad med anor Nedgång 1970-1998 Svealandsbanan

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun

Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 PRESENTATION AV TOMELILLA KOMMUN... 3 1.2 BAKGRUND OCH SYFTE... 4 1.3 PROJEKTORGANISATION... 4 2. INVENTERING...

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

KLIMATSTRATEGI. Innehållsförteckning FÖRSLAG TILL KLIMATSTRATEGI 08-09-08

KLIMATSTRATEGI. Innehållsförteckning FÖRSLAG TILL KLIMATSTRATEGI 08-09-08 KLIMATSTRATEGI FÖRSLAG TILL KLIMATSTRATEGI 08-09-08 Innehållsförteckning 1....2 1.1 Syfte...2 1.2 Organisation av klimatarbetet...2 1.3 Växthuseffekten och klimatförändringarna...2 1.4 Lagen om kommunal

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan

Klimatstrategi och energiplan Klimatstrategi och energiplan för Färgelanda kommun BESLUTAD I FULLMÄKTIGE 2008-12-29 Innehållsförteckning 1. Inriktningsmål och uppdrag / direktiv 2. Bakgrund 3. Klimatfrågan samt energiläget i Färgelanda

Läs mer

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771 Fordonsanalys - ett verktyg för en energieffektivare fordonspark? Kristianstad 2011-01-24 Presentation Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

PLAN FÖR FOSSILBRÄNSLEFRI KOMMUNAL VERKSAMHET 2010-2012

PLAN FÖR FOSSILBRÄNSLEFRI KOMMUNAL VERKSAMHET 2010-2012 PLAN FÖR FOSSILBRÄNSLEFRI KOMMUNAL VERKSAMHET 2010-2012 Innehåll Sida Inledning... 2 Värdegrund... 2 Nulägesbeskrivning... 3 Omvärldsanalys... 5 Fokusområde: Transportfordon och drivmedel... 6 Fokusområde:

Läs mer

Strategi och handlingsplan för energieffektivisering inom Svalövs kommuns egna verksamheter

Strategi och handlingsplan för energieffektivisering inom Svalövs kommuns egna verksamheter Strategi och handlingsplan för energieffektivisering inom Svalövs kommuns egna verksamheter 1 Sammanfattning Denna strategi och handlingsplan omfattas i huvudsak av mål och åtgärder för hur Svalövs kommun

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25 Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län 2015-02-25 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar fler tankställen med förnybara

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING.

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. KanEnergi erbjuder kompetent analys, ledning och rådgivning, med utgångspunkt i ekonomi, teknik, marknad och hållbar utveckling.

Läs mer

Energi- och klimatstrategi 2011-2020, Älmhults kommun

Energi- och klimatstrategi 2011-2020, Älmhults kommun Dokumentinformation: Titel: Sammanställt av: Utgivare Med stöd från: Färdigställandestatus: Energi- och klimatstrategi 2011-2020, Älmhults kommun Daniel Uppsäll, Projektledare, Energikontor Sydost AB inom

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen ! " # &'(& % $ % Inledning Storumans kommun präglas av storslagna naturmiljöer med stora kontraster i form av högfjällsområden i väster och skogslandskap i de östra delarna. Delar av skogslandet har inslag

Läs mer

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 13 mars 2013 Vellinge.se Projektledare Jonas Andermyr Projektgrupp Hans Folkeson Rickard

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

Diagram för exempelkommun Växjö

Diagram för exempelkommun Växjö Diagram för exempelkommun Växjö Indikatorer för kommunen som helhet (som geografiskt område) Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i nya personbilar (H2_KH) % Måluppfyllelse (H2_KH)

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi 2011-2014

Energieffektiviseringsstrategi 2011-2014 Energieffektiviseringsstrategi 2011-2014 Hörby kommun 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD... 4 KOMMUNENS BETYDANDE ENERGIASPEKTER... 4 NULÄGESANALYS...

Läs mer

Klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategi Klimat- och energistrategi Arjeplogs kommun en väg, många möjligheter 1 Del 1 Mål, handlingsplan och uppföljning Klimat- och energistrategi för Arjeplogs kommun Energi- och klimatfrågan är med sin påverkan

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Beslutsdelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Beslutsdelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Beslutsdelen Köpings kommun Rapporten skriven av: Arbetsgruppen för "klimatplanen", 2013-02-08 Antagen av: Kommunfullmäktige 2013-04-28 Rapporten finns även att

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Klimat- och energiplan - 2014-2016. Motala kommun

Klimat- och energiplan - 2014-2016. Motala kommun Klimat- och energiplan - 2014-2016 Motala kommun Beslutsinstans: KF Diarienummer: 13/KS 0064 Datum: 2013-12-16 Paragraf: KF 120 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-12-16 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2013 IFL Kämpasten AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation

Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation MILJÖFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-03-19 Henric Barkman, 054-540 4706 henric.barkman@karlstad.se Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation Bakgrund och underlag Kommunfullmäktige beslutade år 2008

Läs mer

Energibokslut Storumans kommun

Energibokslut Storumans kommun Energibokslut Storumans kommun Uppföljning av energieffektiviseringar i Storumans kommunorganisation Inkluderar förvaltningar och majoritetsägda bolag Nulägesanalys av betydande energiaspekter inom Fastigheter,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Ratta rätt vid fordonsinköp. Inköpspolicy. Tommy Johansson Kommunalråd 1995 - Ordförande i kommunstyrelsen Östra Göinge kommun

Ratta rätt vid fordonsinköp. Inköpspolicy. Tommy Johansson Kommunalråd 1995 - Ordförande i kommunstyrelsen Östra Göinge kommun Ratta rätt vid fordonsinköp. Tommy Johansson Kommunalråd 1995 - Ordförande i kommunstyrelsen Östra Göinge kommun Kommunen har inte enda miljöbil Gröna bilister riktar skarp kritik mot Östra Göinge kommun.

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Juridiken Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid

Läs mer