Strategi för energieffektivisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för energieffektivisering"

Transkript

1 Strategi för energieffektivisering Uppföljning

2 Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 2 av 27

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 4 Begreppsförklaring... 4 Kommunens organisation av arbetet med strategi för energieffektivisering... 5 Uppföljning byggnader... 7 Osby kommunfastigheter... 7 Osbybostäder AB... 9 Fjärrvärme Uppföljning fordon och transporter Uppföljning övrig energianvändning % Fossilbränslefri kommun Status Uppföljning mot angivna mål Projektmål Kommunövergripande effektmål Uppföljning av mål ur klimatstrategin Mål ur klimatstrategin Målsättningar enligt Energimyndighetens föreskrifter Åtgärdsarbetet under Åtgärder enligt förordning (2009:893) Åtgärder ur klimatstrategin Handlingsplanens åtgärder Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 3 av 27

4 Inledning Detta dokument är en uppföljning av arbetet med energieffektivisering i Osby kommun till och med år Arbetet har sin utgångspunkt i Strategi för energieffektivisering, Osby kommun och denna uppföljning är ett komplement till strategin och en redovisning av arbetet som kommer att uppdateras årligen. Denna version av uppföljningen som gäller åren innehåller: En sammanställning av kommunens energianvändning Uppföljning mot angivna mål Redovisning av åtgärdsarbetet 2013 Begreppsförklaring Normalårskorrigering Korrigering av byggnadens uppmätta klimatberoende energianvändning utifrån skillnaden mellan klimatet på orten under ett normalår och det verkliga klimatet under den period då byggnadens energianvändning verifieras. Atemp Byggnadens uppvärmda area, över 10 C, exklusive garageutrymmet. Energienheter 1 Gigawattimme [GWh] = Megawattimmar [MWh] = kilowattimmar [kwh] Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 4 av 27

5 Kommunens organisation av arbetet med strategi för energieffektivisering I kommunen För arbetet finns följande organisation och grupper. Enligt kommunstyrelsens beslut utgörs styrgrupp för arbetet av fastighetsnämndens, miljö- och byggnämndens, utbildningsnämndens och kommunstyrelsens presidier. Beslutande organ för strategin är: Styrgrupp för projektet är: Arbetsgrupp för projektet är: Kommunstyrelsen. Osby kommuns Strategi för energieffektivisering antogs av kommunstyrelsen Kommunstyrelsens presidium Anders Pettersson, Erland Nilsson Fastighetsnämndens presidium; Torsten Johansson, Sten Andersson Miljö- och byggnämndens presidium; Mats Bentzer, Tommy Augustsson Utbildningsnämndens presidium Mats Ernstsson, Ingmar Bernthsson Ingvar Wimhed; VD Osbybostäder Annika Wijk; Miljö och bygg Charlotta Gibrand; Energi- och klimatrådgivare Susanne Rönnefeldt Berg; Ekonomiavdelningen (nytillkommen 2013) Daniel Oredsson, Upphandlingsansvarig Östra Göinge och Osby kommun (nytillkommen 2013) Björn Svensson, Fastighetsstrateg (nytillkommen 2013) Anna Evander, Anders Nylander och Magnus Strand från Energikontoret Skåne Genomförande: Respektive verksamhets- och bolagschefer är ansvariga för genomförandet av sina respektive åtgärder och ska årligen rapportera till arbetsgruppen i erforderlig omfattning Förändringar i arbetsgrupp och styrgrupp Det har skett en del förändringar i arbetsgruppen under Nytillkomna i arbetet är Susanne Rönnefeldt Berg, tjänsteman på ekonomiavdelningen, Björn Svensson, fastighetsstrateg, Daniel Oredsson upphandlingsansvarig Östra Göinge och Osby kommun samt Magnus Strand från Energikontoret Skåne. Förändringar i kommunens organisation Under 2013 har det skett stora förändringar i kommunens organisation, ett förändringsarbete som vid tiden för denna uppföljning ännu inte är helt klart. En av dessa förändringar är att fastighetsförvaltningen har upphört som myndighet och verksamheten har övergått till det kommunala bolaget Osbybostäder AB. Vilket gör att driften av kommunens fastigheter i fortsättningen kommer utgå från en och samma verksamhet, vilket kan medföra fördelar i arbetet med energieffektiviseringsåtgärder. Samverkanspartner Energikontoret Skåne Arbetet med genomförande och uppföljning av kommunens Strategi för energieffektivisering sker i nära samarbete med Energikontoret Skåne, som är en del av Kommunförbundet i Skåne, där Anna Evander, Anders Nylander och Magnus Strand främst är ansvariga och är med i arbetsgruppen. Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 5 av 27

6 Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 6 av 27

7 Uppföljning byggnader Den totala energianvändningen i byggnader ägda av Osby kommun och Osbybostäder var 2013 ca 26 GWh, eller 26 miljoner kwh el, olja och fjärrvärme. Under perioden har energianvändningen per kvadratmeter minskat i både de kommunala lokalfastigheterna och i Osbybostäders fastigheter. Under 2013 kommer fastighetskontorets personal övergå till Osbybostäder AB. Kommunen kommer fortsättningsvis att äga sin fastigheter som förut men kommer att köpa fastighetsdrift och -skötsel av Osbybostäder AB. En tjänst med beställarkompetens kommer att finnas kvar i kommunens organisation som en gemensam resurs till förvaltningarna för att kunna beställa drift och skötselavtal samt beställa lokalförsörjningsplaner och investeringar. Investeringar i kommunens fastigheter beslutas av kommunfullmäktige efter budgetberedningens förslag. Osby kommunfastigheter De kommunalt ägda lokalfastigheterna har en total yta på ca m 2 A temp och den totala normalårskorrigerade energianvändningen uppgick 2013 till ca 17 miljoner kwh. I tabellen nedan visas energianvändningen både som total användning och energi per kvadratmeter. Energianvändning per kvadratmeter (kwh/m 2 A temp) har minskat under perioden med cirka 14,5 %. Under 2013 skedde en stor minskning av energianvändningen per yta vilket till stor del beror på att kommunen har köpt en ny fastighet kallad Brio-huset och denna fastighet ingår för första gången i uppföljningen. Fastigheten har en relativt stor yta på m 2 jämfört med dess energianvändning vilket gör att den totala energianvändningen per yta för kommunens lokaler minskar kraftigt. Om Brio-huset inte räknas med i uppföljningen är totala energianvändningen per yta 179,9 kwh/m2 vilket är en minskning med 5,5 % jämfört med Osby kommunfastigheter Energianvändning El övrig [kwh/m2 Atemp] Elvärme [kwh/m2 Atemp] Fjärrvärme [kwh/m2 Atemp] Olja [kwh/m2 Atemp] Diagram 1, Energianvändning per kvadratmeter, Osby kommunfastigheter Diagram 1 visar energianvändningen per kvadratmeter uppdelat i olja, fjärrvärme, elvärme och övrig el. Tabell 1, Energianvändning Osby kommunfastigheter Total yta [m2 Atemp] Olja [kwh] Fjärrvärme [kwh] Elvärme [kwh] El övrig [kwh] Energi totalt [kwh] Energi per yta [kwh/m2] 189,8 193,4 189,3 181,2 165,7 På nästa sida visas i Diagram 2 energianvändning per yta för kommunens fastigheter under 2012 och Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 7 av 27

8 500 Osby kommunfastigheter Olja 2012 [kwh/m2 Atemp] Olja 2013 [kwh/m2] Fjärrvärme 2012 [kwh/m2 Atemp] Fjärrvärme 2013 [kwh/m2 Atemp] Elvärme 2012 [kwh/m2 Atemp] Elvärme 2013 [kwh/m2 Atemp] El övrig 2012 [kwh/m2 Atemp] El övrig 2013 [kwh/m2 Atemp] Diagram 2, Energianvändning per kvadratmeter och fastighet 2012 och 2013

9 Osbybostäder AB Osbybostäders totala fastighetsbestånd uppgår till drygt m 2 A temp med en total normalårskorrigerad energianvändning år 2013 på ca 9,2 miljoner kwh. Energianvändningen per kvadratmeter (kwh/m 2 A temp) har minskat under perioden , med cirka 3 %. I den totala elanvändningen ingår hushållsel för boende i två fastigheter om sammanlagt ca m 2 A temp. Tabell 2, Energianvändning , Osbybostäder År Yta [m 2 Atemp] Olja [kwh] Fjärrvärme [kwh] Elvärme [kwh] El övrig [kwh] Summa [kwh] Energi per yta [kwh/m 2 Atemp] 160,4 160,3 156,5 156,8 155,6 Diagrammet nedan visar energianvändningen per kvadratmeter för hela beståndet under perioden Energianvändningen per kvadratmeter har minskat och det är främst elanvändningen som har minskat. Oljeanvändningen har dock ökat något under perioden. 180 Osbybostäder energianvändning El övrig [kwh/m2 Atemp] Elvärme [kwh/m2 Atemp] Fjärrvärme [kwh/m2 Atemp] Olja [kwh/m2 Atemp] Diagram 3, Energianvändning per kvadratmeter, Osbybostäder Diagram 4 på nästa sida visar energianvändningen per kvadratmeter i Osbybostäders olika fastigheter för åren 2012 och Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 9 av 27

10 kwh/m2 Atemp Osbybostäder - Energianvändning 2012 och ,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Olja 2012 [kwh/m2] Olja 2013 [kwh/m2] Fjärrvärme 2012 [kwh/m2 Atemp] Fjärrvärme 2013 [kwh/m2] Elvärme 2012 [kwh/m2 Atemp] Elvärme 2013 [kwh/m2 Atemp] El övrig 2012 [kwh/m2 Atemp] El övrig 2013 [kwh/m2 Atemp] Diagram 4, Energianvändning per kvadratmeter och fastighet , Osbybostäder

11 Fjärrvärme Fjärrvärme i Osby produceras och distribueras av det kommunägda bolaget Fjärrvärme i Osby AB. Ca 1100 hushåll, 65 företag och 35 offentliga lokaler (skolor m.m.) får sin uppvärmning genom fjärrvärme. Under 2011 utrangerades en äldre panna från Gullarpsverket och nu har man för avsikt att installera ökad kapacitet för fjärrvärmeproduktion i form av en fliseldad fastbränslepanna i anslutning till befintliga pannor vid Gullarpsverket. Den nya pannan kommer att vara på 8 MW och beräknas vara i drift Produktionen vid Gullarpsverket beräknas under de närmaste 5 6 åren öka med ca MWh. Installationen av den nya flispannan kommer att starkt reducera användningen av olja och därigenom bidra till betydande miljöfördelar genom minskade utsläpp. I nedanstående diagram visas bränslemixen för fjärrvärmeproduktionen i Osby kommun En mycket hög andel av förnybart bränsle används i produktionen. År 2013 var 96,2 % av det använda bränslet förnybart vilket var en minskning jämfört med året tidigare då 97,4% av bränslet var förnybart. 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Bränslemix fjärrvärme Fossilt bränsle [%] Förnybart bränsle [%] Diagram 5, bränslemix fjärrvärme Osby Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 11 av 27

12 Uppföljning fordon och transporter I tabellen nedan visas bränsleförbrukning och körsträckor för Osby kommuns personbilar och lätta lastbilar. Tabell 3, Fordon, bränsleförbrukning och körsträckor Antal personbilar [st] Antal lätta lastbilar [st] ej undersökt Summa fordon [st] Bensin [liter] Diesel [liter] Energianvändning [kwh] CO 2 från drivmedel [kg] Total körsträcka [km] Energieffektivitet [kwh/km] - - 0,75 0,84 Utsläpp [g CO 2/km] Resultaten för körsträckor och bränsleförbrukningar är inte helt jämförbara mellan år 2009 och övriga år då metodiken har varit olika mellan åren för att göra sammanställningarna. Uppgifterna för åren har sammanställts genom att fråga respektive förvaltning om deras fordon, körsträckor och köpta bränslen. För 2011 saknades fullständiga uppgifter om körsträckor och bränsleförbrukningar för socialförvaltningen varför dessa uppgifter uppskattades. På grund av det bristande underlaget 2009 och 2011 visas inte parametrarna Energieffektivitet [kwh/km] och Utsläpp [g CO 2/km]. I samband med att fastighetsförvaltningen övergick till Osbybostäder AB under 2013 så föll ansvaret för uppföljningen av de fordonen som följde med i flytten mellan stolarna. Det gör att för Osbybostäders fordon under 2013 har 2012 års värden använts. Energieffektiviteten i kommunens fordon har enligt tabellen ovan blivit sämre under 2013 vilket främst beror av att socialförvaltningen har ökat sin dieselanvändning kraftigt med ca 40 % men enbart haft en motsvarande ökning på 10 % av körda km. Det indikerar att det finns felkällor i den insamlade statistiken. Andel miljöbilar enligt nationell undersökning Organisationen Miljöfordon Syd har genomfört en årlig jämförande undersökning av andel miljöbilar i de svenska kommunernas fordonsparker. Denna undersökning visar att Osby kommun har åstadkommit en avsevärd förbättring i andel miljöbilar under perioden Metodiken i undersökningen ger att det totala antalet personbilar kan skilja sig något mot verkligheten. Den 1 januari 2013 trädde en ny miljöbilsdefinition ikraft vilken innebär att personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar, som tas i bruk från och med 1 januari 2013 klassas som miljöbil om inte bilens koldioxidutsläpp inte överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp i förhållande till fordonets tjänstevikt. Det innebär alltså att gränsen för miljöbil är flytande; tyngre bilar får släppa ut mer än lättare bilar. Det finns fordon som både är klassade enligt 2007 års och 2013 års miljöbilsdefinition, man ska alltså inte summera antalet miljö bilar nedan då det kan innebära att man räknas samma fordon dubbelt. Mer än hälften av kommunens fordon (57 %) är under 2013 klassade enligt en eller båda miljöbilsdefinitionerna. Tabell 4, andel miljöbilar, Osby kommun Miljöbilar Antal personbilar (st.) varav miljöbilar 2007 (st.) varav miljöbilar 2013 (st.) 19 Total andel miljöbilar (2007 och 2013 års definition) [%] 3 % 15 % 51 % 56 % 57 % Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 12 av 27

13 Kommunens resepolicy Kommunen har antagit en resepolicy för tjänsteresor från 2009 som reglerar hur medarbetarnas tjänsteresor ska ske. Målsättningen med resepolicyn är att minska resornas negativa påverkan på den yttre miljön samt att minska kostnaderna för resorna. Det kan ske genom att ersätta fysiska möten med distanskommunikation, samåka, samordna möten/ärenden samt genom att minska användandet av bil till förmån för cykel och kollektivtrafik. Kommunens medarbetare uppmanas till ett antal olika åtgärder för att följa policyn. Under 2014 kommer den nuvarande resepolicyn revideras. Körning i tjänsten med privat bil Under 2013 genomfördes en omorganisation av Osby kommuns förvaltningar vilket innebär att det inte är möjligt att fördela km-ersättning per förvaltning. Totalt gavs det ersättning för km under 2013 varav km av dessa avsåg förtroendevalda, vilket var en minskning med 6 % jämfört med Tabell 5, Körning med privat bil i tjänsten Bilersättning per förvaltning (km/år) Kommunledningskontoret i.u. Räddningstjänsten i.u. Gatuförvaltningen i.u. Fastighetsförvaltningen i.u. Utbildningsförvaltningen i.u. Socialförvaltningen i.u. Miljö- och byggförvaltningen i.u. Totalt förvaltningar Förtroendevalda Arbetsmarknadsåtgärder i.u. SUMMA Övriga resor i tjänsten När det gäller tågresor och flygresor som genomförs av kommunens personal finns ingen redovisning av antal km utan endast kostnaden. Flertalet av tågresorna sker med Skånetrafikens periodkort som ger fritt resande under en månads tid alternativt resor för en i förväg betald summa pengar (jojo-kort). Kortet gäller även för bussresor. Från och med 2013 särredovisas dessa kostnader i ekonomisystemet och stod för ca 40 % av de totala tågresorna. Tabell 6. Kostnad för övriga resor i tjänsten Tågresor (kr) varav resor med Skånetrafiken (kr) Flygresor (kr) Bussresor (kr) Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 13 av 27

14 Uppföljning övrig energianvändning VA-verksamheten VA-verksamheten i Osby kommun består av: - Osby avloppsreningsverk, Osby vattenverk samt Osby vattenreservoar. Till dessa hör 19 stycken pumpstationer eller pumphus - Lönsboda avloppsreningsverk, Lönsboda vattenverk samt Lönsboda vattentorn. Till dessa hör 3 stycken pumpstationer eller pumphus - Killeberg vattenverk med en pumpstation - Hököns vattenverk - Vattenborra reningsverk respektive vattenverk Samt ett antal mindre vattenverk med tillhörande pumpstationer. Under 2012 gjordes en energiinventering genomförts i VA-verksamheten i syfte att utreda möjligheter till energieffektiviseringar. Vid upphandling av ny utrustning till VA-verksamheten tillämpas alltid livscykelskostnad (LCC) för att gynna energieffektiva alternativ. Uppgifter för 2013 innefattar enbart de större reningsverken, statistik saknas för de mindre vilket dock inte ska påverka totalen märkvärt. Tabell 7. Elanvändning i VA-verksamhet VA-verksamhet (kwh) Gatubelysning Under 2013 minskade energianvändning för gatubelysning med kwh men har ökat något sedan år Kommunen fick under 2011 en ny elleverantör vilket gör att statistiken för 2011 gäller för feb 2011 jan Statistik för 2010 saknas. Tabell 8. Elanvändning för gatubelysning Gatubelysning (kwh) Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 14 av 27

15 100 % Fossilbränslefri kommun 2020 Klimatsamverkan Skåne driver satsningen 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 i syfte att kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne ska minska sin klimatpåverkan. De som ansluter sig ska aktivt arbeta för att: Ingen fossil energianvändning i byggnader Inget fossilt bränsle i transporter Ingen användning av fossil el Kommunstyrelsen i Osby kommun antog utmaningen i januari 2014 (Dnr 2013.ks ). Det finns flera beröringspunkter med mål som sedan tidigare finns uppsatta i kommunen och det arbete som utgår från energieffektiviseringsstrategin. Status 2013 Detta är inte en heltäckande bild av kommunens miljöpåverkan utan ett första steg att visa hur situationen ser ut, ambitionen är att utveckla uppföljningen och inkludera fler aspekter allt eftersom. Diagrammet nedan visar andel fossil respektive fossilfri energi använd till uppvärmning exkl. el för Osby kommunfastigheter under Uppvärmning - andel fossil energianvändning i byggnader (exklusive el) 18% 82% Fossilbränslefritt Fossilt Diagram 6, andel fossil energianvändning (exkl. el) till uppvärmning av Osby kommunfastigheters byggnader Diagrammet nedan visar andel fossil/ fossilfri el som använts av; Osby kommunfastigheter, VAverksamheten samt till gatubelysning, under Elanvändning 100% Fossilbränslefritt Fossilt Diagram 7, andel fossil/ fossilfri el som användes av Osby kommunfastigheter, VA-verksamhet och till gatubelysning Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 15 av 27

16 Diagrammet nedan visar hur stor andel av fordonsbränslet till Osby kommuns personbilar och lätta lastbilar som 2013 var fossilt respektive fossilfritt. Det används enbart diesel och bensin i kommunens fordon. Andel fossilfritt fordonsbränsle köpta bränslen till personbilar och lätta lastbilar 5% 95% Fossilbränslefritt Fossilt Diagram 8, andel fossilt/ fossilfritt fordonsbränsle som användes till Osby kommuns personbilar och lätta lastbilar Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 16 av 27

17 Uppföljning mot angivna mål Osby kommun har ett antal målsättningar som är relevanta för arbetet med energieffektivisering. I följande avsnitt visas uppföljning av utvecklingen mot mål som satts i Strategi för energieffektivisering, Osby kommun Klimatstrategi, Osby kommun. Projektmål Osby kommuns projektmål Kommunens projektmål är att under perioden åstadkomma en större förståelse för energieffektiviseringens nytta och väsen på alla nivåer inom kommunen och i dess bolag. Målet är även att en långsiktig energieffektivisering och därmed minskande kostnader åstadkoms. Målen är bland annat att: 1. Åstadkomma en bättre redovisning och uppföljning när det gäller energianvändning och effektivitet 2. Starta processen med att få alla verksamheter och bolag inom kommunen delaktiga i effektivisering, redovisning och uppföljning 3. Att delta i Energikontorets utvecklingsprojekt och länsstyrelsens nätverksträffar inom projektet 4. Att 2011 till Energimyndigheten redovisa kommunens mål i MWh och procent för år 2014 samt Att årligen till Energimyndigheten redovisa kommunens totala mängd köpt energi i MWh 6. Att årligen till Energimyndigheten redovisa MWh och procentuell minskning jämfört med Att arbeta för ett tankställe för biogas i kommunen 8. Info och utbildning av beslutsfattare i kommunens administration och bolag. Status för samtliga mål är god och uppföljning av samtliga projektmål görs vid projekttiden slut i mars Kommunövergripande effektmål Osby kommuns klimatstrategi Kommunens klimatstrategi antogs av kommunfullmäktige Arbetet med Klimatstrategin påbörjades hösten 2006 genom att Osby kommun ansökte om deltagande i projekt klimatcoachning stöd till lokalt klimatarbete i små kommuner. Kommunen blev antagen att delta och påbörjade arbetet med strategin. Kommunstyrelsen hade det övergripande ansvaret för projektet. Arbetsgruppen för projektet bestod av representanter från kommunledningskontoret, bygg- och miljökontoret, fastighetskontoret, Osbybostäder, Fjärrvärmebolaget, ekonomi- och inköpskontoret samt näringslivskontoret. Styrgruppen bestod av ledningsgruppen för översiktsplanearbetet med representation från kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden. Vision för Osby kommun Visionen är att all energitillförsel till Osby kommun i huvudsak baseras på förnybara energikällor och kännetecknas av en effektiv energianvändning i samhällets alla delar där nyttjandet av fossil energi är minimal. Strategi för Osby kommun Kommunens egen verksamhet ska vara föregångare inom energi- och klimatarbetet i det geografiska området Osby kommun. Klimatarbetet ska bedrivas på bred front i den kommunala organisationen, delaktighet ska skapas och betydelsen av alla anställdas medverkan ska tydliggöras. Ett utåtriktat arbete i form av kunskapsspridning och kampanjer ska bedrivas i förhållande till kommuninvånare och näringsliv för att öka medvetenheten om klimatpåverkan och skapa dialog om åtgärder. Möjligheter till samverkan med myndigheter, organisationer, andra kommuner och näringsliv ska prövas. Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 17 av 27

18 Uppföljning av mål ur klimatstrategin När klimatstrategin tillkom fanns personalresurser för att arbeta strategiskt och samordnat med klimatfrågor i kommunorganisationen och utåt mot kommuninvånare och näringsliv, genom en heltidstjänst uppdelad på 50 % energi- och klimatrådgivning och 50 % strategiskt energi- och klimatarbete. Denna heltidstjänst har försvunnit, men endast energi- och klimatrådgivningsfunktionen har ersatts, med en tredjedelstjänst. Det saknas alltså fortfarande personalresurser i kommunen motsvarande en halvtidstjänst för att arbeta strategiskt med energi- och klimatfrågor. Den tillfälliga lösningen på detta är att uppföljning av åtgärder och mål som antagits i klimatstrategin till viss del redovisas i detta uppföljningsdokument. Mål ur klimatstrategin Mätbara mål som syftar till att nå visionen 1. Utsläppen av växthusgaser skall vara minst 20 % lägre år 2020, jämfört med år Det innebär en minskning med 1.3 ton per invånare år 2020 i jämförelse med utsläppen per invånare år År 2012 skall ingen av de kommunala fastigheterna (inklusive Osbybostäder) ha en uppvärmning (inklusive tappvatten) som baseras på fossila bränslen (exklusive eventuella behov vid effekttoppar). 3. År 2012 ska minst 50 % av det bränsle/drivmedel som används i kommunens tjänstebilar/leasingbilar (inklusive Osbybostäder) utgöras av förnybara bränslen (exempelvis etanol eller biogas) eller el (elhybrid). 4. Den totala elförbrukningen i den kommunala verksamheten (inklusive Osbybostäder) ska minska med 5 % under perioden Från och med 2009 och till 2012 skall Osby kommun årligen genomföra: i. En klimatrelaterad kampanj i syfte att få allmänheten att åka mer kollektivt samt välja att cykla/promenera framför bil ii. Minst en informationsaktivitet för att öka kunskapen om klimatpåverkan 6. Luften i Osby kommun ska vara av sådan kvalitet att den inte innebär någon hälsorisk för kommunens invånare. Detta innebär att halterna av SO2 och NO2 fortsättningsvis ska ligga under miljökvalitetsnormen. Förhöjda halter av sot och bensen ska motverkas och halten av partiklar PM10 ska minska. Utsläpp av skadliga ämnen till luft ska minska eller upphöra. Status mål 1: Mätning saknas Ingen uppföljning totala utsläpp av växthusgaser i kommunen har skett för år 2013 Status mål 2: Målet ej nått Fjärrvärmeproduktionen i kommunen använder enbart fossila bränslen som tillskott vid effekttoppar, se redovisning i tidigare avsnitt. Uppvärmning med el bedöms som fri från fossila bränslen då kommunen köper miljömärkt el från förnybara källor. Det finns dock ett antal oljepannor kvar i de kommunala fastigheterna (inklusive Osbybostäder). Se redovisning av åtgärd 2.1 i handlingsplanen (sid 22 i denna rapport). Status mål 3: Målet ej nått. År 2013 användes enbart bensin och diesel som bränsle i de kommunala fordonen. Status mål 4: Mätning saknas Det finns oklarheter i hur målet ska mätas och följas upp och det finns inte tillräckligt tillförlitlig sammanställning av kommunens elförbrukning under målets basår Därför kan inte målet följas upp. Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 18 av 27

19 Status mål 5: Målet uppnått under 2012 Osby kommuns energi- och klimatrådgivare har under 2012 genomfört flera informationsinsatser om klimat och energi, bl.a. en föreläsning om klimat som lockade ca 250 besökare. Mer om detta finns att läsa i energi- och klimatrådgivningens verksamhetsberättelse. Status mål 6: Mätning saknas Ingen uppföljning av luftkvalitén i kommunen har skett för år Målsättningar enligt Energimyndighetens föreskrifter Enligt Energimyndighetens föreskrifter för det statliga stödet krävs målsättningar för kommunens verksamhet i totalt använd energi till byggnader och transporter jämfört med basåret Med hänsyn till detta sätter kommunen följande mål: Tabell 9, Målsättning för byggnader och transporter enligt Energimyndighetens föreskrifter Målsättning för total köpt energi (basår 2009) Minskning till år 2014 Byggnader 3 % 5 % Transporter 3 % 5 % Minskning till år 2020 Målen följs upp genom årlig redovisning till Energimyndigheten. Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 19 av 27

20 Åtgärdsarbetet under 2013 Åtgärder enligt förordning (2009:893) Enligt Energimyndighetens föreskrifter för statligt stöd till energieffektivisering skall kommunen åta sig att genomföra minst två av de åtgärder som finns beskrivna i förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. Osby kommun har valt att genomföra åtgärd 2 och 5 under stödperioden enligt listan nedan. Energieffektiva åtgärder för myndigheter enligt (2009:893) är: 1. utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav, 2. köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning, 3. köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge, 4. byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3, 5. utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa, eller 6. köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Status åtgärd 2: pågående Under 2013 inledde Osby och Östra Göinge en samverkan genom en gemensam upphandlingsenhet. Osby kommun har under året även deltagit i olika aktiviteter inom ramen för projektet Milou2 (Miljöanpassad offentlig upphandling). Det har under året bl.a. genomförts en workshop för förvaltningschefer och chefer för de kommunala bolagen samt en workshop för kommunens upphandlingsenhet. Arbetet kommer att fortsätta med aktiviteter och workshops under Kommunen använder Miljöstyrningsrådets miljökriterier vid upphandling och det finns en strävan mot att anskaffa miljövänliga produkter. Den höga andelen miljöbilar i kommunens fordonspark och det faktum att kommunen köper miljömärkt el är ett resultat av medvetet ställda krav på miljö- och energiprestanda i samband med upphandlingar. Status åtgärd 5: pågående Med hjälp av bland annat genomförda energibesiktningar har ett antal åtgärder för energieffektivisering i byggnader genomförts under år Genomförda åtgärder presenteras i redovisningen av handlingsplanens åtgärd 2.2. Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 20 av 27

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29)

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29) Lekebergs kommun Strategi för energieffektivisering 1 (29) Sammanfattning Lekebergs kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för den egna

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Botkyrka kommun Inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet

Strategi för energieffektivisering Botkyrka kommun Inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet Strategi för energieffektivisering Botkyrka kommun Inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet Innehåll 1. INLEDNING... 4 2. OM DET STATLIGA ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET... 4 3. OM BORGMÄSTARAVTALET...

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Energieffektiviseringsstrategi 2013-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 Sammanfattning Kävlinge kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014 2014-02-03 Sabina Nilsson POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-02-25 Kf 9/2008 Omslagsfoto av Karin Carlsson. Bilden är tagen i juli 2007 och visar Bruksfallet i Svartån. Efter en sommar med

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Bilaga 4 (Energiplanen 2011-13) Energieffektiviseringsstrategi För Alingsås kommuns interna verksamheter Med tillhörande sammanställning av remissvar Sammanfattning Alingsås kommuns energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Uppföljning. Uppföljning av Norrköpings Energiplan 2015 KS 2015/0058

Uppföljning. Uppföljning av Norrköpings Energiplan 2015 KS 2015/0058 Uppföljning Uppföljning av Norrköpings Energiplan 2015 KS 2015/0058 Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning 3 Energiplan 3 Handlingsplan 4 EES -Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner

Läs mer

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 VISION, MÅL OCH STRATEGI LÅNGSIKTIGT OCH ÖVERGRIPANDE...3 VISION OCH MÅL...3 STRATEGISKA OMRÅDEN...4 KOMMUNALA RIKTLINJER...7

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014

Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014 Kontor [dubbelklicka för att ändra] Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014 inom ramen för Energieffektiviseringsstödet Datum: 2011-03-31 Handläggare: Liselotte Löthagen Diarienummer:

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp 3

Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp 3 ~SAlA Bilaga KS 2011/114/2 ~ KOMMUN 1112) 2011-05-09 ANSÖKAN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Lisa Granström Energimyndigheten Box 310 63104 Eskilstuna Ink. ANSÖKAN Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp

Läs mer

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Laholm 2011-03-31 Bakgrundsinformation Laholms Kommun Laholms kommun ligger i södra Halland på Sveriges västkust och har ungefär 23 400 invånare. I kommunen

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

ENERGIPLAN 2015-2020 VAXHOLMS STAD

ENERGIPLAN 2015-2020 VAXHOLMS STAD ENERGIPLAN 2015-2020 VAXHOLMS STAD INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... Inledning... Vaxholm... Vaxholms vision/framtidsbild... Mål... Avgränsning... Vaxholms stad... Geografi, befolkningsutveckling,

Läs mer

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011 Antagen 2011-12-19 i KF 1 Förord: Produktion, distribution och användning av energi har troligen den enskilt största passiva influensen på vårat moderna

Läs mer