TEIM02 - Marknadsföring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEIM02 - Marknadsföring"

Transkript

1 LiTH Linköpings Universitet TEIM02 - Marknadsföring En sammanfattning och tentamensinläsning Andreas Åhwall 2011

2 Innehåll Föreläsning 1 Introduktion & Begrepp... 6 Säljkoncept... 6 Produktorientering - Push... 6 Marknadsorientering - Pull... 6 Kundvärde... 6 Needs/Wants/Demands... 6 Marknadsmix 4P/7P... 6 En effektiv marknadsmix... 7 Matchar vad kunden vill ha... 7 Välbalanserad... 7 Matcha företagets resurser & kompetens... 7 Skapa konkurrensfördelar... 7 Inre- och yttre effektivitet (efficiency & effectiveness)... 7 Föreläsning 2 - Marknadsorientering... 9 Marknadsföringmiljön... 9 Makromiljön... 9 Mikromiljön... 9 Porters femkraftsmodell... 9 Segmentering Kriterier för lyckad segmentering Segmentering av industimarknad Targeting Positionering Tillväxtmöjligheter Konkurrensstrategier Föreläsning Konsumentmarknadsföring Att förstå kunden Olika typer av köproller Köpbeteenden Faktorer som ger hög kundinvolvering Köpprocessen Olika källor till kundvärde Segmentering

3 Segmenteringsvariabler Marknadsmix 4P Produkt Pris Plats Påverkan Produktklassificeringar Affärsutveckling & Trender Föreläsning 5 Marknadsanalys & Marknadsplan PESTEL-analys Konkurrentanalys SWOT-analys TOWS-analys (Att omvandla SWOT till strategi) Möjliga värdepositioner Marknadsplanering Affärsidé Nulägesanalys SWOT-analys Marknadsföringsmål Core strategy Utformning av marknadsmix (4p) Organisation & Implementering Kontroll Föreläsning 7 Pris & Prissättningsstrategier Cost or Cost Plus Competition pricing Value Based Pricing Life-cycle Pricing Market-penetration Market-skimming Priselasticitetsminskande faktorer Föreläsning 8 Varumärken & Produktutveckling Varumärket & Varumärkesnamnet Effekter av ett starkt varumärke

4 Varumärkesutökning (Brand extension) Varumärkestänjning (Brand stretching) Co-branding (Varumärkesdelning) Produktutveckling produktutvecklingsmodeller Teknikskiften Att vara först på marknaden ( First mover advantage ) Att agera tvåa ( Second mover advantage ) Produktlinjen Produktmix Föreläsning 9 Marknadskanaler Vad är marknadskanaler? Varför har vi kanaler och mellanhänder? Kanalaktörer Nya marknadskanaler Kanalstrategier Samarbeten inom distributionsnätverket Horisontella avtal Vertikala avtal Vem har makten i marknadskanalen? Föreläsning 10 Industriell Marknadsföring Industriell marknadsföring Traditionella skillnader mellan B2B- och B2C-marknadsföring Värde på Industrimarknaden Vad är bra med en relation? Köproller i industrin Köpkriterier för organisationer Köpsituationer Enkelt upprepat köp Modifierat upprepat köp Nytt köp Köpprocessen för organisationer Problem recognision Need description

5 3 -Product specification Supplier search Proposal solicitation Supplier selection Order-routine specification Performance review Extra info från boken Möjliga kopplingar och samband mellan olika teorier

6 Föreläsning 1 Introduktion & Begrepp Säljkoncept Produktorientering - Push Utgår från företagets resurser och redan existerande produkter samt kostnadsanalyser för att tillverka och trycka ut produkter till kunden. Produktionskapacitet Tillverkning av produkt Aggressiv marknadsföring Kunder (lönsamhet genom försäljningsvolym) Segmentera efter produkt Marknadsföringskostnader ses som lyx Behåll nuvarande kunder Marknadsorientering - Pull Utgår från kundens behov för att identifiera potentiella marknadsmöjligheter där företaget kan skapa kundvärde och på så sätt nå lönsamhet. Kundbehov Potentiella marknadsmöjligheter Marknadsföring av produkter och tjänster Kunder (lönsamhet genom nöjda kunder) Segmentera efter kundskillnader Marknadsföringskostnader ses som en investering Sök efter oexploaterade marknader Kundvärde Är kundens upplevda nytta (produkt, service, image) minus kundens upplevda uppoffringar (monetär kostnad, tid, energi, psykologi). Needs/Wants/Demands Needs kundens behov Wants kundens behov specificerade i form av en produkt/tjänst Demands de wants som har köpkraft bakom sig Marknadsmix 4P/7P Produkt Pris Plats Påverkan - (People Process Physical evidence) 6

7 En effektiv marknadsmix Matchar vad kunden vill ha När man har gjort en segmentering/targeting måste företaget veta hur kunden gör sina olika val. Analysering av dessa kundkriterier visar vilka nyckelkrav man behöver uppfylla för kunden. Lyckas man med detta har man skapat en konkurrensfördel. Välbalanserad Det gäller att vara välbalanserad i sitt val av 4P. Har man en fördel i form av ett lågt pris kommer kunden vara skeptisk till produktens kvalitet. Viktigt är att man promotar ett konsekvent budksap i sin marknadsföring, och att valen av distributionskanaler ligger i linje med produktens positionering. Matcha företagets resurser & kompetens Både produkten och dess marknadsföring måste vara matchad med såväl företagets resurser som kompetens. Skapa konkurrensfördelar Genom 4P skall företaget se till att skapa sig konkurrensfördelar som kunden värderar. Inre- och yttre effektivitet (efficiency & effectiveness) Yttre effektivitet handlar om att göra rätt saker (det kunden efterfrågar), inre effektivitet handlar om att göra saker rätt (göra det vi gör så effektivt som möjligt). 7

8 8

9 Föreläsning 2 - Marknadsorientering Marknadsföringmiljön Makromiljön Ekonomiska krafter Demografiska krafter Kulturella krafter (socialt ansvar, etik) Ekologiska/miljömässiga krafter Teknologiska faktorer (ny teknik) Politiska och legala faktorer (monopol, lagstiftning mm.) Mikromiljön Kunder Marknadskanaler Leverantörer Konkurrenter Porters femkraftsmodell 9

10 Segmentering Segmentering delar upp en skiftande marknad i flera mindre marknader som inom sig har personer med liknande egenskaper. Detta för att kunna identifiera vilka grupper som utgör potentiella kunder och lättare kunna se deras behov. Fördelarna är bland annat ökad matchning av kundbehov och högre kundlojalitet vilket leder till ökad lönsamhet och tillväxtpotential. Segmenteringen kan ske enligt tre grundmetoder: Beteendemässig (sökt nytta, köptillfälle, köpbeteende, användning mm.) Psykografisk (livsstil & personlighet) Profilmässig (demografisk, geografisk, socioekonomisk) Kriterier för lyckad segmentering Differentierbarhet homogenitet inom segment, skillnader mellan Mätbarhet möjlighet att identifiera och förstå Tillgänglighet de potentiella kunderna måste vara möjliga att nå Genomförbarhet resurser att nå segmentet måste finnas Storlek segmentet måste vara tillräckligt stort för att kunna ge lönsamhet Segmentering av industimarknad Organisationsstorlek Industri Geografisk placering Inköpsorganisation Targeting Välj ut segment att inrikta sig mot styra marknadsföringen efter. Massmarknadsföring använd samma marknadsföring till alla Differentierad marknadsföring olika marknadsmix/strategi till varje segment Fokuserad marknadsföring välj ett segment att fokusera marknadsföringen mot Kundanpassad marknadsföring en egen marknadsmix till varje kund (vanligt inom B2B) Strategin bör baseras på: Resurser Produktportfölj Produktlivscykel Marknadens variation/homogenitet Konkurrenter 10

11 Positionering Använd marknadsmixen för att uppnå önskad position i medvetandet hos individerna i segmentet. Clarity fördelarna gentemot konkurrenter och marknadsföringen av produkten måste vara tydlig Consistency företaget måste vara konsekvent i sitt budskap Credibility valda konkurrensfördelar måste vara trovärdiga, samt uppfyllas för att behålla kunder Competitiveness produkten måste ha konkurrensfördelar som ger konkurrenskraft Tillväxtmöjligheter Nedan beskrivs möjliga strategier för att skapa tillväxt Existerande Produkter Nya Produkter Existerande marknader Marknadspenetration Produktutveckling Nya marknader Marknadsutveckling Diversifiering Ett företag kan överväga tillväxtmöjligheten med strategin marknadspenetration. Denna innebär att man ökar försäljningen av nuvarande produkt på företagets nuvarande marknad utan att ändra produkten. Här kan tillväxten realiseras genom förbättringar i marknadsmixen (justeringar av produktdesignen samt förbättrad annonsering, prissättning, distributionskanal/er och tillgänglighet). 11

12 Strategin marknadsutveckling kan vara användbar för företag som vill introducera sina produkter på nya marknader. Man kan utveckla nya marknader genom att bl.a. starta verksamheten på nya geografiska områden eller genom att fokusera på en ny demografisk variabel (juniorer, seniorer, män, kvinnor etc.). Vill företaget istället erbjuda modifierade eller nya produkter till nuvarande marknader bör man överväga möjligheter med tillväxtstrategin produktutveckling. Denna strategi kräver att man har tillgång till kompetens samt att den modifierade eller nya produkten verkligen tillfredsställer behov på marknaden. Diversifiering är en strategi som går ut på att företaget startar nya eller köper upp verksamheter vars produkter ligger utanför företagets nuvarande marknader. Många företag med starka varumärken utforskar möjligheter med att utnyttja styrkan i deras varumärken genom att sälja helt nya produkter på helt nya marknader. Konkurrensstrategier Differentiering konkurrera med skillnader gentemot konkurrenter Lågkostnad konkurrera med pris Fokus/Niche hitta en liten marknad där företaget kan prestera bättre än konkurrenter och få ett slags monopol i denna lilla del 12

13 Föreläsning Konsumentmarknadsföring Att förstå kunden Var köper kunden? Hur köper kunden? Vem är viktig? När köper de? Vad är deras kriterier? Olika typer av köproller Initiativtagare identifierar behovet Påverkare har åsikter om köpbeslut Beslutsfattare Köpare den som utför köpet Användare Köpbeteenden Kundens köpbeteende påverkas av en rad olika faktorer som kan delas in i fyra huvudklasser: Kulturella Sociala (referensgrupper, familj etc.) Personliga (ålder, livscykel, ekonomi mm.) Psykologiska (motivation till köpet, uppfattningar mm.) Faktorer som ger hög kundinvolvering Om köpet förändrar kundens självbild (ex. juveler, plastikoperation) Om risk finns (husköp, bilköp mm.) Sociala faktorer (andras bild av dig ändras imagerelaterat) Om stora känslor är inblandade (ex. speciellt tillfälle som restaurangbesök på bröllopsdag) 13

14 Köpprocessen För marknadsföraren gäller det att fundera kring hur kunden kan påverkas i respektive steg. Olika källor till kundvärde Ekonomiska värdet av att använda produkten (besparingar etc.) Funktionella fördelar med produkten Psykologiska (image, känsla) Segmentering Att sortera marknaden i olika segment för att kunna rikta tydliga signaler till de tänkta kunderna. Segmenteringsvariabler Geografiska (land, stad, densitet) Demografiska (ålder, generation, kön, familjestorlek, livscykel, inkomst, utbildning) Psykologisk (social tillhörighet, livsstil, personlighet) Beteendemässiga (köptillfällen, lojalitet, attityd gentemot produkt) 14

15 Marknadsmix 4P Produkt Kärnprodukt (behovstillfredsställelse) Faktisk produkt Förstärkning av produkt Pris Strategisk prissättning Marknadsstrategierna styr prissättningen Marknadsskumning Marknadspenetrering Operativ prissättning Kostnaderna styr prissättningen Segmenterad/Differentierad prissättning Olika priser till olika kundsegment eller geografiska områden (även tid, plats etc.) Dynamisk prissättning Priset varierar beroende på kvantitet, dvs. mängdrabatter etc. (även efterfrågebaserad, ex. flyg) Kompensationsprissättning Lågt pris på kärnprodukt men högre på kringprodukter (ex. skrivare+bläckpatroner, hyvel+rakblad) Produktlivscykel och prisstrategi 15

16 Faktorer som påverkar priset Interna: - Marknadsmål - Kostnader Externa: - Efterfrågan - Konkurrenter (priser, erbjudanden) - Konjunktur Prissättningen speglar varumärkets profil och target pricing kan användas för att uppfattas på önskat vis av kunden. Plats Marknadskanaler Plats (fysisk butik, öppetider, internet) Lager, Transport & Logistik Påverkan Marknadsföringen måste vara tydlig, samstämmig och attraktiv i alla marknadsföringskanalerna. Olika typer av påverkan Annonsering/Direktmarknadsföring Public relations (få medier att skriva om produkten) Merchandizing (skapa andra produkter med vårt varumärke på) Varumärkesambassadörer Produktplacering Word-of-mouth & Sociala medier 16

17 Produktklassificeringar Konsumentvara / Producentvara (skall förädlas) Dagligvaror / Kapitalvaror Högengagerande / Lågengagerande Affärsutveckling & Trender Ökad globalisering Ökad konkurrens Marknadsorientering (istället för produktorientering) Mer tjänsteinnehåll Ökad transparens (lättillgänglig kundinfo via internet) Ökat etiskt och socialt ansvar Ökat miljöansvar 17

18 Föreläsning 5 Marknadsanalys & Marknadsplan PESTEL-analys En analys av företagets makromiljö utifrån sex omvärldsfaktorer: Politiska Ekonomiska Sociokulturella Teknologiska Ekologiska Legala (juridiska) Syftet är att skapa förståelse för hur dessa faktorer (som företaget ej kan råda över) påverkar företaget och dess möjligheter för tänkta produkter och tjänster. Konkurrentanalys Gör en klassisk konkurrentanalys av de största konkurrenterna genom en analys av deras marknadsmix, gärna genom 4P. SWOT-analys En SWOT-analys är en evaluering av ett företags övergripande styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Med styrkor menas företagets interna kapacitet och resurser, medan företagets svagheter inkluderar interna begränsningar. Företagets möjligheter är trender eller fördelaktiga faktorer i den externa miljön vilka företaget inte kan påverka medan hot syftar på företagets ofördelaktiga faktorer eller trender i samhället vilka företaget inte heller kan påverka. Meningen med att göra en SWOTanalys är att på ett tydligt vis kartlägga företagets styrkor och möjligheter samt svagheter och hot. TOWS-analys (Att omvandla SWOT till strategi) Ett tillvägagångssätt för att kombinera ett företags interna styrkor och svagheter med dess externa möjligheter och hot, för att sedan kunna utveckla strategier som maximerar företagets fördelar och minimerar dess nackdelar på marknaden. 18

19 Möjliga värdepositioner Marknadsplanering Marknadsplaneringen genomförs i 8 olika steg: 1 -Affärsidé Vad är vår affärsidé och vilket syfte jobbar vi utefter? 2 Nulägesanalys Hur ser marknaden ut i dagsläget (både mikro och makro)? Var står företaget idag och vart är vi på väg? Detta besvaras genom både intern och extern analys och är grunden till förbättrad marknadsföring. 3 SWOT-analys 4 Marknadsföringsmål Vilka produkter skall säljas på vilka marknader? (Ansoffs tillväxtmatris) Strategiska produktmål bygg, behåll, skörda, avveckla 5 Core strategy Hur skall vi uppnå de ställda målen? (segment, konkurrensfördelar, mm.) 6 -Utformning av marknadsmix (4p) 7 Organisation & Implementering Hur vägleder vi alla i organisationen att följa marknadsmixen? Här ingår informationsspridning, resursallokering, stimulans mm. 8 Kontroll Skapa utvärderingsmetoder för att se till att rätt saker görs och att målen uppnås. 19

20 Föreläsning 7 Pris & Prissättningsstrategier Cost or Cost Plus Lägg till en standariserad marginal till produktens kostnad Enkel och billig metod Kräver att konkurrens genom pris inte är alltför stor Ignorera kundens betalningsvilja Kan leda till att motivationen att sänka kostnader försvinner Finn balans i avvägning mellan kostnadsallokeringens exakthet och dess enkelhet. Competition pricing Vanligaste prissättningsmetoden Marknadsundersökningar utgör grunden Även provlanseringar inom mindre geografiska områden görs Value Based Pricing Förstå kundens värde av produkten och sätt pris därefter Vanlig inom B2B där värdet ofta kan mätas rent monetärt (sänkt kostnad/ökad effektivitet) Life-cycle Pricing Market-penetration Används när marknaden är priskänslig för att skaffa stora marknadsandelar eller t.o.m. stimulera tillväxt av marknaden. Det låga startpriset avskräcker potentiella konkurrenter att gå in på marknaden. Höga volymer kompenserar för den låga marginalen. Market-skimming Används när det finns en tillräcklig stor grupp potentiella kunder med en hög efterfrågan och stordriftsfördelar inte är påtagliga. Det höga priset signalerar en premiumprodukt. Förutsätter att företaget gör något unikt som inte lätt kan kopieras, eftersom det höga priset i så fall skulle attrahera nya konkurrenter. Priselasticitetsminskande faktorer Få (kända) substitut Kostnaden utgör en liten del av den totala inkomsten Kostnaden är liten i förhållande till de produkter den kompletterar Produkten används tillsammans med tidigare köpt produkt Produkten kan inte lagras 20

21 Föreläsning 8 Varumärken & Produktutveckling Varumärket & Varumärkesnamnet Varumärket är en nyckelfaktor i företagets relation till kunderna. Varumärket representerar kundernas totala upplevelse av produkten och särskiljer den från liknande varor. Varumärket utgör ett löfte om förväntan hos kunden där den emotionella upplevelsen är minst lika viktig som den rationella. Varumärket används för att särskilja liknande erbjudanden från varandra. Det tillhörande varumärkesnamnet skall framkalla positiva associationer och tydliggöra produktens fördelar. Samtidigt skall det vara enkelt och lätt att minnas. Det får inte göra intrång på andra redan existerande varumärken och får gärna vara gångbart internationellt Effekter av ett starkt varumärke Högre priser Större såld kvantitet Lojala kunder Bättre tillgång till distribution Varumärkesutökning (Brand extension) Att använda ett redan känt varumärke på produkter inom samma område (ex. ICA, Apple m.fl.). Varumärkestänjning (Brand stretching) Att använda ett redan känt varumärke på icke relaterade produkter som då ofta tillverkas av en fabrikör utanför företaget (ex. klädesmärken som börjar sälja parfym, Disney, Virgin). Co-branding (Varumärkesdelning) Ingrediensbaserad (Stärk slutprodukt genom att skylta med dess komponenter, ex. Intel Inside ) Parallell (Ta rygg på ett annat varumärke, ex. StarWars Lego) Kommunikationsbaserad (Uppträd gemensam och med gemensamt budskap, ex. McDonalds + Disney) Produktutveckling 4 produktutvecklingsmodeller Produktersättning (Apple iphone 4) Tillägg till befintlig produktlinje (Apple iphone 4 32Gb) Ny produktlinje (Apple iphone när den lanserades) Helt ny produkt (Apple ipad) Teknikskiften Inkrementella små förbättringar på befintligt koncept Radikala helt nya tekniker som omkullkastar befintliga 21

22 Att vara först på marknaden ( First mover advantage ) Fördelar: Skapa marknadsledarskap (kan behållas genom varumärke då teknikledarskapet försvunnit) Lättare att kontrollera marknadskanaler och även konkurrenterna Nackdelar: Stora utvecklingskostnader Osäker efterfrågan Att agera tvåa ( Second mover advantage ) Fördelar: Bättre förståelse för marknaden än första företaget Lägre utvecklingskostnader Mindre behov av att övertyga/utbilda kunderna Nackdelar: Lägre marknadsandel Svårare att bygga starkt varumärke Produktlinjen En grupp produkter som är nära relaterade genom dess funktion, kundgrupp, försäljningskanal eller prisgrupp. Längd (hur många artiklar finns i linjen) Product line filling (lägg till fler artiklar inom befintlig räckvidd hos linjen) Product line stretching (utöka produktlinjen uppåt eller nedåt med avseende på pris) Produktmix Små företag har få produkter och varje ny produkt blir avgörande (externa finansiärer kan vara nödvändiga) Stora företag har en produktportfölj där produkter i olika faser av produktcykeln finansierar varandra Depth hur många versioner finns av varje produkt i portföljen (ex. Sony har många olika TV) Consistency hur nära relaterade är produkterna i portföljen (ex. premium hög, Rusta=låg) 22

23 Kassakor Kräver låga utvecklingskostnader och ger stora inkomster. Stommen i verksamheten. Stjärnor - Kräver höga utvecklingskostnader men ger stora inkomster. Kan bli kassakor när marknadens tillväxttakt avtar. Problembarn Kräver höga utvecklingskostnader men ger ännu inga stora inkomster. Svårbedömd kategori med produkter som kan utvecklas till stjärnor, men lika gärna bli hundar. Hundar Kräver låga utvecklingskostnader men ger också låga inkomster. Kan säljas för att inte hämma övrig verksamhet. 23

24 Föreläsning 9 Marknadskanaler Vad är marknadskanaler? En kedja eller nätverk som skapar värde för slutkunden. Fokus ligger på leverans av produkt/tjänst (borde kanske innehålla mer feedback) Flera olika kanaler kan finnas för samma produkt/kund. Eftersom den står mellan produktion och konsumtion finns risk för felaktig information. Varför har vi kanaler och mellanhänder? Mellanhänder kan öka effektiviteten (färre kontakter, effektivare arbete/specialisering) Förenkla sökprocessen (många varor samlas i en butik) Underlätta spridning av marknadsinformation (till kund & från kund till företag) även reklam Hantera efterfrågan (många små köpare en stor tillverkare=> dela upp bulk, sortiment) Positionering (återförsäljaren påverkar varumärket) Omfördela risker och lagerhållningskostnader Förhandling med kunder Mellanhänderna kan även stå för: teknisk support, finansiering, kundservice mm. Kanalaktörer Säljavdelning (intern mellanhand) Agenter (vanligast i internationaliseringsprocess) Egna butiker Grossister Återförsäljare Tredjepartsaktörer (plockar ihop paket från olika producenter, ex. resebyrå) Specialister (ex. marknadsföring, finansiering, logistik) Nya marknadskanaler Internet Direkta kanaler (direkt till kund) Omvända kanaler (miljö, återvinning) Kanalstrategier Val av marknadskanal (beror på marknadsfaktorer, produktfaktorer, konkurrensfaktorer) Distributionsintensitet (intensiv / selektiv / exklusiv) Marknadskanalsintegration (ägande av marknadskanalerna / franchising / traditionell) 24

25 Samarbeten inom distributionsnätverket Horisontella avtal Mellan samma led i distributionskedjan Informationsutbyte Överenskommelse om priser, produktion, marknadsuppdelning mm. Gemensamt koncept (ex. 7eleven och Shell) Vertikala avtal Mellan olika led i distributionskedjan (ex. grossist och detaljist) Exklusivitetsavtal Bundenhet till pris Krav för att få sälja varan Franchising Vem har makten i marknadskanalen? Det är viktigt att ta i beaktande vem som har makten i marknadskanalen. Är det t.ex. tillverkaren eller återförsäljaren som har övertaget i förhandlingssituationer? Detta beror på vilka beroenden som finns mellan aktörerna och hur väl de skulle klara sig utan varandra. 25

26 Föreläsning 10 Industriell Marknadsföring Industriell marknadsföring Industriföretag Offentliga verksamheter Återförsäljare/distributörer Övriga organisationer Traditionella skillnader mellan B2B- och B2C-marknadsföring Värde på Industrimarknaden Ekonomiska fördelar (kostnadsreduktion, effektivitet) Tekniska fördelar (prestanda, kvalitet) Tjänstebaserade fördelar (bra service mm.) Marknadsrelaterade fördelar (inköp från starka varumärken stärker vårt eget) Sociala fördelar (hur värderas relationen?) Vad är bra med en relation? Skapa förtroende hos kunden Informations- och kunskapsutbyte Minskad risk genom gemensamma investeringar (ex. R&D) Samordning (ökad produktivitet) Nackdelar: Bindningar ger minskad konkurrens som kan förslöa säljaren (kostnad, utveckling) Beroendet kan innebära missbrukat förtroende och utnyttjande av den andra parten 26

27 Köproller i industrin Användare den som skall använda produkten skapar ofta produktspecifikationerna Påverkare hjälper till att utforma specifikationerna och utvärderar alternativ (ex. teknisk personal, engagerade anställda med kunskap inom området) Inköpare den som har den formella auktoriteten att ta inköpsbeslutet, väljer oftast vilken leverantör som skall användas samt ansvarar för förhandlingar Beslutsfattare har formell eller informell makt att välja eller godkänna leverantör och produkt Grindvakt (Gatekeeper) kontrollerar informationsflödet till företaget Det gäller att inrikta sin marknadsföring och lägga tid och resurser på rätt personer! Köpkriterier för organisationer Funktionalitet Service Kompabilitet & Helhetslösningar Betalningslösningar (Pris är oftast av mindre vikt än hos slutkonsumenter) Köpsituationer Enkelt upprepat köp Ett nytt köp av en vara som inte modifierats sen förra köpet. Inköparen väljer helt enkelt från en lista med leverantörer utifrån tidigare erfarenheter. Nuvarande leverantörer vill behålla sin försäljning (t.ex. genom automatiska beställningssystem), medan konkurrerande leverantörer fokuserar på att öka värdet av sina erbjudanden eller tydliggöra brister hos nuvarande leverantör. De enkla upprepade köpen kan mycket väl stå för en stor del av omsättning (ex. bensin för en bensinstation, frukt & grönt för ICA) men kräver inte mycket engagemang eller kvalificerad inköpare eftersom specifikationer, pris och leverans redan avtalats. Modifierat upprepat köp Ett köp av en existerande vara där köparen vill modifiera specifikationer, pris, leveransvillkor eller helt byta leverantör. Detta köp involverar fler köproller än det enkla upprepade köpet. Nuvarande leverantörer tvingas att prestera på topp för att behålla avtalet, medan de konkurrerande ser situationen som en chans att öka sin försäljning. Nytt köp Ett nytt köp innebär att hela köpprocessen gås igenom och att alla eller i alla fall de flesta köprollerna är involverade. För marknadsföraren hos en potentiell leverantör krävs ett gott arbete för att ge kunden information och hjälpa till i utformningen av lösningen. 27

28 Köpprocessen för organisationer 1 -Problem recognision Någon i företaget uppmärksammar ett problem som kan lösas genom ett inköp. Detta kan ske genom intern stimuli (ny produkt, trasig maskin etc.) eller genom att en marknadsförare hos leverantören uppmärksammar företaget på problemet. 2 -Need description Skapa en specifik behovsbeskrivning som visar kvantiteten av den efterfrågade produkten/lösningen samt dess egenskaper, som med fördel kan rankas. För komplexa varor kan köparen behöva samarbeta med tekniker och användare eller utomstående konsulter med expertkunskap. 3 -Product specification Sammanfatta behovsbeskrivningen till konkreta tekniska specifikationer. 4 -Supplier search Sök efter lämplig leverantör av produkten. Gör det genom handelsregister, internet eller genom att skaffa rekommendationer från andra företag. För marknadsföraren hos leverantören gäller det att upprätthålla ett gott förtroende samt att synas på rätt ställen. 5 -Proposal solicitation Ta emot och utvärdera erbjudanden från olika leverantörer. Viktigt för marknadsföraren är att erbjudandena är just marknadsföringsdokument och inte bara tekniska fakta. 6 -Supplier selection Företaget bestämmer vilka erbjudanden som bäst matchar dess behov och kan eventuellt förhandla med dessa leverantörer innan ett slutgiltigt avtal skrivs. Inte bara tekniska egenskaper och pris är viktiga i denna process. Servicekvalitet, leveranstid, rykte och ärlig kommunikation är också betydelsefulla faktorer. 7 -Order-routine specification Det formella kontraktet skapas och inkluderar bland annat tekniska specifikationer, kvantiteter, pris och leveranstid, samt eventuellt garantier och serviceavtal. 8 Performance review Företaget utvärderar köpet och dess effekter. Detta kan leda till ett förlängt avtal, modifierat avtal eller avslutande av samarbetet. Problem recognision Need description Product specification Supplier search Proposal solicitation Supplier selection Orderroutine specification Performance review 28

29 Extra info från boken Marknadsföring handlar om att skapa värde för kunderna och att få värde tillbaka i gengäld. Ett marknadsföringskoncept med socialt ansvar Society (välfärd) Consumers (kundvärde) Company (vinster) Samhälls- och marknadstrender Informationsrevolution Globalisering Ökat etiskt och socialt ansvar Ökat miljöansvar Internationell segmentering Geografisk Ekonomisk Kulturell Juridisk Cross-market segmentation (liknande kunder på skilda platser) 29

30 Viktiga egenskaper för valda konkurrensfördelar Värdefulla Unika Svårkopierade Kommunicerbara Affordable & Profitable Mission statement vad företaget har för syfte och vad de vill uppnå i ett bredare perspektiv Positioning statement - sammanfattar produkten och varumärkets positionering genom att först placera det i ett segment för att sedan peka på fördelarna gentemot andra produkter i segmentet Till (segment och behov) vår (varumärke/produkt) är (vårt koncept) som (peka på fördelar). Employer branding och internal marketing handlar om att skapa en positiv känsla hos nuvarande anställda och potentiella medarbetare för att vara en attraktiv arbetsgivare. Internal marketing syftar också till att vägleda medarbetarna i deras kundfokuserade arbete. Brand equity den positiva eller negativa effekt som varumärket har på kundsvaret för en produkt eller marknadsföringskampanj Multibrands att ett företag har flera olika varumärken inom samma produktkategori för att nå ut till en bredare kundskara med skilda marknadsföringsbudskap 30

31 Möjliga kopplingar och samband mellan olika teorier Vid utvärdering av segment och targeting bör inte bara kunderna utan även marknadssituationen analyseras, dvs. gör en femkraftsanalys av marknaden som det planeras att inriktas mot. Elementet välbalanserad i den effektiva marknadsmixen kan via designen av 4P kopplas till consistency i de fyra c:na för konsumenten. (Budskapet måste vara konsekvent.) Marknadskanaler ingår i mikromiljön. Tänk på att de 4P:na används för att uppnå de för kunden upplevda 4C:na. Varumärkestöjning kan kopplas till tillväxtstrategin diversifiering, medan varumärkesutökning kan kopplas till produktutveckling. Kundens köpbeteenden kan kopplas till grupper av segmenteringsvariabler. Co-branding kan kopplas samman med samarbeten i distributionsnätverket (både horisontella och vertikala) Jämförelse av produktvärde för konsumenter resp. organisationer Konsument Ekonomiska (besparingar) Funktionella fördelar Psykoligiska (image, känsla) Organisation/industri Ekonomiska (besparingar, effektivitet) Tekniska/tjänstebaserade fördelar Marknadsrelaterade (inköp av starka varumärken stärker vårt eget varumärke) Sociala (hur värdera relationen?) 31

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.02.20 Tid: 14:15-18:15 Plats: L003/T143 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Begrepp, modeller, teorier-praktisk marknadsföring

Begrepp, modeller, teorier-praktisk marknadsföring Extern marknadsföring Intern marknadsföring Distributionssätt USP Marknadsfragmentering Massmarknadsföring Kärnprodukt Kringprodukt Metaprodukt Corporate advertising Reklam, personlig försäljning, butiksaktiviteter

Läs mer

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Strategin och marknaden... 4 Porters generiska strategier... 5 Ansoffs matris... 9 Porters femkraftsmodell... 13 Marknadsmix 4P, 7P och 4C... 17 4P-modellen...

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Ramverk för: Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Identiteten skapas från toppen

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

Chapter 13 - Crafting a Deployment Strategy

Chapter 13 - Crafting a Deployment Strategy Längst ned finns kommentarer från opponentgruppen. Chapter 13 - Crafting a Deployment Strategy Schilling menar att en stor del av värdet (utöver produktegenskaperna) för en teknisk innovation kommer från

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

Marknadsplan. Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22

Marknadsplan. Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22 Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22 Marknadsplan Isabell Henriksson 920628-0142 isahe508@student.liu.se Sammanfattning I denna marknadsplan behandlas företaget

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö

FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö VISION > Drömmar > Scenarier > 5 års sikt > Gemensamt mål för företaget (alla medlemmar delar vision) > Tänk: miljö, vem jobbar man med, reser

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplan Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplaneprocessen Frågestund för alla Marknadsplan Marknadsplaneprocessen Situationsanalys Affärsidé/Strategi Målformulering Handlingsplan/

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

GENERELL CASELÖSNING

GENERELL CASELÖSNING GENERELL CASELÖSNING När ett case skall lösas finns det en uppsjö av olika metoder som kan användas. Vissa metoder lämpar sig bättre till vissa typer av case än andra. Det finns dock metoder som är relativt

Läs mer

Marknadsföring, 7,5 hp. Mikael Ottosson, Ph. D.

Marknadsföring, 7,5 hp. Mikael Ottosson, Ph. D. Marknadsföring, 7,5 hp Mikael Ottosson, Ph. D. Kontaktuppgifter Mikael Ottosson Lektor företagsekonomi särskilt marknadsföring 013-28 22 60 mikael.ottosson@liu.se Dagens agenda Information om kursen Vad

Läs mer

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1 Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794 Är du redo för FÖ3? 1. Ja 22 2. Nej 2 1 2 Magnus Moberg 1 » Industriell ekonomi GK Företagandet ME1003 P3 magnus.moberg@indek.kth.se Magnus Moberg 2 Magnus

Läs mer

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1 Marknadsanalys Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04 Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren Sida 1 1 Sammanfattning!... 3 2 Bakgrund och syfte!... 4 3 Genomförande och metod!... 5 4 Nulägesanalys!...

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Affärskoncept för ökad lönsamhet

Affärskoncept för ökad lönsamhet Affärskoncept för ökad lönsamhet inom försäljning, prissättning och logistik 2011-11-25 Svenska webversion 1.6 Affärsidé Förbättra lönsamhet och effektivitet inom försäljning och logistik Kompetensområden

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Chapter 1 What is marketing?... 3 Tre grundfrågor inom marknadsföringen... 3 Företagsfilosofier... 3 Kundvärde... 3 Fyra former av kundvärde... 3 Marknadsmixen... 3 Chapter 2 The global

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn M0004N / M0015N Marknadsföring grundkurs Datum LP2 12-13 Material Kursexaminator Sammanfattning Håkan Perzon Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

Inlämningsuppgift 1: Affärsstrategi och innovation av Johan Dahlin

Inlämningsuppgift 1: Affärsstrategi och innovation av Johan Dahlin Inlämningsuppgift 1: Affärsstrategi och innovation av Johan Dahlin Doro utvecklar produkter som är mycket enkla att förstå och använda speciellt utformade för människor som vill kommunicera enkelt och

Läs mer

Ta kontroll över dina. samtal. social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation. Jimmy Forsman, babblish ab www.babblish.

Ta kontroll över dina. samtal. social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation. Jimmy Forsman, babblish ab www.babblish. Ta kontroll över dina samtal social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation babblish ab Jimmy Forsman Vem är jag och vad gör vi? Socialvadå? Varför är vi här? Intressanta tider ungefärliga.

Läs mer

Internationella civilekonomprogrammet 240 HP International Business and Economics Programme

Internationella civilekonomprogrammet 240 HP International Business and Economics Programme Internationella civilekonomprogrammet 240 HP International Business and Economics Programme Organisation och Kunskap Fackspråk 11HP 10HP Makroekonomi Marknadsföring Fackspråk 10HP 7HP 2HP Kurser inom valt

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn M0004N / M0015N Marknadsföring grundkurs Datum LP4 1314 Material Kursexaminator Sammanfattning Håkan Perzon Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin Att arbeta strategiskt med platsens varumärke Nicholas Hörlin Hur kan man skapa lägesfaktorer som kommun och som byggherre? Om Property People Property People är placemanagementkonsulter Platsutvecklingsarbete

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Ulf Streiby CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Kundens hjärta förtjänar man! Vad händer med kundrelationen när mycket av kontakten och handeln blir digital Hur förtjänar man kundens hjärta och lojalitet

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare.

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare. IKOT 2011 Gruppmedlemmar Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng Handledare Göran Brännare 2 Innehållsförteckning 1 Voice of the Customer... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Resultat

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Är Validus på väg att köpa ut Bringwell från börsen samt även ta över Life?

Är Validus på väg att köpa ut Bringwell från börsen samt även ta över Life? Är Validus på väg att köpa ut Bringwell från börsen samt även ta över Life? Utveckling/Produktion/Distribution Återförsäljarnät/Kundkännedom Bakgrund 1999 startade Validus upp Lifekedjan 2006 köpte investmentbolaget

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför?

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Frédéric Delmar Handelshögskolan i Stockholm Mikael Samuelsson Internationella handelshögskolan i Jönköping Upplägg för idag 1. Bakgrund

Läs mer

Marknadsplan för konsultföretaget HHC

Marknadsplan för konsultföretaget HHC Marknadsplan för konsultföretaget HHC Marknadsföring, 723G04 Jonathan Herrlin & Oscar Lätth BAKGRUND OCH SYFTE... 3 Beskrivning av företaget... 3 Problemområde... 4 INLEDNING - MARKNADSPLAN... 5 NULÄGESANALYS...

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Production capabilities Manufacture product Aggressive sales effort Customers

Production capabilities Manufacture product Aggressive sales effort Customers FÖ 1 Produktorientering Utgår från kostnad Production capabilities Manufacture product Aggressive sales effort Customers Marknadsorientering Utgår från värde/behov Customers needs Potential market opportunities

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

MALL AFFÄRSPLAN 1. Sammanfattning

MALL AFFÄRSPLAN 1. Sammanfattning MALL AFFÄRSPLAN 1 Sammanfattning Kort beskrivning av verksamheten. Affärsidé. Kort historik. Produkter. Ägarstruktur. Omsättning/ resultat de senaste tre åren. Syftet med affärsplanen. Verksamhetens starka

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

Marknadsföring och distribution

Marknadsföring och distribution Marknadsföring och distribution Marknadsföring, 722G86 Mikael Ottosson, Ph. D. Distribution huvudsakliga aktörer Begreppet producent/tillverkare används för att referera till den organisation som står

Läs mer

Affärsidé, kundnytta och affärsmodell. 8 september 2015

Affärsidé, kundnytta och affärsmodell. 8 september 2015 Affärsidé, kundnytta och affärsmodell 8 september 2015 Varför är du här idag? Vad är en affärsidé? Jo, jag ska producera och sälja billiga ekologiska barnkläder till svenska barnfamiljer som är miljömedvetna.

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Innehållsförteckning - 2 -

Innehållsförteckning - 2 - Affärsplan - 1 - Innehållsförteckning Allmänt om affärsplan 3 Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av företaget 4 Produkter 4 Marknadsplan 5 Operativ verksamhetsplan 8 Leverans- och kreditvillkor 9 Administration

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder 1 Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder Det viktigaste för ett nystartat företag är att få tag i de första kunderna. Den första är allra

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen?

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen? Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan Denna mall är framtagen av Venture Cup. Glöm inte att du kan delta och vinna pengar med din affärsplan i Venture Cup, läs mer på: www.venturecup.se

Läs mer

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. MARKNADSPLAN Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Datum Org.nr Företagsnamn Adress Tel Mobil E-post Hemsida Kontaktperson Tel Nuläge Affärsidén Skriv

Läs mer

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08 Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Vi är hela Sveriges apotek I storstad och på landsbygd, från

Läs mer

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand ARLA EKO Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on Arlas ekologiska ini8a8v Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand Arla vilka är vi 10 minuter Arla Ekologiskt Arla eko - nuläge och

Läs mer

VD Arne Karlsson. Växjö 2012-03-08

VD Arne Karlsson. Växjö 2012-03-08 VD Arne Karlsson Växjö 2012-03-08 1 Mål Avkastningen på varje enskild investering (IRR) ska överstiga 20% Totalavkastning bättre än genomsnittet på Stockholmsbörsen Offensiv utdelningspolitik Ratos information

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform.

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform. Affärsplan Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse och

Läs mer

HISTORIA VARUMÄRKEN MILJÖ FÖRSÄLJNING DEN LOKALA UTMANAREN. Välkommen! Om oss Historia Varumärken Miljö Försäljning Den lokala. utmanaren 2011-02-02 1

HISTORIA VARUMÄRKEN MILJÖ FÖRSÄLJNING DEN LOKALA UTMANAREN. Välkommen! Om oss Historia Varumärken Miljö Försäljning Den lokala. utmanaren 2011-02-02 1 Välkommen! Om oss Historia Varumärken Miljö Försäljning Den lokala utmanaren 2011-02-02 1 Våra kontor Våra fabriker Vision Mission Profil Organisation Om oss Cederroth är ett dynamiskt företag med ett

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

2012-09-14. Dagens tema. Scenarier för morgondagens talanger

2012-09-14. Dagens tema. Scenarier för morgondagens talanger Dagens tema Scenarier för morgondagens talanger 2 1 En definition Individ som är bedöms ha förmåga, organisatoriskt engagemang och motivation att klättra och lyckas i mer seniora positioner i organisationen

Läs mer

Marknadsföring för icke marknadsförare

Marknadsföring för icke marknadsförare Två dagar som stärker din marknadsföringskompetens! Marknadsföring för icke marknadsförare Arbetar du med marknadsföring utan att ha rätt utbildning? Är du ny i marknadsföringsarbetet och behöver du inspiration

Läs mer

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Inledning Kraljic presenterade 1983 en matris som behandlar inköp och leverantörsstrategier.

Läs mer

ORGANISATION och KOMMUNIKATION

ORGANISATION och KOMMUNIKATION ORGANISATION och KOMMUNIKATION Mats Heide Institutionen för kommunikationsstudier Lunds universitet Mats.Heide@iks.lu.se 1 Vad ska vi diskutera?! Kommunikationsbegreppet! Perspektiv på kommunikation! Relationen

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Bestäm vilken bok du/ni vill ha Gå in på ungdomsbarometern.se och gör livsstilstestet Läs texten på hemsidan om Koll

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29)

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Marknad... 7 3. Ekonomi... 11 Enkel demosida stefanloa.com/project Kreativa människor kan sällan tjäna pengar på sin passion.

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse

Läs mer