Begrepp, modeller, teorier-praktisk marknadsföring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begrepp, modeller, teorier-praktisk marknadsföring"

Transkript

1 Extern marknadsföring Intern marknadsföring Distributionssätt USP Marknadsfragmentering Massmarknadsföring Kärnprodukt Kringprodukt Metaprodukt Corporate advertising Reklam, personlig försäljning, butiksaktiviteter och andra åtgärder som riktar sig mot kunderna och marknaden. Handlar om att ge löften. Den kan bestå av internutbildningar, intern information, kick-offs för de anställda i samband med introduktion av en ny modell/nytt modellprogram m.m. Handlar om att motivera personalen. Valet av distributionssätt är ett strategiskt val som företaget inte ändrar på från dag till annan. Betyder Unique Selling Proposition och är den unika egenskapen som utmärker ett erbjudande eller förslag från dess alternativ/konkurrenter. Kundernas krav blir alltmer specifika och många marknader börjar sönderfalla i små segment s.k. marknadsfragmentering. Massmarknadsföring är det traditionella sättet att marknadsföra varor och tjänster. Företaget utgår från sin affärsidé väljer kundsegment och tar fram produkter som passar det valda segmentet. Kärnprodukten är den egentliga/ursprungliga varan eller tjänsten. Kringprodukter är varor och tjänster som erbjuds som komplement till kärnprodukten. Upplevelse av en produkt som kompletterar de rena sinnesintrycken, d.v.s. de minnen, erfarenheter, förväntningar och associationer som tillsammans gör den möjlig att förstå och värdera. Handlar framförallt om att öka allmänhetens kunskap om företaget samt betona företagets tekniska och mänskliga kompetens. Relationsmarknadsföring Utgår från individen (kunden) och alla aktiviteter syftar till att skapa en bra relation till kunden. Priskänslighetsanalys Konkurrensanalys En priskänslighetsanalys visar på förhållandet mellan prisförändringar och förändringar i efterfrågan. I konkurrentanalysen utgår man ifrån sina konkurrenter. Genom att analysera konkurrenterna kan företaget anpassa den egna verksamheten både på lång och kort sikt.

2 Tillgänglighet Personlig service Fåtalsmarknad Kontaktnät Referenser finns alltid. Öppettider, rullstolsanpassat osv. hjälper en person i taget. Specialanpassade produkter som är anpassade till smala segment. t.ex. advokater som är specialiserade på familjerätt, konsumenträtt, arbetsrätt, fastighetsrätt. Relation mellan två objekt där det ena utgör eller anger någon form av koppling till det andra. Ett sådant exempel kan tillexempel vara en källhänvisning till en text. Intern marknadsföring den interna marknadsföringen sker bland annat genom att man ser till att alla har tillgång till all information. Standardiserad tjänst Massmarknader skapa gemensamma sätt att arbeta för att det ska fungera smidigt med andra delar. En konsumentmarknad står för att antalet kunder är mycket stort, dvs. massmarknader. Relationsmarknadsföringskapandet av långvariga kunder (kunder med hög så kallad kundlojalitet) Konsekvent en logisk förklaring, principfast. Långengagemangsprodukt något kunden inte bryr sig så mycket om. HögengagemangsproduktNågot kunden bryr sig mycket om tillexempel en cykel. Kommunikationsmodellen. Sändare Budskap Medium Mottagare Återkoppling

3 Marknadskartläggningar Totala marknaden Marknadsanalyser Omvärldsanalyser En marknadskartläggning är till för att ge dig en bild av den marknad som ditt företags produkter och tjänster befinner sig i. Kartläggningen ska ge svar på vilka som är rätt kunder, vilka produkter eller tjänster som bäst svarar upp för respektive företags behov. Den totala efterfrågan på den aktuella produkten och kännedomen om hur efterfrågan fördelar sig på aktuella kundtyper. Marknadsanalys är en analys av en befintlig marknad, i syfte att finna behov eller skapa ett behov för marknadens aktörer. Omvärldsanalys är en analys av en organisations utomstående verklighet. Konsumtions- och köpvanestudier Ger en något mer detaljerad information om kunderna och köpprocessen. Typiska frågor som dessa undersökningar ska ge svar på är: Hur ofta? Hur mycket? När och var köper kunden en viss produkt? Kunskaps-, motiv- och attitydundersökningar Reklammätningar PDS-undersökningar Man försöker förstå motiven bakom kundens val av en viss produkt. Svarar på hur olika medier och reklam fungerar. (Problem-Dectection-Studies) är en undersökning som bygger på att vi människor är bättre på att hitta fel och brister än att komma på konstruktiva förslag. Sekundärdata Primärdata Målpopulation Slumpmässigt urval Bekvämlighetsurval När man utnyttjar information som redan finns färdig. Data man själv tar fram som förstahandsinformation En grupp man vill undersöka. Sannolikhetsurval Icke sannolikhetsurval

4 Tratteknik Pilotundersökning Djupintervju När man börjar en marknadsundersökning med lugna frågor och tar eventuella känsliga frågor i slutet. En förundersökning där man testar frågorna på ett antal försökspersoner för att se om frågorna är tillräckligt bra för att använda i en marknadsundersökning. En intervju där intervjuaren inte använder ett fast frågeformulär utan anpassar sig efter samtalet och ställer följdfrågor. Modeller: Produktlivscykel

5 Styrka och svagheter i enkät, personlig intervju och telefonintervju Lönsamma kunder Målgrupp Insats De som köper mer, betalar snabbare och kräver mindre service. En specifik folkgrupp man inriktat sin försäljning till. insatt summa pengar, investering i någonting, t.ex. ett företag. Kampanj ett tillfälligt erbjudande, t.ex. ta 2 betala för 1. Homogen målgrupp Tillägnat till ett kön, man eller kvinna. Företagsprofilerande Reklam Konsumenter Generalklausul Kommersiell reklam Realisation Ägaren av företag vill tydliggöra vad företaget står för, förstärka relationen med befintliga kunder och bekräfta att de gjort ett bra val. En köpare, kund Mycket allmänt hållen lagregel som ger domstolarna stor frihet att bedöma saken från fall till fall. Vinst inriktad reklam. Kallad rea, säljer varor för lägre pris under begränsad tid. T.ex. Sommarerbjudande 40% på alla jeans.

6 Pyramidmodellen = Heta kunder Tänkbara Ointresserade Ointresserade kunder är de kunderna man inte ska vända sig till då de slösar på säljarens dyrbara tid. Tänkbara kunder är de kunderna som man skulle kunna sälja saker till, som kanske tar lite mer tid på sig innan de bestämmer sig vad de ska köpa. De kan vara klurigt att få någonting sålt till dessa kunder men de kan vara värt det då de kan bli en het kund i slutändan, vad en het kund är kommer vi till nu. Heta kunder är riktigt bra att ha, man skulle även kunna kalla de för de lönsamma kunderna. De köper gärna mycket, betalar snabbt och bryr sig inte särskilt mycket om servicen. De vill bara ha sakerna snabbt och enkelt. Väldigt bra för ett företag att ha ett flertal heta kunder då man tjänar bra med pengar på dem. Kundgrupp Konsumenter Segment Kundanpassning Marknadsföring Olika grupper av kunder. Här är några exempel: Kvinnor, Män, Barn, pensionärer och ungdomar. Människor som handlar i en butik kallas för konsumenter. olika grupper av människor beroende på behov och krav, man delar in hela marknaden i olika marknader. Man anpassar sig till olika kundgrupper beroende på olika behov för intressen. allting runt omkring en produkt, kring vilken kundgrupp man anpassar sig till. Man skapar identitet kring varumärket trots att det bara handlar om en produkt.

7 Köpbeteende Hur människor och konsumenter beter sig i butiken när de köper en produkt. Det finns olika slags köpbeteenden som beror på vart i landet vi bor, ex i norr eller söder. Det kan också bero på hur vår ekonomiska situation ser ut, hur gamla vi är och våra civilstånd. Vi människor styrs utav våra medvetna eller omedvetna psykologiska behov. Vårt köpbeteende påverkas också utav vårt sociala omgivning. Geografiska faktorer Psykografiska faktorer KÖP Livsstilsfaktorer Demografiska faktorer Ingen segmentering One-to-one marketing Segmentering efter någon variabel

8 Metaprodukter Produktens livscykel En produkt som sticker ut från en annan konkurrent och blir mer värd. En mätning om visar hur länge en produkt eller vara kommer att vara efterfrågad. EFI-Analysen Grunden för säljsamtal. (Egenskaper-Fördelar-Innebörd) Producentvara En vara som säljs och används av andra företag. Dagligvaror Varor man behöver i vardagen. Så som äpplen och bröd mm. Sällanköpsvaror Varor man behöver mer sällan. Förbrukningsvaror Varor som företaget köper in mer rutinmässigt. Servicetjänster En tjänst som man fysiskt kan utföra. Kunskapstjänster Konsultverksamhet eller utbildning. Resurser Något eller någon som är nödvändigt till genomförandet. Strategisk vilja En plan att vara bättre än någon annan/annat. Resursanalys Attitydundersökningar Ger möjlighet till underlag inom både kort och lång tid. En undersökning som visar ur alla på företaget har det och hur människorna beter sig. Milstolpsschema Ett sätt att få grepp om vad som drivit företaget framåt. Kundbehov Uppfylla kundens krav/behov. Långsiktiga mål Dessa mål ska uppnås genom företagets långsiktiga planer.

9 Kompetens något. Kunna uppfylla många olika krav eller vara riktigt duktigt på Företagskulturen Den anda och tradition som finns på företaget. Insatsvaror Penningmäklare Vara som används och förbrukas i tillverkning av andra varor. Den viktigaste faktorn i inköpet. Konstruktionskvalitet Varan ska uppfylla kundernas förväntningar. Leverantörsvärderingar Naturlig del i inköpsarbetet så att företaget kvalitetssäkrat sin verksamhet. Produktionskvalitet Ledtid MA Omsättningshastighet Virtuella företag Omsättningshastighet året. Modell Minimera antalet fel i produktionen. Tiden mellan beställning och tills varan levereras. Åstadkomma så liten lager behållning som möjligt. Hur många gånger per år som lagret byts ut. Företag som bara finns i kundernas sinnevärld. Årets varukostnad/genomsnittligt lager under Teorier Inköpsprocessen förklarar hur inköpen går till. Kravspecifikation, Anbud, Leverantörsvärdering, jämföra anbud, Beställning, Leverans, Utvärdering. Strategiskt val Sortimentsråd Ett val som oftast redan är avgjort i affärsidén. En grupp som granskar nya produkter innan dom kommer in i sortimentet.

10 Selektiv distribution Exclusivé distribution Proaktiv Avreglering Produkter som säljs genom ett fåtal återförsäljare. Produkter som vänder sig till ett fåtal välbärgade kunder. Att framgångsrika företag inte nöjer sig med det som händer utan vill ligga före utvecklingen. När regler och lagar minskas inom en marknad. Varumärkesregistrering Om ett företag vill så kan de registrera sitt varumärke. Det innebär att inget annat företag får använda det varumärket. Exempel på detta är toy och coca-cola. Varumärkesregistreringen gäller i 10 år. Mönsterskydd Miljöbalk Mönsterskydd är lite som varumärkesregistrering, men det gäller design och mönster som ligger till underlag för ett företags tillverkning. Skyddet gäller i 5 år och kan förlängas till max 15 år. Miljöbalken är en samling av miljölagar. Konkurrensbegränsande samarbete Att samarbeta med andra företag för att slippa konkurrens och då kunna hålla högre priser. Detta är olagligt. Missbruk av dominerande ställning Det är förbjudet för ett stort och dominerande företag att utnyttja sin situation för att slå ut mindre företag, detta kallas Missbruk av dominerande ställning. Skadliga företagsförvärv Företag som slås ihop eller köps upp kan skada konkurrensen. Detta har konkurrensverket rätt att stoppa. Tidsandan Direktreklam Direktmarknadsföring Sales promotion Vilka värderingar och trender som finns under en viss period eller tid. Reklam som är adresserad till en speciell person. Det är ett sätt att skapa en dialog med kunden. Det kan vara direktadresserad reklam, telemarketing, digitala medier, bilagor vid utskick etc. Olika metoder som företagen använder för att öka försäljningen.

11 Teori - Befolkningsstruktur Befolkningsstruktur är något som en marknadsförare måste ta med i sin omvärldsanalys. Om det tillexempel föds väldigt mycket barn under ett antal år så bör man satsa extra på produkter som riktar sig till just barn. Modell - befolkningspyramid I en befolkningspyramid kan du tyda befolkningens ålder och utveckling. Nulägesanalys Mål Strategi Handlingsplan Uppföljning Vad står vi och vad innebär nuläget för oss? Vart vill vi? Vilken väg ska vi ta för att nå målet? Hur gör vi praktiken under närmaste året? Hur följer vi upp resultatet och tar tillvara på erfarenheter? Relationsmarknadsföring sikt ger lönsamhet. Kvalitetssystem Att man skapar en relation med kunder som håller länger som på långt Beskriver hur olika aktiviteter ska bedrivas inom ett företag. Operativ Marknadsföring Primärt mål Delmål Handlar om att planera och genomföra företagets kommunikation. Förstahands mål. Del av de större målet.

12 Konsumentkontakt Omvärldsanalys Högre Marginaler Konkurrensstrategi Differentiering Varumärkesutvidgning Positionering Ekonomistyrning Brutto vinst Investeringskalkyl missnöjda kunder kan ge sin åsikt. En organisations analys av omvärlden. Större ekonomiskt utrymme. Hur man väljer att konkurrera på marknaden. Hur man som företaget kan skilja sig gentemot andra företag med tex hjälp av produkt, service, personal, image. Hur ett företag utvidgar sitt varumärke. Hur man får en plats i kundens medvetande. Hur man utför åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål. Vinsten innan skatt. Att göra bedömningar av långsiktiga investeringars lönsamhet.

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Fakultet för ekonomi, kommunikation och IT Louise Bolands Eklund & Ulla Eråker Marknadsundersökning Produkter för hästsport Market Research Products for Equestrian Sport Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin:

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

KOMPENDIUM TILL KURSEN MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER

KOMPENDIUM TILL KURSEN MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER KOMPENDIUM TILL KURSEN MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER Allting går att sälja med mördande reklam - kom och köp, konserverad gröt! (Ur visa av Ulf Peder Olrog, 1940-tal) christel willför/2003-1- Vad är marknadsföring?

Läs mer

TEIM02 - Marknadsföring

TEIM02 - Marknadsföring LiTH Linköpings Universitet TEIM02 - Marknadsföring En sammanfattning och tentamensinläsning Andreas Åhwall 2011 Innehåll Föreläsning 1 Introduktion & Begrepp... 6 Säljkoncept... 6 Produktorientering -

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Marknadsundersökning - En undersökning om vad Raglady by Taras befintliga kunder tycker om en eventuell internetbutik. Butikschefsutbildningen med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Hur marknadsför sig pensionsbolagen?

Hur marknadsför sig pensionsbolagen? UPPSALA UNIVERISTET FÖRETAGSEKONOMISKA INSTUTITIONEN KANDIDATUPPSATS VT-12 2012-03-14 HANDLEDARE: OLIVIA KANG FÖRFATTARE: JOAKIM ANDERSSON, TIMUR ERMAN Hur marknadsför sig pensionsbolagen? En kvalitativ

Läs mer

Analys av studentpaketet hos de fyra storbankerna.

Analys av studentpaketet hos de fyra storbankerna. Gustav Nilsson & Oscar Rehn Analys av studentpaketet hos de fyra storbankerna. Gapet mellan student och bank Företagsekonomi C-uppsats Termin: HT 2011 Handledare: Bo Rundh Vi vill främst tacka vår handledare

Läs mer

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Institutionen för teknik och samhälle Butikschefprogrammet Examensarbete 10 poäng (B- nivå), Vt 2007 Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Vad påverkar kvinnors köpintentioner

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst?

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Jenny Andersson, 840919-5909 Terese Andersson, 850714-6945 Emelie Ingmarsson, 850726-7444 Emma Ohlsson, 820425-3523 Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Programmet för

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

Kundklubbar som en försäljningskanal

Kundklubbar som en försäljningskanal Handelshögskolan I Göteborg Kandidatuppsats i marknadsföring Tema: Marknadsföring Handledare: Jeanette Hauff Examinator: Peter Zackariasson C-uppsats 2012 VT Kundklubbar som en försäljningskanal - en studie

Läs mer

Sammanfattning Marknadsföring

Sammanfattning Marknadsföring Sammanfattning Marknadsföring Vad är marknadsföring? Inte bara att sälja produkter och reklam, utan att uppfylla kunders behov och önskemål. En definition föra till marknaden, kommunicera produkter till

Läs mer

Ryktesspridning eller Reklampelare?

Ryktesspridning eller Reklampelare? Butikschefsprogrammet Institutionen Textilhögskolan Högskolan i Borås B-uppsats, VT 2010 Handledare: Vigo Peterzon Rapportnummer: 2010.11.9 Ryktesspridning eller Reklampelare? - En studie av butikskedjan

Läs mer

en studie om KappAhls marknadsföringsstrategi

en studie om KappAhls marknadsföringsstrategi Linköpings universitet HFÖA42, Ekonomisk styrning & marknadsföring Projektarbete ht 2007 Anna Andersson PA2 Cecilia Andrén PA2 Anna-Lotta Haraldsson PA2 Henny Tesch PA2 Linda Vestin PA2 You look great

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Företagsstudie av MQ Säljteknik, butikskommunikation och marknadsföring

Företagsstudie av MQ Säljteknik, butikskommunikation och marknadsföring Textilhögskolan i Borås Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode 2010 Företagsstudie av MQ Säljteknik, butikskommunikation och marknadsföring Handledare: David Eriksson Tilda Hjälmeby Sofie

Läs mer

Marknadsplan. Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 723G04 Marknadsföring

Marknadsplan. Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 723G04 Marknadsföring Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 723G04 Marknadsföring Marknadsplan Författare Therese Berger Helena Laryd Theres Sjölin Period VT 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Kunders attityder gentemot städtjänster

Kunders attityder gentemot städtjänster Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation & IT Patrik Persson David Eskander Kunders attityder gentemot städtjänster - En studie av Carlstad Städservice Customer Attitudes against cleaning services A study

Läs mer

Teleborgs Slott. - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen

Teleborgs Slott. - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen Teleborgs Slott - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen Enterprising and Business Development, 1EB004 Handledare: Veronica Svensson Ülgen Författare: Linn

Läs mer

Direktmarknadsföring En fallstudie av företaget Lessmore

Direktmarknadsföring En fallstudie av företaget Lessmore Örebro Universitet Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik C-uppsats Företagsekonomi, Marknadsföring Handledare: Ulf Höglind Examinator: Claes Gunnarsson Framlagt: Vt. 2006-06-07 Direktmarknadsföring

Läs mer

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Magisteruppsats Vårterminen 2006 Företagsekonomiska Institutionen Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Författare: Johan Lundin, 810108-4732 Filip

Läs mer

Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj

Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj Institutionen för kultur och kommunikation Lina Nyholm & Pernilla Sandell Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj How to plan, execute and create a successful advertising campaign

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Utbildning och användandet av personlig försäljning

Utbildning och användandet av personlig försäljning Högskoleexamen i Butikschefsutbildningen med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan 2013-05-30 Rapportnr. 2013.9.8 Utbildning och användandet av personlig försäljning och En undersökning om hur

Läs mer