TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning"

Transkript

1 TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live

2

3

4 13 Apr :23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING Säkerhetsinstruktioner Förvaring Inställning av utrustning Tillbehör Användning av externa USB-enheter Din mottagare STANDARD PIN-KOD: Frontpanel Bakpanel Fjärrkontroll Installera batterier Använda fjärrkontrollen AnslutningaR Grundläggande anslutning med en SCART-kabel Grundläggande anslutning med en HDMI-kabel Ansluta flera fasta antenner med en DiSEqC 1.0-switch Ansluta och använda IR-förlängaren Starta upp första GÅNGEN Language selection (Språkval) System Setup (Systeminställning) Satellite Selection (Välja satellit) Scan Mode (Scanningsläge) Signal Adjust (Anpassa signal) Channel Setup (Kanalinställning) Snabbguide till att använda din mottagare AnvändNING Byta kanal Infobanner Välja ljudspråk Text-TV Undertexter Ändra videoformat EPG (Elektronisk Programguide) Direktinspelning Timeshift (Tidsförskjutningsfunktion) Huvudmeny Installering Setup (Inställningar) Channel (Kanal) Advanced (Avancerat) Spel PROBLEMLÖSNING SPECIFIKATIONER 19 THOMSON förklarar att denna produkt uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2004/108/EG och 73/23/EG, RoHS 2002/95/EG THOMSON är ett varumärke tillhörande Technicolor SA och används under licens för STRONG Europa Med förbehåll för ändringar. Till följd av kontinuerlig forskning och utveckling av tekniska specifikationer kan utformning och utseende förändras. ASTRA är ett registerat varumärke tillhörande SES ASTRA, Eutelsat och HOT BIRD är registerade varumärken tillhörande Eutelsat Communications, alla andra produktnamn är varumärken eller registerade varumärken tillhörande respektive ägare. THOMSON P1

5 P2 1.0 Inledning 1.1 Säkerhetsinstruktioner INSTALLERA INTE DIN MOTTAGARE: yi ett stängt eller dåligt ventilerat skåp, direkt ovanpå eller under någon annan utrustning, på en yta som kan blockera ventilationshålen. UTSÄTT INTE MOTTAGAREN ELLER DESS TILLBEHÖR FÖR: ydirekt solljus eller någon annan utrustning som genererar värme, för regn eller intensiv fukt, för intensiv vibration och stötar som kan orsaka permanent skada på din mottagare eller för magnetiska föremål, såsom högtalare, transformatorer, etc. yanvänd inte en skadad sladd. Det kan orsaka brand eller en elektrisk stöt. Rör inte en sladd med våta händer. Det kan orsaka en elektrisk stöt. ynär mottagaren inte kommer att användas under en längre tid bör du dra ut sladden ur vägguttaget. yanvänd inte alkohol eller ammoniakbaserade vätskor för att rengöra mottagaren. Om du vill kan du rengöra din mottagare med en mjuk lätt fuktad luddfri trasa och en mild tvållösning. Koppla ifrån strömförsörjningen innan rengöring. Se till att inga främmande föremål faller genom ventilationshålen eftersom detta kan orsaka brand eller en elektrisk stöt. yplacera inga föremål ovanpå mottagaren eftersom detta kan förhindra ventilationen av komponenterna inuti. Säkerhetsföreskrifter yöppna aldrig mottagarens lock. Det är farligt att röra insidan av mottagaren på grund av hög strömspänning och eventuella elektriska faror. Din garanti blir ogiltig om du öppnar mottagaren. Hänvisa allt underhåll eller service till kvalificerad personal. ynär du ansluter kablarna, var säker på att mottagaren är frånkopplad från nätspänningen. Vänta några sekunder efter att du stängt av mottagaren innan du flyttar mottagaren eller kopplar bort någon utrustning. ydet är nödvändigt att du endast använder en godkänd förlängning och kompatibla kablar som passar för den installerade utrustningens elektriska strömförbrukning. Se till att strömförsörjningen motsvarar spänningen på den elektriska typskylten på mottagarens baksida. Om mottagaren inte fungerar normalt även efter att du strikt följt instruktionerna i denna bruksanvisning rekommenderar vi dig att kontakta din återförsäljare. 1.2 Förvaring Din mottagare och dess tillbehör lagras och levereras i en förpackning avsedd att skydda mot elektriska stötar och fukt. När du packar upp den, se till att alla delar finns med och håll förpackningen borta från barn. För transport av mottagaren från en plats till en annan eller om du återlämnar den inom garantin, se till att packa ner mottagaren i dess originalförpackning med tillbehör. Att underlåta att följa sådana förpackningsförfaranden kan upphäva garantin. 1.3 Inställning av utrustning Vi rekommenderar att du konsulterar en professionell installatör för att installera din utrustning. Annars följ instruktionerna nedan: yse bruksanvisningen för din TV och antenn. yse till att SCART/HDMI-kabeln och utomhuskomponenterna är i gott skick och att SCART/ HDMI-anslutningen är väl skyddad och av god kvalitet. Denna manual innehåller fullständiga instruktioner för att installera och använda denna mottagare. Följande symboler kommer att tjäna som följer. INLEDNING

6 VARNING: Anger varningsinformation. Tips: MENU (Fetstil) Gå till (Kursiv stil) 1.4 Tillbehör ybruksanvisning y1 fjärrkontroll yir-förlängare y2x batterier (typ AAA) Anger annan viktig eller nyttig information. Motsvarar en knapp på fjärrkontrollen eller mottagaren. Motsvarar ett menyalternativ i ett fönster. VARNING: Batterierna bör inte laddas, demonteras, kortslutas, blandas eller användas med andra typer av batterier. Om laddningsbara ackumulatorer används istället för batterier, rekommenderar vi att du använder (t.ex. NiMH) typer med låg självurladdning för att säkerställa användning av fjärrkontrollen under längre tid. 1.5 Användning av externa USB-enheter ydet rekommenderas att använda USB 2.0-enheter. Om USB-enheten inte är kompatibel med USB 2.0-specifikationer kommer inspelning, uppspelning och andra multimediafunktioner inte fungera korrekt. ythomson kan inte garantera kompatibilitet med alla typer av USB-enheter. ydet rekommenderas att inte spara viktig information på USB-enheter som används tillsammans med mottagaren. Gör alltid säkerhetskopior av data på din USB-enhet innan du använder den med denna mottagare. THOMSON ansvarar inte för förlust av information eller omständigheter som orsakas av förlust av information. yse till att USB-enheten antingen redan har formaterats med FAT/FAT32, eller formatera USBenheten via din mottagare. Se kapitel för mer information. 2.0 Din mottagare 2.1 STANDARD PIN-KOD: Frontpanel Fig.1 1. Standby/PÅ-knapp Sätter PÅ mottagaren eller ställer den i standby 2. USB-anslutning Anslut din USB-enhet (USB-minne, extern hårddsik) här 3. 4-siffrig LED-display Visar kanalnummer eller tid, beroende på inställning 4. CI-kortplats Common Interface-kortplats för din CA-modul 2.3 Bakpanel Fig SAT IN För anslutning till LNB på din satellitantenn för mottagning av sändningssignaler via satellit 2. SAT OUT Loopar igenom satellitsignalen till en annan mottagare DIN MOTTAGARE P3

7 3. AUDIO (L/R) För anslutning till ljudingången på din HIFI eller TV 4. VIDEO (RCA) För anslutning till RCA-videoingången på din TV eller video med en RCA-kabel 5. S/PDIF För anslutning till en hemmabio eller digital förstärkare 6. TV SCART För anslutning till TV med en SCART-kabel 7. IR För att ansluta IR-förlängaren 8. HDMI För anslutning till HDMI-ingången på din TV med en HDMIkabel av god kvalitet 9. Strömbrytare För att slå PÅ eller stänga AV nätspänningen 10. Nätsladd Mottagaren kräver en nätspänning på V AC Hz (automatiskt val). Kontrollera de lokala maktförhållandena innan du ansluter mottagaren till elnätet. P4 2.4 Fjärrkontroll Fig FAV Favoritgruppval 2. q Slår på mottagaren/standby 3. TV/R Växlar mellan TV- och RADIO-läge 4. 0~9 Kanalval eller inmatningav ett värde 5. PG-/PG+ Bläddra sidvis i listor 6. BACK Växlar mellan de två senast sedda kanalerna 7. i Visar aktuell kanalinformation 8. p/q Meny Av: Byt kanal till föregående/nästa. Meny På: Flyttar markören upp/ner. 9. t/u Meny Av: Höjer/sänker volymen. Meny På: Ändrar inställningar för specifika menyer och navigering 10. OK Meny Av: Visar aktuell kanallista Meny På: Aktiverar ett markerat menyalternativ. 11. MENU Öppnar huvudmenyn/gå ett steg tillbaka i en meny 12. EXIT/SORTIE Lämnar en meny eller undermeny 13. GUIDE Visar EPG (Electronic Programme Guide) i TV-läge 14. V+/V- Höjer/sänker volymen 15.! Ställer mottagaren på stum 16. P+/P- Program +/-, upp/ner i listor 17. SUB Visar listan över undertextspråk 18. TXT Öppnar text-tv, om tillgängligt 19. AUDIO Visar listan över ljudinställningar 20. LIST Öppnar SAT-listan i visningsläge 21. OPT Ingen funktion 22. Öppnar fönstret för videoformat i visningsläge 23. :/" Hoppar till nästa/föregående fil i multimediamenyn, öppnar knappbeskrivningen i DVR-menyn /6 Snabb tillbaka- eller framåtspolning Startar inspelning av aktuell sändning 26. u Öppnar inspelningslistan i visningsläge. Startar uppspelning av vald fil i Media Player. Öppnar bokmärkesbannern när en fil körs Startar tidsförskjutningsfunktionen i visningsläge Stoppar aktuell inspelning, tidsförskjutningsfunktionen eller uppspelning av vald fil i Media Player 29. RÖD För text-tv funktioner. I menyn för specifika funktioner. DIN MOTTAGARE

8 30. GRÖN För text-tv funktioner. I menyn för specifika funktioner. 31. GUL För text-tv funktioner. I menyn för specifika funktioner. 32. BLÅ För text-tv funktioner. I menyn för specifika funktioner. 2.5 Installera batterier Ta bort batterilocket från fjärrkontrollen och sätt 2x AAA batterier i facket. Diagrammet inuti batterifacket visar rätt sätt att installera batterierna på. 1. Öppna locket 2. Installera batterierna 3. Stäng locket OBS: av batterier. Fig. 4 Batterierna får inte laddas, demonteras, kortslutas, blandas eller användas med andra typer 2.6 Använda fjärrkontrollen Fig. 5 Rikta fjärrkontrollen mot framsidan av den digitala mottagaren för att använda den. Fjärrkontrollen har en räckvidd på upp till 3 meter från mottagaren vid en vinkel av upp till 60 grader. Fjärrkontrollen fungerar inte om dess väg blockeras. Vissa externa faktorer kan vara av betydelse för mottagandet av signaler från fjärrkontrollen. Använd den medföljande IR-förlängaren för att öka mottagningsområdet om det behövs. 3.0 Anslutningar 3.1 Grundläggande anslutning med en SCART-kabel Fig. 6. yanslut LNB:n på din satellitantenn till SAT IN på mottagaren med en koaxialkabel av god kvalitet och passande F-kontakt -pluggar. yanslut ena änden av en kvalitativ SCART-kabel till TV SCART-kontakten på mottagaren och den andra änden till SCART-ingången på TV:n. yanslut nätsladden till ett lämpligt vägguttag. 3.2 Grundläggande anslutning med en HDMI-kabel Fig. 7. yanslut LNB:n på din satellitantenn till SAT IN på mottagaren med en koaxialkabel av god kvalitet och passande F-kontakt -pluggar. yanslut ena änden av en kvalitativ HDMI-kabel till HDMI-utgången på mottagaren och den andra änden till HDMI-ingången på TV:n. yanslut nätsladden till ett lämpligt vägguttag. 3.3 Ansluta flera fasta antenner med en DiSEqC 1.0-switch Fig. 8. yanslut LNB:erna i din fasta antenn till ingången av en DiSEqC 1.0-omkopplare yanslut utgången eller till mottagaren -kontakten på DiSEqC 1.0-omkopplaren till SAT IN på din mottagare. yse punkt 3.1 eller 3.2 för TV- och huvudanslutningar. 3.4 Ansluta och använda IR-förlängaren Med den medföljande IR-förlängaren kan du placera mottagaren utom synhåll (t.ex. i ett stängt skåp) och samtidigt kontrollera den. Anslut IR-förlängaren till IR-uttaget på mottagarens ANSLUTNINGAR P5

9 baksida. Placera förlängaren med direkt sikt till fjärrkontrollen. Ta bort den skyddsfolien från den dubbelhäftande tejpen på förlängarens undersida när en lämplig plats hittats och fixera förlängaren genom att lätta trycka ner den på ytan den ska placeras på. 4.0 Starta upp första gången Se till att satellitsignalen är av god kvalitet och att alla anslutningar är felfria. Kontakta din lokala återförsäljare för hjälp vid svårigheter eller frågor. Vi rekommenderar att följa Setup Wizard steg för steg. Den guidar dig genom den grundläggande installationen och kanalsökningsprocessen. Du kan njuta av digitala HD-sändningar inom bara några minuter. 4.1 Language selection (Språkval) När du slår på strömmen för första gången visas menyn för språkval. Välj språk med p/q och bekräfta med OK. Ett välkomstfönster visas. När du är klar trycker du på OK för att starta guiden. Du kan trycka på EXIT/SORTIE när som helst under installationsguiden för att gå tillbaka till föregående fönster. 4.2 System Setup (Systeminställning) Här kan du ställa in Country (land), Aspect Ratio (bildförhållande), Conversion Mode (omställningsläge) och Subtitle Language (undertitelspråk). Tryck på p/q för att flytta markeringen och på t/u för att ändra inställning. Tryck på OK för att se en lista över de möjliga inställningarna för det markerade alternativet. När alla inställningar har gjorts flytta markeringen till NEXT (NÄSTA) och tryck på OK för att fortsätta. 4.3 Satellite Selection (Välja satellit) Tryck på p q för att markera den satellit som din antenn är riktad mot och tryck på OK för att bekräfta. Om din antenn är riktad mot Astra 19,2 E, välj Astra 19.2E. Fönstret SCAN MODE visas. Om din antenn är riktad mot HOT BIRD 13 E, välj Hotbird 13E. Fönstret SCAN MODE visas. Om din antenn är riktad mot en annan satellit, välj OTHERS (ANDRA). Du guidas vidare till menyn Satellite Settings (Satellitinställningar). Se kapitel för instruktioner. OBS: Om Tyskland eller Österrike valts som land och Astra19.2E som satellit, finns tyska respektive österrikiska förinstallerade kanaler tillgängliga. Ett extra fönster visas då för att välja mellan Preinstalled & Scan och Satellite Scanning. Välj Preinstalled & Scan för att installera de tyska respektive österrikiska förinstallerade kanalerna och fortsätta med installationsguiden som beskrivs från punkt 4.4 eller välj Satellite Scanning för att fortsätta utan förinstallerade kanaler. P6 4.4 Scan Mode (Scanningsläge) Tryck på p q för att markera önskat alternativ och sedan på OK för att bekräfta. All (alla) söker alla tillgängliga kanaler på den valda satelliten. Free (fri) scannar endast FTA (Free-To-Air) kanaler. Detta kan du välja om du inte använder en CI-modul. 4.5 Signal Adjust (Anpassa signal) Här kan du finjustera din antenn för bästa mottagning. Tryck på t u för att välja den omkopplare som antennen är ansluten till. (Om LNB:n i din antenn är direkt ansluten till mottagaren så väljer du omkopplaringång 1.) Fälten på TV:ns nedre del indikerar aktuell signalstyrka och kvalitet. Ett rött fält anger en dålig signal. Ett blått/grönt fält indikerar en bra signal. Ett gult fält indikerar att signaltillståndet nästan är acceptabelt. STARTA UPP FÖRSTA GÅNGEN

10 Justera din antenn för högsta möjliga signalkvalitet och -styrka. Om signalen inte kan förbättras mer, fäst antennen på denna position och tryck på OK för att fortsätta. 4.6 Channel Setup (Kanalinställning) Din mottagare utför nu en automatisk kanalsökning. När processen är klar sparas alla funna kanaler och mottagaren växlar till den första kanalen som hittats. Du är nu redo att njuta av din nya mottagare. OBS: Om inga kanaler hittas vid den automatiska kanalsökningen kommer mottagaren att visa meddelandet No Channel (Ingen kanal). Se avsnitt för vidare instruktioner. 5.0 Snabbguide till att använda din mottagare Vi på THOMSON förstår att du inte kan vänta med att använda din nya HD-mottagare. Med följande sammanfattning kan du bekanta dig med den grundläggande hanteringen av den här mottagaren. Vi råder dock att du läser hela manualen för att få bästa prestanda från din THOMSON HD-mottagare. Tryck på q-knappen på fjärrkontrollen eller på vänster sida av frontpanelen för att sätta på mottagaren eller sätta den i standby, Välj önskad kanal med p q eller P+/P--knapparna. Alternativt kan du mata in kanalnumret med 0~9-knapparna på fjärrkontrollen, eller trycka på OK i visningsläge för att visa kanallistan. Volymen justeras med V+/V- eller t u. 6.0 Användning I visningsläget finns det flera funktioner för att göra det till ett sant nöje att titta på TV. I det här kapitlet beskrivs dessa funktioner. Läs även kapitel 7.0 för att göra dig bekant med mottagarens meny. 6.1 Byta kanal Din nya mottagare är utrustad med tre olika sätt att byta kanal. yvia direkt tillgång yvia kanallistan och yvia P+/P- eller p q knapparna Direkt tillgång För att få direkt tillgång till en viss kanal matar du helt enkelt in kanalnumret med 0~9-knapparna på fjärrkontrollen. Numret kan vara upp till fyra siffror. Man kan även mata in ett tal med mindre än fyra siffror. Bara vänta några sekunder och mottagaren byter till den valda kanalen. Genom att trycka på OK efter att ha matat in kanalnumret växlar mottagaren till önskad kanal på en gång Channel List (Kanallista) Tryck på OK i visningsläge för att visa Channel List (kanallista). Tryck på p q eller P+/P- i kanallistan för att markera ditt kanalval och sedan på OK en gång för att välja den markerade kanalen. Tryck på OK igen för att lämna kanallistan. Kanallistan är utrustad med en filterfunktion för att göra det lättare att hitta dina favoritkanaler. Tryck på fjärrkontrollens RÖDA knapp när du befinner dig i kanallistan. En alfabetbanner visas. Tryck på p q eller P+/P- för att välja första bokstaven i önskad kanal och OK för att bekräfta. Alla kanaler som börjar med den valda bokstaven visas nu. SNABBGUIDE TILL ATT ANVÄNDA DIN MOTTAGARE P7

11 Följande knappar är tillgängliga i kanallistan och i visningsläget: TV/R: Växlar mellan TV- och radiokanaler. LIST: Byter satellit. FAV: Visar tillgängliga favoritlistor Använda P+/P--knapparna P+ eller p byter till en högre kanal. P- eller q byter till en lägre. 6.2 Infobanner Du kan trycka på i-knappen när som helst under visningsläget för att få information om aktuell kanal och program* (namn och sändningstid på nuvarande och nästa program). Tryck på i två gånger för att se den aktuella kanalens tekniska detaljer. *Programinformation visas när det är tillgängligt. Tillgänglighet beror på sändningen. 6.3 Välja ljudspråk Vissa kanaler stödjer ett urval av olika ljudformat och/eller -språk. Tryck på AUDIO i visningsläget för att välja en annan audiostream. En lista med de tillgängliga audiostreamerna visas nu. Tryck på p q för att välja önskad stream och bekräfta med OK. Du kan även välja DVB Subtitle (DVB-undertext), Teletext (text-tv) eller Audio Mode (ljudläge) från bannern Audio Language (ljudspråk). Använd t u för att välja önskat alternativ och p q för att ändra inställningen. När alla inställningar har gjorts, tryck på OK för att bekräfta. 6.4 Text-TV Din mottagare har en fullt utrustad text-tv. Tryck på TXT-knappen i visningsläget för att komma åt text-tv och använd 0~9-knapparna för att ange numret på sidan du vill se. Med de FÄRGADE KNAPPARNA på fjärrkontrollen kan du hoppa till utvalda sidor direkt. Tryck på EXIT/SORTIE för att gå tillbaka till visningsläget. 6.5 Undertexter Vissa kanaler stödjer ett urval av olika DVB-undertextspråk. Tryck på SUB-knappen i visningsläget för att visa en lista över tillgängliga undertextspråk. Se avsnitt 6.3 för att läsa om vidare möjligheter inom den här menyn. 6.6 Ändra videoformat Om du vill ändra videoformatet medan du tittar på TV är det bara att trycka på -knappen i visningsläget. En lista med tillgänglig HDMI-upplösning dyker upp. Välj den önskade upplösningen med p q. Du kan också ändra Aspect Ratio (bildförhållandet) eller Conversion Mode (omställingeläget) från Video Format-bannern. Tryck på t u för att välja det önskade alternativet och sedan på p q för att ändra inställningen. När alla inställningar har gjorts trycker du på OK för att bekräfta. 6.7 EPG (Elektronisk Programguide) Den Elektroniska Programguiden är en mycket användbar funktion som låter dig se programtablåer och -information direkt på TV:n och markera program för inspelning. Tryck på EPG-knappen för att aktivera guiden. Tryck på p q för att välja önskad kanal och u för att flytta markeringen till Programme List (programlistan). Tryck på p q i programlistan för att välja eller bläddra igenom program. Tryck på OK för att visa detaljerad information om det valda programmet. Tryck på den RÖDA knappen för att visa programinformation för nästa dag och på P8 ANVÄNDNING

12 den GRÖNA knappen för att gå tillbaka en dag. Tryck på den GULA knappen för att gå tillbaka till dagens uppgifter. OBS: Tillgång till EPG data beror på sändningen. Boka program från EPG:n Välj ett program som beskrivet ovan. Tryck sedan på den BLÅ knappen. Det leder dig till timermenyn. Alla detaljer har redan fyllts i åt dig. Välj mellan Play (spela upp) eller Record (spela in) och spara timern genom att trycka på den GRÖNA knappen. Se avsnitt för mer information. 6.8 Direktinspelning Med din nya mottagare kan du göra en direktinspelning av det program du tittar på. Tryck helt enkelt på 4 för att starta inspelningen. Tryck på 4 igen om du vill ange inspelningens längd i förväg. Tryck på 0~9-knapparna för att mata in den önskade inspelningstiden. Under inspelningen visas en inspelningssymbol i det övre högra hörnet på TV:n. Tryck på 3 för att stoppa inspelningen. *Anslut en USB-enhet med tillräckligt mycket ledigt utrymme innan du startar en inspelning. För inspelning av en HD-sändning och behövs en höghastighetsanordning. 6.9 Timeshift (Tidsförskjutningsfunktion) Med Timeshift kan du pausa live-sändningar och titta vidare vid ett senare tillfälle utan att missa något. Tryck på 2 för att frysa den aktuella sändningen. Tryck på 2 igen för att starta den tidsförskjutna uppspelningen. Tryck på 3 för att avsluta Timeshift. OBS: Timeshift fungerar bara korrekt när en snabb USB-enhet, t.ex. en USB 2.0-hårddisk, är ansluten till mottagaren. Förvrängd bild och/eller ljud under Timeshift tyder på låg USB-hastighet. THOMSON kan inte garantera för använda USB-enheter. Speciellt när Timeshift är aktiverad vid kanaler med hög datahastighet (hög kvalitet SD/HD) kan THOMSON inte garantera en exakt uppspelning av den tidsförskjutna filen. 7.0 Huvudmeny Mottagarens alla viktiga inställningar och funktioner kan manövreras från Main Menu (huvudmenyn). Den består av följande undermenyer: Installation (installering), Setup (inställning), Channel (kanal), Advanced (avancerat) och Games (spel). Tryck på t u för att välja en undermeny och på p q för att välja ett alternativ. Tryck på OK för att gå till den valda undermenyn. Tryck på MENU i visningsläge för att visa huvudmenyn. 7.1 Installering I den här menyn kan du ändra satellitinställningar och söka efter kanaler. Den består av följande undermenyer: Satellite Settings (satellitinställningar), Auto Scan (autosökning), Manual Scan (manuell sökning) och Satellite Edit (redigera satellit). Välj önskad undermeny med p q och tryck på OK för att gå vidare Satellite Settings (Satellitinställingar) Använd den här menyn för att ändra inställningar för en viss satellit och för att konfigurera parametrarna för antennen som du använder. Tryck på p q för att markera Satellite och sedan på t u för att ställa in den satellit som du vill ändra inställningarna för. För att se en lista med alla tillgängliga satelliter tryck på OK när Satellite är markerad. Tryck på p q för att markera Transponder och sedan på t u för att ställa in önskad transponder. På nedre delen av TV:n visas HUVUDMENY P9

13 signalfält med signalkvalitet och -styrka. Dessa fält visar signalförutsättningarna för vald satellit och transponder. Du kan nu justera följande inställningar: LNB type, LO Frequency, LNB power, Band (22 khz), Switch Type, Switch Input, Antenna Mode och Antenna Position. När alla inställningar har gjorts, tryck på EXIT/SORTIE för gå tillbaka till föregående meny eller tryck på p q för att markera Go To och t u för att välja Auto Scan eller Manual Scan för att gå vidare till autosökning eller manuell sökning. En bekräftelsebanner visas. Tryck på OK för att bekräfta ändringarna eller EXIT/SORTIE för att lämna menyn Auto Scan (Autosökning) Använd den här menyn för att utföra en automatisk kanalsökning på en eller flera satelliter. Till vänster på TV:n visas en lista med satelliter. Tryck på p q för att markera den satellit eller de satelliter du vill söka igenom och tryck på OK för att märka den markerade satelliten. Tryck på OK igen för att avmarkera en markerad satellit. OBS: kanaler. Du kan markera flera satelliter. Auto Scan söker alla markerade satelliter efter tillgängliga Välj nu önskade alternativ för sökning till höger på TV:n. Tryck på u p q för att markera och OK för att skapa en valmöjlighet. Scan Mode: All: sök alla kanaler, Free: sök endast Free-To-Air kanaler, Scrambled: sök endast kodade kanaler. Service Type: All: sök TV- och radiokanaler, TV: sök endast TV-kanaler, Radio: sökendas radiokanaler. Network Search: Disabled: ingen nätverkssökning, Enabled: nätverkssökningen kommer att genomföras. När alla inställningar har gjorts trycker du på den GRÖNA knappen på fjärrkontrollen för att starta sökning eller på EXIT/SORTIE för att avsluta utan sökning. Alla nya kanaler som hittas kommer att sparas i slutet av kanallistan. TIPS: Nätverkssökning: Om Disabled är vald söker mottagaren endast efter kanaler som är tillgängliga från vald satellits förinställda transponderlista. Om det är inställt på Enabled gör mottagaren en extra sökning efter kanaler från NIT-tabellen (NIT = Network Identification Table). Använd det här alternativet för att ta emot nylanserade kanaler från vald satellit Manual Scan (manuell sökning) Använd den här menyn för att endast söka igenom en transponder. Följande kan ställas in: Satellite, Transponder, Frequency, Polarisation Symbol rate, Scan Mode, Service Type och Network Search. Tryck på p q för att flytta markeringen till vald inställning och sedan på t u för att ändra dess värde. När alla inställningar korrekt inställda trycker du på den GRÖNA knappen för att börja söka eller EXIT/SORTIE för att avsluta. Alla nya kanaler som hittas kommer att sparas i slutet av kanallistan. OBS: Om du vill söka efter en specifik kanal trycker du på den GULA knappen i menyn för manuell sökning och ställer in en PID-sökning. Scan mode, Service type och Network search kommer då att ersättas av inställningar för Video PID, Audio PID och PCR PID. För information om PID-värden besök webbplatser som: eller P Edit Satellite (redigera en satellit) Här kan du redigera transponderdata eller lägga till en ny satellit. Till vänster på TV:n visas en lista med alla tillgängliga satelliter. Till höger på TV:n visas en lista med alla tillgängliga transpondrar för den markerade satelliten. HUVUDMENY

14 Lägga till eller redigera en transponder Tryck på p q för att markera den önskade satelliten. Tryck på u för att flytta markeringen till transponderlistan. Tryck på den GULA knappen för att lägga till en transponder eller på p q för att markera transpondern som du vill redigera och tryck sedan på den BLÅ knappen för att gå till redigeringsfönstret. Tryck på p q för att navigera i redigeringsfönstret och sedan på t u respektive 0~9 för att ändra inställning. När alla inställningar har gjorts trycker du på den GRÖNA knappen för att spara eller EXITSORTIE för att avsluta utan att spara. Redigera en existerande satellit Tryck på p q för att markera den satellit du vill redigera. Tryck på den BLÅ knappen för att gå till fönstret Satellite Edit (redigera satellit). Om du vill ändra namnet på satelliten trycker du på p q för att markera namnet och sedan på OK. Ett tangentbord dyker upp. Använd p q t u för att navigera och OK för att mata in tecken. När du är klar trycker du på den GRÖNA knappen för att spara ändringarna eller EXIT/SORTIE för att avsluta utan att spara. Om du vill redigera satellitens position trycker du på p q för att flytta markeringen till Position och på 0~9 för att mata in den nya positionen. För att ändra läge kan du trycka på p q för att markera Location (läge) och sedan på t u för att ändra platsen. Möjliga inställningar är: East (öst) och West (väst). När alla inställningar har gjorts trycker du på den GRÖNA knappen för att spara eller på EXIT/SORTIE för att avsluta utan att spara. Lägga till en satellit Om du vill lägga en satellit, se till att markeringen inte är i transponderlistan (tryck på t i tveksamma fall) och tryck på den GULA knappen. Förfarandet för att lägga till en satellit är detsamma som för att redigera en satellit. 7.2 Setup (Inställningar) Använd menyn Setup (inställingar) för att konfigurera mottagarens systeminställningar. Följande undermenyer finns: Language (språk), Output Options (utmatningsalternativ), Time Setting (tidsinställning), Parental Control (föräldrakontroll) och OSD Display (OSD-display). Välj önskad undermeny med p q och tryck på OK för att gå vidare Languge (Språk) Här kan du ställa in önskade display-, audio- och undertextspråk samt landsinställningar. Tryck på p q för att markera den inställning du vill ändra och sedan på t u för att ändra värdet på den markerade inställningen. Tryck på OK för en lista med alla tillgängliga alternativ för den valda inställningen. Display: Audio: Subtitle: Denna inställning påverkar din mottagares menyspråk. Alla menyer och meddelanden kommer att visas på detta språk. Önskat ljudspråk. Mottagaren byter automatiskt till det önskade språket när det finns tillgängligt. Om de finns tillgängliga visas undertexter i det valda språket. Country: Här kan du ställa in ditt hemland. När alla inställningar har gjorts, tryck på EXIT/SORTIE för att lämna språkmenyn. En bekräftelsebanner visas. Tryck på OK för att spara dina inställningar eller på EXIT/SORTIE för att avsluta Output Options (Utmatningsalternativ) I den här menyn kan du konfigurera ljud- och videoutgångarna på din mottagare. Tryck på p q för att markera den inställning du vill ändra och t u för att ändra värdet på den markerade inställningen. Tryck på OK för en lista med alla tillgängliga alternativ för den valda inställningen. HUVUDMENY P11

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5 / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904 BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV Rev. 904 Freecom MediaPlayer II Kära användare, Tack för att du valde Freecom MediaPlayer II en fullkomligt ny,

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer