TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning"

Transkript

1 TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live

2

3

4 13 Apr :23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING Säkerhetsinstruktioner Förvaring Inställning av utrustning Tillbehör Användning av externa USB-enheter Din mottagare STANDARD PIN-KOD: Frontpanel Bakpanel Fjärrkontroll Installera batterier Använda fjärrkontrollen AnslutningaR Grundläggande anslutning med en SCART-kabel Grundläggande anslutning med en HDMI-kabel Ansluta flera fasta antenner med en DiSEqC 1.0-switch Ansluta och använda IR-förlängaren Starta upp första GÅNGEN Language selection (Språkval) System Setup (Systeminställning) Satellite Selection (Välja satellit) Scan Mode (Scanningsläge) Signal Adjust (Anpassa signal) Channel Setup (Kanalinställning) Snabbguide till att använda din mottagare AnvändNING Byta kanal Infobanner Välja ljudspråk Text-TV Undertexter Ändra videoformat EPG (Elektronisk Programguide) Direktinspelning Timeshift (Tidsförskjutningsfunktion) Huvudmeny Installering Setup (Inställningar) Channel (Kanal) Advanced (Avancerat) Spel PROBLEMLÖSNING SPECIFIKATIONER 19 THOMSON förklarar att denna produkt uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2004/108/EG och 73/23/EG, RoHS 2002/95/EG THOMSON är ett varumärke tillhörande Technicolor SA och används under licens för STRONG Europa Med förbehåll för ändringar. Till följd av kontinuerlig forskning och utveckling av tekniska specifikationer kan utformning och utseende förändras. ASTRA är ett registerat varumärke tillhörande SES ASTRA, Eutelsat och HOT BIRD är registerade varumärken tillhörande Eutelsat Communications, alla andra produktnamn är varumärken eller registerade varumärken tillhörande respektive ägare. THOMSON P1

5 P2 1.0 Inledning 1.1 Säkerhetsinstruktioner INSTALLERA INTE DIN MOTTAGARE: yi ett stängt eller dåligt ventilerat skåp, direkt ovanpå eller under någon annan utrustning, på en yta som kan blockera ventilationshålen. UTSÄTT INTE MOTTAGAREN ELLER DESS TILLBEHÖR FÖR: ydirekt solljus eller någon annan utrustning som genererar värme, för regn eller intensiv fukt, för intensiv vibration och stötar som kan orsaka permanent skada på din mottagare eller för magnetiska föremål, såsom högtalare, transformatorer, etc. yanvänd inte en skadad sladd. Det kan orsaka brand eller en elektrisk stöt. Rör inte en sladd med våta händer. Det kan orsaka en elektrisk stöt. ynär mottagaren inte kommer att användas under en längre tid bör du dra ut sladden ur vägguttaget. yanvänd inte alkohol eller ammoniakbaserade vätskor för att rengöra mottagaren. Om du vill kan du rengöra din mottagare med en mjuk lätt fuktad luddfri trasa och en mild tvållösning. Koppla ifrån strömförsörjningen innan rengöring. Se till att inga främmande föremål faller genom ventilationshålen eftersom detta kan orsaka brand eller en elektrisk stöt. yplacera inga föremål ovanpå mottagaren eftersom detta kan förhindra ventilationen av komponenterna inuti. Säkerhetsföreskrifter yöppna aldrig mottagarens lock. Det är farligt att röra insidan av mottagaren på grund av hög strömspänning och eventuella elektriska faror. Din garanti blir ogiltig om du öppnar mottagaren. Hänvisa allt underhåll eller service till kvalificerad personal. ynär du ansluter kablarna, var säker på att mottagaren är frånkopplad från nätspänningen. Vänta några sekunder efter att du stängt av mottagaren innan du flyttar mottagaren eller kopplar bort någon utrustning. ydet är nödvändigt att du endast använder en godkänd förlängning och kompatibla kablar som passar för den installerade utrustningens elektriska strömförbrukning. Se till att strömförsörjningen motsvarar spänningen på den elektriska typskylten på mottagarens baksida. Om mottagaren inte fungerar normalt även efter att du strikt följt instruktionerna i denna bruksanvisning rekommenderar vi dig att kontakta din återförsäljare. 1.2 Förvaring Din mottagare och dess tillbehör lagras och levereras i en förpackning avsedd att skydda mot elektriska stötar och fukt. När du packar upp den, se till att alla delar finns med och håll förpackningen borta från barn. För transport av mottagaren från en plats till en annan eller om du återlämnar den inom garantin, se till att packa ner mottagaren i dess originalförpackning med tillbehör. Att underlåta att följa sådana förpackningsförfaranden kan upphäva garantin. 1.3 Inställning av utrustning Vi rekommenderar att du konsulterar en professionell installatör för att installera din utrustning. Annars följ instruktionerna nedan: yse bruksanvisningen för din TV och antenn. yse till att SCART/HDMI-kabeln och utomhuskomponenterna är i gott skick och att SCART/ HDMI-anslutningen är väl skyddad och av god kvalitet. Denna manual innehåller fullständiga instruktioner för att installera och använda denna mottagare. Följande symboler kommer att tjäna som följer. INLEDNING

6 VARNING: Anger varningsinformation. Tips: MENU (Fetstil) Gå till (Kursiv stil) 1.4 Tillbehör ybruksanvisning y1 fjärrkontroll yir-förlängare y2x batterier (typ AAA) Anger annan viktig eller nyttig information. Motsvarar en knapp på fjärrkontrollen eller mottagaren. Motsvarar ett menyalternativ i ett fönster. VARNING: Batterierna bör inte laddas, demonteras, kortslutas, blandas eller användas med andra typer av batterier. Om laddningsbara ackumulatorer används istället för batterier, rekommenderar vi att du använder (t.ex. NiMH) typer med låg självurladdning för att säkerställa användning av fjärrkontrollen under längre tid. 1.5 Användning av externa USB-enheter ydet rekommenderas att använda USB 2.0-enheter. Om USB-enheten inte är kompatibel med USB 2.0-specifikationer kommer inspelning, uppspelning och andra multimediafunktioner inte fungera korrekt. ythomson kan inte garantera kompatibilitet med alla typer av USB-enheter. ydet rekommenderas att inte spara viktig information på USB-enheter som används tillsammans med mottagaren. Gör alltid säkerhetskopior av data på din USB-enhet innan du använder den med denna mottagare. THOMSON ansvarar inte för förlust av information eller omständigheter som orsakas av förlust av information. yse till att USB-enheten antingen redan har formaterats med FAT/FAT32, eller formatera USBenheten via din mottagare. Se kapitel för mer information. 2.0 Din mottagare 2.1 STANDARD PIN-KOD: Frontpanel Fig.1 1. Standby/PÅ-knapp Sätter PÅ mottagaren eller ställer den i standby 2. USB-anslutning Anslut din USB-enhet (USB-minne, extern hårddsik) här 3. 4-siffrig LED-display Visar kanalnummer eller tid, beroende på inställning 4. CI-kortplats Common Interface-kortplats för din CA-modul 2.3 Bakpanel Fig SAT IN För anslutning till LNB på din satellitantenn för mottagning av sändningssignaler via satellit 2. SAT OUT Loopar igenom satellitsignalen till en annan mottagare DIN MOTTAGARE P3

7 3. AUDIO (L/R) För anslutning till ljudingången på din HIFI eller TV 4. VIDEO (RCA) För anslutning till RCA-videoingången på din TV eller video med en RCA-kabel 5. S/PDIF För anslutning till en hemmabio eller digital förstärkare 6. TV SCART För anslutning till TV med en SCART-kabel 7. IR För att ansluta IR-förlängaren 8. HDMI För anslutning till HDMI-ingången på din TV med en HDMIkabel av god kvalitet 9. Strömbrytare För att slå PÅ eller stänga AV nätspänningen 10. Nätsladd Mottagaren kräver en nätspänning på V AC Hz (automatiskt val). Kontrollera de lokala maktförhållandena innan du ansluter mottagaren till elnätet. P4 2.4 Fjärrkontroll Fig FAV Favoritgruppval 2. q Slår på mottagaren/standby 3. TV/R Växlar mellan TV- och RADIO-läge 4. 0~9 Kanalval eller inmatningav ett värde 5. PG-/PG+ Bläddra sidvis i listor 6. BACK Växlar mellan de två senast sedda kanalerna 7. i Visar aktuell kanalinformation 8. p/q Meny Av: Byt kanal till föregående/nästa. Meny På: Flyttar markören upp/ner. 9. t/u Meny Av: Höjer/sänker volymen. Meny På: Ändrar inställningar för specifika menyer och navigering 10. OK Meny Av: Visar aktuell kanallista Meny På: Aktiverar ett markerat menyalternativ. 11. MENU Öppnar huvudmenyn/gå ett steg tillbaka i en meny 12. EXIT/SORTIE Lämnar en meny eller undermeny 13. GUIDE Visar EPG (Electronic Programme Guide) i TV-läge 14. V+/V- Höjer/sänker volymen 15.! Ställer mottagaren på stum 16. P+/P- Program +/-, upp/ner i listor 17. SUB Visar listan över undertextspråk 18. TXT Öppnar text-tv, om tillgängligt 19. AUDIO Visar listan över ljudinställningar 20. LIST Öppnar SAT-listan i visningsläge 21. OPT Ingen funktion 22. Öppnar fönstret för videoformat i visningsläge 23. :/" Hoppar till nästa/föregående fil i multimediamenyn, öppnar knappbeskrivningen i DVR-menyn /6 Snabb tillbaka- eller framåtspolning Startar inspelning av aktuell sändning 26. u Öppnar inspelningslistan i visningsläge. Startar uppspelning av vald fil i Media Player. Öppnar bokmärkesbannern när en fil körs Startar tidsförskjutningsfunktionen i visningsläge Stoppar aktuell inspelning, tidsförskjutningsfunktionen eller uppspelning av vald fil i Media Player 29. RÖD För text-tv funktioner. I menyn för specifika funktioner. DIN MOTTAGARE

8 30. GRÖN För text-tv funktioner. I menyn för specifika funktioner. 31. GUL För text-tv funktioner. I menyn för specifika funktioner. 32. BLÅ För text-tv funktioner. I menyn för specifika funktioner. 2.5 Installera batterier Ta bort batterilocket från fjärrkontrollen och sätt 2x AAA batterier i facket. Diagrammet inuti batterifacket visar rätt sätt att installera batterierna på. 1. Öppna locket 2. Installera batterierna 3. Stäng locket OBS: av batterier. Fig. 4 Batterierna får inte laddas, demonteras, kortslutas, blandas eller användas med andra typer 2.6 Använda fjärrkontrollen Fig. 5 Rikta fjärrkontrollen mot framsidan av den digitala mottagaren för att använda den. Fjärrkontrollen har en räckvidd på upp till 3 meter från mottagaren vid en vinkel av upp till 60 grader. Fjärrkontrollen fungerar inte om dess väg blockeras. Vissa externa faktorer kan vara av betydelse för mottagandet av signaler från fjärrkontrollen. Använd den medföljande IR-förlängaren för att öka mottagningsområdet om det behövs. 3.0 Anslutningar 3.1 Grundläggande anslutning med en SCART-kabel Fig. 6. yanslut LNB:n på din satellitantenn till SAT IN på mottagaren med en koaxialkabel av god kvalitet och passande F-kontakt -pluggar. yanslut ena änden av en kvalitativ SCART-kabel till TV SCART-kontakten på mottagaren och den andra änden till SCART-ingången på TV:n. yanslut nätsladden till ett lämpligt vägguttag. 3.2 Grundläggande anslutning med en HDMI-kabel Fig. 7. yanslut LNB:n på din satellitantenn till SAT IN på mottagaren med en koaxialkabel av god kvalitet och passande F-kontakt -pluggar. yanslut ena änden av en kvalitativ HDMI-kabel till HDMI-utgången på mottagaren och den andra änden till HDMI-ingången på TV:n. yanslut nätsladden till ett lämpligt vägguttag. 3.3 Ansluta flera fasta antenner med en DiSEqC 1.0-switch Fig. 8. yanslut LNB:erna i din fasta antenn till ingången av en DiSEqC 1.0-omkopplare yanslut utgången eller till mottagaren -kontakten på DiSEqC 1.0-omkopplaren till SAT IN på din mottagare. yse punkt 3.1 eller 3.2 för TV- och huvudanslutningar. 3.4 Ansluta och använda IR-förlängaren Med den medföljande IR-förlängaren kan du placera mottagaren utom synhåll (t.ex. i ett stängt skåp) och samtidigt kontrollera den. Anslut IR-förlängaren till IR-uttaget på mottagarens ANSLUTNINGAR P5

9 baksida. Placera förlängaren med direkt sikt till fjärrkontrollen. Ta bort den skyddsfolien från den dubbelhäftande tejpen på förlängarens undersida när en lämplig plats hittats och fixera förlängaren genom att lätta trycka ner den på ytan den ska placeras på. 4.0 Starta upp första gången Se till att satellitsignalen är av god kvalitet och att alla anslutningar är felfria. Kontakta din lokala återförsäljare för hjälp vid svårigheter eller frågor. Vi rekommenderar att följa Setup Wizard steg för steg. Den guidar dig genom den grundläggande installationen och kanalsökningsprocessen. Du kan njuta av digitala HD-sändningar inom bara några minuter. 4.1 Language selection (Språkval) När du slår på strömmen för första gången visas menyn för språkval. Välj språk med p/q och bekräfta med OK. Ett välkomstfönster visas. När du är klar trycker du på OK för att starta guiden. Du kan trycka på EXIT/SORTIE när som helst under installationsguiden för att gå tillbaka till föregående fönster. 4.2 System Setup (Systeminställning) Här kan du ställa in Country (land), Aspect Ratio (bildförhållande), Conversion Mode (omställningsläge) och Subtitle Language (undertitelspråk). Tryck på p/q för att flytta markeringen och på t/u för att ändra inställning. Tryck på OK för att se en lista över de möjliga inställningarna för det markerade alternativet. När alla inställningar har gjorts flytta markeringen till NEXT (NÄSTA) och tryck på OK för att fortsätta. 4.3 Satellite Selection (Välja satellit) Tryck på p q för att markera den satellit som din antenn är riktad mot och tryck på OK för att bekräfta. Om din antenn är riktad mot Astra 19,2 E, välj Astra 19.2E. Fönstret SCAN MODE visas. Om din antenn är riktad mot HOT BIRD 13 E, välj Hotbird 13E. Fönstret SCAN MODE visas. Om din antenn är riktad mot en annan satellit, välj OTHERS (ANDRA). Du guidas vidare till menyn Satellite Settings (Satellitinställningar). Se kapitel för instruktioner. OBS: Om Tyskland eller Österrike valts som land och Astra19.2E som satellit, finns tyska respektive österrikiska förinstallerade kanaler tillgängliga. Ett extra fönster visas då för att välja mellan Preinstalled & Scan och Satellite Scanning. Välj Preinstalled & Scan för att installera de tyska respektive österrikiska förinstallerade kanalerna och fortsätta med installationsguiden som beskrivs från punkt 4.4 eller välj Satellite Scanning för att fortsätta utan förinstallerade kanaler. P6 4.4 Scan Mode (Scanningsläge) Tryck på p q för att markera önskat alternativ och sedan på OK för att bekräfta. All (alla) söker alla tillgängliga kanaler på den valda satelliten. Free (fri) scannar endast FTA (Free-To-Air) kanaler. Detta kan du välja om du inte använder en CI-modul. 4.5 Signal Adjust (Anpassa signal) Här kan du finjustera din antenn för bästa mottagning. Tryck på t u för att välja den omkopplare som antennen är ansluten till. (Om LNB:n i din antenn är direkt ansluten till mottagaren så väljer du omkopplaringång 1.) Fälten på TV:ns nedre del indikerar aktuell signalstyrka och kvalitet. Ett rött fält anger en dålig signal. Ett blått/grönt fält indikerar en bra signal. Ett gult fält indikerar att signaltillståndet nästan är acceptabelt. STARTA UPP FÖRSTA GÅNGEN

10 Justera din antenn för högsta möjliga signalkvalitet och -styrka. Om signalen inte kan förbättras mer, fäst antennen på denna position och tryck på OK för att fortsätta. 4.6 Channel Setup (Kanalinställning) Din mottagare utför nu en automatisk kanalsökning. När processen är klar sparas alla funna kanaler och mottagaren växlar till den första kanalen som hittats. Du är nu redo att njuta av din nya mottagare. OBS: Om inga kanaler hittas vid den automatiska kanalsökningen kommer mottagaren att visa meddelandet No Channel (Ingen kanal). Se avsnitt för vidare instruktioner. 5.0 Snabbguide till att använda din mottagare Vi på THOMSON förstår att du inte kan vänta med att använda din nya HD-mottagare. Med följande sammanfattning kan du bekanta dig med den grundläggande hanteringen av den här mottagaren. Vi råder dock att du läser hela manualen för att få bästa prestanda från din THOMSON HD-mottagare. Tryck på q-knappen på fjärrkontrollen eller på vänster sida av frontpanelen för att sätta på mottagaren eller sätta den i standby, Välj önskad kanal med p q eller P+/P--knapparna. Alternativt kan du mata in kanalnumret med 0~9-knapparna på fjärrkontrollen, eller trycka på OK i visningsläge för att visa kanallistan. Volymen justeras med V+/V- eller t u. 6.0 Användning I visningsläget finns det flera funktioner för att göra det till ett sant nöje att titta på TV. I det här kapitlet beskrivs dessa funktioner. Läs även kapitel 7.0 för att göra dig bekant med mottagarens meny. 6.1 Byta kanal Din nya mottagare är utrustad med tre olika sätt att byta kanal. yvia direkt tillgång yvia kanallistan och yvia P+/P- eller p q knapparna Direkt tillgång För att få direkt tillgång till en viss kanal matar du helt enkelt in kanalnumret med 0~9-knapparna på fjärrkontrollen. Numret kan vara upp till fyra siffror. Man kan även mata in ett tal med mindre än fyra siffror. Bara vänta några sekunder och mottagaren byter till den valda kanalen. Genom att trycka på OK efter att ha matat in kanalnumret växlar mottagaren till önskad kanal på en gång Channel List (Kanallista) Tryck på OK i visningsläge för att visa Channel List (kanallista). Tryck på p q eller P+/P- i kanallistan för att markera ditt kanalval och sedan på OK en gång för att välja den markerade kanalen. Tryck på OK igen för att lämna kanallistan. Kanallistan är utrustad med en filterfunktion för att göra det lättare att hitta dina favoritkanaler. Tryck på fjärrkontrollens RÖDA knapp när du befinner dig i kanallistan. En alfabetbanner visas. Tryck på p q eller P+/P- för att välja första bokstaven i önskad kanal och OK för att bekräfta. Alla kanaler som börjar med den valda bokstaven visas nu. SNABBGUIDE TILL ATT ANVÄNDA DIN MOTTAGARE P7

11 Följande knappar är tillgängliga i kanallistan och i visningsläget: TV/R: Växlar mellan TV- och radiokanaler. LIST: Byter satellit. FAV: Visar tillgängliga favoritlistor Använda P+/P--knapparna P+ eller p byter till en högre kanal. P- eller q byter till en lägre. 6.2 Infobanner Du kan trycka på i-knappen när som helst under visningsläget för att få information om aktuell kanal och program* (namn och sändningstid på nuvarande och nästa program). Tryck på i två gånger för att se den aktuella kanalens tekniska detaljer. *Programinformation visas när det är tillgängligt. Tillgänglighet beror på sändningen. 6.3 Välja ljudspråk Vissa kanaler stödjer ett urval av olika ljudformat och/eller -språk. Tryck på AUDIO i visningsläget för att välja en annan audiostream. En lista med de tillgängliga audiostreamerna visas nu. Tryck på p q för att välja önskad stream och bekräfta med OK. Du kan även välja DVB Subtitle (DVB-undertext), Teletext (text-tv) eller Audio Mode (ljudläge) från bannern Audio Language (ljudspråk). Använd t u för att välja önskat alternativ och p q för att ändra inställningen. När alla inställningar har gjorts, tryck på OK för att bekräfta. 6.4 Text-TV Din mottagare har en fullt utrustad text-tv. Tryck på TXT-knappen i visningsläget för att komma åt text-tv och använd 0~9-knapparna för att ange numret på sidan du vill se. Med de FÄRGADE KNAPPARNA på fjärrkontrollen kan du hoppa till utvalda sidor direkt. Tryck på EXIT/SORTIE för att gå tillbaka till visningsläget. 6.5 Undertexter Vissa kanaler stödjer ett urval av olika DVB-undertextspråk. Tryck på SUB-knappen i visningsläget för att visa en lista över tillgängliga undertextspråk. Se avsnitt 6.3 för att läsa om vidare möjligheter inom den här menyn. 6.6 Ändra videoformat Om du vill ändra videoformatet medan du tittar på TV är det bara att trycka på -knappen i visningsläget. En lista med tillgänglig HDMI-upplösning dyker upp. Välj den önskade upplösningen med p q. Du kan också ändra Aspect Ratio (bildförhållandet) eller Conversion Mode (omställingeläget) från Video Format-bannern. Tryck på t u för att välja det önskade alternativet och sedan på p q för att ändra inställningen. När alla inställningar har gjorts trycker du på OK för att bekräfta. 6.7 EPG (Elektronisk Programguide) Den Elektroniska Programguiden är en mycket användbar funktion som låter dig se programtablåer och -information direkt på TV:n och markera program för inspelning. Tryck på EPG-knappen för att aktivera guiden. Tryck på p q för att välja önskad kanal och u för att flytta markeringen till Programme List (programlistan). Tryck på p q i programlistan för att välja eller bläddra igenom program. Tryck på OK för att visa detaljerad information om det valda programmet. Tryck på den RÖDA knappen för att visa programinformation för nästa dag och på P8 ANVÄNDNING

12 den GRÖNA knappen för att gå tillbaka en dag. Tryck på den GULA knappen för att gå tillbaka till dagens uppgifter. OBS: Tillgång till EPG data beror på sändningen. Boka program från EPG:n Välj ett program som beskrivet ovan. Tryck sedan på den BLÅ knappen. Det leder dig till timermenyn. Alla detaljer har redan fyllts i åt dig. Välj mellan Play (spela upp) eller Record (spela in) och spara timern genom att trycka på den GRÖNA knappen. Se avsnitt för mer information. 6.8 Direktinspelning Med din nya mottagare kan du göra en direktinspelning av det program du tittar på. Tryck helt enkelt på 4 för att starta inspelningen. Tryck på 4 igen om du vill ange inspelningens längd i förväg. Tryck på 0~9-knapparna för att mata in den önskade inspelningstiden. Under inspelningen visas en inspelningssymbol i det övre högra hörnet på TV:n. Tryck på 3 för att stoppa inspelningen. *Anslut en USB-enhet med tillräckligt mycket ledigt utrymme innan du startar en inspelning. För inspelning av en HD-sändning och behövs en höghastighetsanordning. 6.9 Timeshift (Tidsförskjutningsfunktion) Med Timeshift kan du pausa live-sändningar och titta vidare vid ett senare tillfälle utan att missa något. Tryck på 2 för att frysa den aktuella sändningen. Tryck på 2 igen för att starta den tidsförskjutna uppspelningen. Tryck på 3 för att avsluta Timeshift. OBS: Timeshift fungerar bara korrekt när en snabb USB-enhet, t.ex. en USB 2.0-hårddisk, är ansluten till mottagaren. Förvrängd bild och/eller ljud under Timeshift tyder på låg USB-hastighet. THOMSON kan inte garantera för använda USB-enheter. Speciellt när Timeshift är aktiverad vid kanaler med hög datahastighet (hög kvalitet SD/HD) kan THOMSON inte garantera en exakt uppspelning av den tidsförskjutna filen. 7.0 Huvudmeny Mottagarens alla viktiga inställningar och funktioner kan manövreras från Main Menu (huvudmenyn). Den består av följande undermenyer: Installation (installering), Setup (inställning), Channel (kanal), Advanced (avancerat) och Games (spel). Tryck på t u för att välja en undermeny och på p q för att välja ett alternativ. Tryck på OK för att gå till den valda undermenyn. Tryck på MENU i visningsläge för att visa huvudmenyn. 7.1 Installering I den här menyn kan du ändra satellitinställningar och söka efter kanaler. Den består av följande undermenyer: Satellite Settings (satellitinställningar), Auto Scan (autosökning), Manual Scan (manuell sökning) och Satellite Edit (redigera satellit). Välj önskad undermeny med p q och tryck på OK för att gå vidare Satellite Settings (Satellitinställingar) Använd den här menyn för att ändra inställningar för en viss satellit och för att konfigurera parametrarna för antennen som du använder. Tryck på p q för att markera Satellite och sedan på t u för att ställa in den satellit som du vill ändra inställningarna för. För att se en lista med alla tillgängliga satelliter tryck på OK när Satellite är markerad. Tryck på p q för att markera Transponder och sedan på t u för att ställa in önskad transponder. På nedre delen av TV:n visas HUVUDMENY P9

13 signalfält med signalkvalitet och -styrka. Dessa fält visar signalförutsättningarna för vald satellit och transponder. Du kan nu justera följande inställningar: LNB type, LO Frequency, LNB power, Band (22 khz), Switch Type, Switch Input, Antenna Mode och Antenna Position. När alla inställningar har gjorts, tryck på EXIT/SORTIE för gå tillbaka till föregående meny eller tryck på p q för att markera Go To och t u för att välja Auto Scan eller Manual Scan för att gå vidare till autosökning eller manuell sökning. En bekräftelsebanner visas. Tryck på OK för att bekräfta ändringarna eller EXIT/SORTIE för att lämna menyn Auto Scan (Autosökning) Använd den här menyn för att utföra en automatisk kanalsökning på en eller flera satelliter. Till vänster på TV:n visas en lista med satelliter. Tryck på p q för att markera den satellit eller de satelliter du vill söka igenom och tryck på OK för att märka den markerade satelliten. Tryck på OK igen för att avmarkera en markerad satellit. OBS: kanaler. Du kan markera flera satelliter. Auto Scan söker alla markerade satelliter efter tillgängliga Välj nu önskade alternativ för sökning till höger på TV:n. Tryck på u p q för att markera och OK för att skapa en valmöjlighet. Scan Mode: All: sök alla kanaler, Free: sök endast Free-To-Air kanaler, Scrambled: sök endast kodade kanaler. Service Type: All: sök TV- och radiokanaler, TV: sök endast TV-kanaler, Radio: sökendas radiokanaler. Network Search: Disabled: ingen nätverkssökning, Enabled: nätverkssökningen kommer att genomföras. När alla inställningar har gjorts trycker du på den GRÖNA knappen på fjärrkontrollen för att starta sökning eller på EXIT/SORTIE för att avsluta utan sökning. Alla nya kanaler som hittas kommer att sparas i slutet av kanallistan. TIPS: Nätverkssökning: Om Disabled är vald söker mottagaren endast efter kanaler som är tillgängliga från vald satellits förinställda transponderlista. Om det är inställt på Enabled gör mottagaren en extra sökning efter kanaler från NIT-tabellen (NIT = Network Identification Table). Använd det här alternativet för att ta emot nylanserade kanaler från vald satellit Manual Scan (manuell sökning) Använd den här menyn för att endast söka igenom en transponder. Följande kan ställas in: Satellite, Transponder, Frequency, Polarisation Symbol rate, Scan Mode, Service Type och Network Search. Tryck på p q för att flytta markeringen till vald inställning och sedan på t u för att ändra dess värde. När alla inställningar korrekt inställda trycker du på den GRÖNA knappen för att börja söka eller EXIT/SORTIE för att avsluta. Alla nya kanaler som hittas kommer att sparas i slutet av kanallistan. OBS: Om du vill söka efter en specifik kanal trycker du på den GULA knappen i menyn för manuell sökning och ställer in en PID-sökning. Scan mode, Service type och Network search kommer då att ersättas av inställningar för Video PID, Audio PID och PCR PID. För information om PID-värden besök webbplatser som: eller P Edit Satellite (redigera en satellit) Här kan du redigera transponderdata eller lägga till en ny satellit. Till vänster på TV:n visas en lista med alla tillgängliga satelliter. Till höger på TV:n visas en lista med alla tillgängliga transpondrar för den markerade satelliten. HUVUDMENY

14 Lägga till eller redigera en transponder Tryck på p q för att markera den önskade satelliten. Tryck på u för att flytta markeringen till transponderlistan. Tryck på den GULA knappen för att lägga till en transponder eller på p q för att markera transpondern som du vill redigera och tryck sedan på den BLÅ knappen för att gå till redigeringsfönstret. Tryck på p q för att navigera i redigeringsfönstret och sedan på t u respektive 0~9 för att ändra inställning. När alla inställningar har gjorts trycker du på den GRÖNA knappen för att spara eller EXITSORTIE för att avsluta utan att spara. Redigera en existerande satellit Tryck på p q för att markera den satellit du vill redigera. Tryck på den BLÅ knappen för att gå till fönstret Satellite Edit (redigera satellit). Om du vill ändra namnet på satelliten trycker du på p q för att markera namnet och sedan på OK. Ett tangentbord dyker upp. Använd p q t u för att navigera och OK för att mata in tecken. När du är klar trycker du på den GRÖNA knappen för att spara ändringarna eller EXIT/SORTIE för att avsluta utan att spara. Om du vill redigera satellitens position trycker du på p q för att flytta markeringen till Position och på 0~9 för att mata in den nya positionen. För att ändra läge kan du trycka på p q för att markera Location (läge) och sedan på t u för att ändra platsen. Möjliga inställningar är: East (öst) och West (väst). När alla inställningar har gjorts trycker du på den GRÖNA knappen för att spara eller på EXIT/SORTIE för att avsluta utan att spara. Lägga till en satellit Om du vill lägga en satellit, se till att markeringen inte är i transponderlistan (tryck på t i tveksamma fall) och tryck på den GULA knappen. Förfarandet för att lägga till en satellit är detsamma som för att redigera en satellit. 7.2 Setup (Inställningar) Använd menyn Setup (inställingar) för att konfigurera mottagarens systeminställningar. Följande undermenyer finns: Language (språk), Output Options (utmatningsalternativ), Time Setting (tidsinställning), Parental Control (föräldrakontroll) och OSD Display (OSD-display). Välj önskad undermeny med p q och tryck på OK för att gå vidare Languge (Språk) Här kan du ställa in önskade display-, audio- och undertextspråk samt landsinställningar. Tryck på p q för att markera den inställning du vill ändra och sedan på t u för att ändra värdet på den markerade inställningen. Tryck på OK för en lista med alla tillgängliga alternativ för den valda inställningen. Display: Audio: Subtitle: Denna inställning påverkar din mottagares menyspråk. Alla menyer och meddelanden kommer att visas på detta språk. Önskat ljudspråk. Mottagaren byter automatiskt till det önskade språket när det finns tillgängligt. Om de finns tillgängliga visas undertexter i det valda språket. Country: Här kan du ställa in ditt hemland. När alla inställningar har gjorts, tryck på EXIT/SORTIE för att lämna språkmenyn. En bekräftelsebanner visas. Tryck på OK för att spara dina inställningar eller på EXIT/SORTIE för att avsluta Output Options (Utmatningsalternativ) I den här menyn kan du konfigurera ljud- och videoutgångarna på din mottagare. Tryck på p q för att markera den inställning du vill ändra och t u för att ändra värdet på den markerade inställningen. Tryck på OK för en lista med alla tillgängliga alternativ för den valda inställningen. HUVUDMENY P11

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

THS220 Digital High Defi nition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS220 Digital High Defi nition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS220 Digital High Defi nition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Innehåll 1.0 Inledning 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring 2 1.3 Inställning av utrustning

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Evolution. Emotion. Passion. THS221 Digital HD Satellite Receiver

Evolution. Emotion. Passion. THS221 Digital HD Satellite Receiver THS221 Digital HD Satellite Receiver User Manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale d uso Manual de usuario Manual do Utilizador Användarmanual Uputstvo za upotrebu Evolution. Emotion. Passion.

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9800 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

Användarmanual för Zombee MP-100

Användarmanual för Zombee MP-100 Användarmanual för Zombee MP-100 Introduktion Denna mediaspelare har följande huvudfunktioner: Film: AVI, MPG,MPEG,VOB,ASF,DAT. och Xvid filer; upplösning upp till 1080i. Musik: MP2/3, WMA,AC3,AAC filer.

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual Strong 6750 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2 Mjukvarunedladdning. Sid 3-6 Fabriksåterställning Sid 7-8 Föräldrakontroll Sid 9-15 Installationsmanual Strongsats hemsida Viasats hemsida

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för Digital-TV mottagaren, använd manualen för framtida referens

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9802 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21 DT-455HD Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Svenska Version Svenska 2009-01-21 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll 4 3. Anslut

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Användarmanual. DSH-710 Version 2012-02-18. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar boxen. DSH-710_2.indd 1 2012-02-18 12:36:53

Användarmanual. DSH-710 Version 2012-02-18. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar boxen. DSH-710_2.indd 1 2012-02-18 12:36:53 Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar boxen. DSH-710 Version 2012-02-18 DSH-710_2.indd 1 2012-02-18 12:36:53 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD Digital Set Top Box Instruktionsmanual DMB-105HD DVB-T SPELARE DENVER DMB-105HD TACK FÖR ATT DU KÖPT DENVER DMD-105HD. 1. VID INSPELNING TILL USB-MINNE ELLER EXTERN HÅRDDISK PÅ DENNA MODELL, MÅSTE DU VÄNTA

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 1 DVB 360 S

0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 1 DVB 360 S 0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 1 OK DVB 360 S 0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 2 DIGITAL 7 cm 10 cm 10 cm 10 cm 1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 1 Allmän information Innehåll Säkerhet...2 Välkommen till

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Användarmanual. Digital Marksänd Mottagare SRT 8010

Användarmanual. Digital Marksänd Mottagare SRT 8010 Användarmanual Digital Marksänd Mottagare SRT 8010 ANVÄNDARMANUAL 1.0 INTRODUKION 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Lagring 2 1.3 Utrustnings Inställningar 3 1.4 Funktioner & Tillbehör 3 2.0 DIN MOTTAGARE

Läs mer

användarmanual boxer on demand

användarmanual boxer on demand användarmanual boxer on demand titta även På Vår InStruktIonSFIlM! 1 Innehåll Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjärrkontrollen...5

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 POLSKI -Förpackningens innehåll -Tekniska specifikationer -Installation av hårdvara -Garanti MULTIMEDIA PLAYER

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Apparaten måste installeras i enlighet med nationella normer.

Apparaten måste installeras i enlighet med nationella normer. Viktiga säkerhetsinstruktioner som bör bevaras tillsammans med produkten Läs igenom dessa noggrant undvika risk för eldsvåda eller elektriska stötar bör denna mottagare inte utsättas för regn eller fukt.

Läs mer

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud.

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Tack för att du valt våra produkter! Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Läs igenom manualen innan Ni påbörjar installationen.

Läs mer

LCD1593 Baksida Väggmontering

LCD1593 Baksida Väggmontering LCD1593 Baksida 1. Ingång för strömförsörjning (från nätadapter) 2. VGA (PC) ingång 3. SCART 4. S-video ingång 5. RCA Video ingång 6. RCA Audio L ingång och RCA Audio R ingång (Vänster (L) och höger (R)

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA

Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA INNEHÅLL SÄKERHETSINFORMATION... 1 INLEDNING... 2 ANVÄNDA DIGITALBOXEN... 4 Första installation... 4 Volymkontroll... 4 Kanalsökning... 4 Inställningsmeny...5

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24 DC260HD PVR Ready Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2010-10-24 Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard.

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

DVBS-200HD. Digital HD-mottagare BRUKSANVISNING

DVBS-200HD. Digital HD-mottagare BRUKSANVISNING DVBS-200HD Digital HD-mottagare BRUKSANVISNING Viktiga säkerhetsinstruktioner 1) Läs dessa instruktioner. 2) Förvara dessa instruktioner. 3) Beakta alla varningar. 4) Följ alla anvisningar. 5) Använd inte

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM!

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! L A U N A M R A D N D ANVÄ N A M E D N O R BOXE TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! 1 INNEHÅLL Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com Ver. 200805 Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 www.clasohlson.com SVENSKA Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Innehåll. Kapitel 5. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Säkerhetsinstruktioner... 3

Innehåll. Kapitel 5. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Säkerhetsinstruktioner... 3 Bruksanvisning Innehåll Innehåll Säkerhetsinstruktioner... 3 Kapitel 1 Information före installation... 4 Allmänna egenskaper... 4 Tillbehör... 4 Kapitel 2 Beskrivning av Digital-TV mottagaren. 5 Frontpanel...

Läs mer