Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av genomförda granskningar från 2008"

Transkript

1 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll... 4 Granskning av fakturahantering och mervärdesskatt... 5 Granskning av kommunens arbete med att söka och hantera EU-bidrag... 7 Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll... 8 Granskning av missbruksvården

3 Inledning En viktig del i revisorernas arbete är att efter viss tid följa upp de granskningar som tidigare genomförts. Syftet är dels att följa upp att de åtgärder som nämnderna angett i sina svar på granskningsrapporterna genomförs i praktiken, dels att få ett underlag för sin årliga bedömning av nämndernas ansvarsutövande. I denna PM har inte samtliga granskningar som genomförts under 2008 följts upp. Motivet är att inte alla granskningar visat på behov av konkreta åtgärder, att nämnden i sitt svar inte lyft fram några särskilda åtgärder eller att typen av åtgärder varit av enklare slag så att nämnden redan i sitt svar på granskningsrapporten visat att man vidtagit förändringar. De granskningar som följts upp från 2008 är följande: Granskning av flyktingmottagandet Granskning av bildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Granskning av fakturahantering och mervärdesskatt Granskning av kommunens arbete med att söka och hantera EU-bidrag Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Granskning av missbruksvården Uppföljningen har skett genom att förvaltningschef eller andra ansvariga tjänstemän skriftligen fått besvara vilka åtgärder man konkret har vidtagit beträffande de punkter som lyfts fram i de olika granskningsrapporterna. 3

4 Granskning av flyktingmottagandet Bildningsförvaltningens svar Nämnden konstaterar i sitt svar på revisionsrapporten att: Ett arbete kommer att påbörjas där resultatmålen ses över En särskild arbetsgrupp kommer att arbeta med detta och redovisa förslag och synpunkter till nämnden. Revisorernas fråga i uppföljningen: Har översynen slutförts? Har nämnden fattat något beslut i frågan? Förvaltningens svar: Ett arbete har genomförts tillsammans med nämnden och förvaltningen med att ta fram mätbara resultatmål för Enheten kommer nu att arbeta vidare med att bryta ner resultatmål och verksamhetsplan på enhetsnivå. Nämnden konstaterar i sitt svar på revisionsrapporten att: Kvalitetsarbetet med bl.a. utvärderingsklockan omfattar inte all verksamhet, däribland flyktingmottagningen. Den nya förvaltningsorganisationen innebär att möjligheterna att utveckla resultatredovisningen av flyktingmottagandet och introduktionen av nyanlända flyktingar, kommer att öka. Revisorernas fråga i uppföljningen: Vilka åtgärder har vidtagits? Sker i dag en resultatredovisning för de aktuella verksamheterna? Förvaltningens svar: Enheten har istället för utvärderingsklockan tagit fram en årsplan där det anges när mätning ska ske. Detta för att säkerställa att mätningar genomförs. Eftersom enheten inte hade ett tillfredsställande datorsystem har ett nytt system köpts in. Detta verkställdes vid årsskiftet Rutiner tas nu fram för hanteringen av datorsystemet för att kunna ta fram relevant och kvalitetssäkrad statistik. Granskning av bildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Bildningsförvaltningens svar Nämnden konstaterar i sitt svar på revisionsrapporten att: I den nya organisationen med bl.a. verksamhetschefer för fritids- och kulturverksamheterna och centrala stödfunktioner finns nu förutsättningar att komma till rätta med detta så att samma måluppföljning ska kunna gälla för hela bildningsnämndens verksamhet. Revisorernas fråga i uppföljningen: Har nämnden nu skapat rutiner så att uppföljningen inom fritids- och kulturverksamheterna sker på ett likartat sätt som inom förskola och skola? Förvaltningens svar: Bildningsnämnden fastställde nya resultatmål för verksamheten den 16/

5 Nämnden konstaterar i sitt svar på revisionsrapporten att: Ett av uppdragen för den nya verksamhetscontrollern blir att ta fram relevanta och användbara nyckeltal och verksamhetsmått. Revisorernas fråga i uppföljningen: Har verksamhetsmått och nyckeltal tagits fram och hur används dessa i så fall? Förvaltningens svar: Nämnden har fastställt nya resultatmål för alla verksamheter som bidrar till större möjligheter för uppföljning. Dessa resultatmål är avsevärt färre till antal och i större grad än tidigare utformade för att kunna utvärderas och följas upp. Nämnden konstaterar i sitt svar på revisionsrapporten att: Nämnden instämmer i att mer tid bör läggas på dessa frågor (omvärldsbevakning) som revisionen föreslår, en halvdag årligen. Revisorernas fråga i uppföljningen: Har detta blivit verklighet? Förvaltningens svar : Utifrån nämndens omformulerade resultatmål kommer en verksamhetsplan att formuleras med aktiviteter med tillhörande verksamhetsmål som skall informeras om och diskuteras på Bildningsnämndens sammanträde i mars Granskning av fakturahantering och mervärdesskatt Kommunledningskontorets svar I KS svar på revisionsrapporten sägs bl.a. följande: Det som måste förbättras är den interna informationen och kunskapen hos personalen som sköter konteringen av momsen inom respektive verksamhetsområde. Kommunikationsvägarna till personalen måste förbättras samt att tillgänglig information tydliggörs. Detta kan ske genom intern momsutbildning samt förbättrad information på kommunens intranät. Revisorernas fråga i uppföljningen: Har den interna informationen förbättrats hur i så fall? Har någon internutbildning genomförts eller planeras någon? Har andra åtgärder vidtagits för att förbättra hanteringen av momsen eller planeras någon? Har andra åtgärder vidtagits för att förbättra hanteringen av momsen? Kommunledningskontorets svar: Vi är väl medvetna om att den interna informationen måste ske fortlöpande för att kunskapen ska vara uppdaterad hos alla medarbetare. Med den decentraliserade organisationen som vi har så innebär det att det är många medarbetare som hanterar moms. Vår information på kommunens intranät, Kanalen, har setts över och förbättrats. På ekonommöten har punkten moms varit återkommande. Uppmaningar har skett via ekonomer och ekonomiassistenter att föra vidare informationen. 5

6 Under vintern har Skatteverket från Linköping och Jönköping varit hos oss och informerat en halv dag om skatte- och momsfrågor. Deltagare var samtliga ekonomer samt flera andra medarbetare som kommer i kontakt med moms. Vi har även tagit hjälp av Lars Edgren för att granska tidigare års momsredovisning och med hjälp av detta har vi återsökt moms för tidigare år. Bildningsförvaltningens svar I nämndens svar på revisionsrapporten lyftes tre förbättringsområden fram: Ytterligare information om vilka regler som gäller ska spridas till berörda, stickprovskontroller ska utföras minst en gång per år kring konteringen av representation respektive leasing/hyra av personbilar samt att stickprovskontroller av ansökan om momskompensation ska utföras minst en gång per kvartal. Revisorernas fråga i uppföljningen: har de tre föreslagna förändringarna genomförts? Förvaltningens svar: Förvaltningskontoret har löpande informationsträffar med administrativa assistenter som arbetar ute i verksamheten. Vid dessa träffar har under de senaste åren informations lämnats om vilka regler som gäller vid ex leasing och representation. Under 2009 har förvaltningskontoret informerat om dessa regler ännu en gång. Förvaltningskontoret har granskat fakturor gällande representation i enlighet med vad internkontrollplanen kräver dvs. kontroll av samtliga fakturor gällande representation bokförda januari -juni Kontrollen av hur momsen hanteras vid billeasing har utförts i det löpande arbetet. Stickprovskontroller av fakturor och utbetalningar till fristående skolor och förskolor har granskats vid två tillfällen under Från och med 2010 är kontrollerna av momskompensation, representation och billeasing inskrivna i förvaltningens interkontrollplan. I mars, juni, sept och december ska kontroller göras av hur momskompensationen hanterats gällande köpt utbildning. I april och oktober ska fakturor som avser billeasing och representation kontrolleras. Ansvaret för kontroller enligt internkontrollplan har förvaltningens controller, de utförs och rapporteras av ekonomiassistent vid förvaltningen. Tekniska kontorets svar I nämndens svar på revisionsrapporten sägs bl.a. följande: Information bör spridas i organisationen om vilka momsregler som gäller och att rätt kontoslag används när det gäller punkt 2,4 och 5. När det gäller punkt 1 och 3 föreslås tekniska nämnden att tillsammans med kommunens ekonomienhet utreda vilka regler som gäller och om kommunen ska göra några förändringar i sina rutiner. Revisorernas fråga: Vilka åtgärder har vidtagits kring de frågor som lyfts fram i nämndens svar? Vad återstår att göra? 6

7 Förvaltningens svar: Utöver information som finns på kommunens ekonomisidor på Kanalen, kommunens intranät, har information av momsregler getts till medarbetare i organisationen som konterar/attesterar leasing eller köp av fordon och representation. När det gäller kommunala andelstal i samfällighetsföreningar så är dessa enligt uppgift mycket små. Kommunen betalar frivilligt ut bidrag till vägsamfällighetsföreningar utan att något andelstal finns i dessa. Kommunen begär idag frivilligt momsinträde vid investeringstillfället alternativt nytt hyresinträde i de fall där det är aktuellt. Kontakt har tagits med revisorerna för att ta del av underlaget de grundar sin rapport på och ser över de specifika objekten, om det ska begäras frivilligt momsinträde och om det är möjligt att göra det. Socialförvaltningens svar Nämnden konstaterar i sitt svar: Med anledning av att förvaltningen inte utnyttjat möjligheterna till momskompensation fullt ut, kommer förvaltningens rutiner att ses över, vilket bl.a. innebär att förvaltningen vid tjänsteköp kommer att ställa krav på att eventuella lokalkostnader skall redovisas på fakturan. Revisorernas fråga: Har detta genomförts och fungerar det i praktiken? Förvaltningens svar: Med anledning av att socialförvaltningen inte utnyttjat möjligheterna till momskompensation fullt ut har rutinerna för momshantering diskuterats med berörd personal, och personalen har uppmanats att tillämpa de möjligheter till momsavdrag som finns. En kontroll visar att möjligheterna till momsavdrag utnyttjas bättre idag men att det fortfarande finns brister inom vissa områden. Vid köp av externa tjänster inom äldreomsorgen eller vid LSS-boenden uppfylls nästan alltid kravet på särredovisning av boendekostnaden, medan förhållandet är det omvända när det gäller placeringar på behandlingshem (HVB). Med anledning av detta kommer en ytterligare genomgång av rutinerna vid överenskommelser med HVB att göras med berörda handläggare på socialkontoret tillsammans med ekonomienheten. Granskning av kommunens arbete med att söka och hantera EU-bidrag Kommunledningskontorets svar I KS svar till revisorerna sägs bl.a. följande: Det uppdras åt kommunledningsförvaltningen att i arbetet med revidering av kommunens internationella strategi beakta de synpunkter som kommit fram i revisionsrapporten. Revisorernas fråga i uppföljningen: Har den internationella strategin reviderats? På vilket sätt har man i revideringen i så fall beaktat synpunkterna i revisionsrapporten? 7

8 Kommunledningskontorets svar: Den nationella strategin har reviderats och föreslås i sin nya form bli en Policy för internationell samverkan. Arbetet med revideringen har skett i utvecklings- och omvärldsberedningen. Förslaget ska underställas KF under våren Av policyn framgår att särskilda anvisningar ska utarbetas på området. Anvisningarna ska utgöra en lättläst kunskapsöversikt och ge den kommunala organisationen praktisk vägledning när det gäller EU:s fonder och program. Arbetet med anvisningarna sker på kommunledningsförvaltningen och beräknas vara klart under innevarande år. Genom policy och tillhörande anvisningar beaktar kommunen revisionens synpunkter och bedömning. Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Nämnden konstaterar i sitt svar: Användandet av verksamhetsmått och nyckeltal kan utvecklas ytterligare. Revisorernas fråga i uppföljningen: Vad har skett på detta område? Hur används verksamhetsmått i dag av nämnden? Förvaltningens svar: Under 2009 har arbetet mot en prestationsstyrning förstärkts. Äldreomsorgen har gått först. Här finns sedan tidigare en flerårig vana med resursfördelning efter utförda insatser. Upphandlad driftsentreprenad och beslut om införande av valfrihetssystem med stöd av lag om valfrihet (LOV) har påskyndat denna process ytterligare. Utgångspunkt är precisering av innehållet i aktuella tjänster och att fastställa en rimlig kostnad (ersättning) för dessa. I förlängningen kan man räkna med att detta kommer att överföras allt mer också för andra områden. Närmaste finns stort behov av detta inom LSS- verksamheten för att få en bättre redovisning av vad som presteras genom produktionsstatistik som både utgår från volymer och kostnader och därigenom också speglar kostnadseffektivitet/produktivitet för olika typer av tjänster. Det är ovan nämnda tankegångar som ligger bakom det refererade innehållet i vårt tidigare yttrande. Det område där verksamhetsmått utvecklats med störst systematik är äldreomsorgen. Här sker månatligen uppföljningar med genomgång av varje enhets produktion och ekonomi. Ett annat område är personallogistik utifrån vakanshantering som sker genom förvaltningens Bemanningscentrum. Inom detta område har vi också arbetat med uppsatta mål mot vilka resultaten kunnat redovisas och följas månad för månad. Vi har kunnat konstatera att en stor del av det goda ekonomiska resultatet för äldreomsorgen under 2009 har haft samband med en effektiv bemannings- och personalhantering. 8

9 Vi har således tagit några steg i rätt riktning men en hel del återstår. I samband med årets bokslutsarbete har detta aktualiserats på nytt. Vi behöver verksamhetsmått för olika ändamål och på olika nivåer i organisationen och vi producerar också en stor andel av sådana mått. Vad som närmast kommer att göras är att fastställa vilka mått som är relevanta på olika informationsnivåer i organisationen (arbetsplats, enhet, förvaltning, nämnd och vidare ks/kf). Viktigt i det interna förvaltningsarbetet är att måtten får betydelse som information för planering likväl som den signalerar förändringar av kostnadsbilden och även förklarar dessa förändringar. Med stöd av sådana mått ges också nämnden ett underlag för prioriteringar i budgetarbetet. Nämnden skriver även i sitt svar: Socialnämndens ambition under de senaste åren har varit att ta fram konkreta verktyg för uppföljning av kvalitet... Revisorernas fråga: Har förvaltningen nu fungerande verktyg för uppföljning av kvaliteten i olika delar av verksamheten? Förvaltningens svar: Socialnämnden har under 2009 upprättat ett ledningssystem för kvalitet för socialtjänsten och Lss-verksamheten. Innehållet i detta konkretiseras i form av en årsagenda som preciserar de aktiviteter för uppföljning och kontroll i enlighet med de punkter som ingår i det upprättade ledningssystemet. Det praktiska arbetet med ledningssystemet sker genom understöd från förvaltningens kvalitetsgrupp. I arbetsgången ingår månadsvis rapport och avstämning i förvaltningens ledningsgrupp. Genom detta arbetssätt fastställs och utvecklas de praktiska redskapen för olika former av uppföljning som behövs. Socialnämnden har i januari 2010 beslutat att uppdra till förvaltningen att ta fram ett motsvarande underlag för ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvården. Granskning av missbruksvården I socialnämndens svar från sägs bl.a. följande som svar på synpunkter i granskningsrapporten: Inrätta en ny tjänst som drogsamordnare med uttalad inriktning mot prevention och förebyggande arbete Revisorernas fråga i uppföljningen: Har tjänsten inrättats? Har det gett något resultat hittills? Förvaltningens svar: Tjänsten som samordnare av drogförebyggande arbete inrättades fr o m Samordnaren fungerar som kommunens kontakt gentemot Länsstyrelsens handläggare som ansvarar för drogförebyggande arbete och därmed regeringens ANTD-sekretariat (Alkohol, Narkotika, Tobak, Doping) och Folkhälsoinstitutet. Samordnaren har bedrivit informationsarbete gentemot elever i både grund- och gymnasieskola enligt ÖPP (Örebro preventionsprogram), AAS (Ansvarsfull alkoholservering). Tillsammans med kommunens handläggare för serveringstillstånd har vissa tillsynsaktiviteter genomförts. Nämnden konstaterar vidare i sitt svar att : det saknas uppsökande verksamhet gentemot gruppen avancerade missbrukare som ej är villiga till vård. Avtal har funnits med RIA att sköta detta. 9

10 Revisorernas fråga i uppföljningen: Finns en uppsökande verksamhet i dag och vem bedriver den? Förvaltningens svar: Fortfarande finns brister avseende uppsökande verksamhet. Vid Socialnämndens sammanträde fick förvaltningen i uppdrag att göra en samlad översyn som omfattar kommunens mål, utbud, målgrupper och prioriteringar. En första delrapport lämnades på decembersammanträdet, i det fortsatta arbetet kommer bl a behovet av uppsökande arbete för olika målgrupper att tydliggöras och vilka utförare som kommer att anlitas för uppdragen. Nämnden konstaterar i sitt svar: Det finns brist på interna rutiner och utredningen som ett eget dokument kommer att åtgärdas. Revisorernas fråga i uppföljningen: Har detta åtgärdats? Förvaltningens svar: Vad gäller bristerna i interna rutiner och utredningen som eget dokument är detta inte åtgärdat fullt ut. Ambitionen är självklart att utredningar om bistånd till öppenvård skall vara ett självständigt dokument, åtskilt från journalanteckningen, ibland slarvas det dock med detta och förklaringen, enligt ansvarig arbetsledare, är att öppenvårdsbehandling på Navet även ges som service. 10

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer