Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 16:30 21:10 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Bernt-Erik Rutström (S) Marie Wilén (C) Carina Schön (S) Bodil Persson(M) Ulla Odhner (S) Olof Nilsson (S) Rickert Olzon (M) Karl-Arne Larsson (C) Erszébet Wollein (S) Kurt R Lindgren (LP) Salima Fahad (V) Morgana Wiksell (S) Tomas Bergström (FP) Frida Ahlezon (KD) Margareta Gadde-Jennische (M) Britt Nilsson (S) Dick Pettersson (C) Paul Namerius (M) Torbjörn Ivarsson (LP) Ola Birgersson (C ) Jan Eriksson (S) Emelie Jansson (S) Holger Heldmark (M) Bengt Löfling (V) Carl-Eric Thörngren (S) Anders Birgersson (C) Björn Fredriksson (SD) Kjell Söderberg (LP) Anna Bengtson (FP) 2-20 Gudrun Wängelin Lernskog (C) Per Möller (C) Sören Johansson (KD) Gunnar Ingle (S) Anne Stockenberg (MP) Mats Jennische (M) Rose-Marie Isaksson (S) Charlotte Wall (LP) Anne-Charlotte Mattsson (FP) 1 Ej tjänstgörande ersättare Ann-Charlotte Mattsson (FP) 2-20 Bernt-Ove Stenmark (KD) Harald Brixeskog (MP) Per Mattsson (V) Ingela Wikander (KD) Therese Hellgren (FP) 2-20 Margareta Quistberg (S) Marie Uppman ( MP) Tjänstemän Peter Lund, kommunchef 1-20 Lisa Onsbacke Vik. Kommunsekreterare 1-20 Lars Dalén, ekonomichef 1-8 Marie Löfgren, administrativ controller 1 Utses att justera Salima Fahad (V) Margareta Gadde Jennische (M) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00 Paragrafer 1-20 Sekreterare Lisa Onsbacke Ordförande Annika Krispinsson Justerande Salima Fahad Margareta Gadde-Jennische Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande 18 februari 2013 Datum för anslags nedtagande 11 mars 2013 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Heby Underskrift Lisa Onsbacke

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (25) Kf 1 Dnr 2013/ Besök från EU-upplysningen och Regionförbundet, information. Kommunfullmäktige tackar för informationen Magnus Ahlqvist från EU-upplysningen och Andy Metcalfe från Regionförbundet besökte kommunfullmäktige för att föreläsa om EU. Hela föreläsningen med frågestund går att lyssna på Heby kommuns webbradio,

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (25) Kf 2 Dnr 2013/ Allmänhetens frågestund Det föreligger inga frågor från allmänheten.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (25) Kf 3 Dnr 2013/ Fullmäktigeberedningar, styrelser och nämnder, information Kommunfullmäktige tackar för informationen Margareta Gadde-Jennische (M), ordförande i beredningen för äldre- och omsorgsfrågor informerar om sista medborgarmötet inom framtidens äldreomsorg som hölls den 12 februari 2013 i Östervåla. Cirka 100 personer närvarade och en redovisning av den rapport som tagits fram angående framtidens äldreomsorg förväntas hållas på kommande kommunfullmäktigesammanträde. Marie Wilén (C), ordförande i kommunstyrelsen informerar om myggbekämpningen som bedrivs i form av ett projekt, med förlängning till Den 20 december 2012 kom regleringsbrev från regeringen där staten avsätter 4 miljoner kronor inom ramen för Naturvårdsverket och 3 miljoner kronor inom ramen för Landsbygdsprogrammet, vilket kommer kanaliseras via Länsstyrelsen Gävleborgs län. Finansiering sker även från kommuner och regionförbund. Marie Wilén (C), ordförande i kommunstyrelsen informerar om att trafikverket har givit besked om att man planerar byggstart för Riksväg 56 år Överklagandetiden för den fastställda arbetsplanen löper ut den 22 februari Marie Wilén (C), ordförande i kommunstyrelsen informerar om att Sala kommun har sagt upp avtalet med Heby kommun gällande Räddningstjänsten. Man har därför gjort en övergripande förstudie där man besökt räddningstjänstverksamheten i Uppsala, Mälardalen och Södra dalarnas Räddningstjänstförbund. Den 12 februari 2013 hade kommunstyrelsernas presidier från Sala och Heby kommun, samt kommunchefer, möte där det diskuterades om hur den framtida räddningstjänsten ska utformas. Marie Wilén (C), ordförande i kommunstyrelsen informerar om att man ställt frågan om det har hittats spår av hästkött i den lasagne som serverats i Heby kommun och fått svaret att så ej är fallet. Heby köper ingen färdig lasagne, utan den görs på plats i kostenhetens kök.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (25) Kf 4 Dnr 2013/ Revisorerna, information Det föreligger ingen information från revisorerna

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (25) Kf 5 Dnr 2013/ Återrapporteringar Kommunfullmäktige tackar för informationen Kjell Söderberg (LP), ledamot i beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor rapporterar om det seminarium som Tämnarens vattenråd ska ha den 16 mars Margareta Gadde-Jennische (M), ordförande i beredningen för äldre- och omsorgsfrågor återrapporterar om ett seminarium, IT i välfärden och välfärdens teknik som hölls i Västerås. Seminariet anordnades av Hjälpmedelsinstitutet där man bland annat berättade om de projekt man haft i fler kommuner där man testat teknik som ska underlätta för personer med handikapp. Som ett exempel har man utvecklat ett armband med GPS för personer som lider av demens eller förvirring. Marie Wilén (C), ordförande i kommunstyrelsen återrapporterar från regionfullmäktige som hölls den 6 december Medverkande var Marie Wilén tillsammans med Carina Schön (S), Håkan Collin (S) och David Olsson (M) och bland annat antogs den Regionala utvecklingsstrategin som under året kommer delges kommunfullmäktige.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (25) Kf 6 Dnr 2013/ Enkla frågor Svaren på de enkla frågorna finns att lyssna på Heby kommuns webbradio, 1. Charlotte Wall (LP) ställer enkel fråga gällande de presentkort som anställda i kommunen kan få vid pensionering. Dessa presentkortet gäller endast i Sala kommun och inte i hemkommunen Heby. Är det inte tanken att vi ska ha ett presentkort som går att handla med i Heby kommun? Kan en policy från förvaltningens personalenhet skrivas fram gällande hur detta ska handskas i framtiden eller bör en motion skrivas? Marie Wilén (C) svarar på frågan. 2. Charlotte Wall (LP) ställer enkel fråga gällande om man har några planer på byggnation av bostäder i kommunen? Marie Wilén (C) svarar på frågan. 3. Carl-Eric Thörngren (S) ställer enkel fråga gällande vad som görs i kommunen för att öka inflyttningen? Marie Wilén (C) svarar på frågan. 4. Carl-Eric Thörngren (S) ställer enkel fråga gällande återrapportering från kommunala pensionärsrådet. Varför återrapporteras det inte från kommunala pensionärsrådet? Margareta Gadde-Jennische(M) svarar på frågan. 5. Carina Schön (S) ställer enkel fråga gällande en byggnation i Huddunge som Centerpartiet drev på under förra mandatperioden. Driver man på den frågan lika mycket under detta mandat som i förra mandatperioden? Marie Wilén (C) svarar på frågan. 6. Charlotte Wall (LP) ställer enkel fråga gällande lönsamhet inom byggnation. Kan det kommunala fastighetsbolaget bygga nya bostadsrätter? Marie Wilén (C) svarar på frågan.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (25) Kf 7 Dnr 2009/ Finansreglemente för Heby kommunkoncern Kommunfullmäktige beslutar Finanspolicyn ändras till finansreglemente. Finansreglemente enligt förslag 29 januari 2013 antas. Kommunfullmäktige beslutade 14 mars 2010 att anta Finanspolicy (HebyFS 2010:17), som bland annat lägger fast mål, riktlinjer och regler för kommunkoncernen för finansverksamheten. Härefter har kommunfullmäktige 23 april 2012, 51, beslutat om struktur för kommunens styrdokument. Av beslutet framgår bland annat att Policies, beslutas av kommunfullmäktige i syfte att tydliggöra kommunens förhållningssätt inom olika områden. En policy ska reglera vilket politiskt organ som ansvarar för policyn och när uppföljning av den ska ske. Riktlinjer, beslutas av styrelser, nämnder och beredningar i syfte att fastställa en mer detaljerad reglering av t. ex. ersättningsnivåer, tidsangivelser samt få en enhetlig hantering av vissa övergripande frågor. I reglementen kan däremot ges föreskrifter och bestämmelser med en högre detaljeringsgrad än det enligt kommunens struktur för styrdokument kan ges i policies. En jämförelse kan göras med kommunens reglemente för ersättning till kommunalt förtroendevalda. Eftersom kommunens aktuella finanspolicy innehåller både policies och riktlinjer bör det reviderade dokumentet betecknas reglemente i stället för policy. Huvudförändringen i föreslaget finansreglemente, i jämförelse med finanspolicyn, är att kommunens internbank ersätts med borgensåtagande. Den 1:a januari 2009 infördes inom företagssektorn begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter på vissa skulder till intresseföretag. Även kommuner och kommunalt ägda bolag/koncerner omfattas av dessa regler. Ränteutgifter avseende skuld till den del skulden avser koncerninterna förvärv av delägarrätter får, som huvudregel inte dras av. För att ränteutgifter ska få dras av ska motsvarande ränteinkomster beskattas med minst 10 % hos mottagaren (här Heby kommun). I budgeten för 2013 har finansdepartementet presenterat förslag om ytterligare begränsningar i avdragsrätten av koncerninternt

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (25) uppkomna ränteutgifter. Förslaget, som antogs i budgetbeslut för år 2013 och tillämpas fr o m 1 januari 2013, innebär att alla koncerninterna skulder omfattas av avdragsreglerna. Lagstiftning kring ränteavdragsbegränsningar, avseende interna lån inom den egna kommunkoncernen, innebär att avdragsbegränsningar gäller alla koncerninterna lån med undantaget att om mottagaren beskattas för ränteinkomsten med minst 10 %. Heby kommuns nuvarande finanspolicy (HebyFS 2010:17) föreskriver att externt kapital skall upplånas av kommunen för genom detta uppnå positiva effekter genom lägre risktagande och bättre räntevillkor för kommunkoncernen som helhet. Utifrån ovan angivna begränsningar av rätten till avdrag för kommunkoncerninterna lån, och därmed blir dessa räntor inte skattemässigt avdragsgilla, bör finanspolicyn förändras så att koncerninternt bolag upptar lån, med Heby kommun som borgenär, i enlighet med den beskrivning som framgår av förslag till finansreglemente. Kommunstyrelsen 7, 29 januari 2013 PM, 17 januari 2013 FS förslag, 17 januari 2013 FS 2010:17 med ändringar, 2 april 2012 Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Delges Ekonomichef

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (25) Kf 8 Dnr 2013/ Gäldenärsbyte Kommunfullmäktige beslutar Gäldenärsbyte från Heby kommun till Hebygårdar AB (HGAB) respektive Hebyfastigheter AB (HFAB) för internlån, enligt bilagd förteckning, som upptagits av Heby kommun för dessa bolags räkning, godkänns. Den sammanlagda summan kommunen borgar för genom gäldenärsbytet uppgår till kr. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Hebyfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 250 miljoner kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Hebygårdar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 350 miljoner kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige godkänner att Heby kommun, i enlighet med kommunens finansreglemente, är borgenär för den kredit HFAB/HGAB upptar via nyupplåning, som uppgår till belopp kr , för den nyupplåning bolagen behöver göra för att återbetala den del Heby kommun lånat bolagen. Kommunfullmäktige godkänner att Heby kommun går i borgen, såsom för egen skuld, för den ränteswap (upptaget som objekt 2020 i bilagan bland externa lån) gentemot Nordea bank Finland Abp och som genom gäldenärsbytet överförs som skuld till Hebygårdar AB.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (25) I enlighet med tidigare finanspolicy har Heby kommun agerat som låntagare för kommunkoncernen. Målet har varit att uppnå lägre risk och lägre upplåningsräntor. Den skärpning som gjorts i regeringens budget av de avdragsregler som gäller för kommuninterna lån gör att rätten till ränteavdrag inte är möjliga på det sätt som varit möjligt tidigare. Att fortsätta internlåna och hävda affärsmässighet har utifrån tidigare bedömning av räntesnurror visat sig vara svårt för kommuner. För kommunens bolag och för de räntor som avser kommunkoncerninterna lån bör den risk de innebär minimeras genom att de lån som är upptagna genom internlån för kommunala bolags räkning övertagas av bolagen med Heby kommun som borgenär, enligt aktuellt finansreglemente. Kontakt är tagen med de två aktuella långivare, Kommuninvest och Nordea, som berörs och de är villiga att göra ett gäldenärsbyte med samma lånevillkor och löptider med Hebyfastigheter och Hebygårdar som gäldenär och Heby kommun som borgenär. Kommunstyrelsen 8, 29 januari 2013 PM, 17 januari bilaga Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Delges Kommuninvest Ekonomichef Hebyfastigheter AB Hebygårdar AB

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (25) Kf 9 Dnr 2012/ Likabehandlingsplan Kommunfullmäktige beslutar Likabehandlingsplan antas. Förvaltningen presenterar Heby kommuns likabehandlingsplan vilken är framtagen och utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i lagen (2008:567) mot diskriminering i arbetslivet. Den är reviderad utifrån utvärdering av Likabehandlingsplan Planen kompletteras med förvaltningens handlingsplan med aktiviteter. Verksamhetsutskottet beslutade i 158, 12 december 2012 att föreslå kommunstyrelsen att anta likabehandlingsplan Kommunstyrelsen 15, 29 januari 2013 Verksamhetsutskottet 158, 12 december 2012 FS förslag, 19 december 2012 FS 2009:27, 19 oktober 2009 Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Delges Personalchef

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (25) Kf 10 Dnr 2012/ Rökfri arbetstid och arbetsplats Kommunfullmäktige beslutar Policy för rökfri arbetstid och arbetsplats antas. Heby kommun har som inriktning att vara attraktiv för medborgare, företagare och de anställda att leva och verka i. Genom ett initiativ från den centrala hälsostrategiska arbetsgruppen för hälsofrämjande arbetsplatser i Heby kommun står kommunledningsgruppen, centrala samverkansgruppen (CESAM) och Trygghetsrådet bakom förslaget att införa en policy om ordningsregeln rökfri arbetstid och arbetsplats för kommunanställda och förtroendevalda i Heby kommun. Detta är ett av flera verktyg som syftar till att Heby kommun lever upp till ovan nämnd inriktning. Policyn förbjuder inte att anställda eller förtroendevalda är rökare, utan policyn reglerar att arbetstiden och arbetsplatsen är rökfri. Den ökar förutsättningarna för att de som inte röker, t ex anställda, brukare, besökare och förtroendevalda inte ska utsättas för rök eller röklukt. Rökfri arbetstid är ett kostnadseffektivt verktyg. Införandet av rökfri arbetstid är i linje med kommunens arbetsmiljöpolicy och policy för hälsofrämjande arbetsplats, alkohol- och drogpolitiska plan antagen av kommunfullmäktige 52, 23 april 2012 samt arbetsmiljölagen och tobakslagen. Förvaltningen har under december månad 2012 informerat kommunens samtliga nämnder, beredningar och styrelse om policyn för en rökfri arbetstid och arbetsplats. Kommunstyrelsen 17, 29 januari 2013 PM, 21 november 2012 FS förslag, 27 november 2012 Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Delges Samtliga nämnder, beredningar och styrelse Folkhälsosamordnaren

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (25) Kf 11 Dnr 2012/ Försäljning av del av Östervåla Åby 18:1 Kommunfullmäktige beslutar Förslag till köpeavtal, , för del av Östervåla - Åby 18:1 godkänns. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna med köpet förenade handlingar. Kommunen äger fastigheten Östervåla-Åby 18:1 belägen invid Kilgrändsvägen i detaljplaneområdet Åby företagsby i Östervåla. Detaljplan för fastigheten antogs 1990 och tillåter användning för industri, kontor och handel. Fastigheten Östervåla-Åby 18:1 består av tre delar, två mindre markbitar gatumark längs Dalvägen samt ett större sammanhängande markområde om ungefär 1,4 hektar vid Kilgrändsvägen. Kommunen har fått förfrågan om att stycka av och sälja marken vid Kilgrändsvägen som en stor sammanhängande industritomt. Pris på mark för verksamhetsändamål är enligt ordinarie tomttaxa, för 2012, 71 kr per kvadratmeter. Pris för denna del av fastigheten Östervåla-Åby 18:1 skulle enligt ordinarie taxa bli ungefär en miljon kronor. Hela markområdet kan dock inte nyttjas för verksamhetsändamål. Mark i bakkant av den tänkta tomten gränsar ner mot vattendraget Märrbäcken. Marken som sluttar ner mot Märrbäcken är olämplig att bygga på och är i detaljplanen belagd med byggnadsförbud. Markområdet, som omfattar ungefär kvadratmeter, blir efter en eventuell avstyckning utan nytta för kommunen och föreslås för att kommunen ska slippa framtida kostnader för skötsel av marken att ingå i överlåtelsen av en tänkt industritomt om 105 * 105 meter (totalt kvm) i direkt anslutning till Kilgrändsvägen. På den aktuella tomten har det tidigare bedrivits såg- och kvarnverksamhet. Fastigheten är därför utpekad som potentiellt förorenad och inför överlåtelsen har kommunen låtit utreda föroreningssituationen i ett antal provpunkter på tomten. Utredningen visar på blyhalter över gränsen för farligt avfall i en av provpunkterna. I föreslaget köpeavtal åtar sig kommunen att ombesörja sanering av ett 10 * 10 meter stort och 1,2 meter djupt område kring den aktuella provpunkten. Uppskattningsvis kan kostnaderna för ett sådant saneringsarbete uppgå till ungefär 200 tkr.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (25) I närliggande provpunkter har även vissa föroreningshalter över Naturvårdsverkets riktvärden för känslig respektive mindre känslig markanvändning uppmätts, men då ingen etablering på denna del av tomten är aktuell i dagsläget föreslås dessa lämnas utan åtgärd inför försäljningen. I samband med överlåtelsen åtar sig kommunen även att stå för bortforsling av skräp, så som skrotbilar, gamla bildäck och liknande som under åren dumpats på tomten. Kostnad för detta beräknas till kronor. Kommunstyrelsen 21, 29 januari 2013 Missiv 16 januari bilagor Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Delges Mark- och planeringsenheten

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (25) Kf 12 Dnr 2012/ Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum 2013 Kommunfullmäktige beslutar Förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdatum för år 2013 godkännes. Beslut ska tas av fullmäktige, styrelser, nämnder och beredningar i Heby kommun gällande sammanträdesdatum för år Följande datum för kommunfullmäktiges sammanträden är föreslagna: Pm, 3 december 2012 Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (25) Kf 13 Dnr 2013/ Dnr 2013/ Dnr 2012/ Anmälan av nya motioner Kommunfullmäktiges beslut Motion Delade turer i arbetstidschemat överlämnas till kommunstyrelsen för behandling. Motion Omvandla musikskolan till en kulturskola överlämnas till beredningen för kultur- och fritidsfrågor för behandling. Motion Stoppa flyktingmottagandet för år 2013 överlämnas till kommunstyrelsen för behandling. Carina Schön (S) har inkommit med en motion Delade turer i arbetstidschemat, 12 februari I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att Heby kommun inte använder sig av ofrivilliga delade turer i schemasättning för medarbetare inom kommunals avtalsområde. Salima Fahad (V) och Bengt Löfling (V) har inkommit med en motion Omvandla musikskolan till en kulturskola, 5 februari I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka olika möjligheter till att införa en kulturskola. Björn Fredriksson (SD) har inkommit med motion Stoppa flyktingmottagandet för år 2013, 14 december I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att stoppa flyktingsmottagandet för år 2013 då Heby kommun har dålig ekonomi för tillfället bör vi tillsvidare minska kommunens utgifter. Motion, 12 februari 2013 Motion, 5 februari 2013 Motion, 14 december 2012 Delges Kommunstyrelsen Beredningen för skolfrågor Motionärerna

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (25) Kf 14 Dnr 2013/8 841 Anmälan av nya medborgarförslag Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag Skapa turistattraktion av den gamla järnvägen mellan Enköping, Sala och Tärnsjö överlämnas till kommunstyrelsen för behandling och återrapportering. Mats Köbin har inkommit med medborgarförslag Skapa turistattraktion av den gamla järnvägen mellan Enköping, Sala och Tärnsjö, 9 januari I medborgarförslaget föreslås kommunfullmäktige besluta att kommunen utvecklar en turistattraktion runt den gamla järnvägen som gick från Enköping och Sala norrut förbi Tärnsjö. Medborgarförslag, 9 januari bilagor Delges Kommunstyrelsen Mats Köbin

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (25) Ks 15 Dnr 2012/ Fler barnomsorgsplatser behövs i Harbo, motion Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Fler förskoleplatser i Harbo har redan ordnats och ett arbete har inletts för att tillskapa ytterligare förskoleplatser för att möta det framtida behovet och därmed anses motionen behandlad. Salima Fahad (V) och Rose-Marie Isaksson (S) föreslår i motion daterad 17 oktober 2012, fullmäktige besluta att kommunen skapar flera barnomsorgsplatser i Harbo. Kommunfullmäktige beslutade 23 oktober 2012, 124 att överlämna motionen till beredningen för skolfrågor för behandling. Beredningen för skolfrågor föreslår i 119, 23 november 2012 att fler förskoleplatser i Harbo redan har ordnats och ett arbete har inletts för att tillskapa ytterligare förskoleplatser för att möta det framtida behovet. Därmed anser beredningen motionen behandlad. Kommunstyrelsen 240, 4 december 2012 Beredningen för skolfrågor 119, 23 november 2012 Kommunfullmäktige 124, 23 oktober 2012 Motion, 18 oktober 2012 Förslag Rose-Marie Isaksson (S) och Salima Fahad yrkar bifall till motionen. Tomas Bergström (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Rose-Maries förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Votering Votering är begärd och ska verkställas. Ordförande fastställer följande voteringsordning. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Rose-Marie Isakssons förslag röstar nej.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (25) Voteringsresultat Voteringen utfaller med 23 ja-röster och 17 nej-röster. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Följande ledamöter röstar ja: Marie Wilén (C), Bodil Persson (M), Charlotte Wall (LP), Per Möller (C), Rickert Olzon (M), Karl Arne Larsson (C), Kurt Rickard Lindgren (LP), Tomas Bergström (FP), Frida Ahlezon (KD), Margareta Gadde-Jennische (M), Carl-Åke Elmersjö (MP), Dick Pettersson (C), Paul Namerius (M), Torbjörn Ivarsson (LP), Ola Birgersson (C), Anders Birgersson (C), Holger Heldmark (M), Anna Bengtson (FP), Gudrun Wängelin-Lernskog (C), Sören Johansson (KD), Anne Stockenberg (MP), Mats Jennische (M) samt Annika Krispinsson (C). Följande ledamöter röstar nej: Carina Schön (S), Håkan Collin (S), Rose-Marie Isaksson (S), Olof Nilsson (S), Erszébet Wollein (S), Björn Fredriksson (SD), Salima Fahad (V), Bernt- Erik Rutström (S), Britt Nilsson (S), Ulla Odhner (S), Morgana Wiksell (S), Jan Eriksson (S), Emelie Jansson (S), Bengt Löfling (V), Carl-Eric Thörngren (S), Kjell Söderberg (LP) samt Gunnar Ingle (S). Reservationer Följande ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för Rose-Marie Isakssons förslag: Carina Schön (S), Håkan Collin (S), Rose-Marie Isaksson (S), Olof Nilsson (S), Erszébet Wollein (S), Björn Fredriksson (SD), Salima Fahad (V), Bernt- Erik Rutström (S), Britt Nilsson (S), Ulla Odhner (S), Morgana Wiksell (S), Jan Eriksson (S), Emelie Jansson (S), Bengt Löfling (V), Carl-Eric Thörngren (S), Kjell Söderberg (LP) samt Gunnar Ingle (S). Delges Motionären

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (25) Kf 16 Dnr 2012/ Föreningsbidragen, motion Kommunfullmäktige beslutar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses behandlad med hänvisning till att arbetet med en översyn av föreningsbidrag till studieförbund och föreningar påbörjats. Kurt Rickard Lindgren, Kjell Söderberg och Torbjörn Ivarsson samtliga Lokala Partiet föreslår i motion 16 september 2012 kommunfullmäktige besluta att kommunen granskar och utvärderar, samt vid behov justerar principer och regler för bidrag och andra ersättningar till föreningar inom Heby kommun. Kommunfullmäktige beslutade i 111, 18 september 2012 att överlämna motionen till beredningen för kultur- och fritidsfrågor för behandling. Beredningen för kultur- och fritidsfrågor föreslår i 81, 31 oktober 2012, att avslå motionen med motiveringen att arbetet med översyn av studieförbund och föreningar påbörjats. Kommunstyrelsen 240, 4 december 2012 Beredningen för kultur- och fritidsfrågor 81, 31 oktober 2012 Kommunfullmäktige 111, 18 september 2012 Motion 16 september 2012 Förslag Kurt Rickard Lindgren (LP) yrkar bifall till motionen. Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Kurt Rickard Lindgrens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Reservationer Följande ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för Kurt Rickard Lindgrens förslag: Kurt Rickard Lindgren, Kjell Söderberg och Charlotte Wall, samtliga Lokala partiet. Delges Motionären

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (25) Kf 17 Dnr 2012/ Avsägelser Kommunfullmäktiges beslut Björn Sikströms (FP) avsägelse från uppdraget som ersättare i beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor godkännes. Leif Nilssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige godkännes och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. Ann Ahlezons (KD) avsägelse från uppdraget som huvudman i Sala sparbank godkännes. Maria Berggrens (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige godkännes och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. Björn Sikström (FP) har i skrivelse, inkommen 7 februari 2013, avsagt sig uppdraget som ersättare i beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor i Heby kommun. Leif Nilsson (S) har i skrivelse, inkommen 3 december 2012, avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige i Heby kommun. Ann Ahlezon (KD) har i skrivelse, inkommen 19 november 2012, avsagt sig uppdraget som huvudman i Sala sparbank. Maria Berggren (M) har i skrivelse, inkommen 16 november 2012, avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige i Heby kommun. Skrivelse, 7 februari 2013 Skrivelse, 3 december 2012 Skrivelse, 19 november 2012 Skrivelse, 16 november 2012 Delges Länsstyrelsen Björn Sikström Leif Nilsson Ann Ahlezon Maria Berggren Kommunsekreteraren

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (25) Kf 18 Dnr 2010/ Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor, val av ersättare Kommunfullmäktige beslutar Arne Persson (FP) utses till ersättare i beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor. Kommunfullmäktige har i 17, godkänt Björn Sikströms (FP) avsägelse som ersättare i beredningen för miljöoch samhällsbyggnadsfrågor. Kommunfullmäktige 17, Delgivning Arne Persson Valnämnden Kommunsekreteraren

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (25) Kf 19 Dnr 2010/ Sala Sparbank, val av huvudman Kommunfullmäktige beslutar Sven-Erik Eriksson (KD) utses till huvudman i Sala Sparbank. Kommunfullmäktige har i 17, godkänt Ann Ahlezons (KD) avsägelse som huvudman i Sala Sparkbank. Kommunfullmäktige 17,. Delgivning Sven-Erik Eriksson Valnämnden Kommunsekreteraren

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (25) Kf 20 Dnr 2013/ Anmälningsärenden Kommunfullmäktige tackar för informationen Följande anmälningsärenden presenteras 1. Kommunstyrelsen 4, 29 januari 2013, Månadsrapport januari Kommunstyrelsen 5, 29 januari 2013, Gemensam pensionsstiftelse för kommunerna i Uppsala län. 3. Kommunstyrelsen 6, 29 januari 2013, Avsättning till Uppsala läns gemensamma pensionsstiftelse. 4. Kommunstyrelsen 16, 29 januari 2013, Samverkan inom räddningstjänsten. 5. Kommunstyrelsen 19, 29 januari 2013, Kommunplan Ny ersättare i kommunfullmäktige, 19 december 2012

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18 VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 18 mars 2014 Klockan 09.00-12.00,13.00-15:50, Ajournering 09:05-10.00.

Läs mer