Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 16:30 21:10 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Bernt-Erik Rutström (S) Marie Wilén (C) Carina Schön (S) Bodil Persson(M) Ulla Odhner (S) Olof Nilsson (S) Rickert Olzon (M) Karl-Arne Larsson (C) Erszébet Wollein (S) Kurt R Lindgren (LP) Salima Fahad (V) Morgana Wiksell (S) Tomas Bergström (FP) Frida Ahlezon (KD) Margareta Gadde-Jennische (M) Britt Nilsson (S) Dick Pettersson (C) Paul Namerius (M) Torbjörn Ivarsson (LP) Ola Birgersson (C ) Jan Eriksson (S) Emelie Jansson (S) Holger Heldmark (M) Bengt Löfling (V) Carl-Eric Thörngren (S) Anders Birgersson (C) Björn Fredriksson (SD) Kjell Söderberg (LP) Anna Bengtson (FP) 2-20 Gudrun Wängelin Lernskog (C) Per Möller (C) Sören Johansson (KD) Gunnar Ingle (S) Anne Stockenberg (MP) Mats Jennische (M) Rose-Marie Isaksson (S) Charlotte Wall (LP) Anne-Charlotte Mattsson (FP) 1 Ej tjänstgörande ersättare Ann-Charlotte Mattsson (FP) 2-20 Bernt-Ove Stenmark (KD) Harald Brixeskog (MP) Per Mattsson (V) Ingela Wikander (KD) Therese Hellgren (FP) 2-20 Margareta Quistberg (S) Marie Uppman ( MP) Tjänstemän Peter Lund, kommunchef 1-20 Lisa Onsbacke Vik. Kommunsekreterare 1-20 Lars Dalén, ekonomichef 1-8 Marie Löfgren, administrativ controller 1 Utses att justera Salima Fahad (V) Margareta Gadde Jennische (M) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00 Paragrafer 1-20 Sekreterare Lisa Onsbacke Ordförande Annika Krispinsson Justerande Salima Fahad Margareta Gadde-Jennische Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande 18 februari 2013 Datum för anslags nedtagande 11 mars 2013 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Heby Underskrift Lisa Onsbacke

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (25) Kf 1 Dnr 2013/ Besök från EU-upplysningen och Regionförbundet, information. Kommunfullmäktige tackar för informationen Magnus Ahlqvist från EU-upplysningen och Andy Metcalfe från Regionförbundet besökte kommunfullmäktige för att föreläsa om EU. Hela föreläsningen med frågestund går att lyssna på Heby kommuns webbradio,

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (25) Kf 2 Dnr 2013/ Allmänhetens frågestund Det föreligger inga frågor från allmänheten.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (25) Kf 3 Dnr 2013/ Fullmäktigeberedningar, styrelser och nämnder, information Kommunfullmäktige tackar för informationen Margareta Gadde-Jennische (M), ordförande i beredningen för äldre- och omsorgsfrågor informerar om sista medborgarmötet inom framtidens äldreomsorg som hölls den 12 februari 2013 i Östervåla. Cirka 100 personer närvarade och en redovisning av den rapport som tagits fram angående framtidens äldreomsorg förväntas hållas på kommande kommunfullmäktigesammanträde. Marie Wilén (C), ordförande i kommunstyrelsen informerar om myggbekämpningen som bedrivs i form av ett projekt, med förlängning till Den 20 december 2012 kom regleringsbrev från regeringen där staten avsätter 4 miljoner kronor inom ramen för Naturvårdsverket och 3 miljoner kronor inom ramen för Landsbygdsprogrammet, vilket kommer kanaliseras via Länsstyrelsen Gävleborgs län. Finansiering sker även från kommuner och regionförbund. Marie Wilén (C), ordförande i kommunstyrelsen informerar om att trafikverket har givit besked om att man planerar byggstart för Riksväg 56 år Överklagandetiden för den fastställda arbetsplanen löper ut den 22 februari Marie Wilén (C), ordförande i kommunstyrelsen informerar om att Sala kommun har sagt upp avtalet med Heby kommun gällande Räddningstjänsten. Man har därför gjort en övergripande förstudie där man besökt räddningstjänstverksamheten i Uppsala, Mälardalen och Södra dalarnas Räddningstjänstförbund. Den 12 februari 2013 hade kommunstyrelsernas presidier från Sala och Heby kommun, samt kommunchefer, möte där det diskuterades om hur den framtida räddningstjänsten ska utformas. Marie Wilén (C), ordförande i kommunstyrelsen informerar om att man ställt frågan om det har hittats spår av hästkött i den lasagne som serverats i Heby kommun och fått svaret att så ej är fallet. Heby köper ingen färdig lasagne, utan den görs på plats i kostenhetens kök.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (25) Kf 4 Dnr 2013/ Revisorerna, information Det föreligger ingen information från revisorerna

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (25) Kf 5 Dnr 2013/ Återrapporteringar Kommunfullmäktige tackar för informationen Kjell Söderberg (LP), ledamot i beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor rapporterar om det seminarium som Tämnarens vattenråd ska ha den 16 mars Margareta Gadde-Jennische (M), ordförande i beredningen för äldre- och omsorgsfrågor återrapporterar om ett seminarium, IT i välfärden och välfärdens teknik som hölls i Västerås. Seminariet anordnades av Hjälpmedelsinstitutet där man bland annat berättade om de projekt man haft i fler kommuner där man testat teknik som ska underlätta för personer med handikapp. Som ett exempel har man utvecklat ett armband med GPS för personer som lider av demens eller förvirring. Marie Wilén (C), ordförande i kommunstyrelsen återrapporterar från regionfullmäktige som hölls den 6 december Medverkande var Marie Wilén tillsammans med Carina Schön (S), Håkan Collin (S) och David Olsson (M) och bland annat antogs den Regionala utvecklingsstrategin som under året kommer delges kommunfullmäktige.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (25) Kf 6 Dnr 2013/ Enkla frågor Svaren på de enkla frågorna finns att lyssna på Heby kommuns webbradio, 1. Charlotte Wall (LP) ställer enkel fråga gällande de presentkort som anställda i kommunen kan få vid pensionering. Dessa presentkortet gäller endast i Sala kommun och inte i hemkommunen Heby. Är det inte tanken att vi ska ha ett presentkort som går att handla med i Heby kommun? Kan en policy från förvaltningens personalenhet skrivas fram gällande hur detta ska handskas i framtiden eller bör en motion skrivas? Marie Wilén (C) svarar på frågan. 2. Charlotte Wall (LP) ställer enkel fråga gällande om man har några planer på byggnation av bostäder i kommunen? Marie Wilén (C) svarar på frågan. 3. Carl-Eric Thörngren (S) ställer enkel fråga gällande vad som görs i kommunen för att öka inflyttningen? Marie Wilén (C) svarar på frågan. 4. Carl-Eric Thörngren (S) ställer enkel fråga gällande återrapportering från kommunala pensionärsrådet. Varför återrapporteras det inte från kommunala pensionärsrådet? Margareta Gadde-Jennische(M) svarar på frågan. 5. Carina Schön (S) ställer enkel fråga gällande en byggnation i Huddunge som Centerpartiet drev på under förra mandatperioden. Driver man på den frågan lika mycket under detta mandat som i förra mandatperioden? Marie Wilén (C) svarar på frågan. 6. Charlotte Wall (LP) ställer enkel fråga gällande lönsamhet inom byggnation. Kan det kommunala fastighetsbolaget bygga nya bostadsrätter? Marie Wilén (C) svarar på frågan.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (25) Kf 7 Dnr 2009/ Finansreglemente för Heby kommunkoncern Kommunfullmäktige beslutar Finanspolicyn ändras till finansreglemente. Finansreglemente enligt förslag 29 januari 2013 antas. Kommunfullmäktige beslutade 14 mars 2010 att anta Finanspolicy (HebyFS 2010:17), som bland annat lägger fast mål, riktlinjer och regler för kommunkoncernen för finansverksamheten. Härefter har kommunfullmäktige 23 april 2012, 51, beslutat om struktur för kommunens styrdokument. Av beslutet framgår bland annat att Policies, beslutas av kommunfullmäktige i syfte att tydliggöra kommunens förhållningssätt inom olika områden. En policy ska reglera vilket politiskt organ som ansvarar för policyn och när uppföljning av den ska ske. Riktlinjer, beslutas av styrelser, nämnder och beredningar i syfte att fastställa en mer detaljerad reglering av t. ex. ersättningsnivåer, tidsangivelser samt få en enhetlig hantering av vissa övergripande frågor. I reglementen kan däremot ges föreskrifter och bestämmelser med en högre detaljeringsgrad än det enligt kommunens struktur för styrdokument kan ges i policies. En jämförelse kan göras med kommunens reglemente för ersättning till kommunalt förtroendevalda. Eftersom kommunens aktuella finanspolicy innehåller både policies och riktlinjer bör det reviderade dokumentet betecknas reglemente i stället för policy. Huvudförändringen i föreslaget finansreglemente, i jämförelse med finanspolicyn, är att kommunens internbank ersätts med borgensåtagande. Den 1:a januari 2009 infördes inom företagssektorn begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter på vissa skulder till intresseföretag. Även kommuner och kommunalt ägda bolag/koncerner omfattas av dessa regler. Ränteutgifter avseende skuld till den del skulden avser koncerninterna förvärv av delägarrätter får, som huvudregel inte dras av. För att ränteutgifter ska få dras av ska motsvarande ränteinkomster beskattas med minst 10 % hos mottagaren (här Heby kommun). I budgeten för 2013 har finansdepartementet presenterat förslag om ytterligare begränsningar i avdragsrätten av koncerninternt

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (25) uppkomna ränteutgifter. Förslaget, som antogs i budgetbeslut för år 2013 och tillämpas fr o m 1 januari 2013, innebär att alla koncerninterna skulder omfattas av avdragsreglerna. Lagstiftning kring ränteavdragsbegränsningar, avseende interna lån inom den egna kommunkoncernen, innebär att avdragsbegränsningar gäller alla koncerninterna lån med undantaget att om mottagaren beskattas för ränteinkomsten med minst 10 %. Heby kommuns nuvarande finanspolicy (HebyFS 2010:17) föreskriver att externt kapital skall upplånas av kommunen för genom detta uppnå positiva effekter genom lägre risktagande och bättre räntevillkor för kommunkoncernen som helhet. Utifrån ovan angivna begränsningar av rätten till avdrag för kommunkoncerninterna lån, och därmed blir dessa räntor inte skattemässigt avdragsgilla, bör finanspolicyn förändras så att koncerninternt bolag upptar lån, med Heby kommun som borgenär, i enlighet med den beskrivning som framgår av förslag till finansreglemente. Kommunstyrelsen 7, 29 januari 2013 PM, 17 januari 2013 FS förslag, 17 januari 2013 FS 2010:17 med ändringar, 2 april 2012 Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Delges Ekonomichef

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (25) Kf 8 Dnr 2013/ Gäldenärsbyte Kommunfullmäktige beslutar Gäldenärsbyte från Heby kommun till Hebygårdar AB (HGAB) respektive Hebyfastigheter AB (HFAB) för internlån, enligt bilagd förteckning, som upptagits av Heby kommun för dessa bolags räkning, godkänns. Den sammanlagda summan kommunen borgar för genom gäldenärsbytet uppgår till kr. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Hebyfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 250 miljoner kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Hebygårdar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 350 miljoner kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige godkänner att Heby kommun, i enlighet med kommunens finansreglemente, är borgenär för den kredit HFAB/HGAB upptar via nyupplåning, som uppgår till belopp kr , för den nyupplåning bolagen behöver göra för att återbetala den del Heby kommun lånat bolagen. Kommunfullmäktige godkänner att Heby kommun går i borgen, såsom för egen skuld, för den ränteswap (upptaget som objekt 2020 i bilagan bland externa lån) gentemot Nordea bank Finland Abp och som genom gäldenärsbytet överförs som skuld till Hebygårdar AB.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (25) I enlighet med tidigare finanspolicy har Heby kommun agerat som låntagare för kommunkoncernen. Målet har varit att uppnå lägre risk och lägre upplåningsräntor. Den skärpning som gjorts i regeringens budget av de avdragsregler som gäller för kommuninterna lån gör att rätten till ränteavdrag inte är möjliga på det sätt som varit möjligt tidigare. Att fortsätta internlåna och hävda affärsmässighet har utifrån tidigare bedömning av räntesnurror visat sig vara svårt för kommuner. För kommunens bolag och för de räntor som avser kommunkoncerninterna lån bör den risk de innebär minimeras genom att de lån som är upptagna genom internlån för kommunala bolags räkning övertagas av bolagen med Heby kommun som borgenär, enligt aktuellt finansreglemente. Kontakt är tagen med de två aktuella långivare, Kommuninvest och Nordea, som berörs och de är villiga att göra ett gäldenärsbyte med samma lånevillkor och löptider med Hebyfastigheter och Hebygårdar som gäldenär och Heby kommun som borgenär. Kommunstyrelsen 8, 29 januari 2013 PM, 17 januari bilaga Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Delges Kommuninvest Ekonomichef Hebyfastigheter AB Hebygårdar AB

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (25) Kf 9 Dnr 2012/ Likabehandlingsplan Kommunfullmäktige beslutar Likabehandlingsplan antas. Förvaltningen presenterar Heby kommuns likabehandlingsplan vilken är framtagen och utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i lagen (2008:567) mot diskriminering i arbetslivet. Den är reviderad utifrån utvärdering av Likabehandlingsplan Planen kompletteras med förvaltningens handlingsplan med aktiviteter. Verksamhetsutskottet beslutade i 158, 12 december 2012 att föreslå kommunstyrelsen att anta likabehandlingsplan Kommunstyrelsen 15, 29 januari 2013 Verksamhetsutskottet 158, 12 december 2012 FS förslag, 19 december 2012 FS 2009:27, 19 oktober 2009 Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Delges Personalchef

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (25) Kf 10 Dnr 2012/ Rökfri arbetstid och arbetsplats Kommunfullmäktige beslutar Policy för rökfri arbetstid och arbetsplats antas. Heby kommun har som inriktning att vara attraktiv för medborgare, företagare och de anställda att leva och verka i. Genom ett initiativ från den centrala hälsostrategiska arbetsgruppen för hälsofrämjande arbetsplatser i Heby kommun står kommunledningsgruppen, centrala samverkansgruppen (CESAM) och Trygghetsrådet bakom förslaget att införa en policy om ordningsregeln rökfri arbetstid och arbetsplats för kommunanställda och förtroendevalda i Heby kommun. Detta är ett av flera verktyg som syftar till att Heby kommun lever upp till ovan nämnd inriktning. Policyn förbjuder inte att anställda eller förtroendevalda är rökare, utan policyn reglerar att arbetstiden och arbetsplatsen är rökfri. Den ökar förutsättningarna för att de som inte röker, t ex anställda, brukare, besökare och förtroendevalda inte ska utsättas för rök eller röklukt. Rökfri arbetstid är ett kostnadseffektivt verktyg. Införandet av rökfri arbetstid är i linje med kommunens arbetsmiljöpolicy och policy för hälsofrämjande arbetsplats, alkohol- och drogpolitiska plan antagen av kommunfullmäktige 52, 23 april 2012 samt arbetsmiljölagen och tobakslagen. Förvaltningen har under december månad 2012 informerat kommunens samtliga nämnder, beredningar och styrelse om policyn för en rökfri arbetstid och arbetsplats. Kommunstyrelsen 17, 29 januari 2013 PM, 21 november 2012 FS förslag, 27 november 2012 Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Delges Samtliga nämnder, beredningar och styrelse Folkhälsosamordnaren

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (25) Kf 11 Dnr 2012/ Försäljning av del av Östervåla Åby 18:1 Kommunfullmäktige beslutar Förslag till köpeavtal, , för del av Östervåla - Åby 18:1 godkänns. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna med köpet förenade handlingar. Kommunen äger fastigheten Östervåla-Åby 18:1 belägen invid Kilgrändsvägen i detaljplaneområdet Åby företagsby i Östervåla. Detaljplan för fastigheten antogs 1990 och tillåter användning för industri, kontor och handel. Fastigheten Östervåla-Åby 18:1 består av tre delar, två mindre markbitar gatumark längs Dalvägen samt ett större sammanhängande markområde om ungefär 1,4 hektar vid Kilgrändsvägen. Kommunen har fått förfrågan om att stycka av och sälja marken vid Kilgrändsvägen som en stor sammanhängande industritomt. Pris på mark för verksamhetsändamål är enligt ordinarie tomttaxa, för 2012, 71 kr per kvadratmeter. Pris för denna del av fastigheten Östervåla-Åby 18:1 skulle enligt ordinarie taxa bli ungefär en miljon kronor. Hela markområdet kan dock inte nyttjas för verksamhetsändamål. Mark i bakkant av den tänkta tomten gränsar ner mot vattendraget Märrbäcken. Marken som sluttar ner mot Märrbäcken är olämplig att bygga på och är i detaljplanen belagd med byggnadsförbud. Markområdet, som omfattar ungefär kvadratmeter, blir efter en eventuell avstyckning utan nytta för kommunen och föreslås för att kommunen ska slippa framtida kostnader för skötsel av marken att ingå i överlåtelsen av en tänkt industritomt om 105 * 105 meter (totalt kvm) i direkt anslutning till Kilgrändsvägen. På den aktuella tomten har det tidigare bedrivits såg- och kvarnverksamhet. Fastigheten är därför utpekad som potentiellt förorenad och inför överlåtelsen har kommunen låtit utreda föroreningssituationen i ett antal provpunkter på tomten. Utredningen visar på blyhalter över gränsen för farligt avfall i en av provpunkterna. I föreslaget köpeavtal åtar sig kommunen att ombesörja sanering av ett 10 * 10 meter stort och 1,2 meter djupt område kring den aktuella provpunkten. Uppskattningsvis kan kostnaderna för ett sådant saneringsarbete uppgå till ungefär 200 tkr.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (25) I närliggande provpunkter har även vissa föroreningshalter över Naturvårdsverkets riktvärden för känslig respektive mindre känslig markanvändning uppmätts, men då ingen etablering på denna del av tomten är aktuell i dagsläget föreslås dessa lämnas utan åtgärd inför försäljningen. I samband med överlåtelsen åtar sig kommunen även att stå för bortforsling av skräp, så som skrotbilar, gamla bildäck och liknande som under åren dumpats på tomten. Kostnad för detta beräknas till kronor. Kommunstyrelsen 21, 29 januari 2013 Missiv 16 januari bilagor Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Delges Mark- och planeringsenheten

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (25) Kf 12 Dnr 2012/ Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum 2013 Kommunfullmäktige beslutar Förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdatum för år 2013 godkännes. Beslut ska tas av fullmäktige, styrelser, nämnder och beredningar i Heby kommun gällande sammanträdesdatum för år Följande datum för kommunfullmäktiges sammanträden är föreslagna: Pm, 3 december 2012 Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (25) Kf 13 Dnr 2013/ Dnr 2013/ Dnr 2012/ Anmälan av nya motioner Kommunfullmäktiges beslut Motion Delade turer i arbetstidschemat överlämnas till kommunstyrelsen för behandling. Motion Omvandla musikskolan till en kulturskola överlämnas till beredningen för kultur- och fritidsfrågor för behandling. Motion Stoppa flyktingmottagandet för år 2013 överlämnas till kommunstyrelsen för behandling. Carina Schön (S) har inkommit med en motion Delade turer i arbetstidschemat, 12 februari I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att Heby kommun inte använder sig av ofrivilliga delade turer i schemasättning för medarbetare inom kommunals avtalsområde. Salima Fahad (V) och Bengt Löfling (V) har inkommit med en motion Omvandla musikskolan till en kulturskola, 5 februari I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka olika möjligheter till att införa en kulturskola. Björn Fredriksson (SD) har inkommit med motion Stoppa flyktingmottagandet för år 2013, 14 december I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att stoppa flyktingsmottagandet för år 2013 då Heby kommun har dålig ekonomi för tillfället bör vi tillsvidare minska kommunens utgifter. Motion, 12 februari 2013 Motion, 5 februari 2013 Motion, 14 december 2012 Delges Kommunstyrelsen Beredningen för skolfrågor Motionärerna

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (25) Kf 14 Dnr 2013/8 841 Anmälan av nya medborgarförslag Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag Skapa turistattraktion av den gamla järnvägen mellan Enköping, Sala och Tärnsjö överlämnas till kommunstyrelsen för behandling och återrapportering. Mats Köbin har inkommit med medborgarförslag Skapa turistattraktion av den gamla järnvägen mellan Enköping, Sala och Tärnsjö, 9 januari I medborgarförslaget föreslås kommunfullmäktige besluta att kommunen utvecklar en turistattraktion runt den gamla järnvägen som gick från Enköping och Sala norrut förbi Tärnsjö. Medborgarförslag, 9 januari bilagor Delges Kommunstyrelsen Mats Köbin

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (25) Ks 15 Dnr 2012/ Fler barnomsorgsplatser behövs i Harbo, motion Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Fler förskoleplatser i Harbo har redan ordnats och ett arbete har inletts för att tillskapa ytterligare förskoleplatser för att möta det framtida behovet och därmed anses motionen behandlad. Salima Fahad (V) och Rose-Marie Isaksson (S) föreslår i motion daterad 17 oktober 2012, fullmäktige besluta att kommunen skapar flera barnomsorgsplatser i Harbo. Kommunfullmäktige beslutade 23 oktober 2012, 124 att överlämna motionen till beredningen för skolfrågor för behandling. Beredningen för skolfrågor föreslår i 119, 23 november 2012 att fler förskoleplatser i Harbo redan har ordnats och ett arbete har inletts för att tillskapa ytterligare förskoleplatser för att möta det framtida behovet. Därmed anser beredningen motionen behandlad. Kommunstyrelsen 240, 4 december 2012 Beredningen för skolfrågor 119, 23 november 2012 Kommunfullmäktige 124, 23 oktober 2012 Motion, 18 oktober 2012 Förslag Rose-Marie Isaksson (S) och Salima Fahad yrkar bifall till motionen. Tomas Bergström (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Rose-Maries förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Votering Votering är begärd och ska verkställas. Ordförande fastställer följande voteringsordning. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Rose-Marie Isakssons förslag röstar nej.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (25) Voteringsresultat Voteringen utfaller med 23 ja-röster och 17 nej-röster. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Följande ledamöter röstar ja: Marie Wilén (C), Bodil Persson (M), Charlotte Wall (LP), Per Möller (C), Rickert Olzon (M), Karl Arne Larsson (C), Kurt Rickard Lindgren (LP), Tomas Bergström (FP), Frida Ahlezon (KD), Margareta Gadde-Jennische (M), Carl-Åke Elmersjö (MP), Dick Pettersson (C), Paul Namerius (M), Torbjörn Ivarsson (LP), Ola Birgersson (C), Anders Birgersson (C), Holger Heldmark (M), Anna Bengtson (FP), Gudrun Wängelin-Lernskog (C), Sören Johansson (KD), Anne Stockenberg (MP), Mats Jennische (M) samt Annika Krispinsson (C). Följande ledamöter röstar nej: Carina Schön (S), Håkan Collin (S), Rose-Marie Isaksson (S), Olof Nilsson (S), Erszébet Wollein (S), Björn Fredriksson (SD), Salima Fahad (V), Bernt- Erik Rutström (S), Britt Nilsson (S), Ulla Odhner (S), Morgana Wiksell (S), Jan Eriksson (S), Emelie Jansson (S), Bengt Löfling (V), Carl-Eric Thörngren (S), Kjell Söderberg (LP) samt Gunnar Ingle (S). Reservationer Följande ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för Rose-Marie Isakssons förslag: Carina Schön (S), Håkan Collin (S), Rose-Marie Isaksson (S), Olof Nilsson (S), Erszébet Wollein (S), Björn Fredriksson (SD), Salima Fahad (V), Bernt- Erik Rutström (S), Britt Nilsson (S), Ulla Odhner (S), Morgana Wiksell (S), Jan Eriksson (S), Emelie Jansson (S), Bengt Löfling (V), Carl-Eric Thörngren (S), Kjell Söderberg (LP) samt Gunnar Ingle (S). Delges Motionären

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (25) Kf 16 Dnr 2012/ Föreningsbidragen, motion Kommunfullmäktige beslutar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses behandlad med hänvisning till att arbetet med en översyn av föreningsbidrag till studieförbund och föreningar påbörjats. Kurt Rickard Lindgren, Kjell Söderberg och Torbjörn Ivarsson samtliga Lokala Partiet föreslår i motion 16 september 2012 kommunfullmäktige besluta att kommunen granskar och utvärderar, samt vid behov justerar principer och regler för bidrag och andra ersättningar till föreningar inom Heby kommun. Kommunfullmäktige beslutade i 111, 18 september 2012 att överlämna motionen till beredningen för kultur- och fritidsfrågor för behandling. Beredningen för kultur- och fritidsfrågor föreslår i 81, 31 oktober 2012, att avslå motionen med motiveringen att arbetet med översyn av studieförbund och föreningar påbörjats. Kommunstyrelsen 240, 4 december 2012 Beredningen för kultur- och fritidsfrågor 81, 31 oktober 2012 Kommunfullmäktige 111, 18 september 2012 Motion 16 september 2012 Förslag Kurt Rickard Lindgren (LP) yrkar bifall till motionen. Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Kurt Rickard Lindgrens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Reservationer Följande ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för Kurt Rickard Lindgrens förslag: Kurt Rickard Lindgren, Kjell Söderberg och Charlotte Wall, samtliga Lokala partiet. Delges Motionären

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (25) Kf 17 Dnr 2012/ Avsägelser Kommunfullmäktiges beslut Björn Sikströms (FP) avsägelse från uppdraget som ersättare i beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor godkännes. Leif Nilssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige godkännes och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. Ann Ahlezons (KD) avsägelse från uppdraget som huvudman i Sala sparbank godkännes. Maria Berggrens (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige godkännes och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. Björn Sikström (FP) har i skrivelse, inkommen 7 februari 2013, avsagt sig uppdraget som ersättare i beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor i Heby kommun. Leif Nilsson (S) har i skrivelse, inkommen 3 december 2012, avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige i Heby kommun. Ann Ahlezon (KD) har i skrivelse, inkommen 19 november 2012, avsagt sig uppdraget som huvudman i Sala sparbank. Maria Berggren (M) har i skrivelse, inkommen 16 november 2012, avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige i Heby kommun. Skrivelse, 7 februari 2013 Skrivelse, 3 december 2012 Skrivelse, 19 november 2012 Skrivelse, 16 november 2012 Delges Länsstyrelsen Björn Sikström Leif Nilsson Ann Ahlezon Maria Berggren Kommunsekreteraren

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (25) Kf 18 Dnr 2010/ Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor, val av ersättare Kommunfullmäktige beslutar Arne Persson (FP) utses till ersättare i beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor. Kommunfullmäktige har i 17, godkänt Björn Sikströms (FP) avsägelse som ersättare i beredningen för miljöoch samhällsbyggnadsfrågor. Kommunfullmäktige 17, Delgivning Arne Persson Valnämnden Kommunsekreteraren

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (25) Kf 19 Dnr 2010/ Sala Sparbank, val av huvudman Kommunfullmäktige beslutar Sven-Erik Eriksson (KD) utses till huvudman i Sala Sparbank. Kommunfullmäktige har i 17, godkänt Ann Ahlezons (KD) avsägelse som huvudman i Sala Sparkbank. Kommunfullmäktige 17,. Delgivning Sven-Erik Eriksson Valnämnden Kommunsekreteraren

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (25) Kf 20 Dnr 2013/ Anmälningsärenden Kommunfullmäktige tackar för informationen Följande anmälningsärenden presenteras 1. Kommunstyrelsen 4, 29 januari 2013, Månadsrapport januari Kommunstyrelsen 5, 29 januari 2013, Gemensam pensionsstiftelse för kommunerna i Uppsala län. 3. Kommunstyrelsen 6, 29 januari 2013, Avsättning till Uppsala läns gemensamma pensionsstiftelse. 4. Kommunstyrelsen 16, 29 januari 2013, Samverkan inom räddningstjänsten. 5. Kommunstyrelsen 19, 29 januari 2013, Kommunplan Ny ersättare i kommunfullmäktige, 19 december 2012

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Heby brandstation, Heby kl 09:00-15:10 Beslutande Marie Wilen(C) ordf. David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan Andersson (S) 148-149 Anne-Charlotte

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Bengt Löfling. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret, fredag 19 december 2014 kl 09:00 ANSLAG/BEVIS

Bengt Löfling. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret, fredag 19 december 2014 kl 09:00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Folkets Hus, Heby kl 10:00-19:00 Beslutande Annika Krispinsson (C) Carl-Åke Elmersjö (MP) Håkan Collin (S) Carina Schön (S) Marie Wilén (C) Olof Nilsson (S) Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 17.00 21:50 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Rune Ragnarsson (S) Ola Birgersson (C) Carina Schön (S) Karl-Arne Larsson (C) Kurt R Lindgren

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 17.00 21.45 Beslutande Gösta Persson (M), ordf C-E Thörngren (S) 98-106 Maire Lautakoski (-) Carina Schön (S), ej 110 Karl-Arne Larsson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 13-18 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 13-18 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) - TRYGGHETSRÅDET- ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) - TRYGGHETSRÅDET- ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Blå huset, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Carola Eriksson (S) Rose-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Gösta Persson (M) Rose-Marie

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v)

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v) LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 19.10 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Borgen för Salabostäder AB

Borgen för Salabostäder AB AMMANTRÄDEPROTOKOLL KOMMUNTYRELEN sammanträdesdatum Kf?:s 30 (34) 2012-04-12 N7: 22 2012 90 Borgen för alabostäder AB Dnr 2012/53 INLEDNING alabostäder AB har i protokoll daterat 2012-03-05 rekommenderat

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15. 2010-02-08 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.15 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer