- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- KOMMUNFULLMÄKTIGE -"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 15:00-20:45 Beslutande Gösta Persson (M), ordf R. Ragnarsson (S) Maire Lautakoski (V) Carina Schön (S) Berith Röjerås (C) C-E. Thörngren (S) Marie Wilén (C) Tommy Dahlgren (S) Sixten Larsson (M) Håkan Collin (S) Bengt Löfling (V) Elisabeth Wollein (S) Rose-Marie Isaksson (S) Carola Eriksson (S) Per Eriksson (C) C. Wall (LP) R. Orvendal (C) Jan Sund (S) Carl-Ove Ernlund (C) K. Söderberg (LP) M. Gadde-Jennische (M) Anders Pettersson (S) Ingela Wikander (KD) Leif Nilsson (V) A-C. Mattsson (FP) Berith Parmsäter (S) Britt Nilsson (S) David Olsson (M) Jan Malmsjö (M) C-G. Johansson (KD) Dick Pettersson (C) A. Krispinsson (C) Mats Pettersson (S) Tomas Bergström (FP) Ulla Odhner (S) Caroline Gille (LP) Ola Birgersson (C) Pär Rickman (S) 60 Kurt R Lindgren (LP) Larry Tallroth (S) A-M. Lindgren (S) Övriga deltagande Tjänstemän Ej tjänstgörande ersättare Mattias Åsander, kommunchef Sixten Lautakoski (V) Helena Henriksson, kommunsekreterare S. Fahad (V) A. Persson (FP) Stig Sjögren (M) Anna Bengtson (FP) 60 Larry Tallroth (S) 60 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2009 kl. 14:00 Sekreterare Paragrafer Helena Henriksson Ordförande Justerande Gösta Persson Maire Lautakoski Carl-Gunnar Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande 4 juni 2009 Datum för anslags nedtagande 26 juni 2009 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Helena Henriksson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kf 60 Föreläsning Kommunfullmäktige tackar för informationen Åke Nyström, ungdomssamordnare i Mora kommun informerar om hur Mora kommun arbetar med ungdomars delaktighet och inflytande. Moramodellen innefattar elevråd, ungdomsråd, demokratidagar samt LUPP-enkät. Frågan om demokratisk medverkan från Mora ungdomsråd har även tagits upp och beslutats av Mora kommuns fullmäktige Britt-Louise Tunberg, koordinator i Håbo kommun berättar om hur man i Håbo kommun använt sig av Moramodellen och hur man anpassat den för att passa den egna kommunen och dess förutsättningar.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kf 61 Dnr 2007/ Fullmäktigeberedningarna, styrelser och nämnder, information Kommunfullmäktige tackar för informationen Carina Schön (S), kommunstyrelsens ordförande informerar att kommunstyrelsen vid sitt extrasammanträde har fattat nytt beslut angående Enåkers och Huddunges skolor: Kommunstyrelsen beslutar inrätta lokala styrelser i Enåker och Huddunge skolor under höstterminen Carl-Eric Thörngren (S), ordförande i beredningen för social- och fritidsfrågor informerar om att beredningen kommer att hålla en utbildning i mänskliga rättigheter 8 juni i Heby Folkets Hus. Kommunfullmäktiges ledamöter inbjudes att delta. Carl-Gunnar Johansson (KD), vill med anledning av Ks 126, 5 maj 2009, Vårdnadsbidrag, utredning, uppmärksamma kommunstyrelsen att det kommer att komma lagändringar som gör det enklare för alternativ att komma till i sådana sammanhang. Beslutsunderlag Beredn. för social- och fritidsfrågor 20, 23 mars 2009 Kommunstyrelsen 94, 15 april 2009+bilaga Kommunstyrelsen 101, 15 april 2009

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kf 62 Dnr 2007/ Återrapporteringar Kommunfullmäktige tackar för informationen Följande återrapporteringar presenteras: Carina Schön (S) rapporterar från Mälarting där Ingela Nylund-Watz valts till ny ordförande.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Kf 63 Dnr 2009/ Väntjänstsamordrare, en fråga om livskvalitet, interpellation Charlotte Wall (LP) och Kurt-Rickard Lindgren (LP) ställer interpellation, 22 april 2009 till Heby kommun och främst kommunstyrelsens ordförande Carina Schön (S) med anledning av att nuvarande väntjänssamordnare slutar sin tjänst 1 juni 2009 och att det inte finns uppgifter om att någon ny tjänsteman anställts: Vad avser kommunen göra åt tjänsten som vänsamordnare efter 1 juni 2009? Carina Schön besvarar frågan tillsammans med verksamhetsnämndens ordförande Rose-Marie Isaksson (S) i skrivelse, 16 maj Beslutsunderlag Interpellation, 22 april 2009 Skrivelse, 16 maj 2009

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Kf 64 Dnr 2009/ Enkla frågor 1. Tomas Bergström (FP), vice ordförande i verksamhetsnämnden svarar på enkel fråga från Ola Birgersson (C) som ställdes vid föregående kommunfullmäktige. Frågan gällde vad kommunen gör av slammet från reningsverket? 2. Annika Krispinsson (C) ställer enkel fråga till verksamhetsnämndens ordförande Rose-Marie Isaksson (S) med anledning av att dagverksamheten på Torggården varit stängd utan att detta meddelats deltagarna. Varför möttes deltagarna av en stängd dörr utan något meddelande? Rose-Marie Isaksson besvarar frågan. 3. Kjell Söderberg (LP) ställer enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Carina Schön (S) med anledning av det nya avtalet om gemensam bygg- och miljöförvaltning kommunen tecknat med Sala kommun: Kommer Heby kommun att ha tillgång till miljötjänsteman enligt det nya avtalet? Carina Schön besvarar frågan. 4. Leif Nilsson (V) ställer enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Carina Schön (S) angående Heby kommuns avancemang på Svenskt näringslivs rankinglista. Vad är orsakerna till framsteget och vad kan man göra för att utveckla detta och avancera ytterligare? Carina Schön besvarar frågan. 5. Dick Pettersson (C) ställer enkel fråga till verksamhetsnämndens ordförande Rose-Marie Isaksson (S) angående behovet av en uppdatering av gatuskyltar och vägskyltar i kommunen. Kommer en sådan uppdatering göras? Rose-Marie Isaksson besvarar frågan. 6. Anne-Charlotte Mattsson (FP) ställer enkel fråga till verksamhetsnämndens ordförande Rose-Marie Isaksson (S) angående skolmaten: Vet kommunen vad skolmaten kommer ifrån och vad den innehåller? Rose-Marie Isaksson besvarar frågan. 7. Annika Krispinsson (C) ställer enkel fråga till sociala nämndens ordförande Leif Nilsson (V) med anledning av att en rullstolsbunden person nekats färdtjänst: Vilka regler gäller för färdtjänst? Leif Nilsson besvarar frågan.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Kf / Allmänhetens frågestund Kommunfullmäktige tackar för informationen Rose-Marie Isaksson (S), ordförande i verksamhetsnämnden svarar på fråga från Carl-Gustav Östlund angående om kommunens vinterväghållning som ställdes vid fullmäktiges sammanträde 31 mars 2009.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Kf 66 Dnr 2009/ Dnr 2009/ Anmälan av nya medborgarförslag Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag Medborgarförslag om offentlig toalett vid torget i Heby överlämnas till verksamhetsnämnden för handläggning och besvarande. Medborgarförslag Resursbehoven till BBSS-konto samt för skolorna Nova och Jupiter vid budgetarbetet för 2010 överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och besvarande. Stefan Kriegholm har inkommit med medborgarförslag, 21 april I medborgarförslaget föreslås följande: På kort sikt bör det vid varje evenemang, typ våryra och karneval, inhyras bajamajor till torget. På lång sikt bör det byggas offentliga toaletter, minst en handikappanpassad och gärna en enklare så kallad urinoar, vid eller på torget i Heby. Arbetsgruppen i föräldrarådet åk 7-9 i Östervåla skola har inkommit med medborgarföslag, 28 april Av förslaget framgår att Arbetsgruppen för föräldrarådet för åk 7-9 i Östervåla skola uppmanar kommunfullmäktige att beakta resursbehoven på bästa sätt till BBSSkonto samt för skolorna Nova och Jupiter vid budget arbetet för år Beslutsunderlag Medborgarförslag 21 april 2009 Medborgarförslag 28 april 2009 Delges Verksamhetsnämnden Kommunstyrelsen Förslagsställarna

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Kf 67 Dnr 2008/ Bokslut årsredovisning 2008 Kommunfullmäktiges beslut Delges Kommunchefen Ekonomichefen Samtliga styrelser/nämnder Årsredovisning 2008 för Heby kommun, styrelser och nämnder daterad 20 mars 2009, antages. Årsredovisning 2008 för Heby kommun, styrelser och nämnder, daterad 20 mars 2009, föreligger. Kommunstyrelsen har behandlat årsredovisningen vid sitt sammanträde 15 april 2009 och beslutat att med omedelbar justering överlämna den till kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges revisorer efter vissa redaktionella ändringar. Beslutsunderlag Årsredovisning 2008 för Heby kommun, styrelser och nämnder, 20 mars 2009 Förslag Carina Schön (S) med bifall av revisionen: Bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Protokollsanteckning Marie Wilén (C): Resultatet för 2008 blev sämre än budgeterat. Det beror bl. a. på att majoriteten kom igång sent med att vidta en rad åtgärder. I månadsrapporterna har även kunnat utläsas att politiska beslut saknats. Oppositionen anser att åtgärder borde ha vidtagits tidigare mot underskott inom äldreomsorgen och kosten, mot befolkningsminskningen, de höga kostnaderna inom barnomsorgen samt utrett kostnaderna inom hemsjukvården. Oppositionen har tagit upp dessa frågor i olika forum såsom enkla frågor, interpellationer, motioner och förslag till beslut i såväl kommunstyrelse som kommunfullmäktige. Vid revisionens möte den 30 oktober 2008 med kommunstyrelsens presidium överlämnade Marie Wilén protokoll från 2008 där oppositionen i kommunstyrelsen lagt förslag samt protokollsanteckningar med anledning av kommunens ekonomi för Det var följande protokoll och paragrafer: Ks 27/2 31 och 33, Ks 1/4 56 och 63 samt Ks 29/4 97. Majoriteten har härmed inte använt Heby kommuns resurser på ett fullt ut optimalt sätt under 2008.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Kf 68 Dnr 2008/ Revisionsberättelse för år 2008 Kommunfullmäktiges beslut Revisionsberättelser för år 2008, 7 maj 2009 från kommunfullmäktiges revisorer läggs till handlingarna. Revisionens ordförande Ola Birgersson (C) redogör för revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för år Beslutsunderlag Kf rev 37, 7 maj 2009 Revisionsberättelse för år 2008, 7 maj 2009 Revisorernas redogörelse för år 2008, 7 maj 2009

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Kf 69 Dnr 2008/ Fråga om anmärkning och ansvarsfrihet för år 2008 Kommunfullmäktiges beslut Beredningarna för ekonomi och samordningsfrågor, miljö- och samhällsbyggnadsfrågor, kultur- och utbildningsfrågor samt socialoch fritidsfrågor samt de förtroendevalda i dessa beredningar beviljas ansvarsfrihet för år Valnämnden, miljö- och byggnämnden, sociala nämnden och överförmyndarnämnden samt de förtroendevalda i dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet för år Verksamhetsnämnden samt de förtroendevalda i denna nämnd beviljas ansvarsfrihet för år Kommunstyrelsen samt de förtroendevalda i denna styrelse beviljas ansvarsfrihet för år I revisionsberättelse för år 2008 föreslår kommunfullmäktiges revisorer att samtliga beredningar, styrelser och nämnder och dess ledamöter lämnas ansvarsfrihet för år Beslutsunderlag Kf rev 37, 7 maj 2009 Revisionsberättelse för år 2008, 7 maj 2009

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Kf 70 Dnr 2009/ Dnr 2008/ Budget 2009, plan , resultatförändring II Kommunfullmäktiges beslut Resultatkravet för 2009 fastställs till noll (0) kr. Åtgärdsplanen revideras så att tidigare underskott är återställda till utgången av Kommunstyrelsen skall under 2009 lämna ett positivt resultat på tkr och finansförvaltningen skall ge ett överskott på tkr, varav tkr avser avkastning från Hebyfastigeter AB. Verksamhetsnämnden skall under 2009 lämna ett positivt resultat på tkr. Sociala nämnden medges att under 2009 lämna ett negativt resultat på tkr. Överförmyndarnämnden skall under 2009 lämna ett positivt resultat på 400 tkr. Miljö- och byggnadsnämnden skall under 2009 lämna ett positivt resultat på 500 tkr. Det ställs inte några krav på resultatförbättring på valnämnden. Budget 2009 plan , resultatförändring II, 5 maj 2009 presenteras. Sedan budgeten för 2009, plan antogs har skatteintäkterna och generella statsbidrag sjunkit med mer än 25 mkr. Efterfrågan av de kommunala tjänsterna har samtidigt ökat. Det är främst inom det sociala området som efterfrågan ökat i form av försörjningsstöd och insatser enligt LSS. För att möta de förändringar som skett sedan kommunfullmäktige antog budget 2009, plan kommer utöver de åtgärder som fullmäktige beslutade om i anslutning till resultatförändring I följande resultatkrav att ställas. Resultatet för 2009 sänks till ett nollresultat. För att bibehålla balansen och en god ekonomisk hushållning utifrån den reviderade ambitionen måste budget 2009 plan finansiellt förstärkas med tkr för Kommunstyrelsen skall under 2009 lämna ett positivt resultat på tkr och finansförvaltningen skall ge ett överskott på tkr, varav tkr avser avkastning från Hebyfastigheter AB. Verksamhetsnämnden skall under 2009 lämna ett positivt resultat på tkr.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Sociala nämnden medges att under 2009 lämna ett negativt resultat på tkr. Överförmyndarnämnden skall under 2009 lämna ett positivt resultat på 400 tkr. Miljö- och byggnämnden skall under 2009 lämna ett positivt resultat på 500 tkr. Det ställs inte några krav på resultatförbättring på valnämnden Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 92, 15 april 2009 PM, 20 april 2009 Budget 2009 plan , resultatförändring II, 5 maj 2009 Kommunstyrelsen 124, 5 maj 2009 Förslag Carina Schön (S) med bifall av Marie Wilén (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Delges Kommunchefen Ekonomichefen Samtliga förvaltningar Samtliga beredningar Samtliga nämnder

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kf 71 Dnr 2008/ Plan för arbete med barnkonventionen i Heby kommun Kommunfullmäktiges beslut Plan för arbete med barnkonventionen i Heby kommun, 25 mars 2009, antages. Beredningen för kultur- och utbildningsfrågor har arbetat fram en plan för arbete med barnkonventionen i Heby kommun. I 31, 6 oktober 2008, föreslår beredningen fullmäktige att anta planen. Kommunstyrelsen har i 257, 26 november 2008 beslutat att remittera Plan för arbete med barnkonventionen i Heby kommun till kulturoch utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, beredningen för social- och fritidsfrågor, beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor, trygghetsrådet och handikapprådet. Yttranden har inkommit från alla utom vård- och omsorgsförvaltningen och beredningen för kultur- och utbildningsfrågor har behandlat yttrandena. Beredningen för kultur- och utbildningsfrågor 19, 25 mars 2009 föreslår fullmäktige att anta planen, 25 mars Kommunstyrelsen 128, 5 maj 2009 föreslår fullmäktige att anta Plan för arbete med barnkonventionen i Heby kommun daterad 25 mars Beslutsunderlag Beredningen för kultur- och utbildningsfrågor 19, 25 mars 2009 Förslag, 25 mars 2009 Kommunstyrelsen 128, 5 maj 2009 Förslag Jan Sund (S) med bifall av Carina Schön (S) och David Olsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Tilläggsförslag Carl-Gunnar Johansson (KD): Planen kompletteras med följande inriktningsmål: Heby kommun har att genom sin myndighetsutövning skyldighet att säkerställa erkännandet av principen att föräldrarna har gemensamt ansvar för barns uppfostran och utveckling. Med anledning av detta skall kommunen utveckla verksamheter som stöd i föräldrarollen enligt barnkonventionens artiklar 5, 18 och 19. Förslagsordning Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Därefter ställer ordförande Carl-Gunnar Johanssons tilläggsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Delges Samtliga beredningar Trygghetsrådet Kommunala handikapprådet Barn- och utbildningsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen Reservation Följande ledamöter reserverar sig till förmån för Carl-Gunnar Johanssons förslag: Ingela Wikander (KD), Carl-Gunnar Johansson (KD), Kurt-Rickard Lindgren (LP), Kjell Söderberg (LP), Charlotte Wall (LP), Caroline Gille (LP), Ronny Orvendal (C), Carl-Ove Ernlund (C), Dick Pettersson (C), Annika Krispinsson (C), Berith Röjerås (C), Ola Birgersson (C) och Per Eriksson (C)

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Kf 72 Dnr 2009/ Informations- och kommunikationspolicy Kommunfullmäktige beslutar Informations- och kommunikationspolicy 5 maj 2009, antages. Förslag till informations- och kommunikationspolicy presenteras. Beslutsunderlag Informations- och kommunikationspolicy, 5 maj 2009, förslag Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Delges Informatören Samtliga nämnder Samtliga beredningar Samtliga förvaltningar

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Delges Beredningen för social- och fritidsfrågor Kf 73 Dnr 2009/ Anmälan av nya motioner Kommunfullmäktiges beslut Motionen Bygg en badbassäng i Östervåla, överlämnas till beredningen för social- och fritidsfrågor för beredning. Dick Pettersson (C) föreslår i odaterad motion fullmäktige besluta att det byggs ett utebad i Östervåla. Att det byggs så att det går att överbygga det till ett badhus i framtiden, att kommunen på detta sätt prioriterar folkhälsan och elevhälsan även i den norra kommundelen, att bygget görs när kommunen har möjlighet att prioritera en kommunal utebassäng samt att det görs i samverkan med företagare som vill satsa på Östervåla och innevånarnas hälsa. Beslutsunderlag Motion, odaterad

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Kf 74 Dnr 2008/ Satsning på el-bilar, motion Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen beviljas förlängd svarstid till kommunfullmäktige sammanträde i september Tomas Bergström, Anna Bengtson, Anne-Charlotte Mattsson och Arne Persson, samtliga Folkpartiet Liberalerna, föreslår, i motion 13 oktober 2008, kommunfullmäktige besluta att Heby kommun påbörjar införskaffandet av el-bilar under Före 2015 ska Heby kommuns bilpark till minst 50 % bestå av batteridrivna el-bilar (Battery Electric Vehicle, BEV) eller plug-in hybridbilar (plug-in hybrid electric vehicle, PHEV). Uppdra till kommunstyrelsen och verksamhetsnämnden att senast i maj 2009 återkomma med en redovisning om hur detta kan genomföras och inom vilka verksamheter el-bilar redan nu kan användas. Vid kommunfullmäktige 33, 31 mars 2009 beslutades att fullmäktige avvaktar med beslut om motionens första och andra förslagsmening i väntan på den utredning som anges i motionens tredje förslagsmening. Kommunfullmäktige bifaller därmed motionens tredje förslagsmening. Verksamhetsnämnden 54 och kommunstyrelsen 127 har vid sina respektive sammanträden 5 maj 2009 föreslagit kommunfullmäktige bevilja förlängd svarstid till kommunfullmäktiges sammanträde i juni Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 127, 5 maj 2009 Verksamhetsnämnden 54, 5 maj 2009 Kommunfullmäktige 33, 31 mars 2009 Kommunstyrelsen 59, 11 mars Verksamhetsnämnden 133, 15 december 2008 Verksamhetsnämnden 115, 24 november 2008 Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor, 48, 3 nov 2008 Kommunfullmäktige 117, 21 oktober 2008 Motion 13 oktober 2008 Förslag Kommunstyrelsens förslag: Kommunstyrelsens beviljas förlängd svarstid till kommunfullmäktiges sammanträde i juni Gösta Persson (M): Kommunstyrelsens beviljas förlängd svarstid till kommunfullmäktiges sammanträde i september Ingela Wikander (KD): Kommunstyrelsens beviljas återkomma med svar till kommunfullmäktige när utredningen om el-bilar bedöms vara färdig.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens, det egna förslaget samt Ingela Wikanders förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller det egna förslaget. Delges Kommunstyrelsen Verksamhetsnämnden

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Kf 75 Dnr 2009/ Avsägelser Delges M. Samuelsson T. Dinani Hebyfastigheter AB Hebygårdar AB Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor FMS Kommunfullmäktiges beslut Margareta Samuelssons (FP) avsägelse som ersättare i Hebyfastigheter AB/Hebygårdar AB godkännes. Tomas Dinanis (S) avsägelse som ersättare i beredningen för miljöoch samhällsbyggnadsfrågor godkännes. Margareta Samuelsson (FP) har avsagt sig sin plats som ersättare i Hebyfastigheter AB/Hebygårdar AB. Tomas Dinani (S) har avsagt sig sin plats som ersättare i beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Kf 76 Dnr 2006/ Hebygårdar AB och Hebyfastigheter AB, val av ersättare Kommunfullmäktiges beslut Delges Den valda FMS Hebygårdar AB Hebyfastigheter AB Anne-Charlotte Mattsson (FP) utses till ny ersättare i Hebygårdar AB/Hebyfastigheter AB för tiden fram till och med 31 december Margareta Samuelsson har avsagt sig sin plats som ersättare i Hebyfastigheter AB/Hebygårdar AB. Kommunfullmäktige har i 75, godkänt avsägelsen. Anne-Charlotte Mattsson (FP) utses till ny ersättare i Hebygårdar AB/Hebyfastigheter AB för tiden fram till och med 31 december 2010.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Kf 77 Dnr 2006/ Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor, val av ersättare Kommunfullmäktiges beslut Alexandra Wollein utses till ny ersättare i beredningen för miljöoch samhällsbyggnadsfrågor för tiden fram till och med 31 december Tomas Dinani (S) har avsagt sig sin plats som ersättare i beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor. Kommunfullmäktige har i 75, godkänt avsägelsen. Alexandra Wollein utses till ny ersättare i beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor för tiden fram till och med 31 december Delges Den valda Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor FMS

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Kf 78 Dnr 2007/ Anmälningsärenden Kommunfullmäktige tackar för informationen Följande anmälningsärenden föreligger: 1. Folkhälsopolicy för Uppsala län 2. Dalabanan Ett viktigt pendelstråk för Sverige, Dalabanans intressenter

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 17.00 20.00 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Karl-Arne Larsson (C) Ola Birgersson (C) Carina Schön (S) Alette-Marie Lindgren (S) Kurt-Rikard

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Heby, kl 17.00-21.45 Beslutande Håkan Collin (s), ordförande 21-26, 29-36 Dick Pettersson (c) Ingela Wikander (kd), ordförande 27-28 Mats Pettersson

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 17.00 21:05 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Alette-Marie Lindgren (S) Maire Lautakoski (V) Carina Schön (S) Daniel Röjerås (C) Sixten Larsson

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Folkets Hus, Heby, kl 10.00 18.30 Beslutande Gösta Persson (m), ordförande 38-43, 45-61 Ola Birgersson (c) Håkan Collin (s) ordförande 44 Kurt R Lindgren (lp)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 09:00. Helena Henriksson 12-22 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 09:00. Helena Henriksson 12-22 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset Heby kl 09:00-11:45 Beslutande Per Möller (C), ordf Sixten Larsson (M) Ola Birgersson (C) Harald Brixeskog (MP) Larry Tallroth

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-11:50 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Emilie Jansson (S) Anders Pettersson (S)

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 12 mars 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 8-17 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 12 mars 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 8-17 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 16.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Utses

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Folkets hus, Heby kl. 14:00-20:10 Beslutande Gösta Persson (m), ordf Karl-Arne Larsson (c) Ola Birgersson (c) Carina Schön (s) Tommy Dahlgren (s) Kurt R Lindgren

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Folkets hus, Heby kl 17:00-21:30 Beslutande Gösta Persson (m), ordf Karl-Arne Larsson (c) Ulla Odhner (s) Carina Schön (s) Tommy Dahlgren (s) Ola Birgersson (c)

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S)

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S) FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla

Läs mer

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Heby brandstation, Heby kl 09:00-15:10 Beslutande Marie Wilen(C) ordf. David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan Andersson (S) 148-149 Anne-Charlotte

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 17.00 21:50 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Rune Ragnarsson (S) Ola Birgersson (C) Carina Schön (S) Karl-Arne Larsson (C) Kurt R Lindgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant Bodil Persson (M) Niklas Ahlezon (KD) Elise Teinler 67-72 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant Bodil Persson (M) Niklas Ahlezon (KD) Elise Teinler 67-72 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset Heby, kl 09:00-11:30 Beslutande Per Möller (C), ordf Sixten Larsson (M) Per Sverkersson (S) Ola Birgersson (C) Harald Brixeskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum 17 maj 2011 KOMMUNFULLMÄK TIGE ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum 17 maj 2011 KOMMUNFULLMÄK TIGE ANSLAG/BEVIS KOMMUNFULLMÄK TIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17: 00 20:40 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Carl Åke Elmersjö (MP) Håkan Collin (S) Tomas Bergström (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum KOMMUNALA PENS IONÄRSRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 13.00 15.10 Beslutande Margaretha Gadde Jen nische (M) Ingela Wikander (KD) Ulla Odhner (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 14.00 19.00 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Larry Tallroth (S) Maire Lautakoski (-) Carina Schön (S) Karl-Arne Larsson (C) Sixten Larsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) D ick Pettersson (C) B engt Löfling (V) Ej

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 21 maj 2015, kl 13.30. Sekreterare Paragrafer 76-88. Margaretha Gadde-Jennische Karl-Arne Larsson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 21 maj 2015, kl 13.30. Sekreterare Paragrafer 76-88. Margaretha Gadde-Jennische Karl-Arne Larsson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande, 76-77, 79-88 Karl-Arne Larsson (C) Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson. kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby, tisdag 3 maj 2016 kl 09:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson. kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby, tisdag 3 maj 2016 kl 09:00 -KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00-21:50 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordförande Carl-Åke Elmersjö (MP) Olof Nilsson (S) Tomas Bergström (L) Carola Eriksson (S) Rose-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 15 september 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragraf 160-171 ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 15 september 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragraf 160-171 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-11.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Susanne

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd) Plats och tid Kommunkontoret 2015-05-11 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd) Övriga deltagare

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) 51-61

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16)

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16) 2015-12-09 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-09 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:40-11:00, 11:09-11:30. Reservationsmotivering 132 biläggs protokollet Beslutande

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-12-11 1 (22)

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-12-11 1 (22) Vård- och Omsorgsnämnden 2003-12-11 1 (22) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 17.00 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel, 79-94 (s) Ingrid Karlsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-08 1(17)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-08 1(17) Nr 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-08 1(17) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 8 mars 2011, sammanträdestid klockan 08.30 12.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Daniel Jensen (KD)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Tid 8.15-10.00 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 amuel Gonzalez Westling (V) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Direktjustering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge PROTOKOLL 1(12) Plats och tid: Ale rummet, kl 08:30 11.15 Närvarande ledamöter Lennarth Nilsson (m) ordf Irene Hellkant (s) Birgit Hansson (kd) Christer Damm (s) Bengt Englund (c) Daniel Höglund (fp) Victoria

Läs mer

Gymnasienämnden 2006-01-24 1 (13)

Gymnasienämnden 2006-01-24 1 (13) Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Bolmens sammanträdesrum, Kommunhuset i Gislaved, kl 14.00-16.45 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordf. Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt Larsson (C) Elisabeth Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00 11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Larry

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Fredagen den 17 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Fredagen den 17 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 14 april 2015, kl. 10.00-11.00. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-02-13 Räddningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-02-13 Räddningsnämnden Tid och plats 2013-02-13 Kommunhuset klockan 15.00-16.00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Bomans, Trosa kl. 18.00-20.00 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M) Sune G Jansson

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-11.30 Beslutande Kira Berg, s 92 Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Arne Fäldt, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet 2012-10-24 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet 2012-10-24 1 (6) Vård- och omsorgsutskottet 2012-10-24 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Eva Folkesdotter-Paradis (M), ordförande Monika

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Kommunkontoret, Vårgårda1

Kommunkontoret, Vårgårda1 Kultur- och fritidsnämnden 2002-03-12 1(11) Plats och tid Vårgårda Hockey Clubs lokal, tisdag 2002-03-12, kl. 17.30-19.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Kent Warnborg (s) deltog ej i 181 Per

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9)

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 26 september kl. 9.00 14.45 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström (M) Inga Karlsson (M) Claes Lindahl

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 17.00 21.45 Beslutande Gösta Persson (M), ordf C-E Thörngren (S) 98-106 Maire Lautakoski (-) Carina Schön (S), ej 110 Karl-Arne Larsson (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Ajournering 14.20-15.00

Ajournering 14.20-15.00 Tekniska nämnden 2010-08-31 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-15.20 Ajournering 14.20-15.00 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (S) Börje Blomkvist (S) Karl-Bertil Eklund (S) Hans Jansson

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 Plats och sammanträdestid Beslutande Övriga PROTOKOLL Sida 1 (26) s sessionssal i Stadshuset kl 17.00-19.00 ekonomiskpolitisk debatt. Sammanträde 19.30-21.15 Ronnie Brorsson (S) Anders Olsson (M) Morgan

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer