- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- KOMMUNFULLMÄKTIGE -"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl :50 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Rune Ragnarsson (S) Ola Birgersson (C) Carina Schön (S) Karl-Arne Larsson (C) Kurt R Lindgren (LP) Marie Wilén (C) Tommy Dahlgren (S) Maire Lautakoski (V) Håkan Collin (S) M Gadde-Jennische (M) Robert Forslund (-) Rose-Marie Isaksson (S) Bengt Löfling (V) Sixten Larsson (M) Torbjörn Ivarsson (LP) Carola Eriksson (S) Elisabeth Wollein (S) Carl-Ove Ernlund (C) Ronny Orvendal (C) Daniel Röjerås (C) Anders Pettersson (S) Kjell Söderberg (LP) Jan Sund (S) Leif Nilsson (V) C. Odhner (S) Tommy Johansson (SD) Berith Parmsäter (S) Ingela Wikander (KD) David Olsson (M) A-C. Mattsson (FP) Sören Johansson (KD) Britt Nilsson (S) Annika Krispinsson (C) Jan Malmsjö (M) Tomas Bergström (FP) Berith Röjerås (C) Caroline Gille (LP) Mats Pettersson (S) Pär Rickman (S) Ulla Odhner (S) Övriga deltagande Tjänstemän Ej tjänstgörande ersättare Helena Henriksson, kommunsekreterare Arne Persson (FP) Elisabet Andersson, informatör Sixten Lautakoski (V) Larry Tallroth (S) Salima Fahad (V) Carl-Eric Thörngren (S) Alette-Marie Lindgren (S) Carl-Gunnar Johansson (KD) Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Heby, onsdag 8 april 2009 Sekreterare Paragrafer Helena Henriksson Ordförande Justerande Gösta Persson Mats Pettersson Ronny Orvendal ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande 8 april 2009 Datum för anslags nedtagande 30 april 2009 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Helena Henriksson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kf 17 Dnr 2007/ Fullmäktigeberedningarna, styrelser och nämnder, information Kommunfullmäktige tackar för informationen Carina Schön (S), kommunstyrelsens ordförande informerar om Uventrafiken och finansieringssituationen för denna. SJ har lämnat ett bud på sex turer per dag. Landstinget är berett att finansiera med den summan man gör i dagsläget. Leif Nilsson (V), ordförande i sociala nämnden informerar att kommunen har tillsatt en särskild LOV-utredare som anställts med statliga medel. Heby kommun är med i Sveriges kommuner och landstings (SKL) nätverk för att utveckla LOV. Kommunen har även tillsatt en politisk referensgrupp där alla fullmäktiges partier är representerade. Referensgruppen kommer att hålla ett informationsseminarium om LOV innan fullmäktigesammanträdet den 29 september Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 50, 11 mars 2009+bilaga Kommunstyrelsen 1, 4 februari 2009 Kommunala handikapprådet 3, 3 mars 2009 Verksamhetsnämnden 30, 10 mars 2009

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kf 18 Dnr 2007/ Revisorerna, information Revisionens ordförande Ola Birgersson (C) informerar om revisionsplanen för 2009 som revisionen antagit 14, 5 mars Under 2009 kommer revisionen att göra två fördjupande revisionsprojekt varav det ena är skydd mot mutor och bestickningar Det andra projektet är ej ännu fastställt men aktuella områden är ansvarsfördelningen mellan sociala nämnden och verksamhetsnämnden samt samarbete och ansvarsfördelning mellan Heby kommun och Hebyfastigheter i lokalförsörjningsprocessen. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges revisorer 14, 5 mars Revisionsplan 2009, 5 mars 2009

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kf 19 Dnr 2009/ Interpellation angående förebyggande arbete I interpellation 17 mars, 2009 ställer Karl-Arne Larsson (C) följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Carina Schön (S) angående det förebyggande arbetet inom vård och omsorg med individ- och familjeomsorgen som en viktig del: Vem är politiskt ansvarig för det förebyggande arbetet inom vård och omsorg? Carina Schön besvarar frågan i skrivelse, 29 mars Beslutsunderlag Skrivelse, 29 mars 2009 Interpellation, 17 mars 2009

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Kf 20 Dnr 2009/ Enkla frågor 1. Kurt-Rickard Lindgren (LP) ställer följand enkla frågor till kommunstyrelsens ordförande Carina Schön (S) med anledning kommunens riktlinjer gällande parboende och det fall som uppmärksammats i lokalpressen om ett äldre par som nekats möjlighet till parboende: Är det fortfarande så ställt, att en händelse som beskrivits, inte kan inträffa i Heby kommun mot bakgrund av kommunens riktlinjer? Är det sannolikt, att kommunens tjänstemän på ett rimligt sätt tolkar rådande lagstiftning? Är det än en gång så, att det redovisade fallet i själva verket aldrig har inträffat? Om det nu faktiskt är sant, som skildras, kommer vederbörliga instanser att agera för att rätta till missförhållandena och låta det äldre paret fortsätta leva tryggt tillsammans? Carina Schön överlämnar till Leif Nilsson (V), ordförande i sociala nämnden att besvara frågan. Leif Nilsson (V) besvarar frågan. 2. Marie Wilén (C) ställer enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Carina Schön (S): Vad har du lämnat för besked till Uppsala landsting och UL med anledning av risken för minskning av tågtrafiken? Carina Schön besvarar frågan. 3. Anders Pettersson (S) ställer enkel fråga till Leif Nilsson (V), ordförande i sociala nämnden angående det äldre paret som nekats parboende: När får det äldre paret flytta in på Liljebacken? Leif Nilsson besvarar frågan. 4. Carl-Ove Ernlund (C) ställer enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Carina Schön (S) angående trafiksituationen genom Vittinge: Kommer kommunen att uppvakta Vägverket för att få till stånd en bättre trafiksituation i Vittinge med till exempel fartkameror som övervakar att hastighetsreglerna efterföljs? Carina Schön besvarar frågan. 5. Ola Birgersson (C) ställer enkel fråga till Hebygårdar AB:s ordförande Håkan Collin (S): Hur går det med nybyggnationen av bostäder i Huddunge? Håkan Collin besvarar frågan.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Kf 21 Dnr 2000/ VafabMiljö, borgensåtagande Heby kommun godkänner kommunal borgen till VAFAB Miljö AB på sammanlagt kronor motsvarande Heby kommuns andel på 4,60 procent. På extra bolagsstämma den 25 november 2008 beslutades att Vafab Miljö AB ska gå vidare till kommunerna med en begäran om att kommunal borgen enligt ägaravtal tecknas för Låneram, upp till 170 miljoner kronor för att finansiera långsiktiga investeringar knutna till kommunernas avfallsansvar enligt miljöbalken, avslutning av avfallsupplag, långsiktigt miljöskydd vid anläggningarna etc. Säkerhet på 7,5 miljoner kronor till länsstyrelsen avseende tillstånd för ny deponi på Gryta 2009 enligt miljödomstolens krav På extra bolagsstämma den 25 november 2008 beslutades att Vafab Miljö AB ska gå vidare till kommunerna med en begäran om att kommunal borgen enligt ägaravtal tecknas för Heby kommuns andel är 4,60 procent vilket motsvarar kronor kronor, totalt kronor i borgensåtagande. Enligt Heby kommuns borgenspolicy ska det göras en bedömning av eventuell risk. I föreliggande ärende bedöms risken som liten. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 42, 11 mars 2009 PM, 11 mars 2009 Skrivelse, 13 januari 2009+bilaga Delges + bilaga Vafab Kommunchefen Ekonomichefen Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Kf 22 Dnr 2008/ Allmänhetens frågestund Carl-Gustav Östlund tar upp frågan om kommunens vinterväghållning och föreslår att kommunen utvärderar snöröjningsentreprenaden. Östlund har även skickat in en skrivelse till kommunen om detta. Rose-Marie Isaksson (S), ordförande i verksamhetsnämnden ber att få återkomma med svar i fråga efter ärendet varit uppe i verksamhetsnämnden.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Kf 23 Dnr 2009/ Dnr 2009/ Dnr 2009/ Anmälan av nya medborgarförslag Medborgarförslag Morgongåva Byalag som remissinstans överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. De båda medborgarförslagen Vindskydd med grillplats i Holmens hage och Vattenprov och inplantering av lämplig kräftart i Örsundsån överlämnas till verksamhetsnämnden för beredning och svar till förslagsställaren. Morgongåva Byalag genom Lars Stadigh har inkommit med medborgarförslag. Av medborgarförslaget framgår att Morgongåva Byalag vill vara remissinstans i samtliga frågor som rör samhället. Joel Lindberg har inkommit med två medborgarförslag. I det första förslaget föreslås att ett vindskydd med grillplats i Holmens hage sätts upp för att skapa möjlighet till bredare friluftsaktivitet. Av det andra förslaget framgår att vattenprov i Örsundaån bör tas för att sedan inplantera lämplig kräftart i ån. Beslutsunderlag Medborgarförslag, 25 mars 2009 Medborgarförslag, 25 mars 2009 Medborgarförslag, 24 mars 2009 Delges Förslagsställarna Kommunstyrelsen Verksamhetsnämnden

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Kf 24 Dnr 2003/ Ägardirektiv för Hebyfastigheter AB Ägardirektiv för Hebyfastigheter AB, 25 mars 2009, antages. Kommunfullmäktige har i 87, 18 juni 2008 gett kommunstyrelsen i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde i december 2008 presentera förslag till reviderat ägardirektiv för Hebyfastigheter AB. I revideringe skall särskilt belysas en ökad koncernnytta, framtida avkastningskrav samt demokratiaspekter. Kommunfullmäktige har i 151, 9 december 2008, beviljat kommunstyrelsen förlängt beredningstid till och med kommunfullmäktiges sammanträde i mars I 63, 25 mars 2009 föreslår kommunstyrelsen fullmäktige att Ägardirektiv för Hebyfastigheter AB, 25 mars 2009 antages. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 63, 25 mars 2009 Ägardirektiv för Hebyfastigheter AB, förslag 25 mars 2009 Förslag Carina Schön (S) med bifall av Håkan Collin (S), Karl-Arne Larsson (C) och David Olsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Kf 25 Dnr 2007/ Finanspolicy Beredningstiden för framtagande av finanspolicy förlängs till och med kommunfullmäktiges sammanträde 26 maj Kommunfullmäktige beslöt i 87, 18 juni 2008 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, till kommunfullmäktiges sammanträde i december 2008, presentera ett förslag till finanspolicy att omfatta Heby kommun samt helägda bolag. Policyn bör även vara tillämplig på delägda bolag. Kommunfullmäktige beslöt i 150, 9 december 2008 att ge kommunstyrelsen förläng beredningstid till och med kommunfullmäktiges sammanträde i mars Eftersom Heby kommuns ekonomichef tillsammans med övriga ekonomichefer i länet gemensamt arbetar med att ta fram kommunala finanspolicyn föreslår han att Heby kommun inväntar gemensamt förslag från länets kommunala ekonomichefer. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 43, 11 mars 2009 Kommunfullmäktige 150, 9 december 2008 Finanspolicy för Heby kommunkoncern, odaterat förslag Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Delges Kommunstyrelsen Ekonomichefen

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Kf 26 Dnr 2008/ Ändring av kommunfullmäktigebeslut om begränsning av upplåning Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen att uppta långfristiga lån inom en total ram för den långsiktiga låneskulden om högst 200 miljoner kronor I kommunfullmäktiges beslut avseende budget 2009, plan har kommunfullmäktige beslutat om att kommunstyrelsen medges att uppta långfristiga lån inom en total ram för den långsiktiga låneskulden om högst 100 miljoner kronor. Inom ekonomi- och finansfunktionen pågår ett arbete med att förändra arbetssättet inom kommunkoncernen. Det innebär bland annat att Heby kommun samordnar hela kommunkoncernens likviditetsbehov. I praktiken innebär det att Heby kommun upphandlar samtliga krediter även för Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB behov. Fördelen med det är att Heby kommun får bättre lånevillkor jämfört med om bolagen agerar själva på lånemarknaden. Sedan i oktober har kommunfullmäktige beviljat investeringar för Hebygårdar AB och Hebyfastigheter AB till en total summa på 89,5 miljoner kronor. Enligt besluten ska Heby kommun låna ut dessa pengar till Hebyfastigheter AB och till Hebygårdar AB. Bostäder Östervåla 53,0 mkr KF 21/ Verksamhetslokaler (sim- o sporthall 8 mkr + Harbo skola 2 mkr) 10,0 mkr KF 9/ LSS-boende söder 10,0 mkr KF 9/ Östervåla skola 16,5 mkr KF 9/ Med anledning av kommunfullmäktiges investeringsbeslut ovan måste ramen för kommunstyrelsens upplåning av långfristiga krediter höjas från nuvarande 100 miljoner kronor till 200 miljoner kronor.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 41, 11 mars 2009 PM, 11 mars 2009 Förslag Carina Schön (S) med bifall av Håkan Collin (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Delges Kommunstyrelsen Kommunchefen Ekonomichefen

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Kf 27 Dnr 2005/ Plan för gatubelysning i Heby kommun Ärendet återremitteras med uppdrag till kommunstyrelsens att utreda var kommunens gatubelysningsanläggning är viktigast för en god trafiksäkerhet. Förslag till plan för gatubelysning i Heby kommun föreligger. Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor föreslår i 29, 6 oktober 2008, att planen antas. Kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde 17 december 2009, 279 och beslutar att återremittera planen till förvaltningen med följande uppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att utreda de ekonomiska konsekvenserna för planen. Förvaltningen får i uppdrag att klargöra vem som har ansvar för definieringen av kriterierna i planen under rubriken syfte. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa vilka som är huvudmän för de gator där kommunen ej är huvudman. Förvaltningen har besvarat frågorna i odaterat PM från VA- och avfallsenheten. Vid kommunstyrelsen 44, 11 mars 2009 föreslår kommunstyrelsen fullmäktige att planen antages. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 44, 11 mars 2009 Kommunstyrelsen 279, 17 december 2008 Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor 29, 6 oktober 2008 Plan för gatubelysning i Heby kommun (Heby kommuns författningssamling) PM 16 september 2008 Förslag Pär Rickman (S) med bifall av David Olsson (M): Plan för gatubelysning i Heby kommun godkännes. Marie Wilén (C) med bifall av Ola Birgersson (C), Ingela Wikander (KD) och Sören Johansson (KD): Ärendet återremitteras med uppdrag till kommunstyrelsen att utreda var kommunens gatubelysningsanläggningar är viktigas för en god trafiksäkerhet. Förslagsordning Ordförande ställer Marie Wiléns förslag om återremiss mot att ärendet avgörs idag och finner att kommunfullmäktige bifaller Marie Wiléns förslag.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Delges Kommunstyrelsen Därefter ställer ordförande Marie Wiléns förslag till motivering mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller motiveringen.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Kf 28 Dnr 2009/3 106 Jämförande kvalitetsnätverk Bergslagen, rapport om Kommunernas arbete och samarbete med kultur-, fritids- och föreningsliv Verksamhetsnämnden, beredningen för social- och fritidsfrågor och beredningen för kultur- och utbildningsfrågor får i uppdrag att i det kommande målarbetet beakta de förbättringsområden som framkommit i rapporten om kommunernas arbete och samarbete med kultur-, fritids- och föreningsliv och som kräver politiska beslut eller på annat sätt kan vidtas av de förtroendevalda. Jämförande kvalitetsnätverk Bergslagen har avlämnat rapport om kommunernas arbete och samarbete med kultur-, fritids- och föreningsliv vid styrgruppsmöte i Borlänge 15 december Nätverkets undersökningar speglar både kostnader och kvalitet samt är bedömt utifrån ett medborgar- och kundperspektiv. Undersökningen genomfördes under perioden juli-november Resultatet har sammanställts av Sveriges Kommuner och Landsting. Denna undersökning har omfattat kommunerna Borlänge, Fagersta, Falun, Gagnef, Heby, Hofors, Norberg, Skinnskatteberg, Säter och Vansbro. Undersökningen omfattar sex block: Styrning och ledning Utförarorganisation, resurser och samverkan Jämförelse av informationen på hemsidan Föreningsstöd Resultatjämförelser Brukarundersökning föreningsliv Kommunstyrelsen 33, 11 mars 2009 föreslår kommunfullmäktige att verksamhetsnämnden, beredningen för social- och fritidsfrågor och beredningen för kultur- och utbildningsfrågor får i uppdrag att i det nästkommande målarbetet beakta de förbättringsområden som framkommit i rapporten om kommunernas arbete och samarbete med kultur-, fritids- och föreningsliv och som kräver politiska beslut eller på annat sätt kan vidtas av de förtroendevalda Förslag Jan Sund (S) med bifall av Ingela Wikander (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring: Verksamhetsnämnden, beredningen för social- och fritidsfrågor och beredningen för kultur- och utbildningsfrågor får i uppdrag att i det kommande målarbetet beakta de förbättringsområden som framkommit i rapporten om kommunernas arbete och samarbete med kultur-, fritids- och föreningsliv och som kräver politiska beslut eller på annat sätt kan vidtas av de förtroendevalda.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Delges Verksamhetsnämnden Bsf Bku Administrativ chef Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med Jan Sunds ändringsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag med Jan Sunds ändringsförslag.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Kf 29 Dnr 2009/ Dnr 2009/ Dnr 2009/ Anmälan av nya motioner Motionen Basketbollplan i Morgongåva överlämnas till beredningen för social- och fritidsfrågor för beredning. Motionen Hundar är rena medicinen överlämnas till beredningen för social- och fritidsfrågor för beredning. Motionen Bygg snarast en cykelväg (g/c-bana) i Runhällen överlämnas till beredningen för miljö- och samhällsbyggnad för beredning. Salima Fahad och Bengt Löfling, båda Vänsterpartiet föreslår i motion 1 mars 2009 att en plats där ungdomar kan spela basketboll skapas i anslutning till rinken i Morgongåva. Charlotte Wall och Kurt-Rickard Lindgren, båda Det Lokala Partiet föreslår i motion 22 mars 2009 att kommunen till att börja med inför vårdhund till äldreboendet Liljebacken i Tärnsjö. Charlotte Wall och Kurt-Rickard Lindgren, båda Det Lokala Partiet föreslår i motion 22 mars 2009 att kommunen snarast planerar och bygger en cykelväg mellan Runhällen och Enåkers skola. Beslutsunderlag Motion, 22 mars 2009 Motion. 22 mars 2009 Motion, 1 mars 2009 Delges Bfs Bms Motionärerna

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Kf 30 Dnr 2008/ Skapa förutsättningar för en ökad miljö- och naturkunskap, motion Delges Motionärerna Motionen bifalles. Sixten Larsson, Margaretha Gadde-Jennische och Gösta Persson, samtliga Moderaterna, föreslår i motion 3 november 2008 att fullmäktige beslutar att Gröna kunskapshuset bör utvecklas som ett centrum för miljö- och naturutbildning i Heby kommun samt för naturturism i Östa naturreservat och nationalparken. Kommunens möjligheter att stödja och bidra till en sådan utveckling ska snarast utredas. Kommunfullmäktige har 132, 19 november 2008, beslutat att överlämna motionen till beredningen för kultur- och utbildningsfrågor samt beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor för beredning. Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor har i 3, 26 januari 2009, föreslagit kommunfullmäktige att bifalla motionen. Beredningen för kultur och utbildningsfrågor har i 7, 28 januari 2009, beslutat att Beredningens presidium får i uppdrag att tillsammans med beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågors och kommunstyrelsens ordföranden föra en dialog om att ta fram möjligheter och idéer för att skapa en naturskola. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 56, 11 mars Beredningen för kultur- och utbildningsfrågor 7, 28 januari 2009 Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor 3, 26 januari 2009 Kommunfullmäktige 132, 19 november 2008 Motion 3 november 2008 Förslag Robert Forslund (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Kf 31 Dnr 2008/ Autonom kommunal service på lokal nivå i Tärnsjö, motion Motionen avslås med hänvisning till att Heby kommun är för liten för att skapa någon sorts kommundelsorganisation. Robert Forslund (-), Per Eriksson (C), Ingela Wikander (KD), Kjell Söderberg (LP) och Kurt Rickard Lindgren (LP) föreslår, i motion 5 december 2009, kommunfullmäktige besluta att 1. Under 5 år låta de kommunanställda i Tärnsjö autonomt styra sitt arbete. 2. Bryta ut servicefunktionerna i Tärnsjö ur sina nuvarande organisationer, inklusive maskiner, personal och nuvarande budgetutrymme. 3. Uppdraget blir att sköta driften av kommunala anläggningar i Östa och Tärnsjö. 4. Uppdra åt ekonomiavdelningen att räkna fram budgetunderlaget. 5. Hebyfastigheters hyresnivå justeras ner för respektive verksamhet. 6. Ta kontakt med SLU om samarbetsform för stöd och uppföljning av projektet. Kommunfullmäktige har i 153, 9 december 2008, beslutat att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 57, 11 mars Kommunfullmäktige 153, 9 december 2008 Motion 5 december 2008 Förslag David Olsson (M) med bifall av Tomas Bergström (FP), Carina Schön (S) och Gösta Persson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Kurt Rickard Lindgren (LP): Motionen bifalles. Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Kurt Rickard Lindgrens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Reservation Följande ledamöter reserverar sig till förmån för Kurt Rickard Lindgrens förslag: Kurt Rickard Lindgren (LP), Robert Forslund (-) och Kjell Söderberg (LP).

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Kf 32 Dnr 2008/ Upplös kostenheten i Heby kommun som egen organisation, motion En översyn av kostenheten pågår. Målet med översynen stämmer i stort sett överens med motionens intentioner. Motionen anses därmed behandlad. Anders Pettersson (S) och Mats Pettersson (S) föreslår i motion, ankomststämplad 10 december 2008, att kommunfullmäktige beslutar att Upplösa kostenheten i Heby kommun, som egen organisation. Personal, ekonomi och utförande överförs till enhetscheferna på respektive verksamhet. Kommunfullmäktige har, i 153, 9 december 2008, beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. I 58, 11 mars 2009 föreslår kommunstyrelsens fullmäktige besluta att En översyn av kostenheten pågår. Målet mer översynen stämmer i stort sett överens med motionens intentioner. Motionen anses därmed besvarad. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 58, 11 mars Kommunfullmäktige 153, 9 december 2008 Motion, ankomststämplad 10 december 2008 Förslag Kommunstyrelsens förslag: En översyn av kostenheten pågår. Målet mer översynen stämmer i stort sett överens med motionens intentioner. Motionen anses därmed besvarad. Kurt-Rickard Lindgren (LP), med bifall av Anders Pettersson (S): Motionen bifalles. Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Kurt-Rickard Lindgrens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Reservation Följande ledamöter reserverar sig till förmån för Kurt Rickard Lindgrens (LP) förslag: Kurt-Rickard Lindgren (LP), Robert Forslund (-), Tommy Johansson (SD), Kjell Söderberg (LP), Anders Pettersson (S) och Mats Pettersson (S).

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Kf 33 Dnr 2008/ Satsning på el-bilar, motion Kommunfullmäktige avvaktar med beslut om motionens första och andra förslagsmening, Heby kommun påbörjar införskaffandet av el-bilar under 2009 och Före 2015 ska Heby kommuns bilpark till minst 50 % bestå av batteridrivna el-bilar (Battery Electric Vehicle, BEV) eller plug-in hybridbilar (plug-in hybrid electric vehicle, PHEV), i väntan på den utredningen som anges i motionens tredje förslagsmening. Motionens tredje förslagsmening, Uppdra till kommunstyrelsen och verksamhetsnämnden att senast i maj 2009 återkomma med en redovisning om hur detta kan genomföras och inom vilka verksamheter el-bilar redan nu kan användas, bifalls. Tomas Bergström, Anna Bengtson, Anne-Charlotte Mattsson och Arne Persson, samtliga Folkpartiet Liberalerna, föreslår, i motion 13 oktober 2008, kommunfullmäktige besluta att Heby kommun påbörjar införskaffandet av el-bilar under Före 2015 ska Heby kommuns bilpark till minst 50 % bestå av batteridrivna el-bilar (Battery Electric Vehicle, BEV) eller plug-in hybridbilar (plug-in hybrid electric vehicle, PHEV). Uppdra till kommunstyrelsen och verksamhetsnämnden att senast i maj 2009 återkomma med en redovisning om hur detta kan genomföras och inom vilka verksamheter el-bilar redan nu kan användas. Kommunfullmäktige beslöt i 117, 21 oktober 2008, att motionen överlämnas till beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor och verksamhetsnämnden för beredning. Beredningen för miljö- och samhällsfrågor föreslår i 48, 3 november 2008, att motionen avslås med följande kommentar; På grund av kommunens struktur, med stora avstånd mellan små samhällen, anser beredningen att det är bättre att satsa på andra miljövänliga alternativ, exempelvis biogas. Verksamhetsnämnden föreslår i 133, 15 december 2008 att motionens första förslagsmening avslås, förslagsmening två och tre bifalles. Vid kommunfullmäktiges sammanträde rekommenderar Pär Rickman (S) kommunstyrelsen att ändra motionens tredje förslagsmening till följande lydelse: Uppdra till kommunstyrelsen och verksamhetsnämnden att till före 2009 års utgång återkomma med en redovisning om hur detta kan genomföras och inom vilka verksamheter el-bilar redan nu kan användas

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 59, 11 mars Verksamhetsnämnden 133, 15 december 2008 Verksamhetsnämnden 115, 24 november 2008 Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor, 48, 3 nov 2008 Kommunfullmäktige 117, 21 oktober 2008 Motion 13 oktober 2008 Förslag Tomas Bergström (FP), med bifall av Ingela Wikander (KD) och Anders Pettersson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Kf 34 Dnr 2006/ Upphävande av beslut Kf 13, 24 februari , 24 februari 2009, upphävs. Kommunfullmäktige 13, 24 februari 2009 utsåg Margaretha Gadde- Jennische (M) till ledamot i Trygghetsrådet. Margaretha Gadde- Jennische utsågs som representant för beredningen för social- och fritidsfrågor. Då ingen vakant plats fanns i Trygghetsrådet upphäver kommunfullmäktige beslutet.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 Kf 35 Dnr 2009/ Dnr 2008/ Avsägelser Delges Verksamhetsnämnden Kommunstyrelsens PRO Tärnsjö Kommunala pensionärsrådet Bengt Jansson Krister Colde Sverker Pettersson FMS Bengt Janssons (LP) avsägelse av uppdraget som ersättare i verksamhetsnämnden godkännes. Krister Coldes (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen godkännes. Sverker Petterssons avsägelse av uppdraget som föreningsrepresentant i kommunala pensionärsrådet för PRO Tärnsjö godkännes. Bengt Jansson (LP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i verksamhetsnämnden. Krister Colde (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Sverker Pettersson har avsagt sig uppdraget som föreningsrepresentant i kommunala pensionärsrådet för PRO Tärnsjö.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Kf 36 Dnr 2006/ Kommunstyrelsen, val av ersättare Emelie Jansson (S) utses till ersättare i kommunstyrelsens för tiden fram till och med 31 december Krister Colde (S) har i skrivelse 17 december 2008 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har i 35,, godkänt avsägelsen. Emelie Jansson (S) utses som ny ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till och med 31 december Delges Den valda FMS Kommunstyrelsen

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 Kf 37 Dnr 2006/ Kommunala pensionärsrådet, val av föreningsrepresentant ordinarie och ersättare Sonja Almros utses som föreningsrepresentant, ordinarie, i kommunala pensionärsrådet för PRO Tärnsjö, för tiden fram till och med 31 december 2010 Sten Back utses som föreningsrepresentant, ersättare, i kommunala pensionärsrådet för PRO Tärnsjö, för tiden fram till och med 31 december Sverker Pettersson har i skrivelse 24 februari 2009 avsagt sig uppdraget som ordinarie föreningsrepresentant i kommunala pensionärsrådet för PRO Tärnsjö. Kommunfullmäktige har i 35, 31 mars 2009, godkänt avsägelsen. Sonja Almros, tidigare ersättare i kommunala pensionärsrådet för PRO Tärnsjö, utses som ny ordinarie föreningsrepresentant. Sten Back utses som ny ersättande föreningsrepresentant i kommunala pensionärsrådet för PRO Tärnsjö. Delges Kommunala pensionärsrådet De valda FMS

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Kf 38 Dnr 2006/ Verksamhetsnämnden, val av ersättare Mats Johansson (LP) utses till ersättare i verksamhetsnämnden för tiden fram till och med 31 december Bengt Jansson (LP) har i skrivelse ankomststämplad 12 mars 2009 avsagt sig uppdraget som ersättare i verksamhetsnämnden. Kommunfullmäktige har i 35,, godkänt avsägelsen. Mats Johansson (LP) utses som ny ersättare i verksamhetsnämnden för tiden fram till och med 31 december 2010.

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 Kf 39 Dnr 2007/ Anmälningsärenden Kommunfullmäktige tackar för informationen Följande anmälningsärenden föreligger: 1. Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter. Regeringskansliet, november Värna om barndomen. Enheten för hälsofrämjande psykiatri 3. Informationsmaterial från Barnombudsmannen i Uppsala

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Heby brandstation, Heby kl 09:00-15:10 Beslutande Marie Wilen(C) ordf. David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan Andersson (S) 148-149 Anne-Charlotte

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 17.00 21.45 Beslutande Gösta Persson (M), ordf C-E Thörngren (S) 98-106 Maire Lautakoski (-) Carina Schön (S), ej 110 Karl-Arne Larsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 13-18 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 13-18 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Bengt Löfling. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret, fredag 19 december 2014 kl 09:00 ANSLAG/BEVIS

Bengt Löfling. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret, fredag 19 december 2014 kl 09:00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Folkets Hus, Heby kl 10:00-19:00 Beslutande Annika Krispinsson (C) Carl-Åke Elmersjö (MP) Håkan Collin (S) Carina Schön (S) Marie Wilén (C) Olof Nilsson (S) Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 16:30 21:10 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Bernt-Erik Rutström (S) Marie Wilén (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Gösta Persson (M) Rose-Marie

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) - TRYGGHETSRÅDET- ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) - TRYGGHETSRÅDET- ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Blå huset, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Carola Eriksson (S) Rose-Marie

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 7 Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 08.30-11.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer