- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- KOMMUNFULLMÄKTIGE -"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl :50 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Rune Ragnarsson (S) Ola Birgersson (C) Carina Schön (S) Karl-Arne Larsson (C) Kurt R Lindgren (LP) Marie Wilén (C) Tommy Dahlgren (S) Maire Lautakoski (V) Håkan Collin (S) M Gadde-Jennische (M) Robert Forslund (-) Rose-Marie Isaksson (S) Bengt Löfling (V) Sixten Larsson (M) Torbjörn Ivarsson (LP) Carola Eriksson (S) Elisabeth Wollein (S) Carl-Ove Ernlund (C) Ronny Orvendal (C) Daniel Röjerås (C) Anders Pettersson (S) Kjell Söderberg (LP) Jan Sund (S) Leif Nilsson (V) C. Odhner (S) Tommy Johansson (SD) Berith Parmsäter (S) Ingela Wikander (KD) David Olsson (M) A-C. Mattsson (FP) Sören Johansson (KD) Britt Nilsson (S) Annika Krispinsson (C) Jan Malmsjö (M) Tomas Bergström (FP) Berith Röjerås (C) Caroline Gille (LP) Mats Pettersson (S) Pär Rickman (S) Ulla Odhner (S) Övriga deltagande Tjänstemän Ej tjänstgörande ersättare Helena Henriksson, kommunsekreterare Arne Persson (FP) Elisabet Andersson, informatör Sixten Lautakoski (V) Larry Tallroth (S) Salima Fahad (V) Carl-Eric Thörngren (S) Alette-Marie Lindgren (S) Carl-Gunnar Johansson (KD) Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Heby, onsdag 8 april 2009 Sekreterare Paragrafer Helena Henriksson Ordförande Justerande Gösta Persson Mats Pettersson Ronny Orvendal ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande 8 april 2009 Datum för anslags nedtagande 30 april 2009 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Helena Henriksson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kf 17 Dnr 2007/ Fullmäktigeberedningarna, styrelser och nämnder, information Kommunfullmäktige tackar för informationen Carina Schön (S), kommunstyrelsens ordförande informerar om Uventrafiken och finansieringssituationen för denna. SJ har lämnat ett bud på sex turer per dag. Landstinget är berett att finansiera med den summan man gör i dagsläget. Leif Nilsson (V), ordförande i sociala nämnden informerar att kommunen har tillsatt en särskild LOV-utredare som anställts med statliga medel. Heby kommun är med i Sveriges kommuner och landstings (SKL) nätverk för att utveckla LOV. Kommunen har även tillsatt en politisk referensgrupp där alla fullmäktiges partier är representerade. Referensgruppen kommer att hålla ett informationsseminarium om LOV innan fullmäktigesammanträdet den 29 september Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 50, 11 mars 2009+bilaga Kommunstyrelsen 1, 4 februari 2009 Kommunala handikapprådet 3, 3 mars 2009 Verksamhetsnämnden 30, 10 mars 2009

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kf 18 Dnr 2007/ Revisorerna, information Revisionens ordförande Ola Birgersson (C) informerar om revisionsplanen för 2009 som revisionen antagit 14, 5 mars Under 2009 kommer revisionen att göra två fördjupande revisionsprojekt varav det ena är skydd mot mutor och bestickningar Det andra projektet är ej ännu fastställt men aktuella områden är ansvarsfördelningen mellan sociala nämnden och verksamhetsnämnden samt samarbete och ansvarsfördelning mellan Heby kommun och Hebyfastigheter i lokalförsörjningsprocessen. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges revisorer 14, 5 mars Revisionsplan 2009, 5 mars 2009

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kf 19 Dnr 2009/ Interpellation angående förebyggande arbete I interpellation 17 mars, 2009 ställer Karl-Arne Larsson (C) följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Carina Schön (S) angående det förebyggande arbetet inom vård och omsorg med individ- och familjeomsorgen som en viktig del: Vem är politiskt ansvarig för det förebyggande arbetet inom vård och omsorg? Carina Schön besvarar frågan i skrivelse, 29 mars Beslutsunderlag Skrivelse, 29 mars 2009 Interpellation, 17 mars 2009

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Kf 20 Dnr 2009/ Enkla frågor 1. Kurt-Rickard Lindgren (LP) ställer följand enkla frågor till kommunstyrelsens ordförande Carina Schön (S) med anledning kommunens riktlinjer gällande parboende och det fall som uppmärksammats i lokalpressen om ett äldre par som nekats möjlighet till parboende: Är det fortfarande så ställt, att en händelse som beskrivits, inte kan inträffa i Heby kommun mot bakgrund av kommunens riktlinjer? Är det sannolikt, att kommunens tjänstemän på ett rimligt sätt tolkar rådande lagstiftning? Är det än en gång så, att det redovisade fallet i själva verket aldrig har inträffat? Om det nu faktiskt är sant, som skildras, kommer vederbörliga instanser att agera för att rätta till missförhållandena och låta det äldre paret fortsätta leva tryggt tillsammans? Carina Schön överlämnar till Leif Nilsson (V), ordförande i sociala nämnden att besvara frågan. Leif Nilsson (V) besvarar frågan. 2. Marie Wilén (C) ställer enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Carina Schön (S): Vad har du lämnat för besked till Uppsala landsting och UL med anledning av risken för minskning av tågtrafiken? Carina Schön besvarar frågan. 3. Anders Pettersson (S) ställer enkel fråga till Leif Nilsson (V), ordförande i sociala nämnden angående det äldre paret som nekats parboende: När får det äldre paret flytta in på Liljebacken? Leif Nilsson besvarar frågan. 4. Carl-Ove Ernlund (C) ställer enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Carina Schön (S) angående trafiksituationen genom Vittinge: Kommer kommunen att uppvakta Vägverket för att få till stånd en bättre trafiksituation i Vittinge med till exempel fartkameror som övervakar att hastighetsreglerna efterföljs? Carina Schön besvarar frågan. 5. Ola Birgersson (C) ställer enkel fråga till Hebygårdar AB:s ordförande Håkan Collin (S): Hur går det med nybyggnationen av bostäder i Huddunge? Håkan Collin besvarar frågan.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Kf 21 Dnr 2000/ VafabMiljö, borgensåtagande Heby kommun godkänner kommunal borgen till VAFAB Miljö AB på sammanlagt kronor motsvarande Heby kommuns andel på 4,60 procent. På extra bolagsstämma den 25 november 2008 beslutades att Vafab Miljö AB ska gå vidare till kommunerna med en begäran om att kommunal borgen enligt ägaravtal tecknas för Låneram, upp till 170 miljoner kronor för att finansiera långsiktiga investeringar knutna till kommunernas avfallsansvar enligt miljöbalken, avslutning av avfallsupplag, långsiktigt miljöskydd vid anläggningarna etc. Säkerhet på 7,5 miljoner kronor till länsstyrelsen avseende tillstånd för ny deponi på Gryta 2009 enligt miljödomstolens krav På extra bolagsstämma den 25 november 2008 beslutades att Vafab Miljö AB ska gå vidare till kommunerna med en begäran om att kommunal borgen enligt ägaravtal tecknas för Heby kommuns andel är 4,60 procent vilket motsvarar kronor kronor, totalt kronor i borgensåtagande. Enligt Heby kommuns borgenspolicy ska det göras en bedömning av eventuell risk. I föreliggande ärende bedöms risken som liten. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 42, 11 mars 2009 PM, 11 mars 2009 Skrivelse, 13 januari 2009+bilaga Delges + bilaga Vafab Kommunchefen Ekonomichefen Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Kf 22 Dnr 2008/ Allmänhetens frågestund Carl-Gustav Östlund tar upp frågan om kommunens vinterväghållning och föreslår att kommunen utvärderar snöröjningsentreprenaden. Östlund har även skickat in en skrivelse till kommunen om detta. Rose-Marie Isaksson (S), ordförande i verksamhetsnämnden ber att få återkomma med svar i fråga efter ärendet varit uppe i verksamhetsnämnden.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Kf 23 Dnr 2009/ Dnr 2009/ Dnr 2009/ Anmälan av nya medborgarförslag Medborgarförslag Morgongåva Byalag som remissinstans överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. De båda medborgarförslagen Vindskydd med grillplats i Holmens hage och Vattenprov och inplantering av lämplig kräftart i Örsundsån överlämnas till verksamhetsnämnden för beredning och svar till förslagsställaren. Morgongåva Byalag genom Lars Stadigh har inkommit med medborgarförslag. Av medborgarförslaget framgår att Morgongåva Byalag vill vara remissinstans i samtliga frågor som rör samhället. Joel Lindberg har inkommit med två medborgarförslag. I det första förslaget föreslås att ett vindskydd med grillplats i Holmens hage sätts upp för att skapa möjlighet till bredare friluftsaktivitet. Av det andra förslaget framgår att vattenprov i Örsundaån bör tas för att sedan inplantera lämplig kräftart i ån. Beslutsunderlag Medborgarförslag, 25 mars 2009 Medborgarförslag, 25 mars 2009 Medborgarförslag, 24 mars 2009 Delges Förslagsställarna Kommunstyrelsen Verksamhetsnämnden

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Kf 24 Dnr 2003/ Ägardirektiv för Hebyfastigheter AB Ägardirektiv för Hebyfastigheter AB, 25 mars 2009, antages. Kommunfullmäktige har i 87, 18 juni 2008 gett kommunstyrelsen i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde i december 2008 presentera förslag till reviderat ägardirektiv för Hebyfastigheter AB. I revideringe skall särskilt belysas en ökad koncernnytta, framtida avkastningskrav samt demokratiaspekter. Kommunfullmäktige har i 151, 9 december 2008, beviljat kommunstyrelsen förlängt beredningstid till och med kommunfullmäktiges sammanträde i mars I 63, 25 mars 2009 föreslår kommunstyrelsen fullmäktige att Ägardirektiv för Hebyfastigheter AB, 25 mars 2009 antages. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 63, 25 mars 2009 Ägardirektiv för Hebyfastigheter AB, förslag 25 mars 2009 Förslag Carina Schön (S) med bifall av Håkan Collin (S), Karl-Arne Larsson (C) och David Olsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Kf 25 Dnr 2007/ Finanspolicy Beredningstiden för framtagande av finanspolicy förlängs till och med kommunfullmäktiges sammanträde 26 maj Kommunfullmäktige beslöt i 87, 18 juni 2008 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, till kommunfullmäktiges sammanträde i december 2008, presentera ett förslag till finanspolicy att omfatta Heby kommun samt helägda bolag. Policyn bör även vara tillämplig på delägda bolag. Kommunfullmäktige beslöt i 150, 9 december 2008 att ge kommunstyrelsen förläng beredningstid till och med kommunfullmäktiges sammanträde i mars Eftersom Heby kommuns ekonomichef tillsammans med övriga ekonomichefer i länet gemensamt arbetar med att ta fram kommunala finanspolicyn föreslår han att Heby kommun inväntar gemensamt förslag från länets kommunala ekonomichefer. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 43, 11 mars 2009 Kommunfullmäktige 150, 9 december 2008 Finanspolicy för Heby kommunkoncern, odaterat förslag Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Delges Kommunstyrelsen Ekonomichefen

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Kf 26 Dnr 2008/ Ändring av kommunfullmäktigebeslut om begränsning av upplåning Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen att uppta långfristiga lån inom en total ram för den långsiktiga låneskulden om högst 200 miljoner kronor I kommunfullmäktiges beslut avseende budget 2009, plan har kommunfullmäktige beslutat om att kommunstyrelsen medges att uppta långfristiga lån inom en total ram för den långsiktiga låneskulden om högst 100 miljoner kronor. Inom ekonomi- och finansfunktionen pågår ett arbete med att förändra arbetssättet inom kommunkoncernen. Det innebär bland annat att Heby kommun samordnar hela kommunkoncernens likviditetsbehov. I praktiken innebär det att Heby kommun upphandlar samtliga krediter även för Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB behov. Fördelen med det är att Heby kommun får bättre lånevillkor jämfört med om bolagen agerar själva på lånemarknaden. Sedan i oktober har kommunfullmäktige beviljat investeringar för Hebygårdar AB och Hebyfastigheter AB till en total summa på 89,5 miljoner kronor. Enligt besluten ska Heby kommun låna ut dessa pengar till Hebyfastigheter AB och till Hebygårdar AB. Bostäder Östervåla 53,0 mkr KF 21/ Verksamhetslokaler (sim- o sporthall 8 mkr + Harbo skola 2 mkr) 10,0 mkr KF 9/ LSS-boende söder 10,0 mkr KF 9/ Östervåla skola 16,5 mkr KF 9/ Med anledning av kommunfullmäktiges investeringsbeslut ovan måste ramen för kommunstyrelsens upplåning av långfristiga krediter höjas från nuvarande 100 miljoner kronor till 200 miljoner kronor.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 41, 11 mars 2009 PM, 11 mars 2009 Förslag Carina Schön (S) med bifall av Håkan Collin (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Delges Kommunstyrelsen Kommunchefen Ekonomichefen

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Kf 27 Dnr 2005/ Plan för gatubelysning i Heby kommun Ärendet återremitteras med uppdrag till kommunstyrelsens att utreda var kommunens gatubelysningsanläggning är viktigast för en god trafiksäkerhet. Förslag till plan för gatubelysning i Heby kommun föreligger. Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor föreslår i 29, 6 oktober 2008, att planen antas. Kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde 17 december 2009, 279 och beslutar att återremittera planen till förvaltningen med följande uppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att utreda de ekonomiska konsekvenserna för planen. Förvaltningen får i uppdrag att klargöra vem som har ansvar för definieringen av kriterierna i planen under rubriken syfte. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa vilka som är huvudmän för de gator där kommunen ej är huvudman. Förvaltningen har besvarat frågorna i odaterat PM från VA- och avfallsenheten. Vid kommunstyrelsen 44, 11 mars 2009 föreslår kommunstyrelsen fullmäktige att planen antages. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 44, 11 mars 2009 Kommunstyrelsen 279, 17 december 2008 Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor 29, 6 oktober 2008 Plan för gatubelysning i Heby kommun (Heby kommuns författningssamling) PM 16 september 2008 Förslag Pär Rickman (S) med bifall av David Olsson (M): Plan för gatubelysning i Heby kommun godkännes. Marie Wilén (C) med bifall av Ola Birgersson (C), Ingela Wikander (KD) och Sören Johansson (KD): Ärendet återremitteras med uppdrag till kommunstyrelsen att utreda var kommunens gatubelysningsanläggningar är viktigas för en god trafiksäkerhet. Förslagsordning Ordförande ställer Marie Wiléns förslag om återremiss mot att ärendet avgörs idag och finner att kommunfullmäktige bifaller Marie Wiléns förslag.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Delges Kommunstyrelsen Därefter ställer ordförande Marie Wiléns förslag till motivering mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller motiveringen.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Kf 28 Dnr 2009/3 106 Jämförande kvalitetsnätverk Bergslagen, rapport om Kommunernas arbete och samarbete med kultur-, fritids- och föreningsliv Verksamhetsnämnden, beredningen för social- och fritidsfrågor och beredningen för kultur- och utbildningsfrågor får i uppdrag att i det kommande målarbetet beakta de förbättringsområden som framkommit i rapporten om kommunernas arbete och samarbete med kultur-, fritids- och föreningsliv och som kräver politiska beslut eller på annat sätt kan vidtas av de förtroendevalda. Jämförande kvalitetsnätverk Bergslagen har avlämnat rapport om kommunernas arbete och samarbete med kultur-, fritids- och föreningsliv vid styrgruppsmöte i Borlänge 15 december Nätverkets undersökningar speglar både kostnader och kvalitet samt är bedömt utifrån ett medborgar- och kundperspektiv. Undersökningen genomfördes under perioden juli-november Resultatet har sammanställts av Sveriges Kommuner och Landsting. Denna undersökning har omfattat kommunerna Borlänge, Fagersta, Falun, Gagnef, Heby, Hofors, Norberg, Skinnskatteberg, Säter och Vansbro. Undersökningen omfattar sex block: Styrning och ledning Utförarorganisation, resurser och samverkan Jämförelse av informationen på hemsidan Föreningsstöd Resultatjämförelser Brukarundersökning föreningsliv Kommunstyrelsen 33, 11 mars 2009 föreslår kommunfullmäktige att verksamhetsnämnden, beredningen för social- och fritidsfrågor och beredningen för kultur- och utbildningsfrågor får i uppdrag att i det nästkommande målarbetet beakta de förbättringsområden som framkommit i rapporten om kommunernas arbete och samarbete med kultur-, fritids- och föreningsliv och som kräver politiska beslut eller på annat sätt kan vidtas av de förtroendevalda Förslag Jan Sund (S) med bifall av Ingela Wikander (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring: Verksamhetsnämnden, beredningen för social- och fritidsfrågor och beredningen för kultur- och utbildningsfrågor får i uppdrag att i det kommande målarbetet beakta de förbättringsområden som framkommit i rapporten om kommunernas arbete och samarbete med kultur-, fritids- och föreningsliv och som kräver politiska beslut eller på annat sätt kan vidtas av de förtroendevalda.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Delges Verksamhetsnämnden Bsf Bku Administrativ chef Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med Jan Sunds ändringsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag med Jan Sunds ändringsförslag.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Kf 29 Dnr 2009/ Dnr 2009/ Dnr 2009/ Anmälan av nya motioner Motionen Basketbollplan i Morgongåva överlämnas till beredningen för social- och fritidsfrågor för beredning. Motionen Hundar är rena medicinen överlämnas till beredningen för social- och fritidsfrågor för beredning. Motionen Bygg snarast en cykelväg (g/c-bana) i Runhällen överlämnas till beredningen för miljö- och samhällsbyggnad för beredning. Salima Fahad och Bengt Löfling, båda Vänsterpartiet föreslår i motion 1 mars 2009 att en plats där ungdomar kan spela basketboll skapas i anslutning till rinken i Morgongåva. Charlotte Wall och Kurt-Rickard Lindgren, båda Det Lokala Partiet föreslår i motion 22 mars 2009 att kommunen till att börja med inför vårdhund till äldreboendet Liljebacken i Tärnsjö. Charlotte Wall och Kurt-Rickard Lindgren, båda Det Lokala Partiet föreslår i motion 22 mars 2009 att kommunen snarast planerar och bygger en cykelväg mellan Runhällen och Enåkers skola. Beslutsunderlag Motion, 22 mars 2009 Motion. 22 mars 2009 Motion, 1 mars 2009 Delges Bfs Bms Motionärerna

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Kf 30 Dnr 2008/ Skapa förutsättningar för en ökad miljö- och naturkunskap, motion Delges Motionärerna Motionen bifalles. Sixten Larsson, Margaretha Gadde-Jennische och Gösta Persson, samtliga Moderaterna, föreslår i motion 3 november 2008 att fullmäktige beslutar att Gröna kunskapshuset bör utvecklas som ett centrum för miljö- och naturutbildning i Heby kommun samt för naturturism i Östa naturreservat och nationalparken. Kommunens möjligheter att stödja och bidra till en sådan utveckling ska snarast utredas. Kommunfullmäktige har 132, 19 november 2008, beslutat att överlämna motionen till beredningen för kultur- och utbildningsfrågor samt beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor för beredning. Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor har i 3, 26 januari 2009, föreslagit kommunfullmäktige att bifalla motionen. Beredningen för kultur och utbildningsfrågor har i 7, 28 januari 2009, beslutat att Beredningens presidium får i uppdrag att tillsammans med beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågors och kommunstyrelsens ordföranden föra en dialog om att ta fram möjligheter och idéer för att skapa en naturskola. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 56, 11 mars Beredningen för kultur- och utbildningsfrågor 7, 28 januari 2009 Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor 3, 26 januari 2009 Kommunfullmäktige 132, 19 november 2008 Motion 3 november 2008 Förslag Robert Forslund (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Kf 31 Dnr 2008/ Autonom kommunal service på lokal nivå i Tärnsjö, motion Motionen avslås med hänvisning till att Heby kommun är för liten för att skapa någon sorts kommundelsorganisation. Robert Forslund (-), Per Eriksson (C), Ingela Wikander (KD), Kjell Söderberg (LP) och Kurt Rickard Lindgren (LP) föreslår, i motion 5 december 2009, kommunfullmäktige besluta att 1. Under 5 år låta de kommunanställda i Tärnsjö autonomt styra sitt arbete. 2. Bryta ut servicefunktionerna i Tärnsjö ur sina nuvarande organisationer, inklusive maskiner, personal och nuvarande budgetutrymme. 3. Uppdraget blir att sköta driften av kommunala anläggningar i Östa och Tärnsjö. 4. Uppdra åt ekonomiavdelningen att räkna fram budgetunderlaget. 5. Hebyfastigheters hyresnivå justeras ner för respektive verksamhet. 6. Ta kontakt med SLU om samarbetsform för stöd och uppföljning av projektet. Kommunfullmäktige har i 153, 9 december 2008, beslutat att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 57, 11 mars Kommunfullmäktige 153, 9 december 2008 Motion 5 december 2008 Förslag David Olsson (M) med bifall av Tomas Bergström (FP), Carina Schön (S) och Gösta Persson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Kurt Rickard Lindgren (LP): Motionen bifalles. Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Kurt Rickard Lindgrens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Reservation Följande ledamöter reserverar sig till förmån för Kurt Rickard Lindgrens förslag: Kurt Rickard Lindgren (LP), Robert Forslund (-) och Kjell Söderberg (LP).

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Kf 32 Dnr 2008/ Upplös kostenheten i Heby kommun som egen organisation, motion En översyn av kostenheten pågår. Målet med översynen stämmer i stort sett överens med motionens intentioner. Motionen anses därmed behandlad. Anders Pettersson (S) och Mats Pettersson (S) föreslår i motion, ankomststämplad 10 december 2008, att kommunfullmäktige beslutar att Upplösa kostenheten i Heby kommun, som egen organisation. Personal, ekonomi och utförande överförs till enhetscheferna på respektive verksamhet. Kommunfullmäktige har, i 153, 9 december 2008, beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. I 58, 11 mars 2009 föreslår kommunstyrelsens fullmäktige besluta att En översyn av kostenheten pågår. Målet mer översynen stämmer i stort sett överens med motionens intentioner. Motionen anses därmed besvarad. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 58, 11 mars Kommunfullmäktige 153, 9 december 2008 Motion, ankomststämplad 10 december 2008 Förslag Kommunstyrelsens förslag: En översyn av kostenheten pågår. Målet mer översynen stämmer i stort sett överens med motionens intentioner. Motionen anses därmed besvarad. Kurt-Rickard Lindgren (LP), med bifall av Anders Pettersson (S): Motionen bifalles. Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Kurt-Rickard Lindgrens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Reservation Följande ledamöter reserverar sig till förmån för Kurt Rickard Lindgrens (LP) förslag: Kurt-Rickard Lindgren (LP), Robert Forslund (-), Tommy Johansson (SD), Kjell Söderberg (LP), Anders Pettersson (S) och Mats Pettersson (S).

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Kf 33 Dnr 2008/ Satsning på el-bilar, motion Kommunfullmäktige avvaktar med beslut om motionens första och andra förslagsmening, Heby kommun påbörjar införskaffandet av el-bilar under 2009 och Före 2015 ska Heby kommuns bilpark till minst 50 % bestå av batteridrivna el-bilar (Battery Electric Vehicle, BEV) eller plug-in hybridbilar (plug-in hybrid electric vehicle, PHEV), i väntan på den utredningen som anges i motionens tredje förslagsmening. Motionens tredje förslagsmening, Uppdra till kommunstyrelsen och verksamhetsnämnden att senast i maj 2009 återkomma med en redovisning om hur detta kan genomföras och inom vilka verksamheter el-bilar redan nu kan användas, bifalls. Tomas Bergström, Anna Bengtson, Anne-Charlotte Mattsson och Arne Persson, samtliga Folkpartiet Liberalerna, föreslår, i motion 13 oktober 2008, kommunfullmäktige besluta att Heby kommun påbörjar införskaffandet av el-bilar under Före 2015 ska Heby kommuns bilpark till minst 50 % bestå av batteridrivna el-bilar (Battery Electric Vehicle, BEV) eller plug-in hybridbilar (plug-in hybrid electric vehicle, PHEV). Uppdra till kommunstyrelsen och verksamhetsnämnden att senast i maj 2009 återkomma med en redovisning om hur detta kan genomföras och inom vilka verksamheter el-bilar redan nu kan användas. Kommunfullmäktige beslöt i 117, 21 oktober 2008, att motionen överlämnas till beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor och verksamhetsnämnden för beredning. Beredningen för miljö- och samhällsfrågor föreslår i 48, 3 november 2008, att motionen avslås med följande kommentar; På grund av kommunens struktur, med stora avstånd mellan små samhällen, anser beredningen att det är bättre att satsa på andra miljövänliga alternativ, exempelvis biogas. Verksamhetsnämnden föreslår i 133, 15 december 2008 att motionens första förslagsmening avslås, förslagsmening två och tre bifalles. Vid kommunfullmäktiges sammanträde rekommenderar Pär Rickman (S) kommunstyrelsen att ändra motionens tredje förslagsmening till följande lydelse: Uppdra till kommunstyrelsen och verksamhetsnämnden att till före 2009 års utgång återkomma med en redovisning om hur detta kan genomföras och inom vilka verksamheter el-bilar redan nu kan användas

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 59, 11 mars Verksamhetsnämnden 133, 15 december 2008 Verksamhetsnämnden 115, 24 november 2008 Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor, 48, 3 nov 2008 Kommunfullmäktige 117, 21 oktober 2008 Motion 13 oktober 2008 Förslag Tomas Bergström (FP), med bifall av Ingela Wikander (KD) och Anders Pettersson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Kf 34 Dnr 2006/ Upphävande av beslut Kf 13, 24 februari , 24 februari 2009, upphävs. Kommunfullmäktige 13, 24 februari 2009 utsåg Margaretha Gadde- Jennische (M) till ledamot i Trygghetsrådet. Margaretha Gadde- Jennische utsågs som representant för beredningen för social- och fritidsfrågor. Då ingen vakant plats fanns i Trygghetsrådet upphäver kommunfullmäktige beslutet.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 Kf 35 Dnr 2009/ Dnr 2008/ Avsägelser Delges Verksamhetsnämnden Kommunstyrelsens PRO Tärnsjö Kommunala pensionärsrådet Bengt Jansson Krister Colde Sverker Pettersson FMS Bengt Janssons (LP) avsägelse av uppdraget som ersättare i verksamhetsnämnden godkännes. Krister Coldes (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen godkännes. Sverker Petterssons avsägelse av uppdraget som föreningsrepresentant i kommunala pensionärsrådet för PRO Tärnsjö godkännes. Bengt Jansson (LP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i verksamhetsnämnden. Krister Colde (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Sverker Pettersson har avsagt sig uppdraget som föreningsrepresentant i kommunala pensionärsrådet för PRO Tärnsjö.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Kf 36 Dnr 2006/ Kommunstyrelsen, val av ersättare Emelie Jansson (S) utses till ersättare i kommunstyrelsens för tiden fram till och med 31 december Krister Colde (S) har i skrivelse 17 december 2008 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har i 35,, godkänt avsägelsen. Emelie Jansson (S) utses som ny ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till och med 31 december Delges Den valda FMS Kommunstyrelsen

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 Kf 37 Dnr 2006/ Kommunala pensionärsrådet, val av föreningsrepresentant ordinarie och ersättare Sonja Almros utses som föreningsrepresentant, ordinarie, i kommunala pensionärsrådet för PRO Tärnsjö, för tiden fram till och med 31 december 2010 Sten Back utses som föreningsrepresentant, ersättare, i kommunala pensionärsrådet för PRO Tärnsjö, för tiden fram till och med 31 december Sverker Pettersson har i skrivelse 24 februari 2009 avsagt sig uppdraget som ordinarie föreningsrepresentant i kommunala pensionärsrådet för PRO Tärnsjö. Kommunfullmäktige har i 35, 31 mars 2009, godkänt avsägelsen. Sonja Almros, tidigare ersättare i kommunala pensionärsrådet för PRO Tärnsjö, utses som ny ordinarie föreningsrepresentant. Sten Back utses som ny ersättande föreningsrepresentant i kommunala pensionärsrådet för PRO Tärnsjö. Delges Kommunala pensionärsrådet De valda FMS

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Kf 38 Dnr 2006/ Verksamhetsnämnden, val av ersättare Mats Johansson (LP) utses till ersättare i verksamhetsnämnden för tiden fram till och med 31 december Bengt Jansson (LP) har i skrivelse ankomststämplad 12 mars 2009 avsagt sig uppdraget som ersättare i verksamhetsnämnden. Kommunfullmäktige har i 35,, godkänt avsägelsen. Mats Johansson (LP) utses som ny ersättare i verksamhetsnämnden för tiden fram till och med 31 december 2010.

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 Kf 39 Dnr 2007/ Anmälningsärenden Kommunfullmäktige tackar för informationen Följande anmälningsärenden föreligger: 1. Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter. Regeringskansliet, november Värna om barndomen. Enheten för hälsofrämjande psykiatri 3. Informationsmaterial från Barnombudsmannen i Uppsala

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 17.00 21.45 Beslutande Gösta Persson (M), ordf C-E Thörngren (S) 98-106 Maire Lautakoski (-) Carina Schön (S), ej 110 Karl-Arne Larsson (C)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 16:30 21:10 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Bernt-Erik Rutström (S) Marie Wilén (C)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-13:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Sören Görgård (C), ersättare för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ställföreträdande kommunchef Charlotte Dahlbom, socialchef. Astrid Dahl (v) och Dorrit Pade (kfl)

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ställföreträdande kommunchef Charlotte Dahlbom, socialchef. Astrid Dahl (v) och Dorrit Pade (kfl) LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 19.00 20.30 20.45 21.20 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.30 Beslutande David Olsson (M), or dförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) A nders Pettersson (S)

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-19

Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer