Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Gösta Persson (M) Rose-Marie Isaksson (S) Annika Krispinsson (C) Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Emma Tigerdahl, folkhälsosamordnare, sekreterare Matts Norling Gruppchef, lokalpolisområde Norduppland Utses att justera Rose-Marie Isaksson Justeringens plats och tid Sekreterare och justerare överenskommer om tid och plats för justering inom 2 veckor från sammanträdesdagen. Sekreterare Paragrafer 1-7 Emma Tigerdahl Ordförande Justerande Marie Wilén Rose-Marie Isaksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ TRYGGHETSRÅDET Datum för anslags uppsättande 23 februari 2015 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande 16 mars 2015 Emma Tigerdahl

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (8) Thr 1 Dnr 2011/ Om Trygghetsrådet Trygghetsrådet tackar för informationen Folkhälsosamordnaren går igenom instruktionen för Trygghetsrådet. Polismyndigheten har omorganiserats från och med den 1 januari Polismyndighetens motsvarighet till tidigare polisstyrelsen heter idag insynsråd. Det finns ingen förtroendevald representant från Heby kommun i Region Mitts insynsråd, som kan representera polismyndigheten i Trygghetsrådet. Trygghetsrådet kan komma att bjuda in ledamöter i polismyndighetens insynsråd från angränsande kommuner till Trygghetsrådet i Heby kommun. Ledamöter i Trygghetsrådet

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (8) Thr 2 Dnr 2013/ Polisen informerar Trygghetsrådet tackar för informationen Den 1 januari 2015 blev polisen en organisation istället för uppdelat på 21 enheter. Nu kommer hela Heby kommun tillhöra lokalpolisområde Norduppland, vilket omfattar Östhammar, Älvkarleby, Tierp och Heby kommuner. Lokalpolisområde Norduppland tillhör Polisområde Uppsala i region Mitt, som består av Gävleborgs-, Västmanlands- och Uppsala län. Karin Götblad är chef för Region Mitt. Rickard Johansson är chef för polisområde Uppsala och tillförordnad lokalpolisområdeschef är Tomas Eriksson. Rekryteringen till tjänsten som lokalpolisområdeschef beräknas vara klar till v.16. Lokalpolisområdeschefen får större möjlighet än tidigare närpolisområdeschefer att besluta om verksamheten i sitt område. Arbetet ska läggas upp utifrån ett lokalt behov i större utsträckning än tidigare. Matts Norling är för tillfället gruppchef för all inre personal inom Älvkarleby, Tierps och Heby kommuner. Matts Norling berättade att vi har lägre antal anmälda våldsbrott i januari 2015 jämfört med förra året. Vi har få anmälda brott överlag. Heby kommun är en lugn och trygg kommun att leva och bo i. Kommunchefen Kommunstyrelsen Politisk styrgrupp för närvård Chefsgruppen för närvård Alkoholhandläggaren Chefer i Heby kommun

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (8) Thr 3 Dnr 2013/ Tryggare Uppsala läns verksamhetsplan år 2015 Trygghetsrådet tackar för informationen Folkhälsosamordnaren presenterar Heby kommuns medlemskap i Tryggare Uppsala län (TUL) samt Tryggare Uppsala läns organisation med arbetsgrupper och hur Heby kommun är delaktig i organisationens verksamhet. TUL bedriver trygghetsskapande, brottsförebyggande och brottsofferstödjande verksamhet som samordnar och utvecklar länsövergripande insatser. TUL är en arena och mötesplats för aktörer att utbyta erfarenheter. Förutom de ordinarie arbetsgrupper/nätverk som finns inom TUL anordnar man en konferens: Hot och våld mot förtroendevald den 17 april. TUL kommer att fokusera på att vara en ögonöppnare i arbetet med trygghet i skolan under år 2015.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (8) Thr 4 Dnr 2008/ Samverkansöverenskommelse kommun och polis år 2015 Trygghetsrådets förslag Kommunstyrelsen beslutar Samverkansöverenskommelsen mellan Heby kommun och Lokalpolisområde Norduppland för år 2015 antas. Sedan år 2009 har Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län ingått i samverkan enligt avtal. Polismyndigheten är från och med den 1 januari 2015 en myndighet. Heby kommun tillhör därmed Polisregion Mitt i polisområde Uppsala, i lokalpolisområdet Norduppland. Lokalpolisområde norduppland består av Tierps, Älvkarleby, Östhammars och Heby kommuner. Tidigare samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län löpte ut den 31 december I och med polisens nya organisation är det beslutat att Heby kommun ska skriva överenskommelse på lokalpolisområdesnivå. Efter det att förlaget på överenskommelsen skrivits har Tomas Eriksson övertagit rollen som tf lokalpolisområdeschef istället för tidigare Olle Rehn. Beslutsunderlag Samverkansöverenskommelse kommun-polis 2015 förslag Kommunstyrelsen

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (8) Thr 5 Dnr 2013/ Folkhälsosamordnaren informerar Trygghetsrådet tackar för informationen Folkhälsosamordnaren informerar om att verksamheterna inom närvårdsarbetet i Heby kommun ska utveckla ett familjecentrerat arbetssätt i enlighet med antagen budget för år 2015, plan år I slutet av februari ska Heby kommun och landstinget planera genomförandet av en ungdomsmottagning vid vårdcentralen i Heby. Under v genomförs nästa Liv och hälsa ung enkätundersökning bland alla elever i årskurs 7 och 9 samt årskurs 2 på gymnasiet i hela Uppsala län. En enkätundersökning som genomförs vartannat år där Heby kommun tillsammans med Landstinget och alla andra kommuner i länet är delägare. Arbetet samordnas av Regionförbundet och Landstinget. De första resultaten kommer i slutet av april/början på maj. Resultatet från Statistiska centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning Nöjd Region Index har kommit. Nöjd Region Index består av flera faktorer varav trygghet är en faktor. Folkhälsosamordnaren lyfte trygghetsfaktorn. Heby kommuns index för trygghet ligger högre jämfört med de 129 kommunerna som undersökningen jämför med. Heby kommun hade index 68 jämfört med genomsnittsindex på 61 för alla 129 deltagande kommuner år Enligt SCB ligger Heby kommun inom intervallet nöjda (55-75). Heby kommun ska jobba på att bevara detta goda resultat. Detta bekräftar polisens information om att Heby kommun är en trygg kommun att leva och bo i.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (8) Thr 6 Dnr 2014/ Sammanträden i Trygghetsrådet år 2015 Trygghetsrådet beslutar Föreslagna datum enligt missivet i april och september ändras till: - Den 13 april kl , stora sammanträdesrummet vid vård och omsorgsförvaltningen, (Blå huset). - Den 31 augusti kl , stora sammanträdesrummet, kommunkontoret i Heby. Den 24 november kl vid stora sammanträdesrummet på kommunkontoret i Heby kvarstår. Mötet kan komma att flyttas för att anpassas till Kommunfullmäktiges sammanträde som sker samma datum. Fler av ledamöterna kunde inte delta vid de tillfällen som angavs i missivet. Därav bokades nya datum in. Den 24 november äger kommunfullmäktigemöte rum. Vid Trygghetsrådets sammanträde den 31 augusti beslutas om sammanträdet för Trygghetsrådet den 24 november ska flyttas. Beslutsunderlag Missiv, Trygghetsrådet 2015, Ledamöter i Trygghetsrådet

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (8) Thr 7 Dnr 2014/ Konferenser Trygghetsrådet beslutar Ledamöter som vill delta på konferensen Hot mot våld mot förtroendevalda den 17 april år 2015 i polishuset i Uppsala erhåller ersättning.. Den 17 april erbjuder organisationen Tryggare Uppsala län en politikeroch tjänstemannautbildning: Hot och våld mot förtroendevalda. Att förtroendevalda utsätts för hot och våld på grund av sitt politiska uppdrag är ett hot mot demokratiska systemet på flera sätt. Därför arrangerar nu Tryggare Uppsala län en utbildning för politiker och säkerhetsansvariga tjänstemän i Uppsala län. Utbildningen är kostnadsfri med begränsat antal platser. Anmälan görs till eller senast den 2 april. Ledamöter i Trygghetsrådet

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 13-18 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 13-18 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. BRÅ- och Folkhälsorådet 2014-03-24 1 (13) Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. BRÅ- och Folkhälsorådet 2014-03-24 1 (13) Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15.30 ande Monica Olsson (s) Sigbritt Persson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (S) Ordförande Natrix Öjemark (C)

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

klockan 13.15 16.00 Beslutande

klockan 13.15 16.00 Beslutande Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 3 oktober 2013 klockan 13.15 16.00 ande Närvarande Stefan Gustafsson, ordförande Anders Åberg, socialchef Therese Rostedt, folkhälsoplanerare Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24 1(21) Plats och tid: Beslutande Kl 07:50 10:00 Tema äldreomsorg. Information och studiebesök i äldreomsorgens verksamheter. Kl. 10:00 12:00 Biståndsenheten. Information och diskussion med handläggarna.

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28 Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00 11.15, samt 13.00-13.25. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (m) Margareta Löfgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer