Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C)"

Transkript

1 - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C) Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Ann Zander (FP) Gösta Persson (M) Emma Tigerdahl, folkhälsosamordnare, sekreterare Jan Håkansson Näpochef södra kommundelen Matts Norling Näpochef norra kommundelen Utses att justera Rose-Marie Isaksson Justeringens plats och tid Sekreterare och justerare överenskommer om tid och plats för justering inom 2 veckor från sammanträdesdagen. Sekreterare Paragrafer Emma Tigerdahl Ordförande Justerande Marie Wilén Rose-Marie Isaksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ TRYGGHETSRÅDET Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande 17 december 2014 Emma Tigerdahl

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) Thr 19 Dnr 2013/ Alkoholhandläggaren Politiska partier i Heby kommun Polisen informerar Trygghetsrådet tackar för informationen Närpolischefen från Enköping informerar: Det är inga större förändringar i brottsstatistiken, förutom för alkohol- och drogrelaterade brott. Anmälda drograttfylleribrott och rattfylleribrott har ökat. Det är polisinitierade brott. Rattfylleribrotten har nästan fördubblats jämfört med år Drogbrotten har minskat och inte fått den utveckling som befarades. Villainbrotten har också minskat. Narkotika är ett viktigt område att samverka kring. En liberalare syn på narkotika bland politiker nationellt oroar polisen. En betydande skyddsfaktor är att stärka föräldrars medvetenhet att föräldrar kan påverkan sina barn/ungdomar. Äldre missbrukare som stannar kvar efter behandlingstiden på behandlingshem ökar tillgången direkt på narkotika lokalt. Närpolischefen från Tierp/Älvkarleby informerar: Totalt är 570 brott anmälda under januari till november 2014, varav 68 våldsbrott. Heby kommun är till det stora hela en lugn kommun. Ett tillfälle kan generera flera brottsanmälningar. Det betyder att antalet brottstillfällen är lägre än antalet anmälda brott. Våldsbrotten har minskat radikalt, liksaså inbrotten. Ligan i Tärnsjö är inte längre kvar. Trafikbrott har ökat. Något brott handlar om internetbedrägeri. En person som tar betalt för varor som de ej sedan sänder. Heby kommun har fler placerade barn från andra kommuner jämfört med de andra kommunerna i norduppland. Det genererar komplexa utredningar för ungdomspolisen då samarbete med flera andra kommuners socialtjänst ska kontaktas. Norra kommundelen lyfter samma problem med kvarvarande äldre missbrukare. I förra veckan tog polisen en langare av Spice. Tyvärr släptes han då Spice ännu inte är klassat som narkotika eller hälsovådlig vara. Det tar cirka ett år för en drog att bli narkotikaklassad. Trygghetsrådets ledamöter önskar att närpolischefen uppmanar allmänheten i polisrutin i tidningen Västra Uppland att det finns någon som langar Spice i området. Trygghetsrådets uppmuntrar alla politiska partier i Heby kommun att skriva motion via sina partier om fortsatt och mer restriktiv hållning mot droger i Sverige.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (11) Thr 20 Dnr 2013/ Polisens organisation Trygghetsrådets tackar för informationen Den 1 januari 2015 blir polisen en organisation istället för uppdelat på 21 enheter. Heby kommun kommer att tillhöra region mitt: Gävleborg, Västmanland och Uppsala län. Nuvarande förslag är att hela Heby kommun kommer att tillhöra lokalpolisområde Östhammar, Älvkarleby, Tierp och Heby kommuner. Tillförordnad lokalpolisområdeschef blir Olle Rehn. Syftet är att uppnå en bättre samordning av brottsbekämpning samt komma närmare medborgarna. Kommunchefen Kommunstyrelsen Politisk styrgrupp för närvård Chefsgruppen för närvård Alkoholhandläggaren Chefer i Heby kommun

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (11) Thr 21 Dnr 2008/ Samverkansavtal polis och Heby kommun 2015 Trygghetsrådets tackar för informationen Heby kommun har ett befintligt samverkansavtal med polismyndigheten i Uppsala län som upphör att gälla den 31 december Polismyndigheten genomför just nu en omorganisering i hela Sverige till att bli en polismyndighet, som ska träda i kraft 1 januari Information från samverkansmöte mellan kommun och polis i Uppsala län den 15 okt: I och med polisens omorganisation bör alla avtal skrivas om. Vid årsskiftet upphör alla avtal att gälla. Så fort lokalpolisområdescheferna är tillsatta ska dessa underteckna avtalen. Det här innebär inte att de nya avtalen måste skrivas om innehållsmässigt, bara att nya måste signeras. Avtalen ska gälla tills vidare, dock senast t.o.m. årsskiftet 2015/2016. I Heby kommun arbetar förvaltningen med att det nya avtalet även ska innefatta landstinget. För närvarande utreds vem som ska underteckna avtalet från landstinget. Så snart det är utrett kommer ett nytt förslag på avtal för år 2015 tas fram. Beslutsunderlag Polissamverkansavtal 2014 Bilaga Handlingsplan kommun-polis 2014 Kommunchefen Styrgruppen för samverkan kring barn och unga Politisk styrgrupp för närvård Chefsgruppen för närvård

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (11) 22 Dnr 2012/ Återrapportering av uppföljning av handlingsplan för att utrota barnfattigdom Trygghetsrådet beslutar Återrapporteringen godkännes. Handlingsplanen kommer fortsättningsvis främst visa kommunens aktiviteter och de som Heby kommun har samverkan med idag. Kommunfullmäktige beslutade, 184, 13 december 2011, att bifalla motionen Utrota barnfattigdomen i Heby kommun. Kommunstyrelsen beslutade, 17, 13 januari 2012, att Trygghetsrådet ska ta fram en handlingsplan för att utrota barnfattigdomen i Heby kommun. Barnfattigdom är en övergripande fråga och inte enbart en kommunal angelägenhet. Verkställandet av motionen sker i en sammanfattande uppföljning med handlingsplan i Trygghetsrådet två gånger per år. Barnfattigdomsindex för Heby kommun har minskat med två procentenheter från år 2010 (14%) till år 2012 (12%). I en jämförelse med 10 likutsökta kommuner i Sverige är det endast två kommuner som har lägre barnfattigdomsindex än Heby kommun. I handlingsplanen har fler utvecklingsidéer blivit verkliga aktiviteter sedan motionen skrevs. Beslutsunderlag PM Uppföljning av handlingsplan för att utrota barnfattigdom i Heby kommun, Bilaga 1. Aktiviteter för att utrota barnfattigdom i Heby kommun. Reviderad: Medarbetare som svarat på uppföljningen

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (11) Thr 23 Dnr 2013/ Folkhälsosamordnaren informerar Trygghetsrådet tackar för informationen Kommunstyrelsen har godkänt Trygghetsrådets förslag på instruktionen för Trygghetsrådet. Folkhälsosamordnaren redovisar deltagande vid arrangemanget Peppar Peppar 1 och 2 okt samt föreläsningen Sundare barn den 24 sept. Den 1 oktober är den internationella kampanjdagen för seniorers säkerhet, Peppar Peppar. Denna dag arrangerade Heby kommun tillsammans med Civilförsvarsförbundet och andra lokala aktörer en lokal aktivitetsdag i Heby. Samma program arrangeras även i Östervåla den 2 oktober. Ca 25 personer deltog i Heby och 4 deltog i Östervåla Det deltog 47 personer vid föreläsningen Sundare barn den 24 september på Folkets hus i Heby. Deltagarna fick ta del av enkla tips hur både föräldrar och skola/andra vuxna kan hjälpa barn med övervikt och fetma, men även hur vi alla kan göra för att förebygga övervikt och fetma. Föreläsaren menade att vi kan jämföra det med allergier. Vissa är allegiska mot t ex mjölkprotein och andra är allergiska mot kalorier. En broschyr delades ut. Cannabisprojekt: Föreläsningar för personal i kommunen planeras till våren Rökprojekt vid högstadieskolorna: Rektor har orossamtal med de elever och dess vårdnadshavare om elever röker. Tommymodellen: Inga fall för Tommymodellen har hittats via skolans screening av personalens oro för barn. Alkoholhandläggare Beredningen för skolfrågor Sociala nämnden

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (11) Thr 24 Dnr 2013/ Närvårdskoordinatorn informerar Trygghetsrådet tackar för informationen Närvårdskoordinator Anne Hedvall presenterar sitt uppdrag. Uppdraget är nytt i kommunen sedan år Det samfinansieras av Heby kommun och landstinget. Närvård är ett samlingsbegrepp för den samverkan som bedrivs honom hälsooch sjukvård och social omsorg mellan kommunen och landstinget. Målet är att invånarna i kommunen ska få sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och social omsorg nära där de bor eller vistas - utom den vård som kräver akutsjukhusets specifika kompetens och resurser. Närvårdsarbetet omfattar samverkan kring hälsofrämjande, förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, omvårdande och stödjande insatser som är samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt. Huvudfokus för uppdraget hittills under hösten har varit den nationella satsningen PRIO, psykisk ohälsa , - Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. Anne är anställd vid administrativa enheten på central förvaltning. Närvårdskoordinatorsuppdraget är på 80%. Resterande 20 % arbetar Anne på medborgarkontoret.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (11) Thr 25 Dnr 2013/ Landstingets folkhälsopris 2014 Trygghetsrådets tackar för informationen Landstingets folkhälsopris 2014 tilldelas Heby kommun. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Heby kommun har arbetat med hälsofrämjande arbetsplatser, där det på arbetsplatser i kommunen finns hälsolagledare som inspirerar personalen till att arbeta med hälsan, på arbetsplatsen och i privatlivet. Heby kommun får priset för att man med sitt genomgripande arbete för hälsofrämjande arbetsplatser har funnit nya former, strukturer och metoder som leder till en attityd- och beteendeförändring som stärker det hälsofrämjande arbetet inom kommunen, men också i samverkan med andra aktörer. Insatsen är värdefull i länets folkhälsoarbete. Övriga nominerade var Friskhuset, Reumatologiska avdelningen 30 B vid Akademiska sjukhuset samt Capio vårdcentral Liljeforstorg. Folkhälsopriset delas ut vartannat år. Syftet är att lyfta fram positiva exempel och inspirera till ett långsiktigt och strategiskt hälsofrämjande arbete i Uppsala län. Prissumman 2014 är på kronor. Priset kommer att delas ut vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 10 december Kommunstyrelsen

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (11) Thr 26 Dnr 2014/ Rektor CLL Styrgruppen för barn och unga Konferenser Trygghetsrådet tackar för informationen. Salima Fahad och Karl-Arne Larsson deltog på konferensen Etablering av nyanlända på landsbygden den 30 september Dagen var ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala. Målet med dagen var att deltagarna skulle gå därifrån och se nyanlända som en resurs i både näringsliv och samhälle, nyttja deras förmågor och kompetens i utvecklingen av framtida landsbygden samt veta hur man kan bemöta de sociala risker i samband med etableringen av nyanlända på landsbygden. Den 2 oktober anordnar regionförbundet en seminariedag: En bra start i livet för alla barn och unga i Uppsala län. Hur når vi dit? Christina Pettersson från trygghetsrådet berättar om dagen. Dagen syftade till att öka kunskapen om skillnaderna i hälsa bland barn och unga i länet samt hur vi kan samverka och arbeta förebyggande för att minska skillnaderna. Dagen visade bland annat att socioekonomiska skillnader är en stark variabel i utfallet av hälsa. Placerade barn saknar ofta de normala hälsoundersökningarna och vaccinationer som andra barn får automatiskt i samhället. Tomelilla kommun berättade om arbetet med social investeringsfond.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (11) Thr 27 Dnr 2014/ för Trygghetsrådet 2015 Trygghetsrådet beslutar Första sammanträdet år 2015 blir den 10 februari kl Resterande sammanträden för året beslutas den 10 februari Enligt Trygghetsrådets instruktion väljs ledamöterna via kommunstyrelsen. 1 Trygghetsrådet är knutet till och väljs av kommunstyrelsen. 2 Av trygghetsrådets ledamöter skall en ledamot utses från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, vård och omsorgsnämnden och styrelsen för Hebygårdar/Hebyfastigheter AB. Rådet utses av kommunstyrelsen efter förslag från de nämnda organen. 5 Kommunstyrelsen bör dessutom till ledamöter i rådet utse någon förtroendevald från kommunen, som ingår i länets polisstyrelse samt någon som ingår i landstingsstyrelsen, om sådana finns. Om så inte är fallet kan rådet överväga att adjungera annan företrädare för polisstyrelsen respektive landstingsstyrelsen. 8 Trygghetsrådet bestämmer i övrigt själv sina arbetsformer med beaktande av kommunallagens regler. Det är relevant att vänta med sammanträdesdagar tills det nyvalda trygghetsrådet tillträder. Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Kultur och fritidsnämnden Vård och omsorgsnämnden Styrelsen för Hebygårdar/Hebyfastigheter AB

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (11) Thr 28 Dnr 2013/ Övrigt Tack för god samverkan! Trygghetsrådet tackar för god samverkan Ordförande i trygghetsrådet vill tacka alla ledamöter och närpolischeferna för ett utvecklande och engagerat samarbete i rådet under denna mandatperiod. Ordförande tackar båda närpolischeferna för god samverkan med Heby kommun sedan de tog över ansvaret för kommunen år Ordförande ser gärna att det goda samarbetet fortsätter med polisen i norduppland som tar över ansvaret för hela Heby kommun från och med årsskiftet. Ordförande från sociala nämnden tackar trygghetsrådets ordförande för väl genomfört uppdrag under mandatperioden.

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 16:30 21:10 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Bernt-Erik Rutström (S) Marie Wilén (C)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Samverkan polis och kommun

Samverkan polis och kommun Samverkan polis och kommun Inspektionsrapport 2012:2 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: VLK-128-1398/11 Omslagsfoto:

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel Kylén

Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel Kylén Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel Kylén statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer